Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam"

Átírás

1 Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam 2014/2015

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek Anyanyelv és kommunikáció Földrajz Történelem és állampolgári ismeretek Idegen nyelv Matematika Fizika Biológia Kémia számú melléklet számú melléklet Tankönyvjegyzék... 14

3 1. IRODALOM ÉS MŰVÉSZETEK I. félév Biblia: alapfogalmak, Ó- és Újszövetség történetei a szöveggyűjteményből Homéroszi eposzok: Íliász és Odüsszeia. Cselekményvázlat, trójai mondakör, a kétféle hőstípus (Akhilleusz és Odüsszeusz jellemzése) Az időmértékes verselés. Hexameter Görög színház és dráma. Az Antigoné című dráma és a thébai mondakör. A görög líra nagyjai: Szapphó és Anakreón. Latin irodalom: Horatius, Vergilius, Catullus költészete A középkori irodalom műfajai, jellegzetességei. Villon. Dante: Isteni színjáték Az itáliai reneszánsz. Petrarca. Boccaccio. A magyar reneszánsz. Janus Pannonius. Balassi Bálint költészete. Az angol reneszánsz. Shakespeare: Hamlet Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Színes irodalom 9. A francia felvilágosodás. Moliere: Tartuffe. A német klasszika irodalma. Magyar felvilágosodás Csokonai Vitéz Mihály. Berzsenyi Dániel költészete. A romantika irodalma. A magyar reformkor irodalma. Katona József, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály Színes irodalom 10.

4 2. ANYANYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ I. félév A kommunikáció tényezői és funkciói. Tömegkommunikáció. Sajtóműfajok Hangtani ismeretek. Hangtörvények. Helyesírásunk alapelvei Morfémák szintje. Toldaléktípusok, jellemzőik Szófajtan Mondattan Szövegtani alapok.

5 I. félév 3. FÖLDRAJZ Helyünk a Világegyetemben A Föld szerkezete és folyamatai A légkör földrajza A vízburok földrajza A földrajzi övezetesség Társadalmi folyamatok a 21. század elején Földrajz 9. A világgazdaság a 21. század elején Európa regionális földrajza I. Európa regionális földrajza II. Hazánk földrajza Távoli országok földrajza I. Távoli országok földrajza II. - Jövőnk sorskérdései Földrajz 10.

6 4. TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK I. félév Az ókori kelet Mezopotámia, Egyiptom Athén és Spárta A görög-perzsa háborúk A peloponnészoszi háború A hellénizmus A római köztársaság A római köztársaság válsága A principátus Történelem 9. Az ókori kereszténység Róma kultúrája, építészete, társadalma a korai császárkorig A dominátus Róma bukása Kora középkor gazdaság, társadalom Frank Birodalom, Bizánc, Német-Római Császárság Az iszlám A magyar nép vándorlása és a honfoglalás Történelem 9.

7 I. félév 5. IDEGEN NYELV Kommunikációs szándékok, témakörök, szókincs File 1 Bemutatkozás, üdvözlés Köszönés, elköszönés Szókincs: országok, népnevek, Származás kifejezése Személyes információ adása Az ábécé betűzés Személyek megnevezése, bemutatása Az osztályteremben a dolgok megnevezése, utasításadás Gyakorlati angol: a repülőgépen kínálás és arra reagálás Nyomtatványok kitöltés File 2 Rendszeres tevékenységek megnevezése Személyek bemutatása, leírása Személyes információ kérése, adása Ismerkedés Foglalkozások elnevezése, bemutatása A család családtagok megnevezése, viszonyok Gyakorlati angol: a szállodában Íráskészség: baráti /levél írása File 3 Személyek, tárgyak bemutatása, leírása Érzések kifejezése Napirend, mindennapi tevékenységek Egészséges életmód (Az Okinawai titok) Hagyományos ünnepek a világban Gyakorlati angol: a kávézóban Íráskészség: újságcikk írása a kedvenc napunkról Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései, kiejtés Létezés kifejezése: a be ige használata jelen időben Mennyiségi viszonyok: tőszámnevek 1-20 A be ige használata kérdés, tagadás Kiejtés: magánhangzók Mennyiségi viszonyok: tőszámnevek Szövegösszetartó eszközök: személyes névmások, birtokos jelzői névmások Szövegösszetartó eszközök: névelők, mutató névmások Mennyiség kifejezése a főnevek többes száma Cselekvés kifejezése: felszólítások Cselekvés, történés kifejezése: egyszerű jelen idő állító és tagadó mondatok Egyszerű jelen kérdő mondat Kiejtés: mássalhangzók A határozatlan névelő használata foglalkozásnevekkel Kérdőszavak (when, where, how, what, how many) és eldöntendő kérdések Birtokviszony kifejezése s Minőségi viszonyok: melléknevek, quite, very Kiejtés: magánhangzók Időbeli viszonyok: időpont, óra Cselekvés, történés kifejezése: egyszerű jelen idő Kiejtés: h, th, szóhangsúly Időbeli viszonyok: gyakoriságot kifejező határozószók; napszakok, hónapok nevei; kérdőszavak (How often?, What time?); elöljárószók (in, on, at) Kommunikációs szándékok, témakörök, szókincs File 4 Képesség kifejezése Szabadidős tevékenységek Tetszés, nemtetszés Vásárlási szokások Emberi kapcsolatok: szerelem Szabadidő, szórakozás: zene Gyakorlati angol: vásárlás ruhaüzletben Íráskészség: egy jóbarát leírása File 5 Személyek leírása, bemutatása a múlt nagyjai Események leírása Érdeklődés a múltban lezajlott események iránt Múltbeli események elmesélése Szókincs: kifejezések a go, have, get igékkel Történetmesélés: krimi, alibi játék Gyakorlati angol: az ajándékboltban Íráskészség: útibeszámoló készítése a nyaralásról File 6 Tárgyak leírása a ház és szoba berendezése, bútorok Események elmesélése személyek, tárgyak helyének megjelölése A lakókörnyezet bemutatása, a szomszédok leírása Egy város leírása, bemutatása: London Gyakorlati angol: az utcán Útbaigazítás Íráskészség: képeslap írása Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései, kiejtés Modalitás (can,can t) Kiejtés: mondathangsúly Like, don t like + -ing Szövegösszetartó eszközök: személyes névmások tárgyesetben Birtoklás kifejezése: birtokos jelző Kiejtés: rímelő szavak Cselekvés, történés, létezés kifejezése: a be ige múlt ideje Kiejtés: mondathangsúly Szóképzés (paint-painter) Az egyszerű múlt idő, szabályos és rendhagyó igék Kiejtés: -ed Kérdésszerkesztés múlt időben Szövegösszetartó eszközök: There is/are. There was/were. Térbeli viszonyok: elöljárószók (in, on, between, under, etc.) Kiejtés: néma betűk Cselekvés, történés, létezés kifejezése: a folyamatos jelen idő Kiejtés: az ing végű igealakok A két jelen idő összehasonlítása

8 6. MATEMATIKA I. félév Javasolt tankönyv: Sokszínű Matematika 9. és Halmazelmélet, kombinatorika (sorbarendezés, kiválasztás, kombináció), gráf - Hatványozás, nevezetes szorzatok, teljes négyzetté alakítás, oszthatósággal kapcsolatos ismeretek - Függvények (lineáris, másodfokú, abszolútérték, négyzetgyök) - Elsőfokú egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszerek, abszolútértéket tartalmazó egyenlet, egyenlőtlenség Matematika Gyök fogalma, azonosságok (négyzetgyök, n-dik gyök) - Másodfokú egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer, számtani és mértani közép fogalma - Geometria: háromszög, Pitagorasz tétel, négyszögek, ezek tulajdonságai, tételek, sokszög átlóinak száma, belső szögek összege, kör és részei, háromszögbe írt és köré írt kör, Thálesz tétel - Egybevágósági transzformációk (tengelyes és középpontos tükrözés, forgatás, eltolás), hasonlósági transzformáció, háromszögek és sokszögek hasonlóságának alapesetei), hasonló síkidomok területének aránya, hasonló testek térfogatának aránya - Hegyesszögek szögfüggvényei derékszögű háromszögben - Statisztika: átlag, módusz, medián Matematika 9-10.

9 I. félév 7. FIZIKA Tájékozódás térben és időben: Az út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás fogalmának ismerete, használata mozgások leírásában. Az egyenes vonalú egyenletes és az egyenletesen gyorsuló mozgás; a szabadesés gyorsulása fogalmának ismerete és alapvető összefüggései. A körmozgás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális gyorsulás fogalmának és összefüggéseinek ismerete. Lendületbe jövünk, azaz többet ésszel és erővel!: A Newton-törvények kvalitatív és egyszerű kvantitatív alkalmazása. A tömeg fogalma. A súrlódási erő szerepe a mindennapokban, a tapadási, csúszási és gördülési súrlódás megkülönböztetése. A lendület-megmaradás törvényének kvalitatív alkalmazása. Mechanikai energia Az energia, munka, teljesítmény, hatásfok fogalmának ismerete, elemi alkalmazása. Az energia-megmaradás tényének, valamint a termodinamika első főtételének ismerete. Elektromosság, mágnesesség Az elektromosság, mágnesesség mint kölcsönhatás megismerése. Az egyenáram fogalma, jellemzői, egyszerű áramkörök elemzése. Az Ohm-törvény alkalmazása egyszerű esetekben. A váltóáram fogalma, alapvető jellemzői. Az elektromágneses indukció, a transzformátor működésének gyakorlati jelentősége. Az elektromágneses hullámok a spektrum különböző tartományaiban. Atomi aktivitás, a fény alapvető tulajdonságai Az elektronburok és az atommag szerkezetének áttekintése. A fény elektromágneses hullám mivolta. A fényvisszaverődés, a fénytörés jelensége és alapvető kvalitatív szabályainak megállapítása. A sík, a domború és a homorú tükör leképezési szabályainak vizsgálata. Csillagászat, napenergia, meteorológia A csillagok fejlődésének főbb állomásai, a táguló világegyetem elmélete. A Naprendszer szerkezete, mérete, bolygóinak mozgása, mérete, típusai. A csillag, bolygó, üstökös, meteor megkülönböztetése. A Nap felépítése, napjelenségek (napszél, napfolt, napkitörés.) A Nap sugárzása, sarki fény. A Napból a Föld felé áramló energia felhasználási lehetőségei: napkollektor, napelem, napkohó, napkémény, naptó. Az időjárási elemek, ezek változásait befolyásoló fizikai hatások (a napsugárzás, a léghőmérséklet, a légnyomás, a szél, a levegő vízgőztartalma, a csapadékfajták) közti összefüggések megfogalmazása.

10 I. félév 8. BIOLÓGIA 1. számú melléklet Biológia számú melléklet Biológia 10.

11 I. félév 9. KÉMIA A kémia és az atomok világa : Természettudományos vizsgálati módszerek, áltudomány, proton, neutron, elektron, atommag, tömegszám, izotóp, radioaktivitás, relatív és moláris atomtömeg, elektronhéj, gerjesztés, vegyértékelektron, csoport, periódus, nemesgázelektronszerkezet, elektronegativitás. Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Halmaz, ionos kötés, ionrács, fémes kötés, delokalizált elektron, fémrács, kovalens kötés, kötéspolaritás, kötési energia, atomrács, molekula, molekulaalak, molekulapolaritás, másodlagos kölcsönhatás, molekularács, összetett ion. Anyagi rendszerek: Anyagi rendszer, komponens, fázis, homogén, heterogén, kolloid, exoterm, endoterm, ideális gáz, moláris térfogat, relatív sűrűség, diffúzió, oldat, oldhatóság, oldáshő, anyagmennyiségkoncentráció, ozmózis. Kémiai reakciók és reakciótípusok: Kémiai reakció, aktiválási energia, sztöchiometria, termokémiai egyenlet, tömegmegmaradás, töltésmegmaradás, energiamegmaradás, képződéshő, reakcióhő, Hesstétel, rendezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai egyensúly, tömeghatás törvénye, disszociáció, sav, bázis, sav-bázis pár, ph, hidrolízis, oxidáció elektronleadás, redukció elektronfelvétel, oxidálószer, redukálószer, oxidációs szám. Elektrokémia: Galvánelem, standardpotenciál, elektrolízis, akkumulátor, szelektív hulladékgyűjtés, galvanizálás. - Az oxigéntartalmú szerves vegyületek: Hidroxil-, oxo-, karboxil- és észtercsoport, alkohol, fenol, aldehid, keton, karbonsav, észter, zsír és olaj, felületaktív anyag, hidrolízis, kondenzáció, észterképződés, poliészter, mono-, di- és poliszacharid. A nitrogéntartalmú szerves vegyületek: Amin és amid, pirimidin- és purin-váz, poliamid, aminosav, α-aminosav, peptidcsoport, polipeptid, fehérje, nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS, Watson Crick-modell.

12 1. SZÁMÚ MELLÉKLET A felkészülési anyag Dr. Lénárd Gábor Biológia 10.évfolyam számára épül. A könyv többször is megjelent az évek során, és az egyes könyvek szerkesztése megváltozott, viszont a tartalmi rész, keveset cserélődött. Így a régebbi könyvek is teljes biztonsággal használhatóak. A korábbi években megjelent könyveken a 10. évfolyam számára íródott könyvek címe: Biológia II. A főbb fejezetek, amelyek ismerete elengedhetetlen a tárgy sikeres teljesítéséhez: I. Az élőlények rendszere - Kezdetleges szervezetek - Növények-Gombák 1. Vírusok 2. Baktériumok 3. Eukarióta egysejtűek 4. Gombák 5. Zuzmók 6. Többsejtű moszatok 7. Mohák 8. Harasztok 9. Nyitvatermők 10. Zárvatermők Az alapvető rendszertani különbségek elsajátítása a cél. A részletes élettani működést a tankönyv egy külön fejezetben tárgyalja. Külön kiemelve a legfontosabb alapfogalmakat: prokarióta, eukarióta, autotróf, heterotróf, gazdaszervezet specialista, indikátorszervezet, kétszakaszos egyedfejlődés (ivaros és ivartalan nemzedék váltakozása), virágzat, spóra, kettős megtermékenyítés, egyszikű, kétszikű, egylaki, kétlaki, egyivarú, kétivarú, Kötelező példafajok ismerete az egyes csoportokhoz, azonban mély rendszertani ismeretekre nincs szükség. II. Állatok 1. Szivacsok 2. Csalánozók 3. Fégek 4. Puhatestűek 5. Ízeltlábúak 6. Gerincesek (Halak, Kétéltűek, Hüllők, Madarak, Emlősök) Az alapvető rendszertani különbségek elsajátítása a cél. A részletes élettani működést a tankönyv egy külön fejezetben tárgyalja. Ismerje a gerinctelenek és gerincesek főbb csoportjait, azok legfontosabb különbségeiket, milyen fejlődésen mentek át az egyes élőlény csoportok az evolúció során. Mély, átfogó rendszertani ismeretekre szükség nincsen.

13 2. SZÁMÚ MELLÉKLET A felkészülési anyag Dr. Lénárd Gábor Biológia 10.évfolyam számára épül. A könyv többször is megjelent az évek során, és az egyes könyvek szerkesztése megváltozott, viszont a tartalmi rész, keveset cserélődött. Így a régebbi könyvek is teljes biztonsággal használhatóak. A korábbi években megjelent könyveken a 10. évfolyam számára íródott könyvek címe: Biológia II. A főbb fejezetek, amelyek ismerete elengedhetetlen a tárgy sikeres teljesítéséhez: III. A növények életműködése A tankönyv ezen fejezete épít az első fejezetben tanultakra,azok ismerete nélkül a fejezet kevésbé értelmezhető. - Növényi szövetek - Növények ásványianyag- felvétele - Növények gázcseréje - Növények anyagszállítása - Növényi hormonok - Növények szaporodása - Növények egyedfejlődése A tankönyvben található legfontosabb ábraanyag ismerete mindenképpen szükséges (önálló sematikus rajz készítése): - gyökér hosszmetszeti képe, levéllemez, szöveti felépítése, gázcserenyílás felépítése, gyökér szállítónyalábjai, kétszikű szár szállítónyalábjai, egyszikű szár szállítónyalábjai, zárvatermők megtermékenyítésének folyamata IV. Az állatok önfenntartása és reprodukciója A tankönyv ezen fejezete épít az első fejezetben tanultakra,azok ismerete nélkül a fejezet kevésbé értelmezhető. - Állati szövetek - Kültakaró és mozgás - állatok táplálkozása - állatok légzése - állatok anyagszállítása - állatok kiválasztása - állatok szaporodása - állatok egyedfejlődése - állatok hormonális szabályozása - állatok idegrendszere A II. fejezetben megismert állatcsoportokat, összehasonítva, az evolúciós fejlődésnek megfelelően mutatja be a tankönyv az egyes életműködések legfontosabb változásait. A legfontosabb a különbségek felismerése, javaslom, egy táblázat készítését, amelyben feltüntetve az egyes csoportokat és életműködéseket, a főbb változások könnyen észrevehetők és elsajátíthatók. V. Magatartásformák Ebben a fejezetben az állatok viselkedésének megismerése a cél, különböző alapfogalmak elsajátítása. A legfontosabb fogalmakat felsorolom, ezek ismerete elég ebből a tananyagrészből. Javaslatom egy önálló fogalmi gyűjtemény készítése, amelyben az általam itt felsorolt fogalmakat részletesen megmagyarázza, sokat segít a felkészülés során. Fogalmak: agresszió, akusztikus kommunikáció, államalkotó rovarok, állatok vonulása, belátásos tanulás, bevésődés, feltételes reflex, feltétlen reflex, ingerhez kötött tájékozódás, kémiai kommunikáció, kulcsinger, menekülő magatartás, operáns tanulás, öröklött magatartásforma, tájékozódás, támadó magatartás, tanult magatartásforma, táplálkozási viselkedés, vizuális kommunikáció.

14 TANKÖNYVJEGYZÉK Tantárgy Könyv Száma Történelem és állampolgári ismeretek Történelem 9 a négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák számára NT Matematika Sokszínű matematika 9. Sokszínű MATEMATIKA tankönyv 10. évfolyam MS-2309 MS-2310U Biológia Dr.Lénárd Gábor Biológia 10.évfolyam Földrajz Irodalom és művészetek Földrajz 9. Földrajz 10. Színes irodalom 9. Színes irodalom 10. NT NT KN-0010/2 KN-0020/1

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/A évfolyam

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/A évfolyam Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/A évfolyam 2014/2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Magyar Kommunikáció... 3 2. Társadalomismeret... 4 3. Angol... 5 4. Matematika... 6 5. Fizika... 7 6. Biológia, egészségtan...

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

Tantárgyi követelmény szakiskola 9/B/P évfolyam

Tantárgyi követelmény szakiskola 9/B/P évfolyam Tantárgyi követelmény szakiskola 9/B/P évfolyam 2014/2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Magyar Kommunikáció... 3 2. társadalomismeret... 4 3. Angol... 5 4. Matematika... 6 5. Fizika... 7 6. Biológia, egészségtan...

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei 1 A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei Magyar nyelv és irodalom Írásbeli: egyszerű mondat komplex elemzése:

Részletesebben

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma Házirendjének Melléklete Osztályozó vizsgák témakörei 9. osztály I. félévi osztályozó vizsgák

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

Szakközépiskola Felnőttoktatási Tagozat Nappali Oktatási Munkarend. 10. évfolyam

Szakközépiskola Felnőttoktatási Tagozat Nappali Oktatási Munkarend. 10. évfolyam Szakközépiskola Felnőttoktatási Tagozat Nappali Oktatási Munkarend 10. évfolyam Történelem I. félév: 1. Az emberré válás és az őskőkor 2. Ókori Kelet: Mezopotámia, Egyiptom 3. Polisz születése és a démosz

Részletesebben

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 1. osztály Magyar nyelv és irodalom A tanuló érthetően beszéljen, értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium K a l o c s a A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 7. számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei magyar nyelv

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Az iskola képzési rendje...6 Az általános gimnáziumi képzés 9

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VIZSGASZABÁLYZAT Tokaj, 2013. szeptember 1 Molnárné Tóth Erika igazgató Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület 1 A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

Részletesebben

A természetismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A természetismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A természetismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült az 51/2012 (XII. 21.) sz. EMMI rendelet 6. melléklete alapján Módosítva a 23/2013 ( III.29

Részletesebben

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Csengetési rend Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén Hétfőtől péntekig: 1. óra 8 00-8 45 1. óra 14 00-14 45 2. óra 8 55-9 40 2. óra 14 55-15

Részletesebben

BIOLÓGIA Érettségi témakörök Esti Nappali tagozat

BIOLÓGIA Érettségi témakörök Esti Nappali tagozat BIOLÓGIA Érettségi témakörök Esti Nappali tagozat LABORATÓRIUMI GYAKORLAT, FAJISMERET 1. Szén-dioxid kimutatása 2. Az adszorpció 3. A patella-reflex 4. A szem 5. A mozgás szervrendszere 6. Vérkenetek vizsgálata

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2012. szeptember 1.

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2012. szeptember 1. TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2012. szeptember 1. A 2003. évi LXI. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény illetve

Részletesebben

Esti 9-11. évf. Kémia KÉMIA

Esti 9-11. évf. Kémia KÉMIA KÉMIA A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül az alapismeretek elsajátításán

Részletesebben

1. Alsó tagozat. 1.1. Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály. Olvasás

1. Alsó tagozat. 1.1. Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály. Olvasás Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje. 1. Alsó tagozat 1.1. Magyar nyelv

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Osztályozóvizsga tematikák Tartalomjegyzék Kémia... 1 Biológia... 1 Földrajz... 2 Irodalom... 2 Nyelvtan... 3 Informatika - régi kerettanterv alapján...

Részletesebben

KÉMIA 9-11. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT)

KÉMIA 9-11. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) 9-11. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül az

Részletesebben

A CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA MÁSODIK RÉSZ: KÉMIA MATEMATIKA HELYI TANTERVE 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN

A CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA MÁSODIK RÉSZ: KÉMIA MATEMATIKA HELYI TANTERVE 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN A CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERVE 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN MÁSODIK RÉSZ: KÉMIA MATEMATIKA 2. oldal KÉMIA A tanterv célja annak elérése, hogy középiskolai tanulmányainak befejezésekor

Részletesebben

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata 1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák osztályozóvizsgák különbözeti vizsgák javítóvizsgák pótlóvizsgák

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programjának 2. számú melléklete Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola Osztályozó vizsga minimumkövetelmények Szakiskola Tartalom 9. évfolyam...4 Magyar nyelv és irodalom...4 Matematika...4 Matematika SNI...5 Történelem...5 Angol nyelv...6 Német nyelv...7 Német nyelv SNI...7

Részletesebben

Szakközépiskola Kereskedelem ágazat 9. évfolyam KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEK

Szakközépiskola Kereskedelem ágazat 9. évfolyam KÜLÖNBÖZETI VIZSGA KÖVETELMÉNYEK Irodalom Magyar nyelv és irodalom Szophoklész: Antigoné Balassi Bálint költői portréja Shakespeare és az angol reneszánsz dráma Nyelvtan A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései

Részletesebben

A KÉMIA 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A KÉMIA 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A kerettantervi bevezetés alapján (ha teljesen megfelelő, átvehető egy az egyben) Plusz a saját speciális céljainkkal kiegészítve (pl. tagozatok különleges céljai)) Szükséges tanulói

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012.

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. Osztályozó és javítóvizsgák időpontja: 2012. augusztus 28-29. 9.00 óra További tanulási segédletek (a teljesség igénye nélkül): http://segedanyag.vajdaiskola.hu

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 7. ÉVFOLYAM

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 7. ÉVFOLYAM TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 7. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias

Részletesebben