OM azonosítója: MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE"

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM azonosítója: MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE Összeállította: Vighné Károlyi Katalin Elfogadta a nevelőtestület, a augusztus 31-én tartott tanévnyitó értekezleten. 1

2 Tartalomjegyzék I. Általános rész 1.1. A 2010/2011-es tanévet meghatározó jogi környezet 1.2. Iskolánkat érintő, szeptembertől érvényes, közoktatási törvény módosulásai 1.3. A sajátos nevelési igényű gyermek oktatását-nevelését érintő törvényi változások II. A 2010/2011-es tanév nevelő oktató munkájának célja, feladatai 2.1. Intézményi szintű legfontosabb céljaink 2.2. A célmeghatározásból adódó oktató, nevelő munka feladati ebben a tanévben 2.3. Szakmai munkánk bővítése 2.4. A fejlesztéshez szükséges megfelelő munkahelyi légkör kialakítása érdekében szükséges (klímavizsgálatból adódó feladatok) III. Intézményi szinten szervezett feladatok (az oktató nevelő munka konkrét feladati) 3.1. A tantárgyfelosztás elkészítése 3.2. Az autista gyermekek jövő évben induló oktatásának nevelésének teljes körű előkészítése 3.3. A készségfejlesztő speciális szakiskolai szakmacsoport bővítésének szakmai előkészítése 3.4. Az iskolai könyvtár hatékony működésének koordinálása 3.5. Az iskolai szertár szakmai anyagainak figyelemmel kísérése 3.6. A belső szakmai együttműködések további erősítése: az igazgató tanács létrehozása, koordináló feladatának kialakítása, működtetése Tanügyi, statisztikai nyilvántartások a hatékonyságának növelése Pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése A munkaköri leírások aktualizálása Az intézmény honlapjának folyamatos karbantartása, aktualizálása az intézmény egységek bevonása a háttér munkába 2

3 Munkavédelmi bejárások amikről kötelezően feljegyzéseket kell készíteni évente három alkalommal történjenek mindegyik telephelyen A feljegyzéseket iktatni kell az igazgató aláírása után A tűz- és balesetvédelmi továbbképzések megtartása különös tekintettel az oktatási épületek balesetveszélyeinek bemutatására A tanulók fizikai állapotának felmérését évente két alkalommal végzik a testnevelők Az IMIP teljesítmény értékelési rendszerének áttekintése Az alapító okirat módosításának kezdeményezése a fenntartónál az új SNI kategóriák megjelölésével (tartós és súlyos, súlyos) Pedagógiai program módosítása, az alábbiak szerint Cserekapcsolatok folytatása, nyári csereüdülések, szakmai tapasztalatcserék szervezése Rekreációs szoba kialakítása Karcag, tagintézményben IV. A 2010/2011-es tanév rendje (a 24/2009. (V.25.) OKM rendelet alapján) 4.1. Iskolai ünnepségek, megemlékezések V. Helyzetelemzés VI. Ellenőrzési terv 3

4 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A 2010/2011-es tanévet meghatározó jogi környezet Törvények évi LXXXIX. törvény a közoktatásról évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről évi LXXXVI. törvény a szakképzésről évi XLII. törvény a évi költségvetésről Kormányrendeletek 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 277/1997. (XII. 22. Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról NAT Miniszteri rendeletek 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatról 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet pedagógiai szakszolgálatokról szóló 22/2010 (V.13.) OKM rendelet a 2010/2011. tanév rendjéről 26/2002. (V.17) OM rendelet a tankönyvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről Belső szabályzók SZMSZ IMIP Házirend Iratkezelési szabályzat Munkaköri leírások Gazdálkodási belső szabályzatok Szakmai szabályzók Pedagógiai program Helyi- és kerettantervek évi igazgatói pályázat 2009/2010. tanév beszámolója TÁMOP nyertes pályázatban rögzített célok, feladatok 4

5 1. 2. Iskolánkat érintő, szeptembertől érvényes, közoktatási törvény módosulásai Változtatás értelmében az évfolyamismétlésnél kikerül a szülői vétó a jogszabályból. A módosított törvény rögzíti, hogy első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Nem lesz kötelező az osztályozás, az intézmények pedagógiai programjukban saját maguk határozhatnak arról, hogy a szöveges értékelést vagy a hagyományos módszert használják-e, vagy a kettőt együtt. Iskolaváltásnál, vagy ha más esetben erre szükség van, az intézmény a szülő kérésére köteles a félévi és az év végi minősítést osztályzattal is kifejezni. Az iskola által alkalmazott jelölés, értékelés érdemjegyre, osztályzatra való átváltásának szabályait a helyi tantervben kell meghatározni. A módosítást kitér arra, hogy az iskola pedagógiai programja meghatározhatja azokat a tananyagokat, tantárgyakat, amelyekből a tanuló teljesítményét nem kell értékelni, illetve minősíteni, továbbá eltekinthet a magatartás és szorgalom értékelésétől, minősítésétől. Azok az iskolák, amelyek a tanulók teljesítményét már a 2010/2011. tanév második félévétől osztályzattal kívánják minősíteni, értékelni, év végéig áttekintik pedagógiai programjukat és - ha e törvény hatálybalépéstől számított hatvan napon belül a fenntartó hozzájárul a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez - a szükséges változtatásokat átvezetik. Azok az intézmények, melyek az általános iskola 2-4. évfolyamán a szöveges minősítést, értékelést alkalmazzák, az osztályzatra való átváltás szabályait helyi tantervükbe december 31-ig építik be. A szakiskola pedagógiai programjában kell meghatározni, hogy a szakmai előkészítő és szakmai alapozó oktatás, illetve a szakközépiskola pedagógiai programjában kell meghatározni, hogy a szakmai orientáció és a szakmacsoportos alapozó oktatás keretében elsajátított ismereteket hány 5

6 tantárgy keretei között értékelik és minősítik, továbbá moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését. A törvény rögzíti, hogy az 1-4. évfolyamon marad a nem szakrendszerű oktatás, az 5. és 6. osztályban pedig maximum ötven százalékig lehet ilyet szervezni. 6

7 1. 3. A sajátos nevelési-igényű gyermek oktatását- nevelését érintő törvényi változások 1 A nevelési-oktatási intézmény a sajátos nevelési-igényű gyermek, tanuló fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készít, és a végrehajtásában közreműködő pedagógus évente legalább egy alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét. 2 A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók részére közösen, egy csoportban is megszervezhető az iskolai fejlesztő foglalkoztatás, illetve az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás, amennyiben a fejlesztő terápia, valamint az annak végzésére jogosult szakember végzettsége és szakképesítése megegyezik. Az egyéni fejlesztési terv fajtái: - egyéni fejlesztési terv, melyet a rehabilitációt végző gyógypedagógus készít SNI a) esetén - egyéni fejlesztési terv, melyet a fejlesztő foglalkoztatás végző gyógypedagógus - fejlesztőpedagógus készít SNI b) esetén - egyéni fejlesztési terv, melyet szaktanár, vagy tanító készít, azon tanulók esetében, akik valamely tantárgyból, tantárgyrészből mentesítésben részesülnek - egyéni fejlesztési terv a differenciált foglalkoztatásról, többségi pedagógiai megsegítésről, melyet a többségi pedagógusok készítenek! 3. A sajátos nevelési igényű gyermekek-tanulók vizsgálatánál alkalmazott formanyomtatványa megváltozott. Az új formanyomtatvány alkalmazása szeptember 1-jétől kötelező. Ennek értelmében a korábban használt Tü 16/új és Kö számú formanyomtatvány már nem használható. 7

8 4. A 4/2010. (I.19.) OKM rendelet, melynek vonatkozó paragrafusai augusztus 1-jétől léptek hatályba, előírja, hogy a vizsgálaton mindkét szülő megjelenése elvárt. A vizsgálati kérelmet a gyermek felügyeletét gyakorló mindkét szülőnek alá kell írnia. Amennyiben a vizsgálaton nem tud mindkét szülő megjelenni, a gyermeket vizsgálatra kísérő szülőnek hoznia kell a másik szülő írásos egyetértését a vizsgálat elvégzésével és egyben meghatalmazását arra vonatkozóan, hogy párja eljárhat az Ő nevében is. 8

9 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon ezen munkaterv, az alábbi szakmai egységekre vonatkozik Kisújszállás Székhely intézmény Karcag Tagintézmény Iskola Iskola EGYMI Kollégium Kollégium 9

10 Az intézményegységek munkatervei konkrétan tartalmazzák azokat a feladatokat, amelyek az iskolai munkaterv alapján a nevelő-oktató munka céljainak elérését és a szakszolgálati feladatok megvalósulását szolgálják. Az év végi beszámolóikban az intézményegységek és a szakaszok vezetői értékelik a munkatervükben vállalt feladataik teljesülését. Intézményi szintű munkacsoportok Igazgatótanács Közalkalmazotti tanács Minőségfejlesztési csoport Autizmus programot kidolgozó munkacsoport Pályázatírói team TÁMOP, LEONARDO munkacsoportok Munkatervet készít: igazgató, tagintézmény vezető, igazgatóhelyettes, diákotthon vezetők, szakmai munkaközösség vezetők, EGYMI szakellátó. A munkatervek leadási határideje: szeptember

11 II. A 2010/2011. TANÉV NEVELŐ - OKTATÓ MUNKÁJÁNAK CÉLJA, FELADATAI A TANÉV MOTTÓJA: Ha összejövünk, az a kezdet. Ha együtt maradunk, az már haladás. Ha együtt dolgozunk, az siker! Henry Ford 2.1. Intézményi szintű legfontosabb céljaink Mindkét tantestületünk alapvető céljának a színvonalas nevelés, oktatás megvalósítását tekintjük, az ismeretek közvetítésével, a személyiség fejlesztésével. Speciális helyzetünkből is adódik az az elv, hogy ahhoz, hogy egyenlő tanulási lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, különbözőképpen kell őket tanítanunk. Minden gyermeket el kell fogadnunk olyannak amilyen, azzá kell nevelnünk, amivé válni képes, annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek. Mindezek elérése érdekében támaszt kell nyújtanunk tanulóink számára mentálisan, pszichésen és szociálisan. Minden gyermek számít. Kiemelt cél hogy a gyermek biztonságban legyen, érezze jól magát, teljesítsen, legyenek tervei, találja meg a helyét és legyenek kapcsolatai. Mindez a pedagógustól elfogadást, több odafigyelést, azonos szempont szerinti viszonyítást és egyenrangú kezelést kíván. Nagy hangsúlyt kell fektetnünk, továbbá a munkára nevelés folyamán a környezettudatos nevelésére. További céljaink a tanítás tanulás folyamatához szükséges kedvező légkör erősítése, az ehhez megfelelő munkafeltételek biztosítása - a tanulók képesség, készség fejlesztésének biztosítása felzárkóztatása, tehetséggondozása, személyiségfejlesztése, a tanulók fejlődésének nyomon követése - pozitívumokra építő, a másságot tiszteletbe tartó nevelés-oktatás egyénre szabottan, az ép funkciókra építőnek és a fokozatosságot betartónak kell lennie 11

12 - A nevelést hangsúlyozottá teszi iskolánkban az, hogy az értelmi sérülés mellett a tanulóink zöme halmozottan hátrányos helyzetű. A munkánk nagyobb eredményessége érdekében pontosítani kell az intézményünkben: a nevelő-oktató munka színtereit, mert egyre több az olyan gyermek, tanuló, aki a sokoldalú differenciálás mellett sem fejleszthető hagyományos módon (általános iskolában és nálunk is), a megszokott csoport illetve osztálykeretben. a helyi környezetre való nyitottság leginkább az életre való felkészítés, a reális életpálya építés terén állít elénk komoly kihívásokat. Tanulóink minél eredményesebb társadalmi beilleszkedése érdekében az elkövetkező évben is kiemelt figyelmet kell fordatanunk a képességfejlesztés mellett a kommunikációs kultúra és a konfliktuskezelési technikák elsajátítására. a kiépült preventív gyermekvédelmi rendszerünket tovább kell erősítenünk, a társadalomból jövő negatív hatások eredményesebb kompenzálása érdekében A célmeghatározásból adódó oktató, nevelő munka feladatai ebben a tanévben Tanulásban akadályozottak alapfokú nevelése, oktatásban folytatni szükséges: Logopédiai, gyógytestnevelői felzárkóztatás Diszlexia, diszgráfia prevenció, reedukáció Kimeneti mérés részképességek, kognitív képességek mérése a 4. évfolyamon Képességfejlesztés számítógép segítségével Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: kooperatív tanulás, tevékenységközpontú pedagógiák, differenciált óravezetés, drámapedagógia Szövegértés mérése a tanulásban akadályozott tagozat évfolyamán Értelmileg akadályozott tanulók alapfokú nevelése, oktatásban: Logopédiai, gyógytestnevelői felzárkóztatás 12

13 A sérült tanulók mozgásának, beszédének, pszichés funkcióinak fejlesztése. Az autizmussal élő tanulók szakszerű, sokoldalú fejlesztése, beilleszkedésük segítése Szakképzésben Bemeneti mérések-részképességek Az új moduláris rendszerű szakmai vizsgáztatás kivitelezése a szakiskolai képzésben A külföldi szakmai gyakorlat megvalósítása Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként Jász-Nagykun-Szolnok Megye területén pedagógiai szakszolgáltatási feladatai: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, Utazótanári szolgálat működtetése szeptember elsejétől logopédiai és gyógytestnevelési feladatellátás, a MEZŐTÚRI KISTÉRSÉG településein. E tanév fontos feladata lesz a szolgáltatási rendszer kiépítése, teljes körű igényfelmérés az említett kistérség településein. A szakmai szolgáltatás keretében a speciális gyógypedagógiai módszereink megismertetése az együttnevelést végző óvodáknak, iskoláknak. Műhelymunkák, szakmai összejövetelek szervezése Pedagógusok képzésének, önképzésének, továbbképzésének segítése, szervezése Gyermekvédelmi feladatok: Az elmúlt tanév statisztikai adatai alapján, a 2010/2011-es tanév egyik kiemelt feladata kell, hogy legyen a mulasztások csökkentése ennek érdekében szoros és rendszeres kapcsolatot kell tartani, az érintett családokkal és a gyermekvédelmi szervekkel. A kiépült gyermekvédelmi rendszerünket tovább kell erősíteni, a társadalomból jövő negatív hatások eredményesebb kompenzálása érdekében. 13

14 2.3. Szakmai munkánk színtereit ki kell bővítenünk a megváltozott igényekhez igazítva: A sajátos nevelési igényű (központi idegrendszer-sérült, paretikus, mozgás és/vagy értelmi- beszédfejlődési elmaradással küzdő), korai fejlesztésre szoruló gyermekek intézményes ellátása csak részben megoldott megyénkben. Ezt a feladatot az EGYMI keretében kívánjuk ellátni ettől a tanévtől. A súlyosan sérült, de közösségben fejleszthető gyerekek számára fent kell tartanunk a lehetőséget az esetleges óvodai csoport indítására. Az esélyegyenlőség megvalósítása érdekében, szükséges az együttnevelés lehetőségeinek többoldalú megerősítése. Ezt segítve folytatjuk és kibővítjük az utazótanári segítségnyújtást, de már szolgáltatásként, az EGYMI kereteiben. Az autista, egyéb pervazív fejlődési zavarral küzdő, esetleg autisztikus gyermekek/tanulók számára, a jövőben iskolai fejlesztést, bentlakásos elhelyezéssel szeretnénk biztosítani. Ennek a szakmai munkának a fenntartóval való egyeztetés mellett mindennemű előkészítése, szintén e tanév feladata lesz. A munka elvégzése a megalakuló autista szakmai munkaközösség hatáskörébe tartozik majd. Tanulóink minél eredményesebb társadalmi beilleszkedése érdekében új színterekkel kell bővíteni mind a speciális szakiskolai, mind a készségfejlesztő speciális szakiskolában tanuló fiatalok képzését. El kell érnünk, hogy az ők munkára felkészítése hozzájáruljon az életesélyük javításához. Tanulóink olyan iskolai környezetben tanulhassanak, amelyben biztosított számukra az egészséges testi-lelki-szellemi fejlődést 14

15 2.4. A fejlesztéshez szükséges megfelelő munkahelyi légkör kialakítása érdekében szükséges (klímavizsgálatból adódó feladatok): a testületek mentálhigiénés állapotának javítása a belső ösztönzők, értékrendszerek bővítése az információ áramlás javítása a feladatok team munkában való elvégzése. igazgató tanács kialakítása, mely az iskolavezetés szakmai tanácsadó testületeként működik. A munkatársak szemszögéből reális és optimális célkitűzés a biztos munkahely, és a megélhetés biztosítása. A szakmai másképpen a munkában való kibontakozás lehetőségének teret adni. Ez magában foglalja a házon belüli karrierlehetőségeket a szervezetfejlesztés során. Az egyén és a közösség érdekeinek összehangolását a szükségletek pontos feltárását, a közös célok pontos megfogalmazását és konszenzus kialakítását. Munkánkat úgy kell végezni, hogy az maximális módon megfeleljen a fenntartó, a tanulók és a szülők elvárásainak. Ezért a jó működéshez alapvetően szükség van: a pedagógiai alapelvek szerinti szervezett működéshez a programjainkban kitűzött céljaink határidőre történő elvégzésére partneri elégedettségre az intézmény kapcsolatrendszerének folyamatos ápolására, fejlesztésére. 15

16 III. INTÉZMÉNYI SZINTEN SZERVEZETT FELADATOK (Oktató nevelő munka konkrét feladatai) A tantárgyfelosztás elkészítése Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, tagintézmény vezető Határidő: szeptember 1. Az EGYMI szolgáltatás beosztásának elkészítése Felelősök: Tóth Péterné Határidő: augusztus Az autista gyermekek jövő évben induló oktatásának-nevelésének teljes körű előkészítése Felelős: Ráczné Ari Erika Közreműködik: autista munkacsoport Határidő: március A készségfejlesztő speciális szakiskolai szakmacsoport bővítésének szakmai előkészítése Felelős: Vajdáné Kovács Margit Közreműködik: az értelmileg akadályozottak tagozatán dolgozó kollégák Határidő március Az iskolai könyvtár hatékony működésének koordinálása Felelős: Dr. Farkas Flóriánné Közreműködik: Szabó Erika Határidő. Folyamatos Az iskolai szertár szakmai anyagainak figyelemmel kísérése Felelős: Kozma Zsuzsanna Határidő: Folyamatos A belső szakmai együttműködések további erősítése: az igazgató tanács létrehozása, koordináló feladatának kialakítása, működtetése. Felelős: igazgató, a kialakított igazgató tanács vezetője Közreműködők: igazgatóhelyettes, tagintézmény vezető, munkaközösség vezetők, közalkalmazotti tanács vezetője, diákotthon vezetők, IMIP vezető, Iskolaszék vezetője, szülői szervezet képviselője, DÖK segítő pedagógus Határidő. folyamatos 16

17 3. 7. Tanügyi, statisztikai nyilvántartások a hatékonyságának növelése Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, tagintézmény vezető, munkaközösség vezetők Közreműködő: az egész tantestület Határidő: szeptember Pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése Felelős: Szász Veronika Közreműködők: az egész tantestület Határidő: folyamatos A mqunkaköri leírások aktualizálása Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, tagintézmény vezető Közreműködik: az intézményegységek vezetői Határidő: október Az intézmény honlapjának folyamatos karbantartása, aktualizálása az intézmény egységek bevonása a háttér munkába Felelős: Bögös Jenő Közreműködik: iskolatitkár Határidő: folyamatos Munkavédelmi bejárások amikről kötelezően feljegyzéseket kell készíteni évente három alkalommal történjenek mindegyik telephelyen A feljegyzéseket iktatni kell az igazgató aláírása után Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, tagintézmény vezető, gazdasági vezető Közreműködő: műszaki ügyintéző, iskolatitkár Határidők: 2010.szeptember 10., január 30., június A tűz- és balesetvédelmi továbbképzések megtartása különös tekintettel az oktatási épületek balesetveszélyeinek bemutatására Felelős: balesetvédelmi felelősök Közreműködő: az egész tantestület Határidő: 2010.szeptember

18 A tanulók fizikai állapotának felmérését évente két alkalommal végzik a testnevelők Felelős: testnevelő, gyógytestnevelő Közreműködők: testnevelők, gyógytestnevelők Időpontok: szeptember 30, 2011.május Az IMIP teljesítmény értékelési rendszerének áttekintése Felelős: Török Csilla IMIP vezető Közreműködők: IMIP munkacsoport Időpontok: október Az alapító okirat módosításának kezdeményezése a fenntartónál az új SNI kategóriák megjelölésével (tartós és súlyos, súlyos) Felelős: intézményvezető Közreműködők: igazgató, igazgatóhelyettes, tagintézmény vezető, munkaközösség vezetők Időpontok: március Pedagógiai program módosítása, az alábbiak szerint óvoda megszűnése miatt, az erre a szakmai feladatra vonatkozók részek törlése az évfolyamismétlés és a szöveges értékelés törvényi változásának megjelenítése az autista gyermekek oktatásának-nevelésének megjelenítése az EGYMI szakfeladat megjelenítése Felelős: intézményvezető Közreműködők: igazgató, igazgatóhelyettes, tagintézmény vezető, munkaközösség vezetők Időpontok: március Cserekapcsolatok folytatása, nyári csereüdülések, szakmai tapasztalatcserék szervezése Felelős: igazgató Időpontok: folyamatos Rekreációs szoba kialakítása Karcag, tagintézményben Felelős: tagintézmény vezető, pedagógusok Időpont: október

19 IV. A 2010/2011-es TANÉV RENDJE (a 24/2009.(V.25.) OKM rendelet alapján) Szorgalmi idő Az első tanítási nap szeptember 1. (szerda). Az utolsó tanítási napja június 15. (szerda). Első félév: január 14-ig tart. Az első és a második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az nevelőtestületi értekezleten el kell végeznünk a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni - tájékoztatás céljából - az iskolaszéknek és a fenntartónak. A félévi értesítők kiosztása január 21. A félévi értekezlet időpontja: január 24. Tanítási napok száma: 183 nap Őszi szünet Téli szünet Tavaszi szünet november 2 november 5-ig Szünet előtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek) Szünet utáni első tanítási nap november 8. (hétfő) december január 2-ig Szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (kedd) Szünet utáni első tanítási nap január 3. (hétfő) április 21-től április 26-ig Szünet előtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda) Szünet utáni első tanítási nap április 27. (szerda) 19

20 Tanítás nélküli munkanapok (Tanítás nélküli munkanapokat a naplókban számozzuk és beírjuk a programot!) Kisújszállás Székhely intézmény 1. nap Móra nap november nap Nevelési értekezlet október 16. Autizmus specifikus fejlesztés 3. nap Tapasztalatcsere tavasz 4. nap Nevelési értekezlet március 25. projekt záró konferencia 5. nap Családi és gyermeknap június 14. Karcag - Tagintézmény 1. nap Nevelési értekezlet október 16. Autizmus specifikus fejlesztés 2. nap Félévi értekezlet január nap Tavaszi nevelési értekezlet április nap Gyermeknap május 5. nap Szakmai nap (Pedagógiai június hetek programon való részvétel vagy Budapest Cigánytanoda meglátogatása 6. nap Szakmai nap pályaválasztási tanácsadás június A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 22. (kedd) helyett, iskolánkban december 18. (péntek) lesz. Az így elmaradt két tanítási napot október 30-án, szombaton dolgozzuk le. (hétfői órarend szerint). A december 21-i, keddi napot, október 16-án, szombaton az őszi nevelési értekezlet napján dolgozzuk le. Munkanap átcsoportosítás: december 11.-én (szombaton) munkanap, a december 24-ei pénteki nap ledolgozása. Osztálykirándulásra minden osztály egy tanítási napot használhat fel igazgatói engedéllyel. Kirándulási időszak: május 20. június 10. Tanévzáró értekezlet: június

21 Az oktatási minisztérium idén is támogatja a tanulásban akadályozott gyermekek Országos komplex tanulmányi versenyét, melynek időpontja: Helyszín: Homok (megyei) Érintett évfolyamok: 6-7. osztály. Az értelmileg akadályozott tanulók Koncz Dezső tanulmányi versenyén, idén is részt kívánunk venni, melyet e tanévben Cegléden rendeznek meg, május án. 21

22 4. 1. ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, MEGEMLÉKEZÉSEK Ebben a tanévben két hivatalos állami ünnephez kapcsolódva szervezünk iskolai rendezvényt. Október 23-ának, a Köztársaság napjának ünnepét Határidő: a rendezvények napja Felelős: osztályfőnökök Megemlékezést tarunk minden iskolatípusban az aradi vértanúk (október 6.) emléknapja, a szakiskolában a kommunista diktatúrák áldozatainak (február 25.) emléknapja, valamint a holokauszt áldozatainak (április 16.) emléknapja alkalmából. Felelősök: osztályfőnökök A hivatalos állami ünnepek mellet iskolai méretű rendezvény a tanévnyitó, a Télapó ünnepség, a farsang, gyermeknap, a tanévzáró és a ballagás. A konkrét felelősök megnevezésére a szakaszok munkaterveiben kerül sor. Az iskolai ünnepélyek szervezői az ünnepségek megrendezése előtt 3 héttel forgatókönyvet készítenek, melyet bemutatnak az igazgatóhelyettesnek vagy a tagintézmény vezetőnek. 22

23 4.2.Értekezletek, fogadóórák, szülői értekezletek augusztus 23. Alakuló értekezletek az intézményegységekben augusztus 31. Intézményi munkaterv elfogadása január 24. Első féléves osztályozó értekezletek január 14. Félévi értékelő értekezlet Tanulásban akadályozottak iskolája - alsó szakasz Értelmileg akadályozottak iskolája Szakiskola június 9. Második féléves osztályozó értekezletek június 27. Tanévzáró értekezlet Szülői értekezletek I. félév: szeptember 24. (péntek) Időpontot az osztályfőnökök egyeztetnek valamennyi osztály részére Szülői értekezletek II. félév: február valamennyi osztály részére Szülői fogadóórák: a hazautazások alakalmával, vagy minden hónap utolsó péntekjén óra között. 23

24 Vezetői ügyeleti rend Kisújszállás, székhely intézményben Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Vighné Károlyi Katalin igazgató Tatár Jánosné igazgatóhelyettes Kovács Istvánné diákotthon vezető 7 : 30-17: 00 8: 00-16: 00 8: 00-16:00 7: :00 8 :00-13: 00 8 :00-17: 00 7: 30-16: 00 8 :00-17: 00 8 :00-15: 00 7 :30-13: 00 8: 00-16: 00 8: 00-17: 00 7 :30-15: 30 8: 00-16: 00 9: Az igazgatói fogadóóra időpontja: minden hónap első hétfőjén között a dolgozók részére, a szülők számára: minden hétfőn: óráig. Vezetői ügyeleti rend Karcag, tagintézményben Név Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Jánosi Edit tagintézmény vezető Ökrösné Sajtos Anett diákotthon vezető 8 :00-17: 00 7: 30-16: 00 8 :00-17: 00 8 :00-15: 00 7 :30-13: 00 8: 00-16: 00 8: 00-17: 00 7 :30-15: 30 8: 00-16: 00 9: Az igazgatói fogadóóra időpontja: minden hónap utolsó hétfőjén között a dolgozók részére, a szülők számára: minden hónap utolsó hétfőjén: óráig. 24

25 4.3. A tanévben folyó pályázataink 1.) TÁMOP / Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében Minőségi szolgáltatások az együttnevelésért Projekt megvalósításának időpontja : Nyert támogatás: ,- Ft Támogatás intenzitása: 100,0 % Projektmenedzser: Vargáné Kerti Anikó Szakmai vezető: Tóth Péterné Pénzügyi munkatárs: Nagy Ágnes 2.) TÁMOP /A Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek Tanulj, hogy taníthass, az inkluzív oktatásért Projekt megvalósításának időpontja : Nyert támogatás: ,- Ft Támogatás intenzitása: 100,0 % Projektmenedzser: Jánosi Edit Pénzügyi munkatárs: Nagy Ágnes 3.) LdV-HU-10-IVT-1058 Leonardo da Vinci Közösen Egymást Segítve Projekt megvalósításának időpontja : Nyert támogatás: EUR Támogatás intenzitása: 100,0 % Projektkoordinátor: Sándorné Szakácsi Ildikó 4.) Az előző Leonardo projekt a szakmai-pénzügyi elszámolás szakaszában van. LdV-HU-09-IVT-1112 Leonardo da Vinci Egész életen át tartó tanulás Projekt megvalósításának időpontja : Nyert támogatás: EUR Támogatás intenzitása: 100,0 % Projektkoordinátor: Mátyusné Fazekas Judit 25

26 TÁMOP / Minőségi szolgáltatások az együttnevelésért projekt - Beszámoló Koordinátor: Vargáné Kerti Anikó A projekt időtartama: október március 31. Az EGYMI-ben végzett munkám szorosan összekapcsolódott a TÁMOP os projektünkkel, hisz ennek a célja, egy jól működő módszertani központ alapjainak és feltételrendszerének megteremtése volt. A projekt vezetése rendszeresen, minden alkalommal aktívan részt vett az Educatio Kht. és az Észak-alföldi Régió Hálózatkoordinációs Központ rendezvényein. A nyertes TÁMOP es projekt felkérésére Debrecenben bemutatták kolléganőink a Jó gyakorlataikat. Mint az Észak-alföldi Régió nyertes EGYMI pályázói szakmai műhelyt hoztunk létre 13 foglalkozással A munkacsoportjaink a következő feladatokat végezték Képzési csoport: A projektben tervezett képzések legnagyobb részt megvalósultak. Folyamatban lévő feladatai: Sindelár I. (augusztusi képzéssel), képzők-képzése (3 x 2 fő), Bohócdoktor képzés Dokumentációs csoport Folyamatban lévő feladatok: Az EGYMI számára szükséges dokumentumok kidolgozása. Innovációs csoport Folyamatban lévő feladatok: A Játszóház PR munkája, a 10 foglalkozás megszervezése, megtartása, tesztelése és korrigálása Szakszolgáltatások fejlesztési csoportja A korai fejlesztés, gondozás szakszolgálati tevékenység kiépítése érdekében felvettük a kapcsolatot a kistérségünk Védőnői Szolgálataival valamint a DOWN-DADA Alapítvánnyal. Folyamatban lévő feladatok: Logopédiai, gyógytestnevelési szakszolgáltatási tevékenység kiépítése, új módszerek beépítése, belső indikátor kidolgozása. Kész szakmai anyag elkészítése 26

27 Gyógypedagógiai tanácsadói, korai fejlesztés, gondozás szakszolgálati tevékenység fejlesztése. EGYMI-ben végzett szolgáltatások A kisújszállási Arany János Iskolában nyolc gyermek fejlesztését végeztem a szakértői véleményekben meghatározott óraszámokban. Korai fejlesztést két gyermek részére biztosítunk. Szolgáltatásaink bővítése érdekében, tervezzük az EGYMI megnyitását a városunk lakói felé. 27

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1.1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 1.1.1. A szabályzat

Részletesebben

Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon M U N K A T E R V E a 2009/2010-es tanévre

Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon M U N K A T E R V E a 2009/2010-es tanévre Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon M U N K A T E R V E a 2009/2010-es tanévre Mexikói úti tagozat 1145 Budapest, Mexikói út 60 Csillagház tagozat

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program 1188 Budapest Nemes u. 56-60. Tel: 291-31-33; Fax: 290-1993 e-mail: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015. tanév

Munkaterv. 2014/2015. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6 8. tel: 06/74 471 127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu/wp Munkaterv 2014/2015.

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERV 2013/2014. 1 Bevezetés A 2013/2014-es tanév munkaterve a minőségirányítási stratégiából ismert intézkedési tervekhez hasonlóan a

Részletesebben

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4.

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Csak azok előtt tárul fel az élet szépsége, akik ismerik a másokért élő életet. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETŐ...

Részletesebben