Környezetvédelem, munkavédelem (MSc)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelem, munkavédelem (MSc)"

Átírás

1 (MSc) Tantárgyjegyző: Dr. Mannheim Viktória, egyetemi adjunktus Kötelező és ajánlott irodalmak: Órai előadásjegyzet Dr. Barótfi István: Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó, 2000.) Moser, M.-Pálmai, Gy.: A környezetvédelem alapjai (Tankönyvkiadó, 1992) Dr. Kozák Imréné: Munka- és környezetvédelem (FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet, 2003.) Vegyipari munkavédelmi kézikönyv 4.: Munkavédelem (Táncsics kiadó) Dr. Árvai József: Hulladékgazdálkodási kézikönyv Dr. habil. Simon Ákos CSc: Környezetvédelem (főiskolai tk). Vermes, L.: Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás. (Mezőgazda Kiadó, 1998) Gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: Az előadások rendszeres látogatása és sikeres zárthelyi dolgozat Miskolci Egyetem, Vegyipari Gépek Tanszéke 1

2 Előadástematika: 1-4. előadás: Környezetvédelem fogalma, területei és céljai. Fenntartható fejlődés és környezetvédelem. Nemzeti Környezetpolitikai Koncepció. Környezetvédelmi szemlélet és politika az Európai Unióban. EU irányelvek, általános és vonatkozó jogszabályok áttekintése. A környezetvédelem jogi szabályozási rendszere hazánkban. A környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás kapcsolata. Hulladékgazdálkodási alapelvek. Integrált hulladékgazdálkodás az Európai Unióban. A termelési és a fogyasztási hulladékok jellemzése. A települési szilárd hulladékok bemutatása. Szelektív hulladékgyűjtés mint a hulladékhasznosítás előfeltétele. Környezetvédelmi termékdíj-rendszer hazánkban. A termékdíj jogi szabályozása. A csomagolásokkal és csomagolási hulladékokkal kapcsolatos fogalmak és ismérvek. Hulladékkezelést koordináló szervezetek szerepe a hulladékgazdálkodás területén. Hulladékok hasznosítási előnyei és lehetőségei. Hulladékkezelési eljárások és berendezéseik. Fizikaimechanikai, kémiai, biológiai és termikus eljárások. Hulladékok újrahasznosítási területei. Műanyaghulladékok, gumiabroncs hulladékok és hulladékpapír előkészítése és feldolgozása. Kisfilmek megtekintése a szelektív gyűjtésről és az egyes hulladékfajták feldolgozásáról előadás: Környezeti ipar: megújuló energiaforrások. Környezetvédelmi tevékenység a hazai ipari gyakorlatban. A magyar ipar környezetpolitikai vizsgálata. Vízminőség-védelem. Vízszennyezés csökkentésére irányuló megoldások. Levegőtisztaság-védelem és talajvédelem. Levegő-, és talajszennyezés csökkentésére irányuló megoldások. Porleválasztók jellemzése, alkalmazási területei és kiválasztási szempontjai. Zaj- és rezgésvédelem előadás: Munkavédelmi szabályozás és felügyelet rendszere. Munkavédelmi feladatok, jogok és kötelességek. Munkaegészségtan. Tűz- és robbanásveszély. Vegyszerek öngyulladása. Gázelegyek robbanása. Porlevegőkeverékek robbanása. Tűz elleni védelem. Az elektrosztatikus feltöltődés veszélyei. Egészségi ártalom és mérgezésveszély. Vegyipari alapeljárások és műveletek biztonságtechnikája. Vegyipari üzemek karbantartása. Egyéni védőeszközök. Zárthelyi dolgozat. Félévzárás. 2

3 Felmerülő kérdések: 1. Miért szükséges Környezetvédelem tárgyat hallgatni? 2. Miért szükséges a környezet védelmével foglalkozni? Válaszok: 1. A környezet védelme elsősorban mérnöki utakon lehetséges. A tantárgy megismerteti a mérnök hallgatókkal a környezet védelméhez szükséges műszaki lehetőségeket és megoldásokat. Széleskörű betekintést ad a környezetvédelmi feladatokba és az alkalmazandó eljárásokba, a szükséges műszaki berendezések rövid bemutatása mellett. 2. A környezeti károk nagy részét az emberi beavatkozás okozta/okozza. Amit Ember okoz, csak Ember orvosolhat! 3

4 Környezetvédelem fogalma: Azon sokoldalú emberi tevékenységek és intézkedések összessége, amelyek célja a természetes és a mesterséges környezeti értékek megóvása. A környezetvédelem nemzeti ügy. Nem azonos a természetvédelem fogalmával! A két fogalom között azonban jelentős átfedés van. A környezetvédelem az a társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben a saját maga által okozott károsodások megelőzésére, mérséklésére vagy elhárítására irányul. Környezetvédelem területei: 1.Levegőtisztaság-védelem 2.Vízminőség-védelem 3.Talajvédelem 4.Zaj- és rezgések elleni védelem 5.Hulladékgazdálkodás 4

5 Környezetvédelem céljai: Az ember számára egészséges és emberhez méltó környezet biztosítása. Anyagi és szellemi javak védelme. A levegő, víz, a talaj és a növény- és állatvilág védelme az emberi beavatkozás hátrányaitól. Az emberi beavatkozás okozta környezeti károk megszüntetése. 5

6 Környezetvédelmi tevékenységek a magvalósítandó célok elérése érdekében: 1. A környezetet szennyező és károsító kibocsátások (károsító emissziók) csökkentésére és megelőzésére ( = megelőzést szolgáló környezetvédelmi szemlélet): - Termelésintegrált környezetvédelem - Termékintegrált környezetvédelem A termelés- és termékintegrált környezetvédelem a termelési és fogyasztási technológia tervezése, megvalósítása, szervezése és ellenőrzése során alkalmazott környezetvédelmi szemléletmód és gyakorlat együttese. A technológia és az ennek révén előállított termék környezetszennyező hatásainak megelőzésére szolgál. 2. A környezetet szennyező és károsító kibocsátások és hatásaik elemzésére és redukálására (műszaki eszközökkel és módszerekkel): - Additív környezetvédelem 3. A bekövetkezett környezetszennyezések és környezeti károk felszámolására: - Szanáló (helyreállító) környezetvédelem 6

7 A Nemzeti Környezetpolitikai Koncepció alapelvei: 1. Megelőzés elve: A környezetszennyezést keletkezésének helyén kell megszüntetni, megelőzve szétterjedését a környezetben. Megelőző fellépés: környezeti hatásvizsgálat végzése, technológiai fejlesztés, természeti erőforrások tudatos használata az ökológiai egyensúly megtartása érdekében. 2. Elővigyázatosság elve: A veszély, illetőleg a kockázat valós mértékének ismerete hiányában úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak lennének. 3. Integrálás alapelve: A környezeti szempontokat minden részpolitikába integrálni kell. 4. Szubszidiaritás elve: Az elsődleges felelősséget és a döntéshozatalt a politikai és a gazdasági hierarchia legalacsonyabb szintjén kell tartani. Az EU csak akkor cselekszik, ha a problémát a tagállamoknál hatékonyabban tudja kezelni. Ott kell intézkedést hozni, ahol azok a leghatékonyabbak. 5. Szennyező fizet elv: A környezeti kár költségei a kár okozójának kell viselnie. Szankciók alkalmazása az előírások megsértése ellen. 7

8 6. Fenntartható Fejlődés elv A fejlődés olyan formája, mely a jelen igények kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációját saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. (Bruntland jelentés) Olyan fejlődésre van szükség, amely úgy elégíti ki a jelen nemzedékek igényeit, hogy az ne veszélyeztesse a jövő generációk életfeltételeit. A szükségletek kielégítése addig biztosítható, amíg az korlátokba nem ütközik. Az egyre növekvő szükségletek kielégítése fejlesztéssel lehetséges, de csak harmonikus fejlesztéssel tartható fenn hosszútávon. A fenntartható fejlődés lényege: Az általános fejlődés folyamatában következetesen kell egyensúlyra törekedni a társadalmi, gazdasági, műszaki és környezeti feltételek között. Ökológiai kölcsönös függőség, egyensúly-fenntartás és etikai felelősség. A fenntartható fejlődés alapja: A természeti erőforrásokkal való ésszerű és hosszú távon is takarékos termelési és fogyasztási magatartások kialakítása. 8

9 A fenntartható fejlődés alapelvei, jogok és felelősségek A. Általános alapelvek, jogok felelősségek (1-8.) B. Alapelvek, jogok és kötelességek a határoktól független természeti erőforrások és beavatkozások terén (9-22.) Az EU környezetvédelmi politikájának öt legfontosabb alapelve: Magas szintű védelem = legjobb gyakorlat érvényesítése általánosságban. Az Európai Unió létrejöttének alkalmából elsősorban az elővigyázatosság és a megelőzés elve kapott hangsúlyt. 1. Megelőző fellépés 2. Integrálás alapelve 3. Szubszidiaritás elve 4. Szennyező fizet elv 5. Fenntartható fejlődés elv 9

10 Környezetvédelmi politika: a Múlt: Negyedik időszak : Környezetvédelmi akcióprogram. A fenntartható fejlődés irányába határozza meg a főbb irányvonalakat, követelményeket és a környezetvédelmi prioritásokat (éghajlatváltozás, savasodás, levegőszennyezés, természeti erőforrások és a biológiai sokféleség pusztulása, vízkészletek csökkenése és szennyezése, tengerpartok pusztulása, a hulladék stb.) Törekvése: A társadalom magatartásának megváltoztatása a megosztott felelősség alapján, bevonva annak minden szektorát, mint közigazgatás, állami és magánvállalkozói szektor és a társadalom egészét. Környezetvédelmi politika: a Jelen: Ötödik időszak : Környezetvédelmi akcióprogram. A fenntartható fejlődés politikába való integrálás elve szerinti környezetvédelmi prioritások: 1. Éghajlatváltozás 2. Természet és biológiai változatosság 3. Környezet és egészség 4. Természeti erőforrások és hulladék. 10

11 Általános jogszabályok évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (módosította a évi LXXVI. tv) 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól (módosította a 363/2004. (XII.26.) Korm. rendelet) évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról (módosította. a évi CIII. törvény, a évi XLVIII. törvény, a évi XXIX. törvény, a évi LXII. törvény) 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról (többször módosítva, legutóbb a 26/2004 (XII. 22.) Korm. rendelettel) 3/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről (többször módosítva, legutóbb a 342/2004. (XII. 22.) Korm. rendelettel) 11

12 Általános jogszabályok és szakterületi törvények évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról évi XCI. törvény az állategészségügyről évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről évi XXXV. törvény a növényvédelemről évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról (módosította: a évi XCVII. törvény, a évi XXIX. törvény, a évi CXX. törvény és a évi XLVII. törvény) évi XXV. törvény a kémiai biztonságról + Kormányrendeletek, Miniszteri rendeletek áttekintése 12

13 Környezetközpontú vállalatirányítási rendszer: Az Európai Unió tagállamai április 1-jei hatállyal vezeték be az EMAS-t. EMAS = Eco-Management and Audit Scheme = Környezetirányítási és Átvizsgálási Modell Eszerint a környezeti auditálás (EA-Environmental Auditing) két lényeges kérdéscsoportra terjed ki: 1. a vizsgált szervezet működése mennyiben felel meg a környezeti előírásoknak és 2. a bevezetett és működő környezeti menedzsmentrendszer vizsgálata. ISO 14001, amely a környezetirányítási rendszer kialakításával foglalkozik és az általános irányelveket útmutatóként megadó ISO 4004-et augusztusában fogadta el a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. Környezetirányítási rendszer (KIR): Első lépése egy környezeti állapotfelmérés elvégzése, második lépés a KIR dokumentációjának elkészítése. 13

14 Környezetbarát termék védjegy: csak az olyan termékre alkalmazható amely: nem tartalmaz veszélyes anyagot ilyen a felhasználása, illetve a fogyasztása során sem keletkezik gyártási eljárása nem veszélyezteti az emberi egészséget és a környezet minőségét. Életciklus-elemzés (LCA- Life-Cycle Analysis): Egy termék vagy szolgáltatás teljes élettartama alatt az anyag- és energiaáramlást és az azokhoz kapcsolódó környezeti hatásokat vizsgálja. Főbb szakaszok: a vizsgálat céljának és a vizsgált rendszer határainak kijelölése az életciklus-leltár elkészítése az egymást követő szakaszokra az életciklus hatáselemzése a leltár és a hatásértékelési szakaszok eredményeinek értelmezése, dokumentálása. 14

15 A hulladék fogalma: Az ember mindennapi élete során keletkezik a keletkezésük helyén feleslegessé válik tőlük tulajdonosuk megválik mert sem felhasználni, sem értékesíteni nem tud, ill. nem kíván. Ugyanazon tárgyak vagy anyagok a további sorsuktól függően lehetnek hulladékok, vagy hulladéknak nem minősülők. A hulladékhasznosítás fogalma: Az elsődleges hulladékkal, vagy az abból kinyert anyagokkal az eredeti nyersanyagok és alapanyagok kiváltása. A hulladék újrahasználata nem azonos fogalom a hulladék újrahasznosításával. Újrahasznosítás Termék-Hulladék-Termék ciklus (Recycling) 1. Gyártás 2. Eladás 3. Fogyasztás: termék 4. Feldolgozás 5. Fogyasztás: hulladékból termék 3 Újrahasználat 15

16 A hulladékgazdálkodási alapelvei: Integrált hulladékgazdálkodási koncepció alkalmazása: A hulladék nem vész el, csak átalakul. Gyártói felelősség. Hulladékszegény technológia alkalmazása. Szennyező fizet elv. Kereskedelmi korlátok eltörlése. Másodlagos nyersanyagpiac megteremtése. Személetformálás. Fogyasztók megfelelő és széleskörű informálása. (2001. január elsejével hatályba lépett a évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról (Hgt.). A törvény kiemelten foglalkozik a csomagolási hulladékokkal). Integrált hulladékgazdálkodás: 1. A hulladékok keletkezésének megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése. 2. A keletkező hulladékok kezelése. 3. Hulladékégetés. 4. Lerakás. 16

17 I. Települési és termelési nem veszélyes hulladékok: Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék Kommunális szennyvíziszap Építési, bontási és egyéb inert hulladékok Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok IV. Csomagolási hulladékok (később tárgyaljuk részletesen) V. Speciális, az eddigi kategóriákba nem tartozó hulladékok II. Veszélyes hulladékok: a) Vegyipari, gyógyszeripari és műanyagipari b) Gépipari c) Alumíniumipari d) Egyéb ágazati (energiaipari, bányászati, kohászati és ipari szennyvíztisztítási) III. Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok: a) PCB és PCT tartalmú hulladékok b) Hulladékolajok c) Akkumulátorok, elemek d) Elektromos és elektronikai hulladékok e) Kiselejtezett gépjárművek f) Egészségügyi hulladékok g) Állati eredetű hulladékok h) Növényvédő szerek és csomagolásaik i) Azbeszt 17

18 Szilárd települési hulladék k jellemzése és többl bblépcs pcsős s technológiai előkész szítése se Háztartások Ipar, szolgáltatás 60 % 40 % Mennyisége településenk senként nt eltérést mutat, összet sszetétele tele időben változik, v a hasznosíthat tható részek aránya három h nagyobb csoportba foglalhatók össze. Magyarország: g: 4,6 millió t/év hp: kg/fő/év EU tagországok: gok: 1 kg hulladék/f k/fő/nap /nap (USA: 2 kg hulladék/f k/fő/nap) /nap) 18

19 Szilárd települési hulladék 50% 50% 10-30% SZELEKTÍV GYŰJTÉS MARADÉK háztartásokból, intézményektől, ipari és kereskedelmi vállalatoktól, ill. vállalkozásoktól 30-40% 40-50% CSOMAGOLÁS ELŐSZORTÍROZÁS VÁLOGATÓMŰBEN UTÓSZORTÍROZÁS ELŐKÉSZÍTŐMŰBEN SZERVES, BIOLÓGIAILAG LEBONTHATÓ HULLADÉK Komposztálás, Biogáz-előállítás Lerakás energetikai hasznosítás Salakelőkészítés, lerakás 19

20 Fogyasztási hulladék Fogyasztás Energia Újrahasznosítás Nyersanyag Levegő, víz Segédanyag Termelés Termék Termelési hulladék Kibocsátás = Emissziók Hasznosítás 20

21 A környezetvédelmi termékdíj-rendszer szereplői: 1. Kormányzat 2. Ipar 3. Kereskedelem 4. Önkormányzatok 5. Civil szervezetek 6. Az Állampolgár Termékdíjköteles termékek és anyagok: Gumiabroncsok Hűtőközegek Akkumulátorok Egyéb kőolajtermékek Reklámhordozó papírok Elektromos és elektronikai berendezések Műanyag (bevásárló-reklám) táska Csomagolás és kereskedelmi csomagolás 21

22 A 2009.június 1.-jével hatályba lépett termékdíjas jogszabály-módosítások: évi XIX. törvény: A környezetvédelmi termékdíjról és az évi LVI. törvény módosításáról /2009. (V.14.) Korm. rendelet: A környezetvédelmi termékdíjmentességről és az 53/2003. (IV.11.) Korm. rendelet módosításáról. 3. 7/2009. (V.29.) KvVM rendelet: A környezetvédelmi termékdíjról és az évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX.28.) KTM rendelet módosításáról. Változások június elsejével: A műanyag (bevásárló-reklám) táska termékdíjtétele 100%-ban levonható, ha a csomagolás helyén a kibocsátott táskák legalább 25 %-a környezetbarát védjeggyel kerül forgalomba. A Kötelezettek anyagáramonként egyidejűleg csak egy koordináló szervezettel köthetnek megállapodást. Így például ugyanazon koordináló szervezettek kell megállapodni a papír, fa, műanyag és egyéb csomagolásokra vonatkozóan. A gazdasági válság miatt ben a évre előírt, ben pedig a évre előírt hasznosítási arányok teljesítésével érhető el termékdíj-mentesség. 22

23 csomagolóanyag: olyan termék, amelyet termék, áru befogadása, megóvása, kezelése, szállítása, csoportosítása és kínálása érdekében felhasználnak. Elsődleges csomagolás: fogyasztói csomagolás Másodlagos csomagolás: gyűjtőcsomagolás Harmadlagos csomagolás: szállítási csomagolás 94/2002. (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A csomagolás környezeti hatásai: Alapanyag felhasználás Energiafelhasználás Légköri anyagok kibocsátása Szennyvíz kibocsátás Hulladék keletkezés 23

24 A csomagoló anyagok és a hulladékká vált csomagolás megoszlása: Élelmiszer Italok Dohány cikkek ruhanemű Gyógyszer EÜ és Kozmetikumok Tisztitószerek Papírtermékek Papír, karton Műanyag Fém Üveg Fa Egyéb 24

25 Környezetvédelmi Termékdíj csomagolási hulladékra A csomagolóanyagot gyártó és forgalmazó cégek előtt tehát alapvetően két törvényes út áll: 1. Saját maguk önállóan hasznosítják a csomagolási hulladékuk kötelezően előírt részét. 2. Csatlakoznak a csomagolási hulladék hasznosítását koordináló szervezethez, és hasznosítási díjat fizetnek neki. (A díj összegét, amely a termékdíjnál jóval alacsonyabb, a koordináló szervezet állapítja meg.) A csomagolás anyaga Műanyag Társított Alumínium Fém (kivéve Al) Papír és karton Cskt. Fa, természetes alapú textil Üveg Egyéb Tömegalapú termékdíjtétel HUF/kg (2008)

26 A koordináló szervezet fogalma: Koordináló szervezet: a hulladék szelektív begyűjtéséért és hasznosításáért, azaz a hulladék sorsának koordinálásáért felelős szervezet. ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. - csomagolási hulladékok hasznosítását koordináló sz óta a védjegyet bevezető Pro Europe nemzetközi hálózat tagja, ami az európai zöld pontot alkalmazó szervezeteket fogja össze. A Zöld Pont védjegy kizárólagos hazai használati jogosultja. Licence díj rendszer alkalmazása szerződéses partner. 5 millió lakos kiszolgálása a szelektív gyűjtés területén, több mint 5000 gyűjtőszigettel. 900 bevont település. Szervezeti célok: A csomagolási hulladékok hasznosításának elősegítése oly módon, hogy az EU-s követelmények teljesítése elérhetővé váljon. Gyors és rugalmas reagálás a külső gazdasági hatásokra. Nyitottság minden érintett gazdálkodó felé a csatlakozást illetően (de nem teheti kötelezővé a csatlakozást). 26

27 A koordináló szervezet szerepe: Szerződéses rendszerén keresztül átvállalja szerződéses partnerei befizetési, adatszolgáltatási és hasznosítási kötelezettségét licence díj befizetése ellenében. A licence díj fizetés fejében termékdíj mentességet biztosít szerződéses partnereinek. Teljes termékdíj mentesség biztosítása a szerződéses partnereknek (kivéve reklámtáska). Szerződéses kapcsolatok alapján, a befizetett licence díjakból pénzügyi ellenszolgáltatást, költségtérítést nyújt a hulladékhasznosítási lánc érintett szereplőinek (önkormányzatok, gyűjtők, hasznosítók). Ahol szükséges támogatás nyújt a gazdaságosan nem hasznosítható csomagolási hulladékok hasznosításához és magához a gyűjtéshez. Szerződést köt a hulladék-feldolgozókkal is (akik szintén részesülhetnek a koordináló szervezettől támogatásban), megteremtve a kapcsolatot a gyűjtés és a feldolgozás között. A szerződéses partnerek által befizetett licence díjakból fedezi a gyűjtés és hasznosításra történő előkészítés költségeit. A három hasznosítási arány (Hk, Ha, Ht- tényleges hasznosítási arány) teljesítésével a koordináló szervezet teljesen mentesül a termékdíj-fizetés alól. 27

28 Mentesség koordináló szervezethez való csatlakozás esetén Példa: E1 termékdíj mentesség italcsomagolásra Egy szénsavas üdítőital gyártó különböző fogyasztói csomagolásokban (PET, üvegpalack, fémdoboz), különböző adagnagyságokban évente 500 millió liter különböző üdítőitalokat forgalmaz. Fogyasztói csomagolásukhoz: millió db nem újrahasználható PET palackot, - 50 millió db nem újrahasználható fémdobozt, - 50 millió db újrahasználható üvegpalackot használ fel, Összesen 400 millió db-ot. Az 50 millió db újrahasználható üvegpalackot 80%-ban visszagyűjti és újratölti (40 millió db), 10 millió db hulladékká válik. - A cég csatlakozott hasznosítást koordináló szervezethez, amely igazolta, hogy a kibocsátott = műanyag csomagolások hasznosítását 22%-ban, = fém csomagolások hasznosítását 52%-ban, = üveg csomagolások hasznosítását 32%-ban elvégezte. Ez azt jelenti, hogy ilyen arányban E1 kötelezettje 85%-os mentességet vehet igénybe. 28

29 az E1 díjtétel kötelezettje a gyártó (első forgalomba hozó), Az E1 díjtétel 2009-ben 1,80 Ft/db, 2010-ben 2,00 Ft/db. E1 termékdíj számítása: Mentesség nélküli díjösszeg: 400 millió db x 1,8 = 720 mft Ebből levonható: - újrahasznált 40 x 1,8 = 72 mft -nem újrahasznált, de hasznosított 85%-a műanyag esetén 300 x 0,22 x 1,8 x 0,85 = 101 millió Ft fémdoboz esetén 50 x 0,52 x 1,8 x 0,85 = 40 millió Ft üvegpalack esetén 10x 0,32 x 1,8 x 0,85 = 5 millió Ft Összes levonás: 218 millió Ft Fizetendő E1 termékdíj: 502 millió Ft 29

30 Példa: E2 díjtétel italcsomagolásra Egy élelmiszer kiskereskedelmi egység 10 millió db különböző, a kereskedelmi csomagolásba sorolt italféleséget forgalmaz, különböző anyagú csomagolóeszközökben az alábbi (átlagos) megoszlásban (db-ban számolva): - műanyag: 60% (6 millió db) - üveg: 20% (2 millió db) - fém: 10% (1 millió db) - társított: 10% (1 millió db) A vállalkozás hasznosítást koordináló szervezethez csatlakozott, amely igazolta, hogy a kibocsátott csomagolások hasznosítását az I. példában megadottak szerint hasznosította (a társított csomagolásokat a műanyagokkal megegyező arányban). A vállalkozás 1 millió db újrahasználható üveg csomagolóeszközt szállított vissza E1 kötelezettnek. az E2 díjtétel kötelezettje a kiskereskedő (továbbforgalmazó). az E2 díjtétel 2009-ben 3,50 Ft/db, 2010-ben 4,00 Ft/db. 30

31 E2 termékdíj számítása: Mentesség nélküli teljes E2 díjösszeg: 10 m db x 3,5 = 35 millió Ft. Ebből levonható: - újrahasznált 1,0 x 3,5 = 3,5 m Ft - nem újrahasznált, de hasznosított 85%-a műanyag esetén 6 x 0,22 x 3,5 x 0,85 = 3,93 mft, üveg esetén 1 x 0,32 x 3,5 x 0,85 = 0,95 mft, fém esetén 1 x 0,52 x 3,5 x 0,85 = 1,55 mft, társított esetén 1x 0,22 x 3,5 x 0,85 = 0,65 mft Összes levonás: 10,58 mft Fizetendő E2 termékdíj: 35-10,6 = 24,4 millió Ft Ez átlagosan 2,44 Ft/db termékdíjat jelent. (Ha ennél a példánál is feltételezzük a 3 milliárd db-os kibocsátást, az E2 termékdíj bevétel országosan min. 3 x 2,44 = 7, 32 milliárd Ft ). Az országos E termékdíj bevétel tehát min. 7,3 + 3,8 = 11,1 milliárd Ft. 31

32 Egyéni teljesítés: a fizetendő termékdíj és mentesség meghatározása Jelölések: A- a termékdíj alapja, kg t- a termékdíjtétel M- a mentesség összege T = A x t M Termékdíj alóli mentesség akkor szerezhető, ha - a kötelezett mentességi kérelmet nyújt be az illetékes környezetvédelmi hatóságnak (Felügyelőség vagy Főfelügyelőség részére) határidőre (a tárgyévet megelőző szeptember 30-ig). - a mentességi engedélyben foglalt kötelező hasznosítási arány (Hk) és a kötelező anyagában történő hasznosítási arány (Ha) egyidejűleg teljesítésre kerül. (A termékdíj helyett a hasznosítás költségei terhelik az érintett gazdálkodókat). Kötelező hasznosítási arány: 50% minden csomagolásra (2005. évben) (94/62. sz. EK irányelv alapján). 100%-os termékdíj mentesség vehető igénybe, beadott pályázatok útján. 32

33 Hulladékhasznosítás fogalma: Az a technológiai tevékenység, amelynek során az eredeti rendeltetésük szerint tovább nem használható anyagokat, termékeket (azaz hulladékokat) közvetlenül, tulajdonságaik megváltoztatása nélkül (újrahasználat), vagy közvetetten, tulajdonságaik fizikai, kémiai, biológiai kezeléssel történő megváltoztatásával (újrahasznosítás) a termelési vagy szolgáltatási folyamatba visszavezetik. A hulladékhasznosítás során keletkezhet másodlagos hulladék. Gyakori eset a termelési folyamatban a hulladék és az eredeti alapanyag együttes felhasználása. A hulladékhasznosítás legfontosabb előnyei: Takarékoskodás a primer nyersanyagokkal. A hasznosítható komponensek feldolgozásával kevesebb hulladék kerül deponálásra. Az emberek életminősége javítható. Energiakinyerés energetikai hasznosítás által: pl. cementipar, energiaipar, kohászat stb. Csökken a szén-dioxid kibocsátás. Előfeltétele: a szelektív gyűjtési rendszer megléte 33

34 A szelektív hulladékgyűjtés előnyei: A válogatás költségeinek egy része megtakarítható. A hulladék alkotói nem szennyeződnek és így kedvezőbb lehetőség nyílik az újrafeldolgozásra. A további kézi válogatás már közegészségügyi szempontból elfogadható. A szelektív hulladékgyűjtés változatai: A háztartásokban a hulladék elkülönített gyűjtésére több tárolóeszköz, illetőleg zsák áll rendelkezésre, amit a begyűjtés során külön-külön vagy osztott rakterű járművel szállítanak el. Gyűjtősziget: a lakosság a szelektíven gyűjtött hulladék-komponenseket az arra kijelölt és feltűnően megjelölt konténerekbe hordja. Hulladékudvar: nagyobb terület szelektív begyűjtését ellátó, esetenként a hulladék előkezelését is végző létesítmény. Az európai csomagolási hulladékokat begyűjtő és kezelő struktúrák: Duális: kettős (párhuzamos) rendszer, amely a hagyományos települési hulladékbegyűjtés mellett, attól elkülönülve működik. Integrált: a hulladékbegyűjtés az önkormányzatok által fenntartott, már létező hálózatra támaszkodik. 34

35 Hulladékkezelési technológiai rendszer 1. Előkezelés: a hulladék tárolását, hasznosítását és ártalmatlanítását elősegítő és a környezetterhelést csökkentő tevékenység, ami a hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megváltozásával jár. A hulladék mennyisége, veszélyessége csökken, könnyebben kezelhetővé válik. A gyűjtést és szállítást követő tevékenység. Fizikai-mechanikai és kémiai előkezelési eljárások. 2. Végső kezelés: Hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználása különböző fizikai és kémiai eljárások alkalmazásával. Belső hasznosítás: a termelés során keletkező hulladékok visszaforgatása, pl. acélműben, üveggyártásnál, vagy műanyaggyártásnál. (R kóddal rendelkező hulladékkezelési műveletek Hgt.). 3. Végső kezelés: Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása. Elsősorban biológiai, kémiai-fizikai és termikus műveletek. Lerakás, talajban történő kezelés, mély-injektálás, felszíni feltöltés, lerakás műszaki védelemmel, tartós tárolás stb. (D kóddal rendelkező hulladékkezelési műveletek Hgt.). 35

36 Hulladékkezelési eljárások: Fizikai hulladékkezelés: Előkészítő műveletek : aprítás, szitálás, tömörítés, darabosítás, mosás, tisztítás Fázisszétválasztási eljárások Komponens szétválasztási eljárások Egyéb fizikai eljárások Beágyazás Kémiai hulladékkezelés: Semlegesítés Csapadékos leválasztás Hidrolízis Redukció Oxidáció Dehalogénezés Elektrokémiai módszerek: fémvisszanyerés, elektrodialízis, egyéb módszerek Biológiai hulladékkezelés: Komposztálás Biogáz-termelés Termikus hulladékkezelés: Égetés, Hőbontás 36

37 A hulladékhasznosítás lehetőségei: 1. Anyagában: a hulladék anyagának termelésben, szolgáltatásban történő ismételt felhasználása = újrafeldolgozás. 2. Nyersanyagként: a hulladék valamely újrafeldolgozható vagy újrahasználható összetevőjének elválasztása és alapanyaggá, illetve áruvá történő alakítása = visszanyerés. 3. Energetikai hasznosítás: a hulladék energiatartalmának kinyerése. 4. Biológiailag lebomló szerves anyagok aerob és anaerob lebontása. Az energetikai hasznosítás feltételei: Elsődleges cél az energianyerés kell, hogy legyen, amely során a hulladékkal elsődleges tüzelőanyagot váltanak ki. A hulladék égetése során nyert energia nagyobb legyen, mint amennyit a hulladék ártalmatlanítási célú elégetéséhez felhasználnának (nettó energiatermelés). A megtermelt többlet energiát fel kell használni közvetlenül hő formájában vagy elektromos energiaként. 37

38 A csomagolás újrahasználható jellegére vonatkozó követelmények: A csomagolás fizikai tulajdonságainak és jellemzőinek lehetővé kell tenniük több fordulót vagy visszatérést. Teljesíteniük kell a hasznosítható csomagolásra vonatkozó sajátos követelményeket, amikor a csomagolást már nem használják fel újra és ezáltal hulladékká válik. A csomagolási hulladékok hasznosítási lehetőségei: Anyagában történő hasznosítás: a csomagolást úgy kell előállítani, hogy a felhasznált anyagok bizonyos százalékának visszaforgatását lehetővé tegyék. (Példa fotókkal: PET palack, italos fémdobozok). Energetikai hasznosítás: az energia-visszanyerés céljából feldolgozott csomagolási hulladéknak minimális alsó fűtőértékkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy lehetővé tegye az energia-visszanyerés optimalizálását. Komposztálás: a komposztálás céljából feldolgozott csomagolási hulladéknak olyan biológiai úton lebontható jelleggel kell rendelkeznie, hogy az ne akadályozza az elkülönített begyűjtést és a komposztálási eljárást. Biológiai lebontás. 38

39 Csomagolási hulladék hasznosítási díjtételei évre (ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.) Anyagfajta Műanyag fogyasztói csomagolás Társított (kompozit) Alumínium Fém (kivéve Al) Papír és karton Természetes alapú textil Üveg Fa Hasznosítási díjtétel HUF/kg 20,90 17,5-22,5 6,0 3,4 8,7 5,0 6,9 39

Környezetvédelem (BSc)

Környezetvédelem (BSc) (BSc) Tantárgyjegyző és gyakorlatvezető: Dr. Mannheim Viktória, egyetemi adjunktus Kötelező és ajánlott irodalmak: Órai előadásjegyzet Barótfi, I.: Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó, 2000) Moser, M.-Pálmai,

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék Dr. Nagy Géza, Dr. Bulla Miklós Dr. Hornyák Margit, Vagdalt László HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet szerkesztette: DR. NAGY GÉZA Győr, 2002. 2 Széchenyi

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT:: A CSONGRÁDII KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZZÁSÁBÓLL

Részletesebben

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Építési és Környezetmérnöki Intézet Környezetmérnöki Tanszék SZAKDOLGOZAT A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Készítette: Máthé Domokos környezetmérnök

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás tagozat Logisztika-szállítmányozás szakirány A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

Fogalommagyarázat. Alapfogalmak

Fogalommagyarázat. Alapfogalmak Fogalommagyarázat Alapfogalmak környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelôzése, a kialakult károk

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 1. melléklet a 17/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelethez HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 1. ÁLTALÁNOS ADATOK Település neve: Paks Város Önkormányzat neve: Paks Város Önkormányzata Önkormányzat címe:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. A környezetvédelem és a kereskedelem. kapcsolata, környezetvédelmi célokat

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. A környezetvédelem és a kereskedelem. kapcsolata, környezetvédelmi célokat Dr. Farkas Csamnagó Erika A környezetvédelem és a kereskedelem kapcsolata, környezetvédelmi célokat szolgáló előírások a kereskedelemben A követelménymodul megnevezése: A kereskedelmi egység szabályszerű

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

Gyártó: a termék előállítója, illetőleg külföldi gyártó esetén importálója.

Gyártó: a termék előállítója, illetőleg külföldi gyártó esetén importálója. 12. A hulladékgazdálkodás alapjai, alapfogalmak A törvény célja: Az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása, a természeti erőforrásokkal való takarékoskodás, hulladékok minimalizálása,

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

fogyasztói társadalom : vedd meg, használd, dobd el felfogás

fogyasztói társadalom : vedd meg, használd, dobd el felfogás Az emberi lét egyik legáltalánosabb kísérő jelensége a hulladék képződése. A használhatatlanná, szükségtelenné vált anyagokat az emberiség eddigi története során egyszerűen visszajuttatta az őt körülvevő

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 28/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelet a helyi hulladékgazdálkodási tervről Időállapot: 2006. január 15. NAGYKÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Az Európai Unió nagy jelentőséget tulajdonít a környezetvédelem

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 26904 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 160. szám 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* Az Országgyûlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erõforrásokkal

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról 2010. évi törvény a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés - a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata 16/2004. (IX.30.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Felsőpáhok Község Önkormányzata 16/2004. (IX.30.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Felsőpáhok Község Önkormányzata 16/2004. (IX.30.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben