Kommunikáció I. Dr. Móré Mariann

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kommunikáció I. Dr. Móré Mariann"

Átírás

1 Kommunikáció I. Dr. Móré Mariann

2 Népszerűsítő összefoglalás Kommunikáció:= valamilyen kapcsolatban álló felek egy általuk kialakított jelrendszerrel képesek egymással valamit közölni, s ily módon befolyásolni egymás viselkedését.

3 Az állati kommunikáció Jeleket bocsátanak ki, melyben azt fejezik ki, milyen élettani állapotban vannak. A jelekkel nem közölni akarnak valamit, mint az ember, hanem belső parancsoknak engedelmeskednek. Szagok (jók vagy sem?)

4 Az emberi kommunikáció Biológiai Társadalmi információátadás

5 Biológiai kommunikáció Ösztönös, tudattalan jelzések, olyanok, amelyek az ember öntudatlan érzelmi állapotát hivatottak kifejezni. Az izgalom a szégyen jelei az arcon, félelem, láz.

6 Társadalmi kommunikáció A társadalmi kommunikáció: - minden olyan viszonylatot magában foglal, amely az ember és a hozzá tartozó közösségek, szociális rendszerek között létezik. - felöleli két ember kapcsolatát, - a tömegkommunikációs eszközökön keresztül történő információátadást, - és a társadalmi intézmények között zajló információcserét.

7 Kommunikáció:= Közlések útján történő kölcsönhatás és kölcsönös cselekvés, amely az embernek a létre, az értékekre, a viszonyokra vonatkozó fogalmaival kapcsolatos.

8 A kommunikáció általános sémája: ADÓ KÓDOLÁS CSATORNA DEKÓDOLÁS VEVŐ

9 A közvetlen emberi kommunikáció modellje: Kommunikátor: az információ elindítója, akitől az üzenet származik, s aki a kódolást végzi Címzett: akinek az információt szánták, aki a közleményt észleli, s a kód ismeretében megfejti az üzenetet Üzenet: az a tartalom, amely még csak a fejünkben született meg, és amelyet egy kód, egy jelrendszer segítségével meg kell formálnunk, közleménnyé kell alakítanunk Kód: a közleményt kifejező nyelv vagy jelrendszer elemei és szabályai, amelyeket a résztvevők kölcsönösen ismernek

10 A közvetlen emberi kommunikáció modellje: Közlemény: a kódolt üzenet, a megformált információ (Fázom: mondhatom, vagy gesztusokkal közölhetem) Csatorna: az információ továbbításának eszköze, az a közeg, amelyen keresztül a közlemény eljut a feladótól a címzetthez. Zaj: a külső zavaró hatásokat zajnak nevezzük, elnyomhatja az információ adását és vételét Szituáció és kontextus: a szituáció függ a kommunikáló felek viszonyától, a kommunikáció helyétől, a két fél szerepétől, stb. A kontextus ennél tágabb társadalmi összefüggést jelöl, amelybe beszédhelyzet, a szituáció be van ágyazva.

11 A közvetlen kommunikáció csatornái: Verbális (nyelvi) Nonverbális Metakommunikáció

12 Verbális (nyelvi) kommunikáció A kommunikációs csatornák közül a legbonyolultabb kódja a verbális információcserének van. A nyelv hangzó formája a beszéd, írott formája a szöveg. A nyelv nem maga a valóság, csak annak jele, (a közlő és címzett sokszor ugyanazt a szót más jelentéssel, értelemmel, sőt érzelmi értékkel használja, látja el)

13 Nonverbális kommunikáció Ismétlés Ellentmondás Helyettesítés Kiegészítés Hangsúlyozás Viszonyítás és szabályozás

14 Metakommunikáció A kommunikáció e sajátos szintje elvont jelentéstartalmat közvetít, amely mintegy a nyilvánvaló, énből eredő verbális közlési szint mögött helyezkedik el.

15 A nyelv feladata biztosítsa a társadalmi tudat folyamatosságát segítségével képes az emberiség tudását átörökíteni szolgálja az emberek kommunikációját, társadalmi érintkezését (beszéd a nyelv eszközrendszere)

16 A nyelvek keletkezése A monogenezis (mono = 'egy'; genezis = 'eredet') elmélete szerint a nyelvek egyetlen ősnyelvből erednek. (Biblia, Bábel tornya) A poligenezis (poli='sok') elmélete ellentétesen képzeli el a nyelv keletkezését, miszerint az emberi hordák a Föld több pontján alakultak ki, így a nyelvük is többféle volt

17 Az írás keletkezése Rováspálcák Az emlékezet felfrissítését szolgálják. kölcsönadott értékeket, adósságokat tartották nyilván úgy, hogy az összeg nagysága a botra kerülő bevágások (rovások) módjából és számából derült ki.

18 Az írás keletkezése Hírnökbot titkos üzenetek küldése ausztráliai őslakosok

19 Az írás keletkezése A kipuk csomós fonalak statisztikák

20 Az írás keletkezése Tulajdonjegy (billog) Állattenyésztéssel foglalkozó népek A leggyakoribb jelek közé tartoztak a madárláb, kereszt, kör, csillag, sarló, kehely, szív.

21 Az írás keletkezése A Kr. e. IV. század végén Mezopotámiában

22 Az írás keletkezése Kr.e. IV. Egyiptom

23 A nyelvi kommunikáció funkciói: Kifejező (expresszív) funkció: az üzenet legfontosabb feladata, hogy kifejezze a kommunikátor érzelmeit, akaratát, indulatait Felszólító (konatív) funkció: az üzenet címzettje számára az a fontos, amit az üzenet sugall, azaz a cselekvésre, állásfoglalásra, érzelmi, gondolati megnyilvánulásra való felszólítás Tájékoztató (referenciális) funkció: a kommunikáció során a valóságra vonatkozó információkat, adatokat, észrevételeket közvetítünk társainknak Esztétikai funkció: a közlemény lehet megformált, igényes, többjelentésű, stb.

24 Elméleti megközelítés Információelméleti megközelítés: kommunikáció minden, amelyben információ továbbítása történik, függetlenül attól, hogy az információ milyen jelekben vagy a jelek milyen rendszerében, kódjában fejeződik ki. (kommunikáció a gépekben és gépi rendszerekben továbbadott információ is)

25 A közvetlen emberi kommunikáció modern elmélete egy társadalmi szituációban történik, e szituációnak mindig van valamilyen értelme, minősítési lehetősége a kollektív tudatban a kommunikáció mindig társadalmilag adott viszonylatban történik

26 A kommunikáció tényezőinek taxonómikus modellbe sorolása A kommunikációs tartalom változói A kód A kommunikáció szituációja A kontextusban (szövegösszefüggésben) elfoglalt helytől való függés A kommunikáló személyiség A kommunikáció címzettje, befogadója

27 A társadalmi kommunikáció szociológiai megközelítése Normák A szerep A kultúra A státusz

28 A szerep Pervazív szerepek (nem, életkor) Családi (és rokonsági) szerepek Organizációs vagy foglalkozási szerepek Szituációs vagy "passzazsér" szerepek A privátszféra szerepei

29 A kommunikáció dinamikai törvényszerűségei A kommunikáció szükségszerű A reciproitás (kölcsönösség) elve A kommunikáció többcsatornás A kommunikáció vagy egyenrangú, vagy egyenlőtlen A kommunikáció szükséglet Hírközlő és befolyásoló tendencia

30 A kommunikáció általános sémája ADÓ KÓDOLÁS CSATORNA DEKÓDOLÁS VEVŐ Az újságírók vagy a műsorkészítők tartósan az adó szerepét veszik fel, és a lakosság, a közönség tartósan és lényegileg a vevő szerepébe kerül

31 Tömegkommunikáció és szociálpszichológia A tömegkommunikáció: egyének közvetítésével megvalósuló információmozgás társadalmi struktúrák között, melyben a közlemény adója, legyen az egyén vagy intézmény, tartósan a beszélő szerepét ölti magára időben és (vagy) térben távoli befogadók halmazához képest

32 Tömegkommunikáció és szociológia A tömegkommunikáció feltétele: az ipari forradalom a tömegtermelés urbanizáció A középkor tömegei csak korlátozottan voltak alkalmasak a tömegkommunikáció befogadói szerepére ( írástudatlanság).

33 Tömegkommunikáció és szociológia A tömegkommunikáció ipari jellegű információtermelési folyamat: A befogadói oldal: az ipari forradalom által létrehozott, bizonyos elemi vagy középszinten iskolázott tömegek foglalnak helyet. A gyártó oldal: az üzenetek szervezett, iparszerű előállítása a modern gazdaság piackutató és marketingmódszereivel megfigyelve és megteremtve a befogadói igényeket, melyeket a termék majd ki fog elégíteni.

34 A tömegkommunikáció szociológiai szemlélete tömegtársadalom, urbanizáció, iskolázottság, ipari folyamatként szervezett szerkesztőségi munka, ipari folyamatként szervezett gyártás technológia (nyomda, stúdió), piackutatás és marketing, szervezett terjesztés és szocializáció (rászoktatás a termékre), különféle finanszírozási konstrukciók együttélése (reklám, előfizetés stb.), a tömegkommunikáció a politikai, kulturális és gazdasági hatalmi struktúrák metszetében helyezkedik el; egyikben sem maradhat kívülálló.

35 LASSWELL (1948) Csupán öt kérdésre kell válaszolnunk ahhoz, hogy bármely kommunikációs aktust leírhassunk: Ki üzen? : az intézményesített információ kibocsátásában az alkotó elemzése Mit üzen?: a kibocsátott információk tartalomelemzése Milyen csatornák felhasználásával?: a tömegkommunikációs eszköz elemzése Kinek üzen?: az üzenettel megcélzott közönség elemzése Milyen hatással?: az üzenet közönségre gyakorolt hatásának elemzése

36 További kérdések (Gálik 2000) Miért üzen?: a tömegkommunikáció politikai elemzése Hogyan üzen?: a tömegkommunikációs eszköz működésének elemzése Ki szól vissza?: a visszacsatolás folyamatainak elemzése

37 A tömegkommunikáció funkciói tájékoztatás-tájékozódás (hírek, adatok képek, tények összegyűjtése, tárolása, feldolgozása, terjesztése) vita-eszmecsere (közérdekű kérdésekben a megegyezéshez szükséges vélemények összegyűjtése és nyilvánosságra hozatala) szocializáció (részvétel a társadalmi normák, magatartásminták, értékek és ismeretek létrehozásában) kultúra-oktatás (kulturális és művészi ismeretek terjesztése) szervezés-mozgósítás (rendkívüli állapot esetén)

38 A tömegkommunikáció folyamata A tömegkommunikációs folyamatok: a mindennapi kommunikáció jellegzetességeit mutatják, a társadalom kommunikációs rendszerén belül a kifejezésben szereplő tömeg, mint a nemzetet alkotó emberek összessége jelenik meg,

39 A tömeg kifejezés kettős jelentése A kommunikációnak ez a formája nagyszámú emberhez, tömeghez juttat el üzeneteket A szétsugárzott üzenetek: a fogyasztási cikkekhez hasonlóan tömegcikk jellegűek. Tudatosan megépített, professzionális hálózatokon, és személyek közreműködésével jutnak el a címzettekhez az információk, Az információk a valóságot nemcsak tükrözik, hanem konstruálják is.

40 A tömegkommunikáció jellegzetességei Ugyanazon közleményekkel, üzenetekkel látja el a legkülönbözőbb embereket csoporttá alakítja őket, s mintegy termeli, előállítja a maga közönségét. A feladó: centrális helyzetben van a címzettekhez képest (valamilyen hatalmi helyzetet is élvez) A tömegesség: társadalmi feszültségszabályozó szerep

41 Tömegkommunikációs eszközök A tömegkommunikáció termékei, szolgáltatásai sajátos árucikként jelennek meg a kereskedelmi piacokon, melyeket a kereslet és a kínálat törvényei szabályoznak. Ezeket a termékeket a tömegkommunikáció közvetítő eszközök a média segítségével jutatja el a társadalom tagjaihoz.

42 Tömegkommunikációs eszköz Sajtó, rádió, televízió? Ipari televízió? Az üzenetet nyilvánosan közölje, olyan időben, hogy a lehető legtöbb emberhez jusson el, igen gyorsan és egyidejűleg.

43 A társadalom és a média közötti kapcsolat A média a társadalmi változások oka vagy okozója? Médiaközpontú szemlélet: a médiumok a társadalmi változások elsődleges mozgatói Társadalomközpontú szemlélet: a médiumokat a társadalmi változások alakítják.

44 Van-e és mekkora hatása a médiának? Orson Welles rádiójátéka október 30. a dátum jelentősége a marslakók leszálltak New Jersey-ben az emberek az utcákra rohantak többen állították, hogy látták az idegeneket

45 Van-e és mekkora hatása a médiának? az időjárás-jelentésnek megfelelően öltözködünk, egy reklám miatt veszünk meg valamit, számtalan módon reagálunk a médiahírekre, az erőszakos cselekmények vagy öngyilkosságok mintha médiabeli ábrázolásukat másolnák

46 TERESTYÉNI (2002 ) A tömegkommunikációs eszközöknek fontos, de nem kizárólagos szerepet tulajdonít a társadalmi tematizáció folyamatában Hozzájárulnak a közgondolkodás témaszerkezeténe alakításához Társadalmi, politikai kulturális stb. kérdéseknek és problémáknak egy bizonyos rangsorát, fontossági sorrendjét állítják fel

47 GERBNER (2002) Kultivációs elmélet: a televízió szerepe a mindennapi életben: helyettesíti a személyes tapasztalatot és a világ megismerésének más eszközeit gyerekek számára a televízió a valóság megtapasztalásának elsődleges forrása

48 A média elkerülhetetlen hatása A média: részese a társadalmi és kulturális eseményeknek, hozzájárul a közgondolkodás témaszerkezetének alakításához bizonyos társadalmi, politikai, kulturális kérdések fontosságának képzetét keltik a közönségben.

49 A média elkerülhetetlen hatása A hatás erőssége: szorosan összefügg azzal a társadalmi-szociális közeggel, amelyben a befogadó néző, hallgató olvasó él. azok a tartalmak, amelyek ellentmondanak az egyének mindennapi tapasztalatainak és szociális attitűdjeinek, értékeinek, világképének csak csekély mértékben vagy egyáltalán nem képesek befolyásolni a véleményeket

50 A média elkerülhetetlen hatása A kibocsátott információmennyiség a befogadó közönség kulturális környezetének állandó és szerves összetevőjévé válik. Ebből, a részben a tömegkommunikáció által előállított és fenntartott kulturális környezetből az egyén nem vonhatja ki magát, s bár nem kell, hogy elfogadja a tartalmakat, vagy magáévá tegye azt, attitűdjeit, véleményeit mégis azokhoz méri.

Az Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultása képzési kínálatának bővítése, fejlesztése HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0047/1.0.

Az Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultása képzési kínálatának bővítése, fejlesztése HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0047/1.0. Médiaelmélet Szerző: Gömzsik Anikó Az Európai Szociális Alap támogatásával Oktatási segédanyag a Médiaelmélet tárgyhoz A XX. század a tömegkommunikáció százada nő az emberi tudás, specializálódik az üzenetek

Részletesebben

A kommunikáció elmélete

A kommunikáció elmélete A kommunikáció elmélete ELSŐ ELŐADÁS 2001.02.17... 3 ELŐZMÉNYE:... 3 ALAPFOGALMAK... 3 A KOMMUNIKÁCIÓ MEGHATÁROZÁSAI:... 3 KULCSSZAVAK:... 4 A KOMMUNIKÁCIÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI:... 4 I. Mindig szimbolikus

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ALAPJAI. Forgó Sándor

A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ALAPJAI. Forgó Sándor Forgó Sándor MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Forgó Sándor Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ, KONFLIKTUSKEZELÉS, TÁRGYALÁSTECHNIKA A MUNKAHELYEKEN

KOMMUNIKÁCIÓ, KONFLIKTUSKEZELÉS, TÁRGYALÁSTECHNIKA A MUNKAHELYEKEN KOMMUNIKÁCIÓ, KONFLIKTUSKEZELÉS, TÁRGYALÁSTECHNIKA A MUNKAHELYEKEN Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzők: Dr. Lénárt Szilvia Németh Márta Kisgyörgy Sándor Vámos István az Érdekvédelmi

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN

KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN MODULFÜZET Betegszállító felnőttképzési program 2. modul KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN Írta: Pete László Lektorálta: Dr. Bumbera József HARRUCKERN JÁNOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYÓGYPEDAGÓGIAI KOLLÉGIUM,

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

Gyógyszerészi pszichológia. Raffai Gellért Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet raffai.gellert@sph.unideb.

Gyógyszerészi pszichológia. Raffai Gellért Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet raffai.gellert@sph.unideb. Gyógyszerészi pszichológia Raffai Gellért Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet raffai.gellert@sph.unideb.hu Irodalom: Pilling J. (szerk): Orvosi kommunikáció. Medicina Könyvkiadó

Részletesebben

1.) Mi a kommunikáció? 2.) A kommunikáció egésze milyen részekre tagolódik? 3.) Mi a közvetlen és a közvetett emberi kommunikáció közötti különbség?

1.) Mi a kommunikáció? 2.) A kommunikáció egésze milyen részekre tagolódik? 3.) Mi a közvetlen és a közvetett emberi kommunikáció közötti különbség? 1.) Mi a kommunikáció?az információelmélet meghatározása szerint kommunikáció minden, amiben információ továbbítása történik függetlenül attól, hogy az információ milyen jelekben (illetve ennek milyen

Részletesebben

AZ EMPÁTIA KOMMUNIKÁCIÓS ALAPJAI

AZ EMPÁTIA KOMMUNIKÁCIÓS ALAPJAI AZ EMPÁTIA KOMMUNIKÁCIÓS ALAPJAI In.: Buda Béla: Az empátia - a beleélés lélektana, Gondolat Kiadó, Bp. 1978. Általánosan meghatározva, az empátia a személyiség olyan képessége, amelynek segítségével a

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság-és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A SZERVEZETI BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ RENDSZERÉNEK KORSZERŰ KIALAKÍTÁSA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK

KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK Bármilyen nyelven is beszélsz, sosem tudsz mást mondani, mint ami vagy. (Ralph Waldo Emerson) A kommunikáció* A kommunikáció

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAI. tanulmány. Készítette: Dr. Bóday Pál. Készült az FSZH támogatásával

A MUNKÁLTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAI. tanulmány. Készítette: Dr. Bóday Pál. Készült az FSZH támogatásával HBt HUMÁNPOLITIKA Személyzetfejlesztő és Tanácsadó Betéti Társaság A MUNKÁLTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAI tanulmány Készítette: Dr. Bóday Pál Készült az FSZH támogatásával Budapest,

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei TARTALOM Előszó Előszó a harmadik kiadáshoz A második kiadás elé Az első kiadás előszava I. Problématörténeti áttekintés 1. A közvetlen emberi

Részletesebben

SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 2. MODUL. Szlovák-magyar nyelvű kommunikáció a vendéglátásban, idegenforgalomban

SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 2. MODUL. Szlovák-magyar nyelvű kommunikáció a vendéglátásban, idegenforgalomban SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 2. MODUL Szlovák-magyar nyelvű kommunikáció a vendéglátásban, idegenforgalomban Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program

Részletesebben

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban FVM A Földmûvelésügyi és Vi d é k f e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m támogatásával készült D r. C s e p r e g i T i b o r, D r. K o z á r i J ó z s e f Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.02.27.

Gyakorló ápoló képzés 2012.02.27. Kommunikáció Miskolczi Mária 2012. 02. 23. A kommunikáció meghatározása Számos meghatározása létezik, pl: = Tájékoztatás, közlés = Csoporton belüli verbális kapcsolatok/interakciók = A kommunikáció olyan

Részletesebben

A sajtó és média alapfogalmai, rendszere. Ismeretek a médiáról

A sajtó és média alapfogalmai, rendszere. Ismeretek a médiáról A sajtó és média alapfogalmai, rendszere Ismeretek a médiáról Mire is jó a médiaismeret? El lehet helyezkedni: -újságíróként, szerkesztőként, rádiósként, TV-sként És még? -kommunikációs tanácsadóként polgármesteri

Részletesebben

U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT

U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT U IVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂI E CATEDRA DE HU GAROLOGIE TEZĂ DE DOCTORAT COMU ICATIVITATEA TEXTULUI Î MASS-MEDIA AUDIO-VIZUALĂ MAGHIARĂ DI ROMÂ IA CO DUCĂTOR ŞTII ŢIFIC

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei 1 Dr. Buda Béla Elsõ kiadás: 1974 Második kiadás: 1979 Harmadik, bõvített kiadás: 1986 Jelen kötet a harmadik, bõvített kiadás változatlan utányomása

Részletesebben

HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN. PhD-értekezés. Témavezető: Csíkos Csaba

HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN. PhD-értekezés. Témavezető: Csíkos Csaba Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN PhD-értekezés Témavezető: Csíkos

Részletesebben

Tömegkommunikáció és társadalom

Tömegkommunikáció és társadalom Szecskő Tamás Tömegkommunikáció és társadalom (Három tanulmány) Budapest, 2009. április, 3. szám ISSN 2060-0607 ISBN 978-963-88287-1-2 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021

Részletesebben

Kódolás hír Dekódolás csatorna

Kódolás hír Dekódolás csatorna Kommunikáció a kapcsolatainkban 1 A KOMMUNIKÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FUNKCIÓI A kommunikáció latin eredetű szó, a communis, vagyis közös, megoszt, közössé tesz, közöl jelentésben található. A kommunikáció

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS JOGOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

KOMMUNIKÁCIÓS JOGOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat Regionális kapcsolatok és pályázati kommunikátor szakirány KOMMUNIKÁCIÓS JOGOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth Éva Mária. Kommunikációelméleti alapok. A követelménymodul megnevezése: Üzleti kommunikáció

MUNKAANYAG. Tóth Éva Mária. Kommunikációelméleti alapok. A követelménymodul megnevezése: Üzleti kommunikáció Tóth Éva Mária Kommunikációelméleti alapok A követelménymodul megnevezése: Üzleti kommunikáció A követelménymodul száma: 2567-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 A KOMMUNIKÁCIÓ

Részletesebben

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015 Pszichológia tételek Kidolgozta Csink Sára 2015 A pszichológia tudománya A pszichológia vagy lélektan az ógörög lélek (psziché) és a tudomány (logosz) szavakból ered. A pszichológia az emberi gondolkodással

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ AZ OSZTÁLYTEREMBEN

KOMMUNIKÁCIÓ AZ OSZTÁLYTEREMBEN Dr. Pálvölgyi Ferenc KOMMUNIKÁCIÓ AZ OSZTÁLYTEREMBEN A korszerű didaktikai elméletek szerint a tanítás-tanulás folyamata interakciók sorozatán keresztül valósul meg. Az interakciók legtöbbje a tanár és

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

A vezetés és a kommunikáció összefüggései

A vezetés és a kommunikáció összefüggései A vezetés és a kommunikáció összefüggései Dajnoki Krisztina Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Vezetéstudományi Tanszék, Debrecen ÖSSZEFOGLALÁS A kommunikáció

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁNAK SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓS ASPEKTUSAI AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM KÜSZÖBÉN (az 1997-2008 közötti időszakban)

A MAGYAR HONVÉDSÉG TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁNAK SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓS ASPEKTUSAI AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM KÜSZÖBÉN (az 1997-2008 közötti időszakban) ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Elég a hazának az, ha mindenki elvégzi a maga feladatát. Epiktétosz A MAGYAR HONVÉDSÉG TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁNAK SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓS ASPEKTUSAI AZ INFORMÁCIÓS

Részletesebben