AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA BESZÁMOLÓJA A 2013/14. TANÉVRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA BESZÁMOLÓJA A 2013/14. TANÉVRŐL"

Átírás

1 Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Tiszafüred, Fő út 2. OM AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA BESZÁMOLÓJA A 2013/14. TANÉVRŐL Tiszafüred

2 éljetek méltón az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. ( Efézus 4,1b-3 ) Bevezetés Ebben a tanévben is a legfőbb feladatunk a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztése, ennek érdekében a legmegfelelőbb módszerek kiválasztása alapvető szempont volt számunkra, amely sok feladatot adott egész tanévre. 1. Személyi feltételek A pedagógus-és a technikai dolgozók, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlen segítő munkakörben foglalkoztatottak létszám az intézményben teljes. A nyár folyamán távozott pedagógusok álláshelyét betöltöttük. Jelenleg 4 főt kell helyettesíteni gyermekgondozási szabadság jogcímen. Munkánkat a tanév során logopédusok, gyógypedagógusok és fejlesztő pedagógusok segítik. Az általános iskolában 8 évfolyamon 12 osztályban 251 tanuló, míg a művészeti iskolában 3 művészeti ágban 6 tanszakon 230 tanuló fejezte be tanulmányait a 2013/2014-es tanévben. létszám HH HHH SNI/BTMN 1. évfolyam /0 2. évfolyam /1 3. évfolyam /3 4. évfolyam //3 5. évfolyam /4 6. évfolyam /3 7. évfolyam /2 8. évfolyam /2 összesen /18 A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős sok feladatot kapott ebben a tanévben is: - Hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek, védelembe vettek felmérése, folyamatos aktualizálása: - A félév során folyamatos volt a kapcsolattartás a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatokkal: jeleztük az igazolatlan órákat, a gondozott tanulók tanulmányi és magatartásbeli problémáit, megismerkedtünk személyesen a családgondozókkal. - A napi konfliktusok megoldásában a tantestület valamennyi dolgozója aktívan részt vett. tanszak létszám tanít színjáték 14 Veress Gyuláné társastánc 99 Gyarmati Viktória festészet 35 Baranyiné Óvári Katalin kerámia 50 Szávoszt Katalin tűzzománc 21 Vincze Zita foto-média 11 T. Dolezsán Ágnes

3 Megbízások: A 2013/2014-es tanévben az alábbi munkaközösségek és munkacsoportok működtek az intézményben: Munkacsoportok Alsó tagozat Felső tagozat Művészeti munkaközösség Diákönkormányzat Munkacsoport-vezetők Szőkéné Szövetes Etelka Orosz Zsuzsanna Gyarmati Viktória Jeczó Renáta Tűz-és balesetvédelmi, munkavédelmi felelős Tóth Józsefné Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős Liszka Noémi Intézményi lelki közösség Liszka Noémi Szülői munkaközösség vezetője Nagy Gabriella A 2013/2014-es tanévben a következő osztályok működtek az iskolában. osztályfőnökök osztályfőnökök 1.a Molnárné P Csilla, Királyné Halmai Csilla 3.a Bánfi Anikó Kalózné Kiss Judit 1.b Kozák Ilona, Királyné Halmai Csilla 3.b Jóvérné Fehér Edit 2. Berkesné Szabó Márta - Szőkéné Szövetes 4. Jeczó Renáta Gyöngyné Czikora Annamária Etelka 5.a Kovács Zoltán 7.a Nagy Lőrinc 5.b K. Nagyné Pataki Noémi 7.b Takácsné Paksi Mária 6. Kolozsvári Imréné 8. Orosz Zsuzsanna Nem osztályfőnökök/ óraadók Nem osztályfőnökök/ óraadók Ozsváth János Hajdu István Vitézné Szabó Hajnalka. Vincze Imréné Baranyiné Óvári Katalin Ákos Zoltán Szabó Györgyné Kovácsné Borbély Erzsébet 2. A munkatervben meghatározott feladatok teljesítése Célul tűztük ki a Pedagógiai Programban meghatározott feladatok folyamatos, tervszerű végrehajtását. Ezen belül: az egyéni képességek kibontakoztatásának, a felzárkóztatásnak és a tehetséggondozásnak kiemelt kezelését. - Továbbfolytattuk a TÁMOP kompetencia-alapú oktatás programcsomagjait, fenntartási kötelezettségvállalásunkat: 1. Szövegértés-szövegalkotás 2. Matematika 3. Idegen nyelv-angol 4. Önálló innováció- Mezőgazdasági és életvezetési ismeretek 5. Moduláris oktatási program: angol, mezőgazdasági ismeretek 6. 3 hetet meghaladó projekt Környezetvédelmi nevelés - egészséges életmód 7. Témahét: Fehér napok

4 8. IKT - eszközök használata - Továbbfolytattuk a TIOP 1.1.1/07 és a TIOP 1.1./09 pályázatok a eredményeképpen innovatív iskolafejlesztési program fenntarthatóságának biztosítását, az interaktív táblák tanórai használatával - Törekedtünk a tehetségek korai kiválasztására, a tervszerű tehetséggondozásra. A művészeti, tanulmányi és sportversenyekre igyekeztünk felkészíteni a gyerekeket. - Az alapkészségek folyamatos fejlesztését kiemelten kezeltük a felső tagozaton is. - Folyamatosan készültünk az országos kompetencia mérésre. Fontos feladatként kezeljük a pályaorientáció, pályaválasztás segítését. Ebben a tanévben 6 tanuló írta meg a január 18-án a központi felvételi írásbeli magyar és matematika tantárgyakból. Kiemelt nevelési feladataink voltak: - Egymás elfogadása, tisztelete, a másikra való odafigyelés erősítése. - A renitens, közösségre és/vagy önmagára is káros magatartású tanulók megfékezése különböző szakemberek segítségének igénybe vételével. / 7. a osztály / gyermekjóléti szolgálat. - Az agresszió minden formájának elutasítása, a konfliktusok azonnali megoldása. - Az igazolatlan mulasztások, az igazolt, de indokolatlan távolmaradások, a késések visszaszorítása. - A Házirend szabályainak következetes betartatása. - A munkafegyelem erősítése. - A köztulajdon és az iskolai környezet védelme. - A magántulajdon tiszteletben tartása.

5 Kiemelt feladataink voltak az oktató munka terén: A 2013/14-es tanév Törvényi változásokból adódó feladatok szeptember 01-től hatályba lépett: A pedagógus életpálya-modell. A pedagógusok új típusú munkaidő-számítása /26-32 óra/. A pedagógusok magasabb bérezése. Ekkortól érvényesek az új csoport- és osztálylétszámok és tanulói óraszámok. Bevezetésre került általános iskolában felmenő rendszerben az erkölcstan és a helyette választható hittan. Hatályba léptek az intézményvezetők létszáma és óraszámai. Ekkortól hatályos a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszámára vonatkozó melléklet. Nkt.27. (11) és 97. (6) mindennapos testnevelés bevezetésének folytatása felmenő rendszerben- az 1., 2. az 5. és a 6. évfolyamokon. A 3-4. évfolyamokon továbbra is a délelőtti mozgáspercekkel, a délutáni egyéb játékos sportfoglalkozásokkal egészültek ki a testnevelés órák. További lehetőségek voltak a tanulók számára: tömegsport foglalkozások, sportszakkörök, sportegyesületek edzései. Megtörtént a Nkt. 27. (2) bek. alapján a foglalkozások megszervezése 16:00 óráig mind az alsó, mind a felső tagozatosok körében. A Nkt. módosításának és az új jogszabályi változásoknak a megismerése után a Pedagógiai Program, az SZMSZ, a Helyi Tanterv, a Házirend aktualizálása a jogszabályi változásoknak megfelelően megtörtént. Az 1. és az 5. évfolyamon megtörtént az új kerettanterv bevezetése. Mérések a tanulók körében december 06-ig elvégeztük a törvényi kötelezettségből fakadó DIFER mérést, melyet a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet 9. (6) bekezdése határozott meg. Az intézményi integrációs program (IPR) végrehajtásából adódó feladataink voltak: - Szociális, kulturális hátrányok enyhítése a HH/HHH tanulók esetében. - Az SNI/BTM/HH/HHH tanulók fejlesztése a tanórán kívüli foglalkozásokon is. - A szabadidős programokba bevont tanulók számának emelése. - A tanulók egymás iránt érzett felelősségének növelése, egymás tisztelete. - A közös tulajdon megbecsülése, megóvása, a magántulajdon tisztelete. - A tanulás, a tudás fontosságának elfogadtatása a tanulókkal és a szülőkkel, a tanulást segítő eszközrendszer fejlesztése. - Tudatformálás a szülők körében: előítéletesség, érdektelenség felszámolása; őszinte és kulturált kommunikáció; tudatosság és következetesség a gyermeknevelésben; szorosabb együttműködés a pedagógusokkal.

6 - A szakszolgálatokkal, család- és gyermekvédelmi központokkal együttműködve sem értük még el minden esetben a szülői kötelezettségek teljesítését. Tanulásmódszertan, belső továbbképzés: A tanév kiemelt feladata a tanulás-módszertani ismeretek elmélyítése úgy a tanulókban, mind a pedagógusokban. Ennek érdekében a évben elkezdett Komplex Instrukciós Program /KIP/ műhelymunkáját a 2013/14-es tanévben is tovább folytatattuk. Az újonnan jött pedagógusokat segítettük a program elsajátításában és alkalmazásában. A bemutató óráink lehetőséget adtak a tapasztalatok megbeszélésére / október 15., november 21., 2014.január 23., február 25., március 27., május 13. /

7 3. A tartalmi munkáról képekben: Tanórán kívüli tevékenységek: Iskolánkban a tanulók másnapra történő délutáni felkészülése 6 alsós és 3 felsős csoportban történt: A kollégák a házi feladatok elkészítésének ellenőrzése mellett, nagy hangsúlyt fektettek az eredményes tanulási módszerek tanítására, a tanulási nehézségekkel küszködők segítésére, a diákok tanuláshoz való viszonyának javítására. A tanulás nélküli aktív pihenő időben sokat tartózkodtak a szabad levegőn, ahol elsősorban mozgásos játékokkal került sor a fáradság oldására. A délutáni foglalkozásokon egyénre szabottan került sor a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra is. Az iskolai munkatervben rögzítetteknek megfelelően működik a délutáni művészeti órákon túl az angol szakkör, a sportkör, dáma- és sakk-kör.

8 Ebben a tanévben újra lehetőség volt színházbérleteket vásásrolni, így tanulóink közül több mint 80 tanuló volt egész évben a helyi művelődési házban. Az Egerből érkező Harlekin Bábszínház előadásait a tanévsorán 4alkalommal látták az alsó tagozatos és a színjáték tanszakon tanuló diákjaink. A felső tagozatos diákok filharmóniai bérlete élményekkel teli komolyzenei perceket adott tanulóinknak több alkalommal is: A tanulók nagy többsége örömmel vesz részt az általunk kínált és vezetett edzéseken. Jó érzés tapasztalni, hogy a mai korra jellemző, mozgásszegény életmód ellenére tanulóink közül sokan vannak, akik élnek a lehetőséggel, a játék, a sport örömeinek átélése mellett, részvételükkel sokat tesznek egészségük megőrzése érdekében is.

9 4. DÖK: A diákönkormányzat tevékenysége folyamatos. Év elején elkészítették munkatervüket. Segítették a diákok szabadidős tevékenységének hasznos megszervezését. 5. Külső partnereinkkel történő együttműködésre nagy figyelmet fordítunk.

10 6. Eseménynaptár Ebben a tanévben a munkaterv ismét bőséges lehetőséget nyújtott a színvonalas munkára. Gazdag programokkal telt a tanév. A közösség első feladata a 2013/2014. évben az aktuális feladatok megbeszélése, a javító vizsga után az órarendek összehangolása, a tornatermi órák beillesztése, órarendkészítés, a délutáni foglalkozást tartó nevelőkkel való kapcsolattartás és a javaslatok megbeszélése volt. Összeállítottuk az éves programot. SZEPTEMBER szeptember 01-jén intézményünk tanévnyitó ünnepségen együtt szerepeltek tanulóink a színjáték tanszakos tanulókkal.

11 2013. szeptember 18-án ismét megnyitotta kapuit az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár, a 76. OMÉK, Budapesten, a Hungexpo vásárközpontban. Az ország legnagyobb és leglátogatottabb élelmiszeripari és mezőgazdasági seregszemléje még szélesebb kínálattal, még színesebb kiállítással várta a kedves érdeklődőket. A TÁMOP pályázatban kidolgozott mezőgazdasági és életvezetési ismeretek tantárgy egyes anyagrészeinek megtapasztalásához nagyon jó alkalmat adott az a szeptemberi nap, amikor iskolánk osztályos tanulói ellátogattak az OMÉK - ra, ahonnan sok kellemes élménnyel érkeztek haza szeptember között rendezte meg a Tiszafüredi Református Egyházközség a I. Kárpát-medencei Református Művészeti Fesztivált. E programsorozatban megtekinthetők voltak tanulóink képzőművészeti alkotásai, illetve a társastánc tanszak műsorát is megtekinthették az ide látogató vendégek.

12 2013. szeptember 27-én részt vettek iskolánk 7-8. osztályos tanulói az Egy hajóban evezünk rendezvényen, ahol szép eredménnyel zárták a napot: Tóth Zsófia 3, Tóth Imre 5., Balogh Dóra 8. és Végh Virág a 11. helyen végzett.

13 OKTÓBER október első napjaiban szerveztük meg a Teremtés hete rendezvényt: október 6-án az aradi vértanúk tiszteletére rendezett iskolai ünnepségen osztályos diákjaink, majd október 23-án a 6. osztály tanulói járultak hozzá a méltó megemlékezéshez október 6-án rendezték a Tanévnyitó fesztivált a magyar válogatott edzőközpontjában, ahol labdarúgóink az 5. helyen végeztek a gigászi küzdelemben. Az őszi körzeti selejtezőn 1. helyezést értek el hazai pályán labdarúgóink.

14 2013. október 15-én lehetősége volt az intézmény néhány pedagógusának Budapesten részt venni a Komplex Instrukciós Programmal kapcsolatos konferencián, tapasztalatcserén. Intézményünkben már bevezetett eredményekről mi is beszámoltunk október 15-én a Népmese Napja alkalmából megrendezett Benedek Elek városi mesemondó versenyen Süveges Vivien Ilona 3. a osztályos tanuló II. helyezést ért el. Az idén is részt vettünk a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda által szervezett Reformáció Napi Regionális Versenyen október 21-én egy négy fős csapattal utaztunk Mezőtúrra, ahol diákjaink 5. helyezéssel tértek haza.

15 2013. október 22-én 8. osztályosaink rendhagyó történelemórán vettek részt a Kis Pál Múzeumban. Ebben az évben neveztünk be először iskolánk tíz diákjával a Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenyére október 25-én Debrecenben a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában két harmadik és két hatodik osztályos diákunk a bibliaismereti versenyen vett részt. Két negyedik osztályos és egy harmadikos diákból álló csapatunk a komplex tanulmányi versenyre (anyanyelv, matematika, természetismeret) nevezett be. Valamint egy negyedikes, egy ötödikes és egy hetedikes diák a rajzversenyen ügyeskedett október 27-én, vasárnap délelőtt ünneplő ruhában és ünneplő szívvel vonultak be diákok, pedagógusok, intézményünk dolgozói, számos szülő az Isten házába. Az igehirdetés után iskolánk 27 fős csoportja lelkesen szerepelt a gyülekezet közösségében a Reformáció ünnepén.

16 NOVEMBER november 12-én tartották a tiszafüredi Városi Könyvtár és Információs Központban a Takarékossági Világnap alkalmából megrendezett takarékossági vetélkedőt felső tagozatos tanulók részére. A versenyen két hatodik és két nyolcadik osztályos tanuló vett részt. A november 22-én 10. alkalommal megrendezésre kerülő Mesetárra az iskola tanulói is készültek. A 3. a és a 4. osztály valamint a felső tagozatosok is előadták kis műsorukat.

17 Ebben az évben is voltunk az Adventi Szavaló- és Dicséreténeklő Országos versenyen november 29-én a Kunhegyesi Református Általános Iskolában, ahol mind a 10 tanulónk szépen szerepelt november 26-án Pályaválasztási kiállításra látogattak el 8. osztályos tanulóink a tiszafüredi Hámori András Szakközépiskolába november 28-án a Hivatalok Napja elnevezésű egész napos országos esemény programjai részben a pályaválasztás előtt álló középiskolásoknak szóltak, lehetőséget adva, hogy betekintsenek a közigazgatás mindennapjaiba. A tiszafüredi program az általános iskolásoknak meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésével kezdődött, ahol egy alsó és egy felső tagozatos tanulónk is díjat kapott: Haizer Maximilián 3. a Szegedi Annamária 5. b

18 2013. november 29-én került megrendezésre az iskola épülete előtt az Adventi gyertyagyújtás, ahol intézményünk óvodásai, diákjai, a szülők és az egyházközség tagjai sorakoztak fel. DECEMBER Hagyományokhoz híven ebben az évben is meghirdetésre került óvodás és kisiskolás gyermekek részére a Hópihe Karácsony című rajzpályázat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által. A mi iskolánkból is képviseltették magukat, az első osztályos tanulónk Szegedi Eszter 1. osztályos tanuló tárgyjutalomban részesült december 05-én a Mikulás alkalmából a 3. b osztályos tanulóink ellátogattak a tiszafüredi Platán Nyugdíjas Otthonba, ahová versekkel, tánccal és a gyerekek által készített rajzokkal érkeztek.

19 2013. december 6-án megérkezett az iskolánk alsós tanulóihoz a Télapó. A gyerekek versekkel és énekekkel köszöntötték a nagyszakállú Télapót december 9-én rendeztük meg a képzőművészeti ág: kerámia, tűzzománc, festészet, fotómédia tanszakokon tanuló diákjaink első féléves munkájuknak kiállítását.

20 2013. december 15-én adventi családi istentisztelet keretein belül a 6. osztályos tanulók Ruth történetét adták elő a gyülekezet számára december 19-én a 4. osztályos tanulók ellátogattak a tiszafüredi Platán Nyugdíjas Otthonba. Ajándékként egy megható mesét, A kis gyufa áruslány történetét játszották el a gyerekek az otthon lakóinak. Majd este a Presbitérium tagjait lepték meg a tanulóink a történet felemelő előadásával.

21 2013. december 21-én harmadik alkalommal került megrendezésre iskolánkban a karácsonyi ünnepség, melyen minden évfolyam tanulói valamilyen műsorszámmal képviseltették magukat.

22

23 2013. december 21-én délután lelkünk építésére Csendes délutánt tartottunk, melynek többek között szolgáló vendége volt dr. Nagy Aliz volt. JANUÁR január 21-én került sor mint minden tanévben az óvodás szülők fogadására, az első szülői értekezlet megtartására. FEBRUÁR február 15-én a rendeztük a DÖK és az SZMK vezetésével az iskolai farsangot.

24 2014. február 20-án Törökszentmiklóson a Wass Albert országos vers-és prózamondó versenyen Poczok Liliána 2.osztályos tanuló 1.helyezéstért el. Első alaklommal neveztünk be és értünk el szép eredményt a február 21-én Hejőkeresztúron a Hétpróbán. MÁRCIUS március 14-én közösen megemlékeztünk és felelevenítettük az 1848/48-es forradalom és szabadságharc eseményeit, majd március 15-én a városi ünnepségen emeltük műsorunkkal a városi megemlékezés színvonalát.

25 Minden tanév beiskolázás előtti legizgalmasabb feladata a leendő első osztályosok fogadása március 19-én a nagy csoportos óvodások betekintést nyerhettek iskolánk mindennapi életébe, ahol kipróbálhatták az interaktív táblát, betekintést nyerhettek a művészeti órákba.

26 2014. március 21-én 8. osztályosaink a nyílt nap alkalmával ellátogatott a Járási Bíróságra. Az átélt pillanatok feledhetetlenek voltak a számukra március 21-én részt vettünk a diósgyőri komplexversenyen, ahol a legeredményesebb versenyzőnk Balogh Dóra 8. osztályos tanulólett, aki országos 1. helyezéssel büszkélkedhet. ÁPRILIS április 13-án Virágvasárnap alkalmából intézményünk tanulói rövid műsorral készültek.

27 2014. április 24-én a külső kapcsolatainkat is erősítve örömmel látogattunk el a városi Rendőrkapitányságra. A nap folyamán valamennyi felső tagozatos diákunk betekintést nyert a rendőrség munkájába. Szívesen vettek részt a számukra készített játékos feladatokban is. JÚNIUS Már hagyomány a június 02-én megtartott képzőművészeti délután és a június 03-ai a táncvilágnapja alkalmából szervezett versenysorozat.

28 2014. június 04-én közel 20 tanulónk vett részt a Túrkevén megrendezett Hittanfesztiválon. Az idén 2014.június 10-én tartottuk meg a DÖK - napot. Élményekkel teli, jó hangulatban telt az egész nap, melyben az időjárás is kedvezett.

29 2014. június 14-én a es tanévet a ballagási és a tanévzáró ünnepéllyel zártuk be.

30 A tanév eredményinek, tapasztalatainak értékelése, a további feladatok előrevetítése június 17-én a tanévzáró értekezleten történt meg. Összegzés Rudolf Steiner gondolataival fejezem be a es tanév tevékenységéről szóló rövid beszámolót:. Az élményekkel járó benyomások lassanként eltűnnek emlékezetünkből, de nem tűnnek el a gyümölcseik. Nem emlékezünk már az összes gyermekkori élményünkre, amikor írni és olvasni tanultunk. Nem tudnánk azonban írni, olvasni, ha ezeket az élményeket nem éltük volna át, és ha eredményük képesség formájában nem maradt volna meg. iskolavezetés Záradék: A Bán Zsigmond Református Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2013/2014-es tanév év végi beszámolóját a nevelőtestület a június 17-én megtartott nevelőtestületi ülésen egyhangúlag elfogadta. Tiszafüred, június 16. iskolavezetés

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 Nagyatád, 2013. szeptember 26. Iváncsics Gyula igazgató I. HELYZETELEMZÉS A Nagyatádi Köznevelési Intézmény

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 2013-2014. tanévi szakmai beszámolója Szigethalom, 2014. június 23. Tartalomjegyzék 1. A szakmai munka áttekintése... 3 1.1. Az oktató munka értékelése tapasztalatok,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Kis Eszter igazgató Békési Kistérségi Iskola Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság:

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Balmazújvárosi Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23. e-mail: bai4060@gmail.com A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre

Részletesebben

Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013/2014. tanév. Készítette: Tamás Emília igazgató

Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013/2014. tanév. Készítette: Tamás Emília igazgató Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013/2014. tanév Készítette: Tamás Emília igazgató TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2013/2014. 1. A szakmai munka áttekintése 1.1. A

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

Alapító szerv neve és címe: Körmend Város Önkormányzata; 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

Alapító szerv neve és címe: Körmend Város Önkormányzata; 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tartalomjegyzék 1.Bevezetés... 1 2. Intézményünk arculata, jellemzői... 2 2. 1. A beszámolási időszak jelentősebb eseményei, adatok... 6 2. 2. Szakmai, módszertani rendezvényeink, tevékenységeink, eredményeink...

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15-ös tanév

MUNKATERV 2014/15-ös tanév MUNKATERV 2014/15-ös tanév KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Készítette: Orlovics Gyuláné A tanév feladatainak meghatározásánál a következő dokumentumokat, előírt kötelezettségeket

Részletesebben

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet.

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet. Kéésszzíítteettttee:: Forrrraiinéé Kósszzó Györrgyii iigazzgattó 2010.. augusszzttuss 23.. I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 2. 1. Személyi feltételek 2. 2. Tárgyi feltételek

Részletesebben

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 2. A 2013/2014. tanév személyi, tárgyi feltételei, és a tanulócsoportok

Részletesebben