AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA BESZÁMOLÓJA A 2013/14. TANÉVRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA BESZÁMOLÓJA A 2013/14. TANÉVRŐL"

Átírás

1 Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Tiszafüred, Fő út 2. OM AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA BESZÁMOLÓJA A 2013/14. TANÉVRŐL Tiszafüred

2 éljetek méltón az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. ( Efézus 4,1b-3 ) Bevezetés Ebben a tanévben is a legfőbb feladatunk a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztése, ennek érdekében a legmegfelelőbb módszerek kiválasztása alapvető szempont volt számunkra, amely sok feladatot adott egész tanévre. 1. Személyi feltételek A pedagógus-és a technikai dolgozók, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlen segítő munkakörben foglalkoztatottak létszám az intézményben teljes. A nyár folyamán távozott pedagógusok álláshelyét betöltöttük. Jelenleg 4 főt kell helyettesíteni gyermekgondozási szabadság jogcímen. Munkánkat a tanév során logopédusok, gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok segítik. Az általános iskolában 8 évfolyamon 12 osztályban 251 tanuló, míg a művészeti iskolában 3 művészeti ágban 6 tanszakon 230 tanuló fejezte be tanulmányait a 2013/2014-es tanévben. létszám HH HHH SNI/BTMN 1. évfolyam /0 2. évfolyam /1 3. évfolyam /3 4. évfolyam //3 5. évfolyam /4 6. évfolyam /3 7. évfolyam /2 8. évfolyam /2 összesen /18 A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős sok feladatot kapott ebben a tanévben is: - Hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek, védelembe vettek felmérése, folyamatos aktualizálása: - A félév során folyamatos volt a kapcsolattartás a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatokkal: jeleztük az igazolatlan órákat, a gondozott tanulók tanulmányi és magatartásbeli problémáit, megismerkedtünk személyesen a családgondozókkal. - A napi konfliktusok megoldásában a tantestület valamennyi dolgozója aktívan részt vett. tanszak létszám tanít színjáték 14 Veress Gyuláné társastánc 99 Gyarmati Viktória festészet 35 Baranyiné Óvári Katalin kerámia 50 Szávoszt Katalin tűzzománc 21 Vincze Zita foto-média 11 T. Dolezsán Ágnes

3 Megbízások: A 2013/2014-es tanévben az alábbi munkaközösségek és munkacsoportok működtek az intézményben: Munkacsoportok Alsó tagozat Felső tagozat Művészeti munkaközösség Diákönkormányzat Munkacsoport-vezetők Szőkéné Szövetes Etelka Orosz Zsuzsanna Gyarmati Viktória Jeczó Renáta Tűz-és balesetvédelmi, munkavédelmi felelős Tóth Józsefné Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős Liszka Noémi Intézményi lelki közösség Liszka Noémi Szülői munkaközösség vezetője Nagy Gabriella A 2013/2014-es tanévben a következő osztályok működtek az iskolában. osztályfőnökök osztályfőnökök 1.a Molnárné P Csilla, Királyné Halmai Csilla 3.a Bánfi Anikó Kalózné Kiss Judit 1.b Kozák Ilona, Királyné Halmai Csilla 3.b Jóvérné Fehér Edit 2. Berkesné Szabó Márta - Szőkéné Szövetes 4. Jeczó Renáta Gyöngyné Czikora Annamária Etelka 5.a Kovács Zoltán 7.a Nagy Lőrinc 5.b K. Nagyné Pataki Noémi 7.b Takácsné Paksi Mária 6. Kolozsvári Imréné 8. Orosz Zsuzsanna Nem osztályfőnökök/ óraadók Nem osztályfőnökök/ óraadók Ozsváth János Hajdu István Vitézné Szabó Hajnalka. Vincze Imréné Baranyiné Óvári Katalin Ákos Zoltán Szabó Györgyné Kovácsné Borbély Erzsébet 2. A munkatervben meghatározott feladatok teljesítése Célul tűztük ki a Pedagógiai Programban meghatározott feladatok folyamatos, tervszerű végrehajtását. Ezen belül: az egyéni képességek kibontakoztatásának, a felzárkóztatásnak és a tehetséggondozásnak kiemelt kezelését. - Továbbfolytattuk a TÁMOP kompetencia-alapú oktatás programcsomagjait, fenntartási kötelezettségvállalásunkat: 1. Szövegértés-szövegalkotás 2. Matematika 3. Idegen nyelv-angol 4. Önálló innováció- Mezőgazdasági és életvezetési ismeretek 5. Moduláris oktatási program: angol, mezőgazdasági ismeretek 6. 3 hetet meghaladó projekt Környezetvédelmi nevelés - egészséges életmód 7. Témahét: Fehér napok

4 8. IKT - eszközök használata - Továbbfolytattuk a TIOP 1.1.1/07 és a TIOP 1.1./09 pályázatok a eredményeképpen innovatív iskolafejlesztési program fenntarthatóságának biztosítását, az interaktív táblák tanórai használatával - Törekedtünk a tehetségek korai kiválasztására, a tervszerű tehetséggondozásra. A művészeti, tanulmányi és sportversenyekre igyekeztünk felkészíteni a gyerekeket. - Az alapkészségek folyamatos fejlesztését kiemelten kezeltük a felső tagozaton is. - Folyamatosan készültünk az országos kompetencia mérésre. Fontos feladatként kezeljük a pályaorientáció, pályaválasztás segítését. Ebben a tanévben 6 tanuló írta meg a január 18-án a központi felvételi írásbeli magyar és matematika tantárgyakból. Kiemelt nevelési feladataink voltak: - Egymás elfogadása, tisztelete, a másikra való odafigyelés erősítése. - A renitens, közösségre és/vagy önmagára is káros magatartású tanulók megfékezése különböző szakemberek segítségének igénybe vételével. / 7. a osztály / gyermekjóléti szolgálat. - Az agresszió minden formájának elutasítása, a konfliktusok azonnali megoldása. - Az igazolatlan mulasztások, az igazolt, de indokolatlan távolmaradások, a késések visszaszorítása. - A Házirend szabályainak következetes betartatása. - A munkafegyelem erősítése. - A köztulajdon és az iskolai környezet védelme. - A magántulajdon tiszteletben tartása.

5 Kiemelt feladataink voltak az oktató munka terén: A 2013/14-es tanév Törvényi változásokból adódó feladatok szeptember 01-től hatályba lépett: A pedagógus életpálya-modell. A pedagógusok új típusú munkaidő-számítása /26-32 óra/. A pedagógusok magasabb bérezése. Ekkortól érvényesek az új csoport- és osztálylétszámok és tanulói óraszámok. Bevezetésre került általános iskolában felmenő rendszerben az erkölcstan és a helyette választható hittan. Hatályba léptek az intézményvezetők létszáma és óraszámai. Ekkortól hatályos a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszámára vonatkozó melléklet. Nkt.27. (11) és 97. (6) mindennapos testnevelés bevezetésének folytatása felmenő rendszerben- az 1., 2. az 5. és a 6. évfolyamokon. A 3-4. évfolyamokon továbbra is a délelőtti mozgáspercekkel, a délutáni egyéb játékos sportfoglalkozásokkal egészültek ki a testnevelés órák. További lehetőségek voltak a tanulók számára: tömegsport foglalkozások, sportszakkörök, sportegyesületek edzései. Megtörtént a Nkt. 27. (2) bek. alapján a foglalkozások megszervezése 16:00 óráig mind az alsó, mind a felső tagozatosok körében. A Nkt. módosításának és az új jogszabályi változásoknak a megismerése után a Pedagógiai Program, az SZMSZ, a Helyi Tanterv, a Házirend aktualizálása a jogszabályi változásoknak megfelelően megtörtént. Az 1. és az 5. évfolyamon megtörtént az új kerettanterv bevezetése. Mérések a tanulók körében december 06-ig elvégeztük a törvényi kötelezettségből fakadó DIFER mérést, melyet a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet 9. (6) bekezdése határozott meg. Az intézményi integrációs program (IPR) végrehajtásából adódó feladataink voltak: - Szociális, kulturális hátrányok enyhítése a HH/HHH tanulók esetében. - Az SNI/BTM/HH/HHH tanulók fejlesztése a tanórán kívüli foglalkozásokon is. - A szabadidős programokba bevont tanulók számának emelése. - A tanulók egymás iránt érzett felelősségének növelése, egymás tisztelete. - A közös tulajdon megbecsülése, megóvása, a magántulajdon tisztelete. - A tanulás, a tudás fontosságának elfogadtatása a tanulókkal és a szülőkkel, a tanulást segítő eszközrendszer fejlesztése. - Tudatformálás a szülők körében: előítéletesség, érdektelenség felszámolása; őszinte és kulturált kommunikáció; tudatosság és következetesség a gyermeknevelésben; szorosabb együttműködés a pedagógusokkal.

6 - A szakszolgálatokkal, család- és gyermekvédelmi központokkal együttműködve sem értük még el minden esetben a szülői kötelezettségek teljesítését. Tanulásmódszertan, belső továbbképzés: A tanév kiemelt feladata a tanulás-módszertani ismeretek elmélyítése úgy a tanulókban, mind a pedagógusokban. Ennek érdekében a évben elkezdett Komplex Instrukciós Program /KIP/ műhelymunkáját a 2013/14-es tanévben is tovább folytatattuk. Az újonnan jött pedagógusokat segítettük a program elsajátításában és alkalmazásában. A bemutató óráink lehetőséget adtak a tapasztalatok megbeszélésére / október 15., november 21., 2014.január 23., február 25., március 27., május 13. /

7 3. A tartalmi munkáról képekben: Tanórán kívüli tevékenységek: Iskolánkban a tanulók másnapra történő délutáni felkészülése 6 alsós és 3 felsős csoportban történt: A kollégák a házi feladatok elkészítésének ellenőrzése mellett, nagy hangsúlyt fektettek az eredményes tanulási módszerek tanítására, a tanulási nehézségekkel küszködők segítésére, a diákok tanuláshoz való viszonyának javítására. A tanulás nélküli aktív pihenő időben sokat tartózkodtak a szabad levegőn, ahol elsősorban mozgásos játékokkal került sor a fáradság oldására. A délutáni foglalkozásokon egyénre szabottan került sor a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra is. Az iskolai munkatervben rögzítetteknek megfelelően működik a délutáni művészeti órákon túl az angol szakkör, a sportkör, dáma- és sakk-kör.

8 Ebben a tanévben újra lehetőség volt színházbérleteket vásásrolni, így tanulóink közül több mint 80 tanuló volt egész évben a helyi művelődési házban. Az Egerből érkező Harlekin Bábszínház előadásait a tanévsorán 4alkalommal látták az alsó tagozatos és a színjáték tanszakon tanuló diákjaink. A felső tagozatos diákok filharmóniai bérlete élményekkel teli komolyzenei perceket adott tanulóinknak több alkalommal is: A tanulók nagy többsége örömmel vesz részt az általunk kínált és vezetett edzéseken. Jó érzés tapasztalni, hogy a mai korra jellemző, mozgásszegény életmód ellenére tanulóink közül sokan vannak, akik élnek a lehetőséggel, a játék, a sport örömeinek átélése mellett, részvételükkel sokat tesznek egészségük megőrzése érdekében is.

9 4. DÖK: A diákönkormányzat tevékenysége folyamatos. Év elején elkészítették munkatervüket. Segítették a diákok szabadidős tevékenységének hasznos megszervezését. 5. Külső partnereinkkel történő együttműködésre nagy figyelmet fordítunk.

10 6. Eseménynaptár Ebben a tanévben a munkaterv ismét bőséges lehetőséget nyújtott a színvonalas munkára. Gazdag programokkal telt a tanév. A közösség első feladata a 2013/2014. évben az aktuális feladatok megbeszélése, a javító vizsga után az órarendek összehangolása, a tornatermi órák beillesztése, órarendkészítés, a délutáni foglalkozást tartó nevelőkkel való kapcsolattartás és a javaslatok megbeszélése volt. Összeállítottuk az éves programot. SZEPTEMBER szeptember 01-jén intézményünk tanévnyitó ünnepségen együtt szerepeltek tanulóink a színjáték tanszakos tanulókkal.

11 2013. szeptember 18-án ismét megnyitotta kapuit az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár, a 76. OMÉK, Budapesten, a Hungexpo vásárközpontban. Az ország legnagyobb és leglátogatottabb élelmiszeripari és mezőgazdasági seregszemléje még szélesebb kínálattal, még színesebb kiállítással várta a kedves érdeklődőket. A TÁMOP pályázatban kidolgozott mezőgazdasági és életvezetési ismeretek tantárgy egyes anyagrészeinek megtapasztalásához nagyon jó alkalmat adott az a szeptemberi nap, amikor iskolánk osztályos tanulói ellátogattak az OMÉK - ra, ahonnan sok kellemes élménnyel érkeztek haza szeptember között rendezte meg a Tiszafüredi Református Egyházközség a I. Kárpát-medencei Református Művészeti Fesztivált. E programsorozatban megtekinthetők voltak tanulóink képzőművészeti alkotásai, illetve a társastánc tanszak műsorát is megtekinthették az ide látogató vendégek.

12 2013. szeptember 27-én részt vettek iskolánk 7-8. osztályos tanulói az Egy hajóban evezünk rendezvényen, ahol szép eredménnyel zárták a napot: Tóth Zsófia 3, Tóth Imre 5., Balogh Dóra 8. és Végh Virág a 11. helyen végzett.

13 OKTÓBER október első napjaiban szerveztük meg a Teremtés hete rendezvényt: október 6-án az aradi vértanúk tiszteletére rendezett iskolai ünnepségen osztályos diákjaink, majd október 23-án a 6. osztály tanulói járultak hozzá a méltó megemlékezéshez október 6-án rendezték a Tanévnyitó fesztivált a magyar válogatott edzőközpontjában, ahol labdarúgóink az 5. helyen végeztek a gigászi küzdelemben. Az őszi körzeti selejtezőn 1. helyezést értek el hazai pályán labdarúgóink.

14 2013. október 15-én lehetősége volt az intézmény néhány pedagógusának Budapesten részt venni a Komplex Instrukciós Programmal kapcsolatos konferencián, tapasztalatcserén. Intézményünkben már bevezetett eredményekről mi is beszámoltunk október 15-én a Népmese Napja alkalmából megrendezett Benedek Elek városi mesemondó versenyen Süveges Vivien Ilona 3. a osztályos tanuló II. helyezést ért el. Az idén is részt vettünk a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda által szervezett Reformáció Napi Regionális Versenyen október 21-én egy négy fős csapattal utaztunk Mezőtúrra, ahol diákjaink 5. helyezéssel tértek haza.

15 2013. október 22-én 8. osztályosaink rendhagyó történelemórán vettek részt a Kis Pál Múzeumban. Ebben az évben neveztünk be először iskolánk tíz diákjával a Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenyére október 25-én Debrecenben a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában két harmadik és két hatodik osztályos diákunk a bibliaismereti versenyen vett részt. Két negyedik osztályos és egy harmadikos diákból álló csapatunk a komplex tanulmányi versenyre (anyanyelv, matematika, természetismeret) nevezett be. Valamint egy negyedikes, egy ötödikes és egy hetedikes diák a rajzversenyen ügyeskedett október 27-én, vasárnap délelőtt ünneplő ruhában és ünneplő szívvel vonultak be diákok, pedagógusok, intézményünk dolgozói, számos szülő az Isten házába. Az igehirdetés után iskolánk 27 fős csoportja lelkesen szerepelt a gyülekezet közösségében a Reformáció ünnepén.

16 NOVEMBER november 12-én tartották a tiszafüredi Városi Könyvtár és Információs Központban a Takarékossági Világnap alkalmából megrendezett takarékossági vetélkedőt felső tagozatos tanulók részére. A versenyen két hatodik és két nyolcadik osztályos tanuló vett részt. A november 22-én 10. alkalommal megrendezésre kerülő Mesetárra az iskola tanulói is készültek. A 3. a és a 4. osztály valamint a felső tagozatosok is előadták kis műsorukat.

17 Ebben az évben is voltunk az Adventi Szavaló- és Dicséreténeklő Országos versenyen november 29-én a Kunhegyesi Református Általános Iskolában, ahol mind a 10 tanulónk szépen szerepelt november 26-án Pályaválasztási kiállításra látogattak el 8. osztályos tanulóink a tiszafüredi Hámori András Szakközépiskolába november 28-án a Hivatalok Napja elnevezésű egész napos országos esemény programjai részben a pályaválasztás előtt álló középiskolásoknak szóltak, lehetőséget adva, hogy betekintsenek a közigazgatás mindennapjaiba. A tiszafüredi program az általános iskolásoknak meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésével kezdődött, ahol egy alsó és egy felső tagozatos tanulónk is díjat kapott: Haizer Maximilián 3. a Szegedi Annamária 5. b

18 2013. november 29-én került megrendezésre az iskola épülete előtt az Adventi gyertyagyújtás, ahol intézményünk óvodásai, diákjai, a szülők és az egyházközség tagjai sorakoztak fel. DECEMBER Hagyományokhoz híven ebben az évben is meghirdetésre került óvodás és kisiskolás gyermekek részére a Hópihe Karácsony című rajzpályázat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által. A mi iskolánkból is képviseltették magukat, az első osztályos tanulónk Szegedi Eszter 1. osztályos tanuló tárgyjutalomban részesült december 05-én a Mikulás alkalmából a 3. b osztályos tanulóink ellátogattak a tiszafüredi Platán Nyugdíjas Otthonba, ahová versekkel, tánccal és a gyerekek által készített rajzokkal érkeztek.

19 2013. december 6-án megérkezett az iskolánk alsós tanulóihoz a Télapó. A gyerekek versekkel és énekekkel köszöntötték a nagyszakállú Télapót december 9-én rendeztük meg a képzőművészeti ág: kerámia, tűzzománc, festészet, fotómédia tanszakokon tanuló diákjaink első féléves munkájuknak kiállítását.

20 2013. december 15-én adventi családi istentisztelet keretein belül a 6. osztályos tanulók Ruth történetét adták elő a gyülekezet számára december 19-én a 4. osztályos tanulók ellátogattak a tiszafüredi Platán Nyugdíjas Otthonba. Ajándékként egy megható mesét, A kis gyufa áruslány történetét játszották el a gyerekek az otthon lakóinak. Majd este a Presbitérium tagjait lepték meg a tanulóink a történet felemelő előadásával.

21 2013. december 21-én harmadik alkalommal került megrendezésre iskolánkban a karácsonyi ünnepség, melyen minden évfolyam tanulói valamilyen műsorszámmal képviseltették magukat.

22

23 2013. december 21-én délután lelkünk építésére Csendes délutánt tartottunk, melynek többek között szolgáló vendége volt dr. Nagy Aliz volt. JANUÁR január 21-én került sor mint minden tanévben az óvodás szülők fogadására, az első szülői értekezlet megtartására. FEBRUÁR február 15-én a rendeztük a DÖK és az SZMK vezetésével az iskolai farsangot.

24 2014. február 20-án Törökszentmiklóson a Wass Albert országos vers-és prózamondó versenyen Poczok Liliána 2.osztályos tanuló 1.helyezéstért el. Első alaklommal neveztünk be és értünk el szép eredményt a február 21-én Hejőkeresztúron a Hétpróbán. MÁRCIUS március 14-én közösen megemlékeztünk és felelevenítettük az 1848/48-es forradalom és szabadságharc eseményeit, majd március 15-én a városi ünnepségen emeltük műsorunkkal a városi megemlékezés színvonalát.

25 Minden tanév beiskolázás előtti legizgalmasabb feladata a leendő első osztályosok fogadása március 19-én a nagy csoportos óvodások betekintést nyerhettek iskolánk mindennapi életébe, ahol kipróbálhatták az interaktív táblát, betekintést nyerhettek a művészeti órákba.

26 2014. március 21-én 8. osztályosaink a nyílt nap alkalmával ellátogatott a Járási Bíróságra. Az átélt pillanatok feledhetetlenek voltak a számukra március 21-én részt vettünk a diósgyőri komplexversenyen, ahol a legeredményesebb versenyzőnk Balogh Dóra 8. osztályos tanulólett, aki országos 1. helyezéssel büszkélkedhet. ÁPRILIS április 13-án Virágvasárnap alkalmából intézményünk tanulói rövid műsorral készültek.

27 2014. április 24-én a külső kapcsolatainkat is erősítve örömmel látogattunk el a városi Rendőrkapitányságra. A nap folyamán valamennyi felső tagozatos diákunk betekintést nyert a rendőrség munkájába. Szívesen vettek részt a számukra készített játékos feladatokban is. JÚNIUS Már hagyomány a június 02-én megtartott képzőművészeti délután és a június 03-ai a táncvilágnapja alkalmából szervezett versenysorozat.

28 2014. június 04-én közel 20 tanulónk vett részt a Túrkevén megrendezett Hittanfesztiválon. Az idén 2014.június 10-én tartottuk meg a DÖK - napot. Élményekkel teli, jó hangulatban telt az egész nap, melyben az időjárás is kedvezett.

29 2014. június 14-én a es tanévet a ballagási és a tanévzáró ünnepéllyel zártuk be.

30 A tanév eredményinek, tapasztalatainak értékelése, a további feladatok előrevetítése június 17-én a tanévzáró értekezleten történt meg. Összegzés Rudolf Steiner gondolataival fejezem be a es tanév tevékenységéről szóló rövid beszámolót:. Az élményekkel járó benyomások lassanként eltűnnek emlékezetünkből, de nem tűnnek el a gyümölcseik. Nem emlékezünk már az összes gyermekkori élményünkre, amikor írni és olvasni tanultunk. Nem tudnánk azonban írni, olvasni, ha ezeket az élményeket nem éltük volna át, és ha eredményük képesség formájában nem maradt volna meg. iskolavezetés Záradék: A Bán Zsigmond Református Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2013/2014-es tanév év végi beszámolóját a nevelőtestület a június 17-én megtartott nevelőtestületi ülésen egyhangúlag elfogadta. Tiszafüred, június 16. iskolavezetés

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Cs Tanévnyitó ünnepély 2 P Diákvezetők megválasztása - Pattantyús 3 Szo 4 V 5 H Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Sz 11 V 12 H Szülői értekezlet

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. A tanév rendje - Első tanítási nap: 2012. szept. 03. - Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. Szünetek: - Őszi szünet:

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás Szeptember Tanévnyitó Elsős szülői értekezlet Sándor Anita Nagyné Czoboly Mária,Péterné Csókási Beáta ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás 15 - Elsősök

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök SZEPTEMBER 1. Adminisztrációs feladat: naplók megnyitása 1. 1. 2. Ismerkedés az új tanulókkal, szülőkkel a fejlesztő osztályokban Fejlesztő iskolai munkaközösségi foglalkozás a rehabilitációs ped. program

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben