Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!"

Átírás

1 bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Reményeink szerint a Biohulladék Magazin legújabb számának összeállításával bizonyítani tudjuk kedves olvasóinknak, hogy a lap legfontosabb küldetése a gondolkodásmód megváltoztatása és a környezeti tudat formálása a legkorszerûbb szakmai ismeretek átadásán keresztül. Nemrégiben közel-keleti szakmai úton jártam, ahol még egyértelmûbbé vált számomra, hogy komoly gazdasági és környezeti érdekek rejlenek a hulladékgazdálkodásban bekövetkezett szemléletváltásban. A hulladékok esetében néhány évvel ezelôtt még megsemmisítésrôl, lerakásról beszéltünk, ma már a hulladék kifejezést is egyre óvatosabban használjuk, hiszen sokkal pontosabban fogalmazunk, ha erôforrásokról beszélünk. A mi esetünkben a biohulladékok energiaforrások, ha anaerob úton biogázt állítunk elô belôlük, vagy amikor komposztot készítünk belôlük és tápanyagokhoz juttatjuk a talajokat és a növényeket. Ezeken túlmenôen a komposztok felhasználása hozzájárul ahhoz is, hogy a talajok szénmegkötô potenciálját még jobban kihasználhassuk és így hozzájáruljunk a CO 2 kibocsátás csökkentéséhez. A komposztok felhasználása a talajjavításban, a szervesanyag-utánpótlásban nálunk is óriási jelentôségû, de azokban az országokban, ahol a talajok humusztartalma alacsony (többek között Európa mezôgazdasági területének 45%!), a biológiailag bontható hulladékok elpocsékolása teljességgel indokolatlan és érthetetlen. Ezekben a régiókban a komposztálás szempontjából a végtermék értéke, míg a jobb termôhelyû térségekben a hulladék mennyiségének csökkentése, a kedvezôtlen környezeti hatások csökkentése az elsôdleges hajtóerô. Óriási hiba lenne azonban ezekben az országokban így hazánkban is lebecsülni a komposztok hasznát, és kezelt hulladékként az ártalmatlanítás irányába vinnünk el a komposztokat! Sajnos az utóbbi idôben több rossz példát is láttunk ezzel kapcsolatban. Mindezek tükrében ebben a lapszámunkban is kiemelten foglalkozunk a komposztok hasznosításával, az elmúlt számokban bemutatott minôségbiztosítási rendszerek után ezúttal elsôsorban a gyakorlati kérdésekkel. Nagy örömünkre szolgál és büszkén ajánljuk figyelmükbe a minisztérium és a tudományos élet elismert képviselôjének cikkeit is. Tisztelettel: Dr. Alexa László Tartalomjegyzék / Table of contents Bevezetô / Editorial... 1 A mûszakilag nem megfelelô hulladéklerakók bezárása múlt és jövô / Closing down technically inadequate landfills past and future... 2 Helyzetértékelô elemzés a magyarországi komposztálásról / An Analysis of the Hungarian Composting Scene.7 Komposztok kijuttatása szervestrágyaszóró berendezésekkel / Spreading Composts with Organic Manure Spreaders Tudományos melléklet / Scientific section Szétválasztási technológiák a biomassza feldolgozásban: Osztályozás / Separation technologies on biomass production: Classification Fás szárú energianövények termesztése: területválasztás és termôhely vizsgálat / Cultivating woody energy plants: choice of area and examination of cultivation site Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége / Association of Environmental Service Providers and Producers ÖKOINDUSTRIA Dear Readers, We hope that through having compiled the latest issue of Biowaste Magazine we can prove that the most important mission of the Magazine is to promote a change in attitude and raise environmental awareness through sharing the latest and most up-to-date professional information. Recently, during my business travels to the Middle East it has become even clearer to me that there are important economic and environmental interests lying in the change of attitude happening in waste management. While in relation to waste a few years ago we talked about elimination and deposition, today we are increasingly careful about using the term waste itself as we are likely to be more specific about defining our terms when talking about resources. In our case, bio wastes are resources when they are used to generate biogas or make composts, the latter of which can then be used as nutrients for the soil and plants. Furthermore, the utilization of composts also helps increase the carbon fixing potential of soils and thus contributes to the reduction of CO2 emissions. Utilizing composts to improve soils and to supply organic matter is of great importance in Hungary, but is of even greater significance in countries where the humus content of soils is low (which covers about 45% of agricultural land in Europe!). Thus, wasting biodegradable waste is absolutely unjustified and incomprehensible. From the point of view of composting, the primary motivation in such humus-poor regions is to increase the value of the final product, while in regions where the soil is of better quality it is the reduction of waste and of unfavorable environmental impacts. At the same time, it would be a huge mistake to undervalue the usefulness of composts even in these countries including Hungary -, and put the emphasis on waste disposal. Unfortunately, there have been several bad examples recently in this field. In view of the above, in our current issue we are placing special emphasis on the utilization of composts; however, after introducing quality management systems in previous issues of the Magazine, now we are focusing on practical issues. We are honored to also feature articles from the Ministry of Environment and Water as well as from well-known and respected scientists, to which I would like to call your kind attention to. Sincerely, Dr. László Alexa Biohulladék 1

2 JOGszabály Legal background > Dr. Farkas Hilda fôosztályvezetô Környezetvédelmi és vízügyi minisztérium A hulladéklerakók mûködésének mûszaki feltételeire vonatkozó határidôk a vonatkozó európai uniós jogi aktusokban már 1999-ben megjelölésre kerültek. A hulladéklerakókról szóló, április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 14. cikke szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az irányelvben foglalt mûszaki A mûszakilag nem megfelelô hulladéklerakók bezárása múlt és jövô A nem megfelelô mûszaki védelemmel ellátott hulladéklerakók jelentôs környezeti, egészségügyi kockázatot jelentenek, mivel elszennyezhetik a felszíni és felszín alatti vizeinket, illetve a bomlástermékekbôl származó gázok hozzájárulnak a légkör szennyezéséhez. Ezért fontos, hogy az ilyen lerakók biztonságosan bezárásra kerüljenek és csak a megfelelô mûszaki védelemmel ellátott lerakók üzemelhessenek a jövôben. Modern lerakó építése / Proper landfill is under construction feltételeknek nem megfelelô lerakók legkésôbb az irányelv hatályba lépését követô nyolc év elteltéig, azaz július 16-ig bezárásra kerüljenek. Az irányelvet a január 1-jétôl hatályos Hulladékgazdálkodási Törvény harmonizálta. A lerakók bezárásával kapcsolatos fölkészülést a környezetvédelmi tárca 2002-ben kezdte meg egy PHARE fölméréssel, amelyben meghatároztuk az országban mûködô lerakók számát és állapotát. Ezen fölmérés rávilágított arra is, hogy az irányelvnek való megfelelés elsôsorban a telepüési szilárd hulladéklerakók esetén jelent majd nagy feladatot, a meglévô mûködô veszélyes hulladék lerakók, illetve a csak alacsony szervesanyag-tartalmú, többnyire egynemû, nem veszélyes ipari hulladék lerakók ezeket a követelményeket kielégítik ben több mint 2600 különbözô állapotú települési szilárdhulladék lerakót azonosítottak. Ezután országos szintû fölülvizsgálat kezdôdött, amelynek célja a lerakók környezeti állapotának meghatározása volt. Az elkészült felülvizsgálatok alapján a környezetvédelmi felügyelôségek döntést hoztak a lerakók további sorsáról. Azoknak, amelyek mûszaki állapota nem felel meg az európai követelményeknek, betelésükig, de legkésôbb július 16-áig hosszabbították meg az engedélyüket. Amennyiben a vizsgált lerakó mûszaki fejlesztéssel a megfelelô követelményi szintre építhetô ki, enge- 2 Biohulladék

3 JOGszabály Legal background Dr. Hilda Farkas, Head of Department Ministry of Environment and Water Closing down technically inadequate landfills past and future Depónia kezelése erôgéppel / Treatment of the landfill Landfills without adequate technical protection measures pose a considerable environmental and health risk as they may pollute water both above and below ground; what is more, gases produced during the decomposition processes may further pollute the atmosphere. For this reason it is essential to close down these landfills in a safe manner and ensure that, in the future, only technically adequate landfills continue to operate. délyében a felügyelôség elôírta a szükséges fejlesztések megvalósítását, mint a továbbmûködés feltételét, amelyet legkésôbb július 16-ig kell teljesíteni. A felülvizsgálati folyamat 2004-ben fejezôdött be, így minden mûködô lerakó további sorsa közismert lett mind az önkormányzatok, mind az üzemeltetôk számára. Ugyanakkor a bezáró lerakók kapacitásának kiváltására, valamint a biztonságos és a környezeti szempontokat is kielégítô ellátás biztosítása érdekében Magyarország az uniós források fölhasználásának egyik fô területeként a hulladékgazdálkodási beruházásokat jelölte meg. A hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése hazai és az elôcsatlakozási alapok forrásainak felhasználásával már 2000-ben megkezdôdött. A 12 támogatott ISPA projekt keretében eddig 14 lerakó került kivitelezésre, további 6 lerakó a elkövetkezô 1-2 év során kerül átadásra. A 12 ISPA projekt teljes támogatási összege 74 Mrd Ft volt. A Környezet és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) közötti támogatási idôszakában 2,87 Mrd Ft állt rendelkezésre hulladékgazdálkodás fejlesztési célokra. Az elôcsatlakozási alap támogatást követôen a Kohéziós Alap (KA) támogatások jelentik jelenleg is a hulladékgazdálkodási fejlesztések fô forrásait az önkormányzatok számára. KA projektek keretében várhatóan további 9 lerakó kiépítése fog megvalósulni. A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatási idôszakában hulladék- gazdálkodási rendszerek fejlesztésére mintegy 104,84 Mrd Ft használható föl. Ezzel párhuzamosan források nyíltak meg a bezárt lerakók rekultiválásához is, hogy a fölhagyott lerakók környezeti kockázatai a lehetô legkisebbre csökkenjenek. Az ISPA hulladékgazdálkodási projektek keretében mintegy 328 lerakó rekultivációja valósult, valósul meg, a KEOP keretében önálló konstrukcióként meghirdetett Települési szilárdhulladéklerakókat érintô térségi szintû rekultivációs programok elvégzése keretében a as fejlesztési idôszakban 86,3 Mrd Ft forrás áll rendelkezésre, amely 100%-os támogatás mellett kb terület rekultivációjának megvalósulását teszi lehtôvé. Az eltelt öt év alatt a korszerûtlen lerakók folyamatosan bezárásra kerültek, amelynek eredményeként 2008-ra már csak mintegy 210 korábban mûködô lerakó maradt nyitva, július 16-ig további 132 lerakó került bezárásra. Ennek eredményeként a közeljövôben az országban 80 mûszakilag megfelelô lerakó fogadja a települési hulladékokat. Ezek a korszerû lerakók az országban jelentkezô kapacitás igényt bôségesen biztosítják, és területi elhelyezkedésük alapján átlagosan km-es gyûjtôkörzetbôl fogadják a hulladékokat. (Lásd a tovább mûködô lerakók térképét) A hosszú évek alatt következetesen megvalósított intézkedés sorozatnak és a fejlesztéseknek köszönhetôen elmondható, hogy Magyarország mára az egy település-egy lerakó országából a The parameters for determining the technical conditions of landfill operations were determined in European Union legal regulations back in Paragraph 14 of the 1999/31/EC Council Decree on Landfills ordains that member states close down landfills that do not meet the technical requirements set in the directive by the end of the eighth year after the coming into force of the decree; that is, by 16 July 2009 at the latest. The directive was harmonized with the related Law on Waste Management, which came into force on 1 January The Ministry of Environment started preparation for the closures of landfills through a PHARE survey which examined the numbers and condition of landfills in Hungary. The survey highlighted that it is mainly be in the area of municipal solid wastes where meeting the requirements of the directive presents a significant challenge. Pre-existing hazardous waste dumps and low organic level (mainly homogeneous non-hazardous industrial) waste dumps are up to the required standard. In 2002, more than 2600 municipal solid waste landfills of varying condition were identified. This was followed by a nation-wide examination of the conditions of the environment of the landfills. Based on the findings, the environmental authorities made decisions concerning the future of each landfill site. For those landfills whose technical conditions are below the levels required by the European Union, operating permission was still granted until the landfill was filled to capacity, but only until 16 July 2009 or whichever was sooner. If the operating conditions of the examined landfill could be improved to the right level, the authorities determined such necessary improvements as a prerequisite to future operation and required that these improvements should be carried out by 16 July As a result of the inspection process (concluded in 2004) the future of all operating landfills was revealed to both local governments and operators. At the same time, to compensate for the loss of > Biohulladék 3

4 JOGszabály Legal background Mûködô vagy épülô lerakó capacity due to the closing of landfills and to provide safe services that are also up to environmental standards, the country made investment in waste management one of the priority areas for utilizing European funding. The development of waste management systems which used both Hungarian funds and those offered before joining the Union started back in Within the framework of the 12 supported ISPA projects, 14 landfills were built and 6 more landfills will be handed over in the coming one to two years. The 12 ISPA projects received total support of 74 billion HUF. For the funding period between 2004 and 2006 in the Environment and Infrastructure Operative Program (KIOP) the fund available for waste management developments was 2.87 billion HUF. Following pre-accession funding, the Cohesion Fund is currently the main source for local governments to fund waste management developments. During the support period of 2007 to 2013 of the Environmental and Energy Operative Program (KEOP) the amount available for developing waste management systems is billion HUF. Concurrently, there now exist funding sources for the re-cultivation of former landfills for the purpose of reducing environmental risk to the minimum. Within the framework of ISPA waste management projects, as many as 328 landfills have been, or will be, re-cultivated. Within KEOP a separate program ( Implementation of regional level re-cultivation programs for municipal solid waste landfills ) has funding of 86.3 billion HUF for the development period 2007 to Calculated at a 100% support level, this amount is enough to re-cultivate about 100 to 1200 landfill sites. magyarországon július 16. után mûködô települési szilárdhulladék-lerakók / Working Municipal Solid Waste landfills after the 16th of July 2009 in Hungary települési szilárd hulladék kezelés tekintetében modern európai országgá vált. A bezárt lerakókat az illetékes hatóságok fokozottan ellenôrzik. Amennyiben a bezárt, engedéllyel nem rendelkezô lerakók határidôn túl továbbra is fogadnak hulladékot, úgy illegális hulladékkezelést végeznek, amelyet a hatóságok a megfelelô eszközökkel szankcionálnak. Tenniük kell ezt nem csak a hazai jogszabályok miatt, hanem azért is, mert EU kötelezettségszegési eljárás keretében vizsgálhatja meg a bezárások megtörténtét, és büntetheti a nem teljesítést (ilyen szankció lehet pl. a hulladékgazdálkodást érintô EU-s támogatások felfüggesztése, befagyasztása). De nem állhatunk meg itt. Annak ellenére, hogy a kialakult hulladékgazdálkodási rendszerek lényegében lefedik és biztosítják az ellátást, fokozatosan tovább kell lépnünk, azt is figyelembe véve, hogy a jelenlegi lerakó kapacitás kb. nyolc évre biztosított, és újabb lerakók építésére már nem állnak rendelkezésre további EU-s források. Ennek fényében a II. Országos Hulladékgazdálkodási Tervben elôirányzott fejlesztéseket két fô irányba kell terelnünk. Az egyik fô feladat, hogy az ország területén további kiegészítô fejlesztésekkel közel azonos szintû szolgáltatási színvonal alakuljon ki, amely az ország lakosságának nagy része számára elérhetô olyan szelektív gyûjtési rendszer biztosítását jelenti, ami a területi adottságokhoz és a lakossági szokásokhoz leginkább illeszthetô, és megfelelôen költség-hatékony. Ezzel párhuzamosan formálni kell a lakosság szemléletét a szelektív gyûjtésben való minél nagyobb aktivitás érdekében. Ugyanakkor biztosítani kell mind a vegyes, mind a szelektíven gyûjtött hulladékok feldolgozásához szükséges kapacitásokat, de nagyobb gondot kell fordítani a megelôzéshez szükséges jogi és mûszaki feltételek fejlesztésére is. Magyarországon a települési szilárd hulladék éves képzôdô mennyisége 2006-ig nôtt, 2007-re a növekedés üteme megtört, ekkor a keletkezett települési szilárd hulladék mennyisége ezer tonna volt. A települési szilárd hulladék képzôdés mértéke jól követte a lakossági fogyasztás mértékét erôsen befolyásoló reáljövedelmek alakulását, a jövedelem 2%-os növekedése esetén átlagosan 1%-os hulladék mennyiség növekedés tapasztalható. A hatodik közössé- 4 Biohulladék

5 JOGszabály Legal background gi környezetvédelmi cselekvési program célul tûzi ki, hogy a hulladékképzôdés megelôzését célzó intézkedésekkel biztosítani kell a hulladékképzôdés gazdasági növekedéstôl történô elválasztását. Ennek érdekében Magyarországon célul tûztük ki, hogy a települési szilárd hul ladék 2014-ben ne haladja meg az 5 millió tonna (500 kg/fô/év), a háztartásokban a napi 1 kg/fô mennyiséget. A házi és közösségi komposztálás lehetôségét biztosítani kell a kiépülô új hulladékkezelô rendszerekben, el kell érni a zöldhulladékok helyben történô feldolgozását. A keletkezô hul ladék mennyiség csökkentése érdekében ki kell alakítani az újrahasználati központok országos hálózatát. A hasznosítás terén jelentôs növekedés következett be, a évi 3%-os hasznosítási arány 2008-ra 20% fölé (ebbôl 8% a fôvárosi energetikai hasznosítás), mennyiségileg 140 ezer tonnáról 930 ezer tonnára emelkedett. A növekedés egyrészt a szelektív gyûjtés és az elkülönített biohulladék-kezelés fejlesztésének köszönhetô, másrészt a gyártói kötelezettségbe tartozó csomagolási és elektronikai hulladékok hasznosítási kötelezettségeinek teljesítésébôl adódik. Az elkövetkezô években el kell érni, hogy a szelektív gyûjtés rendelkezésre álljon a lakosság 80%-a számára, így a települési szilárd hulladék hasznosítása 40% fölé emelkedjen ig a papír, üveg, fém és mûanyag hulladékokat 35%-ban kell hasznosítani ahhoz, hogy 2020-ig elérjük az Unió által meghatározott 50%-ot. Mivel a biológiailag lebomló szervesanyag tartalmú települési hul- bezárt lerakó / Closed landfill Magyarországon célul tûztük ki, hogy a települési szilárd hul ladék 2014-ben ne haladja meg az 5 millió tonna (500 kg/fô/év), a háztartásokban a napi 1 kg/fô mennyiséget. In the past five years landfills below the required operating standards have regularly been closed down, leaving only 210 old landfills in operation. By the 16th July 2009, 132 further landfills will be closed down, leaving Hungary with 80 landfills technically suitable to receive municipal wastes. These modern landfills will have enough capacity to meet Hungarian demand for waste disposal. Wastes will be delivered to these landfills from an average distance of 40 to 50 km. (See figure xxx for an overview of sites which will remain open after July 2009.) Thanks to many years of development and consistent implementation of measures, Hungary has changed from a one town one landfill country into a European country that is considered modern from the view of municipal solid waste management. Closed landfill sites are regularly monitored by the relevant authorities. When a landfill that has been closed (and is without necessary permits) is found to be still receiving wastes, appropriate sanctions are imposed by the authorities. This is necessary not only to comply with Hungarian regulations but also with European Union law, since the EU may examine the closure of landfill sites, and if the law is violated, impose punitive sanctions (such as suspending or freezing EU funding for waste management). However, the process must not stop at this point. Even though the existing waste management systems meet demand, continuous development is needed considering that present landfill capacity is enough only for about the next eight years and no more EU funding is available for new landfills. In the light of this observation, the measures specified in the 2nd National Waste Management Plan should be aimed in two main directions. One of the main tasks together with further development is to build up a system the quality of which is more or less the same across the whole country. This means that a selective waste collection system needs to be set up that is accessible to the majority of the people, suits regional characteristics and the customs of the population and is also cost-efficient. The awareness of the population should also be raised in order to involve as many people in selective waste collection as possible. In addition to these requirements, the right processing capacities also need to be ensured for both selectively collected and mixed wastes. Further, the legal and technical conditions for waste prevention must be prioritized. In Hungary the amount of municipal solid waste produced increased until In 2007 the increase stopped at 4,593 thousand tons of municipal solid waste. The degree of increase was closely and clearly connected with changes in real wages that strongly influence people s consumption. A 2% increase in wages results in an average increase of 1% in the amount of waste. The sixth communal environmental action program is geared to use preventive measures to ensure a decrease in waste production and to ensure that waste production and economic growth are not linked. To achieve this goal in Hungary, the aim > Biohulladék 5

6 JOGszabály Legal background > is to keep the amount of municipal solid waste at a maximum of 5 million tons in 2014 (500 kg/person/year) and in households a maximum of 1 kg/person daily. In the newly-set-up waste processing systems, the opportunity for household and communal composting must be ensured and the local processing of green wastes must be realized. A national network of recycling centers must be established to reduce the amount of waste produced. There has been a significant increase in the area of waste utilization. The utilization proportion of 3% in 2000 increased to over 20% in 2008 (8% energetic utilization in the capital city); that is, it increased from 140 thousand tons to 930 thousand tons. The increase took place due to the development of selective collection and separate biowaste processing as well as to introduction of producer responsibility concerning packaging and electronic waste utilization. In the coming years selective collection must be made available to 80% of the population so that municipal solid waste utilization rates can increase to over 40%. By % of paper, metal and plastic wastes must be utilized in order to reach the 50% expected by the European Union by As the dumping of municipal solid wastes containing biodegradable organic matter is limited, the establishment of composting and biogas plants and compost quality assurance systems should be supported. Stabilization of biodegradable organic matter from the remaining waste can be carried out using mechanical-biological waste pre-processing. (The diagram below shows the ratio of planned processing methods). To achieve this, a number of processing plants of this kind will be built. Energetic utilization of municipal solid wastes must also be more extensive. The separation and energetic utilization of the combustible fraction from mechanical-biological waste pre-processing can be done using power plants, cement factories and waste power plants. The communal collection system of wastes for which the producer has responsibility must be further developed (e.g. to include packaging material, batteries, electronic wastes and tires). Waste that still remains despite preventive measures and utilization must be eliminated without causing any health and environmental risks. In Hungary today almost 70% of waste produced is eliminated primarily using landfills, which are at the bottom of the waste management hierarchy. To protect existing landfill capacity the proportion of dumped wastes should decrease to under 60%; moreover, by 2016 the amount of dumped biodegradable organic matter should not exceed 820 thousand tons. In addition to this, the recultivation and monitoring of old, abandoned or closed landfills must also be continued. All in all, the biggest challenge in the coming years in the area of municipal solid waste processing will be in prevention of waste and utilization at the highest level TSZH mennyiségek alakulása a kezelés módja szerint között (ezer tonna) / Changes in Quantity of MSW based on Method of Processing between 2004 and 2016 (thousand tonns) ladék lerakása korlátozott, támogatni kell a komposztáló és biogáz üzemek létesítését, a komposztok minôségbiztosítási rendszerének kialakítását. A maradék hulladék biológiailag lebomló szervesanyag tartalmának stabilizálására mechanikaibiológiai hulladék elôkezelés útján valósítható meg (A tervezett kezelési módok megosztására vonatkozóan lásd a melléklet ábrát). Ennek érdekében több ilyen kezelômû épül. Bôvíteni kell a települési szilárd hulladék energetikai hasznosítását is, a mechanikai-biológiai hulladék elôkezelésébôl származó éghetô frakció elkülönítése és energetikai hasznosítása erômûvek, cementgyárak, hulladékerômûvek igénybevételével történhet meg. Tovább kell fejleszteni a gyártói felelôsségi körbe tartozó hulladékok lakossági begyûjtô rendszerét (csomagolóanyag, elem-akkumulátor, elektronikai hulladék, gumiabroncs). A megelôzést szolgáló intézkedések és a hasznosítás ellenére megmaradó Termikus hasznosítás / Thermal utilization Anyagában hasznosítás / Utilization with no change in material Lerakás / Dumping hulladék környezetet és egészséget nem veszélyeztetô ártalmatlanításáról mindenképpen gondoskodni kell. Hazánkban a keletkezett összes hulladéknak még ma is közel 70%-a ártalmatlanítást igényel, ami a gyakorlatban többnyire a hulladékgazdálkodási hierarchia legalján lévô lerakást jelenti. A meglévô lerakó kapacitás védelme érdekében a lerakással történô ártalmatlanítás arányának 60% alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy a lerakott hulladék biológiailag lebomló szerves anyag mennyisége 2016-ra ne haladja meg a 820 ezer tonnát. Emellett tovább kell folytatni a régi, felhagyott, bezárt lerakók folyamatos rekultiválását és monitorozását. Összefoglalva, a települési szilárd hulladékok kezelése területén a megelôzés és a minél nagyobb arányú hasznosítás jelenti majd a legnagyobb kihívást az elkövetkezendô években. fólia kerakás / Laying of insulation foil 6 Biohulladék

7 Általános General > Vasas dávid okleveles környezetmérnök Helyzetértékelô elemzés a magyarországi komposztálásról Bevezetés Hazánkban az ipari komposztálás feltételeit négy jogi szabályozó foglalja keretek közé. Ezek a következôk: évi XLIII. a hulladékgazdálkodásról szóló törvény, 23/2003.(XII. 29.) KvVM rendelet, 36/2006.(V. 18.) FVM rendelet és a 40/2008 (II.26.) Korm. rendelet, amely az 50/2001 (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása. A jelen elemzés szempontjából a legjelentôsebb az Európai Uniós jogrenddel és az 1999/31/EK irányelvvel harmonizáló hulladékgazdálkodási törvény, mely kötelezésként tartalmazza a hulladéklerakóra a települési szilárd hulladék részeként kerülô biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiség tömegarányos csökkentését három lépésben, az 1995-ös bázisévhez képest. Az Eurostat-nál nyilvántartott adat szerint 1995-ben 4,5 millió tonna települési szilárd hulladék képzôdött, melynek 35%-át vélelmeztük biohulladéknak (1575 ezer tonna), 17%-át papírhulladéknak (765 ezer tonna) (Nagy, 2006). Ez azt jelenti, hogy 2016-ra a biológiailag bontható szerves hulladékok mennyiségét 819 ezer tonnára kell csökkenteni, így 2178 ezer tonna szerves hulladékra kell kezelô, és hasznosító kapacitást ki- építeni. Az 1. táblázat tartalmazza a törvény módosítása elôtti pontos tervezési adatokat. Fokozatos fejlesztéssel rendre mintegy 400, 870 és 1210 ezer tonna bio- és zöldhulladék elkülönítését és feldolgozását kell megoldani. A késôbbiekben kiderül, mennyire sikerül tartani ezt az ütemet. Komposztáló telepek összes kezelô kapacitása Az utolsó pontos magyarországi felmérés 2005-ben készült el a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából. A felmérés szerint addigra 34 darab, együttesen évi 190 ezer tonna komposzt elôállítására szolgáló telep épült az Országban. Év Keletkezô TSZH mennyisége (millió t/év) Keletkezô biohulladék mennyisége (millió t/év) Biohulladék lerakható mennyisége Hasznosítandó biohulladék (millió t/év) (%) (millió t/év) ,500 2, , ,729 2, ,755 0, (9)* 5,019 2, ,170 1, (16)* 5,764 2, ,819 2,178 Forrás: Biohulladék Program, 2006 (BioP) * törvény módosítása utáni évszám Ezen cikk alapjául szolgáló diplomamunka megírásához felhasználtam a ProfiKomp Kft. ügyféllistáját, a KvVMnél fellelhetô hulladékkezelési engedélyeket, az engedéllyel rendelkezô termésnövelô anyagok listáját, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél hozzáférhetô, elnyert ROP és KEOP pályázatok adatait, valamint segítséget kértem a Hulladék Munkaszövetségtôl és a velük kapcsolatban álló KÖTHÁLÓ-tól (Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata). Kutatásaim során 60 olyan telepet gyûjtöttem össze, melyek jelenleg is mûködnek. Ezekrôl pontos adatok találhatóak a KvVM-nél. További 10 teleprôl tudok, melyek szintén mûködnek, de pontosabb adatot nem találtam róluk, és 1. táblázat: A Biohulladék-program (módosítás elôtti) tervezési alapadatai (millió tonna/év) > Biohulladék 7

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Bevezetômet ezúttal nagy örömmel azzal kezdhetem, hogy tovább erôsödik a Biohulladék Magazin csapata, hiszen ettôl a számtól kezdve a lapnak

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Egy rövid szünet után bővített kiadással jelentkezik a Biohulladék Magazin legújabb száma, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe.

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! BEVEZETÔ EDITORIAL Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! A BIOHULLADÉK MAGAZIN második kétnyelvû számát tartják kezükben, amely nem kis büszkeségünkre immáron nem csak Önökhöz, de több európai ország,

Részletesebben

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése EU & GOVERNMENT SERVICES A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése 2008. december 8. ADVISORY 1 TARTALOM 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1. Az intézkedés fejlesztéspolitikai megalapozottsága...

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report 2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report Jelentéstételi időszak / Reporting period 2011. Legutóbbi

Részletesebben

Hungarian Petroleum Association. Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION

Hungarian Petroleum Association. Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION MAGYAR ÁSVÁNYOLAJ SZÖVETSÉG HUNGARIAN PETROLEUM ASSOCIATION Magyar Ásványolaj Szövetség ÉVES JELENTÉS 1997 ANNUAL REPORT Hungarian Petroleum Association H-1027 Budapest, Csalogány u. 23. Phone: (+361)

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia Volume 5 Issue 2 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia 2013 DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 2 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGON LÉTESÍTETT SZÉLENERGIA KAPACITÁSA ÉS STRUKTÚRÁJA Wind Energy Capacity and Structure in Hungary

A MAGYARORSZÁGON LÉTESÍTETT SZÉLENERGIA KAPACITÁSA ÉS STRUKTÚRÁJA Wind Energy Capacity and Structure in Hungary 3-5 July, 2013 Budapest University of Technology and Economics, Hungary A MAGYARORSZÁGON LÉTESÍTETT SZÉLENERGIA KAPACITÁSA ÉS STRUKTÚRÁJA Wind Energy Capacity and Structure in Hungary L. Tóth Prof. Dr.

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai

dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEK dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai Témavezető: Dr. Bobvos Pál CSc.

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km E.ON Hungária Rt. Áram Electricity Gáz Gas Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2 Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km Ügyfelek száma Number of customers

Részletesebben

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA MAGYARORSZÁGON NATIONAL TYPOLOGY OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY Csoknyai Tamás PhD, Hrabovszky-Horváth Sára, Seprődi-Egeresi Márta, Szendrő Gábor date: 13.10.2014 ELŐSZÓ Épületeink

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

klenen 15 PROGRAMFÜZET Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere és az előadások összefoglalói

klenen 15 PROGRAMFÜZET Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere és az előadások összefoglalói klenen 15 PROGRAMFÜZET és az előadások összefoglalói Osszuk meg tapasztalatainkat, dolgozzunk együtt a természet egyensúlyának megôrzéséért Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008 Kiadás Issue 1/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Celebrating 15 years in Hungary www.eston.hu

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Dear Reader!

Tisztelt Olvasó! Dear Reader! Tisztelt Olvasó! Dear Reader! Napjaink egyre nagyobb problémája a termékhamisítás és az eredetvédelem, amely mindkettõ nagyban csökkenti a betegbiztonságot, és károkat okoz a gyártóknak, kereskedõknek.

Részletesebben

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon

A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon A fenntartható fejlõdés indikátorai Magyarországon Sustainable development indicators in Hungary Központi Statisztikai Hivatal A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon Sustainable development

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

A Miniszterelnökség részére

A Miniszterelnökség részére A Miniszterelnökség részére ZÁRÓ ÉRTÉKELŐ JELENTÉS az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. január 6-án elkészült, az Európai Bizottságnak elfogadásra benyújtott változatáról (EFOP 5.5) Budapest,

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Tartalomjegyzék / Contents Köszöntő / Foreword...5 Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY cégértékelés, cégeladás, tőkebevonás, felvásárlás vállalkozóknak és befektetőknek cégértéklevél 6. évfolyam // 48. szám // 2011. április // 2000.- ft // eur 8 for entrepreneurs and international companies

Részletesebben

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k Éves jelentés annual report t a k a r é k b a n k É v e s j e l e n t é s 2 0 0 8 I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k W

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben