KONTRASZTÍV KULTÚRASZEMIOTIKA KOGNITÍV KERETBEN (A MIKULÁS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONTRASZTÍV KULTÚRASZEMIOTIKA KOGNITÍV KERETBEN (A MIKULÁS)"

Átírás

1 Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VI. évfolyam, 1. szám, (2011) pp KONTRASZTÍV KULTÚRASZEMIOTIKA KOGNITÍV KERETBEN (A MIKULÁS) CS. JÓNÁS ERZSÉBET Nyíregyházi Főiskola, Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. Kivonat: Az idegen nyelvek oktatásában fontos helyet foglal el a kontrasztív kultúraszemiotika A nyelvtanításnak közvetítő szerepe van a különböző kultúrák megismeréséhez, tudatos és adekvát használatához. Az első megközelítésre hasonlónak tűnő közös európai kulturális hagyományok globális ismereteinken keresztül nemcsak összekapcsolnak, hanem nemzeti kultúránkénti differenciáltságukban a nyelvekkel ismerkedőkben kérdéseket is vethetnek fel. Érdemes ezért a kultúraszemiotika mai jelrendszereivel különösen az ünnepek kapcsán közelebbről megismerkednünk, hogy tanítványainknak kimerítő választ adhassunk a nyelvtanulás során. Az európai kultúra egyik közösnek mondható jeles napja a hagyományos és modern városi folklórban a téli napforduló decemberi ünnepköre a Mikulás, majd a Karácsony. Mindenki számára ismert attribútumokkal, érzelmileg pozitív tartalommal a fiatal és az idősebb korosztály érdeklődésére is számot tarthat. Ez az ünnepkör s benne számunkra most kiemelten a megfigyelés tárgyává tett Mikulás alakja szakszerűen leírható a szemiotika eszközeivel is. Kulcsszavak: kulturális szemiotika, etnoszemiotika, szemantika, pragmatika, szintaxis, kognitív keret Bevezetés A szemiotika fontos alapja a jel fogalmának értelmezése. A szemiotika kulcsfogalma a jelképzés folyamata, vagyis a szemiózis. A szemiózis egyfajta szituációként határozható meg, amelybe a jelkomponensek meghatározott csoportja tartozik. A szemiózis alapját valamely személy (A) szándéka képezi, aki egy másik személynek (B) valamely információt (C) kíván átadni. Az (A) személyt a közlemény feladójának a (B) személy címzettjének vagy fogadójának nevezzük. A feladó kiválasztja a közvetítő közeget (D) (másképpen a kapcsolati csatornát), amelyen keresztül közleményét elküldi, valamint a közlés kódját (E). Az (E) kód a jelölt és jelölő közötti megfelelést feltételezi, a jelek halmazát választja ki. A kódot olyan módon kell kiválasztani, hogy a megfelelő jelölők segítségével létrejöjjön a szükséges közlemény. Ugyanakkor meg kell hogy feleljen egymásnak az információk közege (D), és a kifejezés kódja. A kód ismerős kell hogy legyen a címzettnek, s a közvetítő csatorna és a jelértékek sora egyértelműen világos kell hogy legyen a címzett értelmezési körében. Ilyen módon a feladó által küldött információt értelmezve a közlemény befogadója a kódok segítségével fejti meg a közleményt.

2 34 Cs. Jónás Erzsébet Közlemény C А Közeg D B Kód E 1. ábra. 1. Szemiotika és etnoszemiotika 1.1. Az etnoszemiotika és a kultúraszemiotika A Mikulás alakjának a tárgyalása az etnoszemiotika körébe tartozik. Az etnoszemiotika minden, az adott kultúrában valaha is intézményesült és működő jelrendszer vizsgálatával foglalkozó szemiotikai résztudomány. Olyan tudományok közötti területet fog át, amely egyfelől része a néprajznak, másfelől pedig a szemiotikának, a jelek általános tudományának. Bár története több száz évre visszamenőleg nyomon követhető a filozófiatörténetben, újkori fellendülése csak a hatvanas években következett be. Az etnoszemiotika terminus megjelenésének időpontját a néprajzi szakirodalomból pontosan ismerjük. Mivel a szemiotika a társadalom minden jelszerű megnyilvánulásával foglalkozik, az etnoszemiotikát is elsősorban a kulturálisan összetartozó közösségek életének jelként, jelrendszerként értelmezhető viselkedési formái érdeklik. A jelrendszereket a közvetítő közeg jellege szerint két nagy csoportba oszthatjuk: ezek az auditív és vizuális jelek. Az előbbiekhez tartoznak a beszéd, a zene (ezek köznapi és ünnepi formái), míg az utóbbihoz a díszítő és ábrázoló művészetek, valamint a mozgásművészetek (a tánc, a gesztusok, a koreográfia, a mozgás kifejező jelei). A kultúraszemiotika a kultúra egészének mint információtároló jelrendszernek a vizsgálatát tűzte ki célul, amely teljes kidolgozása esetén az etnoszemiotika metaelméletévé lehet (vö. Ortutay 1977) A szemiotika részterületei Az egyes kultúrákban a kódok egymásmellettisége figyelhető meg. Ezek pontos működésének, egymásra hatásának vizsgálatát a szemiotika terminusainak segítségével szabatosan el lehet végezni, mert az etnoszemiotika is megkülönbözteti az általános szemiotika három fő részterületét, amely egyben az elemzés feladatait is kijelöli: a jelek egymáshoz rendelésének szabályaival a szintaxis, a jelek jelentéseivel a szemantika, a jelek társadalmi használatával a pragmatika foglalkozik. A szintaktika a jelek és azok összetevői

3 Kontrasztív kultúraszemiotika kognitív keretben (A Mikulás) 35 közötti viszonyokat tanulmányozza (elsősorban a jelölőt veszi szemügyre). A szemantika a jelölő és a jelölt közötti viszonyra figyel. A pragmatika a jel és a felhasználó viszonyát szemléli. A morfológia a szemiotikai jelenségek alaktanát, kifejezőeszközeit elemzi. 1 A Magyarországon napjainkban angolszász forrásokra támaszkodó jeltudományi leírásokat az orosz szakirodalmi kutatások is gazdagítják. A kulturális szövegek szemiotikai elemzéséhez szélesebb értelemben az alapvető mitológiai jelenségek tanulmányozása, a folklór és más szerzői szövegek vizsgálata is beletartozik. M. Ju. Lotman munkáiban a kultúráról mint szövegről esik szó, s maga a kultúra fogalma válik központivá, szinte kiszorítva a nyelv fogalmát. A kultúrát mint jelrendszert fogja fel, amely lényegében az ember és a környező világ kapcsolatteremtő közvetítője (vö. Лотман 1994). A kultúra a külső világról ad válogatott és strukturált információkat. Következésképpen a különböző kultúrák különbözőképpen képviselik ezt a válogatást és strukturáltságot (vö. Степанов 1971, 1983, 1985, Иванов 1976, Крейдлин 1997, Кронгауз 1997). 2. A Mikulás ünnepkörének szemantikája, pragmatikája és szintaxisa A Mikulással kapcsolatosan vizsgálhatnánk az auditív jeleket is, hiszen az ünnephez számos gyermekdal és vers tartozik minden kultúrában. Mi most először a vizuális jelekkel foglakozunk, amely a Mikulás látványképében és az őt körülvevő tárgyi eszközrendszerben realizálódik. A Mikulás képéhez kapcsolódó komponensek hasonló, mégis részleteiben sokszor eltérő módon léteznek Kelet-, Közép-, és Nyugat-Európa kulturális szféráiban. Azok az ünnepi hagyományok, amelyek középpontjában a Mikulás vagy Télapó áll, a téli napfordulóról való megemlékezés, a fény várása, az e fölötti boldogság ünnepének szemantikai körébe tartoznak. A pragmatika azt írja le, hogyan zajlik ez az ünnep a különféle európai országokban. A szintaxis arra ad választ, milyen viszonyok vannak a különféle szemiotikai jelek között (Mikulás, Télapó, Hópelyhecske, krampuszok, szarvasok, manók, karácsony, fenyőfa, újév stb.). A morfológia részletesen foglalkozik a formai komponensekkel: hogy néz ki a Mikulás, és az ünnepek többi figurája és rekvizituma. Úgy tűnik, nem is olyan egyszerű ezeknek a morfémáknak a leírása és számbavétele (vö. Ortutay 1980, Cs. Jónás 2005) A szemiotikai jel vizuális morfológiája A Mikulás Magyarországon ajándékokat oszt cukorkát, csokoládét, csokoládémikulást, piros átlátszó zacskókban az ablakban elhelyezett cipőkbe. Gyakran ugyanide virgácsot is helyez. Ha személyesen látogatja meg a gyereket az óvodákban és az iskolákban, akkor az ajándékokat mellette a segítői, a krampuszok osztogatják. Ezek csinos fiatal lányok kis ördögök jelmezében. Az észak-orosz Télapó (Gyed Moroz [Дед Мороз] szó szerint Fagyapó) figurája nagyon mély történelmi és etnográfiai gyökerekre vezethető vissza. Előképe az indoeurópai égi isten, a kozmikus törvények istene, Varun, aki az éjszakai csillagos égbolt megtestesítője. A hagyományos orosz Télapó hiteles képét meghatározni nem könnyű. Először is arra a kérdésre kell válaszolni, hogy mi számít e figura hagyományos alakjának: a történelmi képi ábrázolások, az eposzi történetek képe vagy az az arculat, amelyet a modern művészek és filmkészítők alkottak? 1

4 36 Cs. Jónás Erzsébet Egy orosz Télapó-kutató Szvetlana Vasziljevna Zsarnyikova, művészettörténész és etnográfus véleménye szerint a Télapó hagyományos külső megjelenését az ősi mitológia és színszimbolika alapján a következőképpen írhatjuk le: Szakáll és haj sűrű, ezüstös, ősz. Ezek a részletek a maguk fiziológiai, korhoz kötött (öreg ember tehát ősz) jelentésén túl szimbolikus jelleget is hordoznak, a hatalmat, a boldogságot, a szerencsét és a gazdagságot fejezik ki. Bármennyire is furcsa, de éppen a haj a Télapó külső megjelenésének egyetlen olyan részlete, amely az évezredek során semmit nem változott. Ing és nadrág fehér, lenvászon anyag, szintén fehér geometriai mintákkal (a tisztaság szimbóluma). Sajnos, a figura eme részlete gyakorlatilag teljesen láthatatlan a mai öltözék alatt. A Télapó figuráját alakítók és a jelmeztervezők szívesebben takarják el a nyakat egy fehér sállal az ing helyett, ami egészében megengedhető. Bunda hosszú, bokáig vagy lábszárközépig érő, feltétlenül piros színű, ezüst szállal hímzett (nyolcágú csillagok, madárfigurák, keresztek és más, hagyományos ornamentika), a bunda alját hattyútoll pihéje díszíti. Sapka vörös színű, ezüsttel és gyönggyel hímzett. A szegélye hattyútollal vagy fehér szőrmével díszített. Rajta háromszögű kivágás az arc felőli oldalon (stilizált szarv). A sapka formája ovális, minthogy történetileg a hagyományos orosz cári föveg ilyen kerek formájú: elegendő emlékezni Rettegett Iván fejfedőjére. Háromujjú vagy egyujjas kesztyű fehér, ezüsthímzéssel, amely mindannak a tisztaságát és szentségét szimbolizálja, amit a Télapó kiad a kezéből. A háromujjú kesztyű itt az égi istenséghez való tartozást Atya, Fiú, Szentlélek fejezi ki. Öv fehér színű piros ornamentikával, amely az ősök és az utódok közötti kapcsolatot szimbolizálja. Napjainkban mint a jelmez része maradt fenn s teljességgel elveszítette a színszimbolikának megfelelő szimbolikus értelmét. Cipő ezüst színű vagy piros, ezüsttel kivarrt csizma felkunkorodó orral. Kis ferde sarokkal vagy sarok nélküli. Fagyos időben a Télapó fehér ezüsttel díszített nemezcsizmát hord. A fehér szín és az ezüst a holdnak, a szentségeknek, északnak, a víznek és a tisztaságnak a szimbóluma. Pásztorbot kristályokkal vagy ezüsttel díszített (kristálybot). A fogója kacskaringós díszítésű, ezüstfehér virágos ornamentikával. A pásztorbot kis holdban végződik, amely az égitest szimbolikus ábrázolása vagy pedig bikafejben, amely a hatalom, a boldogság és termékenység szimbóluma. Hópelyhecske csak a Télapóhoz tartozó sajátos kísérő nőalak. Egyetlen fiatalabb vagy külföldi hasonló figura sem rendelkezik ilyen kedves kísérő kislánnyal. Hópelyhecske alakja a megfagyott víz szimbóluma. Ez egy kislányfigura, akinek fehér a ruhája, nyolcágú koronás fejdísze van, amelyet ezüst és gyöngyhímzés díszít. 2 Számunkra még egy entitás értelmezése igen fontos, ez a krampusz: Krampusz A magyar Mikulás kísérője. A Krampus német szó (a régi német Krampen) karmot jelent A szemiotikai jel szemantikája Mit jelent a Mikulás ünnepe? A magyar Mikulás hagyománya és kultusza Szent Miklós kultuszára vezethető vissza, aki Myra városának püspöke volt. A hagyomány szerint Miklós püspök a III. században élt. 2

5 Kontrasztív kultúraszemiotika kognitív keretben (A Mikulás) 37 A város utcáján sétálva meghallotta, hogy az egyik házban szegény leányok beszélgettek arról, hogy a családjuk érdekében vállalnák a prostitúciót is. Miklós püspök elhatározta, hogy segít rajtuk, de szerénysége miatt mindezt titokban akarta tenni. Éjszaka arannyal teli zacskókat rakott a szegény ember ablakába, s ezt 3 éven keresztül minden alkalommal megtette. Az apa a harmadik évben titokban megleste, ki ajándékoz a családnak ennyi pénzt, és meg akarta köszönni Miklós püspöknek a jóságát, de az elhárította a hálálkodást, és azt mondta, hogy a hála egyedül Istent illeti. Szent Miklós legendája és az ő névnapját ünneplő december 6. a XIX. században terjedt el olyan formában, hogy a Mikulás a gyerekeknek szánt ajándékokat az ablakba kitett kitisztított kiscipőkbe helyezi el. Ezek a mikulászacskók piros, átlátszó papírból vannak, tartalmuk cukorka, édesség, déli gyümölcs. A Mikulás a jóságot szimbolizálja, a krampuszok a rosszat. A Mikulás a kis zsákokban ajándékokat oszt, a krampuszok kis aranyozott virgácsot vagy vesszőnyalábot adnak a rosszalkodó gyerekeknek. 3 A Mikulással személyesen is lehet találkozni. Az öltözéke hasonló mint az orosz Télapóé, de krampusz, és nem Hópelyhecske kíséri. A magyar Mikulás név szláv eredetű, a cseh vagy szlovák nyelvből került át a magyarba. Ugyanakkor a krampuszok mint kis ördögök, akik a Mikulást kísérik, osztrák hagyományokra vezethetők vissza. A német nyelvterületen a Mikulásnak a Nikolaus felel meg. Meg kell jegyeznünk, hogy ezekben az országokban karácsony idején a kis Jézussal vagy Jézuskával együtt (Christkind) az ajándékokat a Karácsonyi Ember (Weihnachtsmann) is osztogatja. Ennek a figuráját nem szabad összetéveszteni Nikolaus alakjával, mert a Weihnachtsmann december 24-én érkezik. Az angol nyelvterületen (különösen az USA-ban) Szent Miklós (Santa Claus) karácsonykor hozza az ajándékot. Egyes közép-európai országokban a Mikulás neve mellett megjelenik a szent (Santa) vagy az atya (Father) illetve az apó (román Moş) szó is. Oroszországban egyébként az egyházi karácsonyt, Jézus születését január 7-én ünneplik. A Mikulás megnevezése országonként különböző: USA és Kanada: Szent Miklós Santa Claus; Anglia: Karácsonyi Atya Father Christmas; Lengyelország: Mikulás Mikołaj; Magyarország, Csehország, Szlovákia: Mikulás; Németország: Mikulás Nikolaus, Karácsony Ember Weihnachtsmann; Oroszország: Télapó Gyed Moroz [Дед Мороз]; Románia: Miklós apó Moş Nicolae. Az angol megnevezés szó szerint megfelel a német Karácsonyi Ember -nek (Weihnachtsmann), csakhogy az angol gyerekek az ajándékokat Santa Claustól nem karácsony előestéjén, december 24-én kapják, hanem a rá következő nap reggelén, karácsony első napján. A brit hagyományok szerint Santa Claus a kandalló kéményén keresztül ereszkedik le, és az ajándékokat nagy hosszú gyapjú zoknikban helyezi el, amelyek a kandalló párkányán függenek. 4 Az angol Mikulás kísérői a manók és a szarvasok, élükön a piros orrú Rudolph-fal

6 38 Cs. Jónás Erzsébet Az angol Father Christmas alakjának eredetileg vallási küldetése volt, a Woden nevű óangol istenben való hitet erősítette meg. Ajándékot nem hozott, és nem is a gyerekekhez jött. A Karácsony apó általában élénkvörös ruhát viselt, de Angliában a viktoriánus korban és a Tudor dinasztia idején élénkzöld ruhában ábrázolták. Ez is a Karácsonyt jelképezte. A Santa Claus és a Father Christmas megnevezést ma már egyaránt használják bármelyik angol nyelvterületen A szemiotikai jel szintaxisa a decemberi ünnepek összekapcsolódása, kronologikus rendje A szemiotika szintaxisának tükrében összesítsük a hagyományok elemeit, időrendi hálóját: ki, mikor, hova érkezik az ajándékokkal: Ki hozza az ajándékot? Hol és hova hozza az ajándékot? Mikor hozza az ajándékot? Mikulás Mikołaj / Nikolaus / Moş Nicolae Magyarországon az ablakba tett kiscipőkbe december 6-án este Jézuska Christkind Magyarországon és Németországban a karácsonyfa alá december 24-én este Szent Miklós / Karácsonyi Atya Santa Claus / Father Christmas/ Weihnachtsmann Angliában a kandallón függő nagy gyapjú zokniba december 25-én reggel Télapó Gyed Moroz [Дед Мороз] Oroszországban a fenyőfa alá december 31-én A szintaxist tovább lehet finomítani annak részletezésével, ki kinek a társaságában érkezik a gyerekekhez. A magyar Mikulás kísérője a krampusz. Az angol Télapó kíséretében manók vannak és ott van Rudolf, a szarvas is. Az orosz Gyed Moroz állandó kísérője Hópelyhecske, aki a Télapó unokája és tündér is egy személyben. A szintaxis szabálya azt is megszabja, hogy milyen csomagban adja át ajándékait a Mikulás. A magyar Mikulás piros, átlátszó zörgős papírzacskóban hozza az ajándékot, amelyben csoki mikulás, szaloncukor, apró édesség és esetleg dió, mogyoró lehet. Mindez a gyarapodás, a boldog élet szimbóluma. Összekapcsolódik az ajándékcsomag olykor a kis aranyozott virgács átadásával mintegy jelezve, hogy a Mikulás tud a rosszalkodásról, a csínytevésekről is. A magyar Mikulás az angolszász és az orosz télapóval ellentétben december 6-án nem hoz nagyobb játékot ajándékba. Azt majd december 24-én este, Karácsony vigíliáján a Jézuska hozza, s valamennyi a karácsonyfa alá kerül. A magyar Mikulást nem vendégelik meg, de az óvodákban, az iskola alsós osztályaiban szeretettel várják, énekelnek neki. Felkészülnek a kicsik arra is, hogy a Mikulás megkérdezheti, Jó voltál? Nem fogsz többet verekedni? Tudsz egy verset mondani vagy énekelni valamit? stb. A jó viselkedés nagy ígérettétele után az ajándék egyformán jár a jó és rossz gyereknek is, mert a Mikulás megértő és türelmes, mindenkit egyformán szeret és megajándékoz. A távozó öreg Mikulást, aki

7 Kontrasztív kultúraszemiotika kognitív keretben (A Mikulás) 39 pásztorbotjára támaszkodva lassan hagyja el az óvodai vagy iskolai termet, a gyerekek újra énekkel kísérik. Az orosz Télapó Újév napján érkezik szőrmekucsmát visel nincs szemüvege pásztorbotja van Hópelyhecske kíséri hosszú bundája vagy kabátja van Vékony övet visel a szakálla hosszú az ajándékokat zsákban hozza az ajándékokat a fenyőfa alá teszi trojkán érkezik vékony, magas alakja van az öltözéke általában piros vagy égszínkék színű, néha fehér, hímzéssel díszített Az angol Santa Claus Karácsony első napján érkezik bojtos sapkát visel néha szemüveget hord néha van pásztorbotja is manók kísérik (német és magyar területen krampuszok ) rövid kabátja van derékszíjat vagy széles övet visel a szakálla rövid az ajándékokat puttonyban hozza, az angoloknál süteménnyel és tejjel vendégelik meg a kandalló kéményén ereszkedik le, és az ajándékokat nagy zokniba teszi szarvasok húzta szánon érkezik telt alakja van egyszerű, piros öltözék, fehér szőrmeszegéllyel A magyar Mikulás külső megjelenését tekintve az orosz Télapó és a nyugati Santa Claus között helyezkedik el. A ruha és az ajándékok szemiotikai jelentéssel bírnak. Különféle jókívánságokat szimbolizálnak: a piros öltözék az öröm és életerő szimbóluma, a csokoládé és a cukorkák az édes életet szimbolizálják, az alma, a narancs a termékeny életre utal, a dió, mogyoró a gazdagság és pénz szimbóluma. Ez a szimbolika más

8 40 Cs. Jónás Erzsébet folklórhoz kapcsolódó tavaszi és nyári ünnepekben is ismétlődik. De a fény várása, a hosszabbodó napsütéses napok ünnepe különösen a zord telű Oroszországban talán a legfontosabb mindegyik között. Ezért az oroszok leginkább a Télapó ünnepében érzik magukat kompetensnek. A kulturális globalizáció és motívumvándorlás miatt az ünnep részletei már gyakran összekeverednek, divathatás miatt is átkerülnek egyik kultúrából a másikba. Magyarországon e hatás leginkább az angolszász hagyományok újabb kori megjelenésében érhető tetten, amit felerősít az amerikai Mikulás témájú játékfilmek népszerűsége a decemberi ünnepkör idején mind a televízióban, mind a világhálón. A mikuláscsomag társadalom-szemiotikai metaforikus megjelenését tapasztaljuk a felnőttek világában. Magyarországon így nevezik a szabálytalan parkolásért a büntetést tartalmazó fóliába zárt hivatalos felszólítást köznyelvi szakzsargonban. A gépkocsik szélvédőjére tűzött mikuláscsomag, amely piros műanyagborítójával valóban emlékeztet a kedves Mikulás ajándékára, meglepetésként éri ugyan az óvatlan gépkocsivezetőket, de ez a meglepetés koránt sem olyan kellemes, mint a gyerekek december eleji édességcsomagja. Közelebbi és távolabbi kapcsolódások gazdagíthatják a nyelvben rögzült kognitív világismeretünket a Mikulás kapcsán: Az 50-es években hivatalosan Télapónak nevezték a gyerekek december 6-ai ünnepét, ám akkor is mikuláscsomagot és nem télapócsomagot kaptak a kicsik. A karácsony környékén gyakori mikulásvirág szép vörös leveleiről kapta a nevét, de magyarul sose nevezték télapóvirágnak. Sorolni lehetne a Mikulás kapcsán a kultúránként és nyelvenként formálódó variációkat, amelyek mind a nyelvhasználatban, a szövegértésben, a nyelvtanulásban, mind az adekvát fordításban fontos szerepet játszanak. A kognitív keretű vizsgálódás megkülönbözteti a jelentésképzés, vagyis a konceptualizáció folyamatában a figura és az alap fogalmát. A figura-alap viszony szerepe kapcsán Tolcsvai Nagy Gábor hangsúlyozza, hogy a szövegekben mind szintaktikai, mind szemantikai szempontból megkülönböztethetők fontosabb, feltűnőbb és kevésbé fontos, kevésbé feltűnő egységek. A megkülönböztetés alapja a foregrounding, a szöveglétrehozás és szövegmegértés során lezajló műveletek keretében történő előtérbe helyezés, vagyis az a szerkezeti és műveleti jellemző, amely a szöveg bizonyos elemeit fontosabbnak, kiemelkedőbbnek tartja a többinél, és ezáltal a jelentésképző feldolgozásban előtérbe helyezi ezeket. A feltűnőbb nyelvi kategóriák figuraszerűek, a kevésbé feltűnőek alapszerűek (Tolcsvai Nagy 2001a: 48 49). Ilyen értelemben a nyelvi kulturológiában, a kultúraszemiotika nyelvi leképeződésében a Mikulás kapcsán az alap a közös istenségképből a kisgyerekek világában a szerető, ajándékosztó nagyapa-figurájává szelídült szakállas férfialak, s a figura, a stílusbeli sokszínűség a kultúránkénti eltérés, amely országonként változó elemekkel előtérbe kerül. A szövegtanból ismert figyelemirányítás a szemiotikai jelenségek rendszerének összevetésében is meghatározó. Az orosz, az angolszász, és a német kultúrában a Mikulásnak és kísérőinek különböző jellegzetességei, figurái kapnak hangsúlyt, miközben mindvégig megmarad az alap azonossága. Ez a kettősség teszi lehetővé, hogy egyrészt azonos jegyei alapján felismerjük, hasonló vonásaik alapján egy családba soroljuk, kategorizálni tudjuk a Mikuláshoz kapcsolódó fogalmakat, másrészt el tudjuk különíteni, csoportosítani a kultúránkénti eltéréseket. A magyar Mikulás alakját figyelve azt látjuk, hogy benne a keleti és a nyugati figurális jegyek bizonyos fokig összekapcsolódnak. Ugyanakkor megvannak a sajátosan magyar vonásai is:

9 Kontrasztív kultúraszemiotika kognitív keretben (A Mikulás) 41 A magyar Mikulás december 6-án érkezik bojtos sapkát visel néha szemüveget hord bottal a kezében jár krampuszok kísérik hosszú palástot vagy kabátot visel nincs öve a szakálla hosszú az ajándékokat puttonyban hozza Az ajándékokat és a virgácsot az ablakba helyezett cipőkbe teszi rénszarvas szánon vagy gyalog érkezik vékony vagy telt alakja van a ruházata piros színű, fehér szőrmeszegély díszíti 2.4. A Mikulás szemiotikai jegyeinek verbális, auditív megjelenése A vizuális jegyek verbális, illetve auditív megjelenését a Mikulást váró gyermekdalokban kísérhetjük nyomon. (Félkövérrel kiemeltük a szemiotika vizuális morfológiai elemeinek nyelvi reprezentációit.) A szövegváltozatok felvetik a fordítás kognitív hátterének univerzális és kultúra-specifikus kérdéseit is. Ám ezek a gyerekdalok még nemigen terjednek fordításban, legfeljebb az iskolai órákon nyelvtanulási céllal kapnak másik nyelvű szövegértelmezést. Az angol dalszövegekben szemléletes képet kapunk a szánon érkező Santa Clausról. A világító piros orrú rénszarvasról, Rudolfról és a jó gyerekekről egyaránt szó van:

10 42 SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN 5 Oh! You better watch out, You better not cry, You better not pout, I'm telling you why: Santa Claus is coming to town! He's making a list, Checking it twice, Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town! He sees you when you're sleeping, He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, So be good for goodness sake! Oh! You better watch out, You better not cry, You better not pout, I'm telling you why: Santa Claus is coming to town! Cs. Jónás Erzsébet RUDOLPH THE RED-NOSED REINDEER 6 You know Dasher and Dancer, and Prancer and Vixen, Comet and Cupid, and Donner and Blitzen, But do you recall, the most famous reindeer of all? Rudolph the Red-Nosed Reindeer Had a very shiny nose, And if you ever saw it, You could even say it glows. All of the other reindeer Used to laugh and call him names; They never let poor Rudolph Join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say: "Rudolph with your nose so bright, 5 6

11 Kontrasztív kultúraszemiotika kognitív keretben (A Mikulás) 43 Won t you guide my sleigh tonight?" Then how the reindeer loved him As they shouted out with glee, "Rudolph the red-nosed Reindeer, You ll go down in history. Az orosz nyelv tanításában szintén jól használhatók a Télapóról szóló dalok, amelyek az ünnepkör képi világának hű tükrözői. Bennük a feldíszített fenyőfa alatt az újév köszöntése, Hópelyhecske alakja és a Télapó egyaránt megjelenik. Egy helynévvel is találkozunk a dalszövegben. Az oroszok úgy tartják, hogy a Télapó lakóhelye a sarkkörön túli Velikij Usztyug, s onnan jön el minden évben rénszarvas szánján a gyerekekhez. Európában Finnországból, Lappföldről jön a Mikulás. Közös jegyként a leghidegebb, s legtávolibb téli tájat lehet rögzítenünk mint tipikus lakóhelyet: ПЕСНЯ О ДЕДЕ МОРОЗЕ И СНЕГУРОЧКЕ 7 (Марина Беляева) Кто подарки в дом принёс В этот день прекрасный. Это Дедушка Мороз В тёплой шубе красной. В дальних устюжских лесах Их готовил долго, Чтоб в двенадцать по часам Положить под ёлку. Припев. Наступает Новый год, Всем он счастье принесёт. Бьют часы двенадцать Будем улыбаться! Дед Мороз с собой ведёт Новый год за ручку, С ним Снегурочка идёт Дед Мороза внучка. Мы желаем счастья вам, Всем, кто в этом зале. И приятно очень нам, Что вы нас узнали. 7

12 44 Cs. Jónás Erzsébet A magyar mikulásdalok vegyes képet mutatnak: bennük a Télapó és a Mikulás megnevezése mindig azonos személyt takar. De megjelenésében, kellékeiben, ajándékaiban is minden gyermekdal megegyezik: az alma, a dió, a mogyoró, az édesség, s a virgács minden zsákban ott lapul a gyerekek számára. Ugyanakkor sohasem keverhető össze ez az ajándéksor a karácsony ajándékaival, motívumaival, amelyek karácsony idején a Jézuskához kapcsolódnak. HULL A PELYHES FEHÉR HÓ 8 Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el kedves Télapó! Minden gyermek várva vár, vidám ének hangja száll. Van zsákodban minden jó, piros alma, mogyoró, Jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves öreg Télapó. TÉLAPÓ ITT VAN Télapó itt van, Hó a subája, Jég a cipője, Leng a szakálla, Zsák, zsák, teli zsák, Piros alma, aranyág. Két szarvas húzta Szán repítette, Gömbölyű zsákját Száz fele vitte. Zsák, zsák, teli zsák, Piros alma, aranyág MIKULÁS, MIKULÁS 9 Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás! Mikor jössz, mikor jössz, minden gyerek vár! Krumplicukor, csokoládé, jaj, de jó! De a virgács jó gyereknek nem való! Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás! Mikor jössz, mikor jössz, minden gyerek vár! Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás! Mikor jössz, mikor jössz, minden gyerek vár! Egyszer esik esztendőben Miklós-nap Amikor minden gyerek cukrot kap

13 Kontrasztív kultúraszemiotika kognitív keretben (A Mikulás) 45 Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás! Mikor jössz, mikor jössz, minden gyerek vár! A magyar Mikulás ajándékai 3. Kulturális szemiotika kognitív keretben A Mikulás körüli vizsgálódásunkat a megismeréstudomány kognitív keretében is elhelyezhetjük. A nyelvet, a megismerést, vagyis a kogníciót és a kultúrát a jelentés köti össze. A jelentésalkotás mentében ötlépcsős folyamat írható le: 1. Valamely entitás (dolog, tárgy, jelenség) strukturális jellemzőinek megállapítása. Esetünkben ez a decemberi ünnepkör Mikulás-figurájának elhelyezése időben és térben. 2. Olyan kategóriareprezentáció keresése, amely strukturálisan hasonló az illető entitáshoz. Elemzésünkben a magyar, az angolszász és az orosz Télapók, Mikulások hasonlósága morfológiailag, szemantikailag igazolást nyert. 3. A leginkább hasonlító kategóriareprezentáció kiválasztása. A Mikulás és a Télapó figurája a téllel, a gyerekek megajándékozásával, a jellegzetes öltözékkel, az öreg szakállas jóságos férfialak azonosságával írható körül. 4. Az entitással kapcsolatos következtetések levonása. Számunkra azt jelentette, hogy azonos osztályba soroltuk a december 6-án érkező Mikulást az angolszász Santa Claus-szal, aki december 25-én reggel érkezik, s a január elsejét köszöntő Gyed Moroz orosz alakjával. Ugyanakkor megállapítottuk a különbségeket is, amelyek egyedivé teszik a figurákat, de az előbbi jegyek együtt szükségesek és elégségesen a kategorizáció elvégzéséhez, az azonos kategóriába soroláshoz. 5. A kategorizációval kapcsolatos információk tárolása. Azt a morfológiai, szintaktikai és pragmatikai jelentéshalmazt foglalja magába, amelynek leírására a

14 46 Cs. Jónás Erzsébet fentiekben törekedtünk, de amelyet tovább szélesíthetünk, mélyíthetünk (vö. Barsalou 1992, Kövecses 2010, Tolcsvai Nagy 2010). A decemberi ünnepkör kulturális ismeretei e háttérinformációk közé tartoznak. Láthattuk, hogy a prototipikus kategorizáció a kulturális szemiotikában is élő folyamat. Az elsődleges, központi jelentéseken túl (alap) a periférikus jelentések pontosan leírhatók (figura). Ezek adják azt a sokszínűséget, amely a mi esetünkben a Mikulás, illetve Télapó figurájának kultúránként specifikus vonásait jeleníti meg (vö. Lakoff 1987). Az elvont szimbólumok és a nyelvi kifejezések a kép sémák útján nyerik el jelentésüket. A világot így tudjuk értelmezni. Ugyanazt az entitást vagy eseményt anyanyelvünkön is különböző módon értelmezhetjük, konceptualizálhatjuk, s így változatos nyelvi kifejezésekkel írhatjuk le. Több nyelvre, több kulturális háttérre gondolva ez a megismerési folyamat további összetevőkkel bonyolódik. Ezek az ismerethalmazok sohasem fedik egymást tökéletesen, de mindig tartalmaznak olyan bázisinformációt, amely alapjelentésükben felismerhetővé, kategorizálhatóvá teszi a fogalmat, fogalomkört. A Mikulás esetében a magyar, az angol és az orosz figura az ajándékozás fogalmával, a szakállas istenségnek a jóságos nagyapa-szereppé szelídített képi megjelenésével, s a gyermekmesékből ismerős kísérő szereplők sokszínűségével írta be magát az európai kalendáriumok rituáléi közé. A közös alap teszi felismerhetővé a Mikulás konceptuális rendszerét a három nyelv hozzá kapcsolódó, különböző fogalmi és nyelvi információhalmaza ellenére is: 2. ábra. Összegzés A kultúrát úgy határozhatjuk meg, mint a jelentések olyan halmazát, amelyet egy adott nyelvhasználó közösség elfogad és sajátjának ismer. A kultúra jelentéseinek egyik tárháza a nyelv. A legegyszerűbb dolgoknak is van kultúraspecifikus lehorgonyzottságuk. A kognitív nyelvészet a kulturális jelentésképző folyamatok esetében tágan értelmezendő.

15 Kontrasztív kultúraszemiotika kognitív keretben (A Mikulás) 47 Minden szövegként leírható, nyelvi rendszereknek megfelelően viselkedő (szemantika, pragmatika, szintaxis) komplex szemiotikai jel például az általunk bemutatott Mikulásünnepkör vizsgálható a megismeréstudomány eszközeivel. Jogosan véli számos nyelvész, hogy a kognitív társadalomtudomány, a kognitív szemiotika vagy kognitív szemantika megfelelőbb lenne, mert pontosabban fejezné ki a vizsgálódás tárgyát és módját (Kövecses Benczes 2010 : 221). Elemzésünk a kontrasztív kulturális szemiotika kognitív keretbe helyezésével a Mikulás kapcsán erre tett kísérletet. A fenti kognitív keretű kulturális szemiotikai vizsgálódásunk ugyanakkor arra is törekedett, hogy segítséget nyújtson a nyelvtanároknak a kultúraközvetítés vizuális és verbális, illetve auditív elemeinek tudatos meglátásához és feldolgozásához egyetlen komplex szemiotikai jel, a Mikulás ünnep szemantikai elemzésében és interkulturális kontextusainak feltárásában. Irodalom Barsalou, Lawrence Cognitive Psychology.Hillsdale: Lawrence Erlbaum. Cs. Jónás Erzsébet Ismerkedjünk a szemiotikával! Nyíregyháza: Krúdy Könyvkiadó. Иванов, Вяч. Вс Очерки по истории семиотики в СССР. Москва: Наука. Kövecses, Zoltán Benczes, Réka Kognitív nyelvészet. Budapest: Akadémiai Kiadó. Крейдлин Г.Е. Кронгауз М.А Семиотика, или азбука общения. Москва: Флинта. Лотман, Ю. М Беседы о русской культуре. СПб.: Искусство. Lakoff, George Women, Fire, and Dangerous Things. Chicago: The University of Chicago Press. Ortutay Gyula (főszerk.) Magyar néprajzi lexikon III. [Венгерская фольклорная энциклопедия](k Né). Budapest: Akadémiai Kiadó Ortutay Gyula (főszerk.) etnoszemiotika Степанов, Ю.С Семиотика. Москва: Изд. АН СССР. Степанов, Ю.С. (ред.) Семиотика. Москва: Наука. Степанов, Ю.С В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. Москва: Наука. Tolcsvai Nagy Gábor 2001b. Két napihír összehasonlító stílusérték-vizsgálata befogadói válaszok alapján. Magyar Nyelvőr 125. évfolyam Tolcsvai Nagy Gábor Kognitív szemantika. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara.

16

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 12-06

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 12-06 MAGYAR SZABVÁNY MSZ 12-06 Útmutató a Mikulás-ünnepi hagyományokhoz Guidelines for Sint-Nicolaas festivities ICS 01.120 Hivatkozási szám: MSZ 12-06:2015 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET (11 oldal) Az útmutató

Részletesebben

KÖZNEVELÉS SÓLYOM BARBARA KÖRNYEZETI NEVELÉS AZ EGYÉNI KIS LÉPÉSEK IS SOKAT SZÁMÍTANAK KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

KÖZNEVELÉS SÓLYOM BARBARA KÖRNYEZETI NEVELÉS AZ EGYÉNI KIS LÉPÉSEK IS SOKAT SZÁMÍTANAK KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 70. ÉVFOLYAM / 10. SZÁM 2014. DECEMBER KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT KÖRNYEZETI NEVELÉS ÖKOISKOLÁK, FENNTARTHATÓSÁG, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Generációs-híd program. Fogadd örökbe a Nagyit tevékenység

Szakmai beszámoló. Generációs-híd program. Fogadd örökbe a Nagyit tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Fogadd örökbe a Nagyit tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

F00670 Karácsonyi kártya borítékkal Méret: 7x11cm Mennyiség: 10 db Tipus: Hóemberes piros, hóemberes kék, pingvin piros Ár: 478.

F00670 Karácsonyi kártya borítékkal Méret: 7x11cm Mennyiség: 10 db Tipus: Hóemberes piros, hóemberes kék, pingvin piros Ár: 478. F00670 Karácsonyi kártya borítékkal Méret: 7x11cm Mennyiség: 10 db Tipus: Hóemberes piros, hóemberes kék, pingvin piros Ár: 478.- Ft/db F051500 Karácsonyi ajándékkísérő Mikulás Mennyiség: 8 db Ára: 570.-

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu)

Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) 2010 december 05. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Krisztus után 245-ben Kis-Ázsia-i Anatóliában, Patara városában született, egy gazdag

Részletesebben

Karácsonyi Katalógus

Karácsonyi Katalógus Karácsonyi Katalógus Szívből Csoki Boldog Karácsonyt (gömb) 100 g / 16 db/# Szívből Csoki Boldog Karácsonyt (szarvas) 100 g / 16 db/# Szívből Csoki Jó voltál? 100 g / 16 db/# 9025 Győr, Bécsi út 14. 2014

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

CHRISTMAS RHYMES AND SONGS

CHRISTMAS RHYMES AND SONGS CHRISTMAS RHYMES AND SONGS FOR CHILDREN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÜRÉSZ-MAYERNIK MELINDA BABA- ÉS GYERMEK ANGOL OKTATÓ, TANÁCSADÓ ANGOL KALAUZ PROGRAM ALAPÍTÓJA www.angolkalauz.hu www.facebook.com/angolkalauz THE

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat Fedezze fel karácsonyi ajánlatunkat A karácsony már a küszöbön áll Gondolkodott már azon, mivel lepje meg szeretteit? Egy tökéletes és stílusos ajándékot keres? Állítsa össze egyedi szettjét, vagy válasszon

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

Boot mikulás zokni akasztóval (I0902319) Méret: 40 x 27 cm Ár: 393.-Ft+Áfa/db. Amazing mikulás zsák (I 0902306) Méret: 25 x 30 cm Ár: 335.

Boot mikulás zokni akasztóval (I0902319) Méret: 40 x 27 cm Ár: 393.-Ft+Áfa/db. Amazing mikulás zsák (I 0902306) Méret: 25 x 30 cm Ár: 335. Linz Mikulás zokni (e7794) Filcbol készült Mikulás zokni Méret: 25,5 x 39 cm Ár: 340.-Ft+Áfa/db Boot mikulás zokni akasztóval (I0902319) Méret: 40 x 27 cm Ár: 393.-Ft+Áfa/db NOBO (LCX1013) Mikulás csizma.

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat Fedezze fel karácsonyi ajánlatunkat A karácsony már a küszöbön áll Gondolkodott már azon, mivel lepje meg szeretteit? Egy tökéletes és stílusos ajándékot keres? Állítsa össze egyedi szettjét, vagy válasszon

Részletesebben

Húsvét Magyarországon

Húsvét Magyarországon Húsvét Magyarországon 1. Történelem A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik

Részletesebben

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat)

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) Barátka Agnieszka (Lengyelország) Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) célcsoport: időkeret: magyarul tanuló külföldiek (középhaladók) 2 x 90 perc tanítási célok: - az ünnepek témakör feldolgozása - az olvasott

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

2

2 1 SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 66. SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

Nyelvi szocializáció etnikailag vegyes házasságokban

Nyelvi szocializáció etnikailag vegyes házasságokban TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány XII. évfolyam 1-2. szám 2012. KARMACSI ZOLTÁN II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hodinka Antal Intézet, Beregszász, Ukrajna kozi1526@gmail.com Nyelvi

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA. A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben

H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA. A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben Pandora Könyvek 36. kötet H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Művészettörténeti fejtegetések

Művészettörténeti fejtegetések Művészettörténeti fejtegetések A tanulmány-trilógiám harmadik fejezete nem ténykérdéseket tárgyal, hanem művészettörténeti dolgokra akarja felhívni a figyelmet. Azonban az, hogy a harmadik részt megérthessék,

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Ki valójában a Mikulás? 2012 december 06., csütörtök 00:02

Ki valójában a Mikulás? 2012 december 06., csütörtök 00:02 December elején a gyerekek izgatottan várják, mit hoz a Mikulás, a világ más tájain pedig a karácsonyi ajándékokat remélik tőle. Itt is, ott is talán csak azt bánják, hogy sosem sikerül megpillantaniuk

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

"Rudolf" karácsonyfa (A761393) Karácsonyfa, fa talapzaton, mûanyag ágakkal és díszekkel. Méret: 35 170 mm Ár: 189.-Ft+Áfa/db

Rudolf karácsonyfa (A761393) Karácsonyfa, fa talapzaton, mûanyag ágakkal és díszekkel. Méret: 35 170 mm Ár: 189.-Ft+Áfa/db HELSINBORG (LCX1349) 6 darabos fa karácsonyfadísz szett. Átlátszó fedelû kartondobozban. Méret: 20X5X1CM Ár: 452.- Ft+Áfa/db WOODTREE (LCX1278) Karácsonyfa alakú fadekoráció 12 db különbözo ráakasztható

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

SINTERKLAAS Amsterdam, 2010 november 14.

SINTERKLAAS Amsterdam, 2010 november 14. SINTERKLAAS Amsterdam, 2010 november 14. A Sinterklaas jellegzetesen holland ünnep, amikor a hollandok sajátos módon, a vidámság és a kreativitás ötvözetével fesztelenül mutatják meg érzelmeiket. Sint

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 4432 Nyíregyháza Kollégium u. 54. sz.

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 4432 Nyíregyháza Kollégium u. 54. sz. Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 4432 Nyíregyháza Kollégium u. 54. sz. December az év tizenkettedik hónapja, 31 napos, jelentése tíz, arra utal, hogy régen ez volt a tizedik hónap a

Részletesebben

Fiatal lány vagy öregasszony?

Fiatal lány vagy öregasszony? Zöllner-illúzió. A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt váltakozó irányúnak látszanak. És bár egyiküket sem látjuk párhuzamosnak a szomszédjával, ha figyelmesen és tudatosan

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

MAGIC PARTY-BOX. BoZSS2-9 Fehér Hópehely Dekoráció Karácsonyra - 9 cm-es, 10 db-os. Anyaga: karton. Ára:1255.-Ft/cs

MAGIC PARTY-BOX. BoZSS2-9 Fehér Hópehely Dekoráció Karácsonyra - 9 cm-es, 10 db-os. Anyaga: karton. Ára:1255.-Ft/cs Bp92746 Hópehely Dekoráció Karácsonyra Mérete: 13 cm. Ára:604.-Ft/cs BoZSS2-9 Fehér Hópehely Dekoráció Karácsonyra - 9 cm-es, 10 db-os Ára:1255.-Ft/cs BoZSS2-13 Fehér Hópehely Dekoráció Karácsonyra - 13

Részletesebben

Sémi összehasonlító nyelvészet

Sémi összehasonlító nyelvészet Sémi összehasonlító nyelvészet BMA-HEBD-303 Biró Tamás 5. A nyelvtörténeti rekonstrukció alapjai. Jelentéstan. 2016. március 30. Összehasonlító rekonstrukció: alapok A történeti rekonstrukció klasszikus

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

Vučedoli leletek szláv forrásokban

Vučedoli leletek szláv forrásokban Vučedoli leletek szláv forrásokban Tóth Imre Vučedol,vagy Zók? című írása adta az ötletet,hogy utána keressek a vučedoli leleteknek szláv forrásokban. Először Gustav Weiß: Keramik - die Kunst der Erde:

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban

Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban Történelemtanítás a gyakorlatban Mindennapi élet és mentalitás a Kádár-korban Repárszky Ildikó Saját családi fényképeim alapján néhány elképzelhető téma, illetve az odatartozó képek elemzési szempontjai,

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Cs Tanévnyitó ünnepély 2 P Diákvezetők megválasztása - Pattantyús 3 Szo 4 V 5 H Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Sz 11 V 12 H Szülői értekezlet

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján!

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Szia! Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Mivel nyakunkon a májusi nyelvvizsga-időszak, ez a tréning azoknak nyújt segítséget, akik már középfok környékén vannak, és szeretnének

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

1 SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 64. SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

NÉZZÜK, HOGY KI MILYEN?

NÉZZÜK, HOGY KI MILYEN? NÉZZÜK, HOGY KI MILYEN? Lecke (Kezdő 1. / 5.) MELLÉKNEVEK Eddig egyszerű főnevekkel foglalkoztunk. Eljött az ideje, hogy a figyelmünket egy kicsit másra helyezzük; egyszerű melléknevekre. Ezeket a szavakat

Részletesebben

Feladatlap (kommunikáció 9. osztály)

Feladatlap (kommunikáció 9. osztály) Feladatlap (kommunikáció 9. osztály) 1. Egészítsd ki a táblázatot a kommunikációs folyamat tényezőivel! valóság (világ) beszédhelyzet adó (beszélő) kód (nyelv) üzenet (közlemény) vevő (hallgató) 7 p. 2.

Részletesebben

Önálló labor feladatkiírásaim tavasz

Önálló labor feladatkiírásaim tavasz Önálló labor feladatkiírásaim 2016. tavasz (ezekhez kapcsolódó saját témával is megkereshetnek) Mészáros Tamás http://www.mit.bme.hu/~meszaros/ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

Kognitív nyelvészet. Kognitív szemantika Kognitív grammatika

Kognitív nyelvészet. Kognitív szemantika Kognitív grammatika Kognitív nyelvészet Kognitív szemantika Kognitív grammatika Charles Fillmore Leonard Talmy Ronald Langacker George Lakoff Adele Goldberg A formalista nyelvészet és kognitív nyelvészet céljai Formalista,

Részletesebben

Dinamikus geometriai programok

Dinamikus geometriai programok 2010. szeptember 18. Ebben a vázlatban arról írok, hogyan válhatnak a dinamikus geometriai programok a matematika tanítás hatékony segítőivé. Reform mozgalmak a formális matematika megalapozását az életkjori

Részletesebben

A deixis megjelenési formái a prozódiában

A deixis megjelenési formái a prozódiában A deixis megjelenési formái a prozódiában Erdős Klaudia ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Bevezetés - deixis A deixis fogalma - ógör. deiktikos mutatás - megnyilatkozás körülményeire mutat Típusok

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

SÍ- ÉS A MAGASHEGYI TÚRÁZÁS, NORDIC WALKING

SÍ- ÉS A MAGASHEGYI TÚRÁZÁS, NORDIC WALKING Sporttudományi képzés fejlesztése a Dunántúlon 2015 TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0003 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Sporttudományi és Testnevelési Intézet SÍ- ÉS A MAGASHEGYI TÚRÁZÁS, NORDIC

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

Decemberi hírlevél. Sok szeretetettel üdvözlöm minden Olvasómat! Tartalomjegyzék:

Decemberi hírlevél. Sok szeretetettel üdvözlöm minden Olvasómat! Tartalomjegyzék: Decemberi hírlevél I. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Sok szeretetettel üdvözlöm minden Olvasómat! Aki nem ismerne, annak bemutatkozom: Némethné Szabó Orsolya vagyok. Kéz- és lábápoló, műkörömépítő, 3D Műszempilla Stylist.

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

JELENKOR. Propaganda Hitler után

JELENKOR. Propaganda Hitler után JELENKOR Propaganda Hitler után Thomas Mergel 1 Propaganda Hitler után című könyvében elsősorban azt vizsgálja, milyen politikai elvárások születnek a szavazók és a politikai aktivisták választások alatt

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

A nem tipikus szövegek jelentésreprezentációjának egy kérdéséről

A nem tipikus szövegek jelentésreprezentációjának egy kérdéséről MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 51 (2013): 169 177. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA A nem tipikus szövegek jelentésreprezentációjának egy kérdéséről DOBI EDIT Nem újdonság,

Részletesebben

A költői kép szemiotikai és irányzati vizsgálata a két világháború közti magyar költészetben

A költői kép szemiotikai és irányzati vizsgálata a két világháború közti magyar költészetben áthé Dénes A költői kép szemiotikai és irányzati vizsgálata a két világháború közti magyar költészetben rdélyi Tudományos Füzetek 252 Az rdélyi úzeum-gyesület Kiadása Kolozsvár, 2005 egjelent a Nemzeti

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

XVI. József Attila (2.)

XVI. József Attila (2.) XVI. József Attila (2.) 1. Mit nevezünk komplex képnek? 2. Mi a szerpentin-példázat lényege? 3. Mi jellemzi az önmegszólító verstípust? 4. Mi jellemzi az időszembesítő verstípust? 5. Milyen lírai műfajokkal

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE

8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE 8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE A tanév rendje Első tanítási nap 2011.szeptember 1. Őszi szünet Téli szünet Az őszi szünet 2011. november 2-tõl november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október

Részletesebben