OM azonosítója: MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE"

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM azonosítója: MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE Összeállította: Vighné Károlyi Katalin Elfogadta a nevelőtestület, a augusztus 31-én tartott tanévnyitó értekezleten. 1

2 Tartalomjegyzék I. Általános rész 1.1. A 2010/2011-es tanévet meghatározó jogi környezet 1.2. Iskolánkat érintő, szeptembertől érvényes, közoktatási törvény módosulásai 1.3. A sajátos nevelési igényű gyermek oktatását-nevelését érintő törvényi változások II. A 2010/2011-es tanév nevelő oktató munkájának célja, feladatai 2.1. Intézményi szintű legfontosabb céljaink 2.2. A célmeghatározásból adódó oktató, nevelő munka feladati ebben a tanévben 2.3. Szakmai munkánk bővítése 2.4. A fejlesztéshez szükséges megfelelő munkahelyi légkör kialakítása érdekében szükséges (klímavizsgálatból adódó feladatok) III. Intézményi szinten szervezett feladatok (az oktató nevelő munka konkrét feladati) 3.1. A tantárgyfelosztás elkészítése 3.2. Az autista gyermekek jövő évben induló oktatásának nevelésének teljes körű előkészítése 3.3. A készségfejlesztő speciális szakiskolai szakmacsoport bővítésének szakmai előkészítése 3.4. Az iskolai könyvtár hatékony működésének koordinálása 3.5. Az iskolai szertár szakmai anyagainak figyelemmel kísérése 3.6. A belső szakmai együttműködések további erősítése: az igazgató tanács létrehozása, koordináló feladatának kialakítása, működtetése Tanügyi, statisztikai nyilvántartások a hatékonyságának növelése Pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése A munkaköri leírások aktualizálása Az intézmény honlapjának folyamatos karbantartása, aktualizálása az intézmény egységek bevonása a háttér munkába 2

3 Munkavédelmi bejárások amikről kötelezően feljegyzéseket kell készíteni évente három alkalommal történjenek mindegyik telephelyen A feljegyzéseket iktatni kell az igazgató aláírása után A tűz- és balesetvédelmi továbbképzések megtartása különös tekintettel az oktatási épületek balesetveszélyeinek bemutatására A tanulók fizikai állapotának felmérését évente két alkalommal végzik a testnevelők Az IMIP teljesítmény értékelési rendszerének áttekintése Az alapító okirat módosításának kezdeményezése a fenntartónál az új SNI kategóriák megjelölésével (tartós és súlyos, súlyos) Pedagógiai program módosítása, az alábbiak szerint Cserekapcsolatok folytatása, nyári csereüdülések, szakmai tapasztalatcserék szervezése Rekreációs szoba kialakítása Karcag, tagintézményben IV. A 2010/2011-es tanév rendje (a 24/2009. (V.25.) OKM rendelet alapján) 4.1. Iskolai ünnepségek, megemlékezések V. Helyzetelemzés VI. Ellenőrzési terv 3

4 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A 2010/2011-es tanévet meghatározó jogi környezet Törvények évi LXXXIX. törvény a közoktatásról évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről évi LXXXVI. törvény a szakképzésről évi XLII. törvény a évi költségvetésről Kormányrendeletek 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 277/1997. (XII. 22. Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról NAT Miniszteri rendeletek 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatról 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet pedagógiai szakszolgálatokról szóló 22/2010 (V.13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről 26/2002. (V.17) OM rendelet a tankönyvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről Belső szabályzók SZMSZ IMIP Házirend Iratkezelési szabályzat Munkaköri leírások Gazdálkodási belső szabályzatok Szakmai szabályzók Pedagógiai program Helyi- és kerettantervek évi igazgatói pályázat 2009/2010. tanév beszámolója TÁMOP nyertes pályázatban rögzített célok, feladatok 4

5 1. 2. Iskolánkat érintő, szeptembertől érvényes, közoktatási törvény módosulásai Változtatás értelmében az évfolyamismétlésnél kikerül a szülői vétó a jogszabályból. A módosított törvény rögzíti, hogy első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Nem lesz kötelező az osztályozás, az intézmények pedagógiai programjukban saját maguk határozhatnak arról, hogy a szöveges értékelést vagy a hagyományos módszert használják-e, vagy a kettőt együtt. Iskolaváltásnál, vagy ha más esetben erre szükség van, az intézmény a szülő kérésére köteles a félévi és az év végi minősítést osztályzattal is kifejezni. Az iskola által alkalmazott jelölés, értékelés érdemjegyre, osztályzatra való átváltásának szabályait a helyi tantervben kell meghatározni. A módosítást kitér arra, hogy az iskola pedagógiai programja meghatározhatja azokat a tananyagokat, tantárgyakat, amelyekből a tanuló teljesítményét nem kell értékelni, illetve minősíteni, továbbá eltekinthet a magatartás és szorgalom értékelésétől, minősítésétől. Azok az iskolák, amelyek a tanulók teljesítményét már a 2010/2011. tanév második félévétől osztályzattal kívánják minősíteni, értékelni, év végéig áttekintik pedagógiai programjukat és - ha e törvény hatálybalépéstől számított hatvan napon belül a fenntartó hozzájárul a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez - a szükséges változtatásokat átvezetik. Azok az intézmények, melyek az általános iskola 2-4. évfolyamán a szöveges minősítést, értékelést alkalmazzák, az osztályzatra való átváltás szabályait helyi tantervükbe december 31-ig építik be. A szakiskola pedagógiai programjában kell meghatározni, hogy a szakmai előkészítő és szakmai alapozó oktatás, illetve a szakközépiskola pedagógiai programjában kell meghatározni, hogy a szakmai orientáció és a szakmacsoportos alapozó oktatás keretében elsajátított ismereteket hány 5

6 tantárgy keretei között értékelik és minősítik, továbbá moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését. A törvény rögzíti, hogy az 1-4. évfolyamon marad a nem szakrendszerű oktatás, az 5. és 6. osztályban pedig maximum ötven százalékig lehet ilyet szervezni. 6

7 1. 3. A sajátos nevelési-igényű gyermek oktatását- nevelését érintő törvényi változások 1 A nevelési-oktatási intézmény a sajátos nevelési-igényű gyermek, tanuló fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készít, és a végrehajtásában közreműködő pedagógus évente legalább egy alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét. 2 A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók részére közösen, egy csoportban is megszervezhető az iskolai fejlesztő foglalkoztatás, illetve az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás, amennyiben a fejlesztő terápia, valamint az annak végzésére jogosult szakember végzettsége és szakképesítése megegyezik. Az egyéni fejlesztési terv fajtái: - egyéni fejlesztési terv, melyet a rehabilitációt végző gyógypedagógus készít SNI a) esetén - egyéni fejlesztési terv, melyet a fejlesztő foglalkoztatás végző gyógypedagógus - fejlesztőpedagógus készít SNI b) esetén - egyéni fejlesztési terv, melyet szaktanár, vagy tanító készít, azon tanulók esetében, akik valamely tantárgyból, tantárgyrészből mentesítésben részesülnek - egyéni fejlesztési terv a differenciált foglalkoztatásról, többségi pedagógiai megsegítésről, melyet a többségi pedagógusok készítenek! 3. A sajátos nevelési igényű gyermekek-tanulók vizsgálatánál alkalmazott formanyomtatványa megváltozott. Az új formanyomtatvány alkalmazása szeptember 1-jétől kötelező. Ennek értelmében a korábban használt Tü 16/új és Kö számú formanyomtatvány már nem használható. 7

8 4. A 4/2010. (I.19.) OKM rendelet, melynek vonatkozó paragrafusai augusztus 1-jétől léptek hatályba, előírja, hogy a vizsgálaton mindkét szülő megjelenése elvárt. A vizsgálati kérelmet a gyermek felügyeletét gyakorló mindkét szülőnek alá kell írnia. Amennyiben a vizsgálaton nem tud mindkét szülő megjelenni, a gyermeket vizsgálatra kísérő szülőnek hoznia kell a másik szülő írásos egyetértését a vizsgálat elvégzésével és egyben meghatalmazását arra vonatkozóan, hogy párja eljárhat az Ő nevében is. 8

9 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon ezen munkaterv, az alábbi szakmai egységekre vonatkozik Kisújszállás Székhely intézmény Karcag Tagintézmény Iskola Iskola EGYMI Kollégium Kollégium 9

10 Az intézményegységek munkatervei konkrétan tartalmazzák azokat a feladatokat, amelyek az iskolai munkaterv alapján a nevelő-oktató munka céljainak elérését és a szakszolgálati feladatok megvalósulását szolgálják. Az év végi beszámolóikban az intézményegységek és a szakaszok vezetői értékelik a munkatervükben vállalt feladataik teljesülését. Intézményi szintű munkacsoportok Igazgatótanács Közalkalmazotti tanács Minőségfejlesztési csoport Autizmus programot kidolgozó munkacsoport Pályázatírói team TÁMOP, LEONARDO munkacsoportok Munkatervet készít: igazgató, tagintézmény vezető, igazgatóhelyettes, diákotthon vezetők, szakmai munkaközösség vezetők, EGYMI szakellátó. A munkatervek leadási határideje: szeptember

11 II. A 2010/2011. TANÉV NEVELŐ - OKTATÓ MUNKÁJÁNAK CÉLJA, FELADATAI A TANÉV MOTTÓJA: Ha összejövünk, az a kezdet. Ha együtt maradunk, az már haladás. Ha együtt dolgozunk, az siker! Henry Ford 2.1. Intézményi szintű legfontosabb céljaink Mindkét tantestületünk alapvető céljának a színvonalas nevelés, oktatás megvalósítását tekintjük, az ismeretek közvetítésével, a személyiség fejlesztésével. Speciális helyzetünkből is adódik az az elv, hogy ahhoz, hogy egyenlő tanulási lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, különbözőképpen kell őket tanítanunk. Minden gyermeket el kell fogadnunk olyannak amilyen, azzá kell nevelnünk, amivé válni képes, annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek. Mindezek elérése érdekében támaszt kell nyújtanunk tanulóink számára mentálisan, pszichésen és szociálisan. Minden gyermek számít. Kiemelt cél hogy a gyermek biztonságban legyen, érezze jól magát, teljesítsen, legyenek tervei, találja meg a helyét és legyenek kapcsolatai. Mindez a pedagógustól elfogadást, több odafigyelést, azonos szempont szerinti viszonyítást és egyenrangú kezelést kíván. Nagy hangsúlyt kell fektetnünk, továbbá a munkára nevelés folyamán a környezettudatos nevelésére. További céljaink a tanítás tanulás folyamatához szükséges kedvező légkör erősítése, az ehhez megfelelő munkafeltételek biztosítása - a tanulók képesség, készség fejlesztésének biztosítása felzárkóztatása, tehetséggondozása, személyiségfejlesztése, a tanulók fejlődésének nyomon követése - pozitívumokra építő, a másságot tiszteletbe tartó nevelés-oktatás egyénre szabottan, az ép funkciókra építőnek és a fokozatosságot betartónak kell lennie 11

12 - A nevelést hangsúlyozottá teszi iskolánkban az, hogy az értelmi sérülés mellett a tanulóink zöme halmozottan hátrányos helyzetű. A munkánk nagyobb eredményessége érdekében pontosítani kell az intézményünkben: a nevelő-oktató munka színtereit, mert egyre több az olyan gyermek, tanuló, aki a sokoldalú differenciálás mellett sem fejleszthető hagyományos módon (általános iskolában és nálunk is), a megszokott csoport illetve osztálykeretben. a helyi környezetre való nyitottság leginkább az életre való felkészítés, a reális életpálya építés terén állít elénk komoly kihívásokat. Tanulóink minél eredményesebb társadalmi beilleszkedése érdekében az elkövetkező évben is kiemelt figyelmet kell fordatanunk a képességfejlesztés mellett a kommunikációs kultúra és a konfliktuskezelési technikák elsajátítására. a kiépült preventív gyermekvédelmi rendszerünket tovább kell erősítenünk, a társadalomból jövő negatív hatások eredményesebb kompenzálása érdekében A célmeghatározásból adódó oktató, nevelő munka feladatai ebben a tanévben Tanulásban akadályozottak alapfokú nevelése, oktatásban folytatni szükséges: Logopédiai, gyógytestnevelői felzárkóztatás Diszlexia, diszgráfia prevenció, reedukáció Kimeneti mérés részképességek, kognitív képességek mérése a 4. évfolyamon Képességfejlesztés számítógép segítségével Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: kooperatív tanulás, tevékenységközpontú pedagógiák, differenciált óravezetés, drámapedagógia Szövegértés mérése a tanulásban akadályozott tagozat évfolyamán Értelmileg akadályozott tanulók alapfokú nevelése, oktatásban: Logopédiai, gyógytestnevelői felzárkóztatás 12

13 A sérült tanulók mozgásának, beszédének, pszichés funkcióinak fejlesztése. Az autizmussal élő tanulók szakszerű, sokoldalú fejlesztése, beilleszkedésük segítése Szakképzésben Bemeneti mérések-részképességek Az új moduláris rendszerű szakmai vizsgáztatás kivitelezése a szakiskolai képzésben A külföldi szakmai gyakorlat megvalósítása Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként Jász-Nagykun-Szolnok Megye területén pedagógiai szakszolgáltatási feladatai: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, Utazótanári szolgálat működtetése szeptember elsejétől logopédiai és gyógytestnevelési feladatellátás, a MEZŐTÚRI KISTÉRSÉG településein. E tanév fontos feladata lesz a szolgáltatási rendszer kiépítése, teljes körű igényfelmérés az említett kistérség településein. A szakmai szolgáltatás keretében a speciális gyógypedagógiai módszereink megismertetése az együttnevelést végző óvodáknak, iskoláknak. Műhelymunkák, szakmai összejövetelek szervezése Pedagógusok képzésének, önképzésének, továbbképzésének segítése, szervezése Gyermekvédelmi feladatok: Az elmúlt tanév statisztikai adatai alapján, a 2010/2011-es tanév egyik kiemelt feladata kell, hogy legyen a mulasztások csökkentése ennek érdekében szoros és rendszeres kapcsolatot kell tartani, az érintett családokkal és a gyermekvédelmi szervekkel. A kiépült gyermekvédelmi rendszerünket tovább kell erősíteni, a társadalomból jövő negatív hatások eredményesebb kompenzálása érdekében. 13

14 2.3. Szakmai munkánk színtereit ki kell bővítenünk a megváltozott igényekhez igazítva: A sajátos nevelési igényű (központi idegrendszer-sérült, paretikus, mozgás és/vagy értelmi- beszédfejlődési elmaradással küzdő), korai fejlesztésre szoruló gyermekek intézményes ellátása csak részben megoldott megyénkben. Ezt a feladatot az EGYMI keretében kívánjuk ellátni ettől a tanévtől. A súlyosan sérült, de közösségben fejleszthető gyerekek számára fent kell tartanunk a lehetőséget az esetleges óvodai csoport indítására. Az esélyegyenlőség megvalósítása érdekében, szükséges az együttnevelés lehetőségeinek többoldalú megerősítése. Ezt segítve folytatjuk és kibővítjük az utazótanári segítségnyújtást, de már szolgáltatásként, az EGYMI kereteiben. Az autista, egyéb pervazív fejlődési zavarral küzdő, esetleg autisztikus gyermekek/tanulók számára, a jövőben iskolai fejlesztést, bentlakásos elhelyezéssel szeretnénk biztosítani. Ennek a szakmai munkának a fenntartóval való egyeztetés mellett mindennemű előkészítése, szintén e tanév feladata lesz. A munka elvégzése a megalakuló autista szakmai munkaközösség hatáskörébe tartozik majd. Tanulóink minél eredményesebb társadalmi beilleszkedése érdekében új színterekkel kell bővíteni mind a speciális szakiskolai, mind a készségfejlesztő speciális szakiskolában tanuló fiatalok képzését. El kell érnünk, hogy az ők munkára felkészítése hozzájáruljon az életesélyük javításához. Tanulóink olyan iskolai környezetben tanulhassanak, amelyben biztosított számukra az egészséges testi-lelki-szellemi fejlődést 14

15 2.4. A fejlesztéshez szükséges megfelelő munkahelyi légkör kialakítása érdekében szükséges (klímavizsgálatból adódó feladatok): a testületek mentálhigiénés állapotának javítása a belső ösztönzők, értékrendszerek bővítése az információ áramlás javítása a feladatok team munkában való elvégzése. igazgató tanács kialakítása, mely az iskolavezetés szakmai tanácsadó testületeként működik. A munkatársak szemszögéből reális és optimális célkitűzés a biztos munkahely, és a megélhetés biztosítása. A szakmai másképpen a munkában való kibontakozás lehetőségének teret adni. Ez magában foglalja a házon belüli karrierlehetőségeket a szervezetfejlesztés során. Az egyén és a közösség érdekeinek összehangolását a szükségletek pontos feltárását, a közös célok pontos megfogalmazását és konszenzus kialakítását. Munkánkat úgy kell végezni, hogy az maximális módon megfeleljen a fenntartó, a tanulók és a szülők elvárásainak. Ezért a jó működéshez alapvetően szükség van: a pedagógiai alapelvek szerinti szervezett működéshez a programjainkban kitűzött céljaink határidőre történő elvégzésére partneri elégedettségre az intézmény kapcsolatrendszerének folyamatos ápolására, fejlesztésére. 15

16 III. INTÉZMÉNYI SZINTEN SZERVEZETT FELADATOK (Oktató nevelő munka konkrét feladatai) A tantárgyfelosztás elkészítése Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, tagintézmény vezető Határidő: szeptember 1. Az EGYMI szolgáltatás beosztásának elkészítése Felelősök: Tóth Péterné Határidő: augusztus Az autista gyermekek jövő évben induló oktatásának-nevelésének teljes körű előkészítése Felelős: Ráczné Ari Erika Közreműködik: autista munkacsoport Határidő: március A készségfejlesztő speciális szakiskolai szakmacsoport bővítésének szakmai előkészítése Felelős: Vajdáné Kovács Margit Közreműködik: az értelmileg akadályozottak tagozatán dolgozó kollégák Határidő március Az iskolai könyvtár hatékony működésének koordinálása Felelős: Dr. Farkas Flóriánné Közreműködik: Szabó Erika Határidő. Folyamatos Az iskolai szertár szakmai anyagainak figyelemmel kísérése Felelős: Kozma Zsuzsanna Határidő: Folyamatos A belső szakmai együttműködések további erősítése: az igazgató tanács létrehozása, koordináló feladatának kialakítása, működtetése. Felelős: igazgató, a kialakított igazgató tanács vezetője Közreműködők: igazgatóhelyettes, tagintézmény vezető, munkaközösség vezetők, közalkalmazotti tanács vezetője, diákotthon vezetők, IMIP vezető, Iskolaszék vezetője, szülői szervezet képviselője, DÖK segítő pedagógus Határidő. folyamatos 16

17 3. 7. Tanügyi, statisztikai nyilvántartások a hatékonyságának növelése Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, tagintézmény vezető, munkaközösség vezetők Közreműködő: az egész tantestület Határidő: szeptember Pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése Felelős: Szász Veronika Közreműködők: az egész tantestület Határidő: folyamatos A mqunkaköri leírások aktualizálása Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, tagintézmény vezető Közreműködik: az intézményegységek vezetői Határidő: október Az intézmény honlapjának folyamatos karbantartása, aktualizálása az intézmény egységek bevonása a háttér munkába Felelős: Bögös Jenő Közreműködik: iskolatitkár Határidő: folyamatos Munkavédelmi bejárások amikről kötelezően feljegyzéseket kell készíteni évente három alkalommal történjenek mindegyik telephelyen A feljegyzéseket iktatni kell az igazgató aláírása után Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, tagintézmény vezető, gazdasági vezető Közreműködő: műszaki ügyintéző, iskolatitkár Határidők: 2010.szeptember 10., január 30., június A tűz- és balesetvédelmi továbbképzések megtartása különös tekintettel az oktatási épületek balesetveszélyeinek bemutatására Felelős: balesetvédelmi felelősök Közreműködő: az egész tantestület Határidő: 2010.szeptember

18 A tanulók fizikai állapotának felmérését évente két alkalommal végzik a testnevelők Felelős: testnevelő, gyógytestnevelő Közreműködők: testnevelők, gyógytestnevelők Időpontok: szeptember 30, 2011.május Az IMIP teljesítmény értékelési rendszerének áttekintése Felelős: Török Csilla IMIP vezető Közreműködők: IMIP munkacsoport Időpontok: október Az alapító okirat módosításának kezdeményezése a fenntartónál az új SNI kategóriák megjelölésével (tartós és súlyos, súlyos) Felelős: intézményvezető Közreműködők: igazgató, igazgatóhelyettes, tagintézmény vezető, munkaközösség vezetők Időpontok: március Pedagógiai program módosítása, az alábbiak szerint óvoda megszűnése miatt, az erre a szakmai feladatra vonatkozók részek törlése az évfolyamismétlés és a szöveges értékelés törvényi változásának megjelenítése az autista gyermekek oktatásának-nevelésének megjelenítése az EGYMI szakfeladat megjelenítése Felelős: intézményvezető Közreműködők: igazgató, igazgatóhelyettes, tagintézmény vezető, munkaközösség vezetők Időpontok: március Cserekapcsolatok folytatása, nyári csereüdülések, szakmai tapasztalatcserék szervezése Felelős: igazgató Időpontok: folyamatos Rekreációs szoba kialakítása Karcag, tagintézményben Felelős: tagintézmény vezető, pedagógusok Időpont: október

19 IV. A 2010/2011-es TANÉV RENDJE (a 24/2009.(V.25.) OKM rendelet alapján) Szorgalmi idő Az első tanítási nap szeptember 1. (szerda). Az utolsó tanítási napja június 15. (szerda). Első félév: január 14-ig tart. Az első és a második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az nevelőtestületi értekezleten el kell végeznünk a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni - tájékoztatás céljából - az iskolaszéknek és a fenntartónak. A félévi értesítők kiosztása január 21. A félévi értekezlet időpontja: január 24. Tanítási napok száma: 183 nap Őszi szünet Téli szünet Tavaszi szünet november 2 november 5-ig Szünet előtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek) Szünet utáni első tanítási nap november 8. (hétfő) december január 2-ig Szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (kedd) Szünet utáni első tanítási nap január 3. (hétfő) április 21-től április 26-ig Szünet előtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda) Szünet utáni első tanítási nap április 27. (szerda) 19

20 Tanítás nélküli munkanapok (Tanítás nélküli munkanapokat a naplókban számozzuk és beírjuk a programot!) Kisújszállás Székhely intézmény 1. nap Móra nap november nap Nevelési értekezlet október 16. Autizmus specifikus fejlesztés 3. nap Tapasztalatcsere tavasz 4. nap Nevelési értekezlet március 25. projekt záró konferencia 5. nap Családi és gyermeknap június 14. Karcag - Tagintézmény 1. nap Nevelési értekezlet október 16. Autizmus specifikus fejlesztés 2. nap Félévi értekezlet január nap Tavaszi nevelési értekezlet április nap Gyermeknap május 5. nap Szakmai nap (Pedagógiai június hetek programon való részvétel vagy Budapest Cigánytanoda meglátogatása 6. nap Szakmai nap pályaválasztási tanácsadás június A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 22. (kedd) helyett, iskolánkban december 18. (péntek) lesz. Az így elmaradt két tanítási napot október 30-án, szombaton dolgozzuk le. (hétfői órarend szerint). A december 21-i, keddi napot, október 16-án, szombaton az őszi nevelési értekezlet napján dolgozzuk le. Munkanap átcsoportosítás: december 11.-én (szombaton) munkanap, a december 24-ei pénteki nap ledolgozása. Osztálykirándulásra minden osztály egy tanítási napot használhat fel igazgatói engedéllyel. Kirándulási időszak: május 20. június 10. Tanévzáró értekezlet: június

21 Az oktatási minisztérium idén is támogatja a tanulásban akadályozott gyermekek Országos komplex tanulmányi versenyét, melynek időpontja: Helyszín: Homok (megyei) Érintett évfolyamok: 6-7. osztály. Az értelmileg akadályozott tanulók Koncz Dezső tanulmányi versenyén, idén is részt kívánunk venni, melyet e tanévben Cegléden rendeznek meg, május án. 21

22 4. 1. ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, MEGEMLÉKEZÉSEK Ebben a tanévben két hivatalos állami ünnephez kapcsolódva szervezünk iskolai rendezvényt. Október 23-ának, a Köztársaság napjának ünnepét Határidő: a rendezvények napja Felelős: osztályfőnökök Megemlékezést tarunk minden iskolatípusban az aradi vértanúk (október 6.) emléknapja, a szakiskolában a kommunista diktatúrák áldozatainak (február 25.) emléknapja, valamint a holokauszt áldozatainak (április 16.) emléknapja alkalmából. Felelősök: osztályfőnökök A hivatalos állami ünnepek mellet iskolai méretű rendezvény a tanévnyitó, a Télapó ünnepség, a farsang, gyermeknap, a tanévzáró és a ballagás. A konkrét felelősök megnevezésére a szakaszok munkaterveiben kerül sor. Az iskolai ünnepélyek szervezői az ünnepségek megrendezése előtt 3 héttel forgatókönyvet készítenek, melyet bemutatnak az igazgatóhelyettesnek vagy a tagintézmény vezetőnek. 22

23 4.2.Értekezletek, fogadóórák, szülői értekezletek augusztus 23. Alakuló értekezletek az intézményegységekben augusztus 31. Intézményi munkaterv elfogadása január 24. Első féléves osztályozó értekezletek január 14. Félévi értékelő értekezlet Tanulásban akadályozottak iskolája - alsó szakasz Értelmileg akadályozottak iskolája Szakiskola június 9. Második féléves osztályozó értekezletek június 27. Tanévzáró értekezlet Szülői értekezletek I. félév: szeptember 24. (péntek) Időpontot az osztályfőnökök egyeztetnek valamennyi osztály részére Szülői értekezletek II. félév: február valamennyi osztály részére Szülői fogadóórák: a hazautazások alakalmával, vagy minden hónap utolsó péntekjén óra között. 23

24 Vezetői ügyeleti rend Kisújszállás, székhely intézményben Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Vighné Károlyi Katalin igazgató Tatár Jánosné igazgatóhelyettes Kovács Istvánné diákotthon vezető 7 : 30-17: 00 8: 00-16: 00 8: 00-16:00 7: :00 8 :00-13: 00 8 :00-17: 00 7: 30-16: 00 8 :00-17: 00 8 :00-15: 00 7 :30-13: 00 8: 00-16: 00 8: 00-17: 00 7 :30-15: 30 8: 00-16: 00 9: Az igazgatói fogadóóra időpontja: minden hónap első hétfőjén között a dolgozók részére, a szülők számára: minden hétfőn: óráig. Vezetői ügyeleti rend Karcag, tagintézményben Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Jánosi Edit tagintézmény vezető Ökrösné Sajtos Anett diákotthon vezető 8 :00-17: 00 7: 30-16: 00 8 :00-17: 00 8 :00-15: 00 7 :30-13: 00 8: 00-16: 00 8: 00-17: 00 7 :30-15: 30 8: 00-16: 00 9: Az igazgatói fogadóóra időpontja: minden hónap utolsó hétfőjén között a dolgozók részére, a szülők számára: minden hónap utolsó hétfőjén: óráig. 24

25 4.3. A tanévben folyó pályázataink 1.) TÁMOP / Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében Minőségi szolgáltatások az együttnevelésért Projekt megvalósításának időpontja : Nyert támogatás: ,- Ft Támogatás intenzitása: 100,0 % Projektmenedzser: Vargáné Kerti Anikó Szakmai vezető: Tóth Péterné Pénzügyi munkatárs: Nagy Ágnes 2.) TÁMOP /A Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek Tanulj, hogy taníthass, az inkluzív oktatásért Projekt megvalósításának időpontja : Nyert támogatás: ,- Ft Támogatás intenzitása: 100,0 % Projektmenedzser: Jánosi Edit Pénzügyi munkatárs: Nagy Ágnes 3.) LdV-HU-10-IVT-1058 Leonardo da Vinci Közösen Egymást Segítve Projekt megvalósításának időpontja : Nyert támogatás: EUR Támogatás intenzitása: 100,0 % Projektkoordinátor: Sándorné Szakácsi Ildikó 4.) Az előző Leonardo projekt a szakmai-pénzügyi elszámolás szakaszában van. LdV-HU-09-IVT-1112 Leonardo da Vinci Egész életen át tartó tanulás Projekt megvalósításának időpontja : Nyert támogatás: EUR Támogatás intenzitása: 100,0 % Projektkoordinátor: Mátyusné Fazekas Judit 25

26 TÁMOP / Minőségi szolgáltatások az együttnevelésért projekt - Beszámoló Koordinátor: Vargáné Kerti Anikó A projekt időtartama: október március 31. Az EGYMI-ben végzett munkám szorosan összekapcsolódott a TÁMOP os projektünkkel, hisz ennek a célja, egy jól működő módszertani központ alapjainak és feltételrendszerének megteremtése volt. A projekt vezetése rendszeresen, minden alkalommal aktívan részt vett az Educatio Kht. és az Észak-alföldi Régió Hálózatkoordinációs Központ rendezvényein. A nyertes TÁMOP es projekt felkérésére Debrecenben bemutatták kolléganőink a Jó gyakorlataikat. Mint az Észak-alföldi Régió nyertes EGYMI pályázói szakmai műhelyt hoztunk létre 13 foglalkozással A munkacsoportjaink a következő feladatokat végezték Képzési csoport: A projektben tervezett képzések legnagyobb részt megvalósultak. Folyamatban lévő feladatai: Sindelár I. (augusztusi képzéssel), képzők-képzése (3 x 2 fő), Bohócdoktor képzés Dokumentációs csoport Folyamatban lévő feladatok: Az EGYMI számára szükséges dokumentumok kidolgozása. Innovációs csoport Folyamatban lévő feladatok: A Játszóház PR munkája, a 10 foglalkozás megszervezése, megtartása, tesztelése és korrigálása Szakszolgáltatások fejlesztési csoportja A korai fejlesztés, gondozás szakszolgálati tevékenység kiépítése érdekében felvettük a kapcsolatot a kistérségünk Védőnői Szolgálataival valamint a DOWN-DADA Alapítvánnyal. Folyamatban lévő feladatok: Logopédiai, gyógytestnevelési szakszolgáltatási tevékenység kiépítése, új módszerek beépítése, belső indikátor kidolgozása. Kész szakmai anyag elkészítése 26

27 Gyógypedagógiai tanácsadói, korai fejlesztés, gondozás szakszolgálati tevékenység fejlesztése. EGYMI-ben végzett szolgáltatások A kisújszállási Arany János Iskolában nyolc gyermek fejlesztését végeztem a szakértői véleményekben meghatározott óraszámokban. Korai fejlesztést két gyermek részére biztosítunk. Szolgáltatásaink bővítése érdekében, tervezzük az EGYMI megnyitását a városunk lakói felé. 27

Eseménynaptár 2010/2011-es tanév Kisújszállás, 2010. augusztus 31.

Eseménynaptár 2010/2011-es tanév Kisújszállás, 2010. augusztus 31. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Eseménynaptár 2010/2011-es tanév Kisújszállás, 2010. augusztus

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete A 2015/2016-os tanév eseményei A Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Éves munkatervének melléklete 181 tanítási nap 1 Időpont Esemény, helyszín Feladat Felelős

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2011/2012. TANÉVRE

OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2011/2012. TANÉVRE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2011/2012.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

A JNSZM Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, EGYMI és Kollégium 2015/16-os tanév Munkaterve

A JNSZM Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, EGYMI és Kollégium 2015/16-os tanév Munkaterve A JNSZM Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, EGYMI és Kollégium 2015/16-os tanév Munkaterve Készítette: Tatár Jánosné 2015. augusztus 28. Intézményünk küldetésnyilatkozata "Nem a legerősebb

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Közzétételi lista. Különös közzétételi lista 2014/2015-ös tanév

Közzétételi lista. Különös közzétételi lista 2014/2015-ös tanév Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015-ös

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY ERDŐS KAMILL SZAKISKOLÁJA

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY ERDŐS KAMILL SZAKISKOLÁJA Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY ERDŐS KAMILL SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2014-2015 1. Tartalom 1. Nyári események:... 2 2. Személyi feltételek alakulása:...

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben