KÖVETELMÉNYEK. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖVETELMÉNYEK. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy"

Átírás

1 Tantárgy neve Kommunikáció Tantárgy kódja AIB1003 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2 (előadás) Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatókat megismertesse a kommunikáció elemi módszereivel, a hatékony kommunikáció formáival. A tantárgy célja a kommunikáció alapfogalmainak, fajtáinak, rendszerének megismertetése. 2. Tantárgyi program A kommunikáció fogalma, kutatásának története; kommunikációs modellek; a kommunikáció mint jelműködés; az emberi és az állati kommunikáció; a metakommunikáció; a nem verbális kommunikáció; a verbális kommunikáció; az akusztikai és a vizuális csatorna; a kommunikációs alaphelyzetek; a kommunikáció zavarai. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli segédanyagok: szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Allan Pease: Testbeszéd. Gondolatolvasás gesztusokból. Park Könyvkiadó. Budapest, Fercsik Erzsébet Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Korona Nova Kiadó. Budapest, Fercsik Erzsébet Raátz Judit: Kommunikáció és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó oldal Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó. Budapest, Terestyéni Tamás: Kommunikációelmélet. A testbeszédtől az internetig. Akti-Typotex. Budapest, 2006.

2 Tantárgy neve Kommunikáció Tantárgy kódja AIB1003L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2 (előadás) Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatókat megismertesse a kommunikáció elemi módszereivel, a hatékony kommunikáció formáival. A tantárgy célja a kommunikáció alapfogalmainak, fajtáinak, rendszerének megismertetése. 2. Tantárgyi program A kommunikáció fogalma, kutatásának története; kommunikációs modellek; a kommunikáció mint jelműködés; az emberi és az állati kommunikáció; a metakommunikáció; a nem verbális kommunikáció; a verbális kommunikáció; az akusztikai és a vizuális csatorna; a kommunikációs alaphelyzetek; a kommunikáció zavarai. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli segédanyagok: szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Allan Pease: Testbeszéd. Gondolatolvasás gesztusokból. Park Könyvkiadó. Budapest, Fercsik Erzsébet Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Korona Nova Kiadó. Budapest, Fercsik Erzsébet Raátz Judit: Kommunikáció és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó oldal Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó. Budapest, Terestyéni Tamás: Kommunikációelmélet. A testbeszédtől az internetig. Akti-Typotex. Budapest, 2006.

3 Tantárgy neve: Magyar módszertani szeminárium Tantárgy kódja: MAM1200L Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak): Félévi követelmény: G Előfeltétel (tantárgyi kód): - Tantárgyfelelős neve és beosztása: Dr. Antal Attila főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: A tanulói személyiség fejlesztése. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése. A pedagógiai folyamat tervezése. A tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése a tudás felhasználásával. Az egész életen áttartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztése. A tanulási folyamat szervezése és irányítása. A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása. Szakmai együttműködés és kommunikáció. Önművelés, elkötelezettség a szakmai fejlődésre. A magyartanár rendelkezzen a magyar nyelv tudományának magas szintű ismeretével; rendelkezzen az irodalomtudomány magas szintű ismeretével; rendelkezzen magas szintű anyanyelvi kommunikációs kompetenciával; rendelkezzen a magyar nyelv tanításával kapcsolatos önálló kutatáshoz, illetve a tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismeretével; rendelkezzen az irodalom tanításával kapcsolatos önálló kutatáshoz, illetve a tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismeretével; az anyanyelv-pedagógia elméleti ismereteit hatékonyan legyen képes alkalmazni az adott tanítási kontextusban, a közoktatás bármely iskolatípusában; az irodalomtanítás elméleti ismereteit hatékonyan legyen képes alkalmazni az adott tanítási kontextusban, a közoktatás bármely iskolatípusában. 2. Tantárgyi program: A megszerzett szaktudományi és szakmódszertani ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása. A csoportos iskolai gyakorlatra heti 1 alkalommal 3 órában 5 fős csoportokban kerül sor. Ez a hármas egység a tanítást, az óraelemzést és a következő órára való felkészülést foglalja magában. A kurzus két szakvezetői bemutató órával kezdődik, amelyet a hallgatókkal közösen elemeznek, majd előkészítik a következő órát. A félév során a szakvezető által meghatározott sorrendben folyamatosan tanítanak a hallgatók. Az óra elemzésében és a következő órára való felkészülésben minden hallgató részt vesz. A tanítás, az elemzés, és az óravázlat a félévi értékelés alapja. Minden csoportnapra minden hallgatónak óravázlatot kell készíteni, amit a szakvezető értékel. A csoportnapokon a tantárgy módszertanosa képviseli a felsőoktatási intézményt. Az önállóan megtartandó 15 órát a csoport tagjai a csoport szakvezetőjénél teljesítik az év elején megállapított sorrendben. Naponta legfeljebb két órát tarthat a hallgató. Minden órára tanítási tervezettel kell a hallgatónak készülnie, és minden megtartott órát elemzés követ, amit a szakvezető irányít. A szakvezetőnek ügyelni kell arra is, hogy lehetőleg sokféle órát tartson a hallgató. (Új ismeret szerzése, gyakorlás, ellenőrzés, ismétlés stb.) Az osztályzás alapja az óratervezet minősége és a tanítási tevékenység. (Szakmai ismeretek, módszerek, munkaformák, tanári attitűdök stb.)

4 Az iskolai gyakorlatokat az egyik szakból általános iskolában (5-8. osztály), a másik szakból középiskolában (9 12. osztály) kell teljesíteni. 3. Évközi tanulmányi követelmények: aktív részvétel az órákon, szakirodalom-feldolgozás 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: segédanyagok: projektmódszer, kooperatív technikák, beszámolók, forráselemzés 7. Kötelező irodalom: ADAMIKNÉ JÁSZÓ ANNA HANGAY ZOLTÁN Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Kiadó, Szeged. (első kiadás: 1995) ANTALNÉ SZABÓ ÁGNES KUGLER NÓRA RAÁTZ JUDIT 2004.: Anyanyelvi tantárgypedagógiai témavázlatok. BÁRDOSSY ILDIKÓ DUDÁS MARGIT PETHŐNÉ NAGY CSILLA PRISKINNÉ RIZNER ERIKA A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécs Budapest. BOZSIK DOBÓNÉ ZIMÁNYI Anyanyelvi tantárgy-pedagógiánk vázlata. Líceum Kiadó, Eger. Nemzeti Alaptanterv (www.om.hu) közoktatás, tantervek, Nemzeti Alaptanterv) Az Anyanyelv-pedagógia (www.anyanyelv-pedagogia.hu/) és a Magyartanítás (http://www.trezorkiado.fw.hu) elektronikus folyóiratok aktuális tanulmányai, cikkei. CSERJÉS Katalin, Gondolatok az irodalom tanításáról és a műelemzés lehetőségeiről a középiskolában (jegyzet), Szeged, JATE Kiadó, GODA Imre, Az irodalomtanár műhelyében, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, KELEMEN Péter, Képességfejlesztő irodalomtanítás a éves korosztály számára, In: Tantervek, programok a magyar nyelv és irodalom tanításához, szerk. SIPOS Lajos, MKE kiadás, Tantervek, programok a magyar nyelv és irodalom tanításához, szerk., SIPOS Lajos, MKE kiadás, ZSOLNAI József, A tanulás tervezése és irányítása, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, ZSOLNAI József, Alaptanterv, kerettanterv, helyi tanterv, In: Irodalomtanítás I., szerk. SIPOS Lajos, A Pauz Kiadó és az Universitas Kulturális Alapítvány kiadása, Tantervek, programok a magyar nyelv és irodalom tanításához, szerk. SIPOS Lajos, MKE kiadás, Irodalomtanítás a harmadik évezredben. szerk. Sipos Lajos. Krónika Nova Kiadó, Ajánlott olvasmányok: ANTALNÉ SZABÓ ÁGNES A grammatikatanítás pedagógiája = Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XIX. század elején. MNyTK ARATÓ László, PÁLA Károly, A szöveg vonzásában I. Bejáratok. Irodalom, Calibra könyvek, Budapest, Műszaki Kiadó, BÁTHORY Zoltán, Tanulók, iskolák különbségek, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, HANKISS Elemér, Az irodalmi mű mint komplex modell, Budapest, Magvető Kiadó, HOFFMANN OTTÓ Anyanyelvi nevelés az általános iskola felső tagozatában. Tankönyvkiadó, Budapest.

5 MAGASSY LÁSZLÓ A fogalmazás tanításának elvei és módszerei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. SZATHMÁRI ISTVÁN A magyar helyesírás alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. VÖRÖS József, Irodalomtanítás az általános és középiskolában, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó ZIMÁNYI ÁRPÁD szerk Szöveggyűjtemény az anyanyelvi tantárgy-pedagógia tanításához. EKF Líceum Kiadó, Eger. Irodalomtanítás I-II., szerk. SIPOS Lajos, A Pauz Kiadó és az Universitas Kulturális Alapítvány kiadása, 1994.

6 Tantárgy neve Kommunikáció szóban és írásban I. A kommunikáció elmélete és gyakorlata, verbális, nonverbális kommunikáció Tantárgy kódja MAB1040 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2 (szeminárium) Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) MAB1003, MAB1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy célja, hogy a hallgatók a Kommunikáció alapozó ismereteket adó stúdiumra építve és azt tovább mélyítve ismerjék meg a szóbeli kommunikáció legfontosabb területeit, jellemzőit, ezen ismeretek birtokában képesek legyenek szóban árnyaltan, választékosan, a kommunikációs helyzeteknek megfelelően megnyilatkozni. 2. Tantárgyi program A kommunikáció fogalma, a verbális és nem verbális kommunikáció technikai alapjai; a nem verbális jelek: paralingvisztikai jelzések, vokális jelek, tekintet, mimika, mozgásos kommunikáció gesztus, testtartás, térközszabályozás kinezika, emblémák, kronémika. A verbális kommunikáció technikai alapjai: a helyesejtés; a légzés, a beszédlégzés, a hangindítás, a beszédhangok; a beszélőszervek és működésük; a beszédhangok észlelése, beszédpercepció; a magánhangzók és mássalhangzók helyes ejtése a hangkapcsolatok kiejtése, a nyelvjárási kiejtés; a beszédhibák. A szupraszegmentális tényezők: hangsúly, hanglejtés (hangfekvés, hangköz, hangmenet), beszédszünet, hezitáció, junktúra, beszédiram; egyéb paralingvisztikai jelzések. A beszédstílus a szónoki és a tanári beszéd. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli segédanyagok: szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Bánréti Zoltán: Kommunikálj. Korona Nova Kiadó. Budapest, Fercsik Erzsébet Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova Kiadó Bp Hernádi Sándor: Beszédművelés. Tankönyvkiadó. Bp Montágh Imre: Nyelvművesség. A beszéd művészete. Bp Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó. Bp

7 Ajánlott irodalom: Allan Pease: Testbeszéd. Gondolatolvasás gesztusokból. Park Könyvkiadó. Budapest, Pléh Csaba Síklaki István-Terestyéni Tamás: Nyelv kommunikáció cselekvés. Osiris Kiadó. Budapest, Trencsényi Borbála: Anyanyelv és kommunikáció. Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány. Budapest, Tótfalusi István: Kiejtési szótár. Idegen nevek, szavak, kifejezések és szólások helyes kiejtése. Tinta Kiadó. Budapest, H. Varga Gyula: Kommunikációs ismeretek. Hungarosse Kiadó. Budapest, Zimányi Árpád: Nyelvhelyesség. Líceum Kiadó. Eger

8 Tantárgy neve Kommunikáció szóban és írásban II. Az írásos kommunikáció Tantárgy kódja MAB1046 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 1 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1 (előadás) Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) MAB1003, MAB1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy célja, hogy a hallgatók a Kommunikáció alapozó ismereteket adó stúdiumra építve és azt tovább mélyítve ismerjék meg a szóbeli és írásbeli kommunikáció legfontosabb területeit, jellemzőit, ezen ismeretek birtokában képesek legyenek szóban és írásban árnyaltan, választékosan, a kommunikációs helyzeteknek megfelelően megnyilatkozni. 2. Tantárgyi program Az írás fejlődése; az írástípusok: a sumer írástól napjainkig; a kézírás és a nyomtatás; az írás és a kor, az írás és az egyén; a titkosírás. Az írott beszéltnyelviség; az írott nyelv hatása a beszélt nyelvre. A helyesírás változásának az okai: a pszichológiai és nyelvészeti grafológia. A fontosabb köznapi, hivatali, szakmai és iskolai írásbeli műfajok: bírálat, elemzés, előadás, értékelés, esszé, hirdetés, interjú, jelentés, kérvény, könyvismertetés, meghatalmazás, curriculum vitae, pályamunka, tanulmány, tudósítás; speciális levélfajták: bejelentkezés, kapcsolatfelvétel, támogatás, illetve segélykérés, ajánlólevél; esettanulmány, folyamatleírás, jegyzőkönyv, folyamatábra stb. 3. Évközi tanulmányi követelmények: portfólió készítése az írástípusokról 4. A megszerzett ismeretek értékelése: (félévközi jegy, vizsgajegy) 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli segédanyagok: szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Andrew Robinson: Az Írás története ABC-k, hieroglifák és piktogramok. Jószöveg Műhely Könyvkiadó (online) Balázs Géza: Szövegantropológia. BDF, Szombathely Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ, Budapest Bánréti Zoltán: Kommunikálj! Korona Nova Kiadó. Budapest, Honffy Pál: Levelezési tanácsadó. Ikva Kiadó. Budapest, Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó. Budapest, 2001 Trencsényi Borbála: Anyanyelv és kommunikáció. Alternatív Közgazdasági Gimnáziu Alapítvány. Budapest, Várkonyi Nándor: Az Írás és a könyv története (online is) Széphalom Könyvműhely

9 Tantárgy neve: A tanári mesterség anyanyelvi alapjai Tantárgy kódja: MAM1011 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak): Félévi követelmény: G Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős neve és beosztása: Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: A tanulói személyiség fejlesztése. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése. A pedagógiai folyamat tervezése. A tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése a tudás felhasználásával. Az egész életen áttartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztése. A tanulási folyamat szervezése és irányítása. A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása. Szakmai együttműködés és kommunikáció. Önművelés, elkötelezettség a szakmai fejlődésre. A magyartanár rendelkezzen a magyar nyelv tudományának magas szintű ismeretével; rendelkezzen magas szintű anyanyelvi kommunikációs kompetenciával; rendelkezzen a magyar nyelv tanításával kapcsolatos önálló kutatáshoz, illetve a tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismeretével; rendelkezzen az irodalom tanításával kapcsolatos önálló kutatáshoz, illetve a tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismeretével. 2. Tantárgyi program: A tantárgy elsajátításának célja a különböző iskolai módszertanokhoz kapcsolódó, a nyomtatott taneszközökben, elektronikus információhordozókban megjelenő nyelvi elemzési technikák, szövegtípusok, fogalmazási műfajok és formák megismertetése, összevetése, rendszerezése, gyakorlati alkalmazása. A program végigkíséri a különböző iskolai szinteken használatos nyelvi elemzési módokat, technikákat, jelölési formákat, szimbólumrendszereket, kitérve a nyelvtudomány legújabb irányzataiban ismeretes elemzési eljárásokra is. Tartalmi elemek: a különböző nyelvi szintek elemzési formái: hangtani, szófajtani, alaktani, mondattani, szövegtani elemzések; a grammatikai elemzések algoritmusa, elemzési anomáliák, zavarok; a rendszerkeveredések kiszűrése; a típushibák kiemelése jelentéselemzés, nyelvhelyességi és stíluselemzés, helyesírási elemzés. A hallgatói és tanulói kompetenciafejlesztés szem előtt tartásával bemutatja a különböző iskolai szinteken gondozandó szóbeli és írásbeli szövegtípusokat, fogalmazási műfajokat (közlő, értékelő, meggyőző kiemelten a vita és érvelés, hivatalos, kommunikációs kapcsolatot biztosító). Gyakoroltatja a fogalmazási formákat; átfogó kép kialakítását adja a szövegtípusok rendszerezési problematikájának; elmélyíti a középiskolában bevezetett nem szépirodalmi szövegek ismeretét, megértését, a szövegelemzési kompetenciákat. Kiemelt szerepet tulajdonít az elektronikus információhordozók és eszközök (Internet, CD-ROM, interaktív tábla) fölhasználási lehetőségeinek. 3. Évközi tanulmányi követelmények: aktív részvétel az órákon, szakirodalom-feldolgozás

10 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli segédanyagok: projektmódszer, kooperatív technikák, közös megbeszélés, írásbeli dolgozat, egyéni elemzés 7. Kötelező irodalom: ADAMIKNÉ JÁSZÓ ANNA HANGAY ZOLTÁN Nyelvi elemzések kézikönyve. Grammatika és jelentéstan tanároknak, tanítóknak, diákoknak. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. ALBERTI GÁBOR MEDVE ANNA Generatív grammatikai gyakorlókönyv. Budapest. ANTALNÉ SZABÓ ÁGNES RAÁTZ JUDIT Magyar nyelv és kommunikáció feladatgyűjtemény. Szövegértés és szövegalkotás. BALÁZS GÉZA Szövegantropológia. Szövegek többirányú megközelítése. Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely. Inter-Kultúra, Nyelv- és Médiakutató Központ, Budapest. P. LAKATOS ILONA szerk Grammatikai gyakorlókönyv (a Bölcsész Konzorcium kiadásában) 232.l Ajánlott olvasmányok: BALÁZS GÉZA és TOLCSVAI NAGY GÁBOR szerk Mai magyar nyelvi gyakorlatok II. (jelentéstan, szókészlettan, nyelvművelés, helyesírás). Tankönyvkiadó, Budapest.

11 Tantárgy neve: A tanári mesterség anyanyelvi alapjai Tantárgy kódja: MAM1011L Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak): Félévi követelmény: G Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős neve és beosztása: Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: A tanulói személyiség fejlesztése. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése. A pedagógiai folyamat tervezése. A tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése a tudás felhasználásával. Az egész életen áttartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztése. A tanulási folyamat szervezése és irányítása. A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása. Szakmai együttműködés és kommunikáció. Önművelés, elkötelezettség a szakmai fejlődésre. A magyartanár rendelkezzen a magyar nyelv tudományának magas szintű ismeretével; rendelkezzen magas szintű anyanyelvi kommunikációs kompetenciával; rendelkezzen a magyar nyelv tanításával kapcsolatos önálló kutatáshoz, illetve a tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismeretével; rendelkezzen az irodalom tanításával kapcsolatos önálló kutatáshoz, illetve a tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismeretével. 2. Tantárgyi program: A tantárgy elsajátításának célja a különböző iskolai módszertanokhoz kapcsolódó, a nyomtatott taneszközökben, elektronikus információhordozókban megjelenő nyelvi elemzési technikák, szövegtípusok, fogalmazási műfajok és formák megismertetése, összevetése, rendszerezése, gyakorlati alkalmazása. A program végigkíséri a különböző iskolai szinteken használatos nyelvi elemzési módokat, technikákat, jelölési formákat, szimbólumrendszereket, kitérve a nyelvtudomány legújabb irányzataiban ismeretes elemzési eljárásokra is. Tartalmi elemek: a különböző nyelvi szintek elemzési formái: hangtani, szófajtani, alaktani, mondattani, szövegtani elemzések; a grammatikai elemzések algoritmusa, elemzési anomáliák, zavarok; a rendszerkeveredések kiszűrése; a típushibák kiemelése jelentéselemzés, nyelvhelyességi és stíluselemzés, helyesírási elemzés. A hallgatói és tanulói kompetenciafejlesztés szem előtt tartásával bemutatja a különböző iskolai szinteken gondozandó szóbeli és írásbeli szövegtípusokat, fogalmazási műfajokat (közlő, értékelő, meggyőző kiemelten a vita és érvelés, hivatalos, kommunikációs kapcsolatot biztosító). Gyakoroltatja a fogalmazási formákat; átfogó kép kialakítását adja a szövegtípusok rendszerezési problematikájának; elmélyíti a középiskolában bevezetett nem szépirodalmi szövegek ismeretét, megértését, a szövegelemzési kompetenciákat. Kiemelt szerepet tulajdonít az elektronikus információhordozók és eszközök (Internet, CD-ROM, interaktív tábla) fölhasználási lehetőségeinek. 3. Évközi tanulmányi követelmények: aktív részvétel az órákon, szakirodalom-feldolgozás

12 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli segédanyagok: projektmódszer, kooperatív technikák, közös megbeszélés, írásbeli dolgozat, egyéni elemzés 7. Kötelező irodalom: ADAMIKNÉ JÁSZÓ ANNA HANGAY ZOLTÁN Nyelvi elemzések kézikönyve. Grammatika és jelentéstan tanároknak, tanítóknak, diákoknak. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. ALBERTI GÁBOR MEDVE ANNA Generatív grammatikai gyakorlókönyv. Budapest. ANTALNÉ SZABÓ ÁGNES RAÁTZ JUDIT Magyar nyelv és kommunikáció feladatgyűjtemény. Szövegértés és szövegalkotás. BALÁZS GÉZA Szövegantropológia. Szövegek többirányú megközelítése. Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely. Inter-Kultúra, Nyelv- és Médiakutató Központ, Budapest. P. LAKATOS ILONA szerk Grammatikai gyakorlókönyv (a Bölcsész Konzorcium kiadásában) 232.l Ajánlott olvasmányok: BALÁZS GÉZA és TOLCSVAI NAGY GÁBOR szerk Mai magyar nyelvi gyakorlatok II. (jelentéstan, szókészlettan, nyelvművelés, helyesírás). Tankönyvkiadó, Budapest

13 Tantárgy neve: A magyar nyelv és irodalom tanítása Tantárgy kódja: MAM1107L Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak): Félévi követelmény: K Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős neve és beosztása: Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: A tanulói személyiség fejlesztése. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése. A pedagógiai folyamat tervezése. A tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése a tudás felhasználásával. Az egész életen áttartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztése. A tanulási folyamat szervezése és irányítása. A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása. Szakmai együttműködés és kommunikáció. Önművelés, elkötelezettség a szakmai fejlődésre. A magyartanár rendelkezzen a magyar nyelv tudományának magas szintű ismeretével; rendelkezzen az irodalomtudomány magas szintű ismeretével; rendelkezzen magas szintű anyanyelvi kommunikációs kompetenciával; rendelkezzen a magyar nyelv tanításával kapcsolatos önálló kutatáshoz, illetve a tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismeretével; rendelkezzen az irodalom tanításával kapcsolatos önálló kutatáshoz, illetve a tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismeretével; az anyanyelv-pedagógia elméleti ismereteit hatékonyan legyen képes alkalmazni az adott tanítási kontextusban, a közoktatás bármely iskolatípusában; az irodalomtanítás elméleti ismereteit hatékonyan legyen képes alkalmazni az adott tanítási kontextusban, a közoktatás bármely iskolatípusában. 2. Tantárgyi program: A képzés célja a korszerű anyanyelvi és irodalmi nevelés teljes vertikumának megismertetése, annak elméleti megalapozása; a különböző korosztályokon átívelő anyanyelv-pedagógiai ismeretek és kompetenciák összefüggéseinek bemutatása, a különböző közoktatási szintek egymásra épülésében mutatkozó formai és funkcióbeli azonosságok és különbözőségek feltárása; az irodalmi nevelés feladatának, didaktikai folyamatának, az esztétikai poetikai irodalomelméleti ismereteknek és kompetenciáknak az elsajátíttatása; az ehhez szükséges hallgatói kompetenciák kialakítása. Az elméleti alapozást szolgáló előadás átfogó képet kíván nyújtani a standard módszertani ismeretekről. Áttekintést ad az európai, ezen belül a magyar anyanyelvoktatás és irodalomtanítás fejlődéstörténetének szakaszairól; nyomon követi az anyanyelvi és irodalmi nevelés történetének ma is aktualizálható tanulságait; bemutatja az anyanyelvi és irodalmi nevelés cél és feladatrendszerét, alapelveit; feltárja a tanulói nyelvfejlődés fontosabb mozzanatait. Átfogó ismereteket nyújt az anyanyelv-pedagógia hagyományos és megújuló módszereiről, munkaformáiról, gyakorlattípusairól és taneszközeiről; az anyanyelvi nevelés tervezésének elméleti háttérismereteiről; az irodalomtanítás tartalmáról, művelődési anyagáról, módszereiről, eszközrendszeréről. A program része továbbá: a modern nyelvészeti irányzatok módszertani vonatkozásai; a modern kommunikációs eszközök és a metodika

14 relációi; az anyanyelvi nevelés és más műveltségi területek kapcsolata; a műértelmező óra felépítése; lírai, epikai, drámai művek értelmezése az irodalomórán; a nemzeti alaptanterv, helyi tanterv, pedagógiai program, tanmenet, óraterv. 3. Évközi tanulmányi követelmények: aktív részvétel az órákon, szakirodalom-feldolgozás 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli vizsga segédanyagok: az anyanyelvi és irodalmi neveléshez szükséges aktuális nyomtatott taneszközök, oktatási segédanyagok, elektronikus digitális információhordozók és eszközök órai tervezetminták; az országos anyanyelv-tanítási verseny nyertes nyíregyházi tervezetei, videofelvételek tanítási órákról (verseny); előadás 7. Kötelező irodalom: ADAMIKNÉ JÁSZÓ ANNA Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. BÁRDOS JENŐ A nyelvtanítás története és a módszerfogalom tartalma. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém. FÜLÖP LAJOS szerk Bevezetés a középiskolai anyanyelvi tantárgy-pedagógiába. Tankönyvkiadó, Budapest. HANKISS ELEMÉR Az irodalmi mű mint komplex modell. Magvető Kiadó, Budapest. SIPOS LAJOS szerk Irodalomtanítás I II. A Pauz Kiadó és az Universitas Kulturális Alapítvány kiadása. VÖRÖS JÓZSEF Irodalomtanítás az általános és középiskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Nemzeti Alaptanterv (www.om.hu) közoktatás, tantervek, Nemzeti Alaptanterv) Az Anyanyelv-pedagógia (www.anyanyelvpedagógia.hu/) és a Magyartanítás (http://www.trezorkiado.fw.hu) elektronikus folyóiratok aktuális tanulmányai, cikkei. Ajánlott olvasmányok: BOZSIK GABRIELLA DOBÓNÉ BERENCSI MARGIT ZIMÁNYI ÁRPÁD Anyanyelvi tantárgypedagógiánk vázlata. EKF Líceium Kiadó, Eger. KELEMEN PÉTER A képességfejlesztő irodalomtanítás (szerk. Sipos Lajos). ELTE BTK. XX. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék és a Fővárosi Pedagógiai Intézet kiadása. Bp. MAGASSY LÁSZLÓ A fogalmazás tanításának elvei és módszerei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. SIPOS LAJOS Irodalomtanítás tegnap, ma holnap. Irodalomismeret, 1991/2. Az irodalomtanítás gyakorlata I II. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Bp. SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY Minta a szőnyegen. A műértelmezés esélyei. Balassi Kiadó, Budapest.

15 Tantárgy neve: Iskolai tanítási gyakorlat Tantárgy kódja: MAM9000L Meghirdetés féléve: 2. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+3 Félévi követelmény: G Előfeltétel (tantárgyi kód): MAM1107, MAM1108, MAM1209 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Dr. Szabó Ferenc Géza, főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza, főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja: TK 1. A tantárgy elsajátításának célja: A megszerzett szaktudományi és szakmódszertani ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása. 2. Tantárgyi program: A csoportos iskolai gyakorlatra heti 1 alkalommal 3 órában 5 fős csoportokban kerül sor. Ez a hármas egység a tanítást, az óraelemzést és a következő órára való felkészülést foglalja magában. A kurzus két szakvezetői bemutató órával kezdődik, amelyet a hallgatókkal közösen elemeznek, majd előkészítik a következő órát. A félév során a szakvezető által meghatározott sorrendben folyamatosan tanítanak a hallgatók. Az óra elemzésében és a következő órára való felkészülésben minden hallgató részt vesz. A tanítás, az elemzés, és az óravázlat a félévi értékelés alapja. Minden csoportnapra minden hallgatónak óravázlatot kell készíteni, amit a szakvezető értékel. A csoportnapokon a tantárgy módszertanosa képviseli a felsőoktatási intézményt. Az önállóan megtartandó 15 órát a csoport tagjai a csoport szakvezetőjénél teljesítik az év elején megállapított sorrendben. Naponta legfeljebb két órát tarthat a hallgató. Minden órára tanítási tervezettel kell a hallgatónak készülnie, és minden megtartott órát elemzés követ, amit a szakvezető irányít. A szakvezetőnek ügyelni kell arra is, hogy lehetőleg sokféle órát tartson a hallgató. (Új ismeret (Szakmai ismeretek, módszerek, munkaformák, tanári attitűdök stb.) Az iskolai gyakorlatokat az egyik szakból általános iskolában (5-8. osztály), a másik szakból középiskolában (9-12. osztály) kell teljesíteni. 3. Évközi tanulmányi követelmények: A csoportos iskolai gyakorlaton minden hallgatónak minden órára vázlatot, vagy tervezetet kell írnia, amit 3 nappal a tanítás előtt el kell juttatni a szakvezetőhöz. A szakvezető értékeli a beadott munkákat. A csoport tagjainak előre kiadott megfigyelési szempontok alapján fel kell készülni az óraelemzésre, és az elemzésen aktívan részt kell venni. Az egyéni tanítási gyakorlatra óratervezetet kell a hallgatónak készíteni, s azt a tanítás előtt meg kell beszélni a szakvezetővel. 4. A megszerzett ismeretek értékelése: A beadott óravázlatok, óratervezetek, a tanítás, illetve az elemzéseken való aktív részvétel alapján gyakorlati jegyet kap a hallgató. 5. Az értékelés módszere: Írásbeli, szóbeli munkák és tanítási tevékenység alapján.

16 segédanyagok: Az adott tantárgy tankönyvei, tanári kézikönyvei, minta óratervezetek, óraelemzési szempontok, szaktárgyi programok, szemléltető és munkaeszközök. 7. Kötelező irodalom: A magyar nyelv és irodalom tárgyakhoz fűződő aktuális nyomtatott taneszközök osztályig (tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok stb.) oktatási segédanyagok, feladatgyűjtemények, kézikönyvek, pedagógiai, módszertani papír alapú és elektronikus folyóiratok, illetve egyéb elektronikus információhordozók.

17 Tantárgy neve Összefüggő szakmai gyakorlat 3. (Blokkszeminárium) (másik szakk.) Tantárgy kódja MAM0013 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+1 Félévi követelmény Min. aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Czeglédy István főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja A tanári pálya gyakorlása során kiemelten fontos tanári kompetenciáknak, különösen az önreflexió képességének, a szakmai véleményalkotás, állásfoglalás képességének, szociális készségeknek, problémaérzékenységnek, és elfogadó attitűdnek indirekt fejlesztése. A tanítási gyakorlatot támogató szeminárium fő célja, hogy a hallgató önreflexióját fejlessze, képes legyen kritikailag véleményezni saját tanítási gyakorlatát. A blokkszeminárium lehetőséget biztosít a résztvevők tanítással, neveléssel kapcsolatos prekoncepcióinak megismerésére (tudatosodik önmaguk számára is), hozzájárul tanári hitvallásuk kikristályosodásához. 2. Tantárgyi program A félév során 3-4 alkalommal tömbösítetten szerveződik. A hallgatókat leginkább foglalkoztató, saját élményű, tanítással kapcsolatos témák kerülnek megbeszélésre. A szeminárium kevert munkamódszerű, döntően esetmegbeszélő, de szupervíziós céllal is ötvöződhet. Az egyedi tanítási problémák, dilemmák csoportos megvitatása elősegíti a hallgatók kritikai, döntési kompetenciáinak fejlődését. Szembesülhet azzal, hogy mások is hasonló nehézségekkel küzdenek. Érzelmek, értékek, normák kerülnek felszínre tipikus helyzetekhez kötődően, illetve ki, hogyan kezelte ezeket, s milyen eredménnyel. Az esetmegbeszélés javítja a hallgatók szakmai énképét, csökkenti a bizonytalanság, feszültség érzését. Szupervíziós technikai elemek alkalmazásával elősegíthető, hogy a szupervizált személy rálásson önmagára, jobban megértse, miért viselkedett az adott módon. 3. Évközi tanulmányi követelmények Az esetmegbeszélések beépülnek a portfólióba (pl. vita legérdekesebb hozzászólása, gondolattérkép, kérdések, megoldási javaslatok értékelése)

18 4. A megszerzett ismeretek értékelése: minősített aláírás 5. Az értékelés módszere: az esetmegbeszélés, portfólió révén. segédanyagok: szakirodalom, sajátélmény 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db): Járó Katalin (2005): Sors mint döntés: az érzelmek felfedezése és felszabadítása. Helikon Kiadó. Budapest F. Várkonyi Zsuzsa (2005): Tanulom magam. Magyar KK. Kiadó, Budapest Hunyady Györgyné - M.Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés Comenius BT. Szekszárdy Júlia szerk. (2001): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. Budapest, OKI Dinasztia Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Budapest, Gondolat Kiadói Kör

19 Tantárgy neve Összefüggő szakmai gyakorlat 3. (Blokkszeminárium) (másik szakk.) Tantárgy kódja MAM0013L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+1 Félévi követelmény Min. aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Czeglédy István főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja A tanári pálya gyakorlása során kiemelten fontos tanári kompetenciáknak, különösen az önreflexió képességének, a szakmai véleményalkotás, állásfoglalás képességének, szociális készségeknek, problémaérzékenységnek, és elfogadó attitűdnek indirekt fejlesztése. A tanítási gyakorlatot támogató szeminárium fő célja, hogy a hallgató önreflexióját fejlessze, képes legyen kritikailag véleményezni saját tanítási gyakorlatát. A blokkszeminárium lehetőséget biztosít a résztvevők tanítással, neveléssel kapcsolatos prekoncepcióinak megismerésére (tudatosodik önmaguk számára is), hozzájárul tanári hitvallásuk kikristályosodásához. 2. Tantárgyi program A félév során 3-4 alkalommal tömbösítetten szerveződik. A hallgatókat leginkább foglalkoztató, saját élményű, tanítással kapcsolatos témák kerülnek megbeszélésre. A szeminárium kevert munkamódszerű, döntően esetmegbeszélő, de szupervíziós céllal is ötvöződhet. Az egyedi tanítási problémák, dilemmák csoportos megvitatása elősegíti a hallgatók kritikai, döntési kompetenciáinak fejlődését. Szembesülhet azzal, hogy mások is hasonló nehézségekkel küzdenek. Érzelmek, értékek, normák kerülnek felszínre tipikus helyzetekhez kötődően, illetve ki, hogyan kezelte ezeket, s milyen eredménnyel. Az esetmegbeszélés javítja a hallgatók szakmai énképét, csökkenti a bizonytalanság, feszültség érzését. Szupervíziós technikai elemek alkalmazásával elősegíthető, hogy a szupervizált személy rálásson önmagára, jobban megértse, miért viselkedett az adott módon. 3. Évközi tanulmányi követelmények Az esetmegbeszélések beépülnek a portfólióba (pl. vita legérdekesebb hozzászólása, gondolattérkép, kérdések, megoldási javaslatok értékelése)

20 4. A megszerzett ismeretek értékelése: minősített aláírás 5. Az értékelés módszere: az esetmegbeszélés, portfólió révén. segédanyagok: szakirodalom, sajátélmény 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db): Járó Katalin (2005): Sors mint döntés: az érzelmek felfedezése és felszabadítása. Helikon Kiadó. Budapest F. Várkonyi Zsuzsa (2005): Tanulom magam. Magyar KK. Kiadó, Budapest Hunyady Györgyné - M.Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés Comenius BT. Szekszárdy Júlia szerk. (2001): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. Budapest, OKI Dinasztia Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Budapest, Gondolat Kiadói Kör

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése

KÖVETELMÉNYEK. Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése MTM0001 Meghirdetés féléve 2., 5. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy A foglalkozások előkészítésére

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának

Részletesebben

Szabó Antal A TANÁRI MESTERSZAK ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA

Szabó Antal A TANÁRI MESTERSZAK ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szabó Antal A TANÁRI MESTERSZAK ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Tartalomjegyzék A tanárképzés intézményi fejlesztésének területei a Nyíregyházi Főiskolán... 3. 1. A képzés tartami fejlesztésének

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI A tömegkommunikáció elmélete MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A kurzus célja a moderátori tevékenység megalapozásához nélkülözhetetlen tömegkommunikáció elméleti

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges.

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges. KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, KONFLIKTUSKEZELÉS, DISPUTA S ZAKTERÜL ETEN PE DAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ S ZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉ PZÉSI SZAK 2014/2015. tanév ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagy Jenőné továbbképzési vezető

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása

Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása (Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a korábbi szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség megszerzése esetén) SZAKMAI TÖRZSANYAG (KÖTELEZŐ

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) - Mentori szerepek és feladatok ME1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Dr. Szabó Antal főiskolai tanár TK A tantárgy megismerteti a résztvevőkkel a mentori munka komplex feladatrendszerét,

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. I. A szakirányú továbbképzési szak neve: Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzési szak II. III. IV. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK. ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS

SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK. ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS SZLAVISZTIKA ALAPSZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (OROSZ, UKRÁN SZAKIRÁNY) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK (10 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁS Informatika AIB1001 Meghirdetés féléve 1.Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program

Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák, valamint a nyolc- és hat évfolyamos gimnáziumok 9 12. évfolyamai számára készült. A magyar nyelv

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS 1. Cél: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 8. (3) alapján: az 5. és 6. évfolyamon (az alapozó szakaszban) a rendelkezésre álló tanítási időkeret 25-50%-át nem szakrendszerű

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta:

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) MAGYAR NYELVTAN 5 8. ÉVFOLYAM Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: a társadalomtudományi munkaközösség

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben