HÁZIREND. 3. A gondozási nevelési programmal, ill. intézményi minőségbiztosítási programmal összefüggő szabályok: -1-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. 3. A gondozási nevelési programmal, ill. intézményi minőségbiztosítási programmal összefüggő szabályok: -1-"

Átírás

1 Tesz-Vesz Kuckó Kisgyermekes Családi Napközi és Játszóház Fenntartó: Emberke Családsegítő Alapítvány 7621 Pécs, Szt. Mór u. 5. cím: honlap cím: HÁZIREND 1. Családi napközi felvételi körzet és az átvétel eljárási rendje A Pécs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának városi jegyzője által kiadott működési engedély alapján az egész megye területéről vesszük fel a gyermekeket a napközibe. A napközi 18 hónapos kortól 4-5 éves korig gondoskodik a gyermekek gondozásáról. A napközibe való felvétel egész év folyamán folyamatosan történik. A napközi tevékenység mellett, mint kiegészítő szolgáltatás nyitott játszóházi tevékenység is folyik, ez a nap meghatározott óráiban és időszakosan működik. 2. A gondozási év rendje a., Családi napközi: A működési időszak: egész évben. Működési engedélyhez kötött tevékenység, kapcsolattartási kötelezettséggel bír a városi önkormányzat népjóléti osztályával, a városi ÁNTSZ dolgozóival, a Módszertani Bölcsőde vezetésével, a gyámhatósággal, ill. a gyermekjóléti intézménnyel. b., Játszóházi tevékenység: Tervezett működési időszak : a családi napközi tevékenységgel, mint a családi napközi szolgáltatása, párhuzamosan a nap meghatározott óráiban, időszakosan végzett tevékenység. Működési engedélyhez nem kötött tevékenység. c., Nyári napközi: Tervezett működési időszak: június közepétől augusztus végéig. Időszakos ÁNTSZ engedélyhez kötött tevékenység, működési engedélyhez nem kötött. 3. A gondozási nevelési programmal, ill. intézményi minőségbiztosítási programmal összefüggő szabályok: -1-

2 1) A napközi szakmai programmal rendelkezik, mely a gondozási-nevelési feladatokat is tartalmazza. 2) A szakmai programot a szülői faliújságon minden szülő szabadon megtekintheti. 3) A családi napközik országos minőségbiztosítási programjáról a napközi vezetője, vagy az általa kijelölt személy tájékoztatást ad a szülőknek, ill. erről tájékoztatás kérhető a családi napközik közhasznú egyesülete által működtetett honlapon a 4.Karbantartás és szabadságolások miatti zárva tartás rendje Szabadság miatt évente maximum 30 munkanapon szünetel a szolgáltatás, amit a működtető a szülőkkel előre egyeztet, ez az időszak alatt a működtetőt ellátási díj nem illeti meg. A zárva tartás ideje alatt a szükséges karbantartási munkálatokat elvégezteti. 5.A gyermek családi napközi életrendjével kapcsolatos rendelkezések 5.1 A napközi napi, heti, stb. nyitva tartás rendje, a játszóházi foglalkozásoknak napi, heti, stb. időrendje Családi napközi: Hétfőtől péntekig 8 órától óráig, főbejárat biztonsági okokból mindig zárva van, csak csengetésre nyitunk! A családi napközi működtetője: Farkas Judit Családi napközi helyettes: Miskó Szilvia Telefonszám: 72/ , 06/20/ Napirend: : érkezés : tízórai : délelőtti foglalkozások (játszóházi szervezésben),v. udvari játszás, séta, stb : ebéd : csendes pihenő uzsonna,délutáni foglalkozás, játék, séta tól hazaindulás Tevékenységek: kézműves foglalkozások, zenélés, mondókázás, idegen nyelvi foglalkozások, szabadtéri játékok, séta, szerepjátékok,stb. A napirend zavartalansága érdekébe a napközibe 9,30 óráig érkezhetnek és 15 órától -2-

3 távozhatnak a gyermekek. Lehetőség van arra is, hogy félnapos elhelyezést vegyenek igénybe, ilyenkor a gyermekeket 12,30-ig kell elvinni. A játszóházi foglalkozások: Heti rendje: hétfőtől péntekig délelőtt 9:30 és11:30 között nyitott játszóház működik, szervezett foglalkozásokkal, ill. délutánonként alkalomszerűen a napközi zárása után kerül sor még szervezett foglalkozásokra A családi napközibe járáshoz nem szükséges dolgok behozása megtiltásának, korlátozásának, feltételeinek szabályai 1) Tilos a napközibe behozni a napközibe járáshoz nem szükséges dolgokat, baleset és tűzveszélyes tárgyakat, pl. kés, petárda, gyufa, fegyver, öngyújtó, stb. 2) Felelősséget nem vállalunk, - ékszer, drága játék, pénz, mobiltelefon, stb. 3) Az előírt szabályok megszegése esetén bekövetkezett kárért, a családi napközi csak szándékos károkozás esetén felel! 4) A játszóházban a szülőkkel együtt tartózkodó gyermekekért a szülők vállalják a felelősséget! 5) A tűzbiztonsági intézkedéseket mindenki köteles betartani! 6.A gyermeki jogok, kötelességek gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések 6.1. A szülők és a családi napközi folyamatosan és kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről, ez alapvető fontosságú a személyre szóló gondozás, nevelés kialakításában, az érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartóan. A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája lehet. Mivel mindegyik más-más szerepet tölt be javasolt minél többet alkalmazni közülük: -beszélgetés érkezéskor, hazamenetelkor -hirdetőtábla -írásos tájékoztatás -előre egyeztetett egyéni konzultáció A szülőkkel való kapcsolattartás során figyelembe kell venni a szülők nevelési gyakorlatát a gyermek gondozása, nevelése során. A gyermeket ért legkisebb balesetről is kötelező a szülőket tájékoztatni A támogató, ellenőrző szakemberekkel történő kapcsolattartás során közös megállapodások meghozatala és betartása, tájékoztatás adása a gyermekekről, szükség esetén a támogató szakemberek felkeresése, s egyéni problémák megbeszélése. -3-

4 6.3.A szolgáltatást igénybe vevő szülők kötelezettségei, ill. egészségvédelmi szabályok: a gyermek esetleges krónikus betegségeiről, állapotáról, allergiás hajlamairól kötelesek tájékoztatni a gondozó személyt; szerződéskötés esetén nyilatkozik, hogy a gyermek milyen gyógyszert kapjon pl. láz, stb. esetén s erről kit kell értesíteni; a gyermeket tisztán és ápoltan köteles átadni; ha valamilyen oknál fogva a gyermeket nem viszi a családi napközibe, erről időben értesíti a gondozó személyt; a gyermeket köteles a megegyezés szerinti időben (ez lehet alkalmankénti is) hozni és vinni; az ellátásban részesülő gyermek háziorvosát értesíteni kell arról, hogy az ellátandó gyermeket ebben az ellátási formába gondozzák. A háziorvosnak nyilatkoznia kell arról, hogy az ellátandó gyermek közösségbe vihető. 6.4.A szülő nem késztethető lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződésének megvallására, megtagadására. 6.5.A szülői közösség joga figyelemmel kísérni a gyermeki jogok érvényesülését, a nevelési munka eredményességét a családi napköziben. Megállapításairól tájékoztatja a működtetőt és a fenntartót. 7. A napköziben való elhelyezés megszűnésének esetei, eljárási rendje 1) megszűnik a családi napközi elhelyezés, ha a gyermeket másik intézmény (napközi, bölcsőde, óvoda) átvette, 2) a szülő írásban bejelenti, hogy a megállapodást 30 nappal később felbontja, ill. határozott idejű megállapodás esetén az általa megjelölt napon, 3) napközi befizetési hátralék miatt, amennyiben legalább kétszer erre fel lett szólítva a szülő, 4) ha a gyermek a napköziből 30 napnál több napot van távol, kivéve, ha a szülő ezt előzetes megbeszélés során írásba bejelentette és az elhelyezést átmenetileg szüneteltetni akarja. A napközi törli a nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek ellátása a jogszabályok szerint megszűnik. 8.Tartózkodás a napköziben: 1) a napköziben csak egészséges, valamint a napközi térítési díjat befizetett gyermek tartózkodhat, 2) betegségből felgyógyult gyermek csak orvosi engedéllyel látogathatja a családi napközit. A -4-

5 hiányzás okát, a távolmaradás első napján a szülő kötelessége bejelenteni, akkor is, ha a gyermek családi okok miatt van távol. 3) Amennyiben a gyermek valamilyen oknál fogva huzamosabb ideig távol marad a napköziből, de a férőhelyét szeretné a szülő fenntartani, úgy a felmentését írásban kell kérnie a vezetőtől. 9. Baleset-megelőzési előírások Nevelés-gondozás folyamatában a baleseti források, kockázati tényezők kiküszöbölés, a biztonság megtartása (prevenció) az esetleg bekövetkezett veszély elhárítása (munkavédelmi oktatás). 9.1.Munkavédelmi-, tűzvédelmi, balesetmegelőzési szabályok: Az intézményre vonatkozó munkavédelmi-tűzvédelmi, baleset-megelőzési szabályokat a munkavédelmi-tűzvédelmi szabályzat tartalmazza, ennek ismertetése minden év szeptemberében történik, a napközi működtető tartja A baleset esetén teendő intézkedések 1.) a gyermek ellátása (vérzéscsillapítás, fertőtlenítés), 2.) szülő értesítése, 3.) szükség esetén orvosi ellátás, mentő értesítése, 4.) jelentés a működtetőnek, 5.) jegyzőkönyvezés 10. Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok a., a térítési díj megállapítása, a fenntartói szabályok alapján történik b., a befizetés és a visszafizetés rendje, eljárási szabálya 1) befizetés rendje: Minden hónap 10-ig személyesen, vagy banki átutalással. 2) Visszafizetés, elszámolás: A szülőkkel kötött megállapodás tartalmazza ennek rendjét, ill. egyéb rendelkezés híján a következő havi befizetésekor történnek az elszámolások. 11. Házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok Tájékoztatás, megismertetés rendje: -5-

6 beiratkozáskor 1 példányt a szülőnek átadunk az első szülői értekezleten a vezető, ill. az általa megbízott személy ad tájékoztatást róla, a szülői hirdetőtáblán egy példányt kifüggesztünk. 12.Záró rendelkezések házirend hatálya, hatálybalépése a házirend minden év augusztus utolsó hetében kerül felülvizsgálatra, és minden év szeptember 01-én lép hatályba felülvizsgálat rendje a házirendet módosítani a jogszabályok változásakor, ill. az intézmény életében bekövetkezett változáskor kell. A családi napközit fenntartó alapítvány kuratóriumának éves ülésein javaslat tehető a változtatásra és ezt a kuratórium egybehangzó véleménye hagyja jóvá. 13.Működtetői aláírás, bélyegző A családi napközi működtetője, ill. az Emberke Családsegítő Alapítvány erre kijelölt kuratóriumi képviselői jogosultak aláírásra, ill. bélyegző használatára. Pécs, március A HÁZIRENDET az Emberke Családsegítő Alapítvány kuratóriuma egységesen elfogadja, és azzal egyetért: kuratóriumi elnök kuratóriumi tag kuratóriumi tag kuratóriumi tag -6-

Mindszentgodisai Óvoda 7391 Mindszentgodisa, Béke u.9. HÁZIREND 2013. Készítette: Kónyáné Füst Szilvia óvodavezető

Mindszentgodisai Óvoda 7391 Mindszentgodisa, Béke u.9. HÁZIREND 2013. Készítette: Kónyáné Füst Szilvia óvodavezető 1 Mindszentgodisai Óvoda 7391 Mindszentgodisa, Béke u.9. HÁZIREND 2013. Készítette: Kónyáné Füst Szilvia óvodavezető 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések 5 1.1 Törvényi háttér 5 1.2. Érvényességi rendelkezések

Részletesebben

HÁZIREND. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Pilismarót község Önkormányzat Képviselőtestülete 2028 Pilismarót, Rákóczi u.15.

HÁZIREND. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Pilismarót község Önkormányzat Képviselőtestülete 2028 Pilismarót, Rákóczi u.15. ...... (közoktatási intézmény Óvoda megnevezése) Az óvoda hivatalos adatai: Az óvoda neve: Mesevár Óvoda HÁZIREND Az óvoda székhelye: 2028 Pilismarót, Iskola u.2. Az intézmény fenntartója és felügyeleti

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

A HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

A HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE A HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE Intézmény OM - azonosítója: 102934 Legitimációs eljárás Készítette: Jones Zsuzsa intézményvezető. Elfogadta a nevelőtestület nevében: A dokumentum jellege:

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását.

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását. A házirendünk jogszabályi hátterei: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. a köznevelési tv. végrehajtásáról (a továbbiakban: vhr.) 11/1994

Részletesebben

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 HÁZIREND KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 2013 2.oldal TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi alapja, nyilvánossága 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. 1. Általános információk 3. 1. 2. Az óvoda nyitva tartása 4.

Részletesebben

BENEDEK ELEK ÓVODA PAKS HÁZIREND

BENEDEK ELEK ÓVODA PAKS HÁZIREND BENEDEK ELEK ÓVODA PAKS HÁZIREND 2013. március 2 Tartalomjegyzék A házirend célja...5 1. Házirend hatálya...5 2. Az óvoda adatai...5 3. Óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje...7 4. Nevelési év rendje...8

Részletesebben

A FÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

A FÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG A FÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG GONDVISELÉS ÓVODÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2014. Tartalom: I. INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL... 3 AZ ÓVODA NYITVATARTÁSA... 3 MIKOR VEHETI IGÉNYBE A GYERMEK AZ ÓVODÁT... 4 II. AZ ÓVODAI

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA,, A gyermeknek joga, hogy óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

Mesepalota Óvoda Házirendje

Mesepalota Óvoda Házirendje Mesepalota Óvoda Házirendje 1 1. Bevezető 1. 1. A házirend célja és feladata 1. 1. 1. Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Kedves Szülők!

ÓVODAI HÁZIREND. Kedves Szülők! ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvodaválasztással együtt intézményünk pedagógiai programját és a házirendet is elfogadták. Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

KUCKÓ MAGÁNÓVODA. 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 91/b Telefon: 223 20 30 OM azonosító: 200012 HÁZIREND

KUCKÓ MAGÁNÓVODA. 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 91/b Telefon: 223 20 30 OM azonosító: 200012 HÁZIREND KUCKÓ MAGÁNÓVODA 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 91/b Telefon: 223 20 30 OM azonosító: 200012 HÁZIREND 1/2013 HÁZIREND Kuckó Magánóvoda 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 91/b. Intézmény OM - azonosítója: 200012

Részletesebben

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol, Szent István király út 70. Telefon: 56/446-003 E-mail: szajovi@gmail.com OM azonosító: 201969 SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PH. Készítette:. Szajol, 2014. 09.

Részletesebben

Házirend 2013/2014-es nevelési évre

Házirend 2013/2014-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei út. 4-5. Házirend 2013/2014-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető:. Nevelőtestület nevében: Alkalmazotti közösség nevében:.... Icsu

Részletesebben

HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA HÁZIRENDJE

HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA HÁZIRENDJE HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA HÁZIRENDJE TISZAFÜRED 2013. TARTALOM: 1. INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL... 5 1.1. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSA... 6 1.2. MIKOR VEHETI IGÉNYBE A GYERMEK AZ ÓVODÁT...7 2. AZ ÓVODAI ÉLET RENDJÉVEL

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. 4400 Nyíregyháza Városmajor u.1. Tel./fax: (42) 512-940 Tel./fax: (42) 512-946 Email: buzaszemovi@gmail.com Email: varosmajoriovi@gmail.com

Részletesebben

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma Intézmény neve: Harangvirág Református Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337 Intézmény fenntartója: Péceli Református

Részletesebben

HÁZIREND. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok:

HÁZIREND. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok: HÁZIREND LUKÁCSHÁZI GYÖNGYHÁZ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZÁMÁRA Ezen házirend Magyarország Alaptörvénye a 2011. évi CXC Nemzeti Köznevelési Törvény a 229/2012 (VIII. 28.)Kormányrendelet a Nemzeti Köznevelési

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

Gyerekkuckó Óvoda. Házirend

Gyerekkuckó Óvoda. Házirend Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest Centenáriumi sétány 3. Tel./fax: 403-66-18 e-mail: centiovi@gmail.com Telephelyek: 1162 Budapest Hermina u. 66-68. Tel./fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők! H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Bevezető A házirend

Részletesebben

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Intézmény neve: Dorog Városi Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Az óvoda vezetője:

Részletesebben

GÁBORJÁNI MOCORGÓ ÓVODA HÁZIREND

GÁBORJÁNI MOCORGÓ ÓVODA HÁZIREND GÁBORJÁNI MOCORGÓ ÓVODA HÁZIREND 2013. OM azonosító: 201965 Készítette, jóváhagyta: Varga Dezsőné óvodavezető Elfogadta: A Gáborjáni Mocorgó Óvoda nevelőtestülete 2013. március Az óvoda házirendje a nemzeti

Részletesebben

Intézmény neve: Csillagszem Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény OM-azonosítója: 032854. Önkormányzata. Intézményvezető-helyettes(ek):

Intézmény neve: Csillagszem Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény OM-azonosítója: 032854. Önkormányzata. Intézményvezető-helyettes(ek): Intézmény neve: Csillagszem Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2142 Nagytarcsa Sport utca 6 sz. Intézmény OM-azonosítója: 032854 Intézmény fenntartója: Nagytarcsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Mágocsi Bokréta Óvoda Házirend : 2013.09.01 Mágocsi Bokréta Óvoda, Blumenstrauss Kindergarten Mágocs, Mágocs Templom tér 2 :

Mágocsi Bokréta Óvoda Házirend : 2013.09.01 Mágocsi Bokréta Óvoda, Blumenstrauss Kindergarten Mágocs, Mágocs Templom tér 2 : Mágocsi Bokréta Óvoda Házirend A házirend célja: a törvénybe foglalt jogi, magatartási szabályok hatékony érvényesülése tartalma: a törvényi felhatalmazásnak megfelelő végrehajtási, eljárási, gyakorlati

Részletesebben