Földváryné Kiss Réka PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek, szerkesztett kötetek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földváryné Kiss Réka PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek, szerkesztett kötetek"

Átírás

1 Földváryné Kiss Réka PUBLIKÁCIÓS LISTA Könyvek, szerkesztett kötetek 1. Kiss Réka- Soós Viktor Attila- Tabajdi Gábor: Hogyan üldözzünk egyházakat?: Állambiztonsági tankönyv tartótiszteknek Budapest: L'Harmattan, o. 2. Kiss Réka: Egyház és közösség a kora újkorban a Küküllői Református Egyházmegye századi iratainak tükrében. Budapest, Akadémiai Kiadó (Néprajzi tanulmányok) Bali János- Báti Anikó- Kiss Réka (szerk.): Inde Aurum- Inde Vinum- Inde Salutem. Paládi- Kovács Attila 70. születésnapjára Bp., o. 4. Farbaky Péter-Kiss Réka (szerk.): Kálvin hagyománya. Református kulturális örökség a Duna mentén. Kiállítási katalógus Bp., Budapesti Történeti Múzeum o. 5. Fülemile Ágnes- Kiss Réka (szerk.): Történeti forrás- néprajzi olvasat. Gazdaság-, társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének lehetőségei. Documentatio Ethnographica 23. szerk: Bp., Kiss Réka - M. Kiss Sándor: A csalogány elszállt. Tóth Ilona tragikuma. Kairosz Kiadó, Budapest o. 7. Kiss Réka (szerk. bev.): Kelt mint fent. Iratok a református Megújulási Mozgalom történetéből. ( ). Bp., Dunamelléki Református Egyházkerület, o. 8. Ablonczy Balázs- ifj. Bertényi Iván- Hatos Pál- Kiss Réka (szerk.): Hagyomány, közösség, művelődés. Tanulmányok a hatvanéves Kósa László tiszteletére. Bp., Times, Places, Passages. Ethnological Approaches in the New Millennium. Plenary Papers of the 7th SIEF-Conference. Réka- Kiss-Attila Paládi-Kovács (eds.) Budapest: Akadémiai Kiadó, Kósa László-Kiss Réka (szerk.): Fiatal egyháztörténészek kollokviuma. Bp., Könyvfejezetek, cikkek, tanulmányok 1. National and Congregational Identity in the Shadow of Dictatorship In: Enikő Sepsi Péter Balla Márton Csanády (eds.): Confessionality and University in the Modern World: 20 th Anniversary of Károli University. (Studia Caroliensia, 2013 Yearbook of Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary) Budapest: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary and L Harmattan Publishing, Identitásépítés a magyar református sajtóban a XX. század első felében. A Református Figyelő példája In: Paál Vince (szerk.): A sajtó kultúraközvetítő szerepe Tanulmányok Budapest: MTA BTK Adalékok a második forradalom történetéhez: a Református Megújulási Mozgalom. In: Kahler Frigyes főszerk, Bank Barbara (szerk.): Utak és útkereszteződések: Ünnepi

2 tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Budapest: Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület, Normakövető és normaszegő lelkészek a kora újkorban a Küküllői Református Egyházmegye iratainak tükrében In: Bárth Dániel (szerk.): Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a századi Magyarországon. 351 p. Budapest: ELTE BTK Folklore Tanszék, A bátaszéki összeesküvés. Fejezet a reformátusokat ért megtorlásokból (1961) 6. In: Horváth Miklós (szerk.): A diktatúra évtizedei: Tanulmányok, esszék, előadások. 368 p. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, The women do not want to go to church. Church Discipline and the Control of the Public Practice of Religion in the Calvinist Diocese of Küküllő in the Seventeenth and Eighteenth Centuries Hungaian Historcal Review 2:(1) o. (2013) 8. Budajenő (I. 2. altípus, V. falutáj) In: Beluszky P, Sikos T T (szerk.): Változó falvaink: Tizenkét falurajz Kercaszomortól Nyírkarászig. 360 p. Budapest: Akadémiai Kiadó, Denominational stereotypes in Hungary in the interwar period. In: Bata, Tímea Szarvas, Zsuzsa (eds.): Past and Present Stereotypes Ethnological, Anthropological Perspectives. (Papers of the 10 th Finnish Hungarian Ethnological Symposium). Bp., Kiss Réka: Az egyházpolitika és a református egyház a forradalmat követő évtized egyházi pereinek tükrében. In: Soós Viktor Attila- Szabó Csaba- Szigeti László (szerk.): Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban Bp., Szent István Társulat-Luther Kiadó, Egyházi irányítás - egyházi fegyelmezés. A nyilvános vallásgyakorlat egyházi kontrollja a 18. században a küküllői református egyházmegyében. In: Balogh Balázs- Berta Péter (szerk.): Ethno-Lore XXVII. Bp., MTA NKI Az excommunikáció. Az egyházfegyelmezés gyakorlata a Küküllői Református Egyházmegyében a században In: Bali János- Báti Anikó- Kiss Réka (szerk.): Inde Aurum- Inde Vinum- Inde Salutem. Paládi- Kovács Attila 70. születésnapjára Bp., Kendi Mihály peres ügyei. Református lelkészek normaszegései a kora újkorban a Küküllői Református egyházmegye iratai alapján. In: Küllős Imola (szerk.): Vallási néprajz 15. Bp., A Dunamelléki Református Egyházkerület története a 20. században. In Farbaky Péter-Kiss Réka: Kálvin hagyománya. Református kulturális örökség a Duna mentén. Kiállítási katalógus Bp., Budapesti Történeti Múzeum A dunamelléki reformátusok a 20. század első felében ( ) uo Református érdekeltségű egyesületek uo Embermentés a második világháború alatt uo Kiss Réka-Szilágyi András: A jeruzsálemi Jad Vasem Intézet Világ Igaza kitüntetése Szabó Imre lelkésznek, feleségének és lányának uo A dunamelléki reformátusok a második világháborútól a rendszerváltásig ( ) uo A református egyház az ötvenes években uo Református egyházi perek a diktatúrában uo a református egyházban uo Mítosz és történelem: a Tóth Ilona-per. In Bartha Elek - Keményfi Róbert - Marinka Melinda (szerk.): 1956 a néphagyományban. Studia Folkloristica et Ethnographica 53. Debrecen, Kardos János emlékezete Confessio 2009/

3 25. Református egyházfegyelmi iratok elemzési lehetőségei koraújkori példák In: Történeti forrás- néprajzi olvasat. Gazdaság-, társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének lehetőségei. Documentatio Ethnographica 23. szerk: Fülemile Ágnes- Kiss Réka Bp., A püspök Ravasz László munkatársai In: Kósa László (szerk.): Ravasz László emlékezete. Emlékülés Ravasz László születésének 125. évfordulóján, szeptember 29. Budapest, Ravasz László egyházépítő munkája Budapesten. Confessio 2008/1. sz., Protestánsok lehetőségei Magyarországon az oszd meg és uralkodj elve és gyakorlata. In: Balogh Margit (szerk.): Regionális és nemzeti identitásformák a századi magyar és szlovák történelemben. Felekezetek, egyházpolitika, identitás. Konfesie, cirkevna politika, identita Budapest: Kossuth , A kétnyelvű kötetben a tanulmány szlovákul is megjelent: Možnosti protestantov princíp a prax zásady Rozdeľuj a panuj Duna In: Cieger András (szerk.): Hazádnak A hazaszeretet nagy képeskönyve. Századvég Kiadó, Budapest Falusi értékek, városi igények. A szuburbanizációs folyamatok hatása a helyi társadalom alakulására Budajenőn. In Szarvas Zsuzsa (szerk.): Migráció és turizmus. Migrációs folyamtok hatása a helyi társadalmak változásaira. Documentatio Ethnographica 22. B, MTA NKI- L Harmattan Kiadó egyházi vonatkozású előzményei és következményei. In.: Szabó István (szerk.): Csókot a sebekre. Az október 20-ai konferencia előadásai Budapest: Dunamelléki Református Egyházkerület. Bp., Ravasz László püspöki működése In: Kósa László (szerk.): Reformátusok Budapesten Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról Bp., Társadalmi kérdések-egyházi válaszok: Muraközy Gyula lelkipásztori tevékenysége uo Bereczky Albert lelkipásztori, püspöki működése uo Ifjúság, gyülekezet, társadalmi missziók: Dobos Károly lelkipásztor élete uo Soos Géza, a kiemelkedő ifjúsági vezető és politikus uo Református ébredés Budapesten uo Fejezetek a budapesti reformátusság 1945 utáni történetéből uo Egy védőügyvéd portréja a XX. századból (Kardos János) Valóság 2006/ A forradalom előtörténete. A reformátusok. História 2006/ Néhány adalék a protestáns egyházpolitika alakulásához a hosszú ötvenes években, különös tekintettel 1956-ra I-II. Keresztyén Igazság Az Ordass Lajos Baráti Kör negyedévi folyóirata ősz tél Néhány megfontolás az egyházi közelmúlt vizsgálatának kérdéseihez. In: Kommentár, sz Hitvallók. Adalékok egy protestáns ügyhöz 1961-ből. ATF Szemle 2006/ (VI. évfolyam) 44. Migrációs folyamatok hatása Budajenő társadalmára. In: Schwarcz Gyöngyi- Szarvas Zsuzsa- Szilágyi Miklós (szerk.) Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Bp, MTA NKI Spiritiszta szeánszok és próféciák az ötvenes évekből In: Csörsz-Rumen István (szerk.): Mindenes gyűjtemény 2. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára Bp., Házastárs nélkül szűkölködvén Adatok a házasság megkötésének és felbontásának 17. századi gyakorlatához a Küküllői Református Egyházmegye iratainak tükrében. Ethno-lore: a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve.

4 Főszerk. Hoppál Mihály; szerk. Vargyas Gábor ; [közrem.] Berta Péter Bp Keszegh János és Porkoláb Anna házassági ügye. Egy XVII. századi erdélyi példa a házasság felbontásának kísérletére In: Borsos Balázs- Szarvas Zsuzsa- Vargyas Gábor (szerk.): Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére. I. Bp Martin Day s geese, Székely Nativity Play, Picnic in Budajenő Revival of folk customs, and invention of new traditions in Budajenő. In: Miklós Cseri- Zoltán Fejős- Zsuzsa Szarvas(ed.s) Touristic Construction and, and Consumption of Culture(s) 8 th Finnish-Hungarian Ethnological Symposium. Bp., Adalékok a november 4-t követő ellenállás történetéhez. In: Ötvös István (szerk.): Variációk. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Piliscsaba, Az Európai Unió elnevezésű illegális szervezkedés története - az 1951-es KIE-per és utóélete, Confessio XXVIII. 2., Református egyházi perek az 1950-es 60-as években In: KÚT Az ELTE BTK Történettudományok Doktori Iskola kiadványa 2003/3-4. sz Ravasz László püspöki működése Protestáns Szemle (XII.) 2003/ A diktatúrák szorításában. Ravasz László egyházpolitikai útkeresése a második világháborút követő esztendőkben ( ). Századvég XXIX A református reakció az állambiztonsági iratokban ( ). In: Ablonczy Balázs- ifj. Bertényi Iván- Kiss Réka- Hatos Pál (szerk.): Hagyomány, közösség, művelődés. Tanulmányok a hatvanéves Kósa László tiszteletére. Bp., Egyház és közösség a 17. században a Küküllői Református Egyházmegye iratai alapján In: Pócs Éva (szerk.): Múlt és jelen. Tudományos konferencia a Pécsi Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének 10 éves jubileumán szeptember án. Studia Ethnologica Hungarica 5., Pécs Egy fejezet a református egyház szociális programjának alakulásából- A Magyar Evangéliumi Munkásszövetség ( ) Protestáns Szemle 2001/ Idegen Legeny kegyelmed, honnét jött, hova megyen nem tudom. Lelkészekről, rektorokról a Küküllői Református egyházmegye iratainak tükrében ( ). In: Terbócs Attila (szerk.): Artes Populares XVIII. Bp., Még a gondolatot is halálra ítélnék Egy református per 1951-ből Valóság XLIV Matrimoniális Causák a Küküllői Református Egyházmegye jegyzőkönyveiben. In: Kósa László (Szerk.) Fiatal Egyháztörténészek Kollokviuma. (ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék Kiadványai 1.) Bp., Recenziók 1. A népi kollégiumi mozgalom 1945 előtt. Recenzió: Papp István: A népi kollégiumi mozgalom története 1944-ig. Népi tehetségek gondozása, vagy tudatos elitnevelési kísérlet? /Politikatörténeti füzetek, XXVI./ Napvilág Kiadó, Budapest, p. Múltunk 2008/3. sz., Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Bp., Acta Ethnographica Hungarica 2003/

5 3. Szabó Imre: Ég, de meg nem emésztetik naplók ( ) Budapest, In: Protestáns Szemle 2001/ Cs. Gergely Gizella: Asszonyi helytállás a Székelyföldön. Budapest, Magyar Napló In: Protestáns Szemle 2001/ Publications on Hungarian Historical Folklore Hungarian Heritage Budapest, Dóka Klára: Egyházi birtokok Magyarországon a században. Bp., Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM). Ethnographia 2000/ Scribner, B.- Johnson, T. (ed.): The Popular Religion is Germany and Central Europe Cambridge, In: Protestáns Szemle 1999/ A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig. Szerk.: Gunst Péter Bp., Napvilág Kiadó In: Ethnographia 1999/ A témakörben megjelent legfontosabb publikációk Kiss Réka Soós Viktor Attila Tabajdi Gábor: Hogyan üldözzünk egyházakat? Állambiztonsági tankönyv tartótiszteknek. Bp., L'Harmattan Kiadó, Kiss Réka (szerk. bev.): Kelt mint fent. Iratok a református Megújulási Mozgalom történetéből. ( ). Bp., Dunamelléki Református Egyházkerület, Kiss Réka - M. Kiss Sándor: A csalogány elszállt. Tóth Ilona tragikuma. Bp., Kairosz Kiadó Kiss Réka: Az egyházpolitika és a református egyház a forradalmat követő évtized egyházi pereinek tükrében. In: Soós Viktor Attila- Szabó Csaba- Szigeti László (szerk.) : Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban Bp., Szent István Társulat-Luther Kiadó, Farbaky Péter-Kiss Réka (szerk.) : Kálvin hagyománya. Református kulturális örökség a Duna mentén. Kiállítási katalógus Bp., Budapesti Történeti Múzeum, Kiss Réka: Protestánsok lehetőségei Magyarországon az oszd meg és uralkodj elve és gyakorlata.ln: Balogh Margit (szerk.): Regionális és nemzeti identitásformák a századi magyar és szlovák történelemben. Felekezetek, egyházpolitika, identitás. Konfesie, cirkevna politika, identita Budapest: Kossuth , , szlovákul: Moznosti protestantov princíp a prax zásady Rozde l'uj a panuj uo Kiss Réka: Fejezetek a budapesti reformátusság 1945 utáni történetéből In: Kósa László (szerk.): Reformátusok Budapesten. Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról Bp., Argumentum Kiadó, Kiss Réka: Ravasz László püspöki működése uo Kiss Réka: Bereczky Albert lelkipásztori, püspöki működése uo Kiss Réka: Református ébredés Budapesten uo

6 Kiss Réka: Egy védőügyvéd portréja a XX. századból (Kardos János) Valóság 2006/ Kiss Réka: Néhány megfontolás az egyházi közelmúlt vizsgálatának kérdéseihez. Kommentár, sz Kiss Réka: Adalékok a november 4-ét követő ellenállás történetéhez. In: Ötvös István (szerk.): Variációk. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Piliscsaba, Kiss Réka: A diktatúrák szorításában. Ravasz László egyházpolitikai útkeresése a második világháborút követő esztendőkben ( ). Századvég XXIX Kiss Réka: A református reakció" az állambiztonsági iratokban ( ). In: Ablonczy Balázs- ifj. Bertényi Iván- Kiss Réka- Hatos Pál (szerk.): Hagyomány, közösség, művelődés. Tanulmányok a hatvanéves Kósa László tiszteletére. Bp.,

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

A Magyarországi Protestáns Népfőiskolák megalakulás, működés, újraindulás. (doktori disszertáció), Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp. 2001.

A Magyarországi Protestáns Népfőiskolák megalakulás, működés, újraindulás. (doktori disszertáció), Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp. 2001. Horváth Erzsébet Személyes adatok: Született: 1957. 02. 18. Szalkszentmárton Tanulmányok: 1975-1980. Budapesti Református Theologiai Akadémia 1979-1982. ELTE, Bp. levéltár-kiegészítő szak Diplomák: Lelkészképesítő

Részletesebben

Dr. Bank Barbara PUBLIKÁCIÓS LISTA. Önálló kötet/rész

Dr. Bank Barbara PUBLIKÁCIÓS LISTA. Önálló kötet/rész Dr. Bank Barbara PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet/rész 1. Bank Barbara - Őze Sándor: A német ügy. A volksbundtól Tiszalökig 1945-1953. Budapest-München-Backnang, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata,

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek Frissítés dátuma: 2011. 09. 21. Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI Könyvek 1. - Jakab apostol levelének magyarázata Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 2. - Makkai

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek)

Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek) Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek) Önálló kötetek 1. Rimóc népviselete. Nógrád Megyei Múzeumi Füzetek 13. Balassagyarmat, 1966. p. 92.

Részletesebben

Kilián István publikációi (1959 2013)

Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Összeállíto a Medgyesy S. Norbert Protea Egyesület r e c i t i Budapest 2013 Kiadványunk a Creative Commons Nevezd meg! Ne add

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010 2005 2006 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, SÁRAI-SZABÓNÉ

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó)

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) ÖNÉLETRAJZ Születés helye és ideje: Budapest, 1944. március 24. Házas, két gyermek (egy lány, egy fiú az első házasságból)

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS SALIGA IRÉN MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1(1989) 15(2003) REPERTÓRIUM BEVEZETÕ A repertórium a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 évfolyamának anyagát tárja fel. Szerkezete a következõ: könyvészeti

Részletesebben

Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája

Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája 1954 A pátyi pincehegy. Néprajzi Értesítő, 113-126. 1956 A sárközi társadalom és műveltség kialakulása. Sárköz. A Babits Mihály Irodalmi Társaság folyóirata 20-24. Szekszárd

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I.

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I. CURRICULUM VITAE Név: MURÁDIN Keresztnév: JÁNOS KRISTÓF Születés dátuma: 1980. november 1. Születés helye: Marosvásárhely (Románia) Nemzetiség: magyar Állampolgárság: román és magyar Vallás: római katolikus

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 2009 2010 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, PÁVLICZ ADRIENN,

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben