JUSZTIN MÁRTA * Az idegenforgalom híd szerepének szempontjai a két világháború közötti magyar szaksajtóban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JUSZTIN MÁRTA * Az idegenforgalom híd szerepének szempontjai a két világháború közötti magyar szaksajtóban"

Átírás

1 JUSZTIN MÁRTA * Az idegenforgalom híd szerepének szempontjai a két világháború közötti magyar szaksajtóban The Aspects of the Bridge Role of Tourism in the Hungarian Professional Press Between the World Wars Tourism was a part of the political propaganda of Hungary, having regained her state sovereignty, but suffering the losses of the Trianon Peace Treaty. Politicians intended two main tasks for tourism: the first one, in the early twenties, was not conceptual, but practical. Tourism (should have) had to support Hungary s breakout from the international isolation by its tools and professional relationships. The other task was to concentrate tourism propaganda on putting the country in a favourable light and reshaping her image. One of the popular symbols of the propaganda was the bridge, the approaches of which are detailed in the dissertation. The geographical approach focused on East meeting West and its consequences. The historical approach emphasised our Western culture, whilst mentioning the Eastern origin. In the national character approach, experts discovered the bridge between East and West and communicated it to tourists. The bridge, appearing in the articles, brochures and on the posters, was part of the tourism propaganda-kit in the whole era. Az idegenforgalom híd szerepének szimbolikája közhelynek számít és úgy tőnik, hogy ez a kijelentés nem is szorul részletesebb indoklásra. A híd fogalma fizikai valóságok, elvont értelemben nézetek összekapcsoló íve a turizmus területére is igaz: embereket, régiókat, országokat, kultúrákat köt össze. Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen szempontok alapján és miért tekintették hídnak az idegenforgalmat a két világháború között a szaksajtóban. Mielıtt erre rátérnék, tisztázni kell, mit értek szaksajtó alatt. Annál is inkább szükséges ezt megtenni, mert ezek a kiadványok voltak vizsgálódásom forrásai. A turizmussal a két világháború között (is) számtalan újság, napi-, hetilap, folyóirat foglalkozott: Az Est, a Budapesti Hírlap, az Esti Kurír, a Magyar Hírlap, a Magyarság, a Nemzeti Újság, a 8 órai újság, a Pester Lloyd, a Pesti Hírlap, az Újság, a Reggeli Újság, a Fıvárosi Hírlap, a Független Budapest, a Városi Futár, a Külügyi Szemle, de még az olyan tekintélyes folyóiratok is, mint a Nyugat. A húszas második felétıl megjelent a turizmus szakmai sajtója is. A turizmus szaksajtójának szőkebb értelemben azokat az újságokat, folyóiratokat tekintettem, amelyeket a szakmáról a szakmának adtak ki (pl. A Szálloda). Tágabb értelemben ide soroltam azokat a szakmai sajtótermékeket is, amelyek szélesebb olvasóréteg informálását vállalták fel, és propaganda célokat is maguk elé tőztek. Legjelentısebbeknek az Idegenforgalmi Újságot, az angolul, franciául is kiadott Budapester * BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar, Idegenforgalmi Intézet, fıiskolai docens. Idegenforgalmi Újság VII. évf., 9. március. 67

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 00 Fremdenzeitungot, és a négy nyelven (olaszul is) megjelenı Idegenforgalmi Kurírt tartották. A két világháború közötti idegenforgalomban a híd szerep két nagy egymástól el nem választható körben jelent meg: egy konkrét történelmi szituációban, az ország Trianon utáni elszigeteltségében a húszas években, valamint a szintén a békediktátumtól nem függetleníthetı idegenforgalmi propagandában az egész korszakban. Az elsı világháború után megszületı szuverén Magyarország külpolitikailag nyomasztó elszigeteltségben magára maradt. A politikusok, csakúgy, mint a közvélemény az idegenforgalomban látta azt az eszközt, azt a hidat amelyen keresztül (a legszőkebb diplomáciát leszámítva) kapcsolatba lehet kerülni az európai országokkal, a gyıztes nagyhatalmakkal, és a vesztesekkel. A turizmus szervezetei, a Budapest Székesfıvárosi Idegenforgalmi Hivatal, az Idegenfogalmi és Utazási Vállalat (az IBUSZ elıdje) a legkülönbözıbb szakmai és társadalmi kapcsolatokat támogatva mindent megtettek ezért, sajnos nem sok eredménnyel. Ez a helyzet 9-tól lassan változott, de az áttörést csak az 97 áprilisában aláírt olasz-magyar baráti szerzıdés hozta meg. Ezzel Magyarország végleg kilépett az elszigeteltségbıl és megtalálta helyét az új európai rendben. Ami nem jelentette azt, hogy ezt a rendet véglegesnek és megváltoztathatatlannak tekintette. A Trianon okozta veszteségek orvoslásáért, a revízióért küzdött az egész korszakban. A másik területen, az idegenforgalmi propagandában is komoly jelentıséget tulajdonítottak a híd szimbolikának. Mélyebb összefüggései szintén a történelmi eseményekben rejlenek. A trianoni békediktátum nem csak területeitıl idegenforgalmi szempontból is rendkívül értékes területektıl, a Tátrától és a gyógyfürdıktıl fosztotta meg az országot, hanem az identitástudat lelki alapköveit is megrendítette. A nagy történelmi nemzet önképe szertefoszlott és maradt helyette a legyızött, elnyomónak kikiáltott bőnbak-kép. Az elsı reakció természetesen a hárítás volt: általános vélekedés szerint Trianon azért következhetett be, mert nem ismertek minket, félreismertek, gonosz nemzetiségi erık manipulálták a nemzetközi közvéleményt. A történtek másik feldolgozási lehetısége a kis ország, nagy nemzet elképzelés volt, csonka ország 000 éves történelmi múlttal és kultúrával a háta mögött. Ezekbıl vezetıdött le a külpolitika egyik feladata, hogy az országot értékei bemutatásával kedvezıbb színben mutassa be külföldön. Az országnak az önképével is dőlıre kellett jutnia. Megbékélnie azzal, ami maradt, legyen az SZEKFŐ GYULA szavaival a maradék ország természeti kincse, vagy az évszázadok elvehetetlen kultúrája. Az új országkép kialakításában nagy szerepet szántak a turizmusban rejlı propaganda lehetıségeknek bel- és külföldön egyaránt. Az idegenforgalom propagandájának is kettıs célt: egy gazdaságit, de mindenekelıtt egy hazafias missziót is szolgálnia kell. Ebben a gondolatkörben jelent meg a híd szimbólum, és kapta meg különbözı értelmezési tartományait. Zeidler Miklós: A revíziós gondolat, Osiris, Budapest, 00, old. Uo. 59. old. Dr. Bencz Ákos: Idegenforgalmunkért, a Baross Szövetség 96/7 és 97/8. évi elıadássorozatainak anyaga, szerk. Botisky Antal 98.. old. 68

3 JUSZTIN M.: AZ IDEGENFORGALOM HÍD SZEREPÉNEK SZEMPONTJAI... Az idegenforgalom mint híd Budapest és a vidék között Nem csak a szakma, hanem minden, az idegenforgalomra kicsit is oda figyelı személy és szervezet számára az egész korszakban nyilvánvaló volt, hogy a magyar turizmus vonzerejét alapvetıen Budapest jelentette. A Magyarországra látogató külföldieknek csak a 0%-a látogatott el vidékre. A rangsor második helyén a Balaton és környéke állt. Nyilvánvalóvá vált, hogy a turizmus fejlesztése a vidék felfedezése nélkül nehezen képelhetı el. A pénz külföldi nyaralások következtében történı kiáramlása az országból, a külföldi vendégek magyar vidék felé terelése, az ország értékeinek feltárása, az idegenforgalmi kínálat új vonzerıkkel és programokkal való bıvítése, a vidék felzárkóztatása és az ott élık életminıségének javításán túl kulturális okok is egyre inkább megkövetelték az olcsóbb pihenési lehetıségek megteremtését. 99-tıl jól dokumentálhatóak a szociális érvek: a pihenés szükségességének elismerése már a széles társadalmi rétegek szempontjából is. Ezek az egymástól látszólag távol esı okok a turizmusban összeadódva BÁRSONY OSZKÁR híres bonmot-jában, majd ismert plakátszöveggé válva jelentek meg. Utazni kell, nyaralni itthon is lehet. mondta egy elıadásában BÁRSONY OSZKÁR a húszas évek végén. Ezzel a sokat idézett mondatával ráirányította a figyelmet a belföldi nyaralás lehetıségeire, elismerve az igényt a külföldi utazásokhoz. A plakátokon megjelent a jelszó: Utazgassunk hazánk földjén!, Nyaraljunk itthon! Ezeknek a belföldi hétvégi kirándulási és nyaralási lehetıségeknek a kidolgozása, fejlesztése az egész korszakra munkát adott az idegenforgalom szakembereinek és a turizmushoz kapcsolódó szervezetek dolgozóinak. Annál is inkább, mert a harmincas években a javuló gazdasági viszonyok következtében még népszerőbb lett a gondolat, hogy a társadalom minél szélesebb rétege jusson pihenéshez, kikapcsolódáshoz. Minden embernek szüksége van rá s a szükséglet általánosságánál fogva közegészségügyi követelés, hogy a robotban élı ember legalább idırıl-idıre kiszakíthassa magát a megszokott környezetébıl, megszokott testi és lelki világából, új környezetet keressen föl, hol egészségesebb, a domestikátió ártalmától mentes életet talál. DR. KÁROLYI, a korszak egyik idegenforgalmi szaktekintélye ennél konkrétabban fogalmazott szintén 96-ban kidolgozott fejlesztési koncepciójában....adassék alkalom a szerény anyagi eszközök fölött rendelkezı városi kispolgár és munkásosztálynak arrra, hogy egészségét, életkedvét és munkaerejét idınkint, a magyar vidék legalkalmasabb pontjain felfrissíthesse. A szerzı nem csak a rekreációs szempontokra gondolt, hanem a belföldi turizmus kulturális hatására is: minden fıvárosi ember ismerje meg a magyar vidéket... a vidéki kispolgár és földmőves lakosság ismerje meg a városi kultúrát 4 A turisztika is a vidék megismerésére buzdított: Ismerjük meg hazánkat... Keressük fel a gyönyörő Mátrát!, Vadvirágos Mecsek tája a turistákat hívja várja! hirdették a plakátjaik. Turisták lapja, 90. XLII..sz. 74. old. Utazás, 96. június-szeptember. old. Károlyi: A magyar idegenforgalom old. 4 Uo. 69

4 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 00 A MÁV tarifapolitikája is elısegítette a fıváros és a vidék közeledését. Legsikeresebb akciójuk a 75%-os menetjegykedvezményt adó ún. filléres gyorsvonatok indítása volt. Az elsıt 9. március 7-én indították Szegedre, az utolsót 940. november 9-én Kolozsvárra. A sikerek láttán szerveztek vonatokat vidék- Budapest és vidék-vidék relációban is. Ez a híd szerep a propagandában kimondva sehol nem fogalmazódott meg gyakorlati megvalósulása annál jelentısebb volt. A 9 év alatt 400 vonat utast szállított, jelentısen hozzájárulva ezzel az ország megmaradt és felfedezett értékeinek megismertetéséhez. A híd szerep szempontjai az idegenforgalmi propagandában Annál hangsúlyosabban kimondva, nagyon tudatosan alkalmazva, jelent meg a híd szimbólum a turizmus propagandájában. A híd földrajzi szempontja szerint a Magyarországra látogató vendég földrajzilag Kelet és Nyugat mezsgyéjén találja magát. A Budapesti Nemzetközi vásár a fıváros egyik legnagyobb attrakciója.... A lipcsei vásár után ez Európa egyik legnagyobb és legszínesebb vására. Kelet és Nyugat találkozik itt egymással... Brücke zwischen Ost und West... : a Gellérthegynél véget ér Európa hegyes vidéke és ami a Duna túlpartján kezdıdik, az már a Kelet sztyepp világa írja MÁTÉKA BÉLA Magyarország útikönyve. A magyar tájat a külföld szemében a puszta, Hortobágy, az Alföld reprezentálta. Az orosz sztyeppék nyúlványához tartozó, sajátos szépségő, végtelen jelzıkkel leírt vidéket a Kelet szimbólumának tekintették. Kelet a titokzatosságot, a csodát, a romantikát jelentette. A csoda a külföldi sajtó sokat idézett délibábja volt. Az Alföld és a dombvidék, a Kelet és a Nyugat, két kultúra találkozását is szimbolizálta. A földrajzi másság ezáltal kulturális másságot is takart. Ez a séma jelent meg Budapest interpretációjában is. Fekvése: a dombos Buda és a lapos Pest, az élet jellege és ritmusa: a bukolikus, elıkelı Buda és a nyüzsgı, élénk Pest, Ázsia virága, helye az idıben: Buda a történelem, Pest a modern kor. A pusztához, a Hortobágyhoz, Bugachoz hozzátartozott az életmód is. A csikós, a gulyás, életük tárgyi elemeinek, az ostor, a szőr, stb., szokásaik bemutatásával hosszú cikkek foglalkoztak. A puszta romantikájához a külföldiek hozzáképzelték a cigányt is amit a turizmus szervezıi természetesen biztosítottak a számukra, hiszen hegedőszóval, csárdással volt igazi a hangulat. A plakátok, prospektusok tanúsága szerint a puszta, fıleg a Hortobágy képi megjelenítése is kiszolgálta a sztereotípiát: puszta, csikós, a csikósok hajtotta ménes, a karikás ostorral lovakat terelı csikós háttérben a gémeskúttal, legelészı ökörcsorda. 4 A prospektusok képei életképeket is bemutatnak: legtöbbször bográcsos vacsorafı- Idegenforgalmi és utazási Közlöny, 9. május- aug.,. old. Sinkó Katalin: Az Alföld és az alföldi pásztorok felfedezése a külföldi és hazai képzımővésetben In: Ethnographia old. A Szálloda, II. évf.. sz old. The Nationale Geographic Magazine, Vol. LXXIII. Nr.. Washington, January, 98: John Patric: Magyar mirth and melancholy, 4. old. 4 OSZK idegenforgalmi plakát és prospektus győjteménye alapján. 70

5 JUSZTIN M.: AZ IDEGENFORGALOM HÍD SZEREPÉNEK SZEMPONTJAI... zést a pásztorkunyhó elıtt. E kettıs világot a modern Magyarország fejlett közlekedése köti össze: közutak, légi és vasúti közlekedés. Ez ismét a nyugati civilizáció. Híd Magyarország történelmileg is: a magyar történelem a propagandában két fı tendenciát jelenített meg: az egyik keleti eredetünk, múltunk (és kultúránk) a Kárpát-medencében, a másik helyünk és szerepünk Európa történelmében. A szaksajtóban megjelent cikkek elıszeretettel mutattak rá az ország ezer éves történelmére. Minden lehetséges alkalommal, Budapest bemutatásakor, városok történelmének, a Szent István hét ismertetésekor kiemelték ezt. Szent István alakjának gyakori felidézésével nem csak állami létünk létrehozását, hanem kereszténységünket is hangsúlyozták. Legerıteljesebben ezáltal kapcsolódtunk a Nyugathoz, aminek Magyarország volt a legszilárdabb védıbástyája. A kereszténységet a prospektusokban sokszor szerepeltetett Szent István és Gellért-szobor emeli ki. A történelem a magyar lélek leírására is alkalmas volt. A szabadság eszméjét hangsúlyozták a török ellen a szabadságáért küzdı nép, Rákóczi, az 848-as forradalom hısei alakjában. Sajátos hidat alkot nemzeti karakterünk is, bár...jellegzetesen magyar dolog nem lenni vele tisztában, mi az, hogy magyar. Talán éppen ezért folyt róla heves vita a két világháború között. A dolgozat témájánál maradva a szaksajtó cikkei szerint a vendégszeretet nem csak attitüd, hanem az a megmagyarázhatatlan valami, az a többlet, ami idegenforgalmi vonzerıvé emelkedik. Magyarország nagy attrakciója: mi magunk vagyunk, magyarok. fogalmazta meg az IBUSZ elnöke. 4 Az Ázsiából hozott vendégszeretetünket Európában egyedülálló módon 000 éves királyi parancs tette kötelezıvé, és a történelem folyamán, sokszor túlzó módon, mindig be is tartották írta a Fremdenverkehr 96 szeptemberi száma. 5 Árnyaltabban látjuk a híd szerepet, ha nem csak az egyes kategóriákból próbálunk olvasni, hanem azok összemosódásából is. Így majdnem didaktikus képet kapunk. Leggyakoribb a földrajzi, történelmi kategória egybeolvadása. Ebben a földrajzi értelemben vett Kelet és Nyugat találkozásából két történelmi magyarázatot vezettek le: az egyik, hogy ezen a kényes helyen Magyarország védıbástya szerepe szükségszerő volt, és ez tette lehetıvé azt is, hogy a Nyugat békében fejlıdhessék. A másik magyarázat éppen ennek az ellenkezıje. A magyarságban mindkét befolyás, a keleti és nyugati érvényesült és ez hozta létre egyedülálló kultúráját. Das interessanteste in der Menschengeschichte sind die Grenzgebiete, wo verschiedene Rassen, Völker und Kulturen aufeinanderstoßen. Ein derartiges Land ist seit Menschengedenken Ungarn gewesen, das an der östlichen Beuge der Donau gegen die großen sarmatischen Steppe vorgeschoben, stets als Schwelle A híres The Nationale Geographic is közölt ilyen tartalmú képet. The Nationale Geographic Magazine, Vol. LXXIII. Nr.. Washington, January, 98: John Patric: Magyar mirth and melancholy, 9. old. Budapester Fremdenzetiung, 99. II. Jahrg. 4. sz. 5. old. Karácsony Sándor: A magyar lélek, Exodus Budapest old. 4 Budapester Fremdenzeitung Maerz 97. Budapest, 9. old. 5 Fremdenverkehr, September old. 7

6 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 00 zwischen Orient und Okzident diente, das Erbgut beider Welten in sich aufnahm und zu einer überaus vielfältigen, reichgestalteten Kultur verarbeitete. A történelem és a zene üzeneteinek párhuzamba állításából a magyarok szabadságvágyának és hısiességének lelki alapja bontakozott ki. A magyar népzenében gyakori rubato ritmus... [ist] in dem unbezwingbaren Freiheitsdrang des Ungarns verankert és a zenei forma, a rapszódia... klingt mit dem eruptiven Temperament des Ungarntums zusammen. Természetesen nem maradhatott el sem Liszt, sem pedig Berlioz Rákóczi-indulójának megemlítése. Ez egyben bizonyítékul szolgált a magyar kulturális befolyásra Európában. Mindezek a gondolatok vizuálisan is megjelentek a plakátokon, prospektusokon. Az üzeneteknek ez esetben mindig két szintjével kell számolnunk. Az elsıdleges természetesen a közvetlen, az érdeklıdést, az utazási vágyat felkeltı, motiváló kép, hiszen a turizmus profitorientáltsága igényelte a vendégeket, a bevételt. Ugyanakkor a képek mélyebb üzenetet is sugalltak. A Budapester Fremdenzeitung nagyon jellemzı, zsúfolt címlapja egyszerre mutatja a Lánchidat, a fıváros történelmi múltjának nagy épületeit, a Mátyás templomot, a Várat (a korszak történelmének sajátossága, hogy a történelmi múlt reprezentáns épülete a kormányzó lakhelye is volt) és a modern kor legfontosabb politikai szimbólumát, az Országházat. A matyó ruhás leányalak és a szőrt viselı férfi az egzotikus népmővészetet, míg a lapot átlósan átszelı különbözı országok zászlói az ország nemzetközi látogatottságát Forrás: Budapester Fremdenzeitung szimbolizálják. címlap, 98 Fremdenverkehr Nr Die Stadt zwischen zwei Welten 8. old., lásd még: 9. Ein berufener Fachmann über Ungarn -4. old. Fremdenverkehr, Nr. 4. April 95. Das Wesen der ungarischen Musik, 5. old. 7

7 JUSZTIN M.: AZ IDEGENFORGALOM HÍD SZEREPÉNEK SZEMPONTJAI... Egy angol nyelvő prospektus címlapját Budapest híres látképe díszítette: középen a Duna sávja a hidakkal, Buda és Pest sziluettjével. A kép bal oldalán hatalmas mozdony robogva érkezik, a Dunán hajók, az Erzsébet hídon autók, fölöttük repülı. A konkrét jelentés: Budapest minden közlekedési eszközzel könnyen, gyorsan elérhetı. A mögöttes üzenet: Budapest a fejlett, modern város, amelynek világszínvonalú közlekedése lehetıvé teszi a könnyő és gyors elérhetıséget. Az idegenforgalom, ha helyesen veszszük kézbe, kiváló eszköz lehet egymás megismerésére és egymásról alkotott véleményünk javítására. Ezt a célt szolgálta híd szimbólum. Belföldön segített a háború elıtt kevéssé ismert természeti, kulturális értékek felfedezésében és megismertetésében. A külföld felé irányuló propagandában még jelentısebb szerepet játszott. Közvetlenül a szakmai reklám szintjén az ellentétek összekapcsolásával vonzó, biztonságos, civilizált, és egyben egzotikus utazási célpontként mutatta be az országot. Közvetetten megkísérelt magyarázatot adni Nyugaton kevéssé, vagy Forrás: OSZK Plakát- és rosszul ismert magyar sajátosságokra, Kisnyomtatványtár elhelyezve az országot abban a körben, ahová tartozott, a nyugati kultúrában. A híd kapocs szerepe ez esetben is érvényesült: történelmi, földrajzi, néprajzi, civilizációs kategóriákat kötött össze és így pozitív országképet alakítva igyekezett a kettıs célt megvalósítani: a gazdaságit és a hazafias missziót. Czenner Jenı: Az idegenforgalom, mint a külpolitika eszköze, in: Külügyi Szemle old. 7

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az együtt megélt napok emlékének

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK PLÁGIUMSZABÁLYZATA

A KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK PLÁGIUMSZABÁLYZATA A KÖZGAZDASÁGTAN TANSZÉK PLÁGIUMSZABÁLYZATA A plágium meghatározása A plágium mások szellemi termékének jogtalan használata. A plágiumnak különbözı fokozatai lehetnek: más szerzık alkotásának teljes egészében

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Sokáig voltam távol?

Sokáig voltam távol? Sokáig voltam távol? Az olasz lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Zrt. Európa hatodik legnépesebb országa Olaszország területe: 301 230 km 2 Lakosainak száma: 58,1

Részletesebben

A térség egészség turisztikai lehetıségei. Dr. Lányi Katalin fıiskolai docens TSF Egészségügyi Fakultás

A térség egészség turisztikai lehetıségei. Dr. Lányi Katalin fıiskolai docens TSF Egészségügyi Fakultás A térség egészség turisztikai lehetıségei Dr. Lányi Katalin fıiskolai docens TSF Egészségügyi Fakultás Egészség turizmus Minden az egészséggel kapcsolatos utazás, melynek során a látogató alapvetı motivációja

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL Az elmúlt négy évben a Magyar Rendészettudományi Társaság elsıdleges céljai között szerepelt a rendészettudomány elfogadtatása, az MTA rendszerébe történı

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola A távoktatás mint innováció magyarországi elterjedése a hálózat alakulásának földrajzi jellemzıi Ph.D. értekezés tézisei Pósfayné

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Elıszó 1 ELİSZÓ A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, az új Országgyőlés alakuló ülésére készült. Elsısorban az Országgyőlés tagjainak, különösen a most elıször megválasztott képviselıknek a

Részletesebben

2. Elızmények és alkalmazott módszerek

2. Elızmények és alkalmazott módszerek A magyar bútoripar megkülönböztetett szerepet tölt be a feldolgozóiparon belül. Az értékes és gazdag hagyományok, a magas képzettségi színvonal, a már korábban kiépült jelentıs kapacitás, a szállítási

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Közlekedési infrastruktúra Szállítás mint turisztikai szolgáltatás Elérhetıség kérdése A turisztikai fogyasztás összetevıje (25 25-50% 50% a termékek árából) A fogyasztás egyetlen nélkülözhetetlen eleme

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

2012.02.17. A turizmus meghatározása és szereplői. A turizmus meghatározása és szereplői 1 A turizmus meghatározása és szereplői

2012.02.17. A turizmus meghatározása és szereplői. A turizmus meghatározása és szereplői 1 A turizmus meghatározása és szereplői 202.02.7. Bevezetés a turizmusba Formádi Katalin Pannon Egyetem, Turizmus Tanszék formadi@turizmus.uni-pannon.hu Nyaralás Kikapcsolódás Hegyvidék Síelés Vakáció Tengerpart Kultúrák megismerése Nyelvtanulás

Részletesebben

UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ2008. KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR DEBRECEN 2008. MÁRCIUS 28-30. STATISZTIKA

UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ2008. KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR DEBRECEN 2008. MÁRCIUS 28-30. STATISZTIKA UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ2008. KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR DEBRECEN 2008. MÁRCIUS 28-30. STATISZTIKA DEMOGRÁFIA megoszlás férfi 46% nő 54% megoszlás 20 év alatt 7% 20-29 között 40% 30-39 között 20% 40-49 között 14% 50-59

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011 Tomori Pál Fıiskola Kalocsa 2007. január 3. Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA: MÚLT-JELEN-JÖVİ... 3 2. AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FİBB TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977)

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977) ISMERETLEN ARCÉLEK A Miskolci Keresztény Szemle rovatot indított Ismeretlen arcélek címmel. Ebben a rovatban idırıl-idıre, Magyarországon jórészt ismeretlen XX. századi európai személyiségek életútját,

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

Beszámoló 2009. Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete

Beszámoló 2009. Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete Beszámoló 2009 Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete Köszönet Szeretném megköszönni az egész éves sikeres munkát, támogatást az Elnökség és a Felügyelı Bizottság tagjainak, a csoportvezetıknek,

Részletesebben

A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége

A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége Sztojanovits Kristóf termék-csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 29. A lovas turizmus

Részletesebben

TEMATIKUS SZAKMAI HÁTTÉRANYAG MICE HIVATÁSTURIZMUS

TEMATIKUS SZAKMAI HÁTTÉRANYAG MICE HIVATÁSTURIZMUS TEMATIKUS SZAKMAI HÁTTÉRANYAG MICE HIVATÁSTURIZMUS TARTALOM A TERMÉK 2 FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK 2 TÉNYEK ÉS ADATOK 3 TERMÉKSPECIFIKUS MARKETING TEVÉKENYSÉG 4 TERVEK 6 SZAKMAI SZERVEZETEK 7 ELÉRHETİSÉGEK

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. jelő, Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI. Bevezetés

REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI. Bevezetés REGÉNYI KUND AZ ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL INTEGRÁLT ÜGYELETI FİOSZTÁLYÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS TAPASZTALATAI Bevezetés A rendvédelmi szervek felépítését vizsgálva elmondható, hogy azok, tükrözve a konzervatív

Részletesebben

MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, 2008. szeptember 25 26.

MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, 2008. szeptember 25 26. BUSZNYÁK JÁNOS Új Kommunikációs és Információs Technológiák az Oktatásban / a történet folytatódik / Pannon Egyetem Georgikon Kar bjs@georgikon.hu Absztrakt Napjaink és a közelmúlt érdekes kérdése a címben

Részletesebben

1. A dolgozat tárgya és célkitőzései

1. A dolgozat tárgya és célkitőzései Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Germanisztikai Nyelvtudományi Doktori Program Juhász Márta A csolnoki nyelvjárás. Egy magyarországi német dialektus nyelvi

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata. Doktori tézisek. Papp László

Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata. Doktori tézisek. Papp László Tanácsadás az ápolásban: Ápolóhallgatók tanácsadói kompetenciájának vizsgálata Doktori tézisek Papp László Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezetı: Dr. Helembai Kornélia PhD,

Részletesebben

Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem Doktori iskola (7. 6 zenemővészet) A TROMBITA ALKALMAZÁSÁNAK MÓDJAI RICHARD STRAUSS SZIMFONIKUS KÖLTEMÉNYEIBEN

Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem Doktori iskola (7. 6 zenemővészet) A TROMBITA ALKALMAZÁSÁNAK MÓDJAI RICHARD STRAUSS SZIMFONIKUS KÖLTEMÉNYEIBEN Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem Doktori iskola (7. 6 zenemővészet) A TROMBITA ALKALMAZÁSÁNAK MÓDJAI RICHARD STRAUSS SZIMFONIKUS KÖLTEMÉNYEIBEN BOLDOCZKI GÁBOR TÉMAVEZETİ: HUSZÁR GÁBOR DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - Kutatási Csoport / Hungarian National Tourist Office - Department for Market Research Statisztikai táblák / Statistical data

Magyar Turizmus Zrt. - Kutatási Csoport / Hungarian National Tourist Office - Department for Market Research Statisztikai táblák / Statistical data A turizmus forgalma a határátkelőkön / Passanger traffic data of frontier relations 1. tábla / Table 1. Külföldi látogató (ezer fő) / arrivals azonos időszakához képest (%)/Change over the same period

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon

DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon Präsentationen auf internationalen Messen Messen sind Kommunikationsveranstaltungen, die als Teil des Gesamtmarketings das eigene Image stärken und

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. június 20. Adatforrásaink UN WORLD TOURISM ORGANIZATION IMF, CIA World FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL COMMISSON

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Ügyszám: Vj-47/2004/36. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztık Egyesülése (Budapest) eljárás alá vonttal szemben versenykorlátozó megállapodás

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BADACSONYTOMAJ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÍTETTE: BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE MEGBÍZÁSÁBÓL BFH EURÓPA KFT (WWW.BFH.HU) SZOMBATHELY, 2012. Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 Összefoglalás A kommunikáció, ezen belül is a vállalati kommunikáció kutatása a társadalomtudományok egyik

Részletesebben

Dél-dunántúli tanulók országképei déli szomszédainkról. Lakotár Katalin 1

Dél-dunántúli tanulók országképei déli szomszédainkról. Lakotár Katalin 1 Dél-dunántúli tanulók országképei déli szomszédainkról Lakotár Katalin 1 A kognitív térképek a világ megismerésének, abban való tájékozódásnak tudati eszközei. Az objektív földrajzi tér egyéni értelmezése,

Részletesebben

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények A balatoni TDM modell - kutatási eredmények Szakály Szabolcs Heller Farkas Fıiskola MATUR 2007 január A Települési szintő TDM szerv A települési TDM szerv tagjai Az adott település vállalkozói, önkormányzata,

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

- 1 - Utasbiztosítási Feltételek I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- 1 - Utasbiztosítási Feltételek I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Mit nyújt Önnek a Chartis Travel Guard utasbiztosítás? A Chartis Hungary biztosítóról Jelen feltételek (a továbbiakban: Utasbiztosítási Feltételek) szerinti biztosítási fedezetet a Chartis Europe S.A.

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava Kezdetek: AKKU 2004 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA 2004 LILLE - a minta 11 pályázó város: (Budapest, Debrecen, Eger, Gyır, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Veszprém) 12. - : Európa

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Karbon-lábnyom és környezettudatosság vizsgálatok Baja és környékén PhD-értekezés tézisei Patocskai Mária Hajnalka Témavezetı: Dr. Hajnal Klára PhD Pécs,

Részletesebben

BALATONALMÁDI TURISZTIKAI EGYESÜLET. Szolgáltatásfejlesztési Cselekvési Terv

BALATONALMÁDI TURISZTIKAI EGYESÜLET. Szolgáltatásfejlesztési Cselekvési Terv BALATONALMÁDI TURISZTIKAI EGYESÜLET Szolgáltatásfejlesztési Cselekvési Terv 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Helyzetelemzés... 6 2.1 A desztináció menedzsment napjainkban... 6 2.1.1

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Témakör: A turizmus elmélete, a turizmus alapjai, alapfogalmai, tendenciái A turizmus fogalma,

Részletesebben

KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI ID

KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI ID Szociológiai Szemle 2002/2. 28-58. Bukodi Erzsébet KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI IDİBEN * Bevezetés A különbözı társadalmi csoportok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

A gonosz megértése (Lendvai L. Ferenc: A gonosz birodalmai. Bp., 2011. 595. Áron Kiadó. 3900 forint.)

A gonosz megértése (Lendvai L. Ferenc: A gonosz birodalmai. Bp., 2011. 595. Áron Kiadó. 3900 forint.) PROF. BOJTÁR ENDRE KÖNYVAJÁNLÓJA A gonosz megértése (Lendvai L. Ferenc: A gonosz birodalmai. Bp., 2011. 595. Áron Kiadó. 3900 forint.) Kinek ajánlanám e témakörökkel, történelmi eseményekkel, információval,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja Turizmus alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG Bevezetés Napjainkban a klimatológia fontossága rendkívüli módon megnövekedett. Ennek oka a légkör megnövekedett szén-dioxid tartalma és ennek következménye, a lehetséges éghajlatváltozás. Változó éghajlat

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata, hogy a nagyobb összegő, gyakran elsısorban infrastrukturális fejlesztéseket

Részletesebben

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András 1 Készült az Európai Unió és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi

Részletesebben

Turizmus. Fogalmak. Ki számít turistának? Belföldi és nemzetközi turizmus. Adatforrások meghízhatósága?

Turizmus. Fogalmak. Ki számít turistának? Belföldi és nemzetközi turizmus. Adatforrások meghízhatósága? Ki számít turistának? Fogalmak Turizmus Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza előadás 2009. március 23. Belföldi és nemzetközi turizmus Adatforrások meghízhatósága? Bevételek-kiadások Kereskedelmi

Részletesebben

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Az identitás megőrzése, mint sajátos kisebbségi jellemző A kisebbségi identitás része a lényegesnek ítélt

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ SZILASI

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Limes és az Új Forrás mőködésérıl Elıterjesztı: Simon

Részletesebben

HIVATÁSTURISZTIKAI STATISZTIKA I. félév

HIVATÁSTURISZTIKAI STATISZTIKA I. félév HIVATÁSTURISZTIKAI STATISZTIKA A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Igazgatósága 2013 első félévére vonatkozóan elkészítette statisztikáját a hazai hivatásturisztikai piac alakulásáról. * A statisztikai

Részletesebben

Szakmai zárójelentés Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) c. pályázatról

Szakmai zárójelentés Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) c. pályázatról Nyilvántartási szám: T 68951 Szakmai zárójelentés Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) c. pályázatról 1. A kolozsvári nyelvészek a második világháború után

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

CSEHORSZÁG A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT.

CSEHORSZÁG A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT. A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA CSEHORSZÁG KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT. CSEHORSZÁG Területe: 78 866 km 2 Lakosainak száma: 1,2 millió

Részletesebben

Magyar-arab kapcsolatok. Kovács Viktória Bernadett 13

Magyar-arab kapcsolatok. Kovács Viktória Bernadett 13 Magyar-arab kapcsolatok Kovács Viktória Bernadett 13 J. NAGY LÁSZLÓ (2006): Magyarország és az arab térség: kapcsolatok, vélemények, álláspontok, 1947-1975. JATEPress, Szeged. 159 p. Nem is gondolnánk,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014)

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

I. A témaválasztás indoklása, szakirodalmi elızmények

I. A témaválasztás indoklása, szakirodalmi elızmények I. A témaválasztás indoklása, szakirodalmi elızmények A város mint turisztikai célterület a legısibbek közé tartozik, tekintve, hogy e településforma kínálja a turisták számára legkoncentráltabban a vonzerıket.

Részletesebben

Jusztin Márta * MAGYARORSZÁG EURÓPA KERESZTÚTJÁN AZ 1920-AS ÉVEKBEN

Jusztin Márta * MAGYARORSZÁG EURÓPA KERESZTÚTJÁN AZ 1920-AS ÉVEKBEN Jusztin Márta * MAGYARORSZÁG EURÓPA KERESZTÚTJÁN AZ 1920-AS ÉVEKBEN Két egymást többé-kevésbé derékszögben metsző (nem városi) út, ill. ezek keresztező pontja.... (átvitt, ritka) az életnek, az eseményeknek

Részletesebben

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I.

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. CÍMLAP (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. Impresszum, azonosító 2 Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 7 1 A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETEKBEN... 9 1.1 TÉZISEK...

Részletesebben