Kommunikáció Kovács-Tóth Beáta Klinikai szakpszichológus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kommunikáció Kovács-Tóth Beáta Klinikai szakpszichológus"

Átírás

1 Kommunikáció Kovács-Tóth Beáta Klinikai szakpszichológus Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet

2 Irodalom: Pilling J. (szerk): Orvosi kommunikáció. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, Ajánlott irodalom: Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula Kiadó, Budapest, Joseph P. Forgas: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest, p Sue Hadfield, Gill Hasson: Asszertivitás. Scolar Kft., Budapest, Buda Béla: Empátia. Ego School BT., Budapest, 1998.

3

4 Tantárgyi követelmények: Az előadásokon a részvétel ajánlott, a gyakorlaton a részvétel kötelező. Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlati órákon való aktív részvétel. A megengedett hiányzás a félév során összesen két óra. A hiányzás túllépése esetén aláírás nem adható. A gyakorlat teljesítésének feltétele a megadott szempontok mentén egy megfigyelés, és ennek szóbeli prezentációja. A gyakorlati jegy megszerzésének további feltétele a félév végén az előadások anyagából dolgozat (teszt) írása. A vizsga típusa: Gyakorlati jegy

5 Kommunikáció (NELL I. évfolyam) Kovács-Tóth Beáta kovacs- DE Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet Óraszám/félév: 30 Elmélet: 10 (5x2) Gyakorlat: 20 (4x5)

6 Előadások témái: 1. hét szept Bevezetés a kommunikáció fogalmába. A kommunikáció csatornái. A verbális és a nemverbális kommunikáció. A főbb nem verbális csatornák. 2. hét szept hét szept hét szept hét okt Az első benyomás jelentősége. A kommunikáció jelentősége különböző helyzetű emberekkel. A kommunikációs helyzetek nehézségei. A kommunikáció zavarai A segítő kapcsolat. Hatótényezők, alapelvek. Empátia Asszertivitás. Agresszív, passzív és asszertív kommunikáció. A meggyőző kommunikáció. Hatékony kommunikációs technikák. A kommunikáció speciális kérdései

7 Gyakorlat: 1. alkalom A félévi munka megbeszélése, a jegyszerzés feltételeinek tisztázása, a terepgyakorlat előkészítése. Ismerkedés, bemutatkozás. Elvárások, félelmek. Kommunikációs alapfogalmak tisztázása, kommunikációs csatornák áttekintése. Verbális és nemverbális kommunikáció. 2. alkalom Első benyomás jelentősége. Saját kommunikációs stílus elemzése. Agresszív, passzív és asszertív kommunikáció. Meggyőző közlés. Empátia, empátiaproblémák, aktív meghallgatás. Együttműködést elősegítő kommunikáció. 3. alkalom Film és annak elemzése megadott kommunikációs szempontok alapján 4. alkalom Terepgyakorlaton tapasztaltak prezentációja, visszajelzések adása. Dolgozatok leadása. A csoportfolyamatok lezárása, a félév áttekintése, visszajelzések, értékelések.

8 Bevezetés a kommunikáció fogalmába I. ELŐADÁS

9 A kommunikáció latin eredetű szó, a latin nyelvben két forrása van: communis (mn.) = közös, általános communitas (fn.) = közösség communico (ige) = közöl, közössé tesz, megoszt communicatio = 1/ közzététel 2/ teljesítés 3/ gondolatok közlése a hallgatókkal.

10 A kommunikáció meghatározása Az emberek közötti interakció nagyrészt üzenetek szabályozott cseréjéből áll Információk átvitele a feladótól a címzetthez A kommunikáció olyan érintkezés, amely közlési és befolyásolási szándékot takar. Tájékoztatás, közlés Csoporton belüli verbális kapcsolatok/interakció Olyan folyamat, amelynek során gondolatok, információk állandó cseréje zajlik a legáltalánosabb értelemben, a köznyelvben információátvitelt, információcserét jelent valamilyen jelrendszer (pl. a nyelv, gesztus) segítségével.

11 Példák Két ember találkozik az utcán, köszönnek egymásnak. A könyvtárban az olvasó elolvas egy könyvet. A történész Szent István király törvényeit tanulmányozza. Telefonálunk, rádiót hallgatunk, televíziót nézünk. Múzeumban, színházban hangversenyteremben egyegy műalkotást nézünk, hallgatunk meg. Városokban, országúton közlekedünk, amit lámpák, táblák irányítanak, azok határozzák meg, hogyan.

12 A kommunikáció folyamata Shannon-Weaver modellje (1949) Telekommunikációs modell Kommunikáció = üzenetek átadása Kutatási céljuk: kidolgozni a kommunikációs csatornák használatának leghatékonyabb módját csatorna: telefonkábel, rádióhullám befogadó: rádióvevő Elmélet központi kérdése: Hogyan lehet egy adott csatornán minél nagyobb mennyiségű információt továbbítani? Modelljük a kommunikációt egyszerű lineáris folyamatnak ábrázolja

13 A kommunikáció folyamata feladó kódolás Üzenet/Jel dekódolás vevő csatorna zaj Visszacsatolás (feedback)

14 A kommunikáció folyamata Feladó: akitől az üzenet származik Vevő: akinek a feladó az üzenetet szánja Üzenet: maga az információ Kód: megállapodás szerinti jelek rendszere Kódolás: az a folyamat, melynek során a kód segítségével az információt formába öntjük megfogalmazzuk.

15 A kommunikáció folyamata Adás: az üzenet eljuttatása a feladótól a vevőig. Visszacsatolás: a vevő reakciója az adó közleményére Csatorna: az a fizikai közeg, melyen keresztül a közlemény a feladótól a vevőhöz eljut Környezet: az a közeg, ahol a kommunikáció zajlik Csatornazaj

16 A kommunikáció folyamata A kommunikáció folyamatát, sikerét bármely tényező alapvetően befolyásolhatja! Soha nem légüres térben zajlik! környezet A kódolás és dekódolás között térbeli és időbeli eltolódás Szimmetrikus - asszimmetrikus kommunikáció

17 A kommunikáció fajtái Emberi kommunikáció elkülönítése minden más kommunikációtól Elsősorban majd ezzel foglalkozunk

18 Az állatok kommunikációja Etiológia tudománya vizsgálja Az állat nem közölni akar, hanem közölnie kell, ösztönei vezérlik Genetikus Fiziológiai állapotukat, dühüket, ragaszkodásukat, veszélyérzetüket fejezik ki A jelrendszer az adott faj jellegzetességeihez kapcsolódik: (szín- vagy alakváltoztatás, hangjelzés, mozdulat stb)

19 Az állatok kommunikációja Változatos kommunikációs szokások Párosodás periódusa (felborzolt tollazat, szárnyverdesés násztánc) Ivadékgondozás periódusa Fajfenntartás (vadászterület, territórium kijelölése) Veszedelem közhírré tétele Példák, film Emberi és állati kommunikáció különbségei

20 A kommunikáció fajtái 1. kommunikáció információelméleti-kibernetikai értelemben: információátadás mindenféle rendszerben 2. technikai kommunikáció: kommunikáció az ember alkotta technikai rendszerekben 3. társadalmi kommunikáció: két ember kapcsolata, tömegkommunikáció 4. biológiai kommunikáció: az élő szervezetek rendszereiben zajló információátadás 4.a. állati kommunikáció: Etológia vizsgálja: fiziológiai állapotukat, dühüket, ragaszkodásukat, veszélyérzet 4.b. emberi kommunikáció: alapja a fogalmi gondolkodás, eszköze pedig a természetes emberi nyelv különbözik minden más kommunikációtól.

21 Az emberi kommunikáció fajtái, csoportosítása 1. a kommunikációban résztvevő személyek száma szerint: intraperszonális (belső) kommunikáció: pl. tanulás, gondolkodás, lelki folyamatok feldolgozása interperszonális (személyek közötti) kommunikáció: pl. egyének közötti kapcsolatteremtés és annak fenntartása csoportkommunikáció: pl. családi, munkahelyi tömegkommunikáció: pl. tévé, rádió 2. a közlő szándéka szerint szándékos (tudatos) nem szándékos (ösztönös)

22 Az emberi kommunikáció fajtái, csoportosítása 3. az alkalmazott jelrendszer szerint verbális kommunikáció: a természetes emberi nyelv jelrendszerét használja nem verbális kommunikáció: nyelven kívüli jelrendszert használ, pl. testbeszéd, képzőművészet 4. a közölt információ természetét és a befogadóra tett hatását tekintve: kognitív (a gondolkodásra ható) kommunikáció affektív-emocionális (érzelmekre ható) kommunikáció 5. A kommunikáló felek egymáshoz való viszonya szerint közvetlen (szemtől szembe): a felek személyesen találkoznak közvetett: a feladó és a vevő térben és/vagy időben távol van egymástól

23 Az emberi kommunikáció fajtái, csoportosítása 6. A visszacsatolás megléte, ill. hiánya szerint egyoldalú (aszimmetrikus) kommunikáció: az adás folyamatos, de nincs visszacsatolás kölcsönös (szimmetrikus) kommunikáció: van visszacsatolás, a feladó és a vevő szerepe folyamatosan váltakozik 7. A kommunikáció különböző társadalmi szférákban elfoglalt helye szerint: magánkommunikáció nyilvános kommunikáció 8. A kommunikáló felek közötti kapcsolat jellege szerint: személyes kommunikáció tömegkommunikáció

24 Az emberi kommunikáció fajtái, csoportosítása 9. A szervezettség foka szerint intézményes kommunikáció nem intézményes kommunikáció 10. A valóság tükrözésének formája szerint: mindennapi kommunikáció (bevásárlás, orvosi rendelés, munkahely) tudományos kommunikáció (szakdolgozat, tudományos előadás) esztétikai kommunikáció (műalkotás) 11. A résztvevők viszonya, pozíciója szerint - egyenrangú - nem egyenrangú

25 A kommunikáció kontextus szerinti felosztása Személyen belüli gondolkodás Személyközi kommunikáció: 2-3 személy kommunikációja Csoport kommunikáció: 4-30 személy kommunikációja Szervezeti kommunikáció: a Public Relations területe, egy szervezet külső és belső kommunikációját értjük rajta Társadalmi kommunikáció: ide tartozik a nyilvánosság és a közvélemény vizsgálata Interkultúrális kommunikáció Tömegkommunikáció

26 A kommunikáció funkciói 1. referenciális funkció: tájékoztatás, gondolatok, tények, vélemények közlése 2. expresszív funkció: érzelmeink kifejezése 3. konatív funkció: mások cselekvésre ösztönzése 4. fatikus funkció: magának a kommunikációs kapcsolatnak a létrehozása, fenntartása 5. poétikai funkció: esztétikai hatás létrehozása 6. metanyelvi funkció: a kommunikáció szólhat magáról a kommunikációról

27 A kommunikáció alaptételei Nem lehet nem kommunikálni Többcsatornás Többszintű. Minden kommunikációban jelen van egy tartalmi (direkt) és egy viszonymeghatározó (indirekt) összetevő. Folytonos, mert mindig kommunikálunk Körkörös, mert változik az adó és a vevő személye Megismételhetetlen Visszafordíthatatlan Rendszerként értelmezhető A kommunikáció mint folyamat 2 típusú lehet: Egyenrangú (szimetrikus) Egyenlőtlen (kiegészítő)

28 Kommunikáció típusai Közvetlen Közvetett Egyirányú Valaki előadást tart Rádió, tv Kétirányú Két barátnő beszélget egy asztalnál Két barát beszélget telefonon Egyirányú kommunikáció: amikor a vevőnek nincs módja a folyamaton belül a feladó szerepét betölteni Kétirányú kommunikáció: ha a kommunikációs folyamatban részt vevő feladó és címzett időről időre szerepet cserél Közvetlen kommunikáció: ha a feladó és a címzett egyszerre vesz részt a folyamatban, és térben közel van egymáshoz. Közvetett kommunikáció: (tömegkommunikáció minden fajtája)

29 A kommunikáció csatornái Verbális kommunikáció (nyelv, beszéd, közlés) Nem verbális kommunikáció (gesztus, a mimika, a mozgás, a térköz, az öltözködés stb.) Metakommunikáció Megoszlás Verbális Nemverbális Metakommunikáció 7% 55% 38%

30

31 Általános jellemzők az emberi kommunikáció sok csatorna igénybevételével történik az emberi kommunikáció csatornáira az utóbbi 15 évben figyeltek fel az egyes kommunikációs csatornák egymástól csak vizsgálati célból különíthetőek el a valóságos kommunikációban mindig együttesen vesznek részt a köznapi kommunikációban: közvetlen, kétszemélyes modellhelyzetben minden csatorna részt vesz!! (ritka eset: valamelyik csatorna nem működik közvetett interperszonális kommunikáció) csatornák együttes működése: a kommunikáció során ritkán emelkedik ki egy-egy csatorna jelanyaga valamennyi csatorna jeleinek konstellációja hat az egyes kommunikációs csatornákkal önmagukban csak alapkutatásszerűen foglalkoznak kivétel: a beszéd és a nyelv

32 Köszönöm a figyelmet!

Gyógyszerészi pszichológia. Raffai Gellért Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet raffai.gellert@sph.unideb.

Gyógyszerészi pszichológia. Raffai Gellért Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet raffai.gellert@sph.unideb. Gyógyszerészi pszichológia Raffai Gellért Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet raffai.gellert@sph.unideb.hu Irodalom: Pilling J. (szerk): Orvosi kommunikáció. Medicina Könyvkiadó

Részletesebben

A kommunikáció elmélete

A kommunikáció elmélete A kommunikáció elmélete ELSŐ ELŐADÁS 2001.02.17... 3 ELŐZMÉNYE:... 3 ALAPFOGALMAK... 3 A KOMMUNIKÁCIÓ MEGHATÁROZÁSAI:... 3 KULCSSZAVAK:... 4 A KOMMUNIKÁCIÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI:... 4 I. Mindig szimbolikus

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ALAPJAI. Forgó Sándor

A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ALAPJAI. Forgó Sándor Forgó Sándor MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Forgó Sándor Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth Éva Mária. Kommunikációelméleti alapok. A követelménymodul megnevezése: Üzleti kommunikáció

MUNKAANYAG. Tóth Éva Mária. Kommunikációelméleti alapok. A követelménymodul megnevezése: Üzleti kommunikáció Tóth Éva Mária Kommunikációelméleti alapok A követelménymodul megnevezése: Üzleti kommunikáció A követelménymodul száma: 2567-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 A KOMMUNIKÁCIÓ

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kovács Edina Zita. A kommunikáció alafogalmai és eszközei. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása

MUNKAANYAG. Kovács Edina Zita. A kommunikáció alafogalmai és eszközei. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása Kovács Edina Zita A kommunikáció alafogalmai és eszközei A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása A követelménymodul száma: 1448-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.02.27.

Gyakorló ápoló képzés 2012.02.27. Kommunikáció Miskolczi Mária 2012. 02. 23. A kommunikáció meghatározása Számos meghatározása létezik, pl: = Tájékoztatás, közlés = Csoporton belüli verbális kapcsolatok/interakciók = A kommunikáció olyan

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság-és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A SZERVEZETI BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ RENDSZERÉNEK KORSZERŰ KIALAKÍTÁSA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS. Oktatási segédlet

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS. Oktatási segédlet KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS Oktatási segédlet Fejlesztő Garay Éva Szakmai lektor Komora Nóra Nyelvi lektor Maczkay Zsaklin Kiadó TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN

KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN MODULFÜZET Betegszállító felnőttképzési program 2. modul KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN Írta: Pete László Lektorálta: Dr. Bumbera József HARRUCKERN JÁNOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYÓGYPEDAGÓGIAI KOLLÉGIUM,

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés

Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés Tanulmányi útmutató III. félév dr. Barabási

Részletesebben

Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés

Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés Tanulmányi útmutató III. félév dr. Barabási

Részletesebben

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban FVM A Földmûvelésügyi és Vi d é k f e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m támogatásával készült D r. C s e p r e g i T i b o r, D r. K o z á r i J ó z s e f Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK

KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK Bármilyen nyelven is beszélsz, sosem tudsz mást mondani, mint ami vagy. (Ralph Waldo Emerson) A kommunikáció* A kommunikáció

Részletesebben

Témakörök. Üzleti kommunikáció Gazdálkodási és menedzsment szak Emberi erőforrások szak Turizmus-vendéglátás szak. A kommunikáció alapfogalmai

Témakörök. Üzleti kommunikáció Gazdálkodási és menedzsment szak Emberi erőforrások szak Turizmus-vendéglátás szak. A kommunikáció alapfogalmai Üzleti kommunikáció Gazdálkodási és menedzsment szak Emberi erőforrások szak Turizmus-vendéglátás szak 2011-2012. tanév I. félév Óra: csütörtök 13.40 15.10 Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Tanszékvezető főiskolai

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAI. tanulmány. Készítette: Dr. Bóday Pál. Készült az FSZH támogatásával

A MUNKÁLTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAI. tanulmány. Készítette: Dr. Bóday Pál. Készült az FSZH támogatásával HBt HUMÁNPOLITIKA Személyzetfejlesztő és Tanácsadó Betéti Társaság A MUNKÁLTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAI tanulmány Készítette: Dr. Bóday Pál Készült az FSZH támogatásával Budapest,

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment szak Emberi erőforrások szak Turizmus-vendéglátás szak

Gazdálkodási és menedzsment szak Emberi erőforrások szak Turizmus-vendéglátás szak Üzleti kommunikáció Gazdálkodási és menedzsment szak Emberi erőforrások szak Turizmus-vendéglátás szak 2012-2013-as 2013 tanév I. félév Óra: szerda 13.40 15.10 Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Tanszékvezető

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ AZ OSZTÁLYTEREMBEN

KOMMUNIKÁCIÓ AZ OSZTÁLYTEREMBEN Dr. Pálvölgyi Ferenc KOMMUNIKÁCIÓ AZ OSZTÁLYTEREMBEN A korszerű didaktikai elméletek szerint a tanítás-tanulás folyamata interakciók sorozatán keresztül valósul meg. Az interakciók legtöbbje a tanár és

Részletesebben

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők:

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők: A SZERVEZET A szervezet jellemzői: - közös cél - munka- és felelősség megosztás a tagok között különbözőszerepek - együttműködés - hierarchikus struktúra (vezetők és beosztottak) Szervezeti struktúra:

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ, KONFLIKTUSKEZELÉS, TÁRGYALÁSTECHNIKA A MUNKAHELYEKEN

KOMMUNIKÁCIÓ, KONFLIKTUSKEZELÉS, TÁRGYALÁSTECHNIKA A MUNKAHELYEKEN KOMMUNIKÁCIÓ, KONFLIKTUSKEZELÉS, TÁRGYALÁSTECHNIKA A MUNKAHELYEKEN Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzők: Dr. Lénárt Szilvia Németh Márta Kisgyörgy Sándor Vámos István az Érdekvédelmi

Részletesebben

A vezetés és a kommunikáció összefüggései

A vezetés és a kommunikáció összefüggései A vezetés és a kommunikáció összefüggései Dajnoki Krisztina Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Vezetéstudományi Tanszék, Debrecen ÖSSZEFOGLALÁS A kommunikáció

Részletesebben

Kódolás hír Dekódolás csatorna

Kódolás hír Dekódolás csatorna Kommunikáció a kapcsolatainkban 1 A KOMMUNIKÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FUNKCIÓI A kommunikáció latin eredetű szó, a communis, vagyis közös, megoszt, közössé tesz, közöl jelentésben található. A kommunikáció

Részletesebben

SZAKMAI, SZERVEZETI ÉS VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓ VIZSGÁLATA A MEZŐGAZDASÁGBAN

SZAKMAI, SZERVEZETI ÉS VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓ VIZSGÁLATA A MEZŐGAZDASÁGBAN DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VEZETÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.2 Belső kapcsolatok felülvizsgálata az ügyvitelhez kapcsolódva Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 0 A KÖZVETLEN SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET 1. Figyeljen meg különböző helyzetekben beszélgető embereket! Milyen jelzéseket adnak egymásnak, amikor át akarják venni, illetve át akarják

Részletesebben

Az Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultása képzési kínálatának bővítése, fejlesztése HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0047/1.0.

Az Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultása képzési kínálatának bővítése, fejlesztése HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0047/1.0. Médiaelmélet Szerző: Gömzsik Anikó Az Európai Szociális Alap támogatásával Oktatási segédanyag a Médiaelmélet tárgyhoz A XX. század a tömegkommunikáció százada nő az emberi tudás, specializálódik az üzenetek

Részletesebben

1.) Mi a kommunikáció? 2.) A kommunikáció egésze milyen részekre tagolódik? 3.) Mi a közvetlen és a közvetett emberi kommunikáció közötti különbség?

1.) Mi a kommunikáció? 2.) A kommunikáció egésze milyen részekre tagolódik? 3.) Mi a közvetlen és a közvetett emberi kommunikáció közötti különbség? 1.) Mi a kommunikáció?az információelmélet meghatározása szerint kommunikáció minden, amiben információ továbbítása történik függetlenül attól, hogy az információ milyen jelekben (illetve ennek milyen

Részletesebben

AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?)

AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?) VII. Évfolyam 4. szám - 2012. december Hollós Tamás hollostamas@gmail.com AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?) Absztrakt Az írás címe több kérdést is felvet és nyomban

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Bajner Mária. A verbális és nem verbális kommunikáció. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása

MUNKAANYAG. Dr. Bajner Mária. A verbális és nem verbális kommunikáció. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása Dr. Bajner Mária A verbális és nem verbális kommunikáció A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása A követelménymodul száma: 1448-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben