A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról"

Átírás

1 9482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 27. szá A Korány 41/2010. (II. 26.) Kor. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalazásáról A Korány az állatok védelérõl és kíéletérõl szóló évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének f) pontjában, a kereskedelerõl szóló évi CLXIV. törvény 12. -a (1) bekezdésének b) és d) pontjában kapott felhatalazás alapján az Alkotány 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában eghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet alkalazási köre a kedvtelésbõl tartott állatok tartására és forgalazására terjed ki. (2) E rendelet alkalazásában a) kedvtelésbõl tartott állat: a rendszertani besorolásától függetlenül inden olyan állat, aelyet ne kizárólag tudoányos kutatás, állati eredetû terék elõállítása, igavonás, teherhordás, terészetvédele, géntartalékvédele és eb és acska kivételével közcélú beutatás céljából tartanak, tenyésztenek, forgalaznak, továbbá az az állat, aelyet ás kedvtelésbõl tartott állat táplálása céljából tartanak és szaporítanak, valaint a ne gazdasági céllal tartott haszonállat, és a vadászatra használt állat; b) állatkereskedés: kedvtelésbõl tartott állat kereskedeli tevékenység keretében történõ forgalazása, kivéve a kizárólag saját álloányból szárazó kedvtelésbõl tartott állat állatvásáron, vagy a tenyésztés helyérõl közvetlen értékesítés keretében történõ forgalazását. 2. (1) Kedvtelési célra ne tartható és ne forgalazható olyan állat, aelynek tartása az adott faj fennaradását veszélyeztetheti. (2) A védett állatfajok védelére, tartására, hasznosítására és beutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló külön jogszabály hatálya alá tartozó állatfajok egyedeire a külön jogszabályban eghatározott rendelkezések az irányadóak. (3) Az állatok védelérõl és kíéletérõl szóló évi XXVIII. törvény (a továb biak ban: Ávtv.) 24/F. -ának hatálya alá tartozó, az ország õshonos növény-, illetve állatvilágára ökológiai szepontból veszélyes állatfajok listáját az 1. száú elléklet tartalazza. Állatforgalazásra vonatkozó szabályok 3. (1) Kedvtelésbõl tartott fõelõs ne forgalazható. (2) Ebet forgalazni, illetve tulajdonjogát forgalazásnak ne inõsülõ ás ódon átruházni kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bõr alá ültetett ikrochip) történõ egjelölése után lehet. Aennyiben a jelölésre használt transzponder ne felel eg a ISO-szabványnak vagy a ISO-szabvány A. ellékletének, az állattartónak a hatósági ellenõrzés idõpontjában biztosítania kell a transzponder leolvasásához szükséges eszközt. 4. (1) Állatkereskedés csak tevékenységi engedéllyel ûködtethetõ. (2) Állatkereskedés akkor ûködtethetõ, ha az állatkereskedés a) az álloány ellátására agánállatorvossal szerzõdést kötött, b) rendelkezik jóváhagyott ûködési szabályzattal, valaint c) biztosítani tudja az e rendeletben eghatározott tartási körülényeket. (3) Az állatkereskedés tevékenységi engedélyének kiadására vonatkozó eljárás során a kéreleben eg kell jelölni, illetve ahhoz ellékelni kell: a) veszélyes állat, illetve a vadon élõ állat- és növényfajok száára kereskedelük szabályozása által biztosított védelérõl szóló, deceber 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet (a továb biak ban: 338/97/EK rendelet) hatálya alá tartozó fajok, továbbá az elõsök kivéve rágcsálók és nyulak esetében az értékesíteni kívánt állatfajok egnevezését és egyedszáát, b) az ellátó állatorvossal kötött szerzõdés egy példányát, c) a kereskedésnek a ûködési szabályzatát (a továb biak ban: az állatkereskedés ûködési szabályzata), aely tartalazza az állatok etetésére, gondozására, egészségügyi ellenõrzésére, az elkülönítésre, a trágya, a hulladék elhelyezésére, a teteek tárolására és ártalatlanítására, a takarításra, a fertõtlenítésre, a közegészségügyi és állategészségügyi, állatvédeli elõ írások betartására és a vásárlók tájékoztatására vonatkozó elõ írásokat.

2 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 27. szá 9483 (4) Az állatkereskedés tevékenységi engedélyét a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak a kereskedés helye szerint ille té kes kerületi hivatala (a továb biak ban: kerületi hivatal) adja ki. A kerületi hivatal az állatkereskedés ûködési szabályzatának jóváhagyásáról az engedélyben dönt. 5. A kerületi hivatal szükség szerint, de legalább évente egy alkaloal az állatkereskedésben hatósági ellenõrzést végez. 6. (1) Forgalazni egészséges, vagy az ellátó állatorvos által felvett helyszíni jegyzõkönyvben az állategészségügyre vonatkozó jogszabályok alapján forgalazhatónak nyilvánított állatot lehet. A forgalazó köteles tájékoztatni a vevõt a helyszíni jegyzõkönyvben foglalt állatorvosi leletrõl és véleényrõl. (2) A külön jogszabály szerint eghatározott állategészségügyi korlátozó intézkedés hatálya alatt álló kedvtelésbõl tartott állat ne forgalazható. (3) Aennyiben a kedvtelésbõl tartott állat tartásáról, tenyésztésérõl, jelölésérõl, illetve nyilvántartásáról külön jogszabály rendelkezik, csak az ott eghatározott rendelkezéseknek eg fele lõen tartott, tenyésztett és nyilvántartott, valaint egjelölt állat hozható forgaloba. 7. (1) Ne forgalazható az az állat, a) ely szülõjének gondoskodása nélkül ne képes önálló életre, b) elynek utódai ne képesek önálló életre, kivéve, ha a szülõt és utódokat együtt értékesítik. (2) Az (1) bekezdésben szereplõ tilalo ne vonatkozik a kizárólag ás állat táplálása céljából tartott állatok fejletlen egyedeire. 8. (1) A 338/97/EK rendelet hatálya alá tartozó faj egyedének forgalazásakor át kell adni a vevõ részére a) a 338/97/EK rendeletben, illetve b) a Washingtonban, árcius 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nezetközi kereskedelérõl szóló Egyezény végrehajtásáról szóló külön jogszabályban eghatározott esetekben az elõírt szárazási igazolást, tenyésztõi bizonyítványt, eredetigazolást, illetve a 338/97/EK rendelet 8. cikk (3) bekezdése szerinti bizonyítványt. (2) Aennyiben jogszabály a kedvtelésbõl tartott állatfaj esetében kötelezõ iunizálást rendel el, akkor ennek a fajnak az egyede csak akkor forgalazható, ha az állat rendelkezik az életkorának egfelelõ igazolt kötelezõ iunizálással. 9. (1) A forgalazásra szánt állat fajának agyar és tudoányos egnevezését, a fajta egjelölését, ha isert az egyed neét és korát, valaint az eladási árat, továbbá veszélyes állat, illetve a 338/97/EK rendelet hatálya alá tartozó faj egyede esetében a tartáshoz, illetve vásárláshoz szükséges engedélyekrõl, bizonyítványokról, illetve egyéb dokuentuokról szóló tájékoztatást az állatkereskedésben vagy állatvásáron történõ forgalazásakor jól látható helyen ki kell függeszteni. (2) Az állat forgalazásakor írásban az új tulajdonos rendelkezésére kell bocsátani az (1) bekezdésben eghatározott adatokat, valaint a 2. száú elléklet szerinti írásos dokuentuokat. 10. (1) Veszélyes állat csak azon szeély részére forgalazható, valaint állatforgalazásnak ne inõsülõ ódon annak ruházható át, aki az állat tartására vonatkozó, nevére szóló engedély ásolatát átadja a forgalazó, illetve az átruházó részére. (2) A veszélyes állat forgalazója, illetve átruházója az állat új tulajdonosának nevére szóló, az állat tartására vonatkozó engedély egy ásolatát köteles az átruházást köve tõen 15 napon belül az azt kiállító hatóság részére egküldeni, valaint egy ásik példányát 5 évig egõrizni. 11. (1) Az állatkereskedésben tartott állatok tartási körülényeire és a velük való bánásódra a ban eghatározottakat is alkalazni kell. (2) Az állatkereskedésben az állatokat szökésbiztos ódon úgy kell elhelyezni, hogy nyugaluk és zavartalan pihenésük az állatkereskedés eladóterében is biztosított legyen. (3) Az állatkereskedésben a takarány- és víztartalékokat, valaint a tiszta alot úgy kell raktározni, hogy azok védve legyenek a fertõzésektõl és szennyezésektõl.

3 9484 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 27. szá (4) Állatkereskedés esetében veszélyes állatok kivételével a kedvtelésbõl tartott állatok iniális elhelyezési feltételeit a 3. száú elléklet tartalazza. (5) Kedvtelésbõl tartott állatnak a vásárokról és a piacokról szóló külön jogszabály szerinti állatvásáron történõ forgalazása során be kell tartani az állatkereskedésben tartott állatok tartási körülényeire vonatkozó rendelkezéseket. 12. A 2. (1) bekezdésében, a 3. -ban, a ban, a 9. (2) bekezdésében, a 10. (1) bekezdésében, a 11. -ban, valaint a ban foglalt elõ írásokat a kedvtelésbõl tartott állatnak a határon átnyúló szolgáltatási tevékenység keretében történõ forgalazására is alkalazni kell. A kedvtelésbõl tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásódra vonatkozó rendelkezések 13. Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelezõ iunizálásra vonatkozó indenkori adatokkal és dokuentuokkal, egyedi tartós egjelöléssel rendelkezõ állat esetében az állat azonosítására vonatkozó adatokkal és dokuentuokkal is. Aennyiben az állat új tulajdonoshoz kerül, részére e dokuentuokat át kell adni, illetve tájékoztatni kell az állat fajáról (fajtájáról), ha isert az egyed neérõl és koráról, továbbá az egyed tartásához szükséges iniális iseretekrõl. 14. (1) Az állatok száára a táplálékot, továbbá a nyulak és rágcsálók esetében a fogak koptatásához szükséges rágóanyagot az adott fajnak, az egyed korának és élettani állapotának egfelelõ inõségben, ennyiségben és lehetõség szerint az adott faj terészetes viselkedési szokásaihoz leginkább alkalazkodó idõközönként kell biztosítani. (2) A kedvtelésbõl tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetõvé tegye annak terészetes viselkedését, ugyanakkor a környezõ lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. (3) A kedvtelésbõl tartott állatot és az állat tartási helyét az állat tartójának naponta legalább egy alkaloal ellenõrizni kell. Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok egfeleljenek az állatok szükségleteinek. Állandó fényben vagy állandó sötétségben, valaint állandó zajban állatot tartani ne szabad. (4) A kedvtelésbõl tartott állat tartási helyének olyan éretûnek kell lennie, hogy az állat fajára jellezõ ozgási igényét ki tudja elégíteni. Lófélék és eb esetében a ozgási igény az állat ozgatása útján is kielégíthetõ, azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási ódra, aely lehetõvé teszi az állat kedve szerinti ozgását. (5) Tilos a) ebet tartósan 10 -nél kisebb területen, b) ebet tartósan 4 -nél rövidebb eszközzel kikötve, c) gerinces állatot kör alapú kalitkában, d) gerinces állatot göb alakú akváriuban tartani. (6) Ebek csoportos tartása esetén száukra egyedenként legalább 6 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Ne inõsül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig. (7) Aennyiben ebet futólánccal vagy ahhoz hasonló elven ûködõ szerkezettel kikötve tartanak, a feszített és futó részek hosszának összege ne lehet kevesebb 5 -nél, valaint a futó rész ne lehet rövidebb 3 -nél. (8) A csoportosan tartott állatok esetében hacsak az adott fajra vonatkozó tudoányosan elfogadott iseretekbõl ás ne következik a tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy indegyik egyed versengés és agresszió nélkül egy idõben hozzáférjen az etetõ-, itató-, fürdõ-, pihenõ-, illetve búvóhelyhez. (9) A talajszinten élõ állatok hálós aljzaton ne tarthatók, kivéve, ha füves területen, illetve közvetlenül a talajon helyezik el a ketrecet. (10) A ne kizárólag talajon, illetve vízben lakó fajok esetében legalább két olyan polcot vagy ágat, ülõrudat kell elhelyezni, aelyek érete és kialakítása olyan, hogy az állat biztonságban és terészetes testhelyzetben tud rajtuk ülni, pihenni. (11) Az akváriuot, aelyben halat tartanak, üveglappal, hálóval vagy ás arra alkalas tárggyal kell lefedni, illetve az akváriu olyan értékben tölthetõ fel vízzel, hogy a vízszint és az akváriu felsõ peree közti távolság alkalas legyen a hal kiugrásának egakadályozására. (12) Patás állat és eb kivételével kedvtelésbõl tartott állatot kikötni tilos. Patás állatot és ebet állandó jelleggel kikötve tartani tilos.

4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 27. szá 9485 (13) Az ebek kikötéséhez, illetve vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történõ rögzítésére kizárólag nyakörv vagy há használható oly ódon, hogy az az állat egészségét ne veszélyeztesse. (14) Az (5) bekezdés a) pontjában, valaint a (6) bekezdésben foglalt rendelkezés ne terjed ki az állatenhelyekre. 15. (1) Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék ás állatok kivéve a ragadozó állatok táplálására szánt élõ egyedek, illetve az eber biztonságát. (2) Különbözõ fajhoz tartozó állatok csak akkor tarthatók együtt az (1) bekezdésben leírtak figye lebe véte lével, ha az állatok egyás testi épségét ne veszélyeztetik, az együtt-tartás idegi egterhelést egyik fajhoz tartozó egyed száára se okoz, továbbá ha inden egyed rendelkezik olyan tartózkodási hellyel, ahol zavarás nélkül nyugaloban táplálkozhat és pihenhet. Agresszív viselkedésû állatokat tilos ás állatokkal együtt tartani. 16. (1) A kedvtelésbõl tartott állatokkal kíéletesen kell bánni, azoknak szükségtelenül fájdalat, szenvedést, illetve félelet okozni ne szabad. (2) A kedvtelésbõl tartott állat tartója köteles az állat életfeltételeinek kialakítása és a tartása során a) az adott faj viselkedési és szociális igényeit is figye lebe venni, b) az állatot a fajának (fajtájának), korának, fiziológiai állapotának és tartási céljának (használatának) eg fele lõen olyan takaránnyal ellátni, aely annak jólétét szolgálja. (3) A kedvtelésbõl tartott állat tartójának eg kell akadályozni azon állatok szaporodását, aelyeken olyan küllei, illetve viselkedésbeli hibák fordulnak elõ, elyek szenvedést okoznának az utódaiknak, vagy káros egészségügyi hatással lennének rájuk nézve. (4) Reklá, beutatás, illetve a figyele felkeltése céljából tartott állat az állatkert és állatotthon létesítésének, ûködésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló külön rendeletben eghatározott tartási feltételek ellett tartható. 17. (1) Belterület közterületén kivéve az ebek futtatására kijelölt területet ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan szeély vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. (2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb se ás állatot, se ebert harapásával ne veszélyeztethessen. (3) Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében ha külön jogszabály a szájkosár használatát ne írja elõ kizárólag az egyed jellezõen agresszív agatartásának iserete esetén kell. Áteneti és záró rendelkezések 18. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba. (2) Az 1 17., a 19., , valaint az 1 3. száú elléklet július 1-jén lép hatályba. (3) Az Ávtv. 48/B. -a szerinti adatokat az állattartó október 31-ig köteles bejelenteni a területileg ille té kes környezetvédeli, terészetvédeli és vízügyi felügyelõségnek. (4) E rendelet hatályba lépésekor agánháztartásban ár tartott állat vonatkozásában a 14. (5) bekezdésének c) és d) pontjában foglalt rendelkezésnek deceber 31-ig kell egfelelni. 19. A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és ûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Kor. rendelet 15. -a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki: (2) Az Ávt a (6) bekezdésének alkalazásában a Korány kereskedeli hatóságként a kerületi hivatalt jelöli ki. 20. (1) A vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kor. rendelet 1. -ának (2) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki: [E rendelet alkalazásában] g) állatvásár: olyan idõszaki értékesítési hely ideértve az állatbörzét és az állatárverést is, ahol ne kizárólag egy állattartási helyrõl szárazó élõ állatot ide ne értve a fogyasztási célra szánt halat és ás hasznos vízi állatot árusítanak. (2) A vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kor. rendelet 5. -a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Az (1) bekezdés szerinti agánszeély a tulajdonát képezõ élõ állatot állatvásáron alkaloszerûen értékesítheti.

5 9486 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 27. szá 21. (1) A kereskedeli tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Kor. rendelet 13. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Autoatából ne értékesíthetõ neesfébõl készült ékszer, díszûáru és egyéb tárgy, szeszes ital, élõ állat, valaint szexuális terék. (2) A kereskedeli tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Kor. rendelet 14. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Mozgóbolt útján élõ állat, neesfébõl készült ékszer, díszûáru és egyéb tárgy ne forgalazható. (3) A kereskedeli tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Kor. rendelet 17. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 17. (1) Csoagküldõ kereskedele útján a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalazásáról szóló jogszabály szerinti kedvtelésbõl tartott állat ne forgalazható. (2) Ha a csoagküldõ kereskedõnek a szeélyes adatok védelérõl, valaint a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény értelében az adatvédeli nyilvántartásba be kell jelentkeznie, a csoagküldõ kereskedõ a külön jogszabályban elõírt tájékoztatási követelényekben elõírtakon túl köteles a terék isertetõjében, illetve a terékrõl szóló tájékoztatóban feltüntetni az adatvédeli nyilvántartási száát. (4) A kereskedeli tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Kor. rendelet 18. -a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Ne forgalazható üzleten kívüli (házaló) kereskedele útján] d) élõ állat, növényi szaporítóanyag, 22. A kereskedeli tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Kor. rendelet 10. -ának (5) bekezdésében a 2. elléklet szövegrész helyébe a 4. elléklet szöveg lép. 23. Hatályát veszti a kereskedeli tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Kor. rendelet 3. -ának (2) bekezdésében a ha a külön engedély iránti kérele a 3. ellékletben eghatározott terékre vonatkozik, e terék tekintetében a ûködési engedélyrõl szóló jogerõs határozatával együtt szövegrész, és az 5. ellékletének 13. pontjában a szeszesital kivételével szövegrész, továbbá a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kor. rendelet 5. -ának (1) bekezdésében az az (1) bekezdésben eghatározott terékek kivételével szövegrész. 24. Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, deceber 12-i 2006/123/EK európai és parlaenti irányelv 9. és 16. cikkének való egfelelést szolgálja. 25. A rendelet tervezetének a ûszaki szabványok és szabályok, valaint az inforációs társadalo szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén inforációszolgáltatási eljárás egállapításáról szóló, a 98/48/EK európai parlaenti és tanácsi irányelvvel ódosított június 22-i 98/34/EK európai parlaenti és tanácsi irányelv cikkében elõírt egyeztetése egtörtént. Bajnai Gordon s. k., iniszterelnök 1. száú elléklet a 41/2010. (II. 26.) Kor. rendelethez Az ország õshonos növény-, illetve állatvilágára ökológiai szepontból veszélyes fajok A. Halak 1. Aurgéb (Perccottus glehni), 2. Kígyófejû halak (Channa spp., Parachanna spp.) összes faja, B. Kétéltûek 1. Aerikai ökörbéka (Rana catesbeiana), 2. Keleti unka (Bobina orientalis),

6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 27. szá 9487 C. Hüllõk 1. Aligátorteknõs (Macrocleys teinckii) 2. Díszes ékszerteknõs (Chryseys picta) 3. Keselyûteknõs (Chelydra serpentina) 4. Vörösfülû ékszerteknõs (Tracheys scripta elegans) a 15 c-nél kisebb páncélhosszúságú példányok D. Madarak Halcsontfarkú réce (Oxyura jaaicensis) E. Elõsök 1. Aerikai nyérc (Mustela vison) 2. Észak-aerikai osóedve (Procyon lotor) 3. Kanadai hód (Castor canadensis) 4. Kanadai vörösókus (Taiasciurus hudsonicus) 5. Közönséges szkunk (Mephitis ephitis) 6. Nyestkutya (Nyctereutes procyonoides) 7. Nutria (Myocastor coypus) 8. Szürke ókus (Sciurus carolinensis) 2. száú elléklet a 41/2010. (II. 26.) Kor. rendelethez A 9. (2) bekezdése szerinti írásos dokuentuok 1. A kötelezõ iunizálásra vonatkozó adatok és dokuentuok. 2. Egyedi tartós egjelöléssel rendelkezõ állat esetében az állat azonosítására vonatkozó adatok és dokuentuok. 3. Az állatfaj a gerinctelen állatok és halak esetében a rendszertani család tartásának iniális feltételeit, annak eberre vonatkozó veszélyeit, illetve egészségügyi ártalait tartalazó írásos isertetõ. Az írásos isertetõnek tartalaznia kell indazokat az isereteket, aelyek az állat egészségének és jólétének, valaint a tartó szeély egészségének biztosításához szükségesek. Az írásos isertetõ iniális tartali eleei a következõk: a) az állat faja és tudoányos neve, b) az állat nee, aennyiben ez külsõ jegyek vagy egy egyszerû vizsgálat alapján egállapítható, c) a faj szárazási országa és terészetes elõfordulási helyei, d) a fajra jellezõ kifejlett kori éret, e) a fajra jellezõ elérhetõ életkor, f) a fajra terészetes körülények között jellezõ aktivitás és szociális szervezõdés, g) hogyan lehet az állat táplálkozási igényeit kielégíteni, h) hogyan lehet az állat hely, klía, fény és egyéb igényeit kielégíteni, i) hogyan lehet az állat viselkedési szokásaihoz kapcsolódó, illetve szociális igényeit kielégíteni, j) hogyan lehet az állat elhelyezését szökésbiztosan egoldani, k) bárely betegség, aire az adott faj különösen fogékony, és hogyan lehet ellene védekezni, l) az e rendelet szerinti iniális tartási követelények, ) az állat ilyen veszélyt és egészségügyi ártalat jelent az állat tartójának egészségére, és azt hogyan lehet egelõzni. 3. száú elléklet a 41/2010. (II. 26.) Kor. rendelethez A kedvtelésbõl tartott állatok iniális elhelyezési feltételei az állatkereskedésben Aennyiben az elhelyezési feltétel függ az állat hosszától, akkor azt a) teknõs esetében egyenes vonalban a páncél elejétõl a végéig, b) ás állat esetében annak testhosszában (az orrcsúcstól a farok végéig) kell érni.

7 9488 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 27. szá A. Madárpókok Madárpókok (Theraphosidae) fán lakó fajok Madárpókok (Theraphosidae) talajlakó fajok Terráriu érete (hosszúság szélesség agasság) Hosszúság: 2 az állat lábfesztávolsága, Szélesség: 2 az állat lábfesztávolsága, Magasság: 3 az állat lábfesztávolsága, de iniu c Hosszúság: 2 az állat lábfesztávolsága, Szélesség: 2 az állat lábfesztávolsága, Magasság: 1 az állat lábfesztávolsága, de iniu c B. Halak 1. A halakat életódjuk szerint, tengeri, édesvízi, illetve brakkvízi akváriui egységekben, recirkulációs vízrendszerekben kell elhelyezni, elynek eleei technikai egoldás függvényében a beutatási célt szolgáló akváriu, a kiegyenlítõ tartály, a szûrõegység a keringtetõ szivattyúval és a csõrendszer. 2. A beutatási célt szolgáló akváriu víztérfogata ne lehet kevesebb tengervizes akváriu esetén 100 liternél. A beutatási célt szolgáló akváriu térfogatának a teljes vízrendszer térfogatának legalább 70%-ának kell lennie. 3. Az egy-egy akváriui egységben axiálisan elhelyezhetõ halennyiséget az alábbiak szerint kell kiszáítani: A beutatási célt szolgáló akváriu (A) és a kiegyenlítõ tartály (B) literben száított térfogatának összegéhez hozzá kell adni a szûrõrendszer által elõállított tisztított víz literben száított ennyiségét [szûrõegység (C) és a csõrendszer (D) literben száított összes víztérfogata egszorozva a szûrõrendszer óránkénti forgatási rátájával (T) egyenlõ az összes literben száított hasznos víztérfogattal]. Az így kapott értéket el kell osztani a következõ táblázatban eghatározott 1 c halra jutó víztöeg értékkel. Az eredény a edencébe telepíthetõ halak összes testhosszát (L) adja c-ben. Képletben: A B ( C D) T L E I. Édes- és brakkvízi halak A halak testhossza 1 c halra jutó víztöeg literben egadva (E) c-ig c-t eghaladótól 100 c-ig c-t eghaladó 15 II. Tengeri halak A halak testhossza 1 c halra jutó víztöeg literben egadva (E) c-ig c-t eghaladótól 100 c-ig c-t eghaladó 60 C. Fán és talajon élõ kétéltûek Állat hossza farkos kétéltûek c Állat hossza farkatlan kétéltûek c Miniális terület Egy állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Miniális agasság 1. 5-ig 2,5-ig 0,09 0,009 0, t eghaladótól 10-ig 2,5-t eghaladótól 5-ig 0,12 0,015 0, t eghaladótól 15-ig 5-t eghaladótól 7,5-ig 0,15 0,05 0, t eghaladótól 20-ig 7,5-t eghaladótól 10-ig 0,2 0,07 0, t eghaladó 10-t eghaladó 0,25 0,12 0,3

8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 27. szá 9489 D. Fél vízi kétéltûek Állat hossza farkos kétéltûek c Állat hossza farkatlan kétéltûek c Miniális terület 1 Egy állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Miniális agasság Miniális vízélység ig 5-ig 0,15 0,015 0,3 0, t eghaladótól 5-t eghaladótól 0,2 0,05 0,3 0,1 15-ig 7,5-ig t eghaladó 7,5-t eghaladó 0,25 0,07 0,3 0,15 1 Aibõl 1/3 rész száraz, 2/3 rész víz. E. Vízi kétéltûek Állat hossza farkos kétéltûek c Állat hossza farkatlan kétéltûek c Miniális vízfelület Egy állatra jutó iniális vízfelület csoportos tartásnál Miniális vízélység ig 5-ig 0,09 0,009 0, t eghaladótól 15-ig 5-t eghaladótól 7,5-ig 0,12 0,025 0, t eghaladótól 20-ig 7,5-t eghaladótól 10-ig 0,25 0,04 0, t eghaladótól 40-ig 10-t eghaladótól 20-ig 0,3 0,085 0, t eghaladó 20-t eghaladó 0,4 0,17 0,3 F. Fán- és sziklán élõ gyíkok Gyík hossza c Miniális terület Még ne ivarérett állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Ivarérett állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Miniális agasság ig 0,12 0,015 0,03 0, t eghaladótól 50-ig 0,2 0,04 0,1 0, t eghaladó 1,0 0,3 0,5 1,0 G. Talajon élõ gyíkok Gyík hossza c Miniális terület Még ne ivarérett állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Ivarérett állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Miniális agasság ig 0,16 0,02 0,08 0, t eghaladótól 50-ig 0,3 0,05 0,15 0, t eghaladó 0,6 0,2 0,3 0,3 H. Talajon élõ kígyók Kígyó hossza c Miniális terület Egy állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Miniális agasság ig 0,03 0,015 0, t eghaladótól 50-ig 0,06 0,03 0, t eghaladótól 100-ig 0,2 0,06 0, t eghaladótól 200-ig 0,4 0,5 0, t eghaladó 1,5 1 0,7

9 9490 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 27. szá I. Fán élõ kígyók Kígyó hossza c Miniális terület Egy állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Miniális agasság ig 0,03 0,015 0, t eghaladótól 50-ig 0,06 0,03 0, t eghaladótól 100-ig 0,2 0,06 0, t eghaladótól 175-ig 0,4 0,37 0, t eghaladó 1 0,5 1 J. Szárazföldi és fél vízi teknõsök Teknõs hossza c Miniális terület Egy állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Miniális agasság ig 0,09 0,015 0, t eghaladótól 15-ig 0,12 0,02 0, t eghaladótól 30-ig 0,5 0,125 0, t eghaladó 1 1 0,5 K. Vízi teknõsök Teknõs hossza c Miniális vízfelület Egy állatra jutó iniális vízfelület csoportos tartásnál Miniális vízélység ig 0,09 0,015 0, t eghaladótól 15-ig 0,12 0,02 0, t eghaladótól 30-ig 0,5 0,125 0, t eghaladó 1 0,5 0,35 L. Madarak A tartási terület szélessége a adár hosszánál, illetve szárnyfesztávolságánál legalább kétszer nagyobb kell, hogy legyen, de iniu 35 c. Madár hossza c Miniális terület Egy adárra jutó iniális terület csoportos tartásnál Leghosszabb oldal iniális érete Miniális agasság ig 0,15 0,03 0,4 0, t eghaladótól 20-ig 0,2 0,04 0,6 0, t eghaladótól 45-ig 0,5 0,1 1,0 0, t eghaladó 2,0 1,0 2,0 1,8 M. Rágcsálók Állat faja Miniális terület Egy állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Legrövidebb oldal iniális hossza Miniális agasság 1. Tengerialac 0,15 0,05 0,4 0,25 2. Aranyhörcsög 0,09 0,015 0,25 0,2 3. Törpehörcsög 0,09 0,015 0,2 0,2 4. Csincsilla, ókusok 0,4 0,2 0,4 0,7 5. Degu 0,3 0,15 0,4 0,4 6. Patkány 0,18 0,03 0,3 0,3 7. Futóegér és egyéb egerek 0,2 0,04 0,25 0,2

10 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 27. szá 9491 N. Nyulak Fajta érete (töeg kg) Miniális terület Egy állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Legrövidebb oldal iniális hossza Miniális agasság 1. 3-t el ne érõ 0,5 0,25 0,5 0, tól 5-ig 0,7 0,35 0,6 0, t eghaladó 0,9 0,45 0,7 0,7 O. Görény Miniális terület Egy állatra jutó iniális terület csoportos tartásnál Legrövidebb oldal iniális hossza Miniális agasság 0,5 0, A Korány 42/2010. (II. 26.) Kor. rendelete az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelérõl szóló évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Kor. rendelet, valaint a közötti idõszakra vonatkozó Nezeti Kiosztási Terv kihirdetésérõl, valaint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól szóló 13/2008. (I. 30.) Kor. rendelet ódosításáról Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelérõl szóló évi XV. törvény 20. (5) bekezdés a), c), d) és e) pontjában kapott felhatalazás alapján, az Alkotány 35. (1) bekezdés b) pontjában egállapított feladatkörében eljárva, a Korány a következõket rendeli el: 1. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelérõl szóló évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Kor. rendelet (a továb biak ban: Üht. vhr.) a 2. -t köve tõen a következõ alcíel és 2/A. -sal egészül ki: A kibocsátási egység kereskedeli rendszerbe 2013-tól bekapcsolódó létesítényekkel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség 2/A. (1) E rendelet 8. ellékletében felsorolt tevékenységet folytató létesítény üzeeltetõje a as évekre vonatkozóan a tüzelõanyag-felhasználás és a technológiai adatok alapján kiszáítja az erre az idõszakra vonatkozó üvegházhatású gáz kibocsátási adatokat, és azokat április 30-ig a környezetvédeli hatóságnak elektronikus adathordozón vagy elektronikus levélben benyújtja. A kibocsátási adatokhoz ellékelni kell az azok kiszáításához felhasznált dokuentuokra, adatokra és az alkalazott száítási ódszerre vonatkozó tájékoztatást. (2) Ha az (1) bekezdés szerinti kibocsátási adatok azért ne állapíthatók eg, ert az azok kiszáításához szükséges adatok ne állnak az üzeeltetõ rendelkezésre, az üzeeltetõ az erre vonatkozó nyilatkozatát április 30-ig egküldi a környezetvédeli hatóságnak. (3) Ha a környezetvédeli hatóság egállapítja, hogy a benyújtott adatok egalapozottak, június 30-ig egküldi azokat az Európai Bizottságnak (a továb biak ban: Bizottság). 2. Az Üht. vhr a helyébe a következõ rendelkezés lép: 11. (1) Azok az üzeeltetõk, akik a Kiosztási Terv szerint az új belépõ tartalékból kibocsátási egységekben részesülhetnek, a kibocsátási egységek térítésentes kiosztását az e jogosultságot egalapozó eseény évének deceber 1-jétõl az azt követõ év január 5-ig, utána pedig évente a tárgyév deceber 1-jétõl a tárgyévet követõ év január 5-ig kérhetik a inisztertõl. Ezen határidõk elulasztása jogvesztõ.

A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról A Korány 41/2010. (II. 26.) Kor. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalazásáról A Korány az állatok védelérõl és kíéletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról. Általános rendelkezések

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról. Általános rendelkezések Dokuentu http://www.coplex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1000041.kor&... 1 / 8 2010.03.25. 11:05 A jogszabály ai napon hatályos állapota 41/2010. (II. 26.) Kor. rendelet a kedvtelésből tartott állatok

Részletesebben

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról OptiJus Opten Kft. I. 41/2010. (II. 26.) Kor. rendelet 41/2010. (II. 26.) Kor. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalazásáról A 2012.8.1. és 2012.12.31. között hatályos szöveg Tartalojegyzék

Részletesebben

A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról A Kormány az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 41/2010. (II. 26.) Kor. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalazásáról A Korány az állatok védeléről és kíéletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének f) pontjában,

Részletesebben

A KORMÁNY 41/2010. (II. 26.) KORM. RENDELETE A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS FORGALMAZÁSÁRÓL

A KORMÁNY 41/2010. (II. 26.) KORM. RENDELETE A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS FORGALMAZÁSÁRÓL A KORMÁNY 41/2010. (II. 26.) KORM. RENDELETE A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS FORGALMAZÁSÁRÓL A Kormány az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölése után lehet

kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölése után lehet Alapfogalmak kedvtelésből tartott állat: a rendszertani besorolásától függetlenül minden olyan állat, amelyet nem kizárólag tudományos kutatás, állati eredetű termék előállítása, igavonás, teherhordás,

Részletesebben

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról A Kormány az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének f)

Részletesebben

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról OptiJUS Opten Kft. I 41/2010. (II. 26.) Kor. rendelet 41/2010. (II. 26.) Kor. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalazásáról 2015.04.01. és 2015.12.31. között hatályos szöveg Tartalojegyzék

Részletesebben

Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 7. sz. napirendi pontjához

Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 7. sz. napirendi pontjához Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 7. sz. napirendi pontjához Tárgy: Kedvtelésből tartott állatok tartásával összefüggő szabályozás Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról A Kormány az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének f)

Részletesebben

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról A Kormány az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének f)

Részletesebben

Balástya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2005.(IV.09.) rendelete az állatok tartásáról

Balástya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2005.(IV.09.) rendelete az állatok tartásáról Balástya Község Önkorányzat Képviselő-testületének 8/2005.(IV.09.) rendelete az állatok tartásáról A helyi önkorányzatokról szóló, többször ódosított 1990. évi LXV. Tv. (Ötv) 16.. (1) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képvis elő- testületének 8/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képvis elő- testületének 8/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képvis elő- testületének 8/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelete az állattartá s rendjérő l szóló 16/2009. (IV.23.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet. a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérôl

41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet. a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérôl 4/997. (III. 5.) Kor. rendelet a betéti kaat, az értékpapírok hozaa és a teljes hiteldíj utató száításáról és közzétételérôl A Korány a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 996. évi CXII.

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Kor. rendelet a környezetvédeli terékdíjentesség, a terékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valaint a használt guiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédeli terékdíjról,

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

Idegenhonos inváziós állatfajok

Idegenhonos inváziós állatfajok Idegenhonos inváziós állatfajok Czirák Zoltán Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály LIFE természetvédelmi tréning 2016. június 20. LIFE CAP HUN LIFE14 CAP/HU/000010 Idegenhonos inváziós

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő és cíe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A közbeszerzés tárgya és ennyisége: Vagyongazdálkodási szakértői

Részletesebben

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Pusztaszentlászló Község Önkorányzata Képviselőtestületének 5/2009.(V.04.). önkorányzati rendelete PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL 1 Pusztaszentlászló Község Önkorányzat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1 A rendelet hatálya 1 Szabályozási eleek 1 Sajátos jogintézények 2 Fogalo eghatározás

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól. VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1 az állattartás szabályairól. (Egységes szerkezetben!) Vásárosnamény Város Önkormányzatának (a továbbiakban:

Részletesebben

Talajvízkút vízjogi létesítési engedélyezése, vízjogi üzemeltetési engedélyezése

Talajvízkút vízjogi létesítési engedélyezése, vízjogi üzemeltetési engedélyezése Talajvízkút vízjogi létesítési engedélyezése, vízjogi üzeeltetési engedélyezése (agánszeély illetve társasház részére axiu 500 3 /év házi vízigény esetén) Hatáskörrel rendelkezik: jegyző Eljárást egindító

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1.

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1. Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartali kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes portfoliók

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 23/1999.(XI.03.) sz. Ök. rendelete Az állattartás helyi szabályozásáról

Göd Város Önkormányzat 23/1999.(XI.03.) sz. Ök. rendelete Az állattartás helyi szabályozásáról Göd Város Önkorányzatának Képviselő testülete Az állattartás helyi szabályozásáról Göd Város Önkorányzat 23/1999.(XI.03.) sz. Ök. rendelete Az állattartás helyi szabályozásáról Göd Város Önkorányzat Képviselő

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (X.24.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (X.24.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (X.24.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Atkár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (X.24.) önkormányzati

Részletesebben

D2200-02. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Megvalósítási hely szerint illetékes HACS neve: Cégforma: Név: E-mail cím: ,- EUR / ,- Ft

D2200-02. Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Megvalósítási hely szerint illetékes HACS neve: Cégforma: Név: E-mail cím: ,- EUR / ,- Ft Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a faluegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető táogatás Táogatási kérele - Főlap Jogcíkód: 6.352.01.01 Benyújtandó

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

5/2004. (01.21.) Kgy. sz. rendelet 1

5/2004. (01.21.) Kgy. sz. rendelet 1 5/2004. (01.21.) Kgy. sz. rendelet 1 a közutak ne közlekedési célú igénybevételéről és a közút elletti közterületek felbontásáról és az igénybevételi díjáról I. Általános rendelkezések Hódezővásárhely

Részletesebben

ADATLAP Engedély iránti kérelemhez a 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet (továbbiakban R.) alapján

ADATLAP Engedély iránti kérelemhez a 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet (továbbiakban R.) alapján ADATLAP Engedély iránti kérelehez a 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet (továbbiakban R.) Érkezett: (Hatóság tölti ki!) Építény egnevezése: Kieelt jelentőségű beruházás: Korányrendelet száa: Kérelezett engedély

Részletesebben

Tárgy: Dunakeszi Város Önkormányzatának a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló./2016. (. ) önkormányzati rendelete

Tárgy: Dunakeszi Város Önkormányzatának a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló./2016. (. ) önkormányzati rendelete Dióssi Csaba polgármester úr részére Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala Székhelyén Tárgy: Dunakeszi Város Önkormányzatának a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló./2016.

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves Község Önkorányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) száú rendelete (egységes szerkezetben a ódosításokkal) BALATOFENYVES KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonfenyves Község

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.), 19/2012. (V.21.), 31/2012. (XI.05.) és 1/2013.(I.31.)

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 24/2010.(VI. 30.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 31/2010.(IX.15.) és a.../2012. (IV....) önkormányzati

Részletesebben

Mérés módszere Válasz Eredmény Minősítés Megjegyzés

Mérés módszere Válasz Eredmény Minősítés Megjegyzés Kat. Minősítési kritériu Ellátás Pont -Kategória Fenntartható üzleti irányítási utatók -lkategória Fenntarthatósági alapelvek rendszere 1-lapfeltétel 1-lapfeltétel 3-jánlott szolgáltató a régió országos

Részletesebben

II. MELLÉKLET AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

II. MELLÉKLET AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxebourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-ail: p-ojs@opoce.cec.eu.int Inforáció és on-line foranyotatványok:

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Dátu: 2009. június 15. Tisztelt Ajánlattevő! Mellékelten küldö a HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, int Ajánlatkérő által a KÉ 8969/2009 száon a közbeszerzési értesítőben 2009. ájus 20-án közzétett Egyösszegű,

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Mérés módszere Válasz Eredmény Minősítés Megjegyzés

Mérés módszere Válasz Eredmény Minősítés Megjegyzés Elvárás típusa Kat. Minősítési kritériu Szállás Pont -Kategória Fenntartható üzleti irányítási utatók -lkategória Fenntarthatósági alapelvek rendszere 1-lapfeltétel 1-lapfeltétel 3-jánlott szolgáltató

Részletesebben

Tájékoztatás az állattartók kötelezettségeiről

Tájékoztatás az állattartók kötelezettségeiről Tájékoztatás az állattartók kötelezettségeiről A Tiszaújvárosban lakó, kedvtelésből állatokat tartók számára összefoglaljuk azokat a jogszabályi rendelkezéseket, amelyek előírják az állattartással összefüggő

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2 Verőce Község Önkorányzata 9/2010. (X. 06.) önkorányzati rendelete VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Módosította: 3/2011. (I. 12.) és 10/2012.

Részletesebben

CPV kód: Fő tárgy: További tárgyak: Előzmény:

CPV kód: Fő tárgy: További tárgyak: Előzmény: Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és cíe: Educatio Társadali Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1122 Budapest, Maros utca 1921.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 23. szám 1839

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 23. szám 1839 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 23. szám 1839 A Kormány 41/2013. (II. 14.) Korm. rendelete a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi

Részletesebben

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal elektronikus Egyedi Iratkezelési Szabályzata

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal elektronikus Egyedi Iratkezelési Szabályzata Polgáresteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1) elléklete 7) függeléke Csanyteleki Polgáresteri Hivatal elektronikus Egyedi Iratkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK Tartalojegyzék... 2 Levéltár

Részletesebben

Fluidizált halmaz jellemzőinek mérése

Fluidizált halmaz jellemzőinek mérése 1. Gyakorlat célja Fluidizált halaz jellezőinek érése A szecsés halaz tulajdonságainak eghatározása, a légsebesség-nyoásesés görbe és a luidizációs határsebesseg eghatározása. A érésekböl eghatározott

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 14. elléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cíek 1 (jelölje eg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete. az állattartásról

Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete. az állattartásról Nagyfüged Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007(V. 10.) számú rendelete az állattartásról a módosításokkal egységes szerkezetben A Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete AZ ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ MELLÉKÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉNÉL BETARTANDÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOKRÓL ÉS AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOALTOS EGYÉB

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

Kázsmárk Község Önkormányzat Képviselő- testületének. 11/2016.(VIII.02.) önkormányzati rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Kázsmárk Község Önkormányzat Képviselő- testületének. 11/2016.(VIII.02.) önkormányzati rendelete. az állattartás helyi szabályairól Kázsmárk Község Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2016.(VIII.02.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Kázsmárk Község Önkormányzat képviselő- testülete az Alaptörvény 32.cikk

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V.2.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről /Egységes szerkezetben a 44/2011. (IX.27.)

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére

Előterjesztés. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére Előterjesztés Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére Tárgy: Az állatok tartásáról szóló 7/2007. (VIII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47 2005.10.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47 A BIZOTTSÁG 1739/2005/EK RENDELETE (2005. október 21.) cirkuszi állatok tagállamok közötti mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmények meghatározásáról

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1 / 8 211.8.29. 12:4 Ingyenes, egbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi A jogszabály ai napon (211.VIII.29) hatályos állapota tartaloszolgáltatójától A jel a legutoljára egváltozott

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

A Kormány 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelete egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelete egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 11722 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 70. szám A Kormány 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelete egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a 1 2. tekintetében az állatok védelmérõl és kíméletérõl

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése Használati-elegvíz készítő nakollektoros rendszer éretezése Kiindulási adatok: A éretezendő létesítény jellege: Családi ház Melegvíz felhasználók száa: n 6 fő Szeélyenkénti elegvíz fogyasztás: 1 50 liter/fő.na

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/1- /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegez az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő cíe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A közbeszerz tárgya ennyisége: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete. az állattartásról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete. az állattartásról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete az állattartásról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése

2. Rugalmas állandók mérése . Rugalas állandók érése PÁPICS PÉTER ISTVÁN csillagász, 3. évfolya 00.10.7. Beadva: 00.1.1. 1. A -ES, AZAZ AZ ABLAK FELLI MÉRHELYEN MÉRTEM. Ezen a laboron a férudak Young-oduluszát értük, pontosabban

Részletesebben

Kiszelovics Ildikó vezető településtervező, EV Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS

Kiszelovics Ildikó vezető településtervező, EV Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS Kiszelovics Ildikó vezető településtervező, EV. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 15/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNSZENTMÁRTON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK NAGYKOVÁCSI FŐÚT MELLETTI GDASÁGI TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE - SZT-9 FŐÉPÍTÉSZI ÉS KIFÜGGESZTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉTV. 9. (6) 2011. SZEPTEMBER HÓ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Dr. Mező Ferenc Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola. Thúry tagintézménye

Dr. Mező Ferenc Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola. Thúry tagintézménye Dr. Mező Ferenc Thúry György Gináziu és Szakképző Iskola Thúry tagintézénye Intézényi inőségirányítási progra Nagykanizsa, 2012. január - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az intézényi inőségirányítási

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK Faipari alapiseretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 212. ájus 25. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIM Fontos tudnivalók

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /12. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kockázati Jelentés. Erste Bank Hungary Zrt.

Kockázati Jelentés. Erste Bank Hungary Zrt. Kockázati Jelentés Erste Bank Hungary Zrt. A közzétett adatok 2014.09.30-i állapotot tükröznek 1.Kvalitatív adatok... 4 1.1. Általános inforációk... 4 1.1.1. A közzétételről 4 1.1.2. A száviteli és a tőkekövetelény

Részletesebben

GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 3.SZÁMÚ MELLÉKLET. A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok

GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 3.SZÁMÚ MELLÉKLET. A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 3.SZÁMÚ MELLÉKLET A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok MEGKÖTVE TARTANI RETRIEVERT NEM SZABAD!!! 3.1. Tenyészkutyák tartása gazdasági

Részletesebben

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - az állatok

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete az állattartásról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE. A helyi piac működési rendjéről

7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE. A helyi piac működési rendjéről KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE A helyi piac működési rendjéről Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi CXV.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet)

Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet) Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet) Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelete A földűelésügyi és idékfejlesztési iniszter 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelete a közösségi előírások átételét egalósító kötelező előírásairól Az éleliszerekről szóló 2003. éi LXXXII. törény 20. -ának (5)

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Állatok szállítása. A jelen Szabályzat az Eurotunnel Általános szállítási feltételeinek kiegészítését képezi.

Állatok szállítása. A jelen Szabályzat az Eurotunnel Általános szállítási feltételeinek kiegészítését képezi. A fordítás csupán tájékoztató jellegű jogi értelemben kizárólag az angol és a francia nyelvű verziók kötelező érvényűek Állatok szállítása A jelen Szabályzat az Eurotunnel Általános szállítási feltételeinek

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Szólád Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése és a

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2015.(V.13.) rendelettel módosított 26/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben) Kunhegyes Város Önkormányzati

Részletesebben

Biztonsági adatlap EGK

Biztonsági adatlap EGK 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Terékazonosító Kereskedeli név JACKOCELL 4 1.2 Az anyag vagy keverék egfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

3. (1) A rendelet területi hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - Budapest Főváros XIV. Kerület közigazgatási területére terjed ki

3. (1) A rendelet területi hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - Budapest Főváros XIV. Kerület közigazgatási területére terjed ki Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V.2.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről /Egységes szerkezetben a 44/2011. (IX.27.),

Részletesebben

/2012. (.) 14/2009. (V.15.)

/2012. (.) 14/2009. (V.15.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról szóló 14/2009. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

A felelős személyre vonatkozó képesítési előírások

A felelős személyre vonatkozó képesítési előírások 1. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez A felelős személyre vonatkozó képesítési előírások Felelős személy lehet, aki az alábbi egyetemi vagy főiskolai végzettségek valamelyikével és

Részletesebben

316 Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

316 Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 316 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 31998L0058 1998.8.8. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 221/23 A TANÁCS 98/58/EK IRÁNYELVE (1998. július 20.) a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről AZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Sümegi Attila

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 15/2012. (X. 05.) ÖR egységes

Részletesebben

8/2005.(VI. 1.) számú. rendelete. KADARKÚT NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetben)

8/2005.(VI. 1.) számú. rendelete. KADARKÚT NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Egységesítve:2014.noveber 13. Hatályos: 2011. augusztus 1. Kadarkút Nagyközség Önkorányzata Képviselő-testületének 8/2005.(VI. 1.) száú rendelete KADARKÚT NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Módosításokkal

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

A KAB-HEGYI ERDŐTERVEZÉSI KÖRZET KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVE

A KAB-HEGYI ERDŐTERVEZÉSI KÖRZET KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVE NÉBIH Erdészeti Igazgatóság Erdőtervezési és Terészetvédeli Osztály 023 Budapest, Frankel Leó utca 42-44. A KAB-HEGYI ERDŐTERVEZÉSI KÖRZET KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVE 202 Tervező: Dávid József... Kalincsák

Részletesebben