A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról"

Átírás

1 9482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 27. szá A Korány 41/2010. (II. 26.) Kor. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalazásáról A Korány az állatok védelérõl és kíéletérõl szóló évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének f) pontjában, a kereskedelerõl szóló évi CLXIV. törvény 12. -a (1) bekezdésének b) és d) pontjában kapott felhatalazás alapján az Alkotány 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában eghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet alkalazási köre a kedvtelésbõl tartott állatok tartására és forgalazására terjed ki. (2) E rendelet alkalazásában a) kedvtelésbõl tartott állat: a rendszertani besorolásától függetlenül inden olyan állat, aelyet ne kizárólag tudoányos kutatás, állati eredetû terék elõállítása, igavonás, teherhordás, terészetvédele, géntartalékvédele és eb és acska kivételével közcélú beutatás céljából tartanak, tenyésztenek, forgalaznak, továbbá az az állat, aelyet ás kedvtelésbõl tartott állat táplálása céljából tartanak és szaporítanak, valaint a ne gazdasági céllal tartott haszonállat, és a vadászatra használt állat; b) állatkereskedés: kedvtelésbõl tartott állat kereskedeli tevékenység keretében történõ forgalazása, kivéve a kizárólag saját álloányból szárazó kedvtelésbõl tartott állat állatvásáron, vagy a tenyésztés helyérõl közvetlen értékesítés keretében történõ forgalazását. 2. (1) Kedvtelési célra ne tartható és ne forgalazható olyan állat, aelynek tartása az adott faj fennaradását veszélyeztetheti. (2) A védett állatfajok védelére, tartására, hasznosítására és beutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló külön jogszabály hatálya alá tartozó állatfajok egyedeire a külön jogszabályban eghatározott rendelkezések az irányadóak. (3) Az állatok védelérõl és kíéletérõl szóló évi XXVIII. törvény (a továb biak ban: Ávtv.) 24/F. -ának hatálya alá tartozó, az ország õshonos növény-, illetve állatvilágára ökológiai szepontból veszélyes állatfajok listáját az 1. száú elléklet tartalazza. Állatforgalazásra vonatkozó szabályok 3. (1) Kedvtelésbõl tartott fõelõs ne forgalazható. (2) Ebet forgalazni, illetve tulajdonjogát forgalazásnak ne inõsülõ ás ódon átruházni kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bõr alá ültetett ikrochip) történõ egjelölése után lehet. Aennyiben a jelölésre használt transzponder ne felel eg a ISO-szabványnak vagy a ISO-szabvány A. ellékletének, az állattartónak a hatósági ellenõrzés idõpontjában biztosítania kell a transzponder leolvasásához szükséges eszközt. 4. (1) Állatkereskedés csak tevékenységi engedéllyel ûködtethetõ. (2) Állatkereskedés akkor ûködtethetõ, ha az állatkereskedés a) az álloány ellátására agánállatorvossal szerzõdést kötött, b) rendelkezik jóváhagyott ûködési szabályzattal, valaint c) biztosítani tudja az e rendeletben eghatározott tartási körülényeket. (3) Az állatkereskedés tevékenységi engedélyének kiadására vonatkozó eljárás során a kéreleben eg kell jelölni, illetve ahhoz ellékelni kell: a) veszélyes állat, illetve a vadon élõ állat- és növényfajok száára kereskedelük szabályozása által biztosított védelérõl szóló, deceber 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet (a továb biak ban: 338/97/EK rendelet) hatálya alá tartozó fajok, továbbá az elõsök kivéve rágcsálók és nyulak esetében az értékesíteni kívánt állatfajok egnevezését és egyedszáát, b) az ellátó állatorvossal kötött szerzõdés egy példányát, c) a kereskedésnek a ûködési szabályzatát (a továb biak ban: az állatkereskedés ûködési szabályzata), aely tartalazza az állatok etetésére, gondozására, egészségügyi ellenõrzésére, az elkülönítésre, a trágya, a hulladék elhelyezésére, a teteek tárolására és ártalatlanítására, a takarításra, a fertõtlenítésre, a közegészségügyi és állategészségügyi, állatvédeli elõ írások betartására és a vásárlók tájékoztatására vonatkozó elõ írásokat.

2 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 27. szá 9483 (4) Az állatkereskedés tevékenységi engedélyét a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak a kereskedés helye szerint ille té kes kerületi hivatala (a továb biak ban: kerületi hivatal) adja ki. A kerületi hivatal az állatkereskedés ûködési szabályzatának jóváhagyásáról az engedélyben dönt. 5. A kerületi hivatal szükség szerint, de legalább évente egy alkaloal az állatkereskedésben hatósági ellenõrzést végez. 6. (1) Forgalazni egészséges, vagy az ellátó állatorvos által felvett helyszíni jegyzõkönyvben az állategészségügyre vonatkozó jogszabályok alapján forgalazhatónak nyilvánított állatot lehet. A forgalazó köteles tájékoztatni a vevõt a helyszíni jegyzõkönyvben foglalt állatorvosi leletrõl és véleényrõl. (2) A külön jogszabály szerint eghatározott állategészségügyi korlátozó intézkedés hatálya alatt álló kedvtelésbõl tartott állat ne forgalazható. (3) Aennyiben a kedvtelésbõl tartott állat tartásáról, tenyésztésérõl, jelölésérõl, illetve nyilvántartásáról külön jogszabály rendelkezik, csak az ott eghatározott rendelkezéseknek eg fele lõen tartott, tenyésztett és nyilvántartott, valaint egjelölt állat hozható forgaloba. 7. (1) Ne forgalazható az az állat, a) ely szülõjének gondoskodása nélkül ne képes önálló életre, b) elynek utódai ne képesek önálló életre, kivéve, ha a szülõt és utódokat együtt értékesítik. (2) Az (1) bekezdésben szereplõ tilalo ne vonatkozik a kizárólag ás állat táplálása céljából tartott állatok fejletlen egyedeire. 8. (1) A 338/97/EK rendelet hatálya alá tartozó faj egyedének forgalazásakor át kell adni a vevõ részére a) a 338/97/EK rendeletben, illetve b) a Washingtonban, árcius 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nezetközi kereskedelérõl szóló Egyezény végrehajtásáról szóló külön jogszabályban eghatározott esetekben az elõírt szárazási igazolást, tenyésztõi bizonyítványt, eredetigazolást, illetve a 338/97/EK rendelet 8. cikk (3) bekezdése szerinti bizonyítványt. (2) Aennyiben jogszabály a kedvtelésbõl tartott állatfaj esetében kötelezõ iunizálást rendel el, akkor ennek a fajnak az egyede csak akkor forgalazható, ha az állat rendelkezik az életkorának egfelelõ igazolt kötelezõ iunizálással. 9. (1) A forgalazásra szánt állat fajának agyar és tudoányos egnevezését, a fajta egjelölését, ha isert az egyed neét és korát, valaint az eladási árat, továbbá veszélyes állat, illetve a 338/97/EK rendelet hatálya alá tartozó faj egyede esetében a tartáshoz, illetve vásárláshoz szükséges engedélyekrõl, bizonyítványokról, illetve egyéb dokuentuokról szóló tájékoztatást az állatkereskedésben vagy állatvásáron történõ forgalazásakor jól látható helyen ki kell függeszteni. (2) Az állat forgalazásakor írásban az új tulajdonos rendelkezésére kell bocsátani az (1) bekezdésben eghatározott adatokat, valaint a 2. száú elléklet szerinti írásos dokuentuokat. 10. (1) Veszélyes állat csak azon szeély részére forgalazható, valaint állatforgalazásnak ne inõsülõ ódon annak ruházható át, aki az állat tartására vonatkozó, nevére szóló engedély ásolatát átadja a forgalazó, illetve az átruházó részére. (2) A veszélyes állat forgalazója, illetve átruházója az állat új tulajdonosának nevére szóló, az állat tartására vonatkozó engedély egy ásolatát köteles az átruházást köve tõen 15 napon belül az azt kiállító hatóság részére egküldeni, valaint egy ásik példányát 5 évig egõrizni. 11. (1) Az állatkereskedésben tartott állatok tartási körülényeire és a velük való bánásódra a ban eghatározottakat is alkalazni kell. (2) Az állatkereskedésben az állatokat szökésbiztos ódon úgy kell elhelyezni, hogy nyugaluk és zavartalan pihenésük az állatkereskedés eladóterében is biztosított legyen. (3) Az állatkereskedésben a takarány- és víztartalékokat, valaint a tiszta alot úgy kell raktározni, hogy azok védve legyenek a fertõzésektõl és szennyezésektõl.

3 9484 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 27. szá (4) Állatkereskedés esetében veszélyes állatok kivételével a kedvtelésbõl tartott állatok iniális elhelyezési feltételeit a 3. száú elléklet tartalazza. (5) Kedvtelésbõl tartott állatnak a vásárokról és a piacokról szóló külön jogszabály szerinti állatvásáron történõ forgalazása során be kell tartani az állatkereskedésben tartott állatok tartási körülényeire vonatkozó rendelkezéseket. 12. A 2. (1) bekezdésében, a 3. -ban, a ban, a 9. (2) bekezdésében, a 10. (1) bekezdésében, a 11. -ban, valaint a ban foglalt elõ írásokat a kedvtelésbõl tartott állatnak a határon átnyúló szolgáltatási tevékenység keretében történõ forgalazására is alkalazni kell. A kedvtelésbõl tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásódra vonatkozó rendelkezések 13. Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelezõ iunizálásra vonatkozó indenkori adatokkal és dokuentuokkal, egyedi tartós egjelöléssel rendelkezõ állat esetében az állat azonosítására vonatkozó adatokkal és dokuentuokkal is. Aennyiben az állat új tulajdonoshoz kerül, részére e dokuentuokat át kell adni, illetve tájékoztatni kell az állat fajáról (fajtájáról), ha isert az egyed neérõl és koráról, továbbá az egyed tartásához szükséges iniális iseretekrõl. 14. (1) Az állatok száára a táplálékot, továbbá a nyulak és rágcsálók esetében a fogak koptatásához szükséges rágóanyagot az adott fajnak, az egyed korának és élettani állapotának egfelelõ inõségben, ennyiségben és lehetõség szerint az adott faj terészetes viselkedési szokásaihoz leginkább alkalazkodó idõközönként kell biztosítani. (2) A kedvtelésbõl tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetõvé tegye annak terészetes viselkedését, ugyanakkor a környezõ lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. (3) A kedvtelésbõl tartott állatot és az állat tartási helyét az állat tartójának naponta legalább egy alkaloal ellenõrizni kell. Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok egfeleljenek az állatok szükségleteinek. Állandó fényben vagy állandó sötétségben, valaint állandó zajban állatot tartani ne szabad. (4) A kedvtelésbõl tartott állat tartási helyének olyan éretûnek kell lennie, hogy az állat fajára jellezõ ozgási igényét ki tudja elégíteni. Lófélék és eb esetében a ozgási igény az állat ozgatása útján is kielégíthetõ, azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási ódra, aely lehetõvé teszi az állat kedve szerinti ozgását. (5) Tilos a) ebet tartósan 10 -nél kisebb területen, b) ebet tartósan 4 -nél rövidebb eszközzel kikötve, c) gerinces állatot kör alapú kalitkában, d) gerinces állatot göb alakú akváriuban tartani. (6) Ebek csoportos tartása esetén száukra egyedenként legalább 6 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Ne inõsül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig. (7) Aennyiben ebet futólánccal vagy ahhoz hasonló elven ûködõ szerkezettel kikötve tartanak, a feszített és futó részek hosszának összege ne lehet kevesebb 5 -nél, valaint a futó rész ne lehet rövidebb 3 -nél. (8) A csoportosan tartott állatok esetében hacsak az adott fajra vonatkozó tudoányosan elfogadott iseretekbõl ás ne következik a tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy indegyik egyed versengés és agresszió nélkül egy idõben hozzáférjen az etetõ-, itató-, fürdõ-, pihenõ-, illetve búvóhelyhez. (9) A talajszinten élõ állatok hálós aljzaton ne tarthatók, kivéve, ha füves területen, illetve közvetlenül a talajon helyezik el a ketrecet. (10) A ne kizárólag talajon, illetve vízben lakó fajok esetében legalább két olyan polcot vagy ágat, ülõrudat kell elhelyezni, aelyek érete és kialakítása olyan, hogy az állat biztonságban és terészetes testhelyzetben tud rajtuk ülni, pihenni. (11) Az akváriuot, aelyben halat tartanak, üveglappal, hálóval vagy ás arra alkalas tárggyal kell lefedni, illetve az akváriu olyan értékben tölthetõ fel vízzel, hogy a vízszint és az akváriu felsõ peree közti távolság alkalas legyen a hal kiugrásának egakadályozására. (12) Patás állat és eb kivételével kedvtelésbõl tartott állatot kikötni tilos. Patás állatot és ebet állandó jelleggel kikötve tartani tilos.

4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 27. szá 9485 (13) Az ebek kikötéséhez, illetve vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történõ rögzítésére kizárólag nyakörv vagy há használható oly ódon, hogy az az állat egészségét ne veszélyeztesse. (14) Az (5) bekezdés a) pontjában, valaint a (6) bekezdésben foglalt rendelkezés ne terjed ki az állatenhelyekre. 15. (1) Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék ás állatok kivéve a ragadozó állatok táplálására szánt élõ egyedek, illetve az eber biztonságát. (2) Különbözõ fajhoz tartozó állatok csak akkor tarthatók együtt az (1) bekezdésben leírtak figye lebe véte lével, ha az állatok egyás testi épségét ne veszélyeztetik, az együtt-tartás idegi egterhelést egyik fajhoz tartozó egyed száára se okoz, továbbá ha inden egyed rendelkezik olyan tartózkodási hellyel, ahol zavarás nélkül nyugaloban táplálkozhat és pihenhet. Agresszív viselkedésû állatokat tilos ás állatokkal együtt tartani. 16. (1) A kedvtelésbõl tartott állatokkal kíéletesen kell bánni, azoknak szükségtelenül fájdalat, szenvedést, illetve félelet okozni ne szabad. (2) A kedvtelésbõl tartott állat tartója köteles az állat életfeltételeinek kialakítása és a tartása során a) az adott faj viselkedési és szociális igényeit is figye lebe venni, b) az állatot a fajának (fajtájának), korának, fiziológiai állapotának és tartási céljának (használatának) eg fele lõen olyan takaránnyal ellátni, aely annak jólétét szolgálja. (3) A kedvtelésbõl tartott állat tartójának eg kell akadályozni azon állatok szaporodását, aelyeken olyan küllei, illetve viselkedésbeli hibák fordulnak elõ, elyek szenvedést okoznának az utódaiknak, vagy káros egészségügyi hatással lennének rájuk nézve. (4) Reklá, beutatás, illetve a figyele felkeltése céljából tartott állat az állatkert és állatotthon létesítésének, ûködésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló külön rendeletben eghatározott tartási feltételek ellett tartható. 17. (1) Belterület közterületén kivéve az ebek futtatására kijelölt területet ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan szeély vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. (2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb se ás állatot, se ebert harapásával ne veszélyeztethessen. (3) Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében ha külön jogszabály a szájkosár használatát ne írja elõ kizárólag az egyed jellezõen agresszív agatartásának iserete esetén kell. Áteneti és záró rendelkezések 18. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba. (2) Az 1 17., a 19., , valaint az 1 3. száú elléklet július 1-jén lép hatályba. (3) Az Ávtv. 48/B. -a szerinti adatokat az állattartó október 31-ig köteles bejelenteni a területileg ille té kes környezetvédeli, terészetvédeli és vízügyi felügyelõségnek. (4) E rendelet hatályba lépésekor agánháztartásban ár tartott állat vonatkozásában a 14. (5) bekezdésének c) és d) pontjában foglalt rendelkezésnek deceber 31-ig kell egfelelni. 19. A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és ûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Kor. rendelet 15. -a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki: (2) Az Ávt a (6) bekezdésének alkalazásában a Korány kereskedeli hatóságként a kerületi hivatalt jelöli ki. 20. (1) A vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kor. rendelet 1. -ának (2) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki: [E rendelet alkalazásában] g) állatvásár: olyan idõszaki értékesítési hely ideértve az állatbörzét és az állatárverést is, ahol ne kizárólag egy állattartási helyrõl szárazó élõ állatot ide ne értve a fogyasztási célra szánt halat és ás hasznos vízi állatot árusítanak. (2) A vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kor. rendelet 5. -a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Az (1) bekezdés szerinti agánszeély a tulajdonát képezõ élõ állatot állatvásáron alkaloszerûen értékesítheti.

5 9486 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 27. szá 21. (1) A kereskedeli tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Kor. rendelet 13. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Autoatából ne értékesíthetõ neesfébõl készült ékszer, díszûáru és egyéb tárgy, szeszes ital, élõ állat, valaint szexuális terék. (2) A kereskedeli tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Kor. rendelet 14. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Mozgóbolt útján élõ állat, neesfébõl készült ékszer, díszûáru és egyéb tárgy ne forgalazható. (3) A kereskedeli tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Kor. rendelet 17. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 17. (1) Csoagküldõ kereskedele útján a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalazásáról szóló jogszabály szerinti kedvtelésbõl tartott állat ne forgalazható. (2) Ha a csoagküldõ kereskedõnek a szeélyes adatok védelérõl, valaint a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény értelében az adatvédeli nyilvántartásba be kell jelentkeznie, a csoagküldõ kereskedõ a külön jogszabályban elõírt tájékoztatási követelényekben elõírtakon túl köteles a terék isertetõjében, illetve a terékrõl szóló tájékoztatóban feltüntetni az adatvédeli nyilvántartási száát. (4) A kereskedeli tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Kor. rendelet 18. -a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Ne forgalazható üzleten kívüli (házaló) kereskedele útján] d) élõ állat, növényi szaporítóanyag, 22. A kereskedeli tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Kor. rendelet 10. -ának (5) bekezdésében a 2. elléklet szövegrész helyébe a 4. elléklet szöveg lép. 23. Hatályát veszti a kereskedeli tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Kor. rendelet 3. -ának (2) bekezdésében a ha a külön engedély iránti kérele a 3. ellékletben eghatározott terékre vonatkozik, e terék tekintetében a ûködési engedélyrõl szóló jogerõs határozatával együtt szövegrész, és az 5. ellékletének 13. pontjában a szeszesital kivételével szövegrész, továbbá a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kor. rendelet 5. -ának (1) bekezdésében az az (1) bekezdésben eghatározott terékek kivételével szövegrész. 24. Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, deceber 12-i 2006/123/EK európai és parlaenti irányelv 9. és 16. cikkének való egfelelést szolgálja. 25. A rendelet tervezetének a ûszaki szabványok és szabályok, valaint az inforációs társadalo szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén inforációszolgáltatási eljárás egállapításáról szóló, a 98/48/EK európai parlaenti és tanácsi irányelvvel ódosított június 22-i 98/34/EK európai parlaenti és tanácsi irányelv cikkében elõírt egyeztetése egtörtént. Bajnai Gordon s. k., iniszterelnök 1. száú elléklet a 41/2010. (II. 26.) Kor. rendelethez Az ország õshonos növény-, illetve állatvilágára ökológiai szepontból veszélyes fajok A. Halak 1. Aurgéb (Perccottus glehni), 2. Kígyófejû halak (Channa spp., Parachanna spp.) összes faja, B. Kétéltûek 1. Aerikai ökörbéka (Rana catesbeiana), 2. Keleti unka (Bobina orientalis),

6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 27. szá 9487 C. Hüllõk 1. Aligátorteknõs (Macrocleys teinckii) 2. Díszes ékszerteknõs (Chryseys picta) 3. Keselyûteknõs (Chelydra serpentina) 4. Vörösfülû ékszerteknõs (Tracheys scripta elegans) a 15 c-nél kisebb páncélhosszúságú példányok D. Madarak Halcsontfarkú réce (Oxyura jaaicensis) E. Elõsök 1. Aerikai nyérc (Mustela vison) 2. Észak-aerikai osóedve (Procyon lotor) 3. Kanadai hód (Castor canadensis) 4. Kanadai vörösókus (Taiasciurus hudsonicus) 5. Közönséges szkunk (Mephitis ephitis) 6. Nyestkutya (Nyctereutes procyonoides) 7. Nutria (Myocastor coypus) 8. Szürke ókus (Sciurus carolinensis) 2. száú elléklet a 41/2010. (II. 26.) Kor. rendelethez A 9. (2) bekezdése szerinti írásos dokuentuok 1. A kötelezõ iunizálásra vonatkozó adatok és dokuentuok. 2. Egyedi tartós egjelöléssel rendelkezõ állat esetében az állat azonosítására vonatkozó adatok és dokuentuok. 3. Az állatfaj a gerinctelen állatok és halak esetében a rendszertani család tartásának iniális feltételeit, annak eberre vonatkozó veszélyeit, illetve egészségügyi ártalait tartalazó írásos isertetõ. Az írásos isertetõnek tartalaznia kell indazokat az isereteket, aelyek az állat egészségének és jólétének, valaint a tartó szeély egészségének biztosításához szükségesek. Az írásos isertetõ iniális tartali eleei a következõk: a) az állat faja és tudoányos neve, b) az állat nee, aennyiben ez külsõ jegyek vagy egy egyszerû vizsgálat alapján egállapítható, c) a faj szárazási országa és terészetes elõfordulási helyei, d) a fajra jellezõ kifejlett kori éret, e) a fajra jellezõ elérhetõ életkor, f) a fajra terészetes körülények között jellezõ aktivitás és szociális szervezõdés, g) hogyan lehet az állat táplálkozási igényeit kielégíteni, h) hogyan lehet az állat hely, klía, fény és egyéb igényeit kielégíteni, i) hogyan lehet az állat viselkedési szokásaihoz kapcsolódó, illetve szociális igényeit kielégíteni, j) hogyan lehet az állat elhelyezését szökésbiztosan egoldani, k) bárely betegség, aire az adott faj különösen fogékony, és hogyan lehet ellene védekezni, l) az e rendelet szerinti iniális tartási követelények, ) az állat ilyen veszélyt és egészségügyi ártalat jelent az állat tartójának egészségére, és azt hogyan lehet egelõzni. 3. száú elléklet a 41/2010. (II. 26.) Kor. rendelethez A kedvtelésbõl tartott állatok iniális elhelyezési feltételei az állatkereskedésben Aennyiben az elhelyezési feltétel függ az állat hosszától, akkor azt a) teknõs esetében egyenes vonalban a páncél elejétõl a végéig, b) ás állat esetében annak testhosszában (az orrcsúcstól a farok végéig) kell érni.

7 9488 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 27. szá A. Madárpókok Madárpókok (Theraphosidae) fán lakó fajok Madárpókok (Theraphosidae) talajlakó fajok Terráriu érete (hosszúság szélesség agasság) Hosszúság: 2 az állat lábfesztávolsága, Szélesség: 2 az állat lábfesztávolsága, Magasság: 3 az állat lábfesztávolsága, de iniu c Hosszúság: 2 az állat lábfesztávolsága, Szélesség: 2 az állat lábfesztávolsága, Magasság: 1 az állat lábfesztávolsága, de iniu c B. Halak 1. A halakat életódjuk szerint, tengeri, édesvízi, illetve brakkvízi akváriui egységekben, recirkulációs vízrendszerekben kell elhelyezni, elynek eleei technikai egoldás függvényében a beutatási célt szolgáló akváriu, a kiegyenlítõ tartály, a szûrõegység a keringtetõ szivattyúval és a csõrendszer. 2. A beutatási célt szolgáló akváriu víztérfogata ne lehet kevesebb tengervizes akváriu esetén 100 liternél. A beutatási célt szolgáló akváriu térfogatának a teljes vízrendszer térfogatának legalább 70%-ának kell lennie. 3. Az egy-egy akváriui egységben axiálisan elhelyezhetõ halennyiséget az alábbiak szerint kell kiszáítani: A beutatási célt szolgáló akváriu (A) és a kiegyenlítõ tartály (B) literben száított térfogatának összegéhez hozzá kell adni a szûrõrendszer által elõállított tisztított víz literben száított ennyiségét [szûrõegység (C) és a csõrendszer (D) literben száított összes víztérfogata egszorozva a szûrõrendszer óránkénti forgatási rátájával (T) egyenlõ az összes literben száított hasznos víztérfogattal]. Az így kapott értéket el kell osztani a következõ táblázatban eghatározott 1 c halra jutó víztöeg értékkel. Az eredény a edencébe telepíthetõ halak összes testhosszát (L) adja c-ben. Képletben: A B ( C D) T L E I. Édes- és brakkvízi halak A halak testhossza 1 c halra jutó víztöeg literben egadva (E) c-ig c-t eghaladótól 100 c-ig c-t eghaladó 15 II. Tengeri halak A halak testhossza 1 c halra jutó víztöeg literben egadva (E) c-ig c-t eghaladótól 100 c-ig c-t eghaladó 60 C. Fán és talajon élõ kétéltûek Állat hossza farkos kétéltûek c Állat hossza farkatlan kétéltûek c Miniális terület Egy állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Miniális agasság 1. 5-ig 2,5-ig 0,09 0,009 0, t eghaladótól 10-ig 2,5-t eghaladótól 5-ig 0,12 0,015 0, t eghaladótól 15-ig 5-t eghaladótól 7,5-ig 0,15 0,05 0, t eghaladótól 20-ig 7,5-t eghaladótól 10-ig 0,2 0,07 0, t eghaladó 10-t eghaladó 0,25 0,12 0,3

8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 27. szá 9489 D. Fél vízi kétéltûek Állat hossza farkos kétéltûek c Állat hossza farkatlan kétéltûek c Miniális terület 1 Egy állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Miniális agasság Miniális vízélység ig 5-ig 0,15 0,015 0,3 0, t eghaladótól 5-t eghaladótól 0,2 0,05 0,3 0,1 15-ig 7,5-ig t eghaladó 7,5-t eghaladó 0,25 0,07 0,3 0,15 1 Aibõl 1/3 rész száraz, 2/3 rész víz. E. Vízi kétéltûek Állat hossza farkos kétéltûek c Állat hossza farkatlan kétéltûek c Miniális vízfelület Egy állatra jutó iniális vízfelület csoportos tartásnál Miniális vízélység ig 5-ig 0,09 0,009 0, t eghaladótól 15-ig 5-t eghaladótól 7,5-ig 0,12 0,025 0, t eghaladótól 20-ig 7,5-t eghaladótól 10-ig 0,25 0,04 0, t eghaladótól 40-ig 10-t eghaladótól 20-ig 0,3 0,085 0, t eghaladó 20-t eghaladó 0,4 0,17 0,3 F. Fán- és sziklán élõ gyíkok Gyík hossza c Miniális terület Még ne ivarérett állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Ivarérett állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Miniális agasság ig 0,12 0,015 0,03 0, t eghaladótól 50-ig 0,2 0,04 0,1 0, t eghaladó 1,0 0,3 0,5 1,0 G. Talajon élõ gyíkok Gyík hossza c Miniális terület Még ne ivarérett állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Ivarérett állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Miniális agasság ig 0,16 0,02 0,08 0, t eghaladótól 50-ig 0,3 0,05 0,15 0, t eghaladó 0,6 0,2 0,3 0,3 H. Talajon élõ kígyók Kígyó hossza c Miniális terület Egy állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Miniális agasság ig 0,03 0,015 0, t eghaladótól 50-ig 0,06 0,03 0, t eghaladótól 100-ig 0,2 0,06 0, t eghaladótól 200-ig 0,4 0,5 0, t eghaladó 1,5 1 0,7

9 9490 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 27. szá I. Fán élõ kígyók Kígyó hossza c Miniális terület Egy állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Miniális agasság ig 0,03 0,015 0, t eghaladótól 50-ig 0,06 0,03 0, t eghaladótól 100-ig 0,2 0,06 0, t eghaladótól 175-ig 0,4 0,37 0, t eghaladó 1 0,5 1 J. Szárazföldi és fél vízi teknõsök Teknõs hossza c Miniális terület Egy állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Miniális agasság ig 0,09 0,015 0, t eghaladótól 15-ig 0,12 0,02 0, t eghaladótól 30-ig 0,5 0,125 0, t eghaladó 1 1 0,5 K. Vízi teknõsök Teknõs hossza c Miniális vízfelület Egy állatra jutó iniális vízfelület csoportos tartásnál Miniális vízélység ig 0,09 0,015 0, t eghaladótól 15-ig 0,12 0,02 0, t eghaladótól 30-ig 0,5 0,125 0, t eghaladó 1 0,5 0,35 L. Madarak A tartási terület szélessége a adár hosszánál, illetve szárnyfesztávolságánál legalább kétszer nagyobb kell, hogy legyen, de iniu 35 c. Madár hossza c Miniális terület Egy adárra jutó iniális terület csoportos tartásnál Leghosszabb oldal iniális érete Miniális agasság ig 0,15 0,03 0,4 0, t eghaladótól 20-ig 0,2 0,04 0,6 0, t eghaladótól 45-ig 0,5 0,1 1,0 0, t eghaladó 2,0 1,0 2,0 1,8 M. Rágcsálók Állat faja Miniális terület Egy állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Legrövidebb oldal iniális hossza Miniális agasság 1. Tengerialac 0,15 0,05 0,4 0,25 2. Aranyhörcsög 0,09 0,015 0,25 0,2 3. Törpehörcsög 0,09 0,015 0,2 0,2 4. Csincsilla, ókusok 0,4 0,2 0,4 0,7 5. Degu 0,3 0,15 0,4 0,4 6. Patkány 0,18 0,03 0,3 0,3 7. Futóegér és egyéb egerek 0,2 0,04 0,25 0,2

10 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 27. szá 9491 N. Nyulak Fajta érete (töeg kg) Miniális terület Egy állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Legrövidebb oldal iniális hossza Miniális agasság 1. 3-t el ne érõ 0,5 0,25 0,5 0, tól 5-ig 0,7 0,35 0,6 0, t eghaladó 0,9 0,45 0,7 0,7 O. Görény Miniális terület Egy állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Legrövidebb oldal iniális hossza Miniális agasság 0,5 0, A Korány 42/2010. (II. 26.) Kor. rendelete az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelérõl szóló évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Kor. rendelet, valaint a közötti idõszakra vonatkozó Nezeti Kiosztási Terv kihirdetésérõl, valaint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól szóló 13/2008. (I. 30.) Kor. rendelet ódosításáról Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelérõl szóló évi XV. törvény 20. (5) bekezdés a), c), d) és e) pontjában kapott felhatalazás alapján, az Alkotány 35. (1) bekezdés b) pontjában egállapított feladatkörében eljárva, a Korány a következõket rendeli el: 1. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelérõl szóló évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Kor. rendelet (a továb biak ban: Üht. vhr.) a 2. -t köve tõen a következõ alcíel és 2/A. -sal egészül ki: A kibocsátási egység kereskedeli rendszerbe 2013-tól bekapcsolódó létesítényekkel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség 2/A. (1) E rendelet 8. ellékletében felsorolt tevékenységet folytató létesítény üzeeltetõje a as évekre vonatkozóan a tüzelõanyag-felhasználás és a technológiai adatok alapján kiszáítja az erre az idõszakra vonatkozó üvegházhatású gáz kibocsátási adatokat, és azokat április 30-ig a környezetvédeli hatóságnak elektronikus adathordozón vagy elektronikus levélben benyújtja. A kibocsátási adatokhoz ellékelni kell az azok kiszáításához felhasznált dokuentuokra, adatokra és az alkalazott száítási ódszerre vonatkozó tájékoztatást. (2) Ha az (1) bekezdés szerinti kibocsátási adatok azért ne állapíthatók eg, ert az azok kiszáításához szükséges adatok ne állnak az üzeeltetõ rendelkezésre, az üzeeltetõ az erre vonatkozó nyilatkozatát április 30-ig egküldi a környezetvédeli hatóságnak. (3) Ha a környezetvédeli hatóság egállapítja, hogy a benyújtott adatok egalapozottak, június 30-ig egküldi azokat az Európai Bizottságnak (a továb biak ban: Bizottság). 2. Az Üht. vhr a helyébe a következõ rendelkezés lép: 11. (1) Azok az üzeeltetõk, akik a Kiosztási Terv szerint az új belépõ tartalékból kibocsátási egységekben részesülhetnek, a kibocsátási egységek térítésentes kiosztását az e jogosultságot egalapozó eseény évének deceber 1-jétõl az azt követõ év január 5-ig, utána pedig évente a tárgyév deceber 1-jétõl a tárgyévet követõ év január 5-ig kérhetik a inisztertõl. Ezen határidõk elulasztása jogvesztõ.

A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról A Kormány az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

A KORMÁNY 41/2010. (II. 26.) KORM. RENDELETE A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS FORGALMAZÁSÁRÓL

A KORMÁNY 41/2010. (II. 26.) KORM. RENDELETE A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS FORGALMAZÁSÁRÓL A KORMÁNY 41/2010. (II. 26.) KORM. RENDELETE A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS FORGALMAZÁSÁRÓL A Kormány az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 7. sz. napirendi pontjához

Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 7. sz. napirendi pontjához Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 7. sz. napirendi pontjához Tárgy: Kedvtelésből tartott állatok tartásával összefüggő szabályozás Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról A Kormány az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének f)

Részletesebben

41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet. a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérôl

41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet. a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérôl 4/997. (III. 5.) Kor. rendelet a betéti kaat, az értékpapírok hozaa és a teljes hiteldíj utató száításáról és közzétételérôl A Korány a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 996. évi CXII.

Részletesebben

D2200-02. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Megvalósítási hely szerint illetékes HACS neve: Cégforma: Név: E-mail cím: ,- EUR / ,- Ft

D2200-02. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Megvalósítási hely szerint illetékes HACS neve: Cégforma: Név: E-mail cím: ,- EUR / ,- Ft Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a faluegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető táogatás Táogatási kérele - Főlap Jogcíkód: 6.352.01.01 Benyújtandó

Részletesebben

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal elektronikus Egyedi Iratkezelési Szabályzata

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal elektronikus Egyedi Iratkezelési Szabályzata Polgáresteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1) elléklete 7) függeléke Csanyteleki Polgáresteri Hivatal elektronikus Egyedi Iratkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK Tartalojegyzék... 2 Levéltár

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Dátu: 2009. június 15. Tisztelt Ajánlattevő! Mellékelten küldö a HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, int Ajánlatkérő által a KÉ 8969/2009 száon a közbeszerzési értesítőben 2009. ájus 20-án közzétett Egyösszegű,

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1.

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1. Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartali kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes portfoliók

Részletesebben

Mérés módszere Válasz Eredmény Minősítés Megjegyzés

Mérés módszere Válasz Eredmény Minősítés Megjegyzés Kat. Minősítési kritériu Ellátás Pont -Kategória Fenntartható üzleti irányítási utatók -lkategória Fenntarthatósági alapelvek rendszere 1-lapfeltétel 1-lapfeltétel 3-jánlott szolgáltató a régió országos

Részletesebben

Mérés módszere Válasz Eredmény Minősítés Megjegyzés

Mérés módszere Válasz Eredmény Minősítés Megjegyzés Elvárás típusa Kat. Minősítési kritériu Szállás Pont -Kategória Fenntartható üzleti irányítási utatók -lkategória Fenntarthatósági alapelvek rendszere 1-lapfeltétel 1-lapfeltétel 3-jánlott szolgáltató

Részletesebben

Dr. Mező Ferenc Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola. Thúry tagintézménye

Dr. Mező Ferenc Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola. Thúry tagintézménye Dr. Mező Ferenc Thúry György Gináziu és Szakképző Iskola Thúry tagintézénye Intézényi inőségirányítási progra Nagykanizsa, 2012. január - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az intézényi inőségirányítási

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.), 19/2012. (V.21.), 31/2012. (XI.05.) és 1/2013.(I.31.)

Részletesebben

Kockázati Jelentés. Erste Bank Hungary Zrt.

Kockázati Jelentés. Erste Bank Hungary Zrt. Kockázati Jelentés Erste Bank Hungary Zrt. A közzétett adatok 2014.09.30-i állapotot tükröznek 1.Kvalitatív adatok... 4 1.1. Általános inforációk... 4 1.1.1. A közzétételről 4 1.1.2. A száviteli és a tőkekövetelény

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

8/2005.(VI. 1.) számú. rendelete. KADARKÚT NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetben)

8/2005.(VI. 1.) számú. rendelete. KADARKÚT NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Egységesítve:2014.noveber 13. Hatályos: 2011. augusztus 1. Kadarkút Nagyközség Önkorányzata Képviselő-testületének 8/2005.(VI. 1.) száú rendelete KADARKÚT NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Módosításokkal

Részletesebben

Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete. az állattartásról

Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete. az állattartásról Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete az állattartásról a módosításokkal egységes szerkezetben A Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tájékoztatás az állattartók kötelezettségeiről

Tájékoztatás az állattartók kötelezettségeiről Tájékoztatás az állattartók kötelezettségeiről A Tiszaújvárosban lakó, kedvtelésből állatokat tartók számára összefoglaljuk azokat a jogszabályi rendelkezéseket, amelyek előírják az állattartással összefüggő

Részletesebben

13/2015. (V.l8.) szám ú FŐJEGYZŐ! UTASÍTÁS. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

13/2015. (V.l8.) szám ú FŐJEGYZŐ! UTASÍTÁS. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 13/20. (V.l8.) szá ú FŐJEGYZŐ! UTASÍTÁS A Heves Megyei Önkorányzati Hivatal köziratokról, a közlevéltárakról és a agánlevéltári anyag védelérő l szó1ó 1995. évi LXVI. törvény l O. (l) bekezdésében előírtak

Részletesebben

ADATLAP Engedély iránti kérelemhez a 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet (továbbiakban R.) alapján

ADATLAP Engedély iránti kérelemhez a 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet (továbbiakban R.) alapján ADATLAP Engedély iránti kérelehez a 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet (továbbiakban R.) Érkezett: (Hatóság tölti ki!) Építény egnevezése: Kieelt jelentőségű beruházás: Korányrendelet száa: Kérelezett engedély

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 23. szám 1839

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 23. szám 1839 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 23. szám 1839 A Kormány 41/2013. (II. 14.) Korm. rendelete a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

7. A technológiai folyamat környezeti, gazdasági és biztonsági problematikája

7. A technológiai folyamat környezeti, gazdasági és biztonsági problematikája A technológiai folyaat környezeti, gazdasági és biztonsági probleatikáa 7. A technológiai folyaat környezeti, gazdasági és biztonsági probleatikáa Mint iseretes, az anyagi avak előállitása, vagyis a terelés,

Részletesebben

ABS emelőkészülék 5 kn

ABS emelőkészülék 5 kn ABS eelőkészülék 5 kn 1 597 0503 HU 01.2013 hu Beépítési és üzeeltetési útutató Ez az eredeti útutató fordítása www.sulzer.co Beépítési és üzeeltetési útutató ABS eelőkészülék 5 kn Beépítési és üzeeltetési

Részletesebben

Elıterjesztés. a Kormány részére. a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendeletrıl

Elıterjesztés. a Kormány részére. a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendeletrıl FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER Elıterjesztés a Kormány részére a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendeletrıl Budapest, 2008. július 2 E G Y E Z T

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete AZ ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ MELLÉKÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉNÉL BETARTANDÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOKRÓL ÉS AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOALTOS EGYÉB

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete az állattartásról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

Beszamolo. a MOTIM ZRt.,,Uzletresz atruhazasi szerzodeseben vallalt kotelezettsegek teljesiteserol (1996-2009)

Beszamolo. a MOTIM ZRt.,,Uzletresz atruhazasi szerzodeseben vallalt kotelezettsegek teljesiteserol (1996-2009) Beszaolo a MOTM ZRt.,,Uzletresz atruhazasi szerzodeseben vallalt kotelezettsegek teljesiteserol (1996-2009) 4. Vevok kotelezettsegei a Tarsasag iikodtetesevel kapcsolatban 4.1. Vallalas Vevok kotelezettseget

Részletesebben

/2012. (.) 14/2009. (V.15.)

/2012. (.) 14/2009. (V.15.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról szóló 14/2009. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet. az állattartás helyi szabályairól

5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet. az állattartás helyi szabályairól 5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet az állattartás helyi szabályairól Bér Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Egységes szerkezetben a 10/2008. (IV.15.) 7/2010. (IV. 14.) 1/2011. (I.24.) és a 13/2012. (V.20.) és a 21/2012.

Részletesebben

Módosítások: a) 24/2005. (IX. 19.) ör. b) 22/2011. (V. 2.) ör. c) 16/2012. (V. 31.) ör. d) 26/2012. (IX. 27.) ör. /2012. X. 1- I.

Módosítások: a) 24/2005. (IX. 19.) ör. b) 22/2011. (V. 2.) ör. c) 16/2012. (V. 31.) ör. d) 26/2012. (IX. 27.) ör. /2012. X. 1- I. 2004-10d 10/2004 (II. 16.) Budapest Főváros Terézváros önkormányzati rendelete a helyi állattartás rendjéről Módosítások: a) 24/2005. (IX. 19.) ör. b) 22/2011. (V. 2.) ör. c) 16/2012. (V. 31.) ör. d) 26/2012.

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Gazdálkodói kézikönyv

Gazdálkodói kézikönyv Készült Magyarország Koránya és az ÚMVP Irányító Hatósága táogatásával. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Összeállították: a Vidékfejlesztési Minisztériu

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI FOLYAMAT GRÁFMODELLEZÉSE 2 1. BEVEZETÉS

ÜZEMELTETÉSI FOLYAMAT GRÁFMODELLEZÉSE 2 1. BEVEZETÉS okorádi László ÜZEMELTETÉSI FOLYAMAT GRÁFMODELLEZÉSE 2 Technikai eszközök üzeeltetési rendszerei, folyaatai ateatikai szepontból irányított gráfokkal írhatóak le. A űszaki tudoányokban a hálózatokat, gráfokat

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak meghatározása Mezőkövesd város Önkormányzatának

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

Az Ön eredményességét növelő kialakítás

Az Ön eredményességét növelő kialakítás Q Q Q8 Q Q8 Q9 Q Q8 Q Q8 Q7 Q78 Q88 Q98 Az Ön eredényességét növelő kialakítás Több rakodó, szélesebb odellválaszték és új funkciók Rakodóink és unkaeszközeink Q Q Q Q Q Q HU A holokrakodó, aely büszkévé

Részletesebben

Módosult az óvodafejlesztések érdekében kiírt pályázatok dokumentációja

Módosult az óvodafejlesztések érdekében kiírt pályázatok dokumentációja Módosult az óvodafejlesztések érdekében kiírt pályázatok dokuentációja Az Új Széchenyi Terv keretében egjelent, TÁMOP-3.1.11-12 Óvodafejlesztés cíű pályázatok dokuentációja az alábbi pontokon egváltozott.

Részletesebben

A szabályzat hatálya és alkalmazása 1.

A szabályzat hatálya és alkalmazása 1. ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVRŐL SZÓLÓ 7/2005. (XI.11.) SZ. RENDELETE A 6/2006.VI.7.), 7/2006.(IX.20.), 9/2007.(IX.5.), AZ 5/2010.(II.19.),

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ember a természetben. Célok és feladatok

Ember a természetben. Célok és feladatok Eber a terészetben Az Eber a terészetben űveltségi terület keretében folyó oktatás és nevelés alpvető célja, hogy egalapozza a tanulók terészettudoányos isereteit a szűkebb és a tágabb környezetükről.

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR TÉT VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 ENEDZSER MMérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszá: 2001/14 Leíró: Kissné Dátu: 2002.12. TÉT teljes közigazgatási terület RENDEZÉSI TERV

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 2013. (IX.18.). Hatályos 2013.09.19-től.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 2013. (IX.18.). Hatályos 2013.09.19-től. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az állattartás rendjéről, az állattartásra szolgáló építmények elhelyezéséről és építésük egyes feltételeiről

Részletesebben

Kölcsönös megfeleltetés - egységes szakmai követelményrendszer. Gazdálkodói kézikönyv. Hogyan feleljünk meg a jogszabályi követelményeknek?

Kölcsönös megfeleltetés - egységes szakmai követelményrendszer. Gazdálkodói kézikönyv. Hogyan feleljünk meg a jogszabályi követelményeknek? Gazdálkodói kézikönyv 2013 Hogyan feleljünk eg a jogszabályi követelényeknek? Tartalo Előszó Általános rész A kölcsönös egfeleltetés szabályozási rendszere Hogyan használjuk a kézikönyvet? Szankciószáítás

Részletesebben

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET)

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) /2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete az állattartásról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 23. cikk (1) bekezdésében

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei

A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei 210/2009(IX.29.) Korm.

Részletesebben

Egyfázisú aszinkron motor

Egyfázisú aszinkron motor AGISYS Ipari Keverés- és Hajtástecnika Kft. Egyfázisú aszinkron otor 1 Egy- és árofázisú otorok főbb jellegzetességei 1.1 Forgórész A kalickás aszinkron otorok a forgórész orony alakjának kialakításától

Részletesebben

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend község Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Sümegi Attila

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása.

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása. Magyarszék Község Önkormányzat 7/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete A haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 5/2008. (VI.3.) sz. rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

az állattartás helyi szabályairól

az állattartás helyi szabályairól BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2009. (XII.15.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Biri Község Önkormányzata az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

31/2010. (XI. 18.) VM rendelet

31/2010. (XI. 18.) VM rendelet 31/2010. (XI. 18.) VM rendelet az egyes állatvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról Állatjóléti felelősök ügyelnek az állatvédelmi szabályok betartására Az EU előírása szerint kötelező lesz minden közepes

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /12. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról.

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. Csörög Község Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 20-ai rendes ülésére.

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 20-ai rendes ülésére. Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzat

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2.

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2. NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Az állattartás szabályairól

Részletesebben

1. Az adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben.

1. Az adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben. 1 1. z adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb eleel, a legegyszerűbben. F függvény 4 változós. MEGOLÁS: legegyszerűbb alak egtalálása valailyen egyszerűsítéssel lehetséges algebrai,

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

2011. évi CLVIII. törvény az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról*

2011. évi CLVIII. törvény az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 140. szám 33587 2011. évi CLVIII. törvény az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról* 1. Az állatok védelmérõl és kíméletérõl

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

Állattartó rendelet módosítása

Állattartó rendelet módosítása Állattartó rendelet módosítása A módosítás a rendelet 15. -át, illetve az 1. számú melléklet nagytestű haszonállatokra vonatkozó szabályait érinti. A rendelet 15. -a az ebek elektronikai jellel (mikrochip)

Részletesebben

Állatvédelem. 4. Az állattenyésztők felelőssége

Állatvédelem. 4. Az állattenyésztők felelőssége Állatvédelem 4. Az állattenyésztők felelőssége Kedvencek tenyésztése szinte mindent Kutya Macska Díszhal Díszmadár Kisemlősök Egyéb emlősök Mosómedve Főemlősök Ragadozók Ízeltlábúak Hüllők Teknős Kaméleon

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. ( IX. 17.) önkormányzati rendelete a közterület igénybe vételének és használatának szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

Csetény község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (VI.24.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csetény község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (VI.24.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Csetény község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (VI.24.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet)

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010. (...) önkormányzati RENDELETE az állattartásról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 14/2012.(III.29.), 24/2012.(V.23.), 34/2012.(IX.27.) önkormányzati rendeletekkel)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(II. 17.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 5/2012.(II.16.) sz. és a 17/2012.(V.31.) sz. rendelettel módosított, egységes

Részletesebben

Hullámtan. A hullám fogalma. A hullámok osztályozása.

Hullámtan. A hullám fogalma. A hullámok osztályozása. Hullátan A hullá fogala. A hulláok osztályozása. Kísérletek Kis súlyokkal összekötött ingasor elején keltett rezgés átterjed a többi ingára is [0:6] Kifeszített guikötélen keltett zavar végig fut a kötélen

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.)

a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.) BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10./ 2004. (IX.16.) rendelete a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.) Bakonypölöske Község

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004.( VII.01. ) rendelete. az állattartás egyes helyi szabályairól

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004.( VII.01. ) rendelete. az állattartás egyes helyi szabályairól Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004.( VII.01. ) rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Balatonrendes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Encsencs településrendezési tervéhez IV. üte SZABÁLYOZÁSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. RAJZI MUNKARÉSZEK: IV. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: IV./1 ENCSENCS Településrendezési Terv Helyi

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő:

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő: Rád Községi Önkormányzat 10/2004 (09. 21.) rendelete az állatok tartásáról szóló 1996. évi 5. sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Rád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

(egységes szerkezetben) Általános rendelkezések. Az állattartás általános szabályai

(egységes szerkezetben) Általános rendelkezések. Az állattartás általános szabályai Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő testülete 1/2013. (II. 1.), 10/2012.(VI. 01.) rendeletével módosított 8/2007.(IV.13.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Tiszakürt

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál

Részletesebben