A tananyag címe: Kommunikációs alapfogalmak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tananyag címe: Kommunikációs alapfogalmak"

Átírás

1 A tananyag címe: Kommunikációs alapfogalmak A tananyag alcíme: A kommunikációelmélet diszciplinarizálódása, a kommunikációtudomány kialakulása Szerző: Béres István - Kárpáti Eszter- Korpics Márta Lektor:Horányi Özséb

2 Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban Ön megismerkedhet a kommunikáció szó jelentésével, etimológiájával. Ezt követően bemutatjuk, hogy a kommunikációtudomány hogyan jött létre, milyen tudományterületek talaján fejlődött ki, és milyen pozíciót tölt be jelenleg a társadalomtudományok között. Ezt követően három rokon tudományterület rövid bemutatása következik. Ezek a tudományterületek nagy hatással voltak a kommunikációelmélet különböző modelljeire és elméleteire, és azért tartottuk ezeket fontosnak részletesen is bemutatni egy kommunikációelméleti bevezető tananyagban, mert a kommunikáció bizonyos részterületeinek tanulmányozásához ezek ismerete megkerülhetetlen. A három részletese bemutatott tudományterület: retorika, szemiotika, szociálpszichológia. Ezek a tudományterületek a kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatók tanulmányainál rendszeresen előkerülnek, ezért ezt a hármat választottuk a tananyagban részletesebb bemutatásra.

3 Tartalom Első rész: A kommunikáció kifejezés jelentése. Mit jelent maga a kommunikáció kifejezés, milyen értelemben használjuk ma. A szó etimológiája, definíciók. Második rész: A kommunikációtudomány helye a társadalomtudományok között. Mivel foglalkozik a kommunikációelmélet, ebből következően milyen helyet foglal el a társadalomtudományok között. Harmadik rész: A kommunikációkutatás története. Milyen területekkel foglalkozott és foglalkozik a kommunikációelmélet, a kommunikációkutatás milyen empirikus területek kutatását tartotta fontosnak. Negyedik rész: Retorika. A kommunikáció mint a meggyőzés tudománya. A retorika az ókorban már a meggyőzés tudománya volt. Hogy változott ez a századok során, és ma milyen feladatokat tölt be a hétköznapi kommunikációban? Ötödik rész: Szemiotika. A kommunikáció mint a jelentéstulajdonítás tudománya. A kommunikációt sokszor a jelekkel és a jelentéssel azonosítjuk. Mit mond erről a szemiotika? Hatodik rész: A szociálpszichológia. A kommunikáció mint az emberi társas viselkedés tudománya. Az emberek között zajló kommunikáció több szempontú vizsgálata.

4 Első rész A kommunikáció kifejezés jelentése

5

6 A kommunikációról A kommunikáció napjainkban divatfogalom (Buda 2002, 7). Könyvek, előadások, értelmezések sora foglalkozik a kommunikáció fogalmával, gyakorlatával, a kommunikációban való jártásság elsajátítására pedig különböző tréningek sora áll az arra vállalkozók rendelkezésére. Az első Magyarországon kommunikáció témában olvasható szöveggyűjtemény bevezetőjében Horányi Özséb provokatív módon határozza meg a kommunikáció szó jelentését, amikor a kommunikációs jelenségeket bemutató kötetét ezen mondattal indítja: Ez a válogatott tanulmánygyűjtemény kommunikáció a kommunikációról. Mindenekelőtt arról a tényről, hogy valójában nincs kommunikáció; minthogy ezt a terminust olyasminek a jelölésére használjuk, amellyel mint társalgással vagy telefonálással vagy levelezéssel vagy táviratozással vagy tárlatlátogatással vagy moziba járással vagy tévénézéssel vagy újságolvasással vagy éppen kutyaugatással találkozunk. Vagyis nem kevesebbről van szó, mint annak állításáról, hogy nincsenek olyan jelenségek, amelyek kommunikációk volnának, legfeljebb mindezeket és még másokat vizsgálhatjuk mint kommunikációkat, avagy más szavakkal: amelyeknek lehetséges kommunikatív leírásuk. (Horányi, 1974, 9).

7 A kommunikáció mint megosztás Egy évtizedekkel később megjelent tankönyv (2004) szerzője, Karl Erik Rosengren a kommunikációt a szó latin eredetű etimológiája alapján határozza meg: megoszt, közöl, közzétesz. Rosengren a kommunikáció azon sajátosságát is kiemeli meghatározásában, miszerint a kommunikáció fontos szerepet tölt be a közösség által létrehozott és fenntartott tudás gyarapodásában, működtetésében és továbbadásában. Terestyéni Tamás (aki Horányival együtt szintén a magyarországi kommunikációkutatás meghatározó alakja ) nem meghatározást ad, hanem azt sorolja fel, hogy mit tekint kommunikációnak: Szokásosan kommunikációnak tekintek minden olyan eseményt, amelyben valaki (a hírforrás, a közlő, a beszélő, a rádió, a televízió, a média stb) információt (üzenetet) juttat el valaki máshoz (a vevőhöz, a befogadóhoz, a hallgatóhoz, a közönséghez). Szerteágazó, szinte beláthatatlan területről van szó, hiszen az emberek életét a születésüktől a halálukig vannak akik szerint még az előtt és az után is át-meg átszövik a kommunikációs események. (Terestényi 2006,13)

8 Sorok a szó történetéből munus, -eris fn, Kötelesség, feladat, szolgálat 2. Hivatal, állás 3. Szívesség, ajándék, adomány [Ehhez két melléknév tartozik:] I. Munis, -e mn kötelességtudó, -teljesítő [A következő két összetételből elvont másodlagos képzés] Immunis, -e mn 1. adómentes 2. közszolgálattól mentes 3. ajándékot nem adó, fukar 4. szabad, vmiben nem részt vevő, tiszta communis, -e mn, 1. Közös, általános 2. Barátságos, jóindulatú 3. Közönséges 4. Egyh tisztátalan [Ebből származik] Communio,-onis fn 1. közösség 2. egyházi közösség 3. egyh közös vacsora, áldozás Communitas, -atis fn 1. közösség, közérzület 2. közlékenység II. muncius,a,-um mn közös [rokon nyelvekből kikövetkeztetett forma; ebből származik] Communico, -are ts ige 1. közöl, közössé tesz, megad, részesít 2. megoszt 3. megbeszél, tanácskozik Excommunicatio, -onis fn 1. a közösségből kitagadás, kiátkozás Communicatio, -onis fn 1. közzététel 2. teljesítés, megadás 3. ret a gondolatok közlése a hallgatókkal (Forrás: Ernout-Meillet: Dictionnaire etymologique de la langue latine alapján In Horányi (szerk.) Kommunikáció I-II.)

9 Kommunikáció versus kommunikatív Horányi szerint a kommunikációról kétféle megközelítésben lehet gondolkodni. Valamilyen kommunikációfogalom (modell) által adott keretek között, ebben az esetben lehet kommunikációról beszélni. A másik, amikor a kommunikációról valamilyen jelenség szintjén beszélünk, amelyben hasonlóságok mutatkoznak kommunikatív jelenségekkel, ez utóbbi esetet ő kommunikatív jelenségként határozza meg. Fontos, hogy míg a kommunikáció(k) lehetnek kommunikatívak, a kommunikatív jelenségek nem mindig minősülnek kommunikációnak (vö Horányi, 1999, 9). Terestényi is fontosnak tartja tisztázni a terminológiai különbségeket a kommunikatív és a kommunikációs melléknév jelentése és használata között. Ezt írja Kommunikációelmélet című könyvének bevezetőjében: A kommunikációkutatás magyar nyelvű szakirodalmában annak kifejezésére, hogy valami kommunikációszerű, kommunikációval kapcsolatos, kommunikációra vonatkozó, kommunikáció szempontú, két melléknév is használatos: kommunikatív és kommunikációs. (Terestényi, 2006, 14)Őmaga a könyvében tudatosan a kommunikációs kifejezést használja. Ezt azzal indokolja, hogy a kommunikációs melléknév egyszerű, természetesen hangzó, bevett képzés a kommunikáció szóból, amely igei párjával (kommunikálni) már teljesen meghonosodott a magyarban. (Terestényi im, 15)

10 Kommunikáció Kommunikatív

11 A kommunikáció meghatározása A kommunikáció fogalmát sokan sokféleképpen határozták meg, attól függően, hogy milyen szempontból tekintettek a kommunikációra. Nézzünk néhányat ezek közül! Két személy között a kommunikációs aktus akkor teljes, amikor az azonos jeleket azonos módon értelmezik (Laswell, 1946). A kommunikáció információ, gondolatok, érzelmek, jártasságok stb. átadása szimbólumok szavak, képek, grafikai alakzatok stb. használata révén (Thayer 1962). A kommunikáció szimbólumokon és üzenetrendszereken keresztül megvalósuló társadalmi interakció (Gerbner, 1966). A kommunikáció célja, hogy összekössön két egyént olyan üzenetek létrehozása és befogadása révén, amelyeknek mindkettőjük számára van jelentése (Berlo, 1969). A kommunikáció akkor jön létre, amikor személyek jelentőséget tulajdonítanak az üzenettel kapcsolatos viselkedésnek (Mortensen, 1972). A közvetlenül vagy a telefonon, vagy a rádión keresztül kimondott szó; a kézzel, a postán, a távírón vagy bármilyen más módon írott vagy nyomtatott szó mindezek a kommunikáció nyilvánvaló és közismert formái (Weaver In Horányi 1977, 17). Az, ami kommunikál<, a beszéd egésze, beleértve nemcsak a ki nem mondott szavakat, hanem az egész atmoszférát is, amelyben a szavakat kimondják és meghallják (Barnlund In Horányi im, 27).

12 Felhasznált irodalom Buda Béla 1976 A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont. Fercsik Erzsébet-Raátz Judit 2006 Kommunikáció és nyelvhasználat. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. Horányi Özséb 2003 (szerk.) Kommunikáció I-II. General Press. Eredeti megjelenés Közgazdasági és Jogi Kiadó Horányi Özséb 2007 A kommunikációkutatás történetéből. In uő (szerk.) A kommunikáció mint participáció. Typotex, Rosengren, Karl 2004 Kommunikáció. Budapest, Typotex. Schiller, D Theorizing Communication. A History. New York, OUP. Terestyéni Tamás 2006 Kommunikációelmélet. Budapest, AKTI-Typotex.

13 Második rész A kommunikációtudomány helye a társadalomtudományok között.

14 A kommunikációkutatásban szerepet játszó diszciplínák a kommunikációkutatásban szerepet játszó diszciplínáknak csak egy része számít úgy diszciplínának (a terminus szokásos értelmében), mint az etológia, a pszichológia vagy a szociológia. Egy másik, nem kevésbé fontos részük sokkal inkább a kommunikáció jelenségei teoretikus megragadásának módjához hasonlóan maguk is inkább kutatási irányzatok, s nem zárt diszciplínák. Ismeret- és tudományelméleti diszkussziónak nincs itt helye, ezért inkább példákat említünk: ez utóbbi csoportba tartozónak tekinthető a kulturális antropológia hozzájárulása a kommunikációkutatás eredményeihez, de ugyanígy tekinthetünk a szociális reprezentációk vizsgálatára vagy a megismeréstudományra is. A kommunikáció kezdő kutatójának tisztánlátását még az is rontja, hogy mindezek a diszciplináris megközelítések egymáshoz is különböző módokon kapcsolódnak, s kapcsolódásaik gyakran konfliktusosak." (Horányi 1999,191)

15 Diszciplínák A kommunikáció kutatásában érintett diszciplínák, ahogy az előbbi idézetből is kiderült, számosak, azonban mégis kísérletet lehet tenni egyesek megnevezésére. A felsorolt diszciplínák azért fontosak a kommunikációkutató számára, mert ezek valamilyen kapcsolódási pontot jelentettek / jelentenek a kommunikációtudománnyal. Biológia: evolúciós nézőpontok Etológia v. szociobiológia: állati kommunikáció, viselkedések vizsgálata Kognitív tudomány: megismerés, fogalomalkotás, megértés Pszichológia: kognitív pszichológia, szociálpszichológia Antropológia: szimbólumkutatás, szokások, normák, kultúra Szociológia: Intézmények, szervezetek, vélemények kialakulásának mintázatai és technikái Filozófia: nyelvfilozófia, etika

16 A kommunikációtudomány helye A kommunikáció nem akadémiai tudományág abban az értelemben, ahogyan annak minősítjük a fizikát vagy a gazdaságtant, hanem inkább tudományágak útkereszteződése, amelyen sokan áthaladnak, de ahol csak kevesen állnak meg. (Schramm 1963 cit Lázár 2001, 5) Önálló tudományterületként való meghatározásában a területe hazai művelői sem foglalnak egyértelműen állást. Tudományos státusa annyiban kétségtelen, hogy az empíria alapján jöttek létre a rá vonatkozó megállapítások, a megfigyelés nyomán fogalmazták meg szabályszerűségeit, majd pedig a kutatások fejlesztették tovább. (Buda im, 7) A korai kommunikációkutatás a bölcsészettudományok és a társadalomtudományok keretén belül zajlott. Az amerikai megközelítések eleinte szintén humán és bölcsész irányból érkeztek, de ehhez fokozatosan hozzáadódott a természettudományos perspektíva alkalmazása is. Sok impulzus érte a tudományágat a viselkedés és társadalomtudományok felől is.

17 Helye a társadalomtudományok között A társadalom, a társadalmi viselkedések, jelenségek megközelítése, leírása alapvetően két felfogásban tárgyalható. Az egyik a konfliktus, a másik a konszenzus felől közelít a társadalomhoz. Az emberek tanulmányozásában a fenti két megközelítést alapul véve, illetve ezt kombinálva a humán és természettudományos megközelítésekkel, egy négyes felosztású tipológia jön létre a bölcsészet és társadalomtudományok vonatkozásában. Rosengren ez alapján a felosztás alapján magyarázza a kommunikáció tanulmányozásának különböző hagyományait (vö Rosengren im, 19-20). Hogy mit látunk, az attól függ, hogy hol helyezkedünk el. Perspektívánk együtt változik pozíciónk változásával. Nyilvánvaló, hogy a tipológiában elfoglalt helyünk nagymértékben megszabja, hogy hogyan tekintünk a társadalomra és annak kommunikatív rendszereire, amikor új ismereteket hozunk létre, vagy új ismereteket használunk fel, hogy pontosabban leírjunk, megértsünk valamely kommunikatív jelenségeket, és/vagy magyarázatot adjunk rá (Rosengren, im, 20)

18 Rosengren négyes felosztású tipológiája

19 A háromdimenziós tipológia Az előző dián bemutatott megközelítés mellé Rosengren egy háromdimenziós tipológiát is odatesz. Ebben a tipológiában a kommunikáció diszciplínáját Rosengren a következőképpen tájolja be: A szintek dimenziójában: a pszichológia és szociológia szintjein A kommunikációs dimenzióban olyan diszciplínák mellett, amelyek a szocializáció más jelentős ágenseivel és/vagy a kontroll és kommunikáció alapvető folyamataival foglalkoznak Az intézményi dimenzió szintjén pedig olyan klasszikus intézményes irányultságú diszciplínákat keresztez, mint a közgazdaságtan, a politikatudomány, a teológia. Az idő és tér dimenziójával kapcsolatban annyit jegyez meg, hogy a kommunikáció mindenkori tanulmányozása ezt nem hagyhatja figyelmen kívül. Rosengren a kommunikáció diszciplináris beazonosításával kapcsolatban óvatosságra és körültekintésre int, hiszen az interdiszciplináris viszonyok kezelése ezt követeli meg (Rosengren im, 28).

20 Rosengren háromdimenziós tipológiája

21 A kommunikációtudomány empirikus és elméleti területei A kommunikációtudomány területei nagyon széleskörűek. Szintekről vagy még inkább színterekről lehet itt beszélni. A leginkább illusztrálja ezt a McQuail piramis.

22 A kommunikációtudomány mint önálló diszciplína A kommunikációtudomány három nagy nemzetközi szervezete: International Communication Association, ICA (Nemzetközi Kommunikációs Társaság), és folyóiratai American Communication Association (Amerikai Kommunikációs Társaság) International Association for Media and Communication Research, IAMCR) UNESCO (Média és Kommunikáció Kutatás Nemzetközi Társaság) A kommunikációkutatás hazai szervezetei. Magyar kommunikációtudományi Társaság Fontos eligazodási pont a honlap Hazai folyóiratok KOME Jelkép Médiakutató

23 A képesítés megszerzése Magyarországon 2002-től lehet önálló szakképesítést szerezni felsőfokú tanulmányok alapján. A kétszintű képzési rendszer bevezetése után a média és kommunikációtudomány szakon lehet végzettséget szerezni. A kommunikáció és a média területe tehát a hazai képzésben összekapcsolódik. 2012/13-ban a nagy hazai egyetemek mindegyikén lehet alap és mesterképzésben kommunikáció és médiatudomány szakon diplomát szerezni. A szakirányokról a diplomabejegyzések tanúskodnak. Kommunikáció doktori képzés korábban a PTE Bölcsészettudományi Karának Nyelvtudományi Doktori Iskoláján belül (Kommunikáció Doktori Program) zajlott, a 2012/2013-as tanévtől pedig a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karának Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskolájában folyik.

24 Felhasznált irodalom Buda Béla 1988 A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest, Membrán. Rosengren, Karl Erik 2004 Kommunikáció. Budapest, Typotex. Lázár Judit 2005 A kommunikáció tudománya. Budapest, Balassi. McQuail, Dennis 2003 A tömegkommunikáció elmélete. Budapest, Osiris.

25 Harmadik rész A kommunikációkutatás története

26 A kommunikációkutatás története Bár egy olyan tudományterületről van szó, mely kialakulása a 20. század második feléhez köthető, magának a kommunikációnak a tanulmányozása ennél jóval nagyobb múltra tekint vissza. A korai előzmények (ókor) az emberi kommunikáció egyik legalapvetőbb formájának, a szóbeli kommunikációnak a vizsgálatával foglalkoztak. Az ókori demokráciában kiemelt szerepe volt a meggyőzésnek. A retorika az ékesszólás művészete és tudománya ekkor született, de a középkori egyetemeken is az egyik fő tárgy volt. A technikai médiumok fejlődése és társadalomra gyakorolt hatása hamar felkeltette a tudósok figyelmét. Franciaországban és Németországban a kommunikáció tanulmányozása főként történeti jellegű volt, ez leginkább a nyomtatott kiadványokkal, és ezek társadalmi hatásával foglalkozott. Németországban már a 20. század elején Sajtótudomány (Zeitungswissenschaft) nevű speciális tanszékek és intézetek léteztek, illetve az irodalom és történelem tanszékeken is megjelent a tömegkommunikációs médiumok mint téma tanulmányozása. Az amerikai fejlődés ettől egy kicsit eltérő irányt mutat. A 30-as, 40-es évekig csak a tömegkommunikáció kutatásáról lehetett beszélni, majd ezt követik azok a kutatások, amelyek az emberek társas viselkedésének szabályszerűségeivel foglalkoztak.

27 Előfutárok: A chicagói Iskola ( ) A chicagói iskolát általános társadalomelméleti megközelítés jellemezte. A kommunikációnak főként a társadalmi életben betöltött szerepét vizsgálta. A kommunikációra nem mint egyszerű üzenetátadásra tekintettek, hanem mint szimbolikus folyamatra, melynek nagy szerepe van a kultúra alakításában. A kommunikációt széles körű megjelenési formáiban vizsgálták: a művészet, az építészet, a szabályok, normák, rítusok, politika. Az iskola kiemelt kutatási témái: társadalmi interakció, interperszonális kapcsolatok. Az iskolát ugyanakkor a módszertani következetesség jellemezte, mely az adatgyűjtésen és résztvevő megfigyelésen alapuló empirikus kutatásokat preferálta (kvantitatív és kvalitatív adatok együttes alkalmazása a kutatások során). Jellemző volt még az elméleti és alkalmazott kutatás összeolvadása is.

28 Az iskola jelentős kutatói Charles Cooley a szimbolikus interakcionizmus (1909) jeles képviselője volt. Fontos szerepe volt a társadalmi kommunikáció modern értelmezésének megalkotásában. Jelentős eredményei: A tömegkommunikáció új eszközeinek megjelenése jelentős változásokat hoz, mivel gyökerestül felforgatják az egyén mindennapi életfelfogását. Az új médiumok négy fontos jellemzőjét állapítja meg: expresszivitás, folyamatos rögzítés, gyorsaság, terjedés. George Herbert Mead a társadalmi interakció folyamatát szimbólumokon keresztül ragadja meg, s mindenekelőtt a kommunikációs aktusra összepontosít. Fontos szerepet tulajdonít a kommunikációnak és a kommunikációs aktus tudatosságának. A társadalmi Én gondolata alapján fejlesztette ki a szimbolikus interakcionizmus elméletét. A társadalmi interakciót szimbólumokon keresztül ragadja meg, a kommunikációs aktusra összpontosít. John Dewey a kommunikációt a nevelés és az intelligencia eszközeként, ily módon a tudomány eszközeként definiálja. A kommunikációt a társadalmi pontosság eszközeként határozza meg.

29 Alapító atyák ( ) A kommunikációkutatás kezdeti időszaka több típusú vizsgálatot, elemzést foglalt magába. Az akadémiai kutatások (elmélet) és a kereskedelmi érdekeltségek közötti kapcsolat működőképességét jól igazolják Paul Felix Lazarsfeld matematikusszociológus kutatásai (pl. rádióhallgatók vizsgálata, amely a média hatásának működésére próbált meg eredményeket felmutatni). A csoportdinamikai vizsgálatok közül fontos megemlíteni Kurt Lewin pszichoszociológus vizsgálatait. Lewin és munkatársai kutatásai rámutattak a társas viselkedés meghatározó mechanizmusaira. Az egyik legfontosabb ilyen mechanizmus a közös döntés, amelynek meghozatalával élik meg a csoport tagjai összetartozásukat. Foglalkoztak még a kiscsoportok konfliktusaival, a csoportok belső életének vizsgálatával, a csoportfeszültségek kialakulásának okairól, a társas viselkedések különböző jelenségeivel ban lefolytatott kísérletük a vezetői stílusokról a mai napig meghatározza a társas viselkedés ez irányú kutatásait.

30 Alapító atyák Carl Hovland kísérleti pszichológus a magatartásformák alakulásával, a meggyőzés módszereinek társadalompszichológiájával foglalkozott. A kísérletek arra irányultak, hogy megfigyeljék, hogy különböző közlemények hatására hogyan változnak meg a beállítódások és a viselkedések. Harold Laswell, akire az amerikai kommunikációkutatás első szakembereként szokás utalni, a háborús propaganda hatását vizsgálta, tartalomelemzés alkalmazásával. Kommunikációs modellje az inger-válasz modell a beheviorista pszichológia hatását mutatja.

31 Összefoglalóan Kutató szemlélet módszer kutatási irány Harold Laswell szociológiai dokumentatív propaganda Kurt Lewin pszichológiai laboratóriumi személyközi kommunikáció Carl Hovland pszichológiai laboratóriumi propaganda Paul Lazarsfeld szociológiai felmérés ( survey ) tömegkommunikáció

32 A kritikai iskola ( ) A Frankfurti Iskola első nemzedéke: Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Erich Fromm. A kommunikációelmélet szempontjából fontos szerepük volt abban, hogy elsőként mutattak rá a modern tömegkommunikációs kultúra egységes hatására és arra, hogy létezhet egy az adott politikai rendszer hatásaitól mentes szabad tömegkommunikáció is. Írásaikban, elemzéseikben a társadalmi kontextus került előtérbe, az a tér, ahol a kommunikáció aktusa zajlik. Fontos kérdésfeltevéseik a kommunikáció és a hatalom viszonyát firtatták: Ki ellenőrzi a kommunikációt? Miért? Kinek a javára?

33 : A Yale Egyetem kutatócsoportja Ebben az időszakban az amerikai kommunikációkutatásra a szociálpszichológia volt leginkább megtermékenyítő hatással. A II. világháború után Carl Hovland a magatartás-változásokkal kezdett el foglalkozni. Célja az volt, hogy a társadalmi kommunikáció hatékonyságát befolyásoló tényezők tárja fel. Meghatározása szerint a kommunikáció olyan folyamat, melynek révén az egyén (a közlő) ingereket (leggyakrabban verbális ingereket) közvetít a célból, hogy megváltoztassa más egyének (befogadók) viselkedését (Schramm 1948, 59 cit Lázár im 26). A befogadói viselkedés magyarázatát a magatartásformák fejlődésével magyarázták. További kutatási területek: közlés hatékonysága, presztízsének elemzése, hogyan tűnik el ez a presztízs.

34 Az 1970-es évek Ennek az időszaknak a kommunikációkutatását sokféle hatás együttes jelenléte jellemezte. Ennek oka, hogy a gazdasági, politikai és kulturális viszonyok teljesebb és elmélyültebb megközelítést kívántak. A kommunikációkutatásban főként történeti és kulturális jellegű kutatások váltak jellemzővé. Az időszakot ugyanakkor robbanásszerű fejlődés jellemezte, ugrásszerűen megnőtt az egyetemi képzések száma, növekedtek a témával foglalkozó tudományos folyóiratok, megnőttek a kutatói együttműködések. Egyszóval a szakma önállósodott.

35 A kritikai iskola több irányzatra bomlása Az irányzatokra bomlás a terület fejlődését, a különböző megközelítések különválását jelentette. Irányzatok: Politikai-gazdasági nézőpont: a gazdasági tényező van a középpontban, médiumbirtoklás vizsgálata, médiumok cselekvésmódjainak elemzése, társadalmi ellenőrzés, a változás vizsgálata. Hegemonikus nézőpont: az ideológia kifejezésformáinak vizsgálata. Kulturális elmélet és kulturális imperializmus: a populáris kultúra vizsgálata a kulturális tapasztalat keretében, a kultúra nem külön létező terület. Kulturális imperializmus: a nyugati világ tömegkommunikációs termékeinek átvitele a fejlődő országaiba a kapitalizmus értékeinek megjelenése ezzel - kulturális gyarmatosítás. Az empirikus iskola hagyományát folytató iskolák, amelyek a média hatását vizsgálták különböző hipotézisek felállításán keresztül - erős és gyenge hipotézis iskolák. (bővebben lásd: A tömegkommunikáció. Domináns elméleti paradigmák a médiakutatásban c. tananyag) Felhasználás és kielégítés: mit kezdenek a befogadók a médiumokkal.

36 A kommunikációelmélet nagy hatású elméletalkotói Jürgen Habermas, aki a tömegmédia és a nyilvánosság kérdésének vizsgálatát végzi el a Társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása című munkájában. A normatív elméletnek elemei ezen kötet nyomán született vitákból alakulnak (vö McQuail, 2003, 143). A kommunikáció Habermas szerint a racionalizálódás elsődleges forrása. A kommunikatív cselekvés során a résztvevők cselekvései nem egocentrikus sikerkalkulusok, hanem kölcsönös megértés segítségével hangolódnak össze. A résztvevők elsődlegesen nem saját sikerükre, hanem a kölcsönös megértésre törekszenek. Marshall McLuhan munkájának fő vizsgálati iránya, hogy a kommunikáció különböző médiumain keresztül mit és főkként hogyan lehet megtapasztalni a világot? A társadalmi változás és a tömegmédiumok vizsgálatának egy új dimenzióját nyitja meg ezzel. Művének címe: A Gutenberg-galaxis: a tipográfiai ember létrejötte (2001). Részletesebben lásd:

37 Felhasznált irodalom Buda Béla 1988 A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest, Membrán. Rosengren, Karl Erik 2004 Kommunikáció. Budapest, Typotex. Lázár Judit 2005 A kommunikáció tudománya. Budapest, Balassi. McQuail, Dennis 2003 A tömegkommunikáció elmélete. Budapest, Osiris.

38 Negyedik rész Retorika: A kommunikáció mint a meggyőzés tudománya

39 A kommunikáció mint meggyőzés? Aczél Petra a retorikát a tudás és a tapasztalat felől határozza meg (Aczél 2001). A retorika olyan verbális eszközrendszer, amely a nyelvi építkezés egészére vonatkozik úgy, hogy a logika, az esztétika és az erkölcs nem nyelvi elemeit a nyelvi struktúrában a hatás elérése végett használja fel. (Aczél im, 21) A retorika 2500 éves tudomány (az alkalmazott beszéd tudománya), amely volt elmélet, gyakorlat, művészet, eszköztár. A tudományterületek felől nézve tudományközi szakágként lehet meghatározni. A retorika tekhné, ars, vagyis művészet, mesterség és gyakorlat is egyben. De nemcsak művészet, hanem egy olyan tudomány, amely a jól beszélés tudománya (Ars bene dicendi) tudománya, ami egyben azt is jelenti, hogy a jó beszéd erkölcsös is beszéd is, vagyis etikus beszéd is egyben. Ma a rendszeres gondolkodás és önkifejezés eszköze, a kulturált érvelés, vitatkozás tudománya. Tárgya a nyilvános, közéleti megszólalás, minden közéleti kommunikációs helyzet, és szereplője minden nyilvánosan megszólaló közéleti ember. A kommunikációtudomány önálló diszciplínává válása előtt a legkorábbi előzmények (ókor) az emberi kommunikáció egyik legalapvetőbb formáját, a beszédet mint a meggyőzés eszközét vizsgálták.

40 A retorika A klasszikus retorikai elmélet meghatározta a retorika alapelveit, szabályait, eszközeit, amelyek alkalmazhatók a mindennapi kommunikációs folyamatokban is, kiegészülve a modern kommunikációelméleti, nyelvészeti, szociálpszichológiai stb. ismeretekkel. Egy szöveget a megszerkesztettsége, a retorikai alapelvek következetes és tudatos alkalmazása tesz kommunikációs üzenetté.

41 A retorika nagyjai: Platón Platón A retorikát a rábeszélés művészeteként határozta meg, amelyre különböző gyülekezetekben van szükség. A retorika nála tehát gyakorlati tudományként jelent meg. Gorgias című művében a következőképpen írja ezt le: A szónoklás tárgya a beszéd, a beszéddel tesz és végez mindent. A szónoklás a rábeszélés művészete. Olyan gyakorlat, amellyel élvezetet és gyönyört szerezhetünk másoknak és önmagunknak.

42 A retorika nagyjai: Arisztotelész Arisztotelész A retorikát a képesség felől határozza meg, és mindenfajta beszédet ért a retorikai képesség alatt. Retorika című művében meghatározta a beszéd lehetséges tárgyait, a beszédek nyelvi megformálását, a beszéd által kiváltott esztétikai élményt, és azt a hatást, amelyet a mű és előadója elér az előadásával.

43 A retorika nagyjai: Cicero Cicero szerint szónoklat az a művészet, amely a szó erejével mások akaratára hat. Cicero egyedülálló szónoki tehetséggel rendelkezett. Ez a tehetség tette őt az akkori Róma komoly hatással bíró politikai szereplőjévé. Hagyatékából több olyan mű maradt fenn, amely a szónoklás tudományával és mesterségével foglalkozik. Generációk sora tanulta a latint, és a retorikát az ő műveiből.

44 A retorika és a kommunikációelmélet Hogy a retorikának van mit mondania a jelen számára, annak ékes bizonyítéka a tananyagban már többször idézett Aczél Petra munkássága, aki könyveiben, tanulmányaiban a jelenkori kommunikációs és média jelenségek értelmezésénél gyakran használja a retorika tudományterületét. Kibédi Varga Áron meghatározása szintén a kommunikációval való rokonságot hangsúlyozza, definíciója szerint a retorika átfogó kísérlet minden emberi beszéd, azaz szóbeli közlés kodifikálására, szabályokba foglalására (Kibédi Varga 1998, 52).

45 A retorika kommunikációs modellje Arisztotelész a beszéd meghatározására három összetevőt sorolt fel. A beszéd három egységből tevődik össze: a beszédből, a beszéd tárgyából, és a beszéd címzettjéből, a beszéd célja tehát a hallgatóra irányul. Ez egy egyoldalú kommunikációs helyzet vázlata. A retorika kommunikációs modellje olyan közlésfolyamatot ír le, amelyben a metanyelvi és poétikai funkció a sikeres meggyőzésre irányul. A B de B és A között van kapcsolat, vagyis nem egyirányú a kommunikáció A B A klasszikus retorika a nyelvi üzenet meghatározottságára hét kérdőszóval (elementák) utal: qius ki; quid mi; ubi hol; quando- mikor; quibus auxiilis milyen segédeszközökkel; cur miért; quamodo hogyan. Ezek az összetevők határozzák meg a retorika tudománya szerint egy adott anyag témává formálását. A modern kommunikációtan az előbbiekből kiindulva tízre bővítette a kommunikáció meghatározó tényezőinek számát: ki, kinek, mit, miért, mikor, hol, hogyan (szóbanírásban), miképpen (milyen stílusban), kinek a jelenlétében, milyen körülmények között.

46 A retorika haszna Funkció Ókor Modern-kor Társadalmi berendezkedés demokrácia: egyenlő polgárok demokrácia: egyenlő polgárok A képesség társadalmi eloszlása minden polgár rendelkezik a jó beszéd képességével (érvelés, meggyőzés, megértés) nem mindenki rendelkezik a jó beszéd képességével Társadalmi színtér védbeszéd, politikai gyűlések bizonyos színtereken fontos Kommunikáció szintje elmondott és meghallgatott beszéd - élőszó főként a tömegkommunikáció eszköztárán keresztül csoportkommunikáció kommunikációs funkció meggyőzés meggyőzés, befolyásolás Kommunikációs jellegzetesség a kommunikáció a demokrácia feltétele üzenet túltengés, kommunikációs túlterheltség Társadalmi funkció Tanulási tevékenység a beszélni tudás képessége védelemként szolgál iskolában 4 évig házitanítót fogadva bizonyos szakmák képviselőinél előírás nem része az általános tanulási folyamatnak, bizonyos szakmák területe Állampolgári kötelesség a közéletben való részvétel csak ily módon biztosított a közéletben való részvétel a nagykorúsághoz van kötve Metafora meggyőzés A Rábeszélőgép

Társadalmi kommunikáció I.

Társadalmi kommunikáció I. KOMMUNIKÁCIÓ Társadalmi kommunikáció I. A sorozat következő kötete: Loet Leydesdorff: A kommunikáció szociológiai elmélete Karl Erik Rosengren KOMMUNIKÁCIÓ TYPOTEX Budapest, 2004 Társadalmi kommunikáció

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ALAPJAI. Forgó Sándor

A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ALAPJAI. Forgó Sándor Forgó Sándor MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Forgó Sándor Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei 1 Dr. Buda Béla Elsõ kiadás: 1974 Második kiadás: 1979 Harmadik, bõvített kiadás: 1986 Jelen kötet a harmadik, bõvített kiadás változatlan utányomása

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei TARTALOM Előszó Előszó a harmadik kiadáshoz A második kiadás elé Az első kiadás előszava I. Problématörténeti áttekintés 1. A közvetlen emberi

Részletesebben

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Dr. Szűcs István Témavezető: Dr. Nemes Ferenc A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok

Részletesebben

A kommunikáció elmélete

A kommunikáció elmélete A kommunikáció elmélete ELSŐ ELŐADÁS 2001.02.17... 3 ELŐZMÉNYE:... 3 ALAPFOGALMAK... 3 A KOMMUNIKÁCIÓ MEGHATÁROZÁSAI:... 3 KULCSSZAVAK:... 4 A KOMMUNIKÁCIÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI:... 4 I. Mindig szimbolikus

Részletesebben

Egy iskola vezetése komplex feladat és teljes embert igénylő komoly kihívás. Az

Egy iskola vezetése komplex feladat és teljes embert igénylő komoly kihívás. Az Iskolakultúra 2000/9 Iván Zsuzsanna A kommunikáció szerepe az iskola irányításában A vezetői munka 63 75 százalékban kommunikáció. Ez a többékevésbé pontosnak tekinthető, amerikai szakemberek empirikus

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás)

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás) I. fejezet A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai (Bencze Mátyás) 1. A jogszociológia célja 2000. március 1. napján hatályba lépett a magyar Büntető Törvénykönyv azon módosítása, amelyik szigorúbb

Részletesebben

A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása

A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása Készítette: Kérdő

Részletesebben

U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT

U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT COMU ICATIVITATEA TEXTULUI Î MASS-MEDIA AUDIO-VIZUALĂ MAGHIARĂ DI ROMÂ IA CO DUCĂTOR ŞTII ŢIFIC

Részletesebben

Az Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultása képzési kínálatának bővítése, fejlesztése HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0047/1.0.

Az Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultása képzési kínálatának bővítése, fejlesztése HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0047/1.0. Médiaelmélet Szerző: Gömzsik Anikó Az Európai Szociális Alap támogatásával Oktatási segédanyag a Médiaelmélet tárgyhoz A XX. század a tömegkommunikáció százada nő az emberi tudás, specializálódik az üzenetek

Részletesebben

1. A témaválasztás indokai, célkit zések

1. A témaválasztás indokai, célkit zések 1 Bevezetés Jelen értekezés elsődleges célja, hogy megkísérelje az elektronikus média jogának alkotmányos kereteit megvonni és azokat alkotmányjogi tartalommal megtölteni. Az alkotmányos kereteket autentikus

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság-és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A SZERVEZETI BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ RENDSZERÉNEK KORSZERŰ KIALAKÍTÁSA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Neveléslélektan Vajda, Zsuzsanna Kósa, Éva

Neveléslélektan Vajda, Zsuzsanna Kósa, Éva Neveléslélektan Vajda, Zsuzsanna Kósa, Éva Neveléslélektan írta Vajda, Zsuzsanna és Kósa, Éva Publication date 2005-03-31 Szerzői jog 2005-03-31 Zsuzsanna, Vajda; Éva, Kósa Kivonat A könyv átfogóan, teljes

Részletesebben

HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció

HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció 1 TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ SOROZATSZERKESZTŐK BÁTORI ZSOLT HAMP GÁBOR HORÁNYI ÖZSÉB A SOROZAT KÖVETKEZŐ KÖTETE Korpics Márta P. Szilczl Dóra (szerk.)

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2013 XLI. évfolyam 4 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15.

FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 10. Sorozatszerkesztő: Cserti Csapó Tibor KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Literáty Zoltán: HOMILETIKA ÉS RETORIKA Múltbeli kapcsolatuk és jelenkori lehetőségeik homiletikatörténeti áttekintés Témavezető Dr. Nagy István Társtémavezetők

Részletesebben

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer Dr. Móré Mariann PhD Megjelent: Kovácsné Bakosi Éva (szerk.2010) Társadalomtudományi tanulmányok III. DEGYFK 2010 ISBN 978-963-7292-35-4

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK TÁRSADALMI-POLITIKAI MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS A KÖZGONDOLKODÁS FORMÁLÁSÁBAN Doktori (PhD)

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Tömegkommunikáció és társadalom

Tömegkommunikáció és társadalom Szecskő Tamás Tömegkommunikáció és társadalom (Három tanulmány) Budapest, 2009. április, 3. szám ISSN 2060-0607 ISBN 978-963-88287-1-2 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

Közpolitikai diskurzuselemzés

Közpolitikai diskurzuselemzés Working Papers in Political Science 2012/7 Szabó Márton Közpolitikai diskurzuselemzés MTA TK Politikatudományi Intézet Institute for Political Science, MTA Centre for Social Sciences Szabó Márton KÖZPOLITIKAI

Részletesebben

HOMO LUDENS TELEVISIENSIS

HOMO LUDENS TELEVISIENSIS P é c s i T u d o m á n y e g y e t e m B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i K a r Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció Doktori Program Koltai Andrea HOMO LUDENS TELEVISIENSIS Az interaktivitás

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Doktori (PHD) értekezés GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Rákó Erzsébet Debreceni Egyetem BTK 2010. GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN. PhD-értekezés. Témavezető: Csíkos Csaba

HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN. PhD-értekezés. Témavezető: Csíkos Csaba Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN PhD-értekezés Témavezető: Csíkos

Részletesebben