Szakigazgatási szervek tájékoztatója, információja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakigazgatási szervek tájékoztatója, információja"

Átírás

1 3 illetőleg rendelkeznek az ehhez szükséges jogosultsági feltételekkel és ha munkaviszonyban (ipari szövetkeze tagsági viszonyban) áll, a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, A rendelet 1986«március 1» napján lép hatályba, A gyermekgondozási dij legkorábban március 1, napjátél jár a szülőknek akkor is, ha a gyermek az egyéves korát már ezt megelőzően betöltöe. Szakigazgatási szervek tájékoztatója, információja Igazgatási Osztály Felkérjük T. Tanácstag Elvtársakat, hogy az ifjúságvédelemben égetően szükséges társadalmi pártfogóhálózat bővítése érdekében tegyenek javaslatot olyan alkalmas személyekre, akik társadalmi munkában (szabad idejük rovására) a Városi Tanács VB, Igazgatási Osztály Gyámhatósága által megjelölt családok, illetőleg kiskorúak rendszeres patronálását, ellenőrzését, felügyeletét ellátnák. Az emlitc pártfogolás nem ese megbízás teljesítése, hanem folyamatos tevékenység a kivánt eredmény eléréséig, illetőleg egyéb hatósági intézkedés megtételéig. Az osztályon uj munkatárs dolgozik; Kammerer Józsefné. Beosztása: családgondozó. Ezen belül elsősorban a vároas és varoskörnyék cigánylakosságának érdekvédelmével, egyéni gondjaik megoldásával foglalkozik. A munkakör megyei törekvéssel összhangban került kialakításra. Tájékoztató a Családi Iroda szolgáltatásairól Az Iroda elsősorban a három Alapvető családi szertartás rendezését szervezi: házasságkötés, névadás (gyermekköszöntő szertartás) és polgári gyász-szertartás.

2 óta folyamatosan emelkedik a városban a házasságkötések ős a polgári gyász-szertartások száma. A növekvő szertartásszámok is megkívánják, hogy a szertartások színvonala emelkedjen, az Iroda által biztosíto szolgáltatások gyarapodjanak. A szertartások színvonalának emelését az egységes és korszerű szertartásvezetés melle a kulturális szolgáltatások cs egyes njelfunkciósh cselekvések beiktatása is jól szolgálja. Házasságkötési szertartáshoz az alábbi szolgáltatásokat biztosítja az Iroda: Téritéses szolgáltatások: - kulturális szolgáltatások: 5 féle szerkeszte irodalmi - zenei összeállitás igényelhető.' orgona zene szóló versmondás anyakönyvvezető ünnepi köszöntője - kényelmi szolgáltatások: fotós biztosítása: riport és műtermi felvételek készitéso egyaránt megrendelhető. Magnófelvétel készitése: hozo vagy irodai különböző minőségű kazeára, menyasszonyi csokor és kitűzők rendelése- fotó Bírták alapján - meghivó rendelése szülőköszöntéshez virág rendelése anyakönyvi kivonat boritó rendelése emlékpohár rendelés pezsgős koccintás megrendelése. Térités nélküli szolgáltatások: házasságkötő terem használata, anyakönyvvezető hivatali közreműködése és gratulációja, gépi keretzene biztosítása magnóról - választo zenei öszr sasállitásból, gyürühuzás, fogadalomtétel.

3 5 Az Irodában ajánlani tudnak: - VIDEÓ felvétel készitőt, - menyasszonyi ruha kölcsönzőket. A névadó (gyermekkösiaöntő szertartás) szolgáltatásai megegyezőek a házasságkötésnél nyújt oakkal, kiegészülve azzal,hogy névadón gyermekcsoportok önállóan és felnőekkel közösen is adnak szerkeszte műsorokat. A polgári gyászszertartások számában volt a legmagasabb arányú a növekedés. Az elhunyt hozzátartozóinak, a munkahelynek a megrendelése szerint a szertartáshoz szónokot, gépi zenét, hangosítást, a lehetőségekhez mérten zenekart biztosit az Iroda. Polgári gyászszertartásra készült műsoros hangszalagos kazea is. /kórus, vers, zene/e szolgáltatások térités nélküliek. A polgári gyászszertartásnál megrendelőt terhelő téritésos szolgáltatás: a versmondás, valamint a gyászjelentő biztosítása. Városi szintű rendezvény a meghonosodó ;ihaloak napi emlékszertartás rendezése. Az állampolgársági eskütételt gépi és élő szerkeszte műsorok előadásával lch*?t ünnepélyessé tenni. Igény szerint készül - térités ellenében - műsor egyéb ünnepekre is: vállala télapó rendezvény, Nőnap, fenyőünnep,nyugdíjas találkozó stb. Bevezetésre került és igény szerint házhozf' megy a Télapó kis ajándék csomaggal. A házasságkötés bejelentésekor kerül sor a szertartás részleteinek megbeszélésére és a megrendelés felvételére is. Névadót lehetőség szerint keő héel az ünnepség terveze időpontja elő kell bejelenteni. Az ünnepség megszervezését a vállala KISz és Szakszerveze Bizoságoknál is be lehet jclenteni. Polgári gyászszertartások társadalm&sitásában a legtöbb segítséget a munkahelyi Párt és Szakszerveze szervek tudnak tenni. Polgári gyászszertartás rendezésére az igényt az Irodánál lehet bejelenteni.

4 6 Egyéb műsoros rendezvények irán igényt - tekinteel a hoszszabb felkészülésre: ^üsor Összeállitás, betanulása - a rendezvény terveze időpontja elő 3-4 héel szükséges bejelenteni. A szolgáltatások köre - amennyiben arra igény jelnntkezik - bővíthetők. A térítéses szolgáltatások díjtételeit a Végrehajtó Bizoság állapítja meg. Művelődési és Sport Osztály januártól megalakult a városi értelmiségi klub, a "Gondolkodó". Változatos, sokarcú programjával havonta 2-3 alkalommal hívja össze tagjait a Krúdy Gyula Városi Könyvtár klubtermébe, A klubot TIT keretben hívták létre, a tagok üagdijából, TIT-támogatásból, tanácsm és üzemi pénzeszközökből működik. Szintén januártól felujult a népművelők munkaközössége és "Tanakodó" néven havi rendszerességgel vitat meg aktuális közművelődési témákat. A klubot a Béke lünkásrnüvelődesi és Szabadidő Központ működte, vezetője az intézmény igazgatója márciusában a területen élő amatőr művészekből létrejö pártbizosági és tanácsi kezdeményezésre a "Palotai Műhely", amelynek célja, hogy a művészek alkotó közösséggé, városszépitő erővé váljanak, március 15-én zajlo le a hagyományos..városi szavalóverseny,. Megszünteük a kötelező verset, így a résztvevők száma megemelkede. Kisdobos kategóriában Molnár Mónika /l.sz. Ált, Iskola/, uörű kategóriában Tolnai Judit /l.sz. Ált, Iskola/, KISZ korosztályban Dukai Csilla /a Jó Szerencsét MG, TSz, dolgozója/ ért el első helyezést. 1986, március 20-án megyei komplex vetélkedő színhelye volt a Kisegítő Iskola. A kisegítő iskolák vetélkedőjét Pápa nyerte, 10 résztvevőből Palota a hatodik helyen végze. Jó eredménnyel folynak a szakmunkástanuló vetélkedői, versenyei, Eredményeik összesítése a második negyedévben várható.

5 7 Városi főorvos Inotán - a körze orvos katono.i szolgálat teljesítése mia 1986 április 14-től május 15~ig - délután lösz rendelés,. Á sürgős eseteket természetesen a Rendelőintézetben ellátják. Az időskorúak (60 évet betöltöék) tetanusz elleni védőoltása megkezdődö április 1-től. Műszaki Osztály; Az osztályon főállásban sikerült betölteni az üres állásokat. A két uj munkatárs: Konca Láaz-lo - műszaki nyilvántartással és a telekrondozési hatósági ügyp&ikel foglalkozik. Bárt a Isf tx^án - a város üzemeltetéséből eredő kommunális folada- >' tokát látja el. Szervezési és Jogi Osztály: április 1-el betöltésre került az november 1. óta üres igazgatásszervezői állás. Az uj főelőadó Weywara Gáborné államigazgatási főiskolát végze, ^ Városi Tanács vezetésének kezdeményezésére - a Városi Párt- bizoság vezetőivel egyetértésben - koordinációs megbeszélésre hivta össze március 20.-án a városban megjelenő helyi üzemi lapok szerkesztőit és pártbizoságok, pártvozotőségek tkárait. ^ megbeszélés célja az volt, hogy a város lakossága minél szélesebb körű információt kapjon a Városi Tanács tevékenységéről, a várospolikáról. megbeszélés kedvező visszhangra talált a megjelentek körében, A közzétételre szánt, alkalmas anyagok összoállitását és eljuatását a Szervezési és Jogi Osztály koordinálja. A tanácstagi tájékoztató melléklete a városban élő és tevékenykedő kisiparosok cim és névjegyzéke.

6 8 K ö z l e m é n y e k tását a körzetükben szivoskocljenek a lakók tudomására hozni: Az ÉDÁSZ saját költségén a csupasz csatlakozós fogyasztókat légkábelesre lecseréli (légkábelt, tartósodronyt, :ís5? horgot. kötélszivet biztositják) miután a fogyasztó elkészíee szakképze villanyszerelővel a szabványos mérőhelyet, a tetőtartót, vagy falihorgot. Természetesen amennyiben a mérőholy a szabványnak megfelel, úgy a fogyasztót a jelentkezésen kivül semmilyen feladat nem terheli* A fen munkát az EDÁSz Várpalotai Kirendeltsége a beérkeze jelentkezések sorrendjében kiemelt feladatként végzi el. V á r p a l o t a, 1986, április 1. / ( Csővári János ) tanácselnök

7 Kisiparosok cim és névjegyzéke N é v Szakba L a k c i 1./ Némoth László autószerelő Vp, Pipacs u,2.: 2,/ Hós záios Sándor autószc relő n Tanács kőrút / Torbe László autószerelő 51 Csokonai u< 51 i 4,/ D.Nagy Rezső autószerelő Lenin u. 9* 5./ ifj.rédli József autószerelő Muskátli u. 1. ; 6./ Bóka László autósz eielő u Csornyci u. 44< 7*/ Huszár Tibor autósz eiolő Bartók B. u, 14. 8,/ Kerekes Lajos gumigirfcsá-tfitó Uj maridul ás u. 6«9»/ Párkas László karosszéria-lakatos Diófa u, lo. lo,/ Pandúr László karosszélia-lakat os M Berhidai u ,/ Sebestyén Istvin Karosszéria-lakatos Liszt F. u* ,/ Tippán András autóápoló és hegesztő n Liszt F, u* 22* 13»/ Kánián Jonő akkuaulátor t öltő Liliom u* 6, 14./ Fekete Gyula háztartási kisgépjav. Winklcr li«u*lo* 15«/ Szabó András háztartási gépszerelő Felsőinkám u* / Ad ám Szilárd rádió és TV.müszorész " Táncsics Li.u* 3* 1*?*/ Kovács Ferenc rádió és TV.műszerész Loncsosi ui 2o. IS./ Hódosi Adolf elő ktró müsze ré s z Ifjúság ui 15, 19*/ Laczkó László eloktró-elektrónikai műszerész 1 Steinmetz kiu, oi 2o*/ Bányai János fogműves Liszt F*ui 11«21./ Vadovszki Forcnc műszerész M Kossuth L, uí 2i 22./ Szekeres Forcnc tűzoltókészűlék javitó Ilájus 1. u J if j * Fülöp Pál órás Ságvári E.u.19* 24./ Deutsch L 'szló órás v Jókai II, u / Sári Gábor órás Ady E. u. lo 26,/ Pozsgai József órás " Tanácrkörut / id. Fülöp Pál ói ás Kossuth L.u ,/ Sipos-Ferenc órás " I.Iező l.u. 6/b,

8 - 2 - #/ 2 9. / 7arja Tibor obiakat os v p i Stciniriotz k.u o. / Göröj Ferenc Géplakatos Lenin u.} / Bárány Pere ne Cáriakatos t? Magyari m / Vámosi Idtván éplakatos eszterjály os 17 Hájus 1, u í / Szabó György éplakatos Ady E. ui 5o / Sebestyén Pál jépia ka tos Róbert Kjuj / Papp Gyula géplakatos u Tanácskörút , / Csurrai Tibor géplakatos Ba/;.lyasi u / Gavallér Gábor újlakatos Csokonai u / Szabó László esztergályos Vasút u / Na jy László esztergályos Akácfa u a. / Szabó Károly hegesztő 11 Cseri u / Szabó József hegesztő és autóápoló t? Radnó 11.u / Sze:.ilies Dezső he esz tő Vasvári P. u. 6/a / He ider László hocesztő 1? Hordó köz / Horváth János késes és köszörűs t? Csernyei u. 5o / Horváth József kulcsiuásoló és cázönjyujtótöltő Kö r liö eb ány a u, / Vacz ula Is tv án asztalos Pipacs u / Sáji Gyula asztalos Loncsosi u / Rávetzky Róbert asztalos Felszabadul.Is u / Raveczky Líszló aszt-los Felszabadulás u / Var5a László tűzifa fűrészelő Steinuotz k.u / Szabó László tűzifa fűrészelő Balázsház 5 2. / Hublik Imre kádár Ilikes IC. u, / Schlaj József bodnár n Vasút u / Sohuszter Antal kárpitos Felsőinká;.i u / líaior Teréz texlfeldolgozó Béke u, / Kiss Jó z se fiié pénzt ári e1lenőrzőszalaj készitő Radnó u / líátravölcyi Istvánná kézikötő Mátyás kir.u / I'iiskoi Györgyi kézikötö Liszt F. u. 28.

9 59./ Borboly Józsefno kézilrötő Vp, Vörös Október u, 4, 6o./ Békási Tiborné kézikötő Stein;.ietz k, u, 14 61,/ BTc -othnó Szukács landolna kézikötő és férfi szabó Kálvária u, 2. 62,/ Várkonyi Ta^ásné kézikötő Szabolcska u. 63./ Bej asz Gyuláné kézikötő Szaadsáj; tér / Hegedűs Jánosné kézikötő " Rákóczi u, / 7 a jda Gy uláné ha r i s ny a s z e uf e 1 s z e d ő kézikötő M Ilikes K, u, ,/ Laczó Józscfné kézikötő M Szabdleska. í,u, / Ré-iai Lajosné kizikötő Muskátli u, 2/a, 68,/ Kid Dny Jánosné kézikötő " Kulich Gy.u. 16, 63,/ Szabó Miklós ;:ézikötő Hátún IC, tér 1/8. 7o./ Alastoier Rozália k é z i; ;u:.ka e 1 őny odó Kossuth L, u, / Kalocsai Zoltán cipész " Liszt F. u; 32, 72,/ Poczai Jenő cipész Liszt P, u, 24, 73./ Kalocsai Ferenc cipész Berhidai u, / Jónis I.íihily cipész " Kulich Gy, u, / Bánku Lajos szűcs w Felsóinkáa u, 12 76,/ Bóka Pálné fe hé r neuükés z i t ő Csernyei u, 6d. 77./ ÜríAös Ilihályné f eh é r ne :.;üké s z i t ő " József A, u, ,/ Kapuvári Kálmánná női, férfi szabó és fehér ne nükés z i tő Ifjúság u, VI/l, 79./ Hoicáth Ján0snő férfi szabó " Schönherz Z, u, le. 80./ lícicz inger Ferenc férfi szabó Árpád u, ,/ Iiojzer Ailáné férfi szabó " Hegyalja u ,/ Bányász Gyuláné Táncsics ^.u / Till iíiklósno Steinuotz k.u, / Horváth Elokno " Lenes ősi u / Takács Józsefné Dankó u / Bors GyűlAno Kulich u, / Kasza Istvánná " Kállai S. u, 2.

10 - 4 ~ 88,/ Paionai Jánosne 89*/ Takács Jánosiié 90./ Har.i~r Józsefné 91./ Kra;::asz t a E d é né 92./ Lovai Kár olyné 93./ Szili Királynő 94./ Lassú Lrjszlóno 95./ Egri Istvánná 96./ IIdlnáx Józsefné 97./ Pajor Józscfnj 98./ Horvátz Józsefné 99./ Kőről Istvánná 100,/ Kavecz Józsefné 101,/ Gergelics Istvánná 1 o 2. / B o gná i S áncl or ne 103./ Kiss Rudolfne 104./ Fcrcnczy Károly 105./ Molnár József 106./ Bodnár László 107./ Horváth Gábor 108./ Fodor Lajos I O. / - J lo9*/ Váci József II o,/ Kor ;os Dániel 111./ Csiszár Aila 112./ Kovács Györcy 113*/ Szabó István 114./ Szabó Tar.iás 115./ Kovács Nándorné 116./ Varja Perencne no i szabó gyerekruha kószitő kötöáru összeállító kötöáru összeállitd kötöáru összeállító kötöáru összeállító cirokseprü kószitő cirokseprü kószitő kézikötő fafaragó fafaragó texlhulladók féld olgozó játokkászitő fafaragó ha ng s z e r hang o1ó c z őny e g ós kárp i t - sztó. képkoretező képkeretező képkeretező kosz orukész itő kosz orukészitő V p. Róasakut u. 4 3 lí Xulich Gy. u. lo sernyői u, 88. Llad ách I, u, 4. Körmöcbánya u. 1 5»1 Tábőrmező u. 28 1t Puskin u, 1 6!? Kulich Gy. u. 11, 1t Kulich Gy. u. 5. Sallai u, » Tábor;:ező u Rákóczi tí Bö.l»iannisz,\u, 2. Körmöcbánya u, 22 Gárdonyi G/ u, 12 Berhidaí u. 111á ITovcnber 7. u. 3o Bezerédi u, 1 4. K ö r n ő c b á n y a u. 1 3 t Pipacs u, Gárdonyi G.u.l. Rózsakut u Jókai u* 1 1, 1 Czóbel B. u. 3 Steimuetz k.u. 12 t? Winkler 'I.u, 11, 1 Jókai u Klapka Gy. u. 2. 1? Háiiián K. tér 4.

11 */ Lóczi József 118./ Jámbor József 119./ Bradanovits Barnab ás 120./ Homoki Károly 121./ Kemény Kálmán 122;/ Iiérer; József 123./ Szollinser Károly 124./ Vr.r^a Lászlóra 125./ Borsos Jánosné 126./ Szabó Antal 127./ Szediák András 128./ Paul János 129./ Csanyi^a András 130./ llarton Béla 131./ Eitnor liiklós 132./ Enycdi Ferenc 133«/ K o v á c s Gyula 134./ Öveges Ernő 135*-/ Sáfrán József 136./ Kóbor Lajos 137./ Bajusz Gyula 138./ Kostyálik Lajos 139./ Regula István 140./ Woiland János 141./ Diószegi József 142./ Lendvai Sándor 143./ Harasz József 144./ Lakk Ferenc 145./ Hamar Sándor 146./ Cseh László 147./ Preszter Zoltán cukrász cukrász Vp* Borhidal u. 75í Ilező I* ui 5i hentes és mészár os KÖ rmö ebánya u. 13. bérsütő Zalka II. u. 36. szikvizkészitő llátyás kii. u. 11, sz ikvizkészitő Hátyás kir, u.lo, szikvizkészitő Mészáros L, u. 43. sz ikvi zké s z it ő Pacsirta u, 18. vaacukor készítő Kulich Gy. u. 4o. húsfüstölő Tompa II.u.7. ács I-íunkácsy II.u. 19. ács Petőfi >. u, 17 kőnüves Akácfa u, 36. kőmüve s Szabolcsira II,u. 51. kőműves Ilarx X. u. 49 kőmüve s Bőhm P. u. 11 kőmüves Ke s z í B. u. 11 kőműve s Róbert K. u. Ili kőmüve s Akácfa u. 93 kőmüve s Vajda J. u. 33 kőmüves Szabadság tér 4 kubikus tereprendező Berhidai u, 74 kubikus terjprendező Szabolcska II. u. 28 bádogos Ilikes K. u. 38 é püle tbádo Oo s Toldi II. u. 5. bádogos és vizvez.szer. Kiváló F, u, 18 kőfaragó és ccmciitáru k. Hársfa u, 15 c s őháló zatszerelő Tompa li.u, 1. közponfütés szerelő Damjanich u. 17 parkecsiszoló,ütvefúró Puskin u. 14. parkeacsiszoló Kiváló F, u. 18

12 146./ IConta Ervin - é - t parkeacsisz oló Vp. Rákóczi u / Prcsztc-r József redőnykészito és javitó u í.iagyári ua / Korcsok Ferenc hőszigetelő és t': dogos Rákóczi u / Kaz'\ri József hőszigetelő» Körmöcbánya u. lo 152./ Schillingor József hőszigetelő Szabolcsira II. u. r5 153./ Csilóra István szobafestő t? Árpád uj / Seier János sz obafestő 1? Róbert II. u / Fazekas Sándor szobafjstő n Noy D. u / Hó ring Iiure sz obafestő u Háaán K. tér / Xurucz Sándor sz obafestő u Csernyei u. 7o 150./ Gc-lencsór István szobafestő t? Felszabadulás u / Doi.ili István sz obafestő t? Szabolcska 11.u. 39 l6o./ Tóth István sz obafestő n Schönherz Z. u / Farkas István szobafestő «? Jókai u / Erős Gyula szobafestő Szabolcska II. u / Joó Sándor szobafestő u Árpád u / La lene r Ferenc szobafestő ii Kiváló F. u / Hiró Endre sz obafestő n Csornyei u / Tóth Aila sz obafestő 11 LIandulás u / Donján József sz obafestő t Felszabadulás u / 7ass Péter sz obafestő Ságvári E. u / Llüllor Zoltán sz obafestő 11 Steinnetz k. u. 1 7 a. / 3arta István szobafestő, parké csisz Felsőinkén u / Pó László sz obafestő 11 Szabolcska li* u / Csendes József sz obafestő 11 Cseri tároló 173./ Lakk Ferenc szobafestő Liszt F. u. 3o / Gergely Gyula sz obafestő t Radnó 11«u / Boa László szobafestő! Fazekas II. u / Bordács László sz obafestő Borhidai u / Kiki György sz obafestő»1 Radnó 15. u / Korcsok Ferenc sz obafestő Ilisncző u, 8

LXXXVII. évfolyam 08. szám 2015. április 24.

LXXXVII. évfolyam 08. szám 2015. április 24. LXXXVII. évfolyam 08. szám 2015. április 24. Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes Felhívás A gépkarneválra várjuk cégek, magánszemélyek jelentkezését az 56/350-075 vagy a 20/243-5808-as telefonszámon!

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2010 Dr. Fazekas Sándor polgármester, később vidékfejlesztési miniszter, 2010. június 22-én lemondott tisztségéről A Nagykunsági Kulturális

Részletesebben

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza XX. évfolyam 1. szám 2010. január 14. Nemzetiségek napja Anemzetiségek napja alkalmából decemberben a városháza dísztermében adták át a kisebbségekért díjakat. Békéscsaba Megyei Jogú Város nevében Kutyej

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEKSZÁRDI TANKERÜLET 2013

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEKSZÁRDI TANKERÜLET 2013 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEKSZÁRDI TANKERÜLET 2013 Elektronikus kiadvány Kiadja: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerület Felelős kiadó: Gerzsei Péter 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

Karácsony üzenete. 2006. december * V Á R O S P O L I T I K A I T Á J É K O Z T A T Ó * XVII. év fo lyam 12. szám

Karácsony üzenete. 2006. december * V Á R O S P O L I T I K A I T Á J É K O Z T A T Ó * XVII. év fo lyam 12. szám 2006. december * V Á R O S P O L I T I K A I T Á J É K O Z T A T Ó * XVII. év fo lyam 12. szám A természet megviccel minket, embereket, hiszen ha nem tudnánk, hogy december havában vagyunk nyugodtan gondolhatnánk

Részletesebben

Indulnak a beruházások Avárosban már megkezdôdött

Indulnak a beruházások Avárosban már megkezdôdött XX. évfolyam 13. szám 2010. július 1. INGYENES VÁROSI LAP Belsô melléklet: Helyi Téma plusz 4 oldalon A legjobbak között Ahhoz, hogy kiemelkedô eredményeket érjen el egy tanuló, lelkesedésre, plusz tanári

Részletesebben

Átadták az Egri úti Tagóvodát. Városunk lapja XXV. évf. 21. szám 2013. október 17. városháza Úthelyreállítás a csatornázás után

Átadták az Egri úti Tagóvodát. Városunk lapja XXV. évf. 21. szám 2013. október 17. városháza Úthelyreállítás a csatornázás után 1 Városunk lapja XXV. évf. 21. szám 2013. október 17. LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE Átadták az Egri úti Tagóvodát városháza Úthelyreállítás a csatornázás után aktuális Segítő kezek Mezőkövesden Sportkalauz Legerősebb

Részletesebben

XX. évfolyam 4. szám 2011. április 100 Ft

XX. évfolyam 4. szám 2011. április 100 Ft XX. évfolyam 4. szám Ára: 2011. április 100 Ft 48 márciusára emlékeztünk Ismét a nemzeti ünnepünkhöz méltó módon ünnepeltük az akkori hõsöket. A mûvelõdési házban Csapó Kamilla tanítványai idézték fel

Részletesebben

Papkeszi Község Önkormányzata Versmondó versenyt szervez, melynek célja a Költészet napjának méltó megünneplése

Papkeszi Község Önkormányzata Versmondó versenyt szervez, melynek célja a Költészet napjának méltó megünneplése Papkeszi Hírlap Papkeszi Önkormányzati Lapja XX. évfolyam 1. szám 2014. február Papkeszi Község Önkormányzata Versmondó versenyt szervez, melynek célja a Költészet napjának méltó megünneplése A versenyre

Részletesebben

18. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. január-február

18. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. január-február A VELENCEI 18. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA január-február Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. december 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen

Részletesebben

Közhírré tétetik! Kedves Kisújszállási Lakosok!

Közhírré tétetik! Kedves Kisújszállási Lakosok! XVIII. évfolyam, 2010. december 18. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Artézi kút ismét lehet vinni a vizet alkalmanként legfeljebb 50 litert (5.

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

ABékési Úti Közösségi Házak

ABékési Úti Közösségi Házak XIX. évfolyam 11. szám 2009. június 4. INGYENES VÁROSI LAP Fedett mobil színpad Eredményesen pályázott a város Nemrégiben már láthatták is az érdeklôdôk az egyik békéscsabai lovasiskola rendezvényén a

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat.

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. Azon a reggelen márciusi ifjak, szabadság mámoros poharából ittak. Önkormányzati hírek

Részletesebben

ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS

ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS ÁTVÁLLALTA A KORMÁNY MINDSZENT ADÓSSÁGÁT (2.OLDAL) Az államtitkár a Rádió 7-ben egy későbbre szánt bejelentést tett. (4.oldal) Ára: 99Ft

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

VASÁRNAP VÁLASZT MINDSZENT

VASÁRNAP VÁLASZT MINDSZENT VASÁRNAP VÁLASZT MINDSZENT KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Mindszenten öt szavazókörben lehet voksolni (8. oldal) Ára: 99Ft ELKÉSZÜLT AZ ÚJ ÖLTÖZŐ (10.OLDAL) A HOSSZÚ ÉLET TITKA A SOK-SOK MUNKA

Részletesebben

Köszöntjük településünket, Földest!

Köszöntjük településünket, Földest! 2009. II. negyedév Közéleti lap V. évfolyam 1. szám Köszöntjük településünket, Földest! Marossárpatak: Marosvásárhely és Szászrégen városok között, a Maros bal partján fekszik. A község nagy része a Maros,

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

március 15-én (csütörtökön)

március 15-én (csütörtökön) XXI. évfolyam 3. szám Ára: 2012. március 200 Ft 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (csütörtökön) ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban ünnepi

Részletesebben

és támogatta. Nélküle nem végezhettem

és támogatta. Nélküle nem végezhettem XX. évfolyam 6. szám Jánoshalma 2005. június Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja A városi Pedagógusnapi ünnepségen Rapcsák András köszöntötte az ünnepelteket. A polgármester

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATIHÍRADÓ BERHIDA

ÖNKORMÁNYZATIHÍRADÓ BERHIDA ÖNKORMÁNYZATIHÍRADÓ BERHIDA XX. évfolyam 7. szám 2013. október Városi Önkormányzat lapja Berhida Város Önkor - mányzat Képviselő-tes - tületének döntése alap - ján a XXI. Berhidai Napokon kitüntetéseket

Részletesebben

Nyuszibriós, fakörhinta, tojásfestés

Nyuszibriós, fakörhinta, tojásfestés HAJDÚBÖSZÖRMÉNY HETILAPJA 2015. ÁPRILIS 10. A hét arca 2. oldal Múltunk értékei 3. oldal Nyuszibriós, fakörhinta, tojásfestés Húsvéti locsolkodásra várták az érdeklődőket a Tájházakba április 4-én. A kicsit

Részletesebben

S itt van a kivesző szakmák garmadája,

S itt van a kivesző szakmák garmadája, palotai hírnök IV. évfolyam 4. szám 2011. február 24. A város lapja Vadakat terel a juhász A fiatal nemzedék tagjainak élete ma még kicsiny csermely, de őszre már szélesebb folyammá szélesülhet, melynek

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

Végre itt a vakáció!

Végre itt a vakáció! Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XXI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM (495) 2009. JÚNIUS 19. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Választási eredmények 3.» Szeméthegyek

Részletesebben

Tudnivalók az agrártámogatásról

Tudnivalók az agrártámogatásról Újfehértó Város Önkormányzatának lapja AJÁNLÓ Tudnivalók az agrártámogatásról Száz év után magányosan 2. oldal Az õstermelõknek is kell adószám 3. oldal Cipõsdoboznyi szeretet Közös karácsony 4. oldal

Részletesebben