MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca Közhasznúsági jelentés 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2009."

Átírás

1 Adószám: Bejegyzı szerv: FİVÁROSI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 7.PK.60385/2001 SORSZ:8245 MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca Fordulónap: december 31. Beszámolási idıszak: január december 31. BUDAPEST, április 28. P.h. A gazdálkodó képviselıje

2 -1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthetı meg Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerőségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenırizte. A beszámolót hitelesítı könyvvizsgáló neve, címe és kamarai tagsági száma: DR VÉRTESY ELEMÉR 1082 BUDAPEST BAROSS U. 78. III/33. KAM.AZ: Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezısége helyzetérıl megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítı információk közlése nem szükséges. 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség A szervezet elérhetısége: 1074 BUDAPEST SZÖVETSÉG U. 43. I/ Azonosító adatok A besorolása, a regisztrációt végzı szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: A Fıvárosi Bíróság az t közhasznú szervezetként a 7.Pk /2001 számú határozatával bejegyezte. Adószáma: A MAHOLNAP ALAPÍTVÁNY tagja a Magyar Adományozói Fórumnak és megfigyelı státuszú tagja a HAND Szövetségnek Tevékenység általában A Maholnap Magyar Jóléti 2001-ben alakult. Szakértıi Bizottsága és Kuratóriuma 11 éven keresztül vett részt az Együttmőködı Holland ok (továbbiakban: EHA) magyarországi pályázatainak értékelésében, koordinálásában. Megalakulását követıen a Maholnap hivatalosan is az EHA magyarországi tevékenységének jogutódja és folytatója lett. unk szociális, oktatási, egészségügyi, roma és fogyatékosokkal folytatott programok területén nyújt segítséget innovatív, modell értékő programok elindításában, megvalósításában, ezzel segítve elı a civil szektor fejlıdését. A Maholnap alaptevékenysége a civil szervezetek fejlesztése, szakmai és pénzügyi támogatása. unk szakmai és anyagi segítséget nyújt a civil szervezetek céljainak megvalósulása és továbbfejlesztése érdekében. A Maholnap olyan szociális tartalmú, innovatív civil kezdeményezéseket támogat, amelyek erısítik a helyi közösség szolidaritását, egymás iránti felelısségét, valamint segítik a hátrányos helyzető egyének és csoportok esélyegyenlıségének megvalósulását. A Maholnap felvállalja a "híd" szerepét, így az egyik oldalon az adományozók professzionális partnere az adományozás folyamatában, a másik oldalon a magyar non-profit és civil szervezeteket támogatja. Felkutatja, megszerzi és közvetíti a pályázók felé azokat a pénzügyi forrásokat, illetve forrásteremtı módszereket, amelyek segítségével a projektek megvalósulhatnak.

3 Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzıi, körülményei - az alábbiakban foglalható össze: Renovabis2 Egyházi és egyházközeli civil szervezetek fejlesztésre Észak Magyarországon és Észak Alföldön A projekt finanszírozásának forrása, összege: Renovabis, EUR A projekt futamideje: A program célja: A jellemzıen oktatási, szociális, és/vagy térségfejlesztési területen tevékenykedı egyházi -és egyház-közeli civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését, a civil társadalom erısítését célozza. A pályázat célja olyan közösségi szolgáltatási projektek kidolgozásához és megvalósításához való hozzájárulás, mely projektek elısegítik e szervezetek pénzügyi stabilitását, hosszú távú fenntarthatóságát. A fejlesztı szolgáltatások formája, mértéke - Az egy pályázó által elnyerhetı szolgáltatási csomag maximális értéke: Ft, az alábbi szolgáltatási egységek szerinti megoszlásban: 1. Képzés (6x2 nap/ szervezet, 1-3 fı/ szervezet); 2. Projektfejlesztési szervezet-specifikus tanácsadások (max. 8 nap/szervezet); 3. Belföldi és külföldi tanulmányút (3x2 nap/ szervezet, 1-5 fı/ szervezet). - A fejlesztı szolgáltatások igénybevétele a kedvezményezett szervezetek közösségi szolgáltatások megvalósítását célzó projektjeinek kidolgozásához és megvalósításához való szakmai segítségnyújtás, melynek várható eredménye a tervezett szolgáltatás megvalósítására vonatkozó versenyképes, - a Svájci Támogatási Hozzájárulás vagy az ÚMFT fejlesztési elképzeléseihez igazodó pályázati program; - A pályázat keretében elnyerhetı szolgáltatási csomag, mint támogatás igénybevételéhez a kedvezményezett szervezeteknek Ft részvételi díjjal kellett hozzájárulnia. A program az alábbi szakemberek közös munkája révén valósul meg: Programvezetı: Végh Márta Trénerek: Pontyos Tamás; Dr. Henn Péter; Borka Balázs; Szervezeti tanácsadók: Ditzendy Károly Arisztid; Ditzendyné Frank Mariann; Beke Márton; Kiss Lilla; Várnai Myrtill; Végh Márta A január 1-tıl ig megvalósult szolgáltatási elemek a következık: I. Tréningek 4. tréning: január január 24. Helyszín: Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Miskolc Téma: a projekt pénzügyei Trénerek: Henn Péter dr.; Pontyos Tamás. A tréningre esti vendégelıadóként hívtuk meg Kiss Ulrich jezsuita atyát. Elıadásának címe: Vállalkozói szemlélet az egyházi, egyházközeli civil szervezetekben volt. 5. tréning: február 20- február 21. Helyszín: Diósgyıri Várkert Panzió étterem

4 -3- Téma: Forrásteremtés és szervezeti kommunikáció A tréningre esti vendégelıadóként hívtuk meg Baritz Laura domonkos nıvér közgazdászt és Héjj Tibort, a Maholnap kuratóriumának elnökét, gazdasági tanácsadót. Elıadásuk címe: A szolgáló gazdaság elmélete és gyakorlata volt. 6. tréning: július 10 július 11. Helyszín: Mályi, Gárdonyi utca 2. Téma: Pályázatírási ismeretek Trénerek: Pontyos Tamás, Borka Balázs Ezen záró tréning helyszíne formabontó módon az egyik programban résztvevı szervezet, a Tiszánninneni Református Egyházkerület újonnan átadott, un. Mécses Képzési Központja volt. A Képzési Központ felújítása, beindítása a program részét képezı tanácsadási folyamat tárgya volt, - így a helyszínválasztás egyfajta szimbolikus jelentıséggel is bírt, - hiszen olyan helyen zajlott a trénig, ami a program során végzett közös munka elsı kézzelfogható eredményeként született. II. Tanulmányút A tanulmányút idıpontja: szeptember Az elsı napon útba ejtett Pannonhalmi Bencés Fıapátságon túl Ausztria jól mőködı civil szervezeteinek látogatását célozta. Olyan szervezeteket tehát, ahol jó minták, ötletek találhatók fenntartható projektek megvalósítására és mőködtetésére vonatkozóan. A négy napos szakmai út programra az alábbiak szerint épült fel: A programelem megnevezése A Pannonhalmi Fıapátság gazdálkodásának és üzletágainak bemutatása, tapasztalatcsere (fejlesztések, gazdálkodás) Az apátsági pincészet bejárása (borkóstolással) Az ausztriai Zarándokút projekt rövid összefoglalása (mőködési, együttmőködési, gazdasági sajátosságok) A Vorau-i Apátság (+képzési központ) mőködésének bemutatása Barbara Sicharter Weg : a Zarándokút projekt egy konkrét szakaszának bejárása Asszonyok háza családi problémás asszonyokat felvevı intézmény Haus der Frauen Erholungs- und Bildungszentrum Nehezen nevelhetı fiatalok intézete, szakmunkás képzéssel Berufsausbildung- und pädagogische Betreuungseinrichtung Püspöki Munkanélküliek a: Helyszín és elıadó Elıadó: Hortobágyi T. Cirill, a Pannonhalmi Fıapátság gazdasági irányítója Elıadó: Illés Tamás, marketing- és kereskedelmi vezetı Seminarhotel Seegasthof Breineder Elıadó: Pataki Éva, a Tourismusregionalverband Oststeiermark vezetıje Chorherrenstift Vorau Elıadó: Hr. Manfred Glößl Vorauer Marienschwestern Haus der Frauen St. Johann/Herberstein Elıadó: Mag. Barbara Hatzl Landesjugendheim Hartberg Elıadó: Karl Pack polgármester intézmény igazgató Bischöflichen Arbeitslosenstiftung

5 -4- szociális és munkába segítı projektek bemutatása, pénzügyi menedzsmentje Linzi Egyházmegyében mőködı szervezetek és projektek közötti együttmőködések Szabadprogram Séta Linzben Osztrák Katolikus Szociális Akadémia : tapasztalatcsere a pénz és etika témakörben Elıadó: Christian Winkler, ügyvezetı igazgató Elıadó: DDr. Severin Renoldner, a linzi katolikus egyházmegye szociális tagozatának vezetıje Linz 2009-ben Európa Kulturális Fıvárosa Katholische Sozialakademie Österreichs Elıadó: Dr. Markus Schlagnitweit, igazgató III. Szervezetspecifikus tanácsadások A tanácsadások jellemzıen két tréning közötti idıszakokban zajlottak. A program teljes idıtartama alatt szervezetenként 6-8 szervezeti tanácsadás valósult meg. A folyamat szakmai integrációja érdekében a programtervnek megfelelı módon szakmai mőhelymegbeszéléseket tartottunk. A mőhelymegbeszélések a program egyes szakmai elemei közötti kommunikációt hivatottak segíteni, s e mellett az egyes szakmai elemek egymásra hatását erısítette. A fejlesztési folyamat rövid értékelése: A szervezeti projektötletek kidolgozottsága minden projektbe vont szervezet vonatkozásában megtörtént. A projektek jól körülhatároltak, partnerek, együttmőködık világosan megfogalmazásra kerültek. Szervezeteink többsége számos forrásfinanszírozási lehetıséget megcélzott, melyek mindamellett nem elsısorban az eredendıen tervezet svájci támogatási alap, hanem az UMFT finanszírozási forrásait célozták. A benyújtott projektek összértéke Ft, melynek 65 %-a nyertes pályázatként finanszírozást nyert. A programban támogatott szervezetek szolgáltatási támogatásának mértéke 2009-ben a következı volt: Támogatás S.sz. Szerzıdés kódszáma Szervezet megnevezése Szerzıdés dátuma összege szerzıdés szerint (Ft) Támogatás összege ben (Ft) 1 R R Tiszáninneni Református Egyházkerület Tiszáninneni Református Egyházkerület R Novajidrányi Református Egyház R Szent Imre Katolikus Szülık Egyesülete

6 -5-5 R Szolnoki Evangélikus Gyülekezetért R Semper Reformari Debet R Forrás Lelki Segítık Egyesülete R Szent Miklós alapítvány R Filadelfia R R Összesen: Tornabarakonyi Görög Katolikus Egyházközség Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Renovabis 3 program Egyházi szervezetek fenntarthatóságának fejlesztése III. ( ) Baranyai mikro program A projekt célja: A fejlesztésbe bevont dél baranyai egyházi és egyház közeli szervezetek komplex fejlesztése volt annak érdekében, hogy térségi együttmőködésekben aktívan részt tudjanak és akarjanak venni, s szakmai iránymutatások mellett képesek legyenek konzorciumi programok kidolgozására, megvalósítására. A program futamideje: Támogató: Renovabis. A támogatás nagysága: EUR A projektbe bevont szervezetek a következık voltak: 1. Sámá-Da Noj Vigyázz Reánk+ Egyesület 2. Kaposfıi Szent Erzsébet 3. Magyarmecskei Általános Iskola a A projekt megvalósításaként 2008-ban elıkészítı munkálatok zajlottak, az aktív fejlesztési folyamat a évi tevékenység részét képezı tevékenységként indult el tréningek formájában: I. tréning: A tréning idıpontja: Helyszíne: Máriagyőd, Zarándokház II. tréning Idıpont: március 6-7. Helyszín: Máriagyőd, Zarándokház

7 -6- A tréningfolyamat célja: 1. Hozzájárulni a résztvevı szervezetek bevételi struktúrájának diverzifikálásához; 2. Elısegíteni a szervezeti több lábon állást; 3. A pályázati függıség csökkentésével hozzájárulni a pénzügyi stabilitáshoz; 4. Szolgáltatásfejlesztési ismeretek bıvítésével hozzájárulni a bevételek növeléséhez A fentieket is alátámasztó, ill. bevezetı tematikaként szervezettörténeti áttekintést, szervezeti helyzetelemzéseket, környezetelemzést, tünetelemzést, okok azonosítását terveztük a tréningfolyamatba oly módon, hogy erre építve a szervezeti stratégiai kihívások, szervezeti fejlesztési elképzelések és célok megfogalmazhatókká váljanak. A folyamat annak ellenére, hogy a helyzetelemzéssel és viszonylag hosszú elıkészítı folyamattal társult kemény konfliktusokkal terhelt módon valósult meg. A két tréninget követıen összehívtuk a megvalósításban résztvevı valamennyi szakembert, s egy két napos megbeszélés során döntést hoztunk arra vonatkozóan, hogy nem folytatjuk a projekt megvalósítását mert szakmailag nincsenek meg azok az alapvetı feltételek, melyek egy szervezeti fejlesztési folyamat megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek. A Renovabis felé közvetítettük szakmai érveinket, s a fejlesztési folyamatot lezártuk Könyvtámasz. Program : A Könyvtámasz programból megmaradt könyvkészletbıl a évben történt adományozás, a támogatott szervezetek és a támogatás nagyságának részletezésével: S.sz Szerzıdés kódszáma K-2008 K-2008 Szervezet megnevezése Szerzıdés dátuma Támogatás összege szerzıdés szerint (Ft) Támogatás összege (Ft) Fényi gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Tiszáninneni Református Egyházkerület K-2008 Mezıségi İrzıkör Egyesület K-2008 Köröm Életminıségéért K-2008 Mathias Corvinus Collégium K-2008 Egymást Segítı Egyesület K-2008 PRO 500-as Összesen:

8 Könyvtámasz program unk 2009-ban 6. alkalommal hirdette meg Könyvtámasz programját. A programot 43 könyvkiadó támogatta. Az adományozás eredményeként több mint kötet, 38,5 millió forint értékő könyv győlt össze. Az adományt a korábban bevált pályáztatási rendszerünk keretei között hirdettük meg. A kuratórium 120 civil szervezet és egyházi intézmény számára ítélte oda az alábbi Támogatott szervezetek táblázatban részletezett értékő támogatásokat, s valamennyi szervezettel szerzıdést kötöttünk. A könyvek tárolását A Magyar Református Szeretetszolgálat vállalta fel Hungária körúti raktárában. Az adományok szortírozását, szétosztását az alábbi önkéntesek segítették munkájukkal: 1. Piczil Fruzsina; 2. György Gabriella; 3. Tóth Annamária; 4. Pétervári János; 5. Bobok Beáta; 6. Kovács Erika; 7. Biró Borbála; 8. Békési Anikó; 9. Keserő Júlia; 10. Keserő György; 11. Józsa Gergely; 12. Varga Norbert; 13. Komlósi Csaba; 14. Juhász Boldizsár; 15. Szabó Veronika; 16. Dobos Eszter; 17. Zsoldos Renáta; 18. Hevér Mária; 19. Vörösházi Ágota; 20. Vörösházi Adriána; 21. Hudák Emese; 22. Kiss Renáta; 23. Szabó Nóra; 24. Tófalusi Judit, valamint a Herman Ottó Általános Iskola (Csepel) 5-8. osztályos tanulói. Támogatott szervezetek: S.sz. 1 2 Szerzıdés kódszáma Szervezet megnevezése A szervezet székhelye Szerzıdés dátuma Támogatás összege szerzıdés szerint (Ft) K Szent Péter és Pál Fehérgyarmat K Kurityáni Mővelıdési Ház és Könyvtár Közhasznú Egyesület Kurityán K Nyírségi Segítı Kéz Kálmánháza K Pax Vobis Kiemelten Közhasznú Budapest K K "Szemem Fénye"- A Beteg Gyermekekért Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület Pécs Szekszárd K Élhetıbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület Zalaszentiván K "Oktatási és Továbbképzési Központ" Szolnok K Református Rehabilitációs Ráckeresztúr K CivilDió - Fiatalok Diósjenıért Egyesület Diósjenı

9 -8-11 K Hangadók Közhasznú Százhalombatta K Napkerék Egyesület Kaposvár K Sikeres Tokaj-Hegyalja Egyesület Bodrogkisfalud K K K K Beremend Környéki Református Társegyházközség Lépjünk Együtt Elıre Egyesület Színes Gyöngyök- Délvidéki Roma Nıkért Egyesület Tornyiszentmiklós és Dobri Községek Gyermekeiért Beremend Somogyapáti Pécs Tornyiszentmiklós K Újvárosi Gyermekeiért Szolnok K Gyermek- Mosoly Egyesület Nyíregyháza K Rozsály Községért Jóléti Szolgálat Helyi Rozsály K K Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Kulturális Ifjúsági Egyesület Fenyıs Patak Völgyének Gyermekeiért Balmazújváros Mihályfa K Hajmáskér Sólyi Református Egyházközség Hajmáskér K Gyémántkör Nyugdíjas Klub Tarnazsadány K "A Múlt a Jövıért" Csányoszró K Mindszentgodisáért Egyesület Mindszentgodisa

10 -9- K Várpalota Ifjúsága Egyesület Várpalota K K K "Segítı Kezek Zirc" Kaposfıi Szent Erzsébet Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség Zirc Kaposfı Tab K Vanyarcért Egyesület Vanyarc K Pálfai Roma szervezet Pálfa K Vilyvitányi Fiatalokért Közhasznú Egyesület Vilyvitány K Filippínó Nyírkércs K K K K K K Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség Somogy Megyei Szervezete Kapocs Egyesület a Családok Kulturális- Szabadidıs és Életviteli Lehetıségeiért Zalabaksai Hagyományápoló, Kertbarát és Kulturális Egyesület "Együtt- Egymásért" Somogyhatvani Nyugdíjasok Egyesülete "Szebb Életünkért" Kaposvár Dévaványa Zalabaksa Kaposvár Somogyhatvan Lırinci K Anyaoltalmazó Budapest K Biztos Támasz Boldva K K Sziget Kap- Tár családokat segítı és támogató regionális egyesület Hajdúhadházi Református Óvoda és Általános Iskola Tiszasziget Hajdúhadház

11 K Kistótfalu- Kozármisleny- Újpetre Református Társegyházközség Újpetre K Adelante Nyíregyháza K K K K K A Balkányi Általános Iskola és Diákotthon Oktatásért Novajidrányi Református Egyház Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete Arany János Református Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Balkány Novajidrány Budapest Dévaványa K Csikó Sétányi 4H klub Budapest K Gyermekekért Oktatási - Nevelési Nagykırös Barcs K Tanítók a az Izsáki Erdei Iskoláért Izsák K Vasasért Egyesület Pécs-Vasas K K K "A gyökerek megteremtése" Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete A Fogyatékos Gyerekeinkért Pusztadobos Nyíregyháza Sárospatak K Nyírség Könyvtár Nyíregyháza K K K "Dunaszentgyörgyért" Egyesület Szendrıi Református Egyházközség Hencida Fejlıdéséért Dunaszentgyörgy Szendrı K Egymásért Egyesület Edde Edde Hencida K Gyermekeinkért Egyesület Debrecen

12 K K A Tevékeny Szeretet Közössége - Szenvedélybetegek Balmazújvárosi Nappali intézménye a Muronyi óvódásokért és iskolásokért Debrecen Murony K Mentálhigiénés Egyesület Békés K K K K Van közünk Egymáshoz Közhasznú Érezd magad jól a Besenyszögi Iskolában Abaújvári Református Egyházközség Ócsárdi Faluszépítı és Kulturális Egyesület Bárdudvarnok Besenyszög Abaújvár Ócsár K K K Könnyőipari Képzést Támogató "Az értelmi fogyatékosok fejlesztéséért" Közhasznú Darányért Közmővelıdési és Faluszépítı Közhasznú Egyesület Debrecen Gyır Darány K Erdıháti Fiatalokért Egyesület Méhtelek K Empátia Iskolai Budapest K Bakonysárkányért Bakonysárkány K K Fóti Római Katolikus Egyházközség Gyermekmosolyért Fót Pétervására K Nézz Jézusra Református Hitéleti Lövıpetri K Derős öregkor Pécs K Körösszakáli Cigány Demokratikus Egyesület Körösszakál

13 K SOTE RIA Budapest K Gyermekoltalmazó Családok Egyesülete Csongrád K K K K Gyermekortopédiáért Szebb Magyar Jövıért Kulturális és Hagyományırzı Szegedi Karszt-és barlangkutató Egyesület PLUSS, a Magyarországi HIV-pozitívokat Segítı Egyesület Miskolc Debrecen Szeged Budapest K Teljes Értékő Életért Kaposvár K Tiszafa Kulturális Egyesület Tiszalúc K K Dél- somogyi Cigányszervezetek Szövetsége Magyarországi Fogyatékosokért Országos Rehabilitációs Közhasznú Kaposvár Kecskemét K Szertelen Egyesület Debrecen K Pétervásárai Ifjúsági Egyesület K Gyermekekért Baráti Kör Salgótarján Pétervására K K "Gyermekétkeztetés 2000" Kaszaper Oktatásért Tiborszállás Kaszaper K Nagykırösi Kossuth Iskoláért Nagykırös K K A Homoki Diákotthon Fiatal Dolgozóinak Egyesülete a Sérült Gyermekekért Iszkaszentgyörgyi Természetés Környezetvédı Egyesület Homok Iszkaszentgyörgy

14 K Varázsceruza Óvodai Egyesület Tiszavasvári K K Akadálymentes Tanulásért Nyíregyháza- Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Nyíregyháza Nyíregyháza K Debrecen-Tégláskerti Református Missziói Egyházközség Debrecen K K Bács-Kiskun Megyei Álláskeresık Szövetsége "Tegyünk Egymásért" Egyesület Kecskemét Pécs- Somogy K Napsugár Kanóc Utcai Óvodásait Támogató Budapest K Egyenlı Esélyért Nagyvenyim K K Vasasi Kulturális és Hagyományırzı Egyesület Vasasi Szent Borbála Egyesület Pécs- Vasas Pécs- Vasas K K K Szent Erzsébet Rózsák Terei Egyesülete Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete Derős Gyermekkor Budapest Köröstarcsa Pécs K K Méntelek Jövıjéért Közhasznú PARÁZS Kazincbarcika város és Környéke Tőzvédelméért Kecskemét Kazincbarcika K Hejı menti Hagyományırzı Közhasznú Hejıbába K Tehetségekért Közhasznú Budapest K Lélek- Hang Egyesület Budapest

15 K K "Idıvonat" Olvasótábor Közhasznú Noszvaji Óvodásokért Pécs Noszvaj Összesen: MOL Új Európa Segíthetek? Sport és mővészet tudományos tehetségtámogató program menedzsment feladatainak ellátása A MOL által finanszírozott pályázati rendszerben meghirdetett tehetségtámogatási program pályázatainak formai ellenırzését és szakmai elıértékelési feladatait szerzıdés szerint negyedik éve látjuk el. A tavaszi sport tehetségtámogatási program és az ıszi mővészet tudomány kategória program összességében több mint ezer pályázatával kapcsolatos munkákba egyetemista fiatalokat vontunk be megbízással Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése projekt a TÁMOP /02 Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. projekt keretében A projekt futamideje: Szerzıdéskötés idıpontja: A finanszírozás forrása: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Program A projekt egészének költsége: A megvalósítás konzorciumban valósul meg, a Nevelık Háza Egyesület (7624. Pécs, Szent István tér 17.) konzorciumi vezetésével. Szervezetünk a megvalósításban konzorciumi partnerként vesz részt. A megvalósításban felvállalt feladatunk a projekt egészének szakmai vezetése mellett a fejlesztési folyamat projektfejlesztési komponensének megvalósítása. Vállalt indikátorok számszerő értékei a projektben Indikátor megnevezése Vállalt érték Programmal elért szervezetek száma 350 Szolgáltatást (komplex szervezetfejlesztést) igénybevevı szervezetek száma 32 A fejlesztési tervet sikeresen végrehajtó szervezetek száma 28 A szolgáltatást igénybe vevı szervezetek közül azon szervezeteknek aránya, melyek 70% ügyfélkörének elégedettségi szintje nı. A szervezetünk által 2009-ben megvalósított tevékenységek rövid leírása: A program tárgyát képzı szervezeti fejlesztésekre való jelentkezés formája pályázat volt. A pályázatra ig lehetett jelentkezni. A pályázatok beérkezésének határideje volt. A pályázati felhívásra összességében 40 baranyai megyei civil szervezet jelentkezett. A pályázatokban közölt információk alapján valamennyi jelentkezı szervezetet komplex szervezetfejlesztésre alkalmas ill. az un. alapozó mőhelymunkánk révé erre alkalmassá tehetı szervezetnek ítéltünk. Az un. alapszerzıdés megkötése elıtt 3 szervezet visszavonta a programba való részvételi szándékát arra hivatkozva, hogy a várhatóan nagy idıbeli leterheltséggel járó fejlesztési folyamatot mégsem akarják vállalni. A fejlesztési folyamatot felvállaló 37 civil szervezettel ig un. alapszerzıdést kötöttünk. Az alapszerzıdések tartalmazzák a folyamat egészére vonatkozó általános leírásokat, a minden szervezet számára ugyanolyan szakmai tartalmat jelentı un. kötelezı beavatkozások felsorolását ill. a munkatársaink diagnózisok készítésére való felhatalmazását.

16 -15- Az alapszerzıdésekben szereplı felhatalmazással 37 szervezetnél szervezeti átvilágítást végeztünk, 1 nap/ szervezet idıtartamban. (Mivel eredetileg csak 32 szervezetet terveztünk, az ezen felüli 5 szervezetnél költségtérítés és díjazás nélkül végeztük el a munkát). A diagnózisokat nem kötött kérdéssor, hanem egy az interjúk prioritásait tartalmazó kérdıív segítségével készítettük el. A szervezetek megismerését, ill. un. közös definíciós bázis létrehozását szolgálták, az un. menedzsment alapozó mőhelymunkák, melyet két csoportban, csoportonként 5 napban valósítottunk meg, az alábbiak szerint: 1. csoport: ; ; ; ; csoport: ; ; ; ; A diagnózisokat készítı szakemberek elemzései, és az alapozó mőhelymunkák tapasztalatai alapján szakmai mőhelymegbeszélések keretében szervezetenként un. Szervezeti fejlesztési terveket (fejlesztési hálókat) készítettünk, ami a fentiekben már jelzett un. kötelezı (minden szervezet számára ugyanaz) beavatkozások mellett a szervezetspecifikus fejlesztési területek, meghatározását takarja. Minden szervezet vonatkozásában jellemzıen 2-4 fejlesztési célt határoztunk meg. A fejlesztési célok olyan, jellemzıen mérhetı kategóriákkal is bíró vállalások, melyek várható módon a fejlesztés 12 hónapos idıszakában teljesíthetıek. A fejlesztési célok megvalósítását szolgálják szervezetenként, az un. fejlesztési beavatkozások. Továbbá minden fejlesztési beavatkozás adott fejlesztési célhoz köthetı. A fejlesztési beavatkozásokra a beavatkozások módszereit is beavatkozásonként rögzítı hálót szerkesztettünk, mely tartalmazza minden beavatkozás tervezett napszámát is. Az eredeti tervek szerint szervezetenként min 40, max. 50 napos fejlesztési tervvel számoltunk úgy, hogy un. Puffer napokat is építettünk a rendszerbe, az esetleges plusz igények kielégítése érdekében. A tényleges szervezeti adottságok alapján átlagosan nap/ szervezet a szervezeti fejlesztési tervek fejlesztési tartalma. Az eredetileg tervezett 32 szervezet helyett 35 szervezet vonatkozásában készült el a fejlesztési terv. A három szervezet fejlesztési napjait a puffer keretbıl fedeztük. A szervezeti fejlesztési tervekhez szervezetenként un. kiegészítı szerzıdéseket készítettünk, mely a fejlesztési terv egészének mindkét fél által történı elfogadását és a megvalósítással kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazza. A kiegészítı szerzıdésekkel és fejlesztési tervekkel a diagnózist készítı szakemberek minden szervezetet ismételten meglátogattak, s ismertették velük a diagnózisok eredményeit, ill. az adott szervezet adottságaihoz és lehetıségeihez igazított fejlesztési tervet. A fejlesztési tervek szervezetek által történı elfogadását a kiegészítı szerzıdések aláírásai szentesítették. A szervezeti fejlesztési tervek megvalósítása, a megvalósítás nyomon követése A fejlesztési tervek megvalósítására részletes idıterveket készítettünk. Ez azt jelenti, hogy minden csoportos beavatkozás (képzés, v. facilitált csoportmunka) idıpontját elıre meghatároztuk, már a et érintı idıszakra is. Az idıpontokat munkatáblákba és a szervezetek számára is elérhetı és kezelhetı un. MIT (Maholnap Internet Tanácsadó) rendszerre töltöttük fel. A MIT a projekt szakmai igényei szerinti fejlesztése ugyancsak a projekt tárgyát képezte. Az oldal elérhetısége: maholnap.szimbiozis.hu/mit. A fejlesztési folyamatba bevont szervezetek számára két YOU TUBE-ra is feltett kisfilm segített a rendszer alapfunkcióival való ismerkedésben. A rendszer fejlesztés követı lehetıségei: Szervezeti oldalról: - szervezeti fejlesztési tervek elérése; - a fejlesztési beavatkozások idıpontjainak elérése, beavatkozások tematikái, hand-outjai elérhetık; adott csoportos fejlesztésben résztvevık fórumozhatnak; mind a fejlesztıkkel, mind pedig egymással is levelezhetnek. A fejlesztési beavatkozás elemei dátumrendszerben rendezhetıvé válnak. Fejlesztıi oldalról: - adott szervezet már megvalósult fejlesztési beavatkozásai legyőjthetık; - fejlesztık adott fejlesztésre vonatkozó un. fejlesztıi tapasztalatai elérhetık (ezt a szervezetek nem látják); - a szakmai és programvezetés számára a fejlesztık teljesítései akár havi bontásban is követhetık.

17 -16- Az fejlesztések idıpontjainak rögzítésében alapvetıen szakmai szempontokat vettünk figyelembe. A tanácsadási metódussal megvalósuló beavatkozások idıpontjait nem rögzítettük elıre ezt minden szervezet saját tanácsadójával egyedi módon egyezteti, ill. fogja egyeztetni. A szakmai feladatok átlátható és kezelhetı bonyolítása érdekében protokollt készítettünk mind a csoportos, mind pedig az egyéni (tanácsadási) folyamat megvalósítására. A protokoll tartalmazza a szervezéssel, megvalósítással és teljesítésigazolással kapcsolatos mindazon feltételeket és követelményeket, melyeket adott fejlesztı v. fejlesztı teamnek a fejlesztés során alkalmaznia kell. A szervezetünk által 2009-ben megvalósított, v. megkezdett konkrét fejlesztési beavatkozások a következık voltak: Projektfejlesztés és menedzsment facilitált csoportmunka, 2 csoportban, a 6 nap/ csoport elıirányzott mőhelymunkából a beszámolási idıszakban csoportonként 2 nap; Facilitátor: Pontyos Tamás Szervezet specifikus tanácsadási folyamat/ projektfejlesztés és menedzsment Szervezeti tanácsadók: Bobok Beáta; Keserő Károly; Pontyos Tamás; Végh Márta); A program során támogatott, fejlesztéssel érintett szervezetek a következık: S.sz. Szervezet neve Település 1 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Csoport- Csillaház Pécs 2 Dr. Horváth Béla Környezetvédı és Értékvédı Egyesület Siklós 3 Vasasi Szent Borbála Egyesület Pécs 4 Vasasért Egyesület Pécs 5 Nyolc Boldogság Pécs 6 Tehetség- vár Egyesület Siklós 7 Támasz Pécs 8 Magyarországi Németek Pécs- Baranyai Nemzetiségi Köre Pécs 9 Nevelık Háza Kórusalapítvány Pécs 10 Hindu- magyar Kulturális Pécs 11 Pécsi Egyetemisták Egyesülete Pécs 12 Ormánsági Orchideák Csányoszró 13 Szemem Fénye Pécs 14 Noé Bárkája Egyesület Pécs 15 Alsómocsoládiak Baráti Köre Alsómocsolád 16 Istenkúti Közösségért Egyesület Pécs 17 Együtt Kémes Körzet Gyermekeiért Kémes 18 Tett- Hely Ifjúsági Egyesület Pécs

18 Mérföldkı Egyesület Pécs 20 Szociális Háló Egyesület Pécs 21 Falusi Turizmus Szövetség Pécs 22 Inter - Magyar Kulturális Egyesület Pécs 23 Szociális Szolgáltatásokért Egyesület Pécs 24 Zöld Híd Pécs 25 Somogyi Betyárok Pécs 26 Tegyünk Egymásért Egyesület Pécs 27 Arany Híd Pécs 28 Devi Art Pécs 29 Opus Pécs 30 Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete Bogdása 31 Kerekesszék Klub Pécs 32 Fogd a Kezem Pécs 33 Derős Öregkor Pécs 34. Ormánság Szive Vajszló 35. Dél Szél EKF Off Pécs Pénzbeli támogatás nyújtása Pályázat úton a kuratórium én két szervezetnek ítélt oda pénzbeli támogatást szervezeti programjaik megvalósítására: S.sz. Támogatott szervezet megnevezése A projekt tartalma A szerzıdéskötés idıpontja Támogatás szerzıdés szerinti összege (Ft) 2009-ben átutalt támogatás (Ft) Szilágyi Erzsébet Tusnádi Gyermekotthon Nıegylet konyhájának eszköztámogatása 2. Filadelfia Rumungró fiatalok motiválása (2010-es a középfokú és felsıfokú szerzıdésk képzéshez, Nyírteleken és ötés) környékén Összesen:

19 2.5. A szervezet vezetése -18- A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének fıbb jellemzıi, a vezetı tisztségviselık adatai az alábbiak: A Maholnap kuratóriuma: A kuratórium elnöke: Héjj Tibor A kuratórium alelnöke: Sándor Zsolt Kuratóriumi tagok: Dr. Korencsi Attila J. Tóth Gábor Jan Riemersma Az cégszerő aláírási joggal rendelkezı képviselıi a bírósági bejegyzés szerint: Héjj Tibor - az alapítvány kuratóriumának elnöke Sándor Zsolt - az alapítvány kuratóriumának alelnöke A pályázati projektek szakmai bírálatát végzı szakértıi bizottság: Herbai István; Németh Margit; Rubovszky Éva; Tölgyes Gabriella; Hargitai Dávid. Az Felügyelı Bizottsága: Elnök: Deák László Tagok: Tóth János; Gyetvai Géza 2.6. Szervezeti felépítés A szervezet önálló részegységekre nem bontható. A szervezet igazgatói tisztségét ellátja: Végh Márta 2.7. Foglalkoztatottak A szervezet foglalkoztatási helyzetének fıbb jellemzıi az alábbiak: Az átlagos alkalmazotti létszáma 2 fı. Mozgósítható önkéntesek száma akcióktól, projektektıl függıen 2-31 fı. 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: Vagyoni helyzet alakulása

20 -19- Változás Megnevezés (1000HUF) Elızı év Tárgyév Értékben %-ban Induló tıke Tıkeváltozás Vállalkozási eredmény Közhasznú tevékenység eredménye Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához A vagyon felhasználását megfelelıen mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítı információk közlése nem szükséges. 4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzıi a tárgyévi közhasznú tevékenység és a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra Költségvetési támogatások felhasználása A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: Költségvetési támogatások felhasználása Kapott Felhasználás Támogatás (1000HUF) összeg Célszerint Mőködési Maradv ány Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására Központi költségvetési szervtıl más, elkülönített állami pénzalap és szervei Helyi önkormányzatok és szervei Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei Alapító Más forrás Összesen: A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások A tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat: Kapott tárgyévi támogatások forrásonként

MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2008.

MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18103373-1-42 Bejegyzı szerv: FİVÁROSI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 7.PK.60385/2001 SORSZ:8245 MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. 2008. Fordulónap: 2008.

Részletesebben

TAMOP 5.5.3.-08/2-0026 - Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése

TAMOP 5.5.3.-08/2-0026 - Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése TÁMOP -5.5.3.-08/02 Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése TAMOP 5.5.3 08/02-0026 sz. projekt Szakmai beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19265836-1-19 Bejegyzı szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60074/1992/2 Családok a Családért Házas-és Családpedagógiai Egyesület 8272 Óbudavár, Kistelek utca 2. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés 2009.02.26-ai döntése értelmében a Társaság nonprofit korlátolt felelısségő társaságként

Részletesebben

75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl

75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18551848-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk/61732/1997. a Regionális és Lokális Munkaerőpiac Fejlesztéséért 4025, Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. 2008. Fordulónap:

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŐ RÉTEGEK MUNKAERİPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19118466-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60265/1989/2, 1989.05.26. Bibliai Ismeretterjesztő Társulat Egyesület 4025 Debrecen, Széchenyi utca 19. fsz. 2.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18690431-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60079/2000/4 Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány 2142 Nagytarcsa, Sport utca 6. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Országos KID Egyesület 4025 Debrecen, Arany János u. 2. fsz.2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM A szervezet alapadatai 1. Számviteli beszámoló, 2. a költségvetési támogatás felhasználása, 3. a vagyonfelhasználásával

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ 1 4 1 7 3 7 1 8 4 1 3 5 7 2 5 5 9 1 5 4 5 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Széchenyi u. 17 a vállalkozás címe,telefonszáma 211.1.1-211.12.31.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2009 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2010. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT...

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés a képviselı-testületnek a vallásturizmus fejlesztését célzó

Részletesebben

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl 1 A projekttel kapcsolatos alapinformációk összefoglalása 1.1 A projekt fıbb ismérvei Pályázó: autistákat ellátó és foglalkoztató

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu Tisztelt Olvasó! A Paksi Kistérségi Közkincs Kerekasztal által szerkesztett és online módon megjelentetett hírlevélben lehetıséget kívánunk biztosítani a paksi kistérség területén mőködı kulturális intézmények,

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság. közhasznúsági jelentése az 1999. évrıl

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság. közhasznúsági jelentése az 1999. évrıl DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7621 Pécs, József u. 19.. Telefon: 72 / 514-100, Telefax: 514-101, E-mail: ddrfk@matavnet.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság

Részletesebben

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Legfontosabb adatok A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Neve: Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Székhelye: 5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 1. Adószáma:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 18259089-1-43 Fővárosi Bíróság 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011. december

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben