II. RBsz. JI. J)ávid FCl'CHCIICk II tordai kiizzslnaton bcmulutou tételei. nek es letrehoz6jána k, emezeket pedig csak cszkozoknck tartsák.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. RBsz. JI. J)ávid FCl'CHCIICk II tordai kiizzslnaton bcmulutou tételei. nek es letrehoz6jána k, emezeket pedig csak cszkozoknck tartsák."

Átírás

1 II. RBsz. Második él'lckczés unó), hogy csuk Izrael egyetlent'gy Istenét, ](riszlus lltyjlil kell scgitségül bh'nl és senki mást. J)ávid FCl'CHCIICk II tordai kiizzslnaton bcmulutou tételei. I. I s t en tő l az emberbo ouolt természetes ismeretek, lsten igéje, a tapasz talat, mind m ege rős ít en ek abban, hogy lsten szúmszerint egy, ki forrúsa és eredete mindeneknek, ki mindennel eleg en dő k é pp e n b ő v ö lk ö dik, adhat mindenki. nek mindent, senkinek segít ségére vagy lanúcsúra nem szorul, "kitő l m ind en l é t ező n e k kezd ete és szúr maz{l sa V:II1. JI. Ű, mivelhogy szám szerint cgy, löbbfelé ne m osz th a tó. meri azokal a dolgoka t, a mik az ü tulajdo Jl ni samik bő l :lzt akarta, hogy ö l megismerjük és minden t e rem t m é n y t ő l megkli!önbözlessük, sen kivel nem közlölie. Ű ugyanis ön ~l1 agú t 6 1 való te rem t ője és megta rt ója mindeneknek, ki meg Igazít, üdvözít, örökéletet a d, aki azt aka rja, hogy az ő terem tményei öl ti szteljék és segítségül hívják, :Iki voll. V:l n, és lesz mindörökké. m. Izrael Istene, mcnnynek és földnek t e rem tőjc, Krisztus Ilak Atyja, ki mindnyújunkna k kijele nl ete Ll, va! a h ~lll r s ~o r ~ maga erejét és cselek ed e teit eszközök {alta l klll y " ~a. l1l~a ll! és megmutatni a ka rta, azl m.i velle, hogy azokul!,~ I C Illlnd l,s l1:egki.il önböztessék, llgyhogy ő l mindenek ~~~::ZOJr : nek es letrehoz6jána k, emezeket pedig csak cszkozoknck tartsák. 24

2 I\'. I'; killll n fl' II \ I'v ld 'l/likl.:'" l'" ~ III,ul"l. kul Iw díf.( I't. III 1." ' '''' 1 kl" dd llu f, '~ \' 1I I~ I I, 11 'I, il.: 1111:, 1.;',11'.. 1'111/ '1;1.1,\ II('vl'l (.'1 snk c"i~ II ' kl ' fh' ll~ il, 111'11' H/ I"I I. minlhll "Hj r" j :li VO IIl (III :l1.: Ilt'kik ~ II z(, kllt Ilk n,i ll' k"lh" I< t-.. v{ ":' liu"k. hlll l\'1li III h'('1 Istt' 1I IWllu ii k II li tll lltll'wii II II II IIni liu,tlnll, ('S a 7. t II ILIlln k!',t,,, \('Iy "\ ' kijl.llli vo t-~ klild vl' vtl ll lt l ~.' :17. l), " 'lk,"iit'k (, I'('jl' {dl ll l V " ' J.: I~ /. ll ' ri. II hll61, 1t~ 1I1t' 1 'y 1 ", III ' k lo hl ll " I ' " na,.:ynhh 1I1,',,' II"khl' li, l ill! sej l"".k kl '... I,hl w t 1\ '" Id ",'hh 1lIt',, t( k lw li II y,'lj h,l't ll, V. i\lliik('pjií'n , 'z l~ kl' t a z i'szk ii 7.i,kl, t 11I1I j.(:i hl " Il 1't'lIdl'lh\ 1' 1 l',.. r't llllnll ll W I.,~s il z!)l, luill(i'ltlt\s(ol " '1I (1I1 :dlll.: 1... lr n silk jl'i,.. ~.. isit' u l lio lj.(o t liiilv(' l!, Il 'l.() llk {' pjlt' li liii :,kll l ln. " tlj.:y ()kd ti..,.,..,jt' k,',.. ill uí cljúk, :17. (>11I1"' I ('klll l. 1'.V(ljlntl jm "" "lii\~ II.\f l' i l, d húliís szivvi" f'o j.(lidj(lk, 1I 1. il 11\'"'''' h"lliilll.. tli,... () íi.. t k l\kl' l so ha,,nini IIlU Uí., 1,, 'cii I, srj.(f l'i'\j.(ill lll hlvjllk. s II ll1nld,... t' j.( li kllll ( s It h'a lz'l'l llkfl ll kh'iil. lfi lilk S~' 1I Sil Ir.. ti, s,' lt'lk! juvakut III' l': I\, j"iit lc VI. I sl" ll if,l('jt\vrl l' III 'likl'.. ik n \1' 1'1' 11111\ 1,,1(' lihlll 11 ' 1'1 ' 111 mr 'l yl \... i,ll't ltl i. vallililitit vmlc r 'l tlnltlj.( a l'. i..., hn :I Z ps 7. ki;tlt'1 nkm I l h')iflt' J}'t! IIIk h ilili k. "' J,Cy JHlJ.;Y a mik 1,,1('1I11,'k lulaj dolllli, l110 kn l 117. p../ kii1i"ll{ (... 1II, ~ duk.'iuj:',tjll ik (o lll jt'liilj ii k 1I1t' j.(, IlIi \' l'lhn ~y 1"" '1l II 1II1I f,l 11 IlIlajlloll (... I,II,kl 'It,I"".\! snic li ItH' f,l 111' 111 I' n S'l, litaió, I.. :t..,'sl kiizi",k ny lj \'lí u \'lt lb lllj.( (',:,k :1I111,'ih ll ll lt'h""ti' k halhll l{i\ lik. UIIII' liliyi),(' 1\ u t. {\.. n kll{.1 inclltlna k k i. " rt ~y 11' 1' 1111""7.1'11'... vllf.(y h~ I'III "'11 '" fiil illl vld ll ('sn!l(,lall'" IIIÓ(\OIl. V II. 1':IIII\'k m,,, ~ y Iskl""'k, liijoj.:ú l (... ti "1 1t'1.' I,\1 II "il:í lot \'lfl'l'ilih',. VHl-tY 11 1., kl'i.. likl'l " dh' i"ii"illllllll g'h 111'1,)'1'11.~ li 1.Ok nl ISII' ti g'y:l 11:'1 II I 0...,, 1I'11t. vli ~y ""IIi ~ 1 1I ( ~ rll "7. 11I1I 11 l;kl'l liiitulf' n IItl ItÓ"Úf.( 1/1 1 I.. li sl. lt ll'il ő l s r ~y U" 1'/oI'.vik II II'd l.lh hitii. m {l.. ík II t'n~ y lll k n t. ú... h:'it, tlu milltlkr l I' ~ ",IU'II liilll'1 t.lllk, ('7. Islt'lI i ~ (' j," I " 1I.'\ IHlIlal! \'1'11 1'1\ltln khfj l Id illi! l u 11l 1l

3 \"111..\.l.l... 1 :1.& inis igan:.i~h,'-$ bh.'n i~""';"~ck e~-brium«r.ú i.~z ltrtdma mjnd~ j.:\mbor. ('ml)("~nek ~~ ken.iartania. ad t. i., hoft' 31.1 :IllJIJuk. nun~n JÓ felulni. Il \'lh\g(\ssá~ Ah'j.itól!td:tlik. l"s!t1ll.. "l1 AtyaislenC'tl kh-ü.i senki ~mmil neiu adh:l' és senkire nem nlh:\:thal. hac5:.lk e-ióuör maga l1t"nt adja és nth:izul ni. scm pedig :171 nem lelu.'1 monduni. h~y Ö a csejek,-émek és adomlmyozásllak lehefusi'gct olyan módon t"ngi."(ue " olml :it. h~y nulga ne :Idjon t"~ ne ruh.if.. zon nl. IX. liózcs, :\ prófcl{lk. a m essi:.is. 14Z :11}().Stolok. c,> hh.'nl\t>k ntindell megszentelt és fölkent fi:'li. hinlialuk módja SZl... rint. szolg:ilnak b; isteneknek m o ndattak ~- ll1ag:lszl:'ljt:li t:lk.. nekik sok isteni m ih'ri tulajdollito llak. :.uonb:m üket öl jog és törn~n y sze.rint n,ló isteni tisztelellt"'l és :\ segit ~t;gülhi \' :\s szertartús:l.\'al 50h:\ föl n em Ckes it e lll~ k. ).[erl :IIU:\ legföbb lsten nzl akarta. h o~ y lllindezt egycdiil csak neki jnllass:"tk. rajta kh'iij pcdiit senkinek. X. ~yild_ n\':.\ló és selluni ellel\mond:"lsl nem hirö igal.' ~:Igll:l k mutatkozik ez, mert:1 pútriúrk; lk. ~I ózes,:l próféták. Krisztus és az apostolok. ehez :u: lsten_h ez. m inden jóknak forrúsúhoz folyamodtak. csak l'gyediil öt hh' tá k segítségül es ami jót nz emberl'kk<'l. a maguk hi\';\!alúb;1il,'s szolg:'! Inl:\ball miveltek. azl mind :\2 Ö seg its eg~\'(" 1 m:'uly:h'al cselekedlt'k és minlll'k. XI. t's.il Ö ado \'alahányszor lsten igcjcben c szm'ak: leremtés, meg lartús, igazgatús, mcgszelllelés. bünök bocs:inata. nlegigll7..itús és hasonlók. '-alamint segflsl!giilhíd.s L'S illl:id:ís, :tz esz közöknek tulajdoníthltua k. éppen m:lguknak az at:lnyok n::lk érdekében, ::lk iknek tulajdonih'a '-:lilnak. 11\:, képpen kell fölfogni és magy::lrázni. mert ö egyediil é mag:hól cse lekszik mindent, ezek pedig semmi!.,\ zl mondják l"óluk. 26

4 ",,".>," rll'k ttw" j,la,il:rl lak, 11I('I{I:rrlnnak, akllr IIwrl ho ~\' III \ 0, ,. J lu IlIondj:',k, hogy (>z l a lla luk cselek!'.z l, flka r mlv{'\,",' (> 111 " " k " "J'" IHIl!\' tü lt','lrc'nt!ell "zol":', laluk h nlhnlú... " s "11 :1., '. "..., ( U' \ o. rll I '" ',"",,",kkiill iiriik k {' Jll(,g mara djon. ~ ". A legfilhh Jslcnl\l!z to" ('~zk ü z.l- ih,ez ~lit ez(' " "('gil"l'giilh ív{isliilk Illeg imúdalunk llla s-lil tlsfl'lckcppc ll hall~ za n ak: amolt :1 szív igaz hizodn lm;í val, a IlIa gfllól Is tentül dr'l'lldclt risz lelcl l('1 Il'Icneki.iliink hoz z:'1. megerösödve abban :1 biztos rrlllénvbc l1 és igéret b tc, hogy :l lclki és tcsli javakat clnycr jiik tá lc. ha lilin~ Cl nem \';:Id.~ 1.sajú~ 1 ~lkii s l~~?rc li.illk éj flzérl öl, minl legrobb Is tenl ImadJuk cs h szle ljuk. Amikor ll.onl):1ii ezeke t :17, eszközök müköd esé rő! vfllljuk és bizony '-{a tjuk, (os amiket lsten :'i lla luk fölnjúnl, húlús kehellel foga djuk és kcrjlik : :lkkoi' ezeket llgy tekintjük, mintha maga IsIcll adla ('s engcdte volna nekünk. X 'II. AZt'rl nz Alyllis lcn szigorú p:li'ancsüra, az ö dicsösógc és li szicicic megörzéscllek "úgy:hól ösztönöztetve, fllniként I\ risztm; is teile s megparancsolla, h ogy mi is csclekcdjíik, IstellIlek minden szente ivel egyetemben, kiknek köllyörgéseik :l szent bibli{lban megvflnnak, ne hogy öket hamissúg' vúdjíwnl illcssiik, mngunkal pedig b :llv:'illyozó szcrturtússal Illegfcrtözziik: teh út úllandóan azt hajtogassuk, h ogy csak llz egy Istent, Krisztus nak Alyjúl kell segítségül h ívni, ncm pedig magút l\risztl1 st, scm ;t Szentlelkel, scm fl IllCghlllL szcnteket, vflg)' músvalakit Js t('ncn, Krisztus Alyj:'1n kivül. x,v,. A~ik lagadjúk ezl az igazságol, :l szentír:'ls alapj:'!l é,. crlelmcl próbáljúk kiszaggalni és a szentírás bizonysiigait II 1ll11!;uk öszinte, igaz ér t.e lm é t Ő I elcsav:lrjúk. Krisztusból,.I ~ hm, emb ~ r. rii-.b61 lslent rnragnak. Illcgtagndjúk, hogy egy nz lsten, KrIsztusnak Atyju. Ugyanis ügyetlenüt azt :íllftják. ~.~y kél tcrmészetuk és személyi egységük van, és a hiíro m s.~~ helyeit II kettőssége t vezetik be, hogy a hmo lllslígot vllligoslln beindilsilk. 27

5 XV. Ama. Islen, a dicsöségnek és Kri lu n ak AlyJa, kl maga mérheletlen jóságából a. Antikri ZlU5 IlÖ I~h f~, naponkénl oszlalgalja, segllsen be,müokel az 6 Szml... kével. hogy ismerjük meg Ul egyetlenegy igaz Istent, Kri z. Illsnak Atyjál, és csak ól egyedül hivjuk seglbégül éo I;"z. leljük, bogy ez a liszlelei h.lározolt és bizlos legyen. A. zá. zadok IUr.uyán"k pedig. halhala llan. egyellen '''ennek legyen tjsz telet és dicsöség mindörökk.!. Ámen.

l.i'b o 'l tlllllí I' K o 1 oy.s ni I't

l.i'b o 'l tlllllí I' K o 1 oy.s ni I't l.i'b o 'l tlllllí I' K o 1 oy.s ni I't L A yirágzásnak indult kolozs\"1íri uuiüírius kollegium 18-18 május:íban megiir('sed('tt. A felsőbb osztályok tanulói beá llottak h on n:~ dnek, de az egyház h.'l'iilni

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

T AR'J'A.LOM... Szerkesztó P. B. Józan Miklós Péterffy Gyula. Szent Korona. Mennyei kalauz. Zarándokút. K6nyvlamel1eléa Hlrek

T AR'J'A.LOM... Szerkesztó P. B. Józan Miklós Péterffy Gyula. Szent Korona. Mennyei kalauz. Zarándokút. K6nyvlamel1eléa Hlrek VII. évfolyam 7. "':tám - Szetkel7.16.tg h kladóhivtllnj: Budapest, V. Koháry-utca 4. II. Te lefonszám ~ Lipól 974 24. I Felel6s Ize rk ell%t6 : JÓZAN MIKLÓS Munktitlir l /Jk: Mt::WJclcnik heavonkl!nl.

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

III. A létezés örök ; az id ő végtelen A napok és évek, a föld naphoz va ló viszo nyának kis tüne ményei,

III. A létezés örök ; az id ő végtelen A napok és évek, a föld naphoz va ló viszo nyának kis tüne ményei, III. I. A létezés örök ; az id ő végtelen A napok és évek, a föld naphoz va ló viszo nyának kis tüne ményei, az id ő b e n valójában nem léteznek. Csak az ember száml á lja azokat s méri velök véges létét.

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

nyilát kozni a témáról- Nincs az

nyilát kozni a témáról- Nincs az , ' D c hát ez már lor égen csont! - sóh ajt bele érte t len kedve a tclefoúba az a n6gy6- gyász. egyébiránt II Szülészeti és Nógy6gyászati Szak mai Kollégium tagja. aki ami utasítja cl II k érdez ősköd

Részletesebben

a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100

a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ a TENSEL ME 2006 fájdalomcsillapító és izomstimulátor készülékhez a b c d e f g PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100 ALKALMAZÁSI

Részletesebben

Nagy Csütörtök Liturgia Jézus Krisztus kínszenvedései Nagy Péntek esti istentisztelet Nagy Szombat hajnali istentisztelet

Nagy Csütörtök Liturgia Jézus Krisztus kínszenvedései Nagy Péntek esti istentisztelet Nagy Szombat hajnali istentisztelet Ngy Csütörtök Liturgi Jézus Krisztus kínszenvedései Ngy Péntek esti istentisztelet Ngy Szombt hjnli istentisztelet A Mgyr Ortodox Egyházmegye tuljdon A Szent Liturgián A Te titkos vcsorádnk β 8. hng β

Részletesebben

A SZENTÜLEKRÖL, MINT Á KERESZTÉNY EGYHÁZAT ALKOTÓ ÉS ' FENNTARTÓ ERÖRÖL, 64.. A szentlélek meghatározása.

A SZENTÜLEKRÖL, MINT Á KERESZTÉNY EGYHÁZAT ALKOTÓ ÉS ' FENNTARTÓ ERÖRÖL, 64.. A szentlélek meghatározása. NEGYEDIK RÉSZ. lsten országának In'i!'gvalósulásáról: a keresztény egyházról. ELSÖ FEJEZET. A SZENTÜLEKRÖL MINT Á KERESZTÉNY EGYHÁZAT ALKOTÓ ÉS ' FENNTARTÓ ERÖRÖL 64.. A szentlélek meghatározása.. A szent

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

A 0inéma Nuovo 1957, március 1.

A 0inéma Nuovo 1957, március 1. A 0inéma Nuovo 1957, március 1. t w ^ A - y. 4 _. i

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

ieliemére és iratai ra Észrevételek.

ieliemére és iratai ra Észrevételek. Milton J. ieliemére és iratai ra..j Észrevételek. vonatkozó l;;i'lc!iczés a kcresz tény bljrói. Ki~ál'ólag a szcntil'ús alapján. hla Milton J. A latin c r cd c t i ből fol'ditotta Sumner Cb. E. l3o sto

Részletesebben