HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA"

Átírás

1 Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 16. évfolyam, 1. szám március Eseményösszefoglaló 2. oldal Ebek kötelező oltása 4. oldal Helyi adók megfizetése 4. oldal Rendőrségi hírek 5. oldal Rendezvénynaptár-tervezet 9. oldal Méltó helyére került a kopjafa 13. oldal Tápiószőlős Önkormányzata és az általános iskola tanulói tisztelettel meghívják Önt és kedves családját, a március 12-én (pénteken) 17 órakor kezdődő községi ünnepségre a Faluházba (Kossuth Lajos út 3.) Műsort adnak az iskola tanulói.

2 2 ESEMÉNYÖSSZEFOGLALÓ A Képviselő-testület évben az első rendes ülését január 20-án tartotta. Az első napirendi ponton belül a Képviselő-testület megállapította, hogy ifj. Domonics Sándor képviselő több mint egy éven át nem vett részt képviselő-testületi ülésen, így a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi XCVI. Törvény 2. e) pontja alapján képviselői megbízatása megszűnt. Helyébe a október 1-jei helyhatósági választáson következő legtöbb szavazatot kapott képviselő-jelölt, Tölgyes Lajos Tápiószőlős, Szövetkezeti u. 5. szám alatti lakos léphetett, aki vállalta a megbízatást, így az ülésen esküt tett. Ifj. Domonics Sándor tagja volt az Ügyrendi Bizottságnak, valamint a Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságnak, helyét ezen bizottságokon belül is Tölgyes Lajos vette át. A következő napirend pont Kégli Norbert rendőr őrmester bemutatkozása volt, akit január 1-jétől megbíztak Tápiószőlős körzeti megbízotti feladatainak ellátásával. A Képviselő-testület támogató határozatot hozott ezen körzeti megbízotti megbízatásra, illetve kinevezésre vonatkozóan. Ezt követően a évi képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása következett. A végleges munkaterv az alábbi: Január óra - Tölgyes Lajos önkormányzati képviselő eskütétele, bizottsági helyek betöltése; - Körzeti megbízott bemutatkozása, megbízásának, kinevezésének támogatása; - A Képviselő-testület évi munkatervének elfogadása; - Az Idősek Gondozási Központja intézményvezetői állásának betöltésére pályázat kiírása; - A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célok megfogalmazásáról Február óra évi közbiztonsági beszámoló elfogadása; - Az Idősek Gondozási Központja fejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárása; - Az önkormányzat évi költségvetésének egyeztető tárgyalása; évi rendezvénynaptár elfogadása; évi közfoglalkoztatási terv elfogadása; - Az Általános Művelődési Központ igazgatói állásának betöltésére pályázat kiírása; - Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről; - Polgármester által készített teljesítményértékelés megtárgyalása a jegyző évi munkájáról Március óra - Az önkormányzat évi költségvetésének elfogadása; - Ingatlanok áttekintése helyi védettségre vonatkozóan; - Aktuális ügyek megtárgyalása Április óra - Az önkormányzat évi zárszámadásának elfogadása, évi közbeszerzési terv jóváhagyása; - Falugondnok beszámolója Május óra - Átfogó értékelés az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról; - Aktuális ügyek megtárgyalása Június óra - Az Általános Művelődési Központ igazgatójának beszámolója; - Településőrök beszámolója; - Aktuális ügyek megtárgyalása Augusztus óra - Beruházások áttekintése; - Aktuális ügyek megtárgyalása Szeptember óra - Az Idősek Gondozási Központja intézményvezetőjének beszámolója; - A évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása; - Civil szervezetek vezetőinek meghallgatása Október óra évi belső ellenőrzési terv elfogadása, - Aktuális ügyek megtárgyalása November óra - A évi költségvetés III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása, - A évre vonatkozó költségvetési koncepció megtárgyalása, - Helyi adók mértékének felülvizsgálata December óra Közmeghallgatás A munkaterv elfogadását követően az Idősek Gondozási Központja intézményvezetői állására kiírandó pályázat megtárgyalására került sor. A Képviselő-testület végül azt a döntést hozta, hogy a jelenlegi intézményvezető, Tomanovics Lászlóné magasabb vezetői megbízását egy évvel meghosszabbítja. A következő napirendi pontban a Képviselő-testület A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított évi XXIII. törvény 34. (3) és (5) bekezdése alapján döntött a köztisztviselőkkel szemben támasztott évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokról. Az Egyebek -ben képviselői tájékoztatások, kérdések megbeszélésére került sor. Az elfogadott munkatervnek megfelelően következő soros ülését február 17-én tartotta a Képviselő-testület. Elsőként a évi közbiztonsági beszámoló tárgyalására került sor. Pintér Gábor rendőr alezredes, az Abonyi Rendőrőrs parancsnoka által tartott részletes tájékoztatót követően a Képviselő-testület a beszámolót elfogadta. A munkaterv szerint napirenden kellett volna szerepelnie az Idősek Gondozási Központja infrastrukturális fejlesztése és bővítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárásának. Ezen napirendi pont megtárgyalására azonban nem kerülhetett sor, mivel a beérkezett ajánlatok hiánypótlása még folyamatban volt. Ugyancsak nem szerepelt napirenden a évi költségvetés előzetes tárgyalása, mivel az ülés időpontjáig még nem volt mindenről pontos adat. Mindezekre tekintettel második napirendi pontként a évi rendezvénynaptár következett, melyet a Képviselő-testület elfogadott. (Lapunkban külön oldalon megtalálható.) A következő napirendi pontban a Képviselő-testület jóváhagyta a évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 37/A. (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a foglalkoztatási feladatainak ellátása során a rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskeresők részére közmunkát és/vagy közcélú foglalkoztatást szervez. A közmunka, illetve a közcélú foglalkoztatás szervezése érdekében közfoglalkoztatási tervet kell készítenie az önkormányzatnak. A közfoglalkoztatási terv olyan terv, mely egy éves időtartamra, negyedéves ütemezésben meghatározza azokat a munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket részben vagy egészben az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében kíván ellátni. A tervben meg kell határozni a feladatok ellátásához szükséges létszámot, annak várható összetételét szakképzettség szerint. A tervben meg kell adni a megvalósításhoz szükséges költségeket is. A közfoglalkoztatási tervhez felhasználásra kerültek a Ceglédi Munkaügyi Központ által szolgáltatott adatok, a tervet a Munkaügyi Központ jóváhagyásra javasolta.

3 Következő napirendi pont az Általános Művelődési Központ igazgatói állásának betöltésére pályázat kiírása volt, ugyanis az Önkormányzat fenntartásában működő Általános Művelődési Központ igazgatója, Szegedi György magasabb vezetői megbízása a 2009/2010. tanév végével lejár. Az igazgatói beosztásra pályázatot kell kiírni, figyelembe véve a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt.), ezen törvénynek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet, a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., valamint az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló évi CLII. tv. előírásait. A Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A -a alapján pályázatot hirdet a tápiószőlősi Általános Művelődési Központ (2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3.) igazgató (magasabb vezető) beosztásának ellátására az alábbi feltételekkel: A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, újonnan létesített jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. (Kjt.) 21/A (4) bekezdésében foglaltak kivételével 3 hónap próbaidő kikötésével. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időtartamra, augusztus 15-ig szól. A munkavégzés helye:pest megye; 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Általános Művelődési Központ intézményegységei: Napköziotthonos óvoda, Általános Iskola, Könyvtár, Közművelődési feladatot ellátó intézmény (Művelődési ház) igazgatói feladatainak ellátása. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: - Büntetlen előélet; - A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szerinti felsőfokú szakirányú iskolai végzettség (főiskola), szakképzettség, pedagógus szakvizsga; - legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - Vezetői gyakorlat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - a pályázó szakmai önéletrajza, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - az Általános Művelődési Központ vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, - a képesítést tanúsító okiratok hiteles másolata, - a pályázó nyilatkozata az alábbiakra vonatkozóan: - a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; - sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban augusztus 16. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 nap. *A KSZK internetes oldalán történő közzététel napja: A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidő letelte után megnyíló 30 napos véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak az alábbi címre történő megküldésével: Tápiószőlős Község Önkormányzata Lajtai Sándorné polgármester 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 65. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint Pályázat ÁMK-igazgató beosztásra. A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető: Tóthné Szombati Erika mb. jegyzőnél az 53/ telefonszámon. (*A KSZK internetes oldalán történő közzététel napja a Tápiószőlősi Híradó lapzártakor még nem állt rendelkezésre.) A pályázati kiírást követően a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámoló következett, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. Ugyancsak egyhangúlag tudomásul vette a Testület a jegyző évi munkájáról készített polgármesteri tájékoztatást. Döntés született a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi állásának betöltésére kiírandó pályázatról is az alábbiak szerint: Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 65.) pályázatot ír ki a II. számú háziorvosi (vegyes) körzet háziorvosi állásának közalkalmazotti jogviszonyban, majd a későbbiekben vállalkozási formában történő betöltésére. Feladatok: - felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás területi ellátási kötelezettséggel, - hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvétel Az állás betöltésének feltételei: - a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint a 18/2000. (II.25.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, - büntetlen előélet, - Orvosok Országos Nyilvántartásába vétel igazolása, - Háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása. Előnyben részesül, aki legalább 3 év szakmai gyakorlattal és gyermekorvosi szakképesítéssel is rendelkezik. A pályázathoz csatolni szükséges: - Részletes személyi és szakmai önéletrajz, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - végzettséget és szakirányú végzettséget, valamint szakvizsgákat igazoló okiratok hiteles másolata. Bérezés a Kjt. szerint, majd vállalkozási formában történő ellátás esetén a MEPszerződés szerint. Szolgálati lakás biztosított. A pályázatokat Lajtai Sándorné polgármesterhez, az Önkormányzat címére (2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 65.) lehet benyújtani az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30 napon belül. Elbírálás: a benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés. Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. További tájékoztatás az 53/ es telefonszámon kérhető. Az Egyebek napirendi ponton belül egyes szakfeladatokkal kiegészítésre került a Polgármesteri Hivatal alapító okirata, valamint módosításra került a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 4/2009. (III.12.) sz. önk. rendelet helyi (méltányossági) ápolási díjjal kapcsolatos hatáskör-gyakorlására vonatkozó szabály. A helyi ápolási díjra vonatkozóan a Szociális Bizottságra átruházott hatáskört február 18-tól a Képviselő-testület gyakorolja, tehát a Szociális Bizottság ezen időponttól helyi ápolási díjra való jogosultságot nem állapíthat meg. A tanácskozás személyes jellegű ügyek zárt ülés keretében történő megtárgyalásával zárult. Polgármesteri Hivatal 3

4 Helyi adók megfizetése A Tápiószőlősi Híradó jelen száma megjelenésének idejére a legtöbben már kézhez kapták a január 1-jétől hatályos gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény 7. (1)-(2) bekezdése alapján, az új adómérték figyelembe vételével kiszámított gépjárműadó-kivetésről szóló határozatokat, a I. félévi gépjárműadó, magánszemélyek kommunális adója, a I. félévi vállalkozók kommunális adója és helyi iparűzési adóelőleg befizetéshez szükséges készpénz-átutalási megbízásokat. Már előző évben is felhívtam figyelmüket, hogy Önkormányzatunk májusában számlavezető bankot váltott. Ennek ellenére még a mai napig érkeznek befizetések régi átutalási megbízásokon. Kérem, hogy kizárólag a most megkapott készpénz-átutalási megbízásokat használják, melyeken már az új számlaszámunk szerepel. Az adók pótlékmentes megfizetésére március 16-ig van lehetőség, ezt követően a tartozás (késedelmi pótlékkal együtt) végrehajthatóvá válik. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) rendelkezései szerint az adótartozás letiltható munkabérből, nyugdíjból, bankszámlára irányuló hatósági átutalási megbízás inkasszó kibocsátásával. Gépjárműadó-tartozás esetében az egy évi adótételt meghaladó tartozás esetén az illetékes Okmányirodánál kezdeményeznünk kell a gépjármű forgalomból történő kivonását. Adóhatóságunkat az adótartozás erejéig az adózó ingatlanán jelzálogjog bejegyzésének joga is megilleti, az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatal a jelzálogjogot soron kívül bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba január 1-jétől a jelzálogjog bejegyzéséért ingatlanonként Ft eljárási díjat kell fizetnünk. Az eljárási díj végrehajtási költségnek minősül, mivel a végrehajtással kapcsolatban merül fel, és ez is az adózót terheli. A jelzálogjog törléséért január 1-jétől Ft eljárási díjat kell fizetnünk, mely az előbbiekben részletezett ok miatt szintén az adózót terheli. Felhívom a figyelmet arra, hogy az Art. alapján a végrehajtási eljárás a végrehajtási cselekmény foganatosításával indul, azaz az egyes végrehajtási cselekmények foganatosításáról sem az adóst, sem annak jogi képviselőjét nem kell értesíteni, éppen a végrehajtás teljesülésének esetleges megakadályozását elkerülendően. Fenti jogkövetkezmények elkerülése érdekében kérem, hogy adófizetési kötelezettségüknek határidőre tegyenek eleget. Tóthné Szombati Erika mb. jegyző Tisztelt Tápiószőlősi Lakosok! Nyolcéves országgyűlési képviselői munkám befejezem. Hosszú orvosi pályám után, az élet más, számomra szokatlan területén, de orvosi hivatásom gyakorlásához, a magam által felállított mérce szerint próbáltam feladatomnak megfelelni. Mindenkinek köszönöm, akik munkámat segítették, akik hittek a közös munka erejében, akiknek mindennél fontosabb volt a szülő- és lakóhelyükért folytatott munka. Sok kedves, őszinte embert ismertem meg, barátokat szereztem, akiktől sokat tanultam. Mélyen hittem, és hiszek a többpárti parlamenti demokráciában, és abban, hogy a politikai vélemények sokszínűsége megköveteli: a politikai élet szereplői, egymást ne ellenségnek, hanem ellenfélnek tekintsék. Szerencsésnek tartom magam, hogy választókerületem településein és a szomszédos településeken is sokszor átélhettem a közös munka sikerének boldog perceit. Haza, nemzet, progresszív gondolkodás ez az értékrendem szerinti sorrend. Mégegyszer megköszönve a bizalmat, támogatást, a munkámhoz nyújtott segítséget, további életükhöz jó egészséget, családi boldogságot kívánva: Tisztelettel üdvözlöm Önöket: Dr. Czinege Imre Pest Megye 15. sz. választókörzetének egyéni képviselője Felhívás ebek kötelező oltására A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet az ebek kötelező veszettség elleni védőoltásáról az alábbiakat rendeli el: - Védőoltásban kell részesíteni minden 3 hónapot betöltött ebet. - Az oltást évente (365 naponként) kell ismételtetni. - Az oltásra csak egészséges ebek vezethetők fel. - Az oltást a január 1-jétől rendszeresített egyedi sorszámmal ellátott új oltási könyvbe kell bejegyezni. (A régi oltási könyvek érvényüket vesztették) Az állatvédelmi törvény szerint az ebtulajdonos az állatok egészségéről, megfelelő tartásáról, táplálásáról, komfortérzetéről, a nem kívánt szaporulat megelőzéséről (fogamzásgátló tabletta, injekció, műtét), féregtelenítéséről köteles gondoskodni. A veszettségi oltás alól elvont ebek tulajdonosai szabálysértést követnek el és ezért ellenük szabálysértési eljárást kell indítani. Az ebek veszettség elleni védőoltása, valamint féreghajtó szerrel való kezelése (1 tabletta/10 kg) Tápiószőlősön az alábbi időpontokban és helyeken történik: március 20-án (szombaton) 8-12 óráig: a Polgármesteri Hivatal épülete mellett, a volt Tűzoltószertár előtt (Sport úton) óráig: a Pándi út 41. szám előtt (a megszűnt vegyesbolt előtt) óráig: az Ürgés 217. szám előtt (Jancsovics István ingatlana előtt) óráig: a Felszabadulás út 142. sz. alatti volt "Tejcsarnoknál" március 27-én (szombaton) 8-12 óráig: a Polgármesteri Hivatal épülete mellett, a volt Tűzoltószertár előtt (Sport úton) Az összevezetett ebek oltásának díja: forint/eb. Féreghajtó tabletta ára: 150 forint/tabletta. Az oltás alól elvont ebeket a települési önkormányzat kártalanítás nélkül köteles kiirtani, mivel ezen ebek az emberre egészségügyi szempontból veszélyesek, valamint az állatok egészségét veszélyeztető beteg vagy betegségre gyanús ebnek minősülnek. Polgármesteri Hivatal 4

5 Tájékoztató az országgyűlési képviselők évi választásáról A Magyar Köztársaság Elnöke 6/2010. (I. 22.) KE határozatával az országgyűlési képviselők évi általános választásának első fordulóját április 11., második fordulóját április 25. napjára tűzte ki. A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést az ajánlószelvénnyel együtt február 12-ig megkapták. A névjegyzék közszemlére tétele Polgármesteri Hivatalunkban február 10-től 17-ig megtörtént. A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait és a szükséges számban a póttagokat legkésőbb március 22-ig kell megválasztania a Képviselő-testületnek. A választási bizottságok megbízott tagjait a választókerületben jelöltet, listát állító jelölő szervezet és a független jelölt legkésőbb április 2-án óráig jelentheti be. Mire való az ajánlószelvény? Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi jelölt lehessen, legalább 750 választópolgár érvényes ajánlását kell összegyűjtenie. Jelöltet ajánlani nem kötelező, de ha Ön élni kíván ajánlási jogával, akkor azt úgy teheti meg, ha az Önnek megküldött hivatalos ajánlószelvényt kitölti, saját kezűleg aláírja, majd azt átadja a támogatni kívánt jelöltnek, vagy megbízottjának. Az ajánlószelvények gyűjtése március 19-ig történhet. Az ajánlás nem vonható vissza. Egy választópolgár egy jelöltet ajánlhat. Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, vagy aki több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. A szavazás módja - Szavazni csak személyesen lehet, a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben reggel hat órától este hét óráig. - A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben (bár az Értesítő bemutatása nem feltétele a szavazásnak, mégis javasoljuk, hogy a szavazatszámláló bizottság munkájának meggyorsítása érdekében azt vigye magával). A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak: - lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy - személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya). - Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot. A szavazólapokat az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólapok átvételekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket. - A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni csak egy jelöltre és egy listára lehet, a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe. (Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.) - Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobnia. Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol (igazolással szavazás) - Ha a szavazás napján akár az első, akár a második fordulóban Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást a választás első és második fordulójára egyaránt - személyesen vagy meghatalmazott útján április 9-én óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb április 6-án megérkezzen az illetékes helyi választási irodához. (A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre a honlapon, illetve elérhető bármely választási irodában.) Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell. Ha mindkét fordulóra igazolást kér, a két igazolást egy nyomtatványon fogja megkapni. Ha az egyik fordulóra már kért igazolást, és a másik fordulóra ezt követően szeretne igazolást kérni, az előzőleg megkapott igazolást vissza kell adnia, és a két igazolást egy új nyomtatványon fogja megkapni. Igazolást a választás első és második fordulójára is legkésőbb április 9-én óráig lehet kiadni. Ha az igazolás kiadását követően meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, április 8-ig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe. A korábban kapott igazolást le kell adnia! Az igazolással a szavazás napját megelőzően az igazoláson feltüntetett településen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazoláson feltüntetett címen található szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét. Az igazoláson szerepel, hogy Ön melyik településen élhet választójogával, valamint annak a szavazóhelyiségnek a címe, ahol leadhatja szavazatát. Az igazolást feltétlenül vigye magával, mert csak annak átadásával engedi szavazni a szavazatszámláló bizottság. (Ha mindkét fordulóra igazolást kapott, amikor először jelenik meg az igazoláson feltüntetett településen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben, az igazolását nem vonják be, hanem lebélyegezve visszaadják Önnek annak érdekében, hogy a másik fordulóban is szavazhasson.) Tápiószőlősön igazolással szavazásra a 3. számú szavazókör (Védőnői Szolgálat Tápiószőlős, Kossuth L. út 85.) került kijelölésre. FIGYELEM! Ha igazolást kap (akár az első, akár a második, akár mindkét fordulóra), a második fordulóban csak akkor szavazhat, ha az első forduló abban a választókerületben, ahol szavazott vagy szavazhatott volna nem volt eredményes. Tehát: A. Ha csak az első fordulóra kapott igazolást: 1. az első fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az igazoláson feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat, 2. a második fordulóban a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben (vagy valamelyik külképviseleten) szavazhat, kivéve, ha a) a lakóhelye szerinti választókerületben nincs második forduló, b) abban a választókerületben, ahova az első fordulóra kiadott igazolás szólt, nincs második forduló. B. Ha csak a második fordulóra kapott igazolást: 1. az első fordulóban a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben (vagy valamelyik külképviseleten) szavazhat 2. a második fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az igazoláson feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat, kivéve, ha a) a lakóhelye szerinti választókerületben nincs második forduló, b) abban a választókerületben, ahova a második fordulóra kiadott igazolás szól, nincs második forduló. C. Ha mindkét fordulóra kapott igazolást: 1. az első fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az igazoláson feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat, 5

6 2. a második fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az igazoláson feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat, kivéve, ha a) abban a választókerületben, ahova az első fordulóra kiadott igazolás szólt, nincs második forduló, b) abban a választókerületben, ahova a második fordulóra kiadott igazolás szól, nincs második forduló. Szavazás külföldön - Ha Ön a szavazás napján akár az első, akár a második forduló napján külföldön tartózkodik, a Magyar Köztársaság nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzékbe vételét március 19- ig kérheti személyesen vagy meghatalmazottja útján a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől (azaz a település jegyzőjétől). Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlott levélben is benyújthatja kérelmét úgy, hogy az március 19-ig megérkezzen a helyi választási irodába. - Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően meggondolja magát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, ugyancsak március 19-ig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti névjegyzékből törölje és vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe. - Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően szeretné megváltoztatni külföldi szavazásának helyszínét, ugyancsak március 19-ig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy egy másik külképviselet névjegyzékébe tegye át. A választási eljárásról szóló törvény 96/A -a alapján a külföldi szavazás időpontja: az amerikai kontinensen a többi földrészen az 1. fordulóban április április 4. a 2. fordulóban április április 25. Szavazás mozgóurnával Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhet. Szavazás egészségügyi, szociális, büntetés-végrehajtási stb. intézményben - Ha Ön mozgásában gátolt, de nem a lakóhelyén tartózkodik, először igazolást kell kérnie a lakcíme szerinti helyi választási irodától, majd az igazolás birtokában kell mozgóurnát igényelnie az intézmény fekvése szerinti helyi választási irodától, vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságától. (Csak abban a kivételes esetben nincs szüksége igazolásra, ha az intézmény ugyanazon szavazókör területén helyezkedik el, ahol az Ön lakóhelye van.) - A fentiek az irányadók minden olyan esetben, ha a mozgásában gátolt választópolgár nem az otthonában tartózkodik. Hol szavazhat, ha lakóhelyet változtat a két választási forduló között? Az első és második választási forduló között lakóhelyet változtató választópolgár a második fordulóban nem az új, hanem a korábbi lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az új lakcíme bejelentésekor az ügyintézőtől szavazásra szolgáló lakcímigazolást kap. Ezen lakcímigazolás birtokában keresheti fel az Értesítőben megjelölt szavazóhelyiséget A választásról további információkat találhatnak a internetes oldalon, illetve választással kapcsolatos kérdéseikkel, problémáikkal forduljanak a Polgármesteri Hivatalunkban működő Helyi Választási Irodához. Tóthné Szombati Erika HVI-vezető RENDŐRSÉGI HÍREK Tápiószőlős új körzeti megbízottjaként néhány fontos felhívással, kéréssel szeretnék a lakossághoz fordulni január. 1-től Tápiószőlős új körzeti megbízottjaként látom el szolgálatomat az Abonyi Rendőr Őrs alárendeltségében. A KMB-s feladataim ellátását megelőzően Budapesten, majd ezt követően a Ceglédi Rendőrkapitányságon a Közrendvédelmi Osztály, Őr és Járőrszolgálati Alosztályának közrendes járőreként teljesítettem szolgálatom. Mind a járőr szolgálatom, mind a KMB- s szolgálatom ellátása mellett tagja vagyok a Pest Megyei Csapaterőnek is. Körzeti Megbízott szolgálat ellátását nagymértékben megkönnyíti, megerősíti a szintén január 1-től felállított Terület őrség, amelynek Józsa László, és Hüfner Lajos a tagja. Jövőbeni terveim között szerepel, mind a Polgárőrség, mind a Terület Őrséggel a fokozottabb együttműködés a közbiztonság helyzetének javítása, valamint a betöréses lopások visszaszorítása. - Fontosnak tartom, hogy személyi javaik megóvása érdekében legyenek szívesek zárni a bejárati ajtókat, ablakokat, hétvégi házak esetében, ha van rá mód és lehetőség egy alap riasztóval, vagy keresőlámpával ellátni az épületet. - Továbbá a szomszédok, ha van, rá mód legyenek szívesek az őrizetlenül hagyott ingatlanokat szemmel tartani, ha betörést észlelnek, engem vagy a Ceglédi Rendőrkapitányságot azonnal értesíteni. Az önök összefogása visszatartó erő lehet a bűnözőkkel szemben. - Szeretném felhívni a lakosság figyelmét arra is, hogy tűzifát csak olyan megszokott személyektől vásároljanak, akiknek a fa árusítására engedélyük van, még ha azok drágábban is adják a fát, mert ha nem így tesznek, akkor az esetlegesen lopott tűzifa megvásárlásával egyidejűleg orgazdává válnak, és ez a tevékenység rendőrségi eljárást von maga után! - Figyelmeztetem a kerékpárral közlekedőket, hogy saját érdekükben és a KRESZ előírásainak megfelelően szíveskedjenek kerékpárjaikat felszerelni a szükséges világító berendezésekkel! Felhívnám azon kerékpárosok figyelmét is, akik a lakott területen kívül is kerékpároznak a világító mellény viselése mind nappal, mind éjszaka kötelező. A megsokasodott kerékpárbalesetek miatt fokozottabb ellenőrzést és szigorúbb büntetést fogok alkalmazni! - Továbbá felhívnám a gépjármű vezetők figyelmét a KRESZ szabályainak betartására, a gyalogos, valamint a kerékpáros forgalomra, fokozottabb odafigyelésére, a KRESZ szabályok be nem tartása rendőri intézkedést von maga után! Bízva a lakosság segítő közreműködésében: Kégli Norbert r. őrmester Elérhetőségem: 70/

7 Visszatekintő Itt az új év elején tekintsünk vissza az elmúlt évre ben Tápiószőlősön 27 kisbaba született. Ebből kettő elköltözött, így maradt 25 csecsemő. A szülések közül kettő koraszülés volt, és egy otthonszülés. A 25 baba közül egy ikerpár is van. Összehasonlításképp néhány adat a születések számának alakulásáról: Látható, hogy sajnos a születések száma nem túl jól alakul. Az idei év is elég kevés kismamával indul, de hátha az év folyamán még megemelkedik a számuk. Dicséretes, hogy egyre több anyuka igyekszik anyatejjel táplálni gyermekét, mindent megtesznek, hogy ez az ideális táplálék - amely a baba legjobb testi-lelki fejlődését szolgálja - minél tovább gyermekük rendelkezésére álljon. Azt hiszem, mindenképp meg kell említeni a Baba-Mama klubot ami már 6,5 éve üzemel itt a tanácsadónkban. Ezzel példa értékűek vagyunk a környéken, úgy hallottam, hogy mintánkra mostanában szerveződött klub Farmoson, Tápiószentmártonban is. A működéshez én egyedül kevés lennék, ezért ki kell emeljem a klubba járó lelkes anyukákat, a Polgármesteri Hivatalt, és a klubot ilyen-olyan módon támogató emberek segítségét. Hála nekik nagyon jól sikerült az adventi vásáron való részvételünk is. Köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon segítette munkánkat. Az év végén elköszönt községünktől Dr. Mező Borbála gyermekorvos. Ő 17 és fél évig látta el lelkiismeretesen gyermekeinket heti két alkalommal. Az első gyermekek azóta szinte már felnőttek. Mindannyian köszönjük neki áldozatos munkáját, és kívánunk nagyon szép, egészségben gazdag, boldog nyugdíjas éveket elejétől új gyermekorvost üdvözölhetünk községünkben. Dr. Szakács Katalin a szolnoki Hetényi Géza Kórházban dolgozik főállásban. Itt a tanácsadóban kedd délután 15 órától tart csecsemők, és gyermekek részére tanácsadást. Forduljanak hozzá bizalommal. Itt el kell mondani, hogy védőnői tanácsadóban csak egészséges kismama, és egészséges gyermek ellátása történhet, szigorúan a működési engedélyben foglaltak szerint. Így kerülhető el a fertőzés veszélye mindenki számára. Beteg rendelés csak külön-erre a célra felszerelt, és engedélyezett helyen lehet tartani. Egyetlen tanácsadóban sincs beteg rendelés. Ezt alátámasztandó az alábbi állásfoglalás ez ügyben Dr. Kovács Zsigmond tisztifőorvos úr tollából. Dr. Szoboszlayné Vrabecz Ildikó védőnő Tisztelt Lakosság! Az elmúlt hónapokban több alkalommal is felmerült a kisgyermekes szülők körében, hogy miért is nem lehet beteg gyermeket vinni a védőnői tanácsadóba, gyermekorvosi rendelésre. A félreértések tisztázásának érdekében Önkormányzatunk hivatalos állásfoglalást kért ez ügyben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Ceglédi Kistérségi Intézetétől. Íme a levél: Tisztelt Polgármester Asszony! Kérésének megfelelően a Tápiószőlős községben működő védőnői tanácsadó rendeltetés szerinti használatával kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom: A lakosság részére nyújtott védőnői szolgáltatás nyújtásához Tápiószőlősön biztosítva vannak az előírt személyi és tárgyi feltételek, melynek alapján Tápiószőlős Önkormányzata kért és kapott az ÁNTSZ Ceglédi Kistérségi Intézetétől működési engedélyt a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben foglaltakban megfelelően. A működési engedély a védőnői szolgáltatásra vonatkozik és nem beteg gyermekek ellátására. A főiskolát végzett védőnő feladatköre nem tévesztendő össze az asszisztensi vagy az ápolónői feladatkörrel, akik a betegellátásban közvetlenül az orvos irányításával dolgoznak. A védőnői tanácsadóban a várandós anyák és az egészséges csecsemők, gyermekek ellátása történik. Az egészséges gyermekek ellátása szempontjából mindenképpen előnyös, hogy a védőoltás, amit orvos végezhet, a védőnői tanácsadóban történik. A védőoltási tevékenység feltételei a védőnői tanácsadóban rendelkezésre állnak a 18/1998. (VI:3.) ESzCsM rendeletekben foglaltak szerint. A várandós anyákat védeni kell mindenféle fertőzéstől, a gyermekbetegségektől ugyan úgy, mint pl. a H1N1 új típusú influenzától. Az egészséges gyermekeket is meg kell óvni, hogy ne fertőződjön meg, éppen az egészséges gyermekek ellátására szolgáló tanácsadóban a beteg gyermekektől. A beteg gyermekek ellátásának személyi és tárgyi feltételei nem ugyanazok, mint a védőnői szolgáltatásé. Amennyiben a védőnői tanácsadóban a várandós anyák, és az egészséges gyermekek ellátása mellett a beteg gyermekek ellátása tudomásunkra jut, elsősorban a Tápiószőlős községben élő várandós anyák és az egészséges gyermekek védelme érdekében, hatósági jogkörünkkel élve, szankciót helyezünk kilátásba az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően. Cegléd, január 29. Dr. Kovács Zsigmond kistérségi tisztiorvos Tisztelt Lakosság! Tápiószőlős Önkormányzata keresi a jó megoldást a beteg gyermekek számára a helyben történő gyermekorvosi ellátással kapcsolatban. A II. számú háziorvosi körzetre kiírt és a néhány napja ismételten kiírt pályázatban is elsősorban olyan háziorvost kerestünk, keresünk, akinek gyermekorvosi szakképesítése van, mivel ez áthidaló megoldást jelentene a kártyaproblémára. Háziorvosként dolgozna, de így a beteg gyermekek ellátását is meg tudnánk helyben oldani. Addig is kérjük, legyenek türelemmel, beteg gyermekeiket vigyék bizalommal a háziorvoshoz, illetve a már megszokott gyermekorvosukhoz. Önkormányzat 7

8 Kedves tápiószőlősi Lakosok, Barátok, Ismerősök! Ezúton szeretnénk megköszönni a segítségüket mindazoknak, akik bármilyen módon a műanyag kupakgyűjtő akcióban részt vettek és vesznek. Külön köszönjük Balogné Oláh Johannának, hogy a falu újságban megjelent cikkével elindította a gyűjtést, még 2008-ban. Köszönet Urbánné Julikának, amiért saját gyűjtőedényét kihelyezve, odaadó munkájával segít nekünk, valamint ugyanilyen köszönet jár Batáné Évikének, Kézérné Borsik Erikának, Fehér Sándornak, Gálné Margitkának a Tenyér Egyesületnek az Óvodásoknak és az Általános Iskolásoknak is. Továbbá nagyon szépen köszönjük a polgármester asszonynak, hogy a hivatal teherautóját a rendelkezésünkre bocsátotta, hozzájárulva ezzel a kupakok elszállításához! Kívánunk mindenkinek boldog új esztendőt, jó egészségben és erőben! Lantos Andrásné és családja Kedves Borika! Kedves Lantos család! A gyűjtést nagyon szívesen végeztük és a továbbiakban is nagyon szívesen végezzük, hiszen tudjuk, hogy súlyosan mozgássérült kislányotok életének megszépítéséért teszitek ezt! Azt is tudjuk, hogy egy olyan kisbuszt szeretnétek vásárolni a kupakok árából, mellyel az ő mozgatását tudnátok megkönnyíteni. Ezért a továbbiakban is szorgalmasan fogjuk gyűjteni a kupakokat, bízván abban, hogy sok jó ember összefogásából meg lesz az a kisbusz! Kívánok nektek jó egészséget, kitartást és sok-sok kupakot! Balogné Oláh Johanna Védőnői tanácsadás rendje Csecsemő, gyermek, és ifjúsági szaktanácsadás dr Szakács Katalin gyermekorvossal: egészséges gyermekeknek kedd: 15 óra MSZSZ várandós, és nővédelmi szaktanácsadás Dr. Harmos Csaba szülész-nőgyógyásszal: minden hó 2. csütörtök óra Önálló védőnői várandós és nővédelmi tanácsadás: kedd 9.00 óra Önálló védőnői csecsemő-, gyermek, és ifjúságvédelmi tanácsadás: hétfő óra Baba-mama klubba várom a jelentkezőket időpont: minden 2. szerda de óra Iskolaegészségügyi fogadóóra, és tanácsadás csütörtök óra közt az iskolában, óvódában Védőnő: dr Szoboszlayné Vrabecz Ildikó telefonszáma: 06 30/ A tanácsadó telefonszáma: 53/ vagy /127 mellék 8

9 Rendezvénynaptár-tervezet Kedves Olvasók! Ebben az évben is már-már hagyományosnak mondhatóan megtartottuk a Civil szervezetek képviselőivel az éves rendezvénynaptár és más fontos dolgok megbeszélését. Ebben az évben sem szenvedünk hiányt rendezvényekből. Szeretném megköszönni minden civil szervezetnek az együttműködést, a segítséget, melyet a 2009-es évben nyújtottak. Elmondhatom, hogy a kezdeti nehézségek után mostmár igen jó kapcsolatban van Önkormányzatunk és a Civil szervezetek bármelyikével. Hasznosan, nagyon jól tudunk és akarunk együtt dolgozni. Természetesen ez a lista nem teljes, sok rendezvény-és ez legfőképpen sportos jellegű- még nincs a felsorolásban, időpontok egyeztetése miatt, de a lakosságot természetesen minden lehetséges módon tájékoztatni fogjuk az időpontokról Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítséget, s kérem, nézzék meg, hogy milyen program tervezetet sikerült összeállítanunk. Február 12. Általános iskola farsang 15 óra Tornaterem 13. Barátság Nyugdíjas Klub farsangja 27. Vadász bál Ebédlő Március 12. községi ünnepség 17 óra Faluháza 13. óvodai szmk bál 19 óra Ebédlő Nyitott Tenyér Egyesület ruhagyűjtés Nyitott Tenyér Egyesület ruhaosztás Április 8-12 óráig 8-12 óráig Faluháza Faluháza 17. Falu takarítás 9-12 óráig Május 1. Majális 9-től Sportpálya 7. Falugyűlés 18 óra Faluháza 8. Gyöngyvirág gyalogostúra 8 óra Sportpálya 21. Éjszakai kispályás labdarúgás Szőlős Kupa 30. Búcsú Június 5. Óvodai ballagás 9 óra 12. Általános iskolai ballagás 9 óra 14. Községi gyermeknap 9 óra 20 óra Sportpálya 26. IV. Nyugdíjas Találkozó 10 óra Faluháza Július 7. Kerékpáros túra a Tápió-vidéken 14. Tanszer börze 9 óra Faluháza Augusztus 20. Községi ünnepség 16 óra Szt. István szobor 20. Mulatság, tűzijáték 17 óra Sportpálya XIV. Lovasnapok Szeptember IV. Tápiószőlősi Falunapok Október Annus Tanya Sportpálya 2. Idősek Világnapja Ebédlő 22. Községi Ünnepség 17 óra Faluháza November 13. VI. Adventi Kiállítás és Vásár Faluháza 20. Nyitott Tenyér Egyesület ruhagyűjtés 8-12 óráig Faluháza 20. Iskolai SZMK Bál 19 óra Ebédlő Nyitott Tenyér Egyesület ruhaosztás Adventi dallamok kistérségi kórustalálkozó December 8-12 óráig Faluháza 10 óra Faluháza 3. Közmeghallgatás 17 óra Faluháza 4. Karácsonyi fények ünnepélyes bekapcsolása 17 óra központi parkoló 18. Községi karácsonyi ünnepség 14 óra Faluháza A változtatás jogát fenntartjuk! Balogné Oláh Johanna Kulturális, Ifjúsági és Sport bizottság 9

10 Karácsonyi ünnepkör projekt Iskolánk életében hagyományosan fontos szerepet tölt be a karácsonyra való felkészülés és annak méltó megünneplése. E tanév során a munkatervi elképzeléseink és a TÁMOP pályázat elvárásai szerencsésen találkoztak a Karácsonyi ünnepkör projekt keretein belül. Ez esetben a projekt, mint munkaforma: - 3 hetet meghaladó időtartamot, - az iskola valamennyi tanulójának aktív részvételét, - a téma sokoldalú megközelítését, - a munka valamilyen produktummal történő zárását jelenti. A projekt menete: 1. hét: A községi Adventi vásáron szervezett játszóház, ahol a gyerekek a karácsonyfára díszeket és ajándékokat készítettek. A karácsonyi ünnepi fények bekapcsolásán az iskola tanulói műsort adtak. 2. hét: Piros napot szerveztünk iskolai szinten, az alsó tagozat közös Mikulás ünnepélyt rendezett. A felsősök osztályonként szerveztek ajándékozást és Mikulás bulit. 3. hét: - A 4. évfolyam összegyűjtötte a karácsonyi ünnepkör jeles szokásait, ezt füzet formájában rajzokkal, írással örökítették meg. - A 3. évfolyam Betlehemes játékot tanult és mutatott be a faluban több helyszínen. - A felsős énekkar az ÖNO-ban szerepelt, és az I. Adventi Dallamok Kistérségi Kórustalálkozóján vett részt Jászkarajenőn. Iskolánk pedagógusokból álló énekkara meghívást kapott egy szolnoki művészeti iskola karácsonyi ünnepségére, ahol díszvendégként léptek fel. Nagy örömünkre a színvonalas műsorban a mi dalaink előkelő helyet foglaltak el és nagy sikert arattunk. Kölcsönös megegyezés alapján az együttműködést továbbra is szeretnénk fenntartani. - A hagyományos Falu és Iskolai Karácsonyi ünnepség műsorát a falu gyermekei és felkészítő pedagógusai készítették nagy szeretettel és izgalommal. - A több héten át tartó felkészülést és rendezvényeket a dec. 22-én szervezett projektnap zárta. Az alsó tagozatos tanulók ajándékokat és fenyőfa díszeket készítettek, miközben az ajándékozás örömeivel, illemtanával ismerkedtek. A 6. osztály az adventi időszakot és a kapcsolódó jeles névnapokat dolgozta fel és mutatta be. A 7. a osztály a karácsony eredetével ismertette meg iskolánk tanulóit rádiójáték formájában. A 7. b osztály a karácsony történetéről és a népek karácsonyáról készített beszámolót és izgalmas totót. A 8. a osztály az ünnepi hangulat megteremtését vállalta feladatul. A Faluház és a fenyőfa feldíszítését készítették el. Díszítettek hagyományos (dió, pattogatott kukorica, gyertya) valamint modern (üveggömbök) karácsonyfát. A 8. b a Karácsony a művészetekben területen alkotott maradandót. Most mindenki számára érdekes és izgalmas volt a kiruccanás a különböző művészeti ágak világában. Az 5. évfolyam a karácsonyi ünnepi asztal feldíszítését és az asztalra kerülő finomságok elkészítését vállalta. A gyerekek nagy örömmel gyúrták és díszítették a mézes süteményt, illetve mákos bejglit. A finom süteményeket pillanatok alatt elfogyasztották iskolánk tanulói. A közös értékelés során megállapítottuk, hogy diák-tanár egyaránt maximálisan teljesített. Együttműködésünk eredményeként nagyon megható pillanatoknak lehettünk részesei. Reméljük a folytatást! Ábrahám Tünde Tanács Edit Változások iskolánk életében Már hírül adtuk az újság előző számában a tápiószőlősi Általános Iskola és Óvoda nyert a TÁMOP /09./1. pályázatra. A Pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjedését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. A pályázat megvalósításának eredményeként, egy hatékonyabban teljesítő iskolát alakítunk ki. Ezt nem önálló szigetként tesszük, a szomszédos településeken (Cegléd, Újszilvás, Tápiószele) is hasonlóan gondolkodnak. A változás elemei: 1./ 2 heti ciklusos órarend, A + B hét. 2./ Lesznek olyan tantárgyak, melynek 10 óráit tömbösítve, vagy az A vagy a B héten tartjuk. Ez esetben a tanítási órákon egymás után akár 3 óra egy napon és egymást követő napokon tartjuk. Ez a módszer jobban elősegíti a tananyag feldolgozását. A munka eredményessége érdekében, segítséget kérünk a szülőktől abban, hogy a felszereléseket naprakészen hozzák a tanulók magukkal. Ezzel zökkenő mentesebben tudunk átállni az A - B heti órarendre. 3./ A hagyományos programok mellett új, érdekes tevékenységeket szervezünk gyermekeinknek. Az újítás nyitánya a Karácsonyi ünnepkör projekt volt. Tervezünk témahetet az egészséges életmódra nevelés területén, valamint Környezetvédelmi moduláris programot. Persze a megszokottnál is nagyobb odafigyeléssel szervezünk színes, változatos rendezvényeket, vetélkedőket. Az országos kompetenciamérés eredményei 2 éve a térségben kiemelkedő teljesítményt mutatnak. Az említett újítások - a tanítási órákon és azon kívül - eredményeink szinten tartását célozzák. A pályázat végrehajtása az iskola minden pedagógusának életében jelentős változást hoz. Azon túl, hogy a mindennapi feladatokat végre kell hajtani a fejlesztőmunkát továbbképzések sora segíti, valamint rendszeresen érkeznek szakértők, tanácsadók az iskolába, tanítási órákra. Ők azok, akik a munkát segítik, ellenőrzik. A 2009-es év során megvalósult tárgyi fejlesztés (iskolafelújítás) után, most egy szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztést végzünk, annak érdekében, hogy a szőlősi gyerekek nevelési oktatási feltételei megfeleljenek a kor kihívásainak. Ehhez a munkához tisztelettel kérjük a szülők támogató együttműködését. Ábrahám Tünde szakmai vezető

11 Rendhagyó németóra az iskolában Székelykapuk-Zöldkapuk Vándorkiállítás február 11-én a németül tanuló diákok egy rendhagyó németórán vehettek részt az iskola tornatermében. A Goethe Intézet munkatársa, Veress Bernadett dalokat, mondókákat tanított a gyerekekkel, akik között az óvodások is nagyon ügyesen szerepeltek. A gyerekek nagy örömmel vettek részt a foglalkozáson, amelyben nagy szerepe volt Vígh Arnoldnak is, aki gitárral kísérte az éneklőket. Köszönjük az élményt! ÁMK Tápiószőlős Adventi vásár 2009 Szeretném megköszönni a szervezők nevében, minden kedves támogatónak, kiállítónak, fellépőnek és látogatónak, hogy hozzájárult az V. Adventi vásár sikeréhez. Egy rendezvény életében mindig jól jön, ha friss ötleteket és építő jellegű kritikákat kap, ezért kérem, hogy mondják el vagy írják meg a vásárral kapcsolatos jó és rossz tapasztalataikat. Borsos Tímea Tápiószőlősi diákok sikere Tápiószőlősi kisdiákok kiemelkedő eredményükért, melyet a Kárpát-medencei humanitárius Betlehemes játékokban való részvételükért kaptak, elnyerték a évi Adriai jutalomtáboron való részvétel jogát! A jutalom része fejenként 120 Euro támogatás, mely a költségeik jó részét fedezi majd, de a további költségeket a szüleiknek kell állni. Gratulálunk a csoportnak, szép munkát végeztek. Gratulálunk, és köszönjük a szép eredményt a csoport vezetőjének, Mikusné Maczó Rozáliának, aki a gyermekeket felkészítette! Matematikából és fizikából korrepetálást vállalok. Tel.: 20/ február 4-én Székelykapuk-Zöldkapuk címmel nyitotta meg az ÁMK igazgatója, Szegedi György azt a vándorkiállítást, amelyre az iskolások egy kis csapata első alkalommal készített rajzos ismertetőt a környezetvédelemmel kapcsolatban. A kiállítás anyaga már a ceglédi gyermekkönyvtárban és az újszilvási általános iskolában is bemutatásra került. Több mint tíz helyszínen láthatják majd az érdeklődők a gyerekek munkáit. A tablók február végén újra megtekinthetőek a tápiószőlősi Faluházban. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! ÁMK Tápiószőlős Nyelvtábor április 11-én ismét elutazunk. Az idén egy hetet tölt el Passauban 22 tápiószőlősi diák, akik a programok és kirándulások mellett elsősorban tanulni mennek. 16 órán vesznek részt anyanyelvi tanárok segítségével. A tábort hatodik alkalommal sikerült megszervezni és ahogyan minden évben, most is szeretnénk segítséget kérni a gyerekek költségeinek csökkentéséhez ben a Tápiószőlősért Alapítvány támogatást nyújtott már nem először, amiért nagyon hálásak vagyunk. A Tápiószőlős Iskoláért Alapítványra is mindig számíthatunk, nekik is csak köszönettel tartozunk. A gyerekeket motiválni kell, hogy bátran eligazodjanak Európa országaiban, ehhez azonban az angol mellett a német nyelv is ugyanolyan szükséges. Kérem, hogy akinek anyagi helyzete lehetővé teszi, gondoljon pénzadományával a táborban résztvevő gyerekekre. Tanács Edit, Borsos Tímea 11

12 A Tenyér Egyesület története Tisztelt tápiószőlősi Polgárok, kedves Barátaim! Mint minden nekrológot, ezt a búcsúbeszédet is nehéz elkezdeni. Hogy is szokták? Élt öt évet! Csak öt évet élt. Öt évet élt csupán, de mégis teljes életet. Igen, talán ez utóbbi az igaz. Minden volt benne, vajúdás, születés, fájdalommal, könnyel, verítékkel, volt kiteljesedés örömmel, szeretettel, és volt elmúlás szenvedéssel, kínnal, gyötrelemmel. Hogy is írta Villon? Hiába Páris vagy Heléna! Mert minden halál kínhalál. A haldokló görcs martaléka, Epéje föl, szívébe száll. Izzad s ki tudja, mit! zihál, Nem lelhet soha enyhületre, Gyereket, testvért nem talál, Aki ezt vállalná helyette. Persze amikor született, mi szülők tizenkét nem dühös ember szépnek láttuk a gyermeket. Úgy gondoltuk, hogy szép jövő előtt áll. Hiszen szülőanyja volt a szeretet, a szolidaritás és az empátia, szülőapja a gondoskodás, a felelősség, az együttérzés és a szimpátia. Nagy szeretettel nevelgettük, gondoztuk a gyermeket, míg ifjúvá, majd felnőtté nem cseperedett. Azonban, amikor azt hittük, hogy már saját lábán is megáll, rá kellett ébrednünk, hogy dédelgetett gyermekünk nem lehet próféta a saját hazájában. Először csak elhallgatták, majd kívülről idegenek támadták. És végül bekövetkezett az, amire senki sem számított: belviszály emésztette fel. Tudják, sokat gondolkoztam rajta, hogy miért van az, hogy miközben egyes országok, települések, közösségek, családok épülnek, szépülnek, fejlődnek, mások széthullanak, visszafejlődnek, elpusztulnak. Úgy gondolom, hogy ez azért van, mert az emberek is legalább kétfélék. Van az építő, kreatív ember, és van az, aki nem tud építeni, ezért a pusztításban, a rombolásban leli örömét. Ismerik a régi magyar mondást Dögöljön meg a szomszéd tehene is. Minden kisebb és nagyobb közösség akkor épül, fejlődik, ha az építők vannak többségben, és pusztul, visszafejlődik, ha a rombolók vannak többségben. Most mégis azt gondolom, hogy ne vájkáljunk a sebekben. Emlékezzünk meg egy néma fejhajtással az elhunytról. Idézzük meg nevét és szellemét, soroljuk fel élete főbb állomásait, a szikár tényeket. Neve: Tenyér Egyesület Született: március 10-én, Tá piósző lősön Szülei: Domonics Sándorné, Domonics Sándor, Kocsis Imréné, Szórád József, Kiss Béláné, Czeróczki Pál, Czeróczkiné Varga Mariann, Tomanovics Lászlóné, Urbán Sándorné, Dr. Kecskés Béla, Tölgyesné Kalmár Irén, Tölgyes Lajos Élt: december 31-ig Élete főbb állomásai: Bevételek Kiadások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Legfőbb támogatók: Magyar Állam: Ft Önkormányzat: Ft A többi támogatás tagdíjakból és magánszemélyektől érkezett. Legnagyobb magántámogató természetbeni juttatások, elsősorban élelmiszer terén: Pintér János, készpénzben: Tölgyes Lajos és neje Ft összértékben (támogatás + tagdíj) Munkában: Domonicsné Gyöngyvér, Héjja Mihály, Kocsisné Marika, Urbánné Jutka, Hegyi Zsuzsa, Kuraliné Katalin, Batáné Éva, Illyésné Éva, Németh Árpád, Baloghné Edit Mindenkinél több köszönet jár Tószeginé Klement Marikának, aki fáradtságot nem kímélve végezte a Tenyér Egyesület könyvelését és végig támogatta működésünket. Kedves Barátaim, így, miközben emlékezünk, nem felejtkezhetünk meg azon névtelen sokaságról sem, akik adományaikkal segítették embertársaikat. Köszönjük a sok szép ruhát, bútort, technikai eszközöket, játékokat. Kérjük, őrizzék meg adakozókedvüket, s bár többé nem hallhatják, és nem olvashatják, ne feledjék el mottónkat: bármi jóra, amit ma nem teszel meg, mondasz vagy gondolsz, talán soha többé nem lesz alkalmad! Zeroth/22:56/Buddha/ Köszönettel és megkülönböztetett tisztelettel: Tölgyes Lajos A Tenyér Egyesület volt elnöke Kedves Olvasók! Bizonyára már Önök is értesültek arról, hogy a Tenyér Egyesület megszűnt. Örömmel értesítünk mindenkit, hogy új formában és kibővült tevékenységi körrel, Nyitott Tenyér néven újjászerveződött. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Tenyér Egyesület volt tagjainak és elnökének az elmúlt években végzett áldozatos munkáját. Ez a kezdeményezés környezetünkben nagy elismerésre és népszerűségre tett szert. Fejlesztette az egymás iránti segítségnyújtás fontosságát és felkeltette a figyelmet a körülöttünk élő rászorulókra, így ez a munka továbbra is folytatást érdemel. Az új egyesület vezetői Elnök: Németh Árpád, Elnökhelyettes: Kurucz Hajnalka, Titkár: Csizmadiáné Juhász Zsuzsanna Pénzügyi ellenőrző bizottság: Elnöke: Urbán Sándorné, Elnökhelyettes: Farkas Sándorné, Titkár: Batáné Slezák Éva Elsődleges feladatunknak természetesen továbbra is a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítését tekintjük. Kibővült tevékenységi körünk pedig lehetővé teszi, hogy szélesebb körben nyújtsunk segítséget. A családok mellett az idősek segítése is céljaink között szerepel. Nem elég, ha csak ételt, esetleg ruhát biztosítunk számukra, a közös élmények is fontosak. A gyerekeket szeretnénk, ha a kulturális programokban, örökségünk megóvásában a természet- és környezetvédelemben aktívan részt vennének. Ezeknek a dolgoknak a gyerekkorban való tudatosítása a jövőnk szempontjából elengedhetetlen. Szabadidős programokkal, táborokkal várjuk őket, amelyek a szervezésünk alatt jönnek létre. A határon túli kapcsolataink ápolására és tovább építésére is nagyobb gondot fordítunk. Szeretnénk köszönteni az egyesületbe már eddig belépett tagokat. Nagy szeretettel várjuk a későbbiekben hozzánk csatlakozni kívánókat, támogatókat. Tisztelettel fogadjuk, azokat a felajánlásokat - legyen az bármi, és bármilyen értékben - ami más számára érték lehet. Nagyon jó munkát kívánok a tagoknak és sok hozzánk kapcsolódó jó élményt a programjainkban résztvevőknek! Nyitott Tenyér Egyesület 12

13 Méltó helyére kerül a kopjafa Mottó: A társadalom morális helyzetét az mutatja meg, hogy hogyan gondozza a múltját. /Deák Ferenc/ Lajtai Sándorné polgármester asszony ígérete szerint, méltó helyére, a község központjában kialakítandó parkba szándékoznak áthelyezni, a település II. világháborús áldozatainak emléket állítandó kopjafát. Jelenleg a temető bejáratánál áll és 76 nevet tartalmaz. Mint az egykori résztvevők egyike, aki részt vett a kopjafa felállításában, támogatom a szándékot, azzal a megjegyzéssel, hogy ezt már régen meg kellett volna tenni. Röviden ismertetem a kopjafa történetét azoknak, akik nem ismerik, vagy már elfelejtették tavaszán merült fel az akkori HA-LESZ című ellenzéki lap szerkesztői körében, hogy más településhez hasonlóan, itt is emléket kellene állítani a település második világháborúban elesett katonáinak, amire a kommunizmus évei alatt nem volt lehetőség. Gondolatot tett követte, az Önkormányzathoz fordultunk tervünkkel, ahonnan nem kaptunk kellő támogatást, így magunk láttunk hozzá a szervezéshez. Májusban jelent meg a lapban a felhívás az áldozatok neveit kérő felhívás, ami hatalmas támogatást kapott, mert tucatszám jöttek a nevek, még időben voltunk, hiszen még sokan éltek az egykori elesett katonák hozzátartozójaként A nyár folyamán, az egykori ceglédi Hordógyártól kapott tölgyfából Gonda Jani bácsi elkezdte kifaragni a kopjafát. Közben gyűltek a nevek, amelyeket közzé tettünk az újságban, Jani bácsi meg réztáblákra kezdte el felírni. Közben meghívót küldtünk az akkori köztársasági elnöknek, Göncz Árpádnak, hogy tiszteljen meg bennünket az emlékoszlop felavatásával, de ő udvarias levélben ezt lemondta, így az akkori országgyűlési képviselő, Dr. Réti Miklóson keresztül Für Lajost, az Antal kormány Honvédelmi miniszterét hívtuk meg, aki igent mondott. Nyár végére látván elszántságunkat és támogatottságunkat, már nem volt elutasító az Önkormányzat. Közösen ki lett jelölve a helyszín, ahol elvégezték a talajmunkákat. A betonozást a szervezők, a műkő burkolatot Alföldi József készítette el. Kaptunk a ceglédi közútkezelőtől fehér díszkövet, a ceglédi cserkészektől és akkor még ott lévő honvédektől díszőrséget kértünk és kaptunk. Az avatás napján, szeptember 27-én, már nagy volt az összefogás, számosan ajánlották fel segítségüket a területrendezésben, a hangosításban és egyebekben. Az Önkormányzat és egy pár vállalkozó fuvarral segített, a padok székek és egyéb kellékek szállításában. Az avatás végül méltóan sikerült. Az idő remek volt, az ősz színei pompás hátteret biztosítottak az eseményhez, amelyet Némedi Endre vezetett. A Himnusz hangjai után, ö tartott rövid beszédet, majd a kopjafa kivitelezője, Gonda János bácsi szavalta el erre az alkalomra írt versét. Ezután a néhai Némedi Lajos emlékezett meg a bajtársairól és mondott köszönetet a szervezőknek. A helyi asszonykórus katonabúcsúztató éneke után Dr. Réti Miklós, majd Für Lajos szólt a megemlékezőkhöz. A Honvédelmi miniszter úr, mint történész emlékeztetett arra, hogy az itteni katonák többsége a magyarországi harcokban esett el, a hazájuk védelmében. Beszédét a következőkkel zárta: A Honvédelmi Minisztérium minden katonája, tisztje, tábornoka és vezetője nevében meghajtom a fejem az összes tápiószőlősi áldozat emléke előtt. Emlékük legyen áldott! Nyugodjanak békében! Ezután sor került az emlékoszlop leleplezésére, amely körül díszőrséget álltak végig a ceglédi cserkészek és a honvédek. Majd a helyi egyházak képviselői szentelték fel és áldották meg a kopjafát. Ezután a koszorúzások kezdődtek el. Az Önkormányzat, az akkori helyi pártok: a Kisgazda, MDF és az SZDSZ, és társadalmi szervként a Vöröskereszt képviselői koszorúztak. A megemlékezést a Szózat zárta, amely közben sárkányrepülők tettek tiszteletkört az emlékezők felett. Végül a résztvevők és a hozzátartozók helyezték el virágaikat és koszorúikat az emlékoszlopnál, és sokan kifejezték köszönetüket, hogy sok év után, van hova letenniük az emlékezés virágait. Aki részt vett a megemlékezésen annak maradandó élményt nyújtott. A kopjafát sajnos kikezdte az idő, így felújításra szorul. A repedéseket ki kell javítani, a neveket meg láthatóvá kell tenni. Ebben segítségét ajánlotta fel Klement László, aki annak idején szerepet vállalt a felállításban. Rajta kívül a már említett Némedi Endre, Gonda János valamint Szegedi György, Lajtai Mária, néhai Balogh János és e sorok írója volt az esemény kezdeményezője, szervezője és megvalósítója. Munkájukat sokan segítették, így az összefogás szép példája volt a kopjafaállítás. Reméljük az áthelyezés utáni felállítás is méltó lesz, a hazájukért elesett katonák emlékére, hiszen az a társadalom egyik fokmérője, hogy hogyan viszonyul a múltjához. Seewald László Tisztelt Olvasók! Igaz, már rég elmúlt Karácsony, de most van lehetőségem nyíltan is megköszönni mindazoknak a pedagógusoknak, óvó néniknek, dadusoknak a fáradtságot nem ismerő munkáját, akik minden évben és minden rendezvényre lelkiismeretesen felkészítik a gyermekeket, szebbnél-szebb műsort produkálva. Köszönjük szépen a munkájukat, jó egészséget és kitartást kívánva erre az évre is! Itt szeretném megköszönni azok munkáját is, akik az ünnepélyes Fénygyújtás körüli teendőkben részt vettek. Külön köszönet Hegedűs Sándornak és Kalacsi Lászlónak, akik nagy segítségére voltak a Jézuskának a fenyőfa szállításában, köszönet Bata Pálnak, aki a havas messzi Lappföldről iderepítette fogatán hozzánk a Télapót az ünnepségre, köszönet a Télapónak is, hogy megtisztelt bennünket. Köszönet jár a Nyugdíjas klub tagjainak is, akik kalácsot sütöttek és műsort is adtak, valamint hasonlóan köszönjük az általános iskolásoknak és Budai tanár néninek a szép műsort. Köszönjük a konyha dolgozóinak a sok finom bejglit és teát. Köszönjük az iskolásoknak, az ovisoknak és az Idősek Otthona lakóinak a sok szép díszt, melyet a község fájára készítettek. Balogné Oláh Johanna 13

14 MAJDNEM SIKERÜLT! A téli, mozgáshiányos időt szerettük volna egy kicsit változatossá tenni, ezért a Sport bizottság javaslatára készítettünk egy méteres korcsolya pályát, a Vízmű mellet a Sportpálya mögötti részen. Minden kezdet nehéz, azt mondják, hát ez bizony be is igazolódott. December elején, amikorra az előrejelzések is igazolták a hideg idő beálltát, elkészítettük a pályát, melyet úgy a hivatal közhasznú dolgozói, mint a Vízügyes fiúk nagy-nagy kitartással, a hideggel és széllel dacolva készítettek, abban bízva, hogy egy hasznos és tartalmas időtöltésre lesz így lehetőség. Az idő nem volt kegyes, mivel a frissen megengedett víz tetejére, ami éppen fagyni kezdett azonnal hó esett, majd az egész felolvadt. Amikor újra tölteni mentünk, sajnálattal vettük tudomásul, hogy valakik szétvagdosták a fóliát. No sebaj, megjavítottuk, újra töltöttük, vártuk a hideget, hátha mostmár minden jól jön össze. A víz fagyott, már-már szinte jó is lett volna, este még kicsit ráhizlaltunk a jégre. Reggel, amikor ismét kimentünk szomorúan és dühösen tapasztaltuk, hogy vandálok öszszetörték a jeget, teledobálták a tetejét karókkal, sörös dobozokkal, szaloncukorral és egyéb hasonló dologgal. KedvesVANDÁLOK! Ugye jó buli volt a mások kitartó munkáját tönkretenni, ezáltal a kisebb és nagyobb gyerekek, felnőttek tartalmas, szabadlevegőn történő kikapcsolódását megakadályozni? Sajnálom, hogy a mi kis falunkban ilyesmi előfordulhatott, pedig majdnem sikerült megcsinálni, de nem adjuk fel! A következő télen is meg fogjuk próbálni, és őszintén remélem, hogy addigra másképp fogjátok gondolni! Balogné Oláh Johanna Kulturális, Ifjúsági és Sport bizottság Felkészülési program : kedd-péntek EDZÉS (ifi 18.00, felnőtt 19.00) kedd: Tornatermi edzés + Kinti futás EDZŐMÉRKŐZÉSEK február 20. szombat: Tápiószele felnőtt és ifi február 21. vasárnap: Zagyvarékas (O) felnőtt február 27. szombat: Cegléd(i) U19 és U17 felnőtt és ifi február 28. vasárnap: Tápióság? felnőtt és Újszilvás ifi március 06. szombat: Újszilvás csak ifi március 07. vasárnap: Tápiógyörgye (O) felnőtt március 14. vasárnap: Dánszentmiklós (i) felnőtt ifi? A bajnokság várható kezdése: március 21. SPORTHÍREK Tisztelt Szurkolók, tisztelt Lakosság! A tápiószőlősi Sport Egyesület vezetésében változás állt be. Mint az tudott volt, Péter Sándor egyesületi elnök egy évre tudta vállalni feladatát,mely év letelt, ezért új elnök választása vált szükségessé. A Sport egyesület közgyűlése január 31-én tudomásul vette az elnök lemondást, majd megválasztotta az egyesület új elnökét. A jelenlévők egyhangú szavazata alapján az egyesület új elnöke Tamás János lett. A többi poszton nem történt változás. Engedjék meg, hogy e lap hasábjain keresztül is köszönetemet fejezzem ki munkájáért Péter Sándornak, aki egy éven át szívvel-lélekkel végezte feladatát, valamint gratuláljak az új elnöknek, akinek nagyon jó munkát, kitartást kívánok a munkájához! Hajrá Szőlős! Balogné Oláh Johanna Sport bizottság elnöke Kedves főzni szerető Tápiószőlősiek! Ebben az évben is folytatódik a Főzzön 8 játszóteret elnevezésű Delikát címke-gyűjtő játék. Kérem Önöket, hogy ebben az évben se dobják a kukába a Delikátos zacskókat, tegyék azokat a megszokott helyeken megtalálható dobozokba. A játék tétje nem kicsi, hiszen a legtöbb kiló Delikátot összegyűjtő település is sorsolva lesz így megnőtt az esélyünk, hogy egy nettó 5 millió forintos játszóteret nyerhessünk. Az elmúlt évben már igen szép eredményt értünk el. Első évben 122. lett településünk, az elmúlt évben pedig az 1700 nevező közül a 37. lett Tápiószőlős, ami ebben az évben még jobb is lehet, esetlegesen a régiós sorsoláson is van esélyünk nyerni. Fogjunk össze és adjunk esélyt településünknek a nyerésre! Az első beküldés április elején lesz, kérem, addigra juttassák el a zacskókat a boltokba! Köszönettel: Balogné Oláh Johanna 14

15 Anyakönyvi hírek Elhunytak: Juhász Mihály Vályi György Ivánné (Balaton Margit) Harcsár Györgyné (Bozóki Julianna) Oláh Sándor Nagy Mihály Berényi András A 2009-es év statisztikája ismét elég szomorú, mivel a 27 újszülöttel szemben 44 tápiószőlősi lakos örökre eltávozott közülünk! Nyugodjanak békében! Köszönetnyilvánítás Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, fájdalmat az élők érzik Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik december 23-án, felejthetetlen halottunk Harcsár Györgyné (szül.: Bozóki Julianna) temetésén részt vettek, sírjára a szeretet virágait, koszorúit helyezték el, fájdalmunkat bármilyen módon enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik JUHÁSZ MIHÁLY temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek. A gyászoló család Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik szeretett férjem, édesapánk Berényi András temetésén részt vettek, sírjára a megemlékezés virágait, koszorúját elhozták. A gyászoló család Holló és Társa Bt. Temetkezési szolgálat TELJES KÖRŰ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS Cegléd, Pesti út 15. Tel.: 53/ Tápiószőlősön: Alföldi Józsefné Dózsa György út 1. Tel.: 53/

16 A Nyitott Tenyér Egyesület ruhagyűjtést szervez március 20-án ig, melyre minden nemű felajánlást szeretettel fogadunk. Az összegyűjtött adományokból március 21-én ig, korlátozás nélkül válogathatnak a rászorulók. Helyszíne a Faluház Újszerű állapotban lévő fa szőnyegszövő eladó. Érdeklődni lehet: 06-70/ Az újságban látható fotókat készítette: Balog Andrea, Béres József, Papp Gábor Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik a Szilveszteri bálon való részvétellel, pártolójeggyel gyarapították a bál bevételét Ft bevétel jött össze, melyet a szervezők a központi parkban építendő játszótér gyarapítására ajánlottak fel! Köszönet nekik! TÁPIÓSZŐLŐSI HÍRADÓ Önkormányzati híradó Kiadja: Tápiószőlős Község Önkormányzati Képviselő-testülete (Tápiószőlős, Kossuth út 65.) Felelős kiadó: Lajtai Sándorné Főszerkesztő: Baloghné Oláh Johanna VTSZ Példányszám:

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Választópolgárok! Négyévenként nyílik mód arra, hogy alkotmányos jogunkkal élve szavazatunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek bennünket az Országgyűlésben. Hazánkban 2010. április 11-én kerül

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1 http://www.complex.hu/kzldat/t0400092.htm/t0400092.htm 2004. évi XCII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról1 1. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2285 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 2. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2007. évi CLXXII. törvény

2007. évi CLXXII. törvény http://www.complex.hu/kzldat/t0700172.htm/t0700172.htm 2007. évi CLXXII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben