MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 1 Általános ügyfél tájékoztató a MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság forint alapú, kezelési költség nélküli, magánszemélyek által igénybe vehető lakáscélú állami kamattámogatásban részesített változó kamatozású jelzálog alapú kölcsöneiről október 01. A Hitelintézet neve: (rövid név: MagNet Bank Zrt.) A Hitelintézet székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út Kölcsöntípus megnevezése: Otthon 2010/B. 2. Kölcsön devizaneme: HUF 3. A kölcsön célja: vállalkozótól értékesítés céljára felépített új ingatlan vásárlása 4. A kölcsönt igényelhetik: Igénylő lehet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI.23.) Korm. r. (a továbbiakban: Rendelet) szerinti fiatal vagy többgyermekes támogatott személy. Fiatal: nagykorú egyedülálló, aki a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában nem töltötte be a 35. életévét házasságban, bejegyzett élettársi kapcsolatban, élettársi kapcsolatban élő olyan személy, aki a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában nem töltötte be a 35. életévét, akinek házastársa, bejegyzett élettársa, illetve élettársa a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában nem töltötte be a 35. életévét Többgyermekes: az a háztartásban legalább két gyermeket nevelő személy, aki: o nagykorú egyedülálló és a kölcsönkérelem időpontjában nem töltötte be a 45. életévét o házasságban, bejegyzett élettársi kapcsolatban, élettársi kapcsolatban él és a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában nem töltötte be a 45. életévét, akinek házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában nem töltötte be a 45. életévét Támogatott személy: aki a) a Rendelet szerinti személyi és egyéb feltételeknek megfelel és ezek alapján a hitelintézettel a kamattámogatás nyújtására szerződést köt és b) a támogatást igénylő házastársa vagy bejegyzett élettársa, kivéve ha a kérelem benyújtását megelőzően kötött vagyonjogi szerződés alapján a kamattámogatás igénybevételével érintett lakás a felek egyikének különvagyonába tartozik és ezt a hitelintézet részére a vagyonjogi szerződés bemutatásával igazolják. Nem támogatott személy hiteladós: Igénylő adóstársa lehet, nem támogatott személyként, aki a támogatott személyek legalább egyikének a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója és ha teljes bizonyító erejű magánokiratban a) nyilatkozik és vállalja a Rendelet 5. (1) bekezdésében foglaltakat és b) vállalja, hogy ba) a kölcsönszerződés lejártáig nem támogatott személy hiteladósként a Rendelet szerint kamattámogatással érintett kölcsönszerződésben nem szerepel és bb) a Rendelet szerinti kamattámogatásos kölcsönnel érintett lakásban lakóhelyet nem létesít. 5. A kölcsönigénylés feltételei: a kölcsöncél valamint a Rendeletben foglalt feltételek igazolása. az igénylők rendszeres havi jövedelemmel rendelkeznek. 6. A kölcsön feltételei: A kölcsön összege: min. 1 MFt o Budapesten és megyei jogú városban vásárolt ingatlan esetén max. 12,5 MFt. o egyéb településen vásárolt ingatlan esetén max 10MFt (A kölcsön összege Ft-ra kerekített összeg lehet, de nem haladhatja meg a vételár összegét.)

2 2 Budapesten és a megyei jogú városokban a 25 MFt-ot, egyéb településeken a 20 MFt-ot meg nem haladó telekár nélkül számított összegű, az áfa összegét is tartalmazó építési költségek vagy vételár esetén vehető igénybe a kamattámogatás. A kölcsön összegét a vásárolni kívánt lakásingatlan értéke határozza meg. A kölcsön lakásvásárlásra fordított saját erő kiegészítésére szolgál. A nyújtható kölcsönösszeg, az ingatlan forgalmi értékének a 50-70%-a. (ha az igényelt összeg a meghaladja a folyósítható kölcsönösszeget úgy kiegészítő fedezet is elfogadható) A kölcsön rendszeres jövedelem meglétének ellenőrzésével igényelhető. Szükség esetén készfizető kezes bevonható. A kölcsön futamideje: max. 35 év (420 hónap); a törlesztő részletek száma megegyezik a futamidő hónapjainak számával. (Pl: 60 hónapos futamidő 60 db, havonta fizetendő törlesztő részlettel egyenlő.) A Rendelet 4 (3) szerint a Magyar Állam 20 évig nyújt támogatást a kölcsön kamatainak megfizetéséhez. 7. Törlesztési lehetőségek; a jelzáloghitel típusai A törlesztés a MagNet Bank Zrt-nél megnyitott nem pénzforgalmi bankszámláról havonta történik a futamidő alatt az alábbiak szerint: A törlesztés esedékességének napját Ügyfél határozza meg. annuitásos törlesztés A törlesztő részlet magában foglalja a tőkét és az Ügyfél által fizetendő kamatot. törlesztés türelmi idővel max. 24 hónap, mely időszak alatt csak kamatfizetés történik, majd a hátralévő futamidő során havi annuitásos törlesztés, ahol a törlesztő részlet magában foglalja a tőkét és az Ügyfél által fizetendő kamatot Törlesztő részletek összege: lásd a személyre szóló tájékoztatóban. 8. A kamattámogatás megszerzésének további feltételei: A kamattámogatással épített, vásárolt ingatlanban a támogatott személyeknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Az Támogatott személy igénylőnek, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának és gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának o lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, lízingbe vett lakása nincs nem vonatkozik arra a lakásra, amelyben az igénylőnek, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának együttesen legfeljebb 50%- os tulajdoni hányada van, feltéve, hogy az tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, amelynek lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, amely a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén, haszonélvezettel terhelten kerül az igénylőnek, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, kiskorú gyermekének vagy a vele együttköltöző családtagjának a tulajdonába, és a haszonélvező a lakásban lakik o fenti meghatározott jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme nincs folyamatban o önkormányzati tulajdonban lévő, illetve szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nincs A Támogatott személy Igénylő(k) és az együtt költöző(k) a kamattámogatásra irányuló kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakásának, illetve tulajdoni hányadának az eladási árát az építési költség vagy a vételár kiegyenlítésére kell felhasználni. A felhasználandó összeg csökkenthető: o az értékesített lakást terhelő és a lakás eladás érdekében egyösszegben visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással o a lakás eladása érdekében egy összegben kiegyenlített lakáscélú hitelintézeti kölcsön összegével o a számlával igazolt ingatlan-közvetítői jutalék összegével o a kérelem benyújtását legfeljebb egy évvel megelőzően vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az áfa összegével növelt vételárával

3 3 o a vásárolni kívánt lakást telekárat is tartalmazó vételárának legfeljebb 10%-ával, ha ezen összeg kifizetése a korábbi lakás eladását bejegyző földhivatali határozat kiadásának időpontját legfeljebb 120 nappal előzi meg o olyan számlával, szerződéssel igazoltan kifizetett összeggel, amelyet az igénylő az általa vásárolni kívánt, de végül a tulajdonába nem került lakás megszerzésére fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építő gazdasági társaság bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg o a lakásértékesítésből származó bevétel után megfizetett és az állami adóhatóság által igazolt személyi jövedelemadó összegével Adósnak, Adóstársnak házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának és szülői felügyelet alatt álló kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak írásban tett nyilatkozata alapján a július 1-jét megelőzően hatályos jogszabályok, illetve Rendelet alapján államilag támogatott lakásépítési, vásárlási, bővítési, korszerűsítési, vagy az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján lakásépítési vagy - vásárlási célú fennálló kölcsönszerződése nincs, vagy ha van, együttesen nyilatkozik, hogy azt a folyósító hitelintézetnek az új kölcsönszerződés aláírásától számított 360 napon belül visszafizeti. Lakásvásárlás esetén az Eladó nem lehet a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, élettársa. Büntetőjogi felellősége tudatában nyilatkozik a közös háztartásban élésről. A kölcsönkérelmet az Adás-vételi szerződés megkötésétől számított 120 napon belül, építés esetén a végleges használatbavételi engedély kiadása előtt benyújtja a Hitelintézethez. Nem magyar állampolgár köteles: o a származási országának ingatlan nyilvántartást vezető országos hatáskörű szerve (hatósága) által kiállított az ország egész közigazgatási területére, tagállamok esetén a tagállam, szövetségi államok esetén a szövetségi állam közigazgatási területére vonatkozó hivatalos iratot és annak hiteles magyar nyelvű fordítását bemutatni a Hitelintézetnek, amellyel igazolja, hogy saját magának, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, gyermekének és az együttköltöző családtag(ok)nak származási országában lakástulajdona nincs o írásban nyilatkozni arról, hogy a kamattámogatással építeni, vásárolni kívánt lakásban lakóhelyet létesít 9. A kölcsön igényléséhez szükséges dokumentumok: hitelintézet saját formanyomtatványai (adatszolgáltató lap, titoktartási kötelezettség alóli felmentő nyilatkozat, jövedelem igazolás, adatszolgáltató lap a kölcsön fedezetét képező ingatlanról, kérelem és nyilatkozat) igénylők személyi igazolványa, lakcímkártyája, adóigazolványa gyermekek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, adókártyája 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap ingatlan adás-vételi szerződés megvásárolni kívánt ingatlan építési engedélye, alaprajza, társasházi alapító okirat, 10. A kölcsön főbb biztosítékai: Elsősorban a megvásárolni kívánt ingatlanon alapított, első ranghelyű jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom. Az ingatlanra a kölcsön futamideje alatt vagyonbiztosítási szerződést kell kötni a MagNet Bank Zrt. kedvezményezett megjelölésével. Beszedési megbízás Adós(ok) és készfizető kezes(ek) összes magyarországi bankszámlái felett. 11. A kölcsön folyósításának lényeges feltételei: A kölcsönszerződés és jelzálogszerződés teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása, tartozáselismerő nyilatkozat közokiratba foglalása a Hitelintézet által meghatározott tartalommal. A kölcsön összege lakásvásárlás esetén egy összegben az értékesítő részére kerül kifizetésre, kivéve az olyan építés alatt álló ingatlanokban megvásárolt lakást, melynél az építtetővel együttműködési szerződést kötött a MagNet Bank Zrt. Ezeknél az ingatlanoknál lehetőség van a szakaszos folyósításra is. Az ingatlan nyilvántartásban a MagNet Bank Zrt. javára szóló jelzálog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyen történő regisztrációja. A MagNet Bank Zrt-t kedvezményezettként megjelölő teljes körű biztosítási szerződés megkötése.

4 4 A kölcsön folyósítása csak az önerő eladónak történő megfizetése után lehetséges, számla ellenében. (Építés esetén Ügyfél számlabemutatási kötelezettség a Rendelet 7. ab) pontja alapján.) Bejegyzésre alkalmas, Eladó tulajdonjog bejegyzés engedélye 3 eredeti példányban a Hitelintézetnél becsatolásra került a hozzá kapcsolódó földhivatali kérelemmel együtt. Beszedési megbízás Adós(ok) és készfizető kezes(ek) összes magyarországi bankszámlája felett. Zálogkötelezett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelintézet a biztosítékul szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó jogok és tények mögötti iratokat megtekintse. (A MagNet Bank Zrt. elővásárlási joga az ingatlan nyilvántartásban, legalább széljegyen történő regisztrációja a kiegészítő biztosítékot nyújtó ingatlanon.) 12. Díjak, költségek: Kölcsönbírálati díj: 0,-Ft, Kezelési költség: 0 %, Folyósítási jutalék: 0 %, Okmányellenőrzési díj: kölcsönösszeg 1,5 %-a, esedékessége folyósításkor Szerződésmódosítási díj: ,-Ft Futamidő hosszabbítás esetén díjmentes, amennyiben a futamidő meghosszabbítására öt éven belül nem került sor Teljes előtörlesztés díja: A kölcsön teljes előtörlesztés a futamidő során bármikor lehetséges, melyre irányuló kérelmet írásban kell jelezni a Hitelintézet felé. A teljes előtörlesztés díjmentes. Részleges előtörlesztés díja: A kölcsön részleges előtörlesztés a futamidő során bármikor lehetséges, melyre irányuló kérelmet írásban kell jelezni a Hitelintézet felé. A részleges előtörlesztés díjmentes Hitelkérelem regisztrációs díj: ,-Ft, mely a folyósítást követően hitelkérőnek visszautalható. (Amennyiben az ügyfél a hitelkérelem beadását követően a hitelfelvételi szándékától visszalép, úgy a hitelkérelem regisztrációs díj a MagNet Bank Zrt-t illeti meg.) Értékbecslés díja (amennyiben szükséges): ~ ,-Ft- ~ ,-Ft/ingatlan Közjegyzői munkadíj: Kölcsön-, jelzálog- és készfizető kezesi szerződés: közjegyzői díjszabás alapján kölcsönösszegtől függően ,-Ft ,-Ft Földhivatali ügyintézés díja: Budapesten 4.000,-Ft Pest megyei Földhivatal kivéve Ráckeve: 6.500,- Ft Vidéki Földhivatal és Ráckeve: ,-Ft útiköltség: Budapesten 0,-Ft, vidéken max ,- Ft Jelzálogjog bejegyzés földhivatali költsége: ,-Ft Tulajdoni lap: földhivatali 6.250,-Ft Takarnet 3.600,-Ft Folyószámla vezetés költsége: díjmentes Biztosítási díj: ,-Ft ,-Ft/év/ingatlan Ügyleti kamat = Ügyfél által fizetendő, a kamattámogatással csökkentett ellenszolgáltatás A Hitelintézet a díjak, a költségek és a jutalékok, továbbá a kamatok tekintetében a Hitelezési Üzletszabályzatban valamint a Hirdetményben meghatározott feltételek és körülmények változása esetén jogosult az Ügyfél számára kedvezőtlen, egyoldalú szerződés módosítására. 13. Kamatperiódus A kamatperiódus a kamatláb módosításának gyakoriságát mutatja, az a lejáratig nem módosítható.

5 5 Egyéves kamatperiódus: a Hitelintézet az üzleti év fordulónapján, azaz a folyósítás évének december 31. napján, majd a lejáratig minden év december 31. napján felülvizsgálja a kamatlábat, és a Rendeletben meghatározottak szerint módosítja. Ötéves kamatperiódus: a Hitelintézet az üzleti év fordulónapján, azaz a folyósítás évének december 31. napján, majd a lejáratig minden ötödik év december 31. napján felülvizsgálja a kamatlábat, és a Rendeletben meghatározottak szerint módosítja október havi kamatok, THM Egyéves kamatperiódus esetén: o 0-1 gyerek esetében 5,34%, THM: 6,02% o 2 gyerek esetében 5,34%, THM: 6,02% o 3 gyerek esetében 5,34%, THM: 6,02% o 4 gyerek esetében 5,34%, THM: 6,02% o 5 gyerek esetében 5,34%, THM: 6,02% o 6 vagy több gyerek esetében 5,34%, THM: 6,02% Ötéves kamatperiódus esetén: o 0-1 gyerek esetében 6,00%, THM: 6,74% o 2 gyerek esetében 6,00%, THM: 6,74% o 3 gyerek esetében 6,00%, THM: 6,74% o 4 gyerek esetében 6,00%, THM: 6,74% o 5 gyerek esetében 6,00%, THM: 6,74% o 6 vagy több gyerek esetében 6,00%, THM: 6,74% Az ügyleti kamat meghatározása a Rendeletalapján történik. Az ügyleti kamat mértéke a 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga, az egy évnél hosszabb időszakra állandó kamatozású kölcsön esetén az a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott ötéves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagától függően kerül kialakításra fenti rendelet szerint. A folyósításra került kölcsönök esetében az állampapírhozam alapján számított ügyleti kamat a folyósítás évének december 31-i napján átárazásra került, az akkor érvényben lévő állampapírhozam alapján számított ügyleti kamatláb szerint. Amennyiben a folyósításhoz képest az állampapírhozamok csökkentek, úgy a törlesztő részlet is csökkenti fog, amennyiben emelkedtek, úgy a törlesztő részlet is emelkedni fog. Ezt követően a szerződéskötéskor választott kamatperiódus szerint évente, vagy ötévente történik meg az átárazás. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. Állami támogatás mértéke október hónapban: Egyéves kamatperiódus esetén: o 0-1 gyerek esetén: 0,00% o 2 gyerek esetén: 0,00% o 3 gyerek esetén: 0,00% o 4 gyerek esetén: 0,00% o 5 gyerek esetén: 0,00% o 6 vagy több gyerek esetén: 0,00% Ötéves kamatperiódus esetén: o 0-1 gyerek esetén: 0,78% o 2 gyerek esetén: 0,78% o 3 gyerek esetén: 0,78% o 4 gyerek esetén: 0,78% o 5 gyerek esetén: 0,78% o 6 vagy több gyerek esetén: 0,78%

6 6 15. A vállalt feltételeket nem teljesítő, nem szerződésszerű magatartás következményei Hitelintézet jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Adós a kölcsönszerződésben, a Biztosítéki okiratokba, jogszabályba, Hirdetménybe foglalt valamely kötelezettségét megszegi, vagy az Üzletszabályzatban foglalt okból. Amennyiben a támogatási jogosultság bármely okból megszűnik, az Adós által fizetendő ügyleti kamat mértéke a jogosultság megszűnésének időpontjától megegyezik a Hitelintézet Hirdetményében meghatározott forint alapú ingatlanvásárlási céllal igényelhető kölcsön alapkamatlábával. 16. Helyszíni szemle, értékbecslés A helyszíni szemle illetve az előzetes tájékoztatás alapján kerül meghatározásra, hogy szükséges-e értékbecslő bevonása. Amennyiben értékbecslésre van szükség, úgy a következő értékbecslő cégekkel van lehetőség értékbecslést készíteni: Apex-Ingatlan Kft Budapest, Gárda utca 43. tel: 06-70/ Estimate Pro Kft Budapest, Aradi utca 22. fszt. tel: 06-30/ Cash-Pool Kft Bp., Emőd u. 11 tel: 06-1/ , 06-20/ SERATUS Ingatlan Kft Bp., Mester utca 54. I. em. 1. tel: 06-1/ , Az értékbecslés megrendelését Ügyfél intézi. 17. Lakáshitel törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezmény és egyéb állami támogatás Jelen kölcsön törlesztéséhez nem kapcsolódik adókedvezmény. A Magyar Állam a Rendeletben meghatározottak alapján a kamat megfizetéséhez támogatást nyújt. A Magyar Államkincstártól az állami támogatással kapcsolatban további felvilágosítást kérhető: Budapest, Váci út 71. sz. alatti ügyfélszolgálaton, 06-1/ telefonszámon. Az állampapír hozamokról a oldalon lehet tájékozódni. Hitelbírálat időtartama: 1-2 hét A MagNet Bank Zrt novemberében (a HBW Express Bank Zrt. néven, mint jogelőd) csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási kódexhez, mely elérhető bankfiókjainkban és honlapunkon. Az itt felsoroltakon kívül a MagNet Bank Zrt. Üzletszabályzatában, valamint a Rendeletben meghatározottak szerint jár el. Ez a tájékoztató nem minősül nyilvános ajánlattételnek, a kölcsön nyújtása az adósminősítés és fedezetértékelés függvényében történik. Budapest, október 01. MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatása

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatása TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatása A kölcsön célja: Támogatott személyek Magyar Köztársaság területén lévő lakás építésének, új lakás

Részletesebben

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet. a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról. Általános rendelkezések

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet. a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról. Általános rendelkezések 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV.

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2015. március 11. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS UTÓLAGOS LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS 256/2011. KORM. RENDELET SZERINT 1. A támogatás célja Új lakás építése, vagy új lakás

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet (cím: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György út 37., cégjegyzékszám: 05-02-000282,

Részletesebben

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ 2014. július 25. MIKRO-, KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL IGÉNYBEVEHETŐ MNB NÖVEKEDÉSI HITEPROGRAM KONSTRUKCIÓ 2.

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ 2014. július 25. MIKRO-, KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL IGÉNYBEVEHETŐ MNB NÖVEKEDÉSI HITEPROGRAM KONSTRUKCIÓ 2. www.magnetbank.hu ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ 2014. július 25. MIKRO-, KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL IGÉNYBEVEHETŐ MNB NÖVEKEDÉSI HITEPROGRAM KONSTRUKCIÓ 2. ÜTEM A Hitelintézet neve: (rövid név: MagNet Bank zrt.)

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2010. december 11. 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről OTP Jelzálogbank Zrt. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, lakáscélú és jelzálog-típusú OTP Hitelekről Érvényes: 2015. augusztus 1. 1 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Az

Részletesebben

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel Kapcsolattartó MKB fiók: Kérjük, jelölje meg a kapcsolattartásra választott MKB fiókot MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 (Hatályos: 2011.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ 2015. július 12. MIKRO-, KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL IGÉNYBEVEHETŐ MNB NÖVEKEDÉSI HITEPROGRAM KONSTRUKCIÓ 2.

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ 2015. július 12. MIKRO-, KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL IGÉNYBEVEHETŐ MNB NÖVEKEDÉSI HITEPROGRAM KONSTRUKCIÓ 2. www.magnetbank.hu ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ 2015. július 12. MIKRO-, KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL IGÉNYBEVEHETŐ MNB NÖVEKEDÉSI HITEPROGRAM KONSTRUKCIÓ 2. ÜTEM A Hitelintézet neve: (rövid név: MagNet Bank Zrt.)

Részletesebben

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 1 A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, a 19. tekintetében

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések Page 1 of 48 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 2014.03.15 61 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL Használt lakás vásárlásra - Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015 augusztus 4-től Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk röviden bemutatni Önnek a Budapest Bank

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2012. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. L A K Á S C É L Ú Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Határozat száma: 9/8-4/2009. Hatálybalépés idıpontja: 2009.október 01. Módosítva:

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben