1/2012. számú január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet"

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 462-2/ /2012. számú január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: január 25-én Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Dr. Kelemen Márk polgármester Domján István képviselő Gyurkocsis Balázsné képviselő Hallai Tibor alpolgármester Kaldenekker Zoltán képviselő Szabó Sándor képviselő (6 fő) Bodor József képviselő Csertő Attila képviselő Forgó Gábor képviselő (3 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Vincze Miklós jegyző Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Bartha Erika igazgatási irodavezető Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Ferencz Péter beruházási és közbeszerzési referens Strobl Alajos műszaki irodavezető Meghívottak: Szabó Marianna HSZK intézményvezető Tóth Katalin HSZK intézményvezető-helyettes Németh Mariann Művelődési ház vezető Mozsárik Lajos tanyagondnok Horváth László tanyagondnok Jegyzőkönyvvezető: Kutiné Kalmár Borbála ügyintéző Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület ülését 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel az ülés kezdetén 5 fő képviselő jelen van. A polgármester javasolta új 12. napirendnek felvenni a Közfoglalkoztatás az önkormányzat valamennyi intézményénél tárgyú előterjesztést. Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e más módosító indítvány. Mivel a képviselők részéről újabb javaslat nem hangzott el, ezért a polgármester az általa tett módosítással a napirendet szavazásra bocsátotta. 2

3 A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi napirendet fogadta el: Közérdekű bejelentések N a p i r e n d 1. Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, a legfontosabb eseményekről 2. Az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (VIII. 21.) önkormányzati rendelet, valamint a csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló 34/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 3. Gazdasági Program kiegészítése 4. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 5. Kerekegyháza Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának és közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló belső szabályzata módosításainak elfogadása 6. Közbeszerzési kiírás és Bíráló Bizottság felállítása a Bem utcai lakótelkek és az Ipari telkek kialakításával kapcsolatos, szennyvíz hálózat építésének megvalósítása és a Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán érdekében meghirdetendő közbeszerzési eljárások lebonyolításához 7. Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP /627 jelű pályázat önerejének biztosítása a Támogatási szerződés megkötése érdekében 8. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálatok évi működéséről 9. Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumnak tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő visszafizetése Kerekegyháza Város Önkormányzata részére 10. Magyar Értékek Háza építése Má-TI övezetben, birtokközpont jellegű megoldással 11. Iskola, óvoda és bölcsőde beiratkozási időpontjainak meghatározása Előadó: Vincze Miklós jegyző 3

4 12. Közfoglalkoztatás az önkormányzat valamennyi intézményénél 13. Egyebek Közérdekű bejelentések Közérdekű bejelentés nem hangzott el. 1. Napirend tárgyalása Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, a legfontosabb eseményekről (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 1/2012. (I.25.) sz. Kth: Beszámoló elfogadásáról Határozat Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a 157/2011. (IX.14.), 167/2011. (IX.28.), 199/2011. (XII.30.), 202/2011. (XII.14.), 210/2011(XII.14.), 211/2011. (XII.14.), 212/2011. (XII.14.), 166/2011. (IX.28.) és a 213/2011. (XII.14.) sz. határozatok végrehajtásáról és a legfontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal Határozatról értesül: jegyző és aljegyző 2. Napirend tárgyalása Tárgy: Az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (VIII. 21.) önkormányzati rendelet, valamint a csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló 34/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) 4

5 Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy korábban már döntött a Testület a évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás hatósági díjainak megállapításáról. Azonban törvényi szabályozás következtében az önkormányzati hatósági ár-megállapítási jogkör megszüntetése szükségessé teszi a rendeletek hatályon kívül helyezését. Ennek következtében a lakossági fogyasztók körében az ivóvíz díja 1 forinttal alacsonyabb lesz, míg a lakossági csatorna szolgáltatás díja változatlan marad. Domján István képviselő megjegyezte, hogy 5 év óta a Bácsvíz Zrt. által javasolt díjakat vitatták meg, és fogadták el. Most tudomásul veszik, hogy a helyi rendeletek hatályukat vesztik. Megkérdezte, hogy a hulladékszállítás díja is állami szabályozás alá kerül, a Hivatalnak van-e erről tudomása. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy jelen esetben az állami szabályozás csak az ivóvíz és csatorna szolgáltatás díjaira vonatkozik. A Képviselő-testület tavasszal szokta tárgyalni a köztisztasági rendeletet. A szemétszállítás vonatkozásában a április 30-ig elfogadott díjakat alkalmazzák. Az új törvényi szabályozás értelmében díjemelésre nincs lehetőség 2012-ben. Arra most még nem tud választ adni, hogy ennek a szolgáltatásnak a díja önkormányzati döntés, vagy állami szabályozás alá kerül-e. Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a rendelet elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.26.) önkormányzati rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (VIII. 21.) önkormányzati rendeletének, valamint a csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló 34/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 3. -a értelmében, figyelemmel a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényben foglaltakra a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el: 1. (1) Hatályát veszti az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (VIII. 21.) önkormányzati rendelet, és az azt módosító 20/2007. (VI.29.) önkormányzati rendelet, 27/2009. (X. 22.) önkormányzati rendelet. 5

6 (2) Hatályát veszti a csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló 34/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendelet, és az azt módosító 31/2008. (XII. 18.) önkormányzati rendelet. 2. (1) Jelen rendelet január 26. napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet január 27. napján hatályát veszti. Kerekegyháza, január 26. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző 3. Napirend tárgyalása Tárgy: Gazdasági Program kiegészítése (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy bizottsági észrevételezésre, az előterjesztésben szereplő energiafű megnevezést energianövényre javították. Ezzel a módosítással kérte a Gazdasági Program kiegészítésének elfogadását. Mivel a napirendhez hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a napirendet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 2/2012. (I.25.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzat Gazdasági Programjának kiegészítése Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évre vonatkozó Gazdasági Programját az alábbiak szerint kiegészíti: A gazdasági program Mezőgazdasági fejlesztés c. részét az alábbiakra módosítja: A helyi termelés piaci pozícióinak erősítése mindannyiunk érdeke, melyben településünkön kiemelt szerepe van az állattenyésztésnek, a helyi őstermelőknek, a tanyai életminőség feltételei javításának, a helyben termelt áruk feldolgozásának és értékesítésének. Ezzel összhangban a gazdasági program 1. sz. mellékletének V.5.1. A helyi termelés és a piaci pozíciók erősítése c. táblája az alábbiakra módosítja: 6

7 V A helyi termelés és a piaci pozíciók erősítése Projekt Megvalósulá Projekt rövid leírása megnevezése si helyszín Bio-, Tájékoztatás a bio-, natúrter-mék Kerekegyh natúrtermék piac piac áza kibővítési, fejlesztési kibővítése, lehetőségeiről fejlesztése Termékpiac szervezés Energianövé ny termesztés Tejfeldolgozó üzem létesítése TP önkormányz ati bolt létesítése TP Kerekegyh áza Kerekegyh áza Kerekegyh áza Budapest, Kecskemét, Kunszentmiklós, Kerekegyh áza,fülöph áza Koordináló társaság létrehozása a helyben termelt áruk értékesítésére (Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft létrehozása) Tájékoztatás, felvilágosítás az energianövény termelés lehetőségeiről, felhasználási módjairól tejfeldolgozó üzem létesítése az ipari területen, a térségi tejtermelés feldolgozására Önkormányzati boltok létrehozása a helyben termelt áruk értékesítésére Projektgazda Önkormányzat koordinálásáva l Térségi önkormányzat ok Önkormányzat koordinálásáva l Tervezett költség (ezer Ft) Önkormányzat Magyar Tanyai Termék Nonprofit Kft A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a gazdasági programot fenti kiegészítéssel egységes szerkezetbe foglalja. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal Határozatról értesül: jegyző aljegyző 7

8 4. Napirend tárgyalása Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosításának elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 3/2012. (I.25.) sz. Kth. Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben foglaltaknak megfelelően, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. -ában, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet alapján elfogadja a határozat mellékletét képező módosító okiratot 1. sz. melléklet, és egységes szerkezetbe foglalt 2. sz. melléklet szerinti alapító okiratot. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat szakfeladat változásának törzskönyvi nyilvántartásba történő kincstári változás bejelentéshez az önkormányzati szakfeladatokat az alábbiakban határozza meg: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (szennyvízkezelő rendszerek működtetése, fejlesztés) Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, begyűjtése, szállítása, átrakása (rendszeres vagy időszakos begyűjtés) Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása (elektronikus) Lakó és nem lakóépület építése (iskola, irodaépület építése, felújítás) Út, autópálya építése (út, utca, kerékpárút építése) Folyadék szállítására alkalmas közmű építése Egyéb m.n.s. építés (ipari létesítmények építése, földterület értéknövelés) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület-kezelés Nemzeti ünnepek programjai (március 15, augusztus 20, október 23) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása: a mezőőri feladatellátás Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Nemzetközi szervezetekben való részvétel 8

9 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szociális ösztöndíjak Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Település-egészségügyi feladatok Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Köztemetés Bölcsődei ellátás Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezés Önkormányzati ifjúsági kezdeményezésekés programok, valamint támogatásuk Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Köztemető-fenntartás és működtetés 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a változás bejelentést a Kincstár felé tegye meg. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Magyar Államkincstár - Pénzügyi iroda 9

10 Kerekegyháza Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Módosító Okirata 1. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a többször módosított, 53/2010. (III.31.) sz. Kth-tal kiadott (eredeti szám: 32/2003. (III.05.), Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosítja a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben foglaltaknak megfelelően, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. - ában, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet alapján az alábbi szerkezeti rend szerint építi fel és számozza meg: I. Az Alapító Okirat Az intézmény neve: Kerekegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Rövidített neve: Kerekegyháza Polgármesteri Hivatal Székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a szövegrész helyébe az alábbi szöveg kerül: 1. Költségvetési szerv megnevezése: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Rövidített neve: Kerekegyháza Polgármesteri Hivatal Székhelye: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a Törzskönyvi száma: Jogállása: önálló jogi személy II. Az Alapító Okirat Létrehozásáról rendelkező jogszabály: helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. szövegrész helyébe az alábbi szöveg kerül: 2. Alapításról rendelkező jogszabály: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. III. Az Alapító Okirat Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben foglaltak szerint Tevékenységi jellege: közhatalmi költségvetési szerv, és a Az intézmény szakágazati számjele: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Az intézmény ellátandó tevékenységei: Alaptevékenysége: a létrehozásáról rendelkező jogszabályban (határozatban) és az alapító okiratban a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott közszolgáltató tevékenység Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (szennyvízkezelő rendszerek működtetése, fejlesztés) Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, begyűjtése, szállítása, átrakása (rendszeres vagy időszakos begyűjtés) Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása (elektronikus)

11 Lakó és nem lakóépület építése (iskola, irodaépület építése, felújítás) Út, autópálya építése (út, utca, kerékpárút építése) Folyadék szállítására alkalmas közmű építése Egyéb m.n.s. építés (ipari létesítmények építése, földterület értéknövelés) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Általános épülettakarítás Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Nemzeti ünnepek programjai (március 15, augusztus 20, október 23) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása: a mezőőri feladatellátás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Nemzetközi szervezetekben való részvétel Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szociális ösztöndíjak Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Település-egészségügyi feladatok Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély 11

12 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsődei ellátás Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezés Önkormányzati ifjúsági kezdeményezésekés programok, valamint támogatásuk Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Köztemető-fenntartás és működtetés Az intézmény kiegészítő tevékenységébe tartozó feladatok: A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység kötelezően végzett feladatainak ellátására létrehozott dologi és humán-erőforrásai időlegesen felmerülő szabad kapacitásainak kihasználása érdekében, kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésben az alaptevékenységre meghatározott mértékén felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységek köre: Máshova nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatások Kisegítő és vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytathat. E tevékenységet az intézmény az irányító szerv előzetes engedélyével végezhet. szövegrész helyébe az alábbi szöveg kerül: 3. A Polgármesteri hivatal feladata, alaptevékenysége: III.1.Közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése alapján az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 3.2.Alaptevékenysége: A közfeladatát meghatározó jogszabályban és a jelen alapító okiratban a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott közszolgáltató tevékenység. 3.3.Államháztartási szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 3.4.Alaptevékenységeinek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 12

13 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás 3.5.A Polgármesteri Hivatal kiegészítő tevékenységébe tartozó feladatok: A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység kötelezően végzett feladatainak ellátására létrehozott dologi és humán-erőforrásai időlegesen felmerülő szabad kapacitásainak kihasználása érdekében, és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységek köre: 3.6.Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytathat. 4. Az Alapító Okirat Illetékességi területe c. szövegrész helyébe az alábbi számozott cím kerül: 4. Illetékessége, működési köre: 5. Az Alapító Okirat Alapító szerve, Irányító szerve és Irányító szerv vezetője: c. részek helyébe az alábbi szövegrész kerül: 5. Alapító és felügyeleti szerve, székhelye: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a 5.1. Egyéb irányítási jogok gyakorlója: a polgármester Székhelye: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a 6. Az Alapító Okirat Feladatellátásához kapcsolódó funkció szerinti besorolása szövegrész helyébe az alábbi meghatározás kerül: 6. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 7. Az Alapító Okirat Az intézmény vezetőinek kinevezési rendje című szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül: 7. Vezetőjének megbízási rendje: A Hivatal vezetőjét Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 36. (1) bekezése, valamint a Köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 8. -a alapján nevezi ki. 13

14 8. Az Alapító Okirat Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: c. szövegrész címe a 8. számot kapja. 9. Az Alapító Okirat Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: c. szövegrész a 9. számot, az Intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok c. szövegrész a 10. számot, az Intézmény képviseletére jogosultak: c. szövegrész a 11. számot kapja. Záradék: A Kerekegyháza Polgármesteri Hivatal alapító okiratát Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2012.(I.25.) sz. Kth. határozatával hagyta jóvá. Jelen módosított alapító okirat hatályba lépésével az 53/2010. (III.31.) sz. Kth. Alapító Okirat hatályát veszti. Kerekegyháza, január 25. Dr. Kelemen Márk polgármester 14

15 Kerekegyháza Polgármesteri Hivatal ALAPÍTÓ OKIRATA 2. sz. melléklet 1. Költségvetési szerv megnevezése: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Rövidített neve: Kerekegyháza Polgármesteri Hivatal Székhelye: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a Törzskönyvi száma: Jogállása: önálló jogi személy 2. Alapításáról rendelkező jogszabály: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 3. A Polgármesteri hivatal feladata, alaptevékenysége: 3.1 Közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése alapján az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 3.2 Alaptevékenysége: A közfeladatát meghatározó jogszabályban és a jelen alapító okiratban a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott közszolgáltató tevékenység. 3.3 Államháztartási szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 3.4 Alaptevékenységeinek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 15

16 Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás 3.5 A Polgármesteri Hivatal kiegészítő tevékenységébe tartozó feladatok: A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység kötelezően végzett feladatainak ellátására létrehozott dologi és humán-erőforrásai időlegesen felmerülő szabad kapacitásainak kihasználása érdekében, és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységek köre: 3.6 Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytathat. 4. Illetékessége, működési köre: Kerekegyháza város közigazgatási területe, valamint az alábbi körzetközponti feladatok esetében az illetékesség köre kiegészül: - építésügyi hatóság : Kunbaracs - gyámhivatal: Kunbaracs, Fülöpháza - okmányiroda: Kunbaracs, Fülöpháza 5. Alapító és felügyeleti szerve, székhelye: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a 5.1. Egyéb irányítási jogok gyakorlója: a polgármester Székhelye: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a 6. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 7. Vezetőjének megbízási rendje: A Hivatal vezetőjét Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 36. (1) bekezdése, valamint a Köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 8. -a alapján nevezi ki. 8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: - Köztisztviselői jogviszony, akikre a Köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. az irányadó - Közalkalmazotti jogviszony, akikre a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. az irányadó - Munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. az irányadó 16

17 - Egyéb foglalkoztatási jogviszony, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. az irányadó ( pl: megbízási jogviszony 9. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: Kerekegyháza Város Önkormányzat tulajdonát képező Polgármesteri Hivatal Kerekegyháza, Fő u. 47/a, 8/5 hrsz., és a Tanácsterem, irodák Kerekegyháza, Fő u. 47/a, 8/2 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan, valamint mindaz az ingóvagyon, amely leltár szerint az intézmény használatába van adva. 10. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A Polgármesteri Hivatal pénzügyi, adó és költségvetési iroda látja el az önállóan működő intézmények pénzügyi-gazdálkodási tevékenységét. 11. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetője látja el az intézmény képviseleti jogkörét és munkáltatói jogkörét. Távolléte esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott sorrendben következő helyettes képviseli. Záradék: A Kerekegyháza Polgármesteri Hivatal alapító okiratát Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2012.(I.25.) sz. Kth. határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okirat hatályba lépésével az 53/2010. (III.31.) sz. Kth. Alapító okirat hatályát veszti. Kerekegyháza, január 25. Dr. Kelemen Márk polgármester 5. Napirend tárgyalása Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának és közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló belső szabályzata módosításainak elfogadása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, évtől új közbeszerzési törvény lépett hatályba, ezért van szükség az önkormányzati szabályzatokat a jogszabályi változásoknak megfelelően módosítani. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a napirend elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. 17

18 A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 4/2012. (I. 25.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának és közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseiről szóló belső szabályzatának elfogadása Határozat 1./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a Kerekegyháza Város Önkormányzata közbeszerzéseinek rendjéről szóló szabályzatát a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 2./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a Kerekegyháza Város Önkormányzata közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek rendjéről szóló szabályzatát a határozat 2. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal Határozatról értesül: jegyző, és általa: - irodavezetők - közbeszerzési és beruházási referens 6. Napirend tárgyalása Tárgy: Közbeszerzési kiírás és Bíráló Bizottság felállítása a Bem utcai lakótelkek és az Ipari telkek kialakításával kapcsolatos, szennyvíz hálózat építésének megvalósítása és a Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán érdekében meghirdetendő közbeszerzési eljárások lebonyolításához (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy a határozati javaslat több pontból álló döntést igényel. A közbeszerzési törvény értelmében a bíráló bizottságba képviselőt nem logikus megjelölni. Megkérdezte, hogy a képviselők részéről van-e más javaslat. Elmondta továbbá, hogy a nevezettek hozzájárultak a személyüket érintő kérdés nyílt ülésen való tárgyalásához. Mivel a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el észrevétel, javaslat, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 5/2012. (I.25.) sz. Kth. 18

19 Közbeszerzési kiírás és Bíráló Bizottság felállítása, a Bem utcai lakótelkek, az Ipari telkek kialakításával kapcsolatos, szennyvíz hálózat építésének és a Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán megvalósítása érdekében meghirdetendő közbeszerzési eljárás lebonyolításához Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. A Bem utcai lakótelkek és az Ipari telkek kialakításával kapcsolatos, szennyvíz hálózat építésének megvalósítása érdekében, az önkormányzat - a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény harmadik rész, nemzeti eljárásrend (7) bekezdés alapján, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le. A Közbeszerzési Bíráló Bizottságba a) Horváth Gábor mint elnök, b) Halcsikné Szabó Ágnes, mint tag és c) Vincze Miklós, mint tag delegálja. 2..A Térségi tejfeldolgozó megépítése érdekében, az önkormányzat - a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény harmadik rész, nemzeti eljárásrend (7) bekezdés alapján, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le. A Közbeszerzési Bíráló Bizottságba a) Horváth Gábor mint elnök, b) Halcsikné Szabó Ágnes, mint tag és c) Vincze Miklós, mint tag delegálja. 3. A Térségi tejfeldolgozó technológiájának beszerzése, a pasztörizáló berendezés bérlete érdekében, az önkormányzat - a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény harmadik rész, nemzeti eljárásrend (7) bekezdés alapján, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le. A Közbeszerzési Bíráló Bizottságba a) Horváth Gábor mint elnök, b) Halcsikné Szabó Ágnes, mint tag és c) Vincze Miklós, mint tag delegálja. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban tegye meg szükséges intézkedéseket. 5. Egyúttal felkéri a Jegyzőt, hogy a közbeszerzési ajánlattételi felhívások, Kerekegyháza Város honlapján történő közzétételéről gondoskodjon. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető Ferencz Péter beruházási és közbeszerzési referens Határidő: február Napirend tárgyalása 19

20 Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP /627 jelű pályázat önerejének biztosítása a Támogatási szerződés megkötése érdekében (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete) Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, a Testület már többször tárgyalt a tejfeldolgozó üzem pályázatával kapcsolatban. Az előterjesztés szerint most a fejlesztés érdekében véglegesíteni kell a pénzügyekkel kapcsolatos döntést. Szabó Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, bizottságuk részletesen tárgyalta ezt a napirendet, miszerint újabb 10 millió forint hitel felvételre kerül sor. Megjegyezte, hogy a beruházással kapcsolatban valószínű nem ez lesz az utolsó hiteligény. Mivel a határidő rendkívül rövid, ezért a bizottságuk javasolta, hogy a márciusi ülésre készüljön el a tejüzem komplett üzleti terve. Ebben legyen benne a beszállítói kör, az értékesítési csatornák és a személyi kérdések is kerüljenek részletesen bemutatásra. Véleménye szerint az üzemben termelt összes mennyiséget nem lehet a Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft-én keresztül értékesíteni. Fontosnak tartja a menedzsment kiválasztását, elsősorban a megfelelő szakemberek felkutatását és a tárgyalások lefolytatását. Dr. Kelemen Márk polgármester a felvetésre válaszul elmondta, hogy teljes mértékben egyezik a véleménye a bizottság véleményével. Folyamatban van a szakemberek, a piac és a lehetséges partnerek megkeresése. Javasolja a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy a márciusi ülésre készüljön el az ezzel kapcsolatos előterjesztés. Domján István képviselő elmondta, hogy a pályázati anyagban az üzemvezető bére bruttó 200 ezer forint volt tervezve. Tapasztalatból tudja, hogy egy üzemvezetőn óriási felelősség van. Feladata során az alapanyag beszerzéstől az üzemirányításig, az értékesítés, valamint a közegészségügyi, és a szakhatósági ügyekben is megfelelő szakértelemmel kell, hogy rendelkezzen. Ezért mindenképpen megfelelő végzettséggel rendelkező személyt kell keresni, és ha a helyzet úgy kívánja a tervezettnél magasabb bér igényt is el kell fogadni. Kérte, hogy a megfelelő személy kiválasztásában kiemelt hangsúlyt fektessenek. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, a pályázatban az üzemvezetői bér esetében egy irányszám volt megjelölve, a végleges bér a gazdaságosság szemelőt tartása mellett magasabb is lehet. Megjegyezte, hogy mindenkinek az érdeke úgy kívánja, hogy az üzemet egy profi szakember irányítsa. Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester az elhangzott kiegészítéssel javasolta a napirend elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 6/2012. (I. 25.) sz. Kth. 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i az alábbi napirendet fogadta el:

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i az alábbi napirendet fogadta el: Kihagyva a kihagyandókat! Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülése könyvéből 1/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1006-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 23-án tartott

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2011 JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 30-án 16 órai kezdettel tartott rendes nyílt ülésén. Ülés

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/5/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-22/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 10-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-22/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 10-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-22/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 10-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: 20/2012.(X.10.) 21/2012.(X.10.) Határozatok: 192/2012.(X.10.)

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Polgármesteri Irodája (Alcsútdoboz, József Attila utca 5.)

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Polgármesteri Irodája (Alcsútdoboz, József Attila utca 5.) 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Képviselő-testületének 2012. február 29-én 08.00 órakor megrendezésére kerülő nyílt testületi üléséről. ának Polgármesteri Irodája (Alcsútdoboz, József Attila

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett)

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett) Város Önkormányzat képviselő -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth L. u. 128.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda tartott ülésén. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben