UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról"

Átírás

1 UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata nevében Kiss Tibor polgármester, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző és a képviselő-testület tagjai. Az önkormányzatunk január-február-március havi munkájáról és a községet érintő fő kérdésekről kívánom a lakosságot tájékoztatni. A képviselő-testület üléseinek napirendi pontjai közül a következőket emelem ki: A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény értelmében új integrációs és működési feltételeknek kell megfelelni minden szolgáltatónak. Ennek alapján még a tavalyi évben indultak el településünk részéről is azok a tárgyalások és egyeztetések, ami után a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel (mint eddigi szolgáltatóval) kötött üzemeltetési szerződések közös megegyezéssel felmondásra kerültek. Ezzel egyidejűleg a zavartalan és folyamatos ivóvíz-szolgáltatás biztosítása érdekében elhatároztuk, hogy a magyar állam többségi tulajdonába tartozó Tiszamenti Regionális Vízművek (TRV Zrt.) víziközmű-szolgáltatóval kívánunk szerződést kötni. Képviselő-testületi határozatunk értelmében a január 1-jétől településünk víziközmű vagyonára, illetve az ivóvíz szolgáltatásra bérleti-üzemeltetési szerződést kötöttünk a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel. A képviselő-testület új rendeletet alkotott az államháztartáson kívüli források átvétel és átadás szabályainak tekintetében, mely rendeletet alkalmaznunk kell a civilszervezetek ez évi támogatásának kiírásakor, a pályázatok beadásakor, illetve az elszámolások megtételekor. Elfogadásra került a Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata, illetve a Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, ahol többek között a Szerep községgel kötött közös hivatali szervezet megszűnése utáni működést, vagy pl. a választások utáni új bizottsági felépítést, vagy a roma kisebbségi önkormányzattal történő együttműködést kellett újraszabályozni. Törvényi szabályozás értelmében településünknek rendeletet kellett alkotnia a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz szállításáról, és erre a feladatra közszolgáltatási szerződést volt szükséges kötni az arra megfelelő engedélyekkel rendelkező szolgáltatóval. A rendeletünk tartalmazza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szabályait, és 787Ft +áfa/m3 összegben határozza meg a közszolgáltatás díját. Önkormányzatunk pályáztatás után a háztartási szennyvíz begyűjtésére Szekrényesi Sándor vállalkozóval kötött közszolgálati szerződést. A képviselő-testület módosította a község településrendezési tervét, aminek értelmében a jelenlegi gépállomás-szeszfőzde területét is érintő Gmg (mezőgazdasági ipari övezet) határait úgy változtattuk meg, hogy ott közforgalmú üzemanyagtöltő és környezetet nem zavaró hatású gazdasági tevékenységet szolgáló építmény elhelyezhető legyen március 1-jétől jelentősen változott a szociális törvény, s ezzel összhangban a képviselő-testületnek is új rendeletet kellett alkotnia a szociális ellátások helyi szabályairól. A képviselő-testületünk számára az új szabályozás lehetővé tette, hogy települési támogatások néven, szabadon megválaszthassuk azokat a támogatási formákat, amelyeket nyújtani kívánunk. Ezzel összefüggésben az állam már nem ad költségvetési hozzájárulást e támogatási formákra, azokat a településeknek saját erejükből kell finanszírozniuk. Mindezek mellett a képviselő-testület alapjában véve továbbra is biztosítja az eddigi juttatásokat, a szükséges forrásokat mellérendelte az ellátásoknak, de fontos lesz a rendeletünkben meghatározott támogatási feltételek szigorú betartása március 12-én fogadta el a képviselő-testület a település ez évi költségvetését. A évi költségvetésünket forint bevétellel, s ugyanennyi kiadással fogadtuk el. Költségvetésünk tartalmazza a kötelező és önként vállalt feladataink ellátását, a feladatfinanszírozás rendszerében történő előirányzatokat, valamint a településünk fejlesztésével kapcsolatos kiadásainkat. Költségvetési egyensúlyunk megőrzése érdekében ebben az évben is szükséges átgondolt és takarékos gazdálkodást folytatnunk, s pályáznunk kell az önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásokra is. Elfogadásra került a település évi programsorozata, amely mind a civilszervezeti élet, mind a községi programok, és megemlékezések tekintetében színvonalas és tartalmas programokat kínál minden sárrétudvari számára. A képviselő-testület tájékozódott a térség gazdálkodóit érintő Az Alsó-és Ó-Berettyó térségének vízgazdálkodása c. projektről, amely felvállalja a Sárréti tájegység meglévő belvizes problémáinak a feltárását, az árvízvédelmet és a nyári időszak öntözésének biztosítását. A település fejlesztési feladataink területén az alábbi tájékoztatást tudom adni: A szennyvízelvezetés tekintetében a hosszadalmas és több jogorvoslati lehetőséget is kimerítő, a tervezési és kivitelezési feladatokra indított közbeszerzési eljárásunk befejeződött március 4-én a Biharnagybajom-Sárrétudvari Víziközmű Beruházási Társulás és a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. (Debrecen, Piac u. 28/b.) aláírta a vállalkozási szerződést. A szerződés tárgya szerint a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. valósítja meg a szennyvízcsatornázás munkálatait Biharnagybajom és Sárrétudvari településeken, illetve a közös szennyvíztelep építését Biharnagybajomban. A szerződés értelmében a próbaüzem megkezdése előtti kivitelezés teljesítési határideje szeptember 30. Tekintettel a szoros határidőre, a beruházási társulás kezdeményezte a projekt szakaszolásának lehetőségét, ami által néhány megvalósulási tevékenység a jelenlegi KEOP támogatási időszakból a KEHOP támogatások terhére valósulna meg március 12-én Biharnagybajomban megtörtént az első kooperációs megbeszélés, ahol tapasztalható volt a tervezés és kivitelezés során közreműködő minden szereplő összehangolt együttműködése. A kooperáció során megtörtént a munkaterület átadása, s ez által a lakosok már valóban érzékelhették az előkészületek megindulását. A szennyvízelvezetés településünkön történő munkálatainak elkezdése április végénmájus elején várható. A munkálatok megindulásáról és a munkafolyamatokról részletesen tájékoztatjuk a község lakosságát. Az ivóvízminőség-javító beruházásunk a klórgáz adagoló rendszer és épület korszerűsítésével folytatódott. A kiegészítő építési beruházás február 26-án a műszaki átadás-átvételi eljárással fejeződött be. A projekt megvalósulásának határideje április 30-a, s addig még megvalósul többek között a beruházás vagyonértékelése és a pénzügyi lezárása január 22-én megtörtént a felújított és akadálymentesített fogorvosi rendelő átadása, amely az épületen belül új helyen, korszerű eszközeivel szép környezetben fogadja a betegeket. KEOP pályázati forrásból önkormányzatunk az emeletes iskola tetőszerkezetén elhelyezendő napelemes rendszer kiépítésére nyert támogatást, Ft értékben. Kiépítésre kerül egy 50 KW-os rendszer, ami az egész épület villamos áram fogyasztását biztosítani tudja. A projekt megvalósításának befejező határideje augusztus 31. Előkészületek alatt vannak azok a pályázati elképzelések, amelyeket a időszak Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében kívánunk megvalósítani. Terveink szerint pályázatot adunk be idősek nappali ellátását biztosítandó épület felújítására, egészségügyi szolgálat felszereltségének korszerűsítésére, az Erzsébet u. 1. sz. alatti iskolaóvoda-konyha épületünk energiahatékonyságú rehabilitációjára, a Polgármesteri Hivatal épületenergetikai korszerűsítésére. Ezen kívül vizsgáljuk a helyi gazdasági infrastruktúra tekintetében iparterület és élelmiszer feldolgozáshoz kötődő fejlesztés megvalósításának lehetőségét. Településünk új tornatermének előkészületei tovább folytatódnak, elkészültek és engedélyezve lettek a tervdokumentációk. A közbeszerzések elindulásáról, majd az építési munkák megkezdéséről várjuk a Nemzeti Sportközpont tájékoztatását. Jelen tájékoztatóban is szólni kívánok arról a közmunkaprogramról is, ami évek óta jelentős szeletét képezi önkormányzati munkánknak. A közmunkaprogramokban márciusi indulással jelenleg 239 főt alkalmazunk, ahol a különböző START programokban, valamint a hosszabb időtartamú foglalkoztatásban vesznek részt a lakosok. Ezen programokban folytatjuk a tavalyi évben is megkezdett tevékenységeket, viszont a megújuló energiafelhasználás és a mezőgazdasági utak karbantartása tekintetében új elemek is találhatóak. A programok a foglalkoztatás mellett jelentős értékű tárgyi eszközök beszerzését is lehetővé teszik, amivel a településüzemeltetés lehetőségei tovább bővülnek március végén a tavaly indított zöldség-és gyümölcsfeldolgozó képzésünk befejeződik, a száraztészta készítő képzésben részt vevők már sikeres vizsgát tettek. Tisztelt lakos társak! Ennyiben kívántam tájékoztatást adni önkormányzati munkánk jelenlegi fő feladatairól. Amennyiben a leírt tájékoztatóval kapcsolatban további kérdéseik lennének, szívesen állok rendelkezésükre. Kiss Tibor polgármester

2 Változások a szociális ellátások terén A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere évben jelentősen átalakult. Az állam és az önkormányzatok segélyezéssel kapcsolatos feladatai egyértelműen elválnak egymástól. Az aktív korúak ellátásának megállapítása jegyzői hatáskörből a járási hivatal hatáskörébe került. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg: - a foglalkoztatást helyettesítő támogatás - az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik rá jogosulttá). Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök: - alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj) - időskorúak járadéka - alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési, illetve rendkívüli települési támogatás keretében. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve március 1-jétől egységesen települési támogatás. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. A szociális törvény által előírt egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. A településnek a rendeletét legkésőbb február 28-ig kellett megalkotnia. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata anyagi helyzetét alapul véve a jövőben is törekedni fog a szociálisan rászorulók széleskörű támogatására. A településünkön Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) számú rendelete alapján az alábbi települési támogatás igénylésére van lehetőség: - lakhatási támogatás - gyógyszertámogatás - temetési támogatás - szociális kamatmentes kölcsön - rendkívüli települési támogatás. A rendelet a település honlapján: tekinthető meg. Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző A Sárrétudvari Mozgáskorlátozottak Közhasznú Egyesületének felhívása A Sárrétudvari Mozgáskorlátozottak Közhasznú Egyesülete tájékoztatja a lakosságot, hogy tavaly kiadványt jelentetett meg Emlékezünk az első világháborús hőseinkre címmel. Idén újabb kiadvány megjelentetését tervezzük, melynek címe: Megemlékezés a II. világháború hőseiről. Ebbe ismét bele kívánjuk foglalni az egyes családok hozzátartozóit, testvérét, édesapját, minden rokont, akik részt vettek a világháborúban. Az anyaggyűjtést már elkezdtük, és kérem, aki szeretné, hogy a könyvben benne legyen a hősének neve, története, élete, jelezze felém. Aki teheti, írja le saját maga. Ezen kívül gyűjtünk még fényképeket, emléktárgyakat, régi leveleket, ruhákat, melyeket lefényképezünk. Az így elkészült fotók belekerülnek a kiadványba. A könyv átadására szeptemberben kerül majd sor. Azon a napon kiállítást is szeretnénk az előbb említett tárgyakból, melyeket tulajdonosuknak a rendezvény végén vissza is szolgáltatnánk. Kérem, keressenek fel vagy üzenjenek, ha emléket szeretnének állítani hozzátartozójuknak, megköszönve az értünk hozott áldozatot. Varga Ambrusné elnök Nemzeti ünnepünk Március 15-e nemzeti ünnep, az es magyar forradalom és szabadságharc nevezetes eseménye. Ezekben a napokban azokra a 167 évvel ezelőtti történelmi eseményekre emlékezünk, amelyekben visszavonhatatlanul fogalmazódott meg egy nemzet igénye a szabadságra, a függetlenségre, egy olyan rendre, amely közelebb visz Európához. Ekkor minden megemlékező nemzeti színű szalagot (piros-fehér-zöld színhármas) tűz a ruhájára, melyet a magyar szabadságharcosok viseltek először. A mai napig is ezeknek a színeknek a környezetében ünnepeljük nemzeti ünnepeinket. Ez a nap a legtisztább, legszebb nemzeti ünnepünk. A március 15-i megemlékezés községünkben délelőtt 9-kor ünnepi istentisztelettel kezdődött a Református Templomban. Hézser Tímea református lelkész a kihirdetett ige útján emlékeztetett a történelmi eseményekre. A megemlékezés a művelődési házban folytatódott. A Himnusz közös eléneklése után Kiss Tibor polgármester úr köszöntötte a jelenlévő vendégeket, majd történelmi megemlékezésében kiemelte a 48-as események máig érvényes példázatát. Az ünnepi beszéd után a Zagyva László Vegyes Kar előadásában hallhattunk Kossuth dalok feldolgozásait Pintér Éva karnagy vezetésével. Műsorunk folytatásaként Szőke Dominika Leila 7. osztályos tanulótól hallhattunk egy versszavalatot, majd Kiss Alexandra előadásában a megemlékezéshez kapcsolódó dalokat. Végül a Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6. osztályos tanulói egy megható verses, zenés előadással köszöntötték nemzeti ünnepünket. A gyermekeket felkészítette Bodóné Kiss Annamária és Madarné Kurtán Anna tanárnők. Ezt követően közösen sétáltunk át a Millenniumi Emlékparkba, ahol intézményeink és civil szervezeteink elhelyezték a megemlékezés koszorúit. A Művelődési ház ezúton szeretne köszönetet mondani a megemlékezésen részt vevő fellépőknek és a jelenlévőknek. Nemzetközi nőnap Gubáné Zagyva Henrietta művelődésszervező A nemzetközi nőnapot március 8-án tartjuk. Magyarországon 1914-ben ünnepelték meg először. Története március 8-án kezdődött, amikor New Yorkban a textiliparban dolgozó nők tüntettek az emberségesebb bánásmódért és a magasabb fizetésekért. Ekkor fogadták el a nők munkavállalását hivatásszerűen. A nemzetközi nőnap az egyszerű, de mégis történelmet alakító nők napja. A nőknek március 8-án virággal, édességgel, esetleg verssel kedveskednek a férfiak. Községünkben án pénteken, délután 15 órai kezdettel Nőnapi ünnepséget tartottunk a Közösségi Színtér nagytermében. E nap alkalmából a megjelent vendégeket Kiss László képviselő úr köszöntötte. A résztvevő hölgyeket egy szép színvonalas és tartalomban gazdag műsor fogadta, melyben közreműködtek településünk óvodás és iskolás gyermekei is. A jó hangulat fokozásáról pedig közel egy órás műsorban Karcagi Nagy Zoltán énekes gondoskodott. Előadásában hallhattunk operett, musical- és nosztalgia dalokat is, mellyel elértük a várt hangulatot. A bensőséges hangulatú ünnepségünk végén az ünnepelteket a résztvevő férfiak süteménnyel köszöntötték. Itt szeretném megköszönni a műsorban szereplők közreműködését. Hölgyeim, boldog nőnapot kívánunk! Guba Péterné

3 Tulipános szép jó este a gyermekekért... Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl immáron 13. alkalommal hangzott el a mesébe illő rendezvény köszöntése. Mesébe illik, mert tényleg egyedülálló az a szándék és segítőkészség, amely ezt az estét évről évre megújítja és életképessé varázsolja, mint a mesében útnak induló szegény legény története, aki mindig szerencsével jár. Közel áll hozzánk a mese, nemcsak a gyerekek várják a kalandot, de mi a felnőttek is örülünk, ha az élet rögös útjain néha meseszerű fordulatok várnak ránk. Közel áll hozzánk a mese, amelyben a gyermekek lehetnek a hősök, ezzel egyszerűen elvarázsolhatjuk a gyerekek fantáziáját, hiszen most is olyan lelkesedéssel készültek a nagycsoportosok az esti műsorra, és olyan fegyelmezetten járták végig a táncot, amely a felnőtteket is lenyűgözte. Közel áll hozzánk a mese, mert gyermekeink révén életkortól függetlenül érintve vagyunk, szülőként, nagyszülőként, pedagógusként a mesevilág életben tartásában. Ez a mesébe illő elismerés most tulajdonképpen az est folyamán szinte mindenre igazolódott. Nagyon sok vendég tisztelt meg bennünket jelenlétével, hiszen 171 főre terítettünk, a felnőtt műsor is meseelemeket elevenített meg, a vacsora és a feltálalt ételek finomak voltak, vendégeink sokat táncoltak, valószínűleg jól érezték magukat, néhányan hajnalig kitartottak. Sokszor sokféleképpen mondtunk már köszönetet a bölcsődéért és az óvodáért, kisgyermekeinkért, illetve az értünk érzett felelősségért, segítőkészségért, szeretetért, amelynek eredményeként minden évben mesebeli összeggel gyarapodik óvodánk alapítványa. Ebből az összegből az elkezdett udvari játékok sorát szeretnénk még bővíteni, illetve a gyermekek kirándulását közte a hagyományos hortobágyi honismereti, az debreceni adventi és az év végi közös kirándulást. A köszönés sorában első helyen a Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskola áll, amiért kis időre ismét birtokba vehettük az épületét. A vacsora elkészítését a kenyér, tyúk és liba felajánlásával segítette Asztalos Mónika, Szabóné Szekrényesi Tamara és Bíró Andrea. A kopasztást Nyíri Lajosné végezte el. A sós süteményt Makainé Madar Edit és családjától, az édes sütemény a Horváth Édességtől kaptuk. Szekrényesi Imre és felesége szilvapálinkával járult hozzá vendégeink jókedvéhez. Köszönjük! Pénzbeli felajánlással támogatták a rendezvényt: Asztalos Mónika, Bagdány Angéla, Bodó Sándor és felesége, Dan Kálmán és felesége (Su., Vörösmarty u.), Dan Lajos és felesége, Dan Tamás és párja, Dobos Lajos és felesége, Faragó Attila és felesége, Guba Péterné és férje (Püspökladány), Hegedűsné Pongrácz Éva és férje, Kiss Béla és felesége (Su., Kossuth u.), Kiss László és felesége (Su., Zrínyi utca,) Kiss Tibor és felesége (Sárrétudvari), Kun Csaba és felesége, Kun Tibor és felesége, Madar Gyula és családja, Márkus József és felesége, Mile Jenő és felesége (Szerep), Szabó Erzsébet és férje, Szabó Kálmán és felesége, Szabó Lajosné, Szabó Márton és felesége, Szőkéné Duleba Anita, Tóth Zoltán és felesége, Hangás-Rét Kft.. Azt est eredményeként Ft-tal gyarapodott az óvoda. Köszönjük! KÖNYVTÁRI HÍREK Tájékoztatom az olvasókat, hogy a könyvtár nyitva tartása a évi C. törvény alapján a következőképpen változott: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat: 8-10 A közelmúltban Lajkó könyve címmel látott napvilágot az a kiadvány, amely Cséri Lajos szobrászművész élettörténetét meséli el. A könyvet február 12-én dedikálta és adta át a művész úr, itt a könyvtárban. Lajos bácsival mindig öröm találkozni. Jó kedélye, kedvessége, humorérzéke példaértékű. A meghívottakon kívül jelen voltak még a könyv szerkesztői is: Elek János újságíró, aki bemutatta a kiadványt, valamint Elek László újságíró. A könyv két részből áll. Az első a Shoah Alapítvány által 1998-ban készített videofelvétel leirata, a másik a ben, Elek Jánossal folytatott beszélgetések szerkesztett változata. Természetesen könyvtárunk is kapott a kiadványból néhány példányt, mely így bárki számára hozzáférhető, olvasható. Az Elszármazottak Baráti Köre minden évben értékes ajándékkal gazdagítja településünket. Tavaly októberben is így volt, amikor könyvtárunk állománya főként történelmi regényekkel gyarapodott az egyesület révén. Olvasóink nevében ezúton szeretném megköszönni az értékes adományt. Továbbra is lehetőség van a könyvtárban nem található dokumentumok más könyvtártól történő kölcsönzésére. Elsősorban a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár a partnerünk ebben. A szolgáltatás gyors és továbbra is ingyenes. Visszatérő probléma a kölcsönzési határidő (négy hét) be nem tartása. Hosszabbításra egyszer van lehetőség, személyesen, vagy az es telefonszámon. Sajnos több olvasó hónapok, évek óta tartozik olvasmányokkal. Tisztában vagyok vele, hogy elsősorban magunknak kölcsönzünk, de gondoljunk arra is, hogy az adott könyvet más is el szeretné olvasni. Végül néhány friss beszerzés: Bán Mór: Hunyadi 1-6. kötet, Veronica Roth: A beavatott, Stephen King: Álomdoktor, Fredrik Backman: Az ember, akit Ovénak hívnak, Lőrincz L. László: Az ördög fekete kalapja, Pia Pedevilla: Tavaszi és húsvéti ötletek, Bartos Erika Bogyó és Babóca könyvei. Kiss Judit könyvtáros, a Cséri Lajos Hagyományőrző és Művészeti Alapítvány kuratóriumi tagja AZ APÁCZAI KIADÓ ZENIT 41 APÁCZAI DIPLOMA DÍJ KÜLÖNDÍJAS PEDAGÓGUSA A ZENIT 41 Apáczai Diploma Díjat Esztergályos Zsolt emlékére alapította az Apáczai Alapítvány mindazoknak, akik segítik tankönyvkiadási tevékenységét, és pályájuk során már 41 éves korukig kiemelkednek szorgalmukkal, kitartásukkal. Ilyen pedagógus az iskolánkban dolgozó Bodóné Kiss Annamária tanárnő, akinek a pályázata különdíjban részesült, majd április 10-én ünnepélyes keretek között vehette át Esztergályos Jenő ügyvezető igazgatótól és Rozmán László kuratóriumi elnöktől a nívós oklevelet. Óriási elismerés ez a díj a szakmában, s az oklevél is azt bizonyítja, hogy a sok éves lelkiismeretes munka, az a sok erőfeszítés a hétköznapokban nem hiábavaló! Szívből gratulálunk kolléganőnknek az elismeréshez, a munkájában és a magánéletében további sikereket, sok erőt és jó egészséget kívánunk! Az iskola valamennyi dolgozója nevében: Feketéné Nyíri Lívia kolléganő Köszönjük mindazoknak a szülőknek az aktív közreműködését, akik a jegyek, támogató jegyek árusításában, a terem berendezésében, díszítésben, terítésben segítettek. Köszönjük a tombola ajándékot felajánlók, a támogató jegyet vásárlók hozzájárulását. Köszönjük az Önkormányzat segítségét. Köszönjük Pál Lajosnak a fotózást, video készítést. Köszönöm az intézmény dolgozóinak munkáját! Szabó Erzsébet intézményvezető

4 Egyházi hírek Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is.ámde Krisztus feltámadt a halottak közül.. Pál 1. levele Korintusba 15. rész 14 és 20 vers Húsvét a keresztyén egyház legnagyobb ünnepe, melyen Krisztus feltámadását ünnepeljük. Ezt ünnepelték reménységgel és hittel eleink és e csodálatos esemény szövődött bele emberi ünneplésünkbe, hagyományainkba. Az első keresztyének a húsvét megünneplését őszinte hitbeli meggyőződéssel élték meg, s az élet mulandóságával szemben is ezt adott erőt és reménységet a gyász mélységében. Az első keresztyének igaz húsvéti ünnepét azonban mára már elhomályosítja az ünnepre időközben rárakodó számtalan hagyomány, melyek az egyház egyik legnagyobb ünnepéből egy sokak számára már csak az ünneppel együtt járó súlyos anyagi terheket, s fárasztó, sok esetben kényszerű előkészületeket jelentenek. Jó lenne, ha az ünnep napjai nem hiábavalóan telnének el. Ha nem az lenne a fontos, hogy mit együnk, vegyünk, mivel kínáljuk a vendéget, vagy mennyit adjunk a locsolásért cserébe. Jó lenne, ha nem jutnánk el oda, ahová már nagyon sokan eljutottak, hogy az ünnep csak egy újabb gond, teher, ami elől csak elmenekülni lehet. Mert húsvét ünnepét Isten ingyen való kegyelméből, ma is csak hittel élheti meg boldogan és örömmel az ember. S húsvéti örömünk és ünnepünk csak az Istennel való közösségben teljes. Nélküle hiábavaló, de vele és általa áldott, boldog ünnep, mely reménységet ad nekünk nemcsak e földi mulandó létben, de az örök életben. Legyen Isten által megáldott ünnepre való készülődésünk, s ne csak a fárasztó külsőségekben, hanem sokkal inkább szívünkben készüljünk a vele való ünnepre. A közelgő húsvéti ünnepek alkalmával az ünnepi alkalmaink a következőképpen lesznek megtartva: - Március 29: Virágvasárnap de. 9 órakor Ünnepi istentisztelet - Ünnep nagyhetében bűnbánati előkészítő alkalmakat tartunk: - Április 2-án, Nagycsütörtökön du. 5 órai kezdettel a gyülekezeti teremben. - Április 3-án, Nagypénteken du. 5 órakor Krisztus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk templomi istentiszteletünkön. - Április 5-én, vasárnap, Húsvét 1. napján de. 9 órakor ünnepi istentisztelet lesz az úrvacsora asztalközösségével. - Április 6-án, hétfőn, Húsvét 2. napján de. 9 órakor ünnepi istentiszteletet tartunk, melyen a keresztség sákramentumát is kiszolgáltatjuk Lehetőség van házi istentiszteletek, illetve betegúrvacsora igénylésére, hogy beteg testvéreinkhez is eljusson az ünnepi evangélium. Ezen alkalomra április 3-ig, péntekig várjuk a kedves testvérek jelentkezését a Lelkészi Hivatalban. Istentől megáldott húsvéti ünnepeket kívánunk Sárrétudvari valamennyi lakosának! A Református Egyházközség nevében: Hézser Tímea lelkész Tisztelt sárrétudvari lakosok! Kedves testvéreink! GYÜLEKEZETI HÍREK Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy az Egyházközség Presbitériuma a évi költségvetés elkészítéséhez az egyházközség bevételeit a következők szerint határozta meg: Egyházfenntartói járulék összege Ft/év (felnőtt, jövedelemmel rendelkező személyenként) Ezzel az összeggel járul hozzá a település lakossága a templom fenntartásához, annak mindennapi költségeihez, hisz a templomot, s az ahhoz kapcsolódó hitéleti szolgálatot mindig is a helyi emberek adományából tartották fenn eleink. Az egyházfenntartói járulékot befizethetik a Lelkészi Hivatalban, díjbeszedőnknél Földesi Istvánnénál, valamint a Hajdú-Takarék helyi kirendeltségén vezetett számú számlára. A Harangdíj összege Emlékharangozás esetén: - Egyházfenntartó tagoknak:1.800 Ft/ harangozás - Nem egyházfenntartóknak: Ft/ harangozás Temetési harangozás: - Egyházi szertartás alkalmával egyházfenntartó tagok részére alap harangozás Ft, mely 4 harangozást jelent: hírharangozás+temetés napján a szertartásra hívó gyűlő harang, sírhoz menetelkor a kísérőharang és naplementekor a nyugvó harang. - Polgári szertartás esetén az alap harangozás Ft. (4 harangszó) vagy Ft/harangozás. Temetési harangozások alkalmával az alapharangozáson túl lehetőség van a köztes napokon nyugvó harang kérésére, melynek összege azonos az emlékharangozás díjával. Sírhely díj: 1. személyes sírhely díja: Ft 2. személyes sírhely díja: Ft Sírhely újra megváltás 25 év után: Ft/ elhunytanként. Szeretettel várjuk a település valamennyi lakosának áldozatos anyagi támogatását, egyházfenntartói járulékát! További alkalmaink: - Május 3. vasárnap 9 óra: anyák napi istentisztelet hittanos gyermekeink köszöntésével. - Május 10. vasárnap: II. világháborús megemlékező istentisztelet és koszorúzás mely egyben jótékonysági adománygyűjtés a Kárpátalján élők részére. Istentiszteleten közreműködnek: - Kiss Vilmos Tibor - Nagy Zsófia - Kiss Hedvig Zsófia és a Debreceni Ref. Gimnázium tanulói - Május 24. Pünkösd vasárnap, de. 9 óra: ünnepi istentisztelet, konfirmáció és úrvacsoraosztás. - Május 25. Pünkösd hétfő de. 9 óra: ünnepi istentisztelet, keresztelés. - Június 4. du. 6 óra: Trianoni emlék istentisztelet a templomban, majd koszorúzás. Szeretettel hívjuk és várjuk a település valamennyi lakosát vasárnapi és ünnepi istentiszteleteinkre. Isten gazdag áldását kívánjuk településünk minden lakosára! A Presbitérium nevében: Hézser Tímea lelkész Tudnivalók a Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről A Családsegítő Szolgálat az általános segítő szolgáltatás keretében az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról. Életvezetési tanácsadást nyújt, meghallgatja az egyén, a család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében. A családgondozás elősegíti a családban jelentkező krízishelyzetek megoldását. Családgondozó László Bernadett. A Gyermekjóléti Szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermekek visszahelyezését segíti elő. Családgondozó Tóth Barbara ben Sárrétudvariban beindult a nevelőszülői hálózat. A nevelőszülővé válásnak és a működési engedély megszerzésének a feltétele egy 60 órás szakmai tanfolyam sikeres elvégzése. A nevelőszülők a KÁSZPEM pedagógiai rendszer és csoportmódszer segítségével módszerspecifikus segítséget, valamint anyagi támogatást is kapnak nagyszerű hivatásuk ellátásához. A nevelőszülő munkáját nevelőszülői tanácsadó segíti, aki 3 hetente felkeresi a nevelőcsaládot és ellenőrzi a gyermekek ellátását, gondozását, segít orvosolni az esetlegesen felmerülő problémákat. A leendő nevelőszülő e szép hivatás ellátásához minden szakmai és emberi segítséget megkap. Cél a családjukból kiemelt gyermekek családias jellegű nevelése, valamint a vér szerint kapcsolattartás és a vér szerinti családba történő hazagondozás elősegítése. A nevelőszülő saját háztartásában látja el a nála elhelyezett gyermekek nevelését, felügyeletét, oly módon, hogy az a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését elősegítse és személyisége lehető legteljesebb kibontakoztatását szolgálja. Gondoskodik a gyermek kötelező oktatásban való részvételéről, támogatja a szükséges felzárkóztatását; kapcsolatot tart az oktatási intézménnyel; elősegíti a gyermek pályaválasztására, illetve munkába állásra való felkészülését, felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre és alapvető személyes ügyeinek intézésére. A szolgálat a rászoruló lakosság szociális helyzetének javítása érdekében adományokat gyűjt és közvetít. Az elmúlt évben több alkalommal volt ruha és játék adomány osztásunk, melyet helyi lakosok ajánlottak fel. A Magyar Máltai Szeretetszolgálattól kaptunk játékot, baby teát, tornacipőt, gumicsizmát és december hónapban pályázat útján nyertünk 100 darab cipős doboz adományt, melyet Németországban élő családok állítottak össze ben Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata csatlakozott a Minden Gyerek Lakjon Jól! Alapítvány által meghirdetett akcióhoz annak érdekében, hogy a gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok idén is megkaphassák a gyerekek egészséges ellátását fenntartható módon biztosító, a korábbi években kiosztott mini háztájihoz szükséges vetőmagot. László Bernadett és Tóth Barbara családgondozók

5 A Népdalkör sikeres fellépése Debrecenben A Nyugdíjasok Hajdú-Bihar megyei Érdekképviselete március 16- ra immár 4. alkalommal hirdette meg a szervezet tagjai körében a három kategóriában zajló, megyei szintű kulturális programját. A színvonalas rendezvény vetélkedő lebonyolítására ismét patinás környezetben, a debreceni Aranybika Szállodában került sor. Orosz Gyuláné megyei szervezeti elnök köszöntötte a megjelent és a vetélkedőre benevezett nyugdíjas egyesületeket, fellépőket. A bemutatott 23 produkció között szép sikert tudhat magának a év óta folyamatosan működő Sárrétudvari Nyugdíjas Klub Népdalköre. A rendszeres és folyamatos munka ismét meghozta gyümölcsét. A szakmai zsűri egyöntetű véleménye alapján karének kategóriában immár negyedik alkalommal kapott a Népdalkör I. helyezést. Nemzeti ünnepünk tiszteletére, Györfi Gyula művészeti vezető irányításával, 1848-as katonadalokkal, valamint sárréti népdalcsokorral készültek a megmérettetésre. Vers kategóriában II. helyezést ért el Cseresnyés Ottóné, míg a szólóénekesek között Németh László III. helyezést kapott. A jó hangulatú díjkiosztón a Népdalkör tagjai együtt örültek a sikernek, mely a rendszeres és fegyelmezett heti énekpróbák eredményét igazolta vissza. Gratulálunk a szép eredményhez, további tartalmas népzenei munkát, sikeres fellépéseket kívánunk. Ezúton köszönjük Györfi Gyula karnagy, művészeti vezető felkészítő munkáját, valamint Kun Béláné egyesületi elnök és Németh László egyesületi titkár lelkes, szervező tevékenységét. A Népdalkör várja az énekelni tudó és magyar népzenét kedvelő új tagok jelentkezését. A Nyugdíjas Klub és Népdalkör ezúton mond köszönetet azoknak, akik ben személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták az egyesület folyamatos működését. Segítségükre a jövőben is számítunk. Adószámunk: március 17. Kiss Jánosné Tanulmányi sikerek Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei tanévkezdés is bővelkedett magyar nyelv és irodalom tantárgyi versenyekben. Évről évre sikerül bizonyítanunk azt, hogy ott a helyünk a legjobbak között. Mindennek legfőbb mutatója az a sok szép eredmény, amelyet gyermekeink értek el. A 2014 nyarán meghirdetett Könyvjelző elnevezésű olvasópályázaton, - melyet a püspökladányi Tündérkönyvtár írt ki -, Bodó Anna III. díjat nyert. Az Olvasom, értem megyei szövegértő versenyen is több tanulónk tette próbára olvasási és szövegértési képességét. A 2. osztályosok között Kóti Anna és Hegedűs László Bulcsú, míg a 3.-osok versenyében Gál Soma Gyula és Nagy Réka is a középmezőnyben végzett. A gyermekeket Bodóné Madar Edit, Némethné Nagy Edit és Györfi Imre készítette fel. A felső tagozatosok mezőnyében Bodó Anna a VII. helyen végzett. A Bendegúz anyanyelvi levelezős versenyben is több tanítványunk szerepel már évek óta. Az első félévben nyújtott teljesítménye alapján arany fokozatot ért el Bodó Anna. Ezüst minősítésben részesült Balogh Réka. Bronz fokozatot érdemelt ki Petrezselyem Hajnalka, Nagy Alexandra, Szabó Fanni, Kiss László Ádám, Pál Rella és Madar Ákos. A február 13-án Püspökladányban megrendezett Szép magyar beszéd városkörnyéki döntőn is hármas udvari siker született. Iskolánkat Bodó Anna, Mészáros Lilla és Nagy Katrin képviselte. Kategóriájukban mindhárman III. helyezést értek el. A szakértő zsűri elismerő szavakkal méltatta az intézményünkben folyó magas színvonalú szakmai munkát. Lillát és Katrint Nyiri Irma tanárnő készítette fel a megmérettetésre március 8-án Budapesten került megrendezésre az Arany János magyarverseny országos döntője, ahol Bodó Anna - a 120 tanulót felvonultató mezőnyben - VIII. helyen végzett. Ezek a kiemelkedő eredmények is azt példázzák, hogy a tehetség kincs, és kimunkálása mindannyiunk feladata. További sok sikert gyerekek! Bodóné Kiss Annamária magyartanár felkészítő pedagógus Farsang a Dalos klubban A faluban évek óta a Dalos Klub tartja a Farsangot. A farsang vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig (húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdete) tart. Téltemető, télűző feladata van, azon túl, hogy egy lehetőség a táncra, a mulatozásra. Az idén február 6-án, pénteken tartottuk alkalmunkat. A péntek esti rendezvény igen jó hangulatban, nagyszámú vendégsereggel zajlott. A bál kulturális és szórakoztató jellegű műsorral kezdődött, majd vacsorával és tánccal folytatódott. Éjfélkor tombolasorsolás volt, amin a bálba érkező vendégek felajánlásait, értékes csomagjait lehetett megnyerni. Ezúton köszönjük meg mindenkinek a hozzájárulást! A bálon megjelentek: az országgyűlési képviselőnk, településünk vezetői, a képviselők, intézményvezetők, a helyi és környékbeli művészeti csoportok, a helyi civilszervezetek vezetői és sok más érdeklődő. A rendezvényre érkező csoportok: a Biharnagybajomi Népdalkör, a Kabai Őszirózsa Hagyományőrző Egyesület, a Körösladányi Fülemüle Népdalkör, Püspökladányi Nótakör Egyesület, Vígh Anett citerás. A fellépő helyi csoportok: a Sárrétudvari Nyugdíjas Klub és Népdalkör Egyesület, a Vállalkozó Asszonyok, és természetesen a vendéglátó Dalos Klub. Sztárvendég volt Körösladányból a 4-LM női énekegyüttes. Fergeteges műsort láthattunk, hallhattunk, ezt megtekinthetik a sárrétudvari honlapon a 2015-ös rendezvények között. A vacsorát a Kabai Házi Ízek csapata készítette el és szolgálta fel, amely mint mindig, most is nagyon finom volt. Évente két nagyobb rendezvényt vállalunk. Február első hétvégéjén a Farsangot, ősszel pedig a Népzenei Találkozót tartjuk. A többi évközi eseményeket a próbák, a készülődés, klubfoglalkozások teszik ki. Jelenlegi klublétszámunk 45 fő. Továbbra is várjuk az új érdeklődőket tagoknak! A bevétel a Klub működési kiadásához járul hozzá. Sárrétudvari, március 18. Vass Erzsébet klubvezető A ZAGYVA LÁSZLÓ VEGYES KAR HÍREI Március 8-ra kötetlen, jó hangulatú vacsorával, tánccal összekötött Tavaszköszöntő, nőnapi rendezvényt szerveztünk. Vendégeinket Bodó Sándor úr országgyűlési képviselőnk, és Kiss Tibor polgármester úr köszöntötte, különös tekintettel a megjelent lányokra, asszonyokra. Műsorunk kezdéseként az énekkar mutatott be két új művet az erre az alkalomra tanultak közül. Ezután Németh László dalostársunk szavalattal köszöntötte a hölgyeket. A finom vacsora elfogyasztása után kórusunk tagjai két humoros jelenetet adtak elő. Elsőként Boruzsné Orbán Edit, Földesi Jánosné és Szabó Annamária adott egy áttekintést arról, hogy a hölgyek miként ütik el az időt, amíg a fodrásznál a fizura elkészülését várják. A következő jelenetben Kiss Alexandra, Dan Kálmán, Boruzs Károly és Nagy Sándor mutatott be néhány szurkolótípust a focipályák széléről. Mind a két jelenet nagy sikert aratott a nézők körében, megalapozva a jó hangulatot a tánchoz, szórakozáshoz. Éjfél után tombolasorsolásra került sor, ami után hajnalig tartott a tánc. Itt szeretném megköszönni mindenkinek a támogatást, a tombola felajánlásokat, a tombolaszelvények megvásárlását, (hisz a bevételből tudjuk a működésünkhöz szükséges anyagiakat pótolni) tagjainknak még azt is, hogy szabadidejüket feláldozva betanulták és előadták a jeleneteket, segédkeztek a rendezvény lebonyolításában. Már természetes, hogy március 15-én a községi ünnepségen énekel a kórus. Kossuth-nótákat adtunk elő, Bárdos Lajos feldolgozásában. Ebben az évben sok feladat vár még ránk. Készülünk a Megyei Kórusfórumra, meghívás érkezett az idős Csenki Imre Kórustól: Püspökladányban, a Református templomban énekelünk. Szintén Püspökladányból, az ÁFÉSZ Énekkari Egyesülettől érkezett felkérés. Velük a katolikus templomban lesz fellépésünk. Az első félévben egyelőre ezek a felkérések érkeztek a kórusunkhoz, de a távolabbi időszakra is vannak már felkéréseink, aminek nagy örömmel teszünk eleget. Ezekről a későbbi újságban adunk számot. Ebben az évben is tervezzük az Udvari Kalendárium kiadását és szeretnénk lehetőséget biztosítani azoknak, akik írásukkal szívesen gazdagítanák a kiadvány tartalmát. Ez alkalommal is szeretném hívni községünk lakosai közül azokat, akik szívesen énekelnének a kórusunkban vállalva ezt a szép, elhivatott munkát, a közösséghez tartozás szép élményét. Szabó Lajosné kóruselnök

6 Sárrétudvariból Elszármazottak Baráti Köre Egyesület Egyesületünk nevében szeretettel köszöntök minden kedves helybélit, elszármazottat, a híreket olvasókat! A közelgő húsvét alkalmával pedig kedves mindnyájuknak áldott ünnepet kívánunk. Az Elszármazottak ez évben is szeretettel készülnek a szülőfalu meglátogatására a megszokott és állandósult időpontban (október utolsó szombatja). Most sem megyünk üres kézzel akárcsak eddig. Megalakulásunk óta mindenkor ajándékot vittünk a szülőföldnek, a településnek hasznára, gyönyörködtetésére az itt élő helybélieknek és hasznára a közösségnek, dicsőségére Sárrétudvarinak. A faluban - mi azt reméljük - a Baráti Kör alkotásait érdeklődéssel, szeretettel veszik körül, napi munkába menet alkalmával, vagy iskolások sétájuk közben, s gondozzák, óvják azokat, történeteket mesélnek hozzá - mivel a falunak készült, lakóinak örömére. Ez évben ünnepli Egyesületünk megalakulásának 20 éves jubileumát. Mi nagy szeretettel készülődünk, reméljük ugyanilyen szeretettel várnak bennünket! Várjuk a jelentkezőket a október 31-én (szombat) tartandó ünnepi közgyűlésünkre. Várjuk gondolataikat, emlékeiket a Baráti Kör tevékenysége kapcsán, fotókat, írásokat, ötleteket mihamarabb juttassák el a címünkre (4034 Debrecen, Dézsi A. 2.) Szeretettel hívunk minden érdeklődőt, elhivatottságunkat magáévá tévőt - tagjaink sorába - hogy minél többet, minél jobbat tudjunk a szülőföldért, a szülőfaluért tenni, tevékenykedni. Maradj hűséges a földhöz, maradj büszke, egyenes és bátor, maradj tiszta, romlatlan lélek, és ne fordulj, ne fordulj, ne fordulj el szülőhazádtól! TEXTILPROGRAM P. Stébel Ildikó elnök Tisztelt lakosok! Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a közmunka keretében működő textilprogram által készített termékek megvásárolhatók. A kínálat: fonott lábtörlők, rongyszőnyegek, ülőpárnák, tornazsákok, telefontokok, zsebkendőtartók, díszpárnák, kulcstartók, állatfigurák, kulcstartók, bébi játékok, óvodai ágyneműk, ovizsákok, bevásárlószatyrok, tűpárnák. A termékek megtekinthetők és megvásárolhatók az Idősek Klubjában, a Széchenyi u. 31. szám alatt és szerdánként a piacon. Későbbiek folyamán kaphatók lesznek még női vászontáskák is. Vállalunk kisebb javításokat (felhajtás, cipzárcsere), valamint egyéni rendeléseknek is megpróbálunk eleget tenni. A program által már készültek a bölcsisek és az ovisok számára játékok, babzsákok, játszó terítők. Intézményeknek, civil szervezeteknek, valamint az egyháznak székpárnákat, asztalterítőket, sötétítő függönyöket varrtak az asszonyok. A március elején indult programban szeretnénk a művészeti tagozat részére néptáncos ruhákat, az imaterem ablakaira sötétítő függönyöket készíteni. Továbbra is örömmel fogadunk feleslegessé vált ruhaneműket, maradék anyagokat, amit leadhatnak az Idősek Klubjában, vagy akár érte is megyünk, az elszállításról gondoskodunk. FELHÍVÁS! A Sárrétudvari Művelődési ház kiállítást szervez a II. világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából. Kérjük, hogy akinek a családjában az eseményekhez kapcsolódó tárgyi és írásos emléke van (emléktárgyak, harcoló családtagok által hazaküldött levelek, képek, fotók, relikviák, ruházat, hadifogság idejéből származó dokumentumok, plakát és felhívások, élelmiszerjegyek stb.) hozza be a művelődési házba vagy jelezze az ott dolgozóknak! A kiállításon a helyi felajánlásokból összegyűlt történelmi emlékeket szeretnénk bemutatni. A kiállítás után a kiállított anyagokat hiánytalanul, rögtön visszaadjuk a tulajdonosoknak. Szíves megértésüket és közreműködésüket előre is köszönjük! Az anyagok begyűjtésének határideje: április 28. Elérhetőség: 06/ A kiállítás megnyitásának tervezett időpontja május 7. A Sárrétudvari Nótakör Egyesület köszönetet mond minden adózó polgárnak, aki adója 1%-val támogatta az egyesület munkáját. A ben kapott Ft-ot a november 15-én megrendezésre került Vajdasági és Sárréti Népdalcsoportok és Nótások Találkozója című Nótadélután kiadásaihoz használtuk fel. Kérünk minden adózó állampolgárt, hogy ebben az évben is adója 1%-ának felajánlásával segítse a Nótakör munkáját. Az egyesület adószáma: Sárrétudvari Nótakör Egyesület vezetősége A programban dolgozók nevében: Földesi Jánosné

7 Segítő Kezek 4. számú Idősek Klubja Beszámoló az elmúlt időszak történéseiről December elején a Télapó jóvoltából finom kenyérlángos került az asztalra, amit családias hangulatban fogyasztottunk el. Készültünk az Adventre, jelen voltunk a gyertyagyújtásokon, s a kirakodóvásárban, ahol időseink és dolgozóink által készített apróságokat kínáltuk megvételre. Lukács Lajosné Eta nénit köszöntöttük fel 81. születésnapja alkalmából. Ezúton is kívánjuk neki, hogy sokáig éljen erőben és egészségben! 13-án a templomban Takács Nikolas koncertjén vettünk részt. 16-án a három Etelkánknak kívántunk boldog névnapot. Karácsonyi ünnepséget tartottunk. Közösen elénekeltük az erre az alkalomra megtanult vidám karácsonyi dalocskát, majd rövid kis műsor után ebéddel zártuk az együttlétet. A Jánosokról sem feledkeztünk meg, az év utolsó előtti napján megköszöntöttük őket és elbúcsúztunk a évtől. Január elején köszöntöttük az újévet. Két születésnapot is ünnepeltünk. Találkozóra vártuk a szerepi Életház tagjait. Jól sikerült az öszszejövetel, ismerkedtünk, beszélgettünk, a farsangra való tekintettel fánkot sütöttünk, majd vetélkedővel zártuk a napot. Februárban részt vettünk a Püspökladányban megrendezett Kistérségi farsangon, ahol a dolgozóink humoros műsorszámmal szórakoztatták a közönséget. Kézműves foglalkozás keretében lábtörlőket készítettünk. A hónap elején és a végén is köszöntöttünk névnapot. Márciusban a Községi Nőnapon képviseltük a klubot, a Művelődési Házban tartott rendezvényen megnéztük az óvodások, az iskolások és Karcagi Nagy Zoltán műsorát. 11-én a klubban is megtartottuk a nőnapot. Dan Kálmán, Németh László és Bácskai Varga János köszöntötték nótával, verssel a megjelenteket. A férfi klubtagok virággal kedveskedtek. 13-án kokárdákat készítettünk, majd az 1848-as hősök emlékének tisztelegve elsétáltunk a Millenniumi Parkba és koszorút helyeztünk el a Kossuth- szobornál. 15-én részt vettünk a községi megemlékezésen is, az ünnepi istentiszteleten, a kultúrházi előadáson, valamint a koszorúzáson. Földesi Jánosné Sportegyesületi hírek A nem túl hosszú téli szünet után januárban heti három edzéssel elkezdődött felkészülésünk a ös tavaszi szezonra. Az iskola tornaterme mint már sokszor, most is segítségünkre volt a hideg napokon. Köszönet érte annak, akit illet. Együttesünk benevezett a szövetség műfüves felkészülési tornájára. Mérkőzéseinket jó körülmények között január 18-tól szombatonként Balmazújvárosban játszottuk. Eredmények: Hajdúszoboszló SE - Sárrétudvari KSE 1:2 (0:0) Sárrétudvari KSE - Ebes KKSE 2:2 (2:0) Tiszacsege KSE - Sárrétudvari KSE játék nélkül 0:3 Sárrétudvari KSE - Püspökladány LE 6:1 (6:1) Hajdúnánás GBFK - Sárrétudvari KSE 1:6 (0:2) Csoportunkat megnyertük, így ez jól szolgálta téli felkészülésünket a bajnokság folytatására. A tavaszi főpróbát Szerepen tartottuk, ahol együttesünk 5:1-re győzött. Február végére kialakult felnőtt keretünk. Távozott Erős László (Szerep SE). Érkezett Fegyverneki Balázs (Szerep SE), Eszenyi Viktor (Ebes KKSE), Hajzer László Krisztián (Hajdúsámson TTISZE), Kerti Levente (Hajdúsámson TTISZE) Utánpótlás csapataink szintén készülnek a folytatásra, ha kissé létszámban hiányosan is. A hiányt a fiatalabb korosztályból (U-18) pótoljuk. Amíg fiataljaink lelkesedése kitart, addig ez sikerre vezet. Egyesületünk célja: minél sikeresebben szerepelni a bajnokság minden csoportjában. Lehetőség szerint szeretnénk megtartani fiataljainkat, bár tudjuk, hogy ez sok nehézséggel és problémával jár. Jövőnk csak ez lehet, ha az elkövetkező években udvari labdarúgókat akarunk látni csapatainkban. Hazai mérkőzéseinket a szezon második felében pályánkon szeretnénk rendezni. Utánpótlás csapataink már az őszi szezont is itthon, az edzőpályánkon játszották. Hazai meccseinket attól tesszük függővé, hogy milyen tavasz elé nézünk. Reményeink szerint az időjárás kegyes lesz hozzánk, a fű megerősödik, dúsul és a környékét is sikerül kicsit rendezni. A pályával kapcsolatos jó szándékú észrevételeiket, segítségüket elfogadjuk a sportot szerető és igénylő kedves közönségünktől. Mindnyájan arra törekszünk, hogy minél előbb hazai pályán láthassák mérkőzéseinket. Február 28-án, szombaton lejátszottuk az első hazai fordulót. Ennek eredményei: Felnőtt: Sárrétudvari - Monostorpályi: 2:1 (1:0). Gólszerzők: Füleki, Erős L. U-21: Sárrétudvari Monostorpályi: 6:0 (5:0). Gólszerzők: Kovács B. 3, Makula, Toldi, Vincze. A jó kezdést csak jó folytatásnak kell követnie. Kérjük szurkolóinkat biztatásukkal segítsék csapatunk szereplését! Hajrá Udvari! A vezetőség

8 Tavaszi napsugár A tavaszi nap sugára Életet hoz belém Egy igazabb, egy boldogabb Egy szebb jövőt fest elém. Felsejlik az új élet Izzó boldogsága, Megváltozik a világ Tudom nemsokára. A nap energiája Új életet sarjaszt, A sok énekesmadár Szerelmespárt választ. Dicsérik az Istent Csodás énekükkel Mi is megbékülünk Saját életünkkel. Az új élet sodrása Elvarázsol minket, Elfelejtjük gyorsan Régi sebeinket. A vizek megindulnak Meleg szelek fújnak, A rónák tengerében Szerelem tüzek gyúlnak. Tobzódik a szerelem Szaporodik minden, Fent a felhők fölött Mosolyog az Isten. Szívd tele magadat Áldott napsugárral, Tűzdeld tele hajad Tavaszi virággal. A Kézenfogva Testvéreinkkel Sárrétudvari Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták működésünket. Köszönetét fejezi ki azoknak a jó szándékú szponzoroknak, akik a Halló magyar című könyv kiadását anyagilag támogatták és abból vásároltak. Kérjük, segítsék működésünket a jövőben is. Adószámunk: Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma. 1. Nádházi Dávid Szülei: Balogh Klaudia és Nádházi Dávid Bercsényi utca 37. Akik születésének örülünk 4. Kiss Laura Szülei: Fülöp Judit és Kiss Sándor Vörösmarty utca 15. Itt a tavasz immár Virág borítja szirmát Enyhe szellő borzolgatja Langyos eső mosogatja Ha néha picit didereg A napocska melegíti meg Tavasz hírnök itt vagy végre Gólya szállt le a kéményre Kicsinyke kis hóvirág Nagyon régen vártunk már Vége lesz a hosszú télnek Búcsút mondunk a cinkéknek Vers a tavaszról Bokor Gábor, Sárrétudvari március 11. Lekerül a nagy kabát Kesztyű, sapka meg a sál Itt a farsang sül a fánk Ez jelzi a jöttöd már Végre itt vagy szép tavasz Enyhe szellőd simogat Melegítő napsugár Jaj de jó, hogy itt vagy már Házasságkötésükhöz gratulálunk Nádházi Dávid - Balogh Klaudia Megyesi Lajosné Varga Zsolt - Somogyi Bernadett Farkas Tibor - Balogh Zita Mónika Balogh Julianna Szülei: Balogh Mária és Balogh Ernő Zrínyi utca Zagyva Flóra Szülei: Kiss Anita és Zagyva Sándor Zrínyi utca 42. Erős Lajos év Erzsébet u. 19. Báthori Benedek év Petőfi u. 27. Dombi Gyula év Petőfi u. 11. Vígh István Gábor év Hunyadi u. 5. Dan Béla év Vasút u Balogh Zalán Szülei: Mile Ildikó és Balogh Zoltán Csokonai utca Cseh Anna Szülei: Jámbor Brigitta és Cseh Károly Vasút u. 16. Akiktől búcsúzunk Gál Sándorné szül.: Szekrényesi Róza év Költő Nagy I. u. 19. Kóti László év Bercsényi u. 6. Tóth Kálmán év Zrínyi u. 63. Nemes Juliánna év Hajnal u. 3. Nagy Lajos Imre év Kossuth u. 3. Zagyva Péter - Vigh Anikó Vígh Imre Lajos év Hunyadi u. 12. Balogh Márton év Kölcsey u. 24. Felelős kiadó: Kiss Tibor polgármester, Főszerkesztő: Kiss Judit, Készült: Hektográf Nyomda Püspökladány

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Falunap! Településünk első írásos említésének 800 éves évfordulója alkalmából megrendezésre került jubileumi rendezvénysorozatunk

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk 2014. július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Március 12-én 1848 a térség életében címmel Korompai Balázs történész-muzeológus tartott előadást a helytörténeti sorozatban. Az

Részletesebben

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja K ör D eme Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja XI. Évfolyam 2015/1. szám c ser i k é p Általános hírek...3 Kulturális hírek...9 Egyházi események...17 Egyéb információk...20 Tiszteld a nőket,

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Húsvét öröme MEGVÁLTÁS. Pavlicsek Zsolt

Húsvét öröme MEGVÁLTÁS. Pavlicsek Zsolt XXII. ÉVFOLYAM, 2012. 3. SZÁM MÁRCIUS Pavlicsek Zsolt MEGVÁLTÁS Húsvét öröme A feltámadás titka világosítja meg számunkra a szenvedés és a halál értelmét. Sokan élnek manapság remény nélkül, mert elcsüggednek

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXIII. évfolyam, 2015. április 11. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A vers ünnepén Történt egyszer pár éve, egy napfényes szeptemberi vasárnapon, a Kisújszállásról

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Kedves Kisújszállásiak!

Kedves Kisújszállásiak! XXI. évfolyam, 2013. december 14. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész

Részletesebben

HÍRLAP. Újévi köszöntő

HÍRLAP. Újévi köszöntő Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Tisztelt Sámsoniak! Nagy örömömre szolgál, és megtisztelő érzés, hogy újévi köszöntőmet fejezhetem ki a lakosság felé. Új év, új

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK!

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. FEBRUÁR TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Polgármesterségem első ciklusának új éve új irányt hozott a Deszki Hírnök életében.

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

Köszöntjük településünket, Földest!

Köszöntjük településünket, Földest! 2009. II. negyedév Közéleti lap V. évfolyam 1. szám Köszöntjük településünket, Földest! Marossárpatak: Marosvásárhely és Szászrégen városok között, a Maros bal partján fekszik. A község nagy része a Maros,

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. 2011. április www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 2. szám Talentum 2011 2 A volt Megyeháza dísztermében került

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

A tartalomból... kartalph@kartal.hu. Ára: 100 Ft. XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER. Búth Emília: FENYŐÁG

A tartalomból... kartalph@kartal.hu. Ára: 100 Ft. XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER. Búth Emília: FENYŐÁG Ára: 100 Ft XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER Búth Emília: FENYŐÁG Kint hóesés, bent párás ablak: a jégvirágok elhervadnak. Kukorica pattog, cérnára fűzöd, köddé válik

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben