UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról"

Átírás

1 UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata nevében Kiss Tibor polgármester, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző és a képviselő-testület tagjai. Az önkormányzatunk január-február-március havi munkájáról és a községet érintő fő kérdésekről kívánom a lakosságot tájékoztatni. A képviselő-testület üléseinek napirendi pontjai közül a következőket emelem ki: A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény értelmében új integrációs és működési feltételeknek kell megfelelni minden szolgáltatónak. Ennek alapján még a tavalyi évben indultak el településünk részéről is azok a tárgyalások és egyeztetések, ami után a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel (mint eddigi szolgáltatóval) kötött üzemeltetési szerződések közös megegyezéssel felmondásra kerültek. Ezzel egyidejűleg a zavartalan és folyamatos ivóvíz-szolgáltatás biztosítása érdekében elhatároztuk, hogy a magyar állam többségi tulajdonába tartozó Tiszamenti Regionális Vízművek (TRV Zrt.) víziközmű-szolgáltatóval kívánunk szerződést kötni. Képviselő-testületi határozatunk értelmében a január 1-jétől településünk víziközmű vagyonára, illetve az ivóvíz szolgáltatásra bérleti-üzemeltetési szerződést kötöttünk a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel. A képviselő-testület új rendeletet alkotott az államháztartáson kívüli források átvétel és átadás szabályainak tekintetében, mely rendeletet alkalmaznunk kell a civilszervezetek ez évi támogatásának kiírásakor, a pályázatok beadásakor, illetve az elszámolások megtételekor. Elfogadásra került a Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata, illetve a Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, ahol többek között a Szerep községgel kötött közös hivatali szervezet megszűnése utáni működést, vagy pl. a választások utáni új bizottsági felépítést, vagy a roma kisebbségi önkormányzattal történő együttműködést kellett újraszabályozni. Törvényi szabályozás értelmében településünknek rendeletet kellett alkotnia a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz szállításáról, és erre a feladatra közszolgáltatási szerződést volt szükséges kötni az arra megfelelő engedélyekkel rendelkező szolgáltatóval. A rendeletünk tartalmazza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szabályait, és 787Ft +áfa/m3 összegben határozza meg a közszolgáltatás díját. Önkormányzatunk pályáztatás után a háztartási szennyvíz begyűjtésére Szekrényesi Sándor vállalkozóval kötött közszolgálati szerződést. A képviselő-testület módosította a község településrendezési tervét, aminek értelmében a jelenlegi gépállomás-szeszfőzde területét is érintő Gmg (mezőgazdasági ipari övezet) határait úgy változtattuk meg, hogy ott közforgalmú üzemanyagtöltő és környezetet nem zavaró hatású gazdasági tevékenységet szolgáló építmény elhelyezhető legyen március 1-jétől jelentősen változott a szociális törvény, s ezzel összhangban a képviselő-testületnek is új rendeletet kellett alkotnia a szociális ellátások helyi szabályairól. A képviselő-testületünk számára az új szabályozás lehetővé tette, hogy települési támogatások néven, szabadon megválaszthassuk azokat a támogatási formákat, amelyeket nyújtani kívánunk. Ezzel összefüggésben az állam már nem ad költségvetési hozzájárulást e támogatási formákra, azokat a településeknek saját erejükből kell finanszírozniuk. Mindezek mellett a képviselő-testület alapjában véve továbbra is biztosítja az eddigi juttatásokat, a szükséges forrásokat mellérendelte az ellátásoknak, de fontos lesz a rendeletünkben meghatározott támogatási feltételek szigorú betartása március 12-én fogadta el a képviselő-testület a település ez évi költségvetését. A évi költségvetésünket forint bevétellel, s ugyanennyi kiadással fogadtuk el. Költségvetésünk tartalmazza a kötelező és önként vállalt feladataink ellátását, a feladatfinanszírozás rendszerében történő előirányzatokat, valamint a településünk fejlesztésével kapcsolatos kiadásainkat. Költségvetési egyensúlyunk megőrzése érdekében ebben az évben is szükséges átgondolt és takarékos gazdálkodást folytatnunk, s pályáznunk kell az önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásokra is. Elfogadásra került a település évi programsorozata, amely mind a civilszervezeti élet, mind a községi programok, és megemlékezések tekintetében színvonalas és tartalmas programokat kínál minden sárrétudvari számára. A képviselő-testület tájékozódott a térség gazdálkodóit érintő Az Alsó-és Ó-Berettyó térségének vízgazdálkodása c. projektről, amely felvállalja a Sárréti tájegység meglévő belvizes problémáinak a feltárását, az árvízvédelmet és a nyári időszak öntözésének biztosítását. A település fejlesztési feladataink területén az alábbi tájékoztatást tudom adni: A szennyvízelvezetés tekintetében a hosszadalmas és több jogorvoslati lehetőséget is kimerítő, a tervezési és kivitelezési feladatokra indított közbeszerzési eljárásunk befejeződött március 4-én a Biharnagybajom-Sárrétudvari Víziközmű Beruházási Társulás és a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. (Debrecen, Piac u. 28/b.) aláírta a vállalkozási szerződést. A szerződés tárgya szerint a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. valósítja meg a szennyvízcsatornázás munkálatait Biharnagybajom és Sárrétudvari településeken, illetve a közös szennyvíztelep építését Biharnagybajomban. A szerződés értelmében a próbaüzem megkezdése előtti kivitelezés teljesítési határideje szeptember 30. Tekintettel a szoros határidőre, a beruházási társulás kezdeményezte a projekt szakaszolásának lehetőségét, ami által néhány megvalósulási tevékenység a jelenlegi KEOP támogatási időszakból a KEHOP támogatások terhére valósulna meg március 12-én Biharnagybajomban megtörtént az első kooperációs megbeszélés, ahol tapasztalható volt a tervezés és kivitelezés során közreműködő minden szereplő összehangolt együttműködése. A kooperáció során megtörtént a munkaterület átadása, s ez által a lakosok már valóban érzékelhették az előkészületek megindulását. A szennyvízelvezetés településünkön történő munkálatainak elkezdése április végénmájus elején várható. A munkálatok megindulásáról és a munkafolyamatokról részletesen tájékoztatjuk a község lakosságát. Az ivóvízminőség-javító beruházásunk a klórgáz adagoló rendszer és épület korszerűsítésével folytatódott. A kiegészítő építési beruházás február 26-án a műszaki átadás-átvételi eljárással fejeződött be. A projekt megvalósulásának határideje április 30-a, s addig még megvalósul többek között a beruházás vagyonértékelése és a pénzügyi lezárása január 22-én megtörtént a felújított és akadálymentesített fogorvosi rendelő átadása, amely az épületen belül új helyen, korszerű eszközeivel szép környezetben fogadja a betegeket. KEOP pályázati forrásból önkormányzatunk az emeletes iskola tetőszerkezetén elhelyezendő napelemes rendszer kiépítésére nyert támogatást, Ft értékben. Kiépítésre kerül egy 50 KW-os rendszer, ami az egész épület villamos áram fogyasztását biztosítani tudja. A projekt megvalósításának befejező határideje augusztus 31. Előkészületek alatt vannak azok a pályázati elképzelések, amelyeket a időszak Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében kívánunk megvalósítani. Terveink szerint pályázatot adunk be idősek nappali ellátását biztosítandó épület felújítására, egészségügyi szolgálat felszereltségének korszerűsítésére, az Erzsébet u. 1. sz. alatti iskolaóvoda-konyha épületünk energiahatékonyságú rehabilitációjára, a Polgármesteri Hivatal épületenergetikai korszerűsítésére. Ezen kívül vizsgáljuk a helyi gazdasági infrastruktúra tekintetében iparterület és élelmiszer feldolgozáshoz kötődő fejlesztés megvalósításának lehetőségét. Településünk új tornatermének előkészületei tovább folytatódnak, elkészültek és engedélyezve lettek a tervdokumentációk. A közbeszerzések elindulásáról, majd az építési munkák megkezdéséről várjuk a Nemzeti Sportközpont tájékoztatását. Jelen tájékoztatóban is szólni kívánok arról a közmunkaprogramról is, ami évek óta jelentős szeletét képezi önkormányzati munkánknak. A közmunkaprogramokban márciusi indulással jelenleg 239 főt alkalmazunk, ahol a különböző START programokban, valamint a hosszabb időtartamú foglalkoztatásban vesznek részt a lakosok. Ezen programokban folytatjuk a tavalyi évben is megkezdett tevékenységeket, viszont a megújuló energiafelhasználás és a mezőgazdasági utak karbantartása tekintetében új elemek is találhatóak. A programok a foglalkoztatás mellett jelentős értékű tárgyi eszközök beszerzését is lehetővé teszik, amivel a településüzemeltetés lehetőségei tovább bővülnek március végén a tavaly indított zöldség-és gyümölcsfeldolgozó képzésünk befejeződik, a száraztészta készítő képzésben részt vevők már sikeres vizsgát tettek. Tisztelt lakos társak! Ennyiben kívántam tájékoztatást adni önkormányzati munkánk jelenlegi fő feladatairól. Amennyiben a leírt tájékoztatóval kapcsolatban további kérdéseik lennének, szívesen állok rendelkezésükre. Kiss Tibor polgármester

2 Változások a szociális ellátások terén A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere évben jelentősen átalakult. Az állam és az önkormányzatok segélyezéssel kapcsolatos feladatai egyértelműen elválnak egymástól. Az aktív korúak ellátásának megállapítása jegyzői hatáskörből a járási hivatal hatáskörébe került. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg: - a foglalkoztatást helyettesítő támogatás - az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik rá jogosulttá). Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök: - alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj) - időskorúak járadéka - alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési, illetve rendkívüli települési támogatás keretében. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve március 1-jétől egységesen települési támogatás. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. A szociális törvény által előírt egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. A településnek a rendeletét legkésőbb február 28-ig kellett megalkotnia. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata anyagi helyzetét alapul véve a jövőben is törekedni fog a szociálisan rászorulók széleskörű támogatására. A településünkön Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) számú rendelete alapján az alábbi települési támogatás igénylésére van lehetőség: - lakhatási támogatás - gyógyszertámogatás - temetési támogatás - szociális kamatmentes kölcsön - rendkívüli települési támogatás. A rendelet a település honlapján: tekinthető meg. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző A Sárrétudvari Mozgáskorlátozottak Közhasznú Egyesületének felhívása A Sárrétudvari Mozgáskorlátozottak Közhasznú Egyesülete tájékoztatja a lakosságot, hogy tavaly kiadványt jelentetett meg Emlékezünk az első világháborús hőseinkre címmel. Idén újabb kiadvány megjelentetését tervezzük, melynek címe: Megemlékezés a II. világháború hőseiről. Ebbe ismét bele kívánjuk foglalni az egyes családok hozzátartozóit, testvérét, édesapját, minden rokont, akik részt vettek a világháborúban. Az anyaggyűjtést már elkezdtük, és kérem, aki szeretné, hogy a könyvben benne legyen a hősének neve, története, élete, jelezze felém. Aki teheti, írja le saját maga. Ezen kívül gyűjtünk még fényképeket, emléktárgyakat, régi leveleket, ruhákat, melyeket lefényképezünk. Az így elkészült fotók belekerülnek a kiadványba. A könyv átadására szeptemberben kerül majd sor. Azon a napon kiállítást is szeretnénk az előbb említett tárgyakból, melyeket tulajdonosuknak a rendezvény végén vissza is szolgáltatnánk. Kérem, keressenek fel vagy üzenjenek, ha emléket szeretnének állítani hozzátartozójuknak, megköszönve az értünk hozott áldozatot. Varga Ambrusné elnök Nemzeti ünnepünk Március 15-e nemzeti ünnep, az es magyar forradalom és szabadságharc nevezetes eseménye. Ezekben a napokban azokra a 167 évvel ezelőtti történelmi eseményekre emlékezünk, amelyekben visszavonhatatlanul fogalmazódott meg egy nemzet igénye a szabadságra, a függetlenségre, egy olyan rendre, amely közelebb visz Európához. Ekkor minden megemlékező nemzeti színű szalagot (piros-fehér-zöld színhármas) tűz a ruhájára, melyet a magyar szabadságharcosok viseltek először. A mai napig is ezeknek a színeknek a környezetében ünnepeljük nemzeti ünnepeinket. Ez a nap a legtisztább, legszebb nemzeti ünnepünk. A március 15-i megemlékezés községünkben délelőtt 9-kor ünnepi istentisztelettel kezdődött a Református Templomban. Hézser Tímea református lelkész a kihirdetett ige útján emlékeztetett a történelmi eseményekre. A megemlékezés a művelődési házban folytatódott. A Himnusz közös eléneklése után Kiss Tibor polgármester úr köszöntötte a jelenlévő vendégeket, majd történelmi megemlékezésében kiemelte a 48-as események máig érvényes példázatát. Az ünnepi beszéd után a Zagyva László Vegyes Kar előadásában hallhattunk Kossuth dalok feldolgozásait Pintér Éva karnagy vezetésével. Műsorunk folytatásaként Szőke Dominika Leila 7. osztályos tanulótól hallhattunk egy versszavalatot, majd Kiss Alexandra előadásában a megemlékezéshez kapcsolódó dalokat. Végül a Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6. osztályos tanulói egy megható verses, zenés előadással köszöntötték nemzeti ünnepünket. A gyermekeket felkészítette Bodóné Kiss Annamária és Madarné Kurtán Anna tanárnők. Ezt követően közösen sétáltunk át a Millenniumi Emlékparkba, ahol intézményeink és civil szervezeteink elhelyezték a megemlékezés koszorúit. A Művelődési ház ezúton szeretne köszönetet mondani a megemlékezésen részt vevő fellépőknek és a jelenlévőknek. Nemzetközi nőnap Gubáné Zagyva Henrietta művelődésszervező A nemzetközi nőnapot március 8-án tartjuk. Magyarországon 1914-ben ünnepelték meg először. Története március 8-án kezdődött, amikor New Yorkban a textiliparban dolgozó nők tüntettek az emberségesebb bánásmódért és a magasabb fizetésekért. Ekkor fogadták el a nők munkavállalását hivatásszerűen. A nemzetközi nőnap az egyszerű, de mégis történelmet alakító nők napja. A nőknek március 8-án virággal, édességgel, esetleg verssel kedveskednek a férfiak. Községünkben án pénteken, délután 15 órai kezdettel Nőnapi ünnepséget tartottunk a Közösségi Színtér nagytermében. E nap alkalmából a megjelent vendégeket Kiss László képviselő úr köszöntötte. A résztvevő hölgyeket egy szép színvonalas és tartalomban gazdag műsor fogadta, melyben közreműködtek településünk óvodás és iskolás gyermekei is. A jó hangulat fokozásáról pedig közel egy órás műsorban Karcagi Nagy Zoltán énekes gondoskodott. Előadásában hallhattunk operett, musical- és nosztalgia dalokat is, mellyel elértük a várt hangulatot. A bensőséges hangulatú ünnepségünk végén az ünnepelteket a résztvevő férfiak süteménnyel köszöntötték. Itt szeretném megköszönni a műsorban szereplők közreműködését. Hölgyeim, boldog nőnapot kívánunk! Guba Péterné

3 Tulipános szép jó este a gyermekekért... Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl immáron 13. alkalommal hangzott el a mesébe illő rendezvény köszöntése. Mesébe illik, mert tényleg egyedülálló az a szándék és segítőkészség, amely ezt az estét évről évre megújítja és életképessé varázsolja, mint a mesében útnak induló szegény legény története, aki mindig szerencsével jár. Közel áll hozzánk a mese, nemcsak a gyerekek várják a kalandot, de mi a felnőttek is örülünk, ha az élet rögös útjain néha meseszerű fordulatok várnak ránk. Közel áll hozzánk a mese, amelyben a gyermekek lehetnek a hősök, ezzel egyszerűen elvarázsolhatjuk a gyerekek fantáziáját, hiszen most is olyan lelkesedéssel készültek a nagycsoportosok az esti műsorra, és olyan fegyelmezetten járták végig a táncot, amely a felnőtteket is lenyűgözte. Közel áll hozzánk a mese, mert gyermekeink révén életkortól függetlenül érintve vagyunk, szülőként, nagyszülőként, pedagógusként a mesevilág életben tartásában. Ez a mesébe illő elismerés most tulajdonképpen az est folyamán szinte mindenre igazolódott. Nagyon sok vendég tisztelt meg bennünket jelenlétével, hiszen 171 főre terítettünk, a felnőtt műsor is meseelemeket elevenített meg, a vacsora és a feltálalt ételek finomak voltak, vendégeink sokat táncoltak, valószínűleg jól érezték magukat, néhányan hajnalig kitartottak. Sokszor sokféleképpen mondtunk már köszönetet a bölcsődéért és az óvodáért, kisgyermekeinkért, illetve az értünk érzett felelősségért, segítőkészségért, szeretetért, amelynek eredményeként minden évben mesebeli összeggel gyarapodik óvodánk alapítványa. Ebből az összegből az elkezdett udvari játékok sorát szeretnénk még bővíteni, illetve a gyermekek kirándulását közte a hagyományos hortobágyi honismereti, az debreceni adventi és az év végi közös kirándulást. A köszönés sorában első helyen a Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskola áll, amiért kis időre ismét birtokba vehettük az épületét. A vacsora elkészítését a kenyér, tyúk és liba felajánlásával segítette Asztalos Mónika, Szabóné Szekrényesi Tamara és Bíró Andrea. A kopasztást Nyíri Lajosné végezte el. A sós süteményt Makainé Madar Edit és családjától, az édes sütemény a Horváth Édességtől kaptuk. Szekrényesi Imre és felesége szilvapálinkával járult hozzá vendégeink jókedvéhez. Köszönjük! Pénzbeli felajánlással támogatták a rendezvényt: Asztalos Mónika, Bagdány Angéla, Bodó Sándor és felesége, Dan Kálmán és felesége (Su., Vörösmarty u.), Dan Lajos és felesége, Dan Tamás és párja, Dobos Lajos és felesége, Faragó Attila és felesége, Guba Péterné és férje (Püspökladány), Hegedűsné Pongrácz Éva és férje, Kiss Béla és felesége (Su., Kossuth u.), Kiss László és felesége (Su., Zrínyi utca,) Kiss Tibor és felesége (Sárrétudvari), Kun Csaba és felesége, Kun Tibor és felesége, Madar Gyula és családja, Márkus József és felesége, Mile Jenő és felesége (Szerep), Szabó Erzsébet és férje, Szabó Kálmán és felesége, Szabó Lajosné, Szabó Márton és felesége, Szőkéné Duleba Anita, Tóth Zoltán és felesége, Hangás-Rét Kft.. Azt est eredményeként Ft-tal gyarapodott az óvoda. Köszönjük! KÖNYVTÁRI HÍREK Tájékoztatom az olvasókat, hogy a könyvtár nyitva tartása a évi C. törvény alapján a következőképpen változott: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat: 8-10 A közelmúltban Lajkó könyve címmel látott napvilágot az a kiadvány, amely Cséri Lajos szobrászművész élettörténetét meséli el. A könyvet február 12-én dedikálta és adta át a művész úr, itt a könyvtárban. Lajos bácsival mindig öröm találkozni. Jó kedélye, kedvessége, humorérzéke példaértékű. A meghívottakon kívül jelen voltak még a könyv szerkesztői is: Elek János újságíró, aki bemutatta a kiadványt, valamint Elek László újságíró. A könyv két részből áll. Az első a Shoah Alapítvány által 1998-ban készített videofelvétel leirata, a másik a ben, Elek Jánossal folytatott beszélgetések szerkesztett változata. Természetesen könyvtárunk is kapott a kiadványból néhány példányt, mely így bárki számára hozzáférhető, olvasható. Az Elszármazottak Baráti Köre minden évben értékes ajándékkal gazdagítja településünket. Tavaly októberben is így volt, amikor könyvtárunk állománya főként történelmi regényekkel gyarapodott az egyesület révén. Olvasóink nevében ezúton szeretném megköszönni az értékes adományt. Továbbra is lehetőség van a könyvtárban nem található dokumentumok más könyvtártól történő kölcsönzésére. Elsősorban a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár a partnerünk ebben. A szolgáltatás gyors és továbbra is ingyenes. Visszatérő probléma a kölcsönzési határidő (négy hét) be nem tartása. Hosszabbításra egyszer van lehetőség, személyesen, vagy az es telefonszámon. Sajnos több olvasó hónapok, évek óta tartozik olvasmányokkal. Tisztában vagyok vele, hogy elsősorban magunknak kölcsönzünk, de gondoljunk arra is, hogy az adott könyvet más is el szeretné olvasni. Végül néhány friss beszerzés: Bán Mór: Hunyadi 1-6. kötet, Veronica Roth: A beavatott, Stephen King: Álomdoktor, Fredrik Backman: Az ember, akit Ovénak hívnak, Lőrincz L. László: Az ördög fekete kalapja, Pia Pedevilla: Tavaszi és húsvéti ötletek, Bartos Erika Bogyó és Babóca könyvei. Kiss Judit könyvtáros, a Cséri Lajos Hagyományőrző és Művészeti Alapítvány kuratóriumi tagja AZ APÁCZAI KIADÓ ZENIT 41 APÁCZAI DIPLOMA DÍJ KÜLÖNDÍJAS PEDAGÓGUSA A ZENIT 41 Apáczai Diploma Díjat Esztergályos Zsolt emlékére alapította az Apáczai Alapítvány mindazoknak, akik segítik tankönyvkiadási tevékenységét, és pályájuk során már 41 éves korukig kiemelkednek szorgalmukkal, kitartásukkal. Ilyen pedagógus az iskolánkban dolgozó Bodóné Kiss Annamária tanárnő, akinek a pályázata különdíjban részesült, majd április 10-én ünnepélyes keretek között vehette át Esztergályos Jenő ügyvezető igazgatótól és Rozmán László kuratóriumi elnöktől a nívós oklevelet. Óriási elismerés ez a díj a szakmában, s az oklevél is azt bizonyítja, hogy a sok éves lelkiismeretes munka, az a sok erőfeszítés a hétköznapokban nem hiábavaló! Szívből gratulálunk kolléganőnknek az elismeréshez, a munkájában és a magánéletében további sikereket, sok erőt és jó egészséget kívánunk! Az iskola valamennyi dolgozója nevében: Feketéné Nyíri Lívia kolléganő Köszönjük mindazoknak a szülőknek az aktív közreműködését, akik a jegyek, támogató jegyek árusításában, a terem berendezésében, díszítésben, terítésben segítettek. Köszönjük a tombola ajándékot felajánlók, a támogató jegyet vásárlók hozzájárulását. Köszönjük az Önkormányzat segítségét. Köszönjük Pál Lajosnak a fotózást, video készítést. Köszönöm az intézmény dolgozóinak munkáját! Szabó Erzsébet intézményvezető

4 Egyházi hírek Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is.ámde Krisztus feltámadt a halottak közül.. Pál 1. levele Korintusba 15. rész 14 és 20 vers Húsvét a keresztyén egyház legnagyobb ünnepe, melyen Krisztus feltámadását ünnepeljük. Ezt ünnepelték reménységgel és hittel eleink és e csodálatos esemény szövődött bele emberi ünneplésünkbe, hagyományainkba. Az első keresztyének a húsvét megünneplését őszinte hitbeli meggyőződéssel élték meg, s az élet mulandóságával szemben is ezt adott erőt és reménységet a gyász mélységében. Az első keresztyének igaz húsvéti ünnepét azonban mára már elhomályosítja az ünnepre időközben rárakodó számtalan hagyomány, melyek az egyház egyik legnagyobb ünnepéből egy sokak számára már csak az ünneppel együtt járó súlyos anyagi terheket, s fárasztó, sok esetben kényszerű előkészületeket jelentenek. Jó lenne, ha az ünnep napjai nem hiábavalóan telnének el. Ha nem az lenne a fontos, hogy mit együnk, vegyünk, mivel kínáljuk a vendéget, vagy mennyit adjunk a locsolásért cserébe. Jó lenne, ha nem jutnánk el oda, ahová már nagyon sokan eljutottak, hogy az ünnep csak egy újabb gond, teher, ami elől csak elmenekülni lehet. Mert húsvét ünnepét Isten ingyen való kegyelméből, ma is csak hittel élheti meg boldogan és örömmel az ember. S húsvéti örömünk és ünnepünk csak az Istennel való közösségben teljes. Nélküle hiábavaló, de vele és általa áldott, boldog ünnep, mely reménységet ad nekünk nemcsak e földi mulandó létben, de az örök életben. Legyen Isten által megáldott ünnepre való készülődésünk, s ne csak a fárasztó külsőségekben, hanem sokkal inkább szívünkben készüljünk a vele való ünnepre. A közelgő húsvéti ünnepek alkalmával az ünnepi alkalmaink a következőképpen lesznek megtartva: - Március 29: Virágvasárnap de. 9 órakor Ünnepi istentisztelet - Ünnep nagyhetében bűnbánati előkészítő alkalmakat tartunk: - Április 2-án, Nagycsütörtökön du. 5 órai kezdettel a gyülekezeti teremben. - Április 3-án, Nagypénteken du. 5 órakor Krisztus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk templomi istentiszteletünkön. - Április 5-én, vasárnap, Húsvét 1. napján de. 9 órakor ünnepi istentisztelet lesz az úrvacsora asztalközösségével. - Április 6-án, hétfőn, Húsvét 2. napján de. 9 órakor ünnepi istentiszteletet tartunk, melyen a keresztség sákramentumát is kiszolgáltatjuk Lehetőség van házi istentiszteletek, illetve betegúrvacsora igénylésére, hogy beteg testvéreinkhez is eljusson az ünnepi evangélium. Ezen alkalomra április 3-ig, péntekig várjuk a kedves testvérek jelentkezését a Lelkészi Hivatalban. Istentől megáldott húsvéti ünnepeket kívánunk Sárrétudvari valamennyi lakosának! A Református Egyházközség nevében: Hézser Tímea lelkész Tisztelt sárrétudvari lakosok! Kedves testvéreink! GYÜLEKEZETI HÍREK Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy az Egyházközség Presbitériuma a évi költségvetés elkészítéséhez az egyházközség bevételeit a következők szerint határozta meg: Egyházfenntartói járulék összege Ft/év (felnőtt, jövedelemmel rendelkező személyenként) Ezzel az összeggel járul hozzá a település lakossága a templom fenntartásához, annak mindennapi költségeihez, hisz a templomot, s az ahhoz kapcsolódó hitéleti szolgálatot mindig is a helyi emberek adományából tartották fenn eleink. Az egyházfenntartói járulékot befizethetik a Lelkészi Hivatalban, díjbeszedőnknél Földesi Istvánnénál, valamint a Hajdú-Takarék helyi kirendeltségén vezetett számú számlára. A Harangdíj összege Emlékharangozás esetén: - Egyházfenntartó tagoknak:1.800 Ft/ harangozás - Nem egyházfenntartóknak: Ft/ harangozás Temetési harangozás: - Egyházi szertartás alkalmával egyházfenntartó tagok részére alap harangozás Ft, mely 4 harangozást jelent: hírharangozás+temetés napján a szertartásra hívó gyűlő harang, sírhoz menetelkor a kísérőharang és naplementekor a nyugvó harang. - Polgári szertartás esetén az alap harangozás Ft. (4 harangszó) vagy Ft/harangozás. Temetési harangozások alkalmával az alapharangozáson túl lehetőség van a köztes napokon nyugvó harang kérésére, melynek összege azonos az emlékharangozás díjával. Sírhely díj: 1. személyes sírhely díja: Ft 2. személyes sírhely díja: Ft Sírhely újra megváltás 25 év után: Ft/ elhunytanként. Szeretettel várjuk a település valamennyi lakosának áldozatos anyagi támogatását, egyházfenntartói járulékát! További alkalmaink: - Május 3. vasárnap 9 óra: anyák napi istentisztelet hittanos gyermekeink köszöntésével. - Május 10. vasárnap: II. világháborús megemlékező istentisztelet és koszorúzás mely egyben jótékonysági adománygyűjtés a Kárpátalján élők részére. Istentiszteleten közreműködnek: - Kiss Vilmos Tibor - Nagy Zsófia - Kiss Hedvig Zsófia és a Debreceni Ref. Gimnázium tanulói - Május 24. Pünkösd vasárnap, de. 9 óra: ünnepi istentisztelet, konfirmáció és úrvacsoraosztás. - Május 25. Pünkösd hétfő de. 9 óra: ünnepi istentisztelet, keresztelés. - Június 4. du. 6 óra: Trianoni emlék istentisztelet a templomban, majd koszorúzás. Szeretettel hívjuk és várjuk a település valamennyi lakosát vasárnapi és ünnepi istentiszteleteinkre. Isten gazdag áldását kívánjuk településünk minden lakosára! A Presbitérium nevében: Hézser Tímea lelkész Tudnivalók a Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről A Családsegítő Szolgálat az általános segítő szolgáltatás keretében az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról. Életvezetési tanácsadást nyújt, meghallgatja az egyén, a család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében. A családgondozás elősegíti a családban jelentkező krízishelyzetek megoldását. Családgondozó László Bernadett. A Gyermekjóléti Szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermekek visszahelyezését segíti elő. Családgondozó Tóth Barbara ben Sárrétudvariban beindult a nevelőszülői hálózat. A nevelőszülővé válásnak és a működési engedély megszerzésének a feltétele egy 60 órás szakmai tanfolyam sikeres elvégzése. A nevelőszülők a KÁSZPEM pedagógiai rendszer és csoportmódszer segítségével módszerspecifikus segítséget, valamint anyagi támogatást is kapnak nagyszerű hivatásuk ellátásához. A nevelőszülő munkáját nevelőszülői tanácsadó segíti, aki 3 hetente felkeresi a nevelőcsaládot és ellenőrzi a gyermekek ellátását, gondozását, segít orvosolni az esetlegesen felmerülő problémákat. A leendő nevelőszülő e szép hivatás ellátásához minden szakmai és emberi segítséget megkap. Cél a családjukból kiemelt gyermekek családias jellegű nevelése, valamint a vér szerint kapcsolattartás és a vér szerinti családba történő hazagondozás elősegítése. A nevelőszülő saját háztartásában látja el a nála elhelyezett gyermekek nevelését, felügyeletét, oly módon, hogy az a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését elősegítse és személyisége lehető legteljesebb kibontakoztatását szolgálja. Gondoskodik a gyermek kötelező oktatásban való részvételéről, támogatja a szükséges felzárkóztatását; kapcsolatot tart az oktatási intézménnyel; elősegíti a gyermek pályaválasztására, illetve munkába állásra való felkészülését, felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre és alapvető személyes ügyeinek intézésére. A szolgálat a rászoruló lakosság szociális helyzetének javítása érdekében adományokat gyűjt és közvetít. Az elmúlt évben több alkalommal volt ruha és játék adomány osztásunk, melyet helyi lakosok ajánlottak fel. A Magyar Máltai Szeretetszolgálattól kaptunk játékot, baby teát, tornacipőt, gumicsizmát és december hónapban pályázat útján nyertünk 100 darab cipős doboz adományt, melyet Németországban élő családok állítottak össze ben Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata csatlakozott a Minden Gyerek Lakjon Jól! Alapítvány által meghirdetett akcióhoz annak érdekében, hogy a gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok idén is megkaphassák a gyerekek egészséges ellátását fenntartható módon biztosító, a korábbi években kiosztott mini háztájihoz szükséges vetőmagot. László Bernadett és Tóth Barbara családgondozók

5 A Népdalkör sikeres fellépése Debrecenben A Nyugdíjasok Hajdú-Bihar megyei Érdekképviselete március 16- ra immár 4. alkalommal hirdette meg a szervezet tagjai körében a három kategóriában zajló, megyei szintű kulturális programját. A színvonalas rendezvény vetélkedő lebonyolítására ismét patinás környezetben, a debreceni Aranybika Szállodában került sor. Orosz Gyuláné megyei szervezeti elnök köszöntötte a megjelent és a vetélkedőre benevezett nyugdíjas egyesületeket, fellépőket. A bemutatott 23 produkció között szép sikert tudhat magának a év óta folyamatosan működő Sárrétudvari Nyugdíjas Klub Népdalköre. A rendszeres és folyamatos munka ismét meghozta gyümölcsét. A szakmai zsűri egyöntetű véleménye alapján karének kategóriában immár negyedik alkalommal kapott a Népdalkör I. helyezést. Nemzeti ünnepünk tiszteletére, Györfi Gyula művészeti vezető irányításával, 1848-as katonadalokkal, valamint sárréti népdalcsokorral készültek a megmérettetésre. Vers kategóriában II. helyezést ért el Cseresnyés Ottóné, míg a szólóénekesek között Németh László III. helyezést kapott. A jó hangulatú díjkiosztón a Népdalkör tagjai együtt örültek a sikernek, mely a rendszeres és fegyelmezett heti énekpróbák eredményét igazolta vissza. Gratulálunk a szép eredményhez, további tartalmas népzenei munkát, sikeres fellépéseket kívánunk. Ezúton köszönjük Györfi Gyula karnagy, művészeti vezető felkészítő munkáját, valamint Kun Béláné egyesületi elnök és Németh László egyesületi titkár lelkes, szervező tevékenységét. A Népdalkör várja az énekelni tudó és magyar népzenét kedvelő új tagok jelentkezését. A Nyugdíjas Klub és Népdalkör ezúton mond köszönetet azoknak, akik ben személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták az egyesület folyamatos működését. Segítségükre a jövőben is számítunk. Adószámunk: március 17. Kiss Jánosné Tanulmányi sikerek Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei tanévkezdés is bővelkedett magyar nyelv és irodalom tantárgyi versenyekben. Évről évre sikerül bizonyítanunk azt, hogy ott a helyünk a legjobbak között. Mindennek legfőbb mutatója az a sok szép eredmény, amelyet gyermekeink értek el. A 2014 nyarán meghirdetett Könyvjelző elnevezésű olvasópályázaton, - melyet a püspökladányi Tündérkönyvtár írt ki -, Bodó Anna III. díjat nyert. Az Olvasom, értem megyei szövegértő versenyen is több tanulónk tette próbára olvasási és szövegértési képességét. A 2. osztályosok között Kóti Anna és Hegedűs László Bulcsú, míg a 3.-osok versenyében Gál Soma Gyula és Nagy Réka is a középmezőnyben végzett. A gyermekeket Bodóné Madar Edit, Némethné Nagy Edit és Györfi Imre készítette fel. A felső tagozatosok mezőnyében Bodó Anna a VII. helyen végzett. A Bendegúz anyanyelvi levelezős versenyben is több tanítványunk szerepel már évek óta. Az első félévben nyújtott teljesítménye alapján arany fokozatot ért el Bodó Anna. Ezüst minősítésben részesült Balogh Réka. Bronz fokozatot érdemelt ki Petrezselyem Hajnalka, Nagy Alexandra, Szabó Fanni, Kiss László Ádám, Pál Rella és Madar Ákos. A február 13-án Püspökladányban megrendezett Szép magyar beszéd városkörnyéki döntőn is hármas udvari siker született. Iskolánkat Bodó Anna, Mészáros Lilla és Nagy Katrin képviselte. Kategóriájukban mindhárman III. helyezést értek el. A szakértő zsűri elismerő szavakkal méltatta az intézményünkben folyó magas színvonalú szakmai munkát. Lillát és Katrint Nyiri Irma tanárnő készítette fel a megmérettetésre március 8-án Budapesten került megrendezésre az Arany János magyarverseny országos döntője, ahol Bodó Anna - a 120 tanulót felvonultató mezőnyben - VIII. helyen végzett. Ezek a kiemelkedő eredmények is azt példázzák, hogy a tehetség kincs, és kimunkálása mindannyiunk feladata. További sok sikert gyerekek! Bodóné Kiss Annamária magyartanár felkészítő pedagógus Farsang a Dalos klubban A faluban évek óta a Dalos Klub tartja a Farsangot. A farsang vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig (húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdete) tart. Téltemető, télűző feladata van, azon túl, hogy egy lehetőség a táncra, a mulatozásra. Az idén február 6-án, pénteken tartottuk alkalmunkat. A péntek esti rendezvény igen jó hangulatban, nagyszámú vendégsereggel zajlott. A bál kulturális és szórakoztató jellegű műsorral kezdődött, majd vacsorával és tánccal folytatódott. Éjfélkor tombolasorsolás volt, amin a bálba érkező vendégek felajánlásait, értékes csomagjait lehetett megnyerni. Ezúton köszönjük meg mindenkinek a hozzájárulást! A bálon megjelentek: az országgyűlési képviselőnk, településünk vezetői, a képviselők, intézményvezetők, a helyi és környékbeli művészeti csoportok, a helyi civilszervezetek vezetői és sok más érdeklődő. A rendezvényre érkező csoportok: a Biharnagybajomi Népdalkör, a Kabai Őszirózsa Hagyományőrző Egyesület, a Körösladányi Fülemüle Népdalkör, Püspökladányi Nótakör Egyesület, Vígh Anett citerás. A fellépő helyi csoportok: a Sárrétudvari Nyugdíjas Klub és Népdalkör Egyesület, a Vállalkozó Asszonyok, és természetesen a vendéglátó Dalos Klub. Sztárvendég volt Körösladányból a 4-LM női énekegyüttes. Fergeteges műsort láthattunk, hallhattunk, ezt megtekinthetik a sárrétudvari honlapon a 2015-ös rendezvények között. A vacsorát a Kabai Házi Ízek csapata készítette el és szolgálta fel, amely mint mindig, most is nagyon finom volt. Évente két nagyobb rendezvényt vállalunk. Február első hétvégéjén a Farsangot, ősszel pedig a Népzenei Találkozót tartjuk. A többi évközi eseményeket a próbák, a készülődés, klubfoglalkozások teszik ki. Jelenlegi klublétszámunk 45 fő. Továbbra is várjuk az új érdeklődőket tagoknak! A bevétel a Klub működési kiadásához járul hozzá. Sárrétudvari, március 18. Vass Erzsébet klubvezető A ZAGYVA LÁSZLÓ VEGYES KAR HÍREI Március 8-ra kötetlen, jó hangulatú vacsorával, tánccal összekötött Tavaszköszöntő, nőnapi rendezvényt szerveztünk. Vendégeinket Bodó Sándor úr országgyűlési képviselőnk, és Kiss Tibor polgármester úr köszöntötte, különös tekintettel a megjelent lányokra, asszonyokra. Műsorunk kezdéseként az énekkar mutatott be két új művet az erre az alkalomra tanultak közül. Ezután Németh László dalostársunk szavalattal köszöntötte a hölgyeket. A finom vacsora elfogyasztása után kórusunk tagjai két humoros jelenetet adtak elő. Elsőként Boruzsné Orbán Edit, Földesi Jánosné és Szabó Annamária adott egy áttekintést arról, hogy a hölgyek miként ütik el az időt, amíg a fodrásznál a fizura elkészülését várják. A következő jelenetben Kiss Alexandra, Dan Kálmán, Boruzs Károly és Nagy Sándor mutatott be néhány szurkolótípust a focipályák széléről. Mind a két jelenet nagy sikert aratott a nézők körében, megalapozva a jó hangulatot a tánchoz, szórakozáshoz. Éjfél után tombolasorsolásra került sor, ami után hajnalig tartott a tánc. Itt szeretném megköszönni mindenkinek a támogatást, a tombola felajánlásokat, a tombolaszelvények megvásárlását, (hisz a bevételből tudjuk a működésünkhöz szükséges anyagiakat pótolni) tagjainknak még azt is, hogy szabadidejüket feláldozva betanulták és előadták a jeleneteket, segédkeztek a rendezvény lebonyolításában. Már természetes, hogy március 15-én a községi ünnepségen énekel a kórus. Kossuth-nótákat adtunk elő, Bárdos Lajos feldolgozásában. Ebben az évben sok feladat vár még ránk. Készülünk a Megyei Kórusfórumra, meghívás érkezett az idős Csenki Imre Kórustól: Püspökladányban, a Református templomban énekelünk. Szintén Püspökladányból, az ÁFÉSZ Énekkari Egyesülettől érkezett felkérés. Velük a katolikus templomban lesz fellépésünk. Az első félévben egyelőre ezek a felkérések érkeztek a kórusunkhoz, de a távolabbi időszakra is vannak már felkéréseink, aminek nagy örömmel teszünk eleget. Ezekről a későbbi újságban adunk számot. Ebben az évben is tervezzük az Udvari Kalendárium kiadását és szeretnénk lehetőséget biztosítani azoknak, akik írásukkal szívesen gazdagítanák a kiadvány tartalmát. Ez alkalommal is szeretném hívni községünk lakosai közül azokat, akik szívesen énekelnének a kórusunkban vállalva ezt a szép, elhivatott munkát, a közösséghez tartozás szép élményét. Szabó Lajosné kóruselnök

6 Sárrétudvariból Elszármazottak Baráti Köre Egyesület Egyesületünk nevében szeretettel köszöntök minden kedves helybélit, elszármazottat, a híreket olvasókat! A közelgő húsvét alkalmával pedig kedves mindnyájuknak áldott ünnepet kívánunk. Az Elszármazottak ez évben is szeretettel készülnek a szülőfalu meglátogatására a megszokott és állandósult időpontban (október utolsó szombatja). Most sem megyünk üres kézzel akárcsak eddig. Megalakulásunk óta mindenkor ajándékot vittünk a szülőföldnek, a településnek hasznára, gyönyörködtetésére az itt élő helybélieknek és hasznára a közösségnek, dicsőségére Sárrétudvarinak. A faluban - mi azt reméljük - a Baráti Kör alkotásait érdeklődéssel, szeretettel veszik körül, napi munkába menet alkalmával, vagy iskolások sétájuk közben, s gondozzák, óvják azokat, történeteket mesélnek hozzá - mivel a falunak készült, lakóinak örömére. Ez évben ünnepli Egyesületünk megalakulásának 20 éves jubileumát. Mi nagy szeretettel készülődünk, reméljük ugyanilyen szeretettel várnak bennünket! Várjuk a jelentkezőket a október 31-én (szombat) tartandó ünnepi közgyűlésünkre. Várjuk gondolataikat, emlékeiket a Baráti Kör tevékenysége kapcsán, fotókat, írásokat, ötleteket mihamarabb juttassák el a címünkre (4034 Debrecen, Dézsi A. 2.) Szeretettel hívunk minden érdeklődőt, elhivatottságunkat magáévá tévőt - tagjaink sorába - hogy minél többet, minél jobbat tudjunk a szülőföldért, a szülőfaluért tenni, tevékenykedni. Maradj hűséges a földhöz, maradj büszke, egyenes és bátor, maradj tiszta, romlatlan lélek, és ne fordulj, ne fordulj, ne fordulj el szülőhazádtól! TEXTILPROGRAM P. Stébel Ildikó elnök Tisztelt lakosok! Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a közmunka keretében működő textilprogram által készített termékek megvásárolhatók. A kínálat: fonott lábtörlők, rongyszőnyegek, ülőpárnák, tornazsákok, telefontokok, zsebkendőtartók, díszpárnák, kulcstartók, állatfigurák, kulcstartók, bébi játékok, óvodai ágyneműk, ovizsákok, bevásárlószatyrok, tűpárnák. A termékek megtekinthetők és megvásárolhatók az Idősek Klubjában, a Széchenyi u. 31. szám alatt és szerdánként a piacon. Későbbiek folyamán kaphatók lesznek még női vászontáskák is. Vállalunk kisebb javításokat (felhajtás, cipzárcsere), valamint egyéni rendeléseknek is megpróbálunk eleget tenni. A program által már készültek a bölcsisek és az ovisok számára játékok, babzsákok, játszó terítők. Intézményeknek, civil szervezeteknek, valamint az egyháznak székpárnákat, asztalterítőket, sötétítő függönyöket varrtak az asszonyok. A március elején indult programban szeretnénk a művészeti tagozat részére néptáncos ruhákat, az imaterem ablakaira sötétítő függönyöket készíteni. Továbbra is örömmel fogadunk feleslegessé vált ruhaneműket, maradék anyagokat, amit leadhatnak az Idősek Klubjában, vagy akár érte is megyünk, az elszállításról gondoskodunk. FELHÍVÁS! A Sárrétudvari Művelődési ház kiállítást szervez a II. világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából. Kérjük, hogy akinek a családjában az eseményekhez kapcsolódó tárgyi és írásos emléke van (emléktárgyak, harcoló családtagok által hazaküldött levelek, képek, fotók, relikviák, ruházat, hadifogság idejéből származó dokumentumok, plakát és felhívások, élelmiszerjegyek stb.) hozza be a művelődési házba vagy jelezze az ott dolgozóknak! A kiállításon a helyi felajánlásokból összegyűlt történelmi emlékeket szeretnénk bemutatni. A kiállítás után a kiállított anyagokat hiánytalanul, rögtön visszaadjuk a tulajdonosoknak. Szíves megértésüket és közreműködésüket előre is köszönjük! Az anyagok begyűjtésének határideje: április 28. Elérhetőség: 06/ A kiállítás megnyitásának tervezett időpontja május 7. A Sárrétudvari Nótakör Egyesület köszönetet mond minden adózó polgárnak, aki adója 1%-val támogatta az egyesület munkáját. A ben kapott Ft-ot a november 15-én megrendezésre került Vajdasági és Sárréti Népdalcsoportok és Nótások Találkozója című Nótadélután kiadásaihoz használtuk fel. Kérünk minden adózó állampolgárt, hogy ebben az évben is adója 1%-ának felajánlásával segítse a Nótakör munkáját. Az egyesület adószáma: Sárrétudvari Nótakör Egyesület vezetősége A programban dolgozók nevében: Földesi Jánosné

7 Segítő Kezek 4. számú Idősek Klubja Beszámoló az elmúlt időszak történéseiről December elején a Télapó jóvoltából finom kenyérlángos került az asztalra, amit családias hangulatban fogyasztottunk el. Készültünk az Adventre, jelen voltunk a gyertyagyújtásokon, s a kirakodóvásárban, ahol időseink és dolgozóink által készített apróságokat kínáltuk megvételre. Lukács Lajosné Eta nénit köszöntöttük fel 81. születésnapja alkalmából. Ezúton is kívánjuk neki, hogy sokáig éljen erőben és egészségben! 13-án a templomban Takács Nikolas koncertjén vettünk részt. 16-án a három Etelkánknak kívántunk boldog névnapot. Karácsonyi ünnepséget tartottunk. Közösen elénekeltük az erre az alkalomra megtanult vidám karácsonyi dalocskát, majd rövid kis műsor után ebéddel zártuk az együttlétet. A Jánosokról sem feledkeztünk meg, az év utolsó előtti napján megköszöntöttük őket és elbúcsúztunk a évtől. Január elején köszöntöttük az újévet. Két születésnapot is ünnepeltünk. Találkozóra vártuk a szerepi Életház tagjait. Jól sikerült az öszszejövetel, ismerkedtünk, beszélgettünk, a farsangra való tekintettel fánkot sütöttünk, majd vetélkedővel zártuk a napot. Februárban részt vettünk a Püspökladányban megrendezett Kistérségi farsangon, ahol a dolgozóink humoros műsorszámmal szórakoztatták a közönséget. Kézműves foglalkozás keretében lábtörlőket készítettünk. A hónap elején és a végén is köszöntöttünk névnapot. Márciusban a Községi Nőnapon képviseltük a klubot, a Művelődési Házban tartott rendezvényen megnéztük az óvodások, az iskolások és Karcagi Nagy Zoltán műsorát. 11-én a klubban is megtartottuk a nőnapot. Dan Kálmán, Németh László és Bácskai Varga János köszöntötték nótával, verssel a megjelenteket. A férfi klubtagok virággal kedveskedtek. 13-án kokárdákat készítettünk, majd az 1848-as hősök emlékének tisztelegve elsétáltunk a Millenniumi Parkba és koszorút helyeztünk el a Kossuth- szobornál. 15-én részt vettünk a községi megemlékezésen is, az ünnepi istentiszteleten, a kultúrházi előadáson, valamint a koszorúzáson. Földesi Jánosné Sportegyesületi hírek A nem túl hosszú téli szünet után januárban heti három edzéssel elkezdődött felkészülésünk a ös tavaszi szezonra. Az iskola tornaterme mint már sokszor, most is segítségünkre volt a hideg napokon. Köszönet érte annak, akit illet. Együttesünk benevezett a szövetség műfüves felkészülési tornájára. Mérkőzéseinket jó körülmények között január 18-tól szombatonként Balmazújvárosban játszottuk. Eredmények: Hajdúszoboszló SE - Sárrétudvari KSE 1:2 (0:0) Sárrétudvari KSE - Ebes KKSE 2:2 (2:0) Tiszacsege KSE - Sárrétudvari KSE játék nélkül 0:3 Sárrétudvari KSE - Püspökladány LE 6:1 (6:1) Hajdúnánás GBFK - Sárrétudvari KSE 1:6 (0:2) Csoportunkat megnyertük, így ez jól szolgálta téli felkészülésünket a bajnokság folytatására. A tavaszi főpróbát Szerepen tartottuk, ahol együttesünk 5:1-re győzött. Február végére kialakult felnőtt keretünk. Távozott Erős László (Szerep SE). Érkezett Fegyverneki Balázs (Szerep SE), Eszenyi Viktor (Ebes KKSE), Hajzer László Krisztián (Hajdúsámson TTISZE), Kerti Levente (Hajdúsámson TTISZE) Utánpótlás csapataink szintén készülnek a folytatásra, ha kissé létszámban hiányosan is. A hiányt a fiatalabb korosztályból (U-18) pótoljuk. Amíg fiataljaink lelkesedése kitart, addig ez sikerre vezet. Egyesületünk célja: minél sikeresebben szerepelni a bajnokság minden csoportjában. Lehetőség szerint szeretnénk megtartani fiataljainkat, bár tudjuk, hogy ez sok nehézséggel és problémával jár. Jövőnk csak ez lehet, ha az elkövetkező években udvari labdarúgókat akarunk látni csapatainkban. Hazai mérkőzéseinket a szezon második felében pályánkon szeretnénk rendezni. Utánpótlás csapataink már az őszi szezont is itthon, az edzőpályánkon játszották. Hazai meccseinket attól tesszük függővé, hogy milyen tavasz elé nézünk. Reményeink szerint az időjárás kegyes lesz hozzánk, a fű megerősödik, dúsul és a környékét is sikerül kicsit rendezni. A pályával kapcsolatos jó szándékú észrevételeiket, segítségüket elfogadjuk a sportot szerető és igénylő kedves közönségünktől. Mindnyájan arra törekszünk, hogy minél előbb hazai pályán láthassák mérkőzéseinket. Február 28-án, szombaton lejátszottuk az első hazai fordulót. Ennek eredményei: Felnőtt: Sárrétudvari - Monostorpályi: 2:1 (1:0). Gólszerzők: Füleki, Erős L. U-21: Sárrétudvari Monostorpályi: 6:0 (5:0). Gólszerzők: Kovács B. 3, Makula, Toldi, Vincze. A jó kezdést csak jó folytatásnak kell követnie. Kérjük szurkolóinkat biztatásukkal segítsék csapatunk szereplését! Hajrá Udvari! A vezetőség

8 Tavaszi napsugár A tavaszi nap sugára Életet hoz belém Egy igazabb, egy boldogabb Egy szebb jövőt fest elém. Felsejlik az új élet Izzó boldogsága, Megváltozik a világ Tudom nemsokára. A nap energiája Új életet sarjaszt, A sok énekesmadár Szerelmespárt választ. Dicsérik az Istent Csodás énekükkel Mi is megbékülünk Saját életünkkel. Az új élet sodrása Elvarázsol minket, Elfelejtjük gyorsan Régi sebeinket. A vizek megindulnak Meleg szelek fújnak, A rónák tengerében Szerelem tüzek gyúlnak. Tobzódik a szerelem Szaporodik minden, Fent a felhők fölött Mosolyog az Isten. Szívd tele magadat Áldott napsugárral, Tűzdeld tele hajad Tavaszi virággal. A Kézenfogva Testvéreinkkel Sárrétudvari Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták működésünket. Köszönetét fejezi ki azoknak a jó szándékú szponzoroknak, akik a Halló magyar című könyv kiadását anyagilag támogatták és abból vásároltak. Kérjük, segítsék működésünket a jövőben is. Adószámunk: Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma. 1. Nádházi Dávid Szülei: Balogh Klaudia és Nádházi Dávid Bercsényi utca 37. Akik születésének örülünk 4. Kiss Laura Szülei: Fülöp Judit és Kiss Sándor Vörösmarty utca 15. Itt a tavasz immár Virág borítja szirmát Enyhe szellő borzolgatja Langyos eső mosogatja Ha néha picit didereg A napocska melegíti meg Tavasz hírnök itt vagy végre Gólya szállt le a kéményre Kicsinyke kis hóvirág Nagyon régen vártunk már Vége lesz a hosszú télnek Búcsút mondunk a cinkéknek Vers a tavaszról Bokor Gábor, Sárrétudvari március 11. Lekerül a nagy kabát Kesztyű, sapka meg a sál Itt a farsang sül a fánk Ez jelzi a jöttöd már Végre itt vagy szép tavasz Enyhe szellőd simogat Melegítő napsugár Jaj de jó, hogy itt vagy már Házasságkötésükhöz gratulálunk Nádházi Dávid - Balogh Klaudia Megyesi Lajosné Varga Zsolt - Somogyi Bernadett Farkas Tibor - Balogh Zita Mónika Balogh Julianna Szülei: Balogh Mária és Balogh Ernő Zrínyi utca Zagyva Flóra Szülei: Kiss Anita és Zagyva Sándor Zrínyi utca 42. Erős Lajos év Erzsébet u. 19. Báthori Benedek év Petőfi u. 27. Dombi Gyula év Petőfi u. 11. Vígh István Gábor év Hunyadi u. 5. Dan Béla év Vasút u Balogh Zalán Szülei: Mile Ildikó és Balogh Zoltán Csokonai utca Cseh Anna Szülei: Jámbor Brigitta és Cseh Károly Vasút u. 16. Akiktől búcsúzunk Gál Sándorné szül.: Szekrényesi Róza év Költő Nagy I. u. 19. Kóti László év Bercsényi u. 6. Tóth Kálmán év Zrínyi u. 63. Nemes Juliánna év Hajnal u. 3. Nagy Lajos Imre év Kossuth u. 3. Zagyva Péter - Vigh Anikó Vígh Imre Lajos év Hunyadi u. 12. Balogh Márton év Kölcsey u. 24. Felelős kiadó: Kiss Tibor polgármester, Főszerkesztő: Kiss Judit, Készült: Hektográf Nyomda Püspökladány

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló rendelet tervezet módosításának elfogadására

ELŐTERJESZTÉS. a SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló rendelet tervezet módosításának elfogadására ELŐTERJESZTÉS a SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló rendelet tervezet módosításának elfogadására Tárgy: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Minden bizottság Tisztelt Képviselő-testület! TÁJÉKOZTATÓ Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról.

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Előkészítette: Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető Előterjesztő: Molnárné Dr. Papp

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 13/2015.(III.30.) 14/2015.(III.30.)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására

ELŐTERJESZTÉS. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására ELŐTERJESZTÉS a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására Tárgy: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 1) Az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉS MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 34/2015.(VI.25.) 35/2015.(VI.25.) 36/2015.(VI.25.)

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

2014. évi munkaterv. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95.

2014. évi munkaterv. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. 2014. évi munkaterv Készítette: Guba Péterné művelődésszervező A Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottsága 2015. február 24-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza az 5/2015.(II.24.) 6/2015.(II.24.) 7/2015.(II.24.)

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Vegyes háziorvosi körzetek

Vegyes háziorvosi körzetek Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017./I.27./ számú rendelete a vegyes háziorvosi, vegyes fogorvosi és védőnői körzetekről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1136-9/2013. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. február..-i ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

2015. évi munkaterv. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95.

2015. évi munkaterv. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. 2015. évi munkaterv Készítette: Guba Péterné művelődésszervező Sárrétudvari

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 2/2014. (I. 29.) TKt 3/2014. (I. 29.) TKt 4/2014. (I. 29.) TKt 5/2014. (I. 29.) TKt 6/2014. (I.

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-7/2012 3. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben