AJÁNLOTT IRODALOM, FORRÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLOTT IRODALOM, FORRÁSOK"

Átírás

1 Az itt következõ válogatott irodalomjegyzék kompromisszum terméke, elsõsorban azért, mert az általános érdeklõdésre számot tartható magyar nyelvû könyvek száma meglehetõsen csekély, viszont az általunk olvasott ilyen jellegû idegen nyelvû könyvek jórészt csak szakkönyvtárakban találhatók. Ez utóbbiakat tehát nem soroljuk fel, az egyes fejezetekben felhasznált közvetlen forrásainkat azonban szükségesnek láttuk megnevezni, akár magyar, akár idegen nyelvûek voltak, de mindig elsõbbségben részesítettük a magyar nyelvû változatot, ha volt, még akkor is, amikor valójában az illetõ szerzõnek eredetiben megjelent és esetleg teljesebb vagy jobb munkáját használtuk. Forrásként természetesen magunk is gyakran használtuk az ajánlott magyar nyelvû irodalomban szereplõ könyveket, amit külön nem fogunk jelölni. Az ajánlott irodalomban csillaggal jeleztük azokat a munkákat, amelyek tudományos igénnyel, s nem kifejezetten ismeretterjesztõ célzattal készültek. E mûvek általában nagyobb elmélyedést követelnek meg, sõt sokszor elõtanulmányok is szükségesek a megértésükhöz. Az általános jellegû vagy több fejezetre vonatkozó könyveket követõen fejezetenként adjuk meg az ajánlott magyar nyelvû irodalmat az A pont alatt, majd a B pont alatt a forrásokat soroljuk fel. A könyveket folyamatosan számozva közöljük a visszautalást megkönnyítendõ. ÁLTALÁNOS MÛVEK [1] Crystal, D., A nyelv enciklopédiája, Bp., * [2] Horányi Özséb (szerk.), Kommunikáció I II., Bp., * [3] Jakobson, R., Hang jel vers, Bp., [4] Kálmán László Nádasdy Ádám, Hárompercesek a nyelvrõl, Bp., [5] Kiefer Ferenc (szerk.), A magyar nyelv kézikönyve, Bp., [6] Nádasdy Ádám, Ízlések és szabályok, Bp., [7] Papp Ferenc, Könyv az orosz nyelvrõl, Bp., [8] Pinker, S., A nyelvi ösztön, Bp., * [9] Pléh Csaba Síklaki István Terestyéni Tamás (szerk.), Nyelv kommunikáció cselekvés, Bp.,

2 * [10] Prószéky Gábor, Számítógépes nyelvészet: Természetes nyelvek használata számítógépes rendszerekben, Bp., [11] Robins, R. H., A nyelvészet rövid története, Bp., * [12] Saussure, F. de, Bevezetés az általános nyelvészetbe, Bp., * [13] Szépe György (szerk.), A nyelvtudomány ma, Bp., * [14] Telegdi Zsigmond (szerk.), Hagyományos nyelvtan modern nyelvészet, Bp., [15] Telegdi Zsigmond, Bevezetés az általános nyelvészetbe, Bp., [16] Terts István, A nyelvész szóra bírja a nyelvet, Bp., [17] Wardhaugh, R., Szociolingvisztika, Bp., FEJEZETENKÉNT AJÁNLOTT MÛVEK ÉS FELHASZNÁLT FORRÁSOK Bevezetõ A kommunikáció fogalma: Weaver, W., Toda, M., illetve Worth, S. Gross, L. írásai Horányi [2]-ben. A kettõs tagolás: Martinet, A. cikke Szépe [13]-ban. 1. Állati kommunikáció emberi nyelv * [18] Bence György Kis János (szerk.), Munka és emberré válás, Bp., [19] Csányi Vilmos (szerk.), Kis etológia, Bp., * [20] Csányi Vilmos, Evolúciós rendszerek, Bp., [21] Csányi Vilmos, Az emberi természet, Bp., [22] Hauser, M., Vad elmék. Bp., [23] Lorenz, K., Salamon király gyûrûje, Bp., * [24] Pap Mária (szerk.), A nyelv keletkezése, Bp., [25] Passingham, E., Az emberré vált fõemlõs, Bp., * [26] Pléh Csaba, A nyelvi kompetencia evolúciója, In: Balogh Tibor (szerk.), A tudat evolúciója mai szemmel, Bp., [27] Sebeok, T. A., A mûvészet elõzményei, Bp., Példák az állati kommunikációra: [28] Altmann, S. (szerk.), Social communication among primates, Chicago, [29] Evans, W. F., Communication in the animal world, New York, [30] Frisch, K. von, The dance language and orientation of bees, Cambridge,

3 [31] Hauser, M. Chomsky, N. Fitch, T., The faculty of language: What is it, who has it, and how did it evolve?, Science, 298, , [32] Sebeok, T. A. (szerk.), Animal communication, Urbana, A nyelv eredete: Pap [24], Hockett, C. F. Ascher, R. cikke Bence Kis [18]-ban. Emberi nyelv és társas értelem viszonya: [33] Dennett, D., Az intencionalitás filozófiája, Bp., [34] Tomasello, M., Gondolkodás és kultúra., Bp., Az emberi nyelv kibontakozása: [35] Hockett, C. F., The problem of universals in language. In: Greenberg, J. H., (szerk.), Universals of language, Cambridge, Mass., 1 29, [36] Bickerton, D., Language and species, Chicago, [37] Donald, M., Az emberi gondolkodás eredete, Bp., [38] Dunbar, R., Grooming, gossip, and the evolution of language, Harvard University Press, Táblázatok forrása: 1.3. táblázat: Hauser, Chomsky és Fitch [34] nyomán táblázat: Hockett [38] és 1.8. táblázat: Donald [40]. 2. Jelek [39] Horányi Özséb, Jel, jelentés, információ, Bp., * [40] Horányi Özséb Szépe György (szerk.), A jel tudománya, Bp., [41] Sebeok, T. A. Sebeok, J. U., Ismeri a módszeremet? Avagy: a mesterdetektív logikája, Bp., * [42] Sztyepanov, J. Sz., Szemiotika, Bp., Saussure [12], Jakobson [3], C. S. Pierce és C. W. Morris írása Horányi Szépe [40]-ben. [43] Telegdi Zsigmond, A nyilatkozat mint indícium, Általános Nyelvészeti Tanulmányok XI., Bp., [44] Bühler, K., Sprachtheorie, Die Darstellungsfunktion der Sprache, Jena, [45] Frege, G., Logika, szemantika, matematika, Bp.,

4 3. A nyelv leírása * [46] Apreszjan, J. D., A modern strukturális nyelvészet elmélete és módszerei, Bp., * [47] Chomsky, N., Generatív grammatika, Bp., * [48] Chomsky, N., Mondattani szerkezetek Nyelv és elme, Bp., [49] Fehér Márta Hársing László, A tudományos problémától az elméletig, Bp., [50] Wartofsky, M. W., A tudományos gondolkodás fogalmi alapjai, Bp., Konstitutív és regulatív szabályok: Searle, J. R. cikke Horányi [2]-ben. [51] Searle, J. R., Speech acts, Cambridge, Leíró és történeti nyelvészet: Saussure [12]. A nyelvleírás mint elmélet, modell: Szépe [13]. [52] Chomsky, N., Aspects of the theory of syntax, Cambridge, Hangok Papp [7] hangtani fejezete. Jakobson [3] és Saussure [12] megfelelõ részletei. * [53] Általános nyelvészeti tanulmányok XIX.: Újabb irányzatok a fonológiában, Bp., [54] Antal László, A formális nyelvi elemzés, Bp., [55] Durand, J. Siptár Péter, Bevezetés a fonológiába, Bp., * [56] Kassai Ilona, Fonetika, Bp., * [57] Kiefer Ferenc (szerk.), Strukturális magyar nyelvtan. 2. köt. Fonológia, Bp., * [58] Siptár Péter, A magyar mássalhangzók fonológiája, Bp., * [59] Siptár Péter, Hangtan. In: É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter, Új magyar nyelvtan, Bp., A hangképzésre adaptálódás: [60] Lenneberg, E., The biological foundations of language, New York, A megkülönböztetõ jegyek: Jakobson [3]. [61] Trubetzkoy, N. S., Principes de phonologie, Párizs,

5 Magyar alkalmazásuk: [62] Szépe György, Az alsóbb nyelvi szintek leírása. Általános nyelvészeti tanulmányok VI., Bp., Kínai példák: [63] Kratochvil, P., The Chinese language today, London, Egyéb nyelvi példák: Fishman [96] és [97]. [64] Hyman, L., Phonology, New York, Szavak Antal [54]. Papp [7]. [65] Antal László, Egy új magyar nyelvtan felé, Bp., [66] É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter, Új magyar nyelvtan, Bp., * [67] Kiefer Ferenc (szerk.), Strukturális magyar nyelvtan. 3. köt. Morfológia, Bp., * [68] Pléh Csaba Lukács Ágnes, A magyar morfológia pszicholingvisztikája, Bp., [69] Bloomfield, L., Language, New York, [70] Harris, Z. S., Structural linguistics, Chicago, (Elsõ fejezetét lásd Szépe [13]-ban.) A szóképzés eljárásai: [71] Aronoff, M., Word formation in generative grammar, Cambridge, Szóalak, lexéma stb.: Juhász Gyula szókincse: Papp [8]. [72] Papp Ferenc, A magyar fõnév paradigmatikus rendszere, Bp., Kínai példák: [73] Mártonfi Ferenc, Vannak-e szófajok a kínai nyelvben? NyK 75/1, Fox példák: [74] Hockett, C. F., A course in modern linguistics, New York,

6 6. Mondatok Chomsky [48]. É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter [66]. Apreszjan [46]. Antal [65]. Chomsky írása Szépe [13]-ban és Hankiss Elemér (szerk.), Strukturalizmus I., Bp., é. n. kötetében. * [75] Kiefer Ferenc (szerk.), Strukturális magyar nyelvtan. 1. köt. Mondattan, Bp., A magyar mondat szórendje: [76] É. Kiss Katalin, A magyar mondatok egy szintaktikai modellje. NyK 80/2, Jelentések Pléh Síklaki Terestyéni [9]. Saussure [12]. Telegdi [14]. [77] Antal László, A jelentés világa, Bp., * [78] Austin, J. L., Tetten ért szavak, Bp., [79] Beaugrande, R. Dressler, W. U., Bevezetés a szövegnyelvészetbe, Bp., * [80] Frege, G., Logikai vizsgálódások, Bp., * [81] Kiefer Ferenc, Az elõfeltevések elmélete, Bp., [82] Kiefer Ferenc, Jelentéselmélet, Bp., * [83] Péter Mihály, A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai, Bp., * [84] Ruzsa Imre Máté András, Bevezetés a modern logikába, Bp., * [85] Searle, J. R., Elme, nyelv és társadalom, Bp., Frege [45]. [86] Parkinson, G. H. R. (szerk.), The theory of meaning, London, [87] Rosenberg, J. F. Travis, C. (szerk.), Readings in the philosophy of language, Englewood Cliffs, [88] Steinberg, D. D. Jakobovits, L. A. (szerk.), Semantics, Cambridge, [89] Zvegincev, V. A., Predlozsenyie i jego otnosenyie k jaziku i recsi, Moszkva,

7 A nyelv többféle használata és a beszédcselekvések: M. Black, J. L. Austin, és J. R. Searle tanulmányai Horányi [2]-ben és Pléh Síklaki Terestyéni [9]-ben. Searle [51]. 8. Nyelvünk sokfélesége Wardhaugh [17]. Beaugrande Dressler [79]. [90] Csernicskó István, A magyar nyelv Kárpátalján, Bp., [91] Göncz Lajos, A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban), Bp., * [92] Pap Mária Szépe György (szerk.), Társadalom és nyelv: szociolingvisztikai írások, Bp., [93] Réger Zita, Utak a nyelvhez: Nyelvi szocializáció, nyelvi hátrány, Bp., [94] Szépe György (szerk.), Nyelv, hatalom, egyenlõség, Bp., [95] Általános Nyelvészeti Tanulmányok VIII.: Nyelv és társadalom, Bp., [96] Fishman, J. A. (szerk.), Readings in the sociology of language, Hága, [97] Fishman, J. A. (szerk.), Advances in the sociology of language, Hága, [98] Kontra Miklós Saly Noémi (szerk.), Nyelvmentés vagy nyelvárulás?: Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról, Bp., [99] Labov, W., Sociolinguistic patterns, Philadelphia, Magyar nyelvjárások: [100]Benkõ Loránd, Magyar nyelvjárástörténet, Bp., [101]Imre Samu, A mai magyar nyelvjárások rendszere, Bp., [102]Kálmán Béla, A mai magyar nyelvjárások, Bp., A változó nyelv [103]Bárczi Géza, A magyar nyelv életrajza, Bp., *[104]Bárczi Géza, A magyar nyelv múltja és jelene, Bp., *[105]Benkõ Loránd (szerk.), A magyar nyelv történeti nyelvtana I II/1., Bp., *[106]Benkõ Loránd, Név és történelem: Tanulmányok az Árpád-korról, Bp., [107]Bynon, T., Történeti nyelvészet, Bp., *[108]Herman József, A francia nyelv története, Bp., *[109]Hutterer Miklós, A germán nyelvek, Bp.,

8 [110]Mészöly Gedeon, Népünk és nyelvünk, Bp., [111]Pusztay János, Nyelvrokonság és nemzeti tudat, Szombathely, [112]Rédei Károly, Õstörténetünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus kritikája, Bp., Magyar nyelvtörténet: [113]Bárczi Géza, Magyar hangtörténet, Bp., [114]Bárczi Géza, A magyar szókincs eredete, Bp., [115]Benkõ Loránd, Az Árpád-kor magyar nyelvû szövegemlékei, Bp., [116]A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I III., Bp., [117]Mészöly Gedeon, Népünk és nyelvünk, Bp., A nyelvtörténet általános kérdései: [118]Lehmann, W. P. Malkiel, Y. (szerk.), Directions for historical linguistics, Austin, [119]Meillet, A., Linguistique historique et linguistique générale, Párizs, [120]Paul, H., Prinzipien der Sprachgeschichte, Halle, Tübingen, Magyar szókincsstatisztika: Papp [8]. A megszólítások története: R. Brown A. Gilman cikke Pap Szépe [92]-ben. 10. A nyelvek sokfélesége [121]Antal László, Nyelvek nyomában, Bp., [122]Cavalli-Sforza, L. L., Genetikai átjáró Különbözõségünk története. Bp., [123]Komoróczy Géza, Sumer és magyar?, Bp., *[124]Kontra Miklós (szerk.), Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon, Bp., [125]Pusztay János, Az ugor török háború után, Bp., [126]Ridley, M., Génjeink, Bp., *[127]Róna-Tas András, A nyelvrokonság, Bp., Az indoeurópai nyelvek táblázata: Bynon [107]. Az uráli nyelvek rokonsága: [128]Hajdú Péter, Bevezetés az uráli nyelvtudományba, Bp.,

9 Dél-ázsiai és amerikai indián nyelvi példák: Bloomfield [69]. Hockett [74]. Tipológia: [129]Greenberg. J. H. (szerk.), Universals of language, Cambridge, [130]Uszpenszkij, B. A., Sztrukturnaja tyipologija jazikov, Moszkva, Ábrák, táblázatok forrása: táblázat: [131]Lehmann, W. P. (szerk.), Syntactic typology, Austin, ábra: Crystal [1]. 11. A maradandó nyelv Saussure [12], [132]Doblhofer, E., Jelek és csodák, Bp., [133]Drascsuk, V., Évezredek útjain: amirõl az írásjegyek mesélnek, Bp., [134]Filep László Bereznai Gyula, A számírás története, Bp., [135]Kéki Béla, Az írás története, Bp., *[136]Kniezsa István, A magyar helyesírás története, Bp., *[137]Laziczius Gyula, Fonetika, Bp., 1944; 2. kiadás, [138]A magyar helyesírás szabályai, 11. kiadás, Bp., *[139]Németh Gyula, A magyar rovásírás, Bp., [140]Pei, M., Szabálytalan nyelvtörténet, Bp., [141]Várkonyi Nándor, Az írás története, Bp., Bloomfield [69], 17. fejezet. [142]The Book of Specimens, British and Foreign Bible Society, London, [143]Brockelmann, C., Arabische Grammatik, Leipzig, [144]Ceram, C. W., Götter, Gräber und Gelehrte im Bild, Hamburg, [145]Diringer, D., The Alphabet, London, [146]Gelb, I. J., A Study of Writing, Chicago London, [147]Jensen, H., Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart, Berlin, [148]Pyles, T. Algeo, J., Origins and development of the English language. New York, [149]Róna-Tas, A., Hungarians and Europe in the early Middle Ages. Bp.,

10 12. A nyelv és a számítógép Pléh [201]. *[150]Alberti Gábor Medve Anna, Generatív grammatikai olvasókönyv I II., Pécs, *[151]Prószéky Gábor, Számítógépes nyelvészet, Bp., [152]Prószéky Gábor Kis Balázs, Számítógéppel emberi nyelven. Természetes nyelvi feladatok megoldása számítógéppel, Bicske, *[153]Prószéky Gábor Olaszy Gábor Váradi Tamás, Nyelvtechnológia. In: Kiefer [5]. [154]Elekfi László, Magyar ragozási szótár, Bp., [155]Jurafsky, D. Martin, J. H., Speech and Language Processing (An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition), [156]Prószéky Gábor, A magyar morfológia számítógépes kezelése. In: Kiefer [67]. 13. Az anyanyelv elsajátítása Tomasello [34]. *[157]Általános nyelvészeti tanulmányok XVIII.: Nyelvészet és pszichológia, Bp., *[158]Elkonyin, D. B., Gyermeklélektan, Bp., [159]Lengyel Zsolt, A gyermeknyelv, Bp., [160]Mérei Ferenc V. Binét Ágnes, Gyermeklélektan, Bp., [161]Réger Zita, Utak a nyelvhez, Bp., *[162]Vigotszkij, L. Sz., Gondolkodás és beszéd, Bp., Az elsajátítás elmélete és mechanizmusai [163]Gopnik, A. Meltzoff, A. Kuhl, P., Bölcsek a bölcsõben, Bp., [164]Piatelli-Palmarini, M., Evolúció, szelekció és megismerés. In: Pléh [198]. [165]Réger Zita, A gyermeknyelvi utánzás kutatása a pszicholingvisztikában. Egy új szempont. Pszichológia, 6, , Gondolkodásfejlõdés és nyelvi fejlõdés [166]Karmiloff-Smith, A., Túl a modularitáson: A kognitív tudomány fejlõdéselméleti megközelítése. In: Pléh [199]. [167]Piaget, J., Az értelem pszichológiája, Bp., [168]Pléh Csaba, Téri megismerés és nyelv. Magyar Pszichológiai Szemle, 56, ,

11 Kísérleti módszerek a gyermeknyelv kutatásban Elkonyin [158]. Pléh [201]. [169]Berko Gleason, J., The development of language, New York, [170]Berko Gleason, J. Bernstein Ratner, N., Psycholinguistics, Fort Worth, [171]Brown, R., A first language, Cambridge, 1973; New York, [172]Gósy Mária, Pszicholingvisztika. Bp., [173]Gósy Mária, Hangtani és szótani vizsgálatok hároméves gyermekek nyelvében. Nyelvtudományi Értekezések 119, [174]Gósy Mária, A szó felismerése. Folyamatok és stratégiák. In: Gósy Mária (szerk.), Beszédkutatás 97. Szófonetikai vizsgálatok, Bp., [175]Ingram, D., First language acquisition. Method, description and explanation, Cambridge, [176]Kenyeres Elemér, A gyermek beszédének fejlõdése, Bp., [177]S. Meggyes Klára, Egy kétéves gyermek nyelvi rendszere, Bp., [178]Pléh Csaba, A gyermeknyelv fejlõdésének és kutatásának modelljeirõl. Pszichológiai Tanulmányok, XVI, , [179]Pléh Csaba, A természet és a lélek, Bp., [180]Pléh Csaba Radics Katalin, Beszédaktuselmélet és kommunikációkutatás. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XIV., Bp., Gyermeknyelvi példaforrások: [181]Slobin, D. I., Psycholinguistics, London, Szimbolikus jelleg: [182]Werner, H. Kaplan, B., Symbol formation, New York, Táblázatok forrása: táblázat: Mehler, J., Pléh [179]-ben táblázat: Pléh [178] nyomán táblázat: Bates és MacWhinney, Pléh [179] összefoglalója nyomán. 14. A nyelv és az agy Pléh [201]. Pinker [8]. *[183]Bánréti Zoltán (szerk.), Nyelvi struktúrák és az agy, Bp., *[184]Bánréti Zoltán, Neurolingvisztika. In: Kiefer [5]. 273

12 [185]Caplan, D., Neurolinguistics and linguistic aphasiology, Cambridge, [186]Friederici, A., The Time Course of Syntactic Activation during Language Processing. Brain and Language, Vol 50, , [187]Fromkin, V., Some Thoughts about the Brain/Mind/Language Interface. Lingua, 100, 3 27, [188]Kolk, H., A Time-Based Approach to Agrammatic Production. Brain and Language, 50, , [189]Linebarger, M. C., Agrammatism as Evidence about Grammar. Brain and Language, 50, 52 91, [190]Lancz Edina, A magyar jelnyelv szótára, Bp., Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, [191]Litavecz Anna, Ismeretek a hallássérültekrõl, kézirat, SINOSZ, Bp., [192]Osmanné Sági Judit, Az afázia klasszifikációja és diagnosztikája. Ideggyógyászati Szemle, 44, , [193]Osmanné Sági Judit, A belsõ lexikonhoz való hozzáférés módjai és zavarai afáziás betegeknél. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok [95]. [194]Pléh Csaba Palotás Gábor Lõrik József, Nyelvfejlõdési szûrõvizsgálat, Budapest, ábra forrása: Keith A. Johnson & J. Alex Becker, Whole Brain Atlas. harvard.edu/ Vincze Tamás rajzainak a forrása: A ábra forrásal: Lancz [190]; 98, 103, Beszéd és gondolkodás * Általános nyelvészeti tanulmányok XVIII [157]. Lengyel [159]. Pléh Lukács [68]. Vigotszkij [162]. [195]Horváth György, A tartalmas gondolkodás, Bp., *[196]Neumer Katalin (szerk.), Nyelv, gondolkodás, relativizmus, Bp., [197]Pinker, S., Hogyan mûködik az elme?, Bp., [198]Pléh Csaba, A pszicholingvisztika horizontja, Bp., *[199]Pléh Csaba (szerk.), Kognitív tudomány, Bp., [200]Pléh Csaba, Bevezetés a megismeréstudományokba, Bp., *[201]Pléh Csaba, Mondatmegértés a magyar nyelvben, Bp., *[202]Pléh Csaba Gyõri Miklós (szerk.), A kognitív szemlélet a nyelv kutatásában, Bp.,

13 [203]Reboul, A. Moeschler, J., A társalgás cselei., Bp., *[204]Semjakin, F. N., A gondolkozás és a beszéd, Bp., [205]Serpell, R., Kultúra és viselkedés, Bp., A színelnevezések a nyelvekben: [206]Berlin, B. Kay, P., Basic color terms: their universality and evolution, Berkeley, A nyelvi univarzálék és a megértési folyamatok összefüggései: [207]Clark, H. H. Clark, E. V., Psychology and Language, New York, A nyelvi relativizmus, illetve a kódolhatósági kísérlet: Neumer [196]. Wardhaugh [17]. [208]Karácsony Sándor, A magyar észjárás, Bp., [209]Whorf, B. L., Language, thought and reality, Cambridge, [210]Brown, R. Lenneberg, E., A study in language and cognition. J. Abnorm. Soc. Psych. 49, , Beszéd és emlékezet, illetve viselkedés: [211]Safir Erika Czigler István, Vizuális ábrák verbális kódolhatóságának hatása a diszkriminkációs teljesítményre kisgyermekkorban. M. Pszich. Szle 35, , [212]Luria, A. R., The role of speech in the regulation of normal and abnormal behavior, New York, A belsõ beszéd: [213]Lurija, A. R., Utam a lélekhez, Bp., [214]Szokolov, A. N., Vnutrennaja recs i mislenyije, Moszkva, Az írásbeliség szerepe a gondolkodásban: [215]Klix, F., Az ébredõ gondolkodás, Bp., [216]Nyíri Kristóf, A hagyomány filozófiája, Bp., Tér és nyelv: Pléh [168]. Ábrák forrásai: ábra: Vanderplas, J. M. Garvin, E. A., The association value of random shapes. J. Exper, Psych , Az itt felhasznált ábrákért Czigler Istvánnak tartozunk köszönettel. 275

14 15.3. ábra: Shepard, R. N. Metzler, J., Mental rotation of three-dimensional objects. Science , Nyelv és megismerés Neumer [196]. [217]Eco, U., A tökéletes nyelv keresése, Bp., [218]Farkas Katalin Kelemen János, Nyelvfilozófia, Bp., [219]Kelemen János, A tudat és a megismerés, Bp [220]Kelemen János, A nyelvfilozófia rövid története, Bp., [221]Lotman, J. M., Szöveg, modell, típus, Bp., Frege [80]. Searle [51]. [222]Davidson, D., Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford, [223]Fodor, J., The Language of Thought, Cambridge, [224]Putnam, H., Mind, Language and Reality, Cambridge, [225]Wittgenstein, L., Logikai-filozófiai értekezés, Bp [226]Wittgenstein, L., Filozófiai vizsgálódások, Bp.,

Nyelv_4_tord_uj_targymut:Nyelv_5tord 2/3/11 12:17 PM Page 1 A NYELV ÉS A NYELVEK

Nyelv_4_tord_uj_targymut:Nyelv_5tord 2/3/11 12:17 PM Page 1 A NYELV ÉS A NYELVEK A NYELV ÉS A NYELVEK A NYELV ÉS A NYELVEK Hatodik, javított, bôvített kiadás Szerkesztette Kenesei István A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Szerzôk Bánréti Zoltán Kelemen János Kenesei István Kis Balázs Nádasdy

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Általános nyelvészet A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

A JOGI NYELV NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSE VINNAI EDINA

A JOGI NYELV NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSE VINNAI EDINA Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 145-171 A JOGI NYELV NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉSE VINNAI EDINA Ebben a tanulmányban arra vállalkozom, hogy bemutassam azt a nyelvészeti hátteret,

Részletesebben

Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században

Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században Nyelvtudományi irányzatok és módszerek a 20. században KGRE, 2011. november 11. Strukturalizmus Biró Tamás Universiteit van Amsterdam (UvA) t.s.biro@uva.nl, http://home.medewerker.uva.nl/t.s.biro/ Nyelvészet:

Részletesebben

A fonológia kialakulása, irányzatai

A fonológia kialakulása, irányzatai A fonológia kialakulása, irányzatai 1928: Hága (I. nemzetközi nyelvészkongresszus): Jakobson, Trubeckoj, Karcevszkij Roman Jakobson: A fonológia manifesztuma. In: Szöveggyűjtemény az általános nyelvészet

Részletesebben

A nyelvészet története. 2007. okt. 15. Communicatio PhD, A nyelv rendszere

A nyelvészet története. 2007. okt. 15. Communicatio PhD, A nyelv rendszere A nyelvészet története 2007. okt. 15. Communicatio PhD, A nyelv rendszere Ókor A nyelv romlása Ókori India: vallási szempontból elfogathatatlan a nyelv változása (eltérés a Védáktól) Nyelvészt célja: az

Részletesebben

A nyelvtechnológia alapjai

A nyelvtechnológia alapjai Prószéky Gábor A nyelvtechnológia alapjai 2015/2016 tanév, 1. félév A tantárgy órái 2015-ben 1. óra: szeptember 9. 2. óra: szeptember 16. (elmarad: szeptember 23.) 3. óra: szeptember 30. 4. óra: október

Részletesebben

VIII. Magyar Számítógépes. Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2011. Szerkesztette: Tanács Attila. Vincze Veronika

VIII. Magyar Számítógépes. Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2011. Szerkesztette: Tanács Attila. Vincze Veronika VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2011 Szerkesztette: Tanács Attila Vincze Veronika Szeged, 2011. december 1-2. http://www.inf.u-szeged.hu/mszny2011 Tartalomjegyzék I. Többnyelvuség

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

A héber nyelv története

A héber nyelv története A héber nyelv története BMA-HEBD-201 Biró Tamás 12. Modern héber, modern nyelvészet 2016. április 27. A nyelvújítás előtt Kohányi Sámuel: Első magyarnémet-héber hangoztató és olvasókönyv a magyarországi

Részletesebben

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN Rádi Ildikó* KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN 1. Problémafelvetés: hol keressük a hibát a mai nyelvoktatásban? Anyelvoktatás gyakorlata,

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Az irodalomtudomány alapjai. Anglisztika alapszak Germanisztika alapszak

Az irodalomtudomány alapjai. Anglisztika alapszak Germanisztika alapszak Az irodalomtudomány alapjai Anglisztika alapszak Germanisztika alapszak Jel, nyelv, irodalom - irodalomtudomány tárgya: az irodalmi szöveg, az irodalom mint kulturális részrendszer - az irodalmi szövegek

Részletesebben

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Kohlmann Ágnes Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola kohlmannagi@yahoo.de Előzmények és kutatási kérdés

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

Kis Tamás szakmai önéletrajza

Kis Tamás szakmai önéletrajza Kis Tamás szakmai önéletrajza I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos Kossuth Lajos Tudományegyetem 1988 középiskolai tanár és finnugor nyelvész BTK

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Szerkesztési útmutató MANYE 25

Szerkesztési útmutató MANYE 25 Szerkesztési útmutató MANYE 25 1. A kézirat leadása, terjedelme Kérjük, hogy a szöveget elektronikus formában, Microsoft Word (.doc vagy.docx) fájlként küldjék el a 25.manye@gmail címre 2015. szeptember

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. A nyelv leírása

Bevezetés a nyelvtudományba. A nyelv leírása Bevezetés a nyelvtudományba A nyelv leírása A nyelv Emberi nyelv állati kommunikáció A nyelv mint jelrendszer Mi is az emberi nyelv? a nyelv használata: beszéd és írás nyelvtudomány: a nyelv használata

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat TERELL CARVER Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat A diskurzuselemzés háttere egy filozófiai paradigmaváltás. Közismert, hogy a filozófia a huszadik században határozottan eltávolodott attól a felfogástól,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kas Bence Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Állampolgárság

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

A Jel és jelentés konferencia programja (A konferencia helyszíne: Budapest, VI. kerület, Lendvay u. 5.) 2007. október 29.

A Jel és jelentés konferencia programja (A konferencia helyszíne: Budapest, VI. kerület, Lendvay u. 5.) 2007. október 29. A Jel és jelentés konferencia programja 2007. október 29., hétfő délelőtt 9:00 MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐK (MAJOROSI ANNA, GECSŐ TAMÁS) A NYELVELMÉLET - NYELVHASZNÁLAT CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET BEMUTATÁSA (GECSŐ TAMÁS)

Részletesebben

A kurzushoz tartozó kötelező irodalom: Kálmán László és Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba (2. kiadás)

A kurzushoz tartozó kötelező irodalom: Kálmán László és Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba (2. kiadás) A kurzus kódja: BBN-FLN-101/kl, BBN-ENY-101, ENN-001, VKN-169.02, ZAN-NY01 A kurzus címe: Bevezetés a nyelvtudományba, A nyelvészet területei A kurzus címe (angolul): Introduction to linguistics A kurzus

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

A nyelvészeti tanegységek tematikája

A nyelvészeti tanegységek tematikája A nyelvészeti tanegységek tematikája Bevezetés a nyelvtudományba (koll) Általános kurzusként az előadás célja az, hogy betekintést nyújtson a nyelvészeti gondolkodásba és a nyelvtudomány tanulmányozásába,

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

EGYÜTTHALADÓ. migráns gyermekek az. iskolában. Európai Integrációs Alap

EGYÜTTHALADÓ. migráns gyermekek az. iskolában. Európai Integrációs Alap EGYÜTTHALADÓ migráns gyermekek az iskolában TARTALOMALAPÚ NYELVOKTATÁSI SEGÉDANYAG MIGRÁNS GYERMEKEK ÉS PEDAGÓGUSAIK SZÁMÁRA Európai Integrációs Alap A program résztvevői Miskolci Egyetem Magyar Nyelv-

Részletesebben

Demeter Tamás ebben a könyvében a népi

Demeter Tamás ebben a könyvében a népi legyünk-e mentális fikcionalisták? TÔZSÉR JÁNOS Demeter Tamás: Mentális fikcionalizmus Gondolat Kiadó, Budapest, 2008. 206. oldal, 2780 Ft Kognitív Szeminárium Demeter Tamás ebben a könyvében a népi pszichológia

Részletesebben

Nyelv és gondolkodás

Nyelv és gondolkodás Nyelv és gondolkodás Egyetemes és egyéni Mennyiben befolyásolja a nyelv a gondolkodásunkat, és fordítva, mennyiben határozza meg az emberi gondolkodás a nyelvünket? Hasonlóságok és különbségek minden szinten

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

A metaforikus jelentés metafizikai következményei

A metaforikus jelentés metafizikai következményei VILÁGOSSÁG 2006/8 9 10. Metafora az analitikus filozófiában Ujvári Márta A metaforikus jelentés metafizikai következményei Az analitikus filozófiai irodalom ma már hagyományosnak tekinthető, Max Black-hez

Részletesebben

Milyen tudományokra támaszkodik?

Milyen tudományokra támaszkodik? 3. Újabb eredmények Glosszogenetika Milyen tudományokra támaszkodik? Biológia (szociobiológia), etológia, anatómia Pszichológia Pszicholingvisztika Szemiotika Neurológia (agy evolúciójának kutatása) Nyelvészet

Részletesebben

Jelentés és Nyelvhasználat Stylesheet

Jelentés és Nyelvhasználat Stylesheet Jelentés és Nyelvhasználat Stylesheet Szécsényi Tibor SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék Összefoglaló Ez a rövid írás a Jelentés és Nyelvhasználat című folyóiratban tanulmányt megjelentetni szándékozóknak

Részletesebben

Tudományos írásműfajok

Tudományos írásműfajok Tudományos írásműfajok Kutatási terv A téma meghatározása Összegyűjtött szakirodalom Kritikai forráselemzés Releváns szakirodalmak összegzése Hipotézis felállítása Hosszabb és mélyebb tanulmányok megírásához

Részletesebben

Az elefántcsonttorony átépítése *

Az elefántcsonttorony átépítése * Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 9:59 Page 219 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / nyelvfilozófia Gervain Judit Zemplén Gábor Az elefántcsonttorony átépítése * BEVEZETÉS Minden

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára

A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára Gyermeknevelés 4. évf. 1. szám 55 64. (2016) A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára Szaszkó Rita Jezsik Kata Szent István Egyetem Alkalmazott

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Tartalom KÖNYVSZEMLE SZOFTVER HÍREK

Tartalom KÖNYVSZEMLE SZOFTVER HÍREK Modern Nyelvoktatás 1 Tartalom Pléh Csaba A Nyelv idegrendszeri képviselete: tények és új elméletek 3 Szöllõsy Éva Az ÉrtSz I. kötetének cenzúrázásáról 19 Major Ferencné Adalékok a hazai szaknyelvoktatás

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Hálózatkutatás és szociolingvisztika

Hálózatkutatás és szociolingvisztika 90 Kovács László Hálózatkutatás és szociolingvisztika Bevezetés Hálózatok között élünk: hálózatokat alkotnak az utak, hálózatot alkotnak a sejtek, hálózatként értelmezhető és írható le társadalmi kapcsolatrendszerünk.

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Matematika Testnevelés Matematika Matematika Matematika

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Matematika Testnevelés Matematika Matematika Matematika Göllöntné Kiss Annamára. o. Matematika Matematika Matematika Matematika Göllöntné K. Annam. Szollárné V. Ilona Göllöntné K. Annam. Göllöntné K. Annam. Magyar (O) Matematika Magyar (O) Magyar (O) Magyar

Részletesebben

Tantárgy Verseny neve helyezés

Tantárgy Verseny neve helyezés Sorszám Tanuló neve Osztály Tantárgy Verseny neve helyezés Verseny szintje Felkészítő tanár, tanító neve 1. Ladányi Zsuzsanna 8.b angol London Bridge 01. országos Bagdi Judit 2. Szegfű Patrik 6.c szorobán

Részletesebben

PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet

PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszék MAGYAR ALAPSZAK (BA) MAGYAR NYELVÉSZET TANTÁRGYLEÍRÁSOK (a kurzusok sorrendje a mintatantervet követi) A tanegységek itt következő bemutatása során

Részletesebben

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI ANGOLTANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Tantárgy neve Félév és

Részletesebben

Magyar Nyelv. * 1 Pragmatikai kutatások Magyarországon* 1. 109. ÉVF. 2013. Nyár 2. SZÁM

Magyar Nyelv. * 1 Pragmatikai kutatások Magyarországon* 1. 109. ÉVF. 2013. Nyár 2. SZÁM Magyar Nyelv 109. ÉVF. 2013. Nyár 2. SZÁM * 1 Pragmatikai kutatások Magyarországon* 1 1. A pragmatikai kutatások tudománytörténeti kontextusa. 12 A pragmatika első meghatározása Charles Morris (1938) nevéhez

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és AMI versenyeredmények 2013/2014. Országos tanulmányi és műveltségi verseny

Kunszentmártoni Általános Iskola és AMI versenyeredmények 2013/2014. Országos tanulmányi és műveltségi verseny Kunszentmártoni Általános Iskola és AMI eredmények A neve 2013/2014 Országos tanulmányi és műveltségi helyezés Tanuló neve, osztálya tantárgy Felkészítő nevelő Simonyi Zsigmond helyesírási 3. hely László

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version Nyelv Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Personal Converter trial version

Részletesebben

A nyelv modularizálódó hálógrammatikája. Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 18.

A nyelv modularizálódó hálógrammatikája. Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 18. A nyelv modularizálódó hálógrammatikája Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 18. Saussure: belső külső nyelvészeti vizsgálódás A kognitív nyelv mint zárt rendszer Chomsky:

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK angoltanár, franciatanár, hon- és népismeret

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Az emberi nyelv korai evolúciója: a kezdetek kezdete Számadó Szabolcs

Az emberi nyelv korai evolúciója: a kezdetek kezdete Számadó Szabolcs Az emberi nyelv korai evolúciója: a kezdetek kezdete Számadó Szabolcs MTA-ELTE Evolúciós Ökológiai és Elméleti Biológiai Kutatócsoport szamszab@ludens.elte.hu http:/ramet.elte.hu/~szamado Hauser, Chomsky

Részletesebben

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori értekezés tézisei Kovács László Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon A mentális lexikon (gazdasági) szaknyelvi és (általános) hálózatos szerveződésének

Részletesebben

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php Szakmai önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név DR. FEHÉR KRISZTINA Cím DE MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK, 4010 DEBRECEN, PF. 54. Telefon 06-52-512-900/23098 E-mail Honlap Születési idő és hely krfeher@gmail.com

Részletesebben

A MAGYAR. kézikönyve. Szerkesztette KIEFER FERENC. A szerkesztő munkatársa SIPTÁR PÉTER AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

A MAGYAR. kézikönyve. Szerkesztette KIEFER FERENC. A szerkesztő munkatársa SIPTÁR PÉTER AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A MAGYAR kézikönyve Szerkesztette KIEFER FERENC A szerkesztő munkatársa SIPTÁR PÉTER AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Tartalom Előszó (Kiefer Ferenc) 15 NYELVTÖRTÉNET 19 1. A magyar mint finnugor nyelv (Sipőcz

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Kiss Szabolcs. Zárójelentés A gyermek tudatelmélete és pragmatikai képessége című OTKA pályázatról

Kiss Szabolcs. Zárójelentés A gyermek tudatelmélete és pragmatikai képessége című OTKA pályázatról Kiss Szabolcs Zárójelentés A gyermek tudatelmélete és pragmatikai képessége című OTKA pályázatról A beszámolási időszakban (2003-2006) folytattam a gyermek tudatelméletének több szempontú tanulmányozását.

Részletesebben

PAPP FERENC ÉLETRAJZA Kiefer Ferenc, Magyar Tudomány, 2002/2. 216

PAPP FERENC ÉLETRAJZA Kiefer Ferenc, Magyar Tudomány, 2002/2. 216 PAPP FERENC OLVASÓKÖNYV Szerkesztette: Klaudy Kinga Előszó: Kiefer Ferenc Bibliográfia: Bolla Kálmán A szövegek gondozói Cs. Jónás Erzsébet É. Kiss Katalin Fenyvesi István Hell György Hidasi Judit Kiss

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

A fonetik ar ol altal aban 2014. szeptember 15.

A fonetik ar ol altal aban 2014. szeptember 15. A fonetikáról általában 2014. szeptember 15. A félévben előforduló témák: Miben más a fonetika, mint a fonológia? Artikuláció, avagy beszédprodukció. Beszédakusztika. A Praat beszédelemző szoftver használata.

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Navracsics Judit Bátyi Szilvia (szerk.): Első- és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések. Pszicholingvisztikai tanulmányok VI.

Navracsics Judit Bátyi Szilvia (szerk.): Első- és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések. Pszicholingvisztikai tanulmányok VI. Navracsics Judit Bátyi Szilvia (szerk.): Első- és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések. Pszicholingvisztikai tanulmányok VI. (Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2015. 314 p.) A pszicholingvisztikai

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészet Alprogram

Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészet Alprogram Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészet Alprogram A szociolingvisztikai stílus: Stratégiák a gyermek felnőtt diskurzusban A doktori (PhD) disszertáció tézisei Jelencsik-Mátyus

Részletesebben

NEM CSAK GÉNEK ÁLTAL. HOGYAN HAT A KULTÚRA AZ EMBERI EVOLÚCIÓRA. A kultúra, avagy információ az agyban

NEM CSAK GÉNEK ÁLTAL. HOGYAN HAT A KULTÚRA AZ EMBERI EVOLÚCIÓRA. A kultúra, avagy információ az agyban NEM CSAK GÉNEK ÁLTAL. HOGYAN HAT A KULTÚRA AZ EMBERI EVOLÚCIÓRA PETER RICHERSON ROBERT BOYD A kultúra, avagy információ az agyban Ha az emberi kultúrát evolúciós szempontból kívánjuk értelmezni, az elsõ

Részletesebben

I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02.

I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02. I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02. Újonc1 fiú 1 2003 Mattenheim Bálint B 0:07:26 Bátaszék 2 2003 Sebestyén Tamás B 0:08:05 Szekszárd 3 2004 Bán

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

1 SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 64. SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

Elméleti nyelvészet MA-szak

Elméleti nyelvészet MA-szak Elméleti nyelvészet MA-szak ELTE BTK Filozófiai Intézet Ismertetı 2008 A hely Elméleti nyelvészet Az Elméleti Nyelvészet Tanszék nem olyan, mint a többi. Az MTA Nyelvtudományi Intézetében mőködik (Budapest,

Részletesebben