KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007."

Átírás

1 KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Igazgatói ajánló Százszorszép Óvodai nevelési program HELYZETELEMZÉS Általános helyzetelemzés Tagintézményi helyzetelemzések CÉLOK, ALAPELVEK, FELADATOK Az óvodai nevelés céljai: Közös alapelvek: Gyermekkép Óvodakép: Tagintézmények személyi feltételei Tagintézmények tárgyi feltételei Az óvodai nevelés közös feladatai: A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS TERÜLETEI Egészséges életmód alakítása Érzelmi erkölcsi nevelés és szocializáció biztosítása Az értelmi nevelés megvalósítása A FEJLESZTÉS TEVÉKENYSÉGI FORMÁI Játék és tanulási tevékenység Társas és közösségi tevékenység Munkatevékenység Szabadidős tevékenység A komplex foglalkozások rendszere Anyanyelv Matematika Művészeti tevékenységek Természet Társadalom - Ember Testnevelés (mozgás, mozgásos játékok) A nevelés tervezése SZERVEZETI KERETEK, DOKUMENTUMOK A TAGINTÉZMÉNYEK HAGYOMÁNY- ÉS KAPCSOLATRENDSZERE A TAGINTÉZMÉNYEK SAJÁTOS FELADATAI AZ ÓVODÁBA, ISKOLÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI: Közös feltételrendszer Iskolai Nevelési program Nevelési, pedagógiai alapelvek és célok Nevelési, pedagógiai alapelvek Céljaink Nevelési feladatok, eszközök és eljárások, tevékenységek Az intézmény szolgáltató funkciója Pedagógiai hivatás és munka Gyerekekért, tanulókért érzett felelősség Szakszerűség és eredményesség Pedagógiai célok megvalósítása középiskolai szinten

3 3.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek Életkori sajátosságok A tanuló személyiségének megismerése, kiemelt figyelemmel a serdülőkor és az ifjúkor sajátosságaira A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos konkrét feladatok A személyiségfejlesztés kiemelt feladatai Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségnevelés folyamata, feladatai, formái intézményünkben A közösségi nevelés speciális feladatai, eszközei és elvárásai: A diákközösségek nevelési céljai, feladatai: A személyiség- és közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi formák Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység, egységes alapokra épülő differenciálás A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tanulók pályaválasztását segítő tevékenység A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének formái, a továbbfejlesztés lehetőségei A tanulói közösség és kapcsolattartásának rendje A diákönkormányzat működése A szülői közösség és kapcsolattartásának rendje Az intézmény tagintézményei és pedagógusai közötti kapcsolat EgYÉB KAPCSOLATRENDSZER A tagintézmények közötti kapcsolat Iskola külső kapcsolatrendszere Család és az iskola kapcsolata Egyéb kapcsolatok Az intézmény helyi tanterve AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA Célok és feladatok Kiemelt fejlesztési feladatok AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS - OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZA Célok és feladatok Kiemelt fejlesztési feladatok az alapozó és a fejlesztő szakaszban KÖZÉPISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZAI Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola-szakképzés

4 4.4 Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint azok óraszámai, az előírt tananyagok és követelmények Az alsó tagozat óratervei Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és az óraszámok A középiskolák tantárgyi rendszere és óraszámai NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS AZ INTÉZMÉNYBEN Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét AZ INTÉZMÉNYBE TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS A MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA VALÓ LÉPÉS FELTÉTELEI Az intézmény első évfolyamára történő felvétel Általános iskolai osztályba történő felvétel Az általános iskolák 1-8 évfolyamain a magasabb évfolyamra való lépés A hat évfolyamos gimnáziumba való lépés feltételei A középiskolába és szakiskolába való lépés és a továbbhaladás feltételei AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI, A TANULÓ MAGATARTÁSA, SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI, FORMÁI A tanulók szöveges értékelése az általános iskola kezdő szakaszán A tanulók értékelése iskolánk 1-4. évfolyamán Az évfolyamos tanulók értékelésének, számonkérésének követelményei és formái. Az intézmény írásbeli beszámoltatásának rendje és korlátai Egységes elvek a tanulók dicséreténél, jutalmazásánál és fegyelmező, fegyelmi büntetésénél Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása A középszintű érettségi témakörei MAGYAR NYELV MATEMATIKA TÖRTÉNELEM IDEGEN NYELVEK LATIN NYELV BIOLÓGIA FIZIKA KÉMIA FÖLDRAJZ INFORMATIKA RAJZ- ÉS MŰALKOTÁSOK ELEMZÉSE TESTNEVELÉS ÉNEK ZENE

5 TÁRSADALOMISMERET A MOZGÓKÉP- ÉS MÉDIAISMERET GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Nemzeti kisebbségi anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kultúra- és népismereti anyag Tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Általános Iskolák Középiskolai mérések Szakközépiskolai és szakiskolai szakmai program Szakmai képzés a szakközépiskola évfolyamán Szakképzés a szakközépiskola szakképzési évfolyamain Akkreditált felsőfokú szakképzés Szakmai képzés a szakiskola évfolyamán Reintegrációs képzés Szakmai gyakorlati képzés helyei és formái A képzés személyi és tárgyi feltételei A szakmai elméleti és gyakorlati órák (foglalkozások) rendje A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő - oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Az iskola egészségnevelési és környezetnevelési programja Egészségnevelési program Helyzetelemzés Az iskola egészségnevelési céljai Egészségnevelési programunk Egészségnevelési részprogramok és a kidolgozás követelményei Célunk, feladataink Egészség, egészségfejlesztés Egészségfejlesztés területei Egészségfejlesztési csoportok a tagintézményekben Segítő kapcsolatok az egészségfejlesztésben Egészségnevelés és egészségfejlesztési kommunikáció területei Étkezés az iskolában Egészségnevelés tantárgyi programokban A Mindennapos testedzés programja Cél és törvényi feltételek Testnevelés és a mozgás lehetősége intézményünkben Iskola környezeti nevelés programja Jogi háttér A környezeti nevelés céljai: Környezeti nevelési program keretei Rövid távú környezetnevelési program A programok erőforrásai A környezetnevelés tantárgyi programjai

6 Környezeti tartalmak a tantárgyi tantervekben Jeles napok jegyzéke Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos iskolai feladatok Jogi háttér A fogyasztóvédelmi oktatás célja A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban Módszertani elemek A bűnmegelőzés, kábítószerek és a káros szenvedélyek elleni küzdelem D.A.D.A program Az áldozattá válás megelőzése érdekében tett intézkedések Az erőszakmentes konfliktuskezelés Közlekedésre nevelés Iskolai drogstratégia A KOLLÉGIUMI NEVELÉS PROGRAMJA A KOLLÉGIUMI NEVELÉS FŐBB ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI Kollégiumi nevelés alapelvei Kollégium nevelési céljai A végrehajtandó feladatok meghatározása Sajátos nevelési módszerek alkalmazása A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását, az önálló életkezdést segítő tevékenységek elvei A pedagógiai tevékenység ellenőrzése, értékelése A megvalósulás mérése, ellenőrzése, értékelése A pedagógusok munkájának ellenőrzési rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások A KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSE A kollégiumi tanár feladatai és személyiségjegyei: A környezeti elvárások a kollégiumban: A kollégiumi élet megszervezése: KOLLÉGIUMI TEVÉKENYSÉGEK PROGRAMJA Kollégiumi foglalkozások Csoportfoglalkozások: Egyéni (kiscsoportos) foglalkozások Választható foglalkozások Szabadidős foglalkozások A KOLLÉGIUMI TEVÉKENYSÉG SZERKEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSÉRE VONTKOZÓ TERVEK A KOLLÉGIUMI NEVELÉS EREDMÉNYESSÉGE Tanulók életrendje, tanulása, szabadidejének szervezése Tanulók életrendjének elvei Tanulók tanulása Csoportfoglalkozások

7 Kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások Éves tanulói foglalkozási terv Heti foglalkozási terv A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei Szociális készségek fejlesztése Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek Kollégiumi hagyományok és AZOK továbbfejlesztésének terve Hagyományok: Hagyományok továbbfejlesztésének terve Szülővel való kapcsolattartás és együttműködés Záradék A pedagógiai program érvényességi ideje A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata A pedagógiai program módosítása A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA Mellékletek

8 1 IGAZGATÓI AJÁNLÓ A pedagógiai tevékenység tudatos és szakszerű irányításához nélkülözhetetlen, hogy világos ismereteink, elképzeléseink legyenek a nevelési-oktatási folyamat szerkezetéről, elemeinek kölcsönhatásairól, megszervezésének elméleti és gyakorlati törvényszerűségeiről. Ennek érdekében döntött úgy a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 12 települése, hogy oktatási intézményeit (óvoda, általános iskola, középiskola, szakiskola, kollégium) egységes szakmai irányítás alá vonja össze. Ez lehetőséget ad arra, hogy a kistérség tanulói összehangolt pedagógiai elvek és tantervek alapján tanuljanak. Így lehetővé válik, hogy óvodától érettségiig, szakmaszerzésig egy integrált intézménybe járjanak a diákok. Célunk az, hogy minden település és tagintézmény úgy kapcsolódjék az egységes szervezethez, hogy megőrizze sajátosságait és eddig kialakult hagyományait. A Pedagógiai programunk ennek a célkitűzésnek kíván megfelelni. Kiskőrös, augusztus 1. Orcsik Attila

9 2 SZÁZSZORSZÉP ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát, ha terved egy életre szól embert nevelj! (Kínai mondás) 2.1 HELYZETELEMZÉS Általános helyzetelemzés Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Közös Igazgatású Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 10 település óvodáját összefogó közoktatási intézmény. A gyermekek nevelése-oktatása 37 óvodai csoportban valósul meg. Az Óvodák külső belső felépítése, állaga biztosítja a biztonságos munkavégzés feltételeit. Az intézmény tagóvodái: Mohácsi úti Óvoda Kiskőrös Árpád úti Óvoda Kiskőrös Batthyány úti Óvoda Kiskőrös Erdőtelki Óvoda Kiskőrös Thököly úti Óvoda Kiskőrös Szűcsi Óvoda Kiskőrös Napköziotthonos Óvoda Bócsa Napköziotthonos Óvoda Császártöltés Napköziotthonos Óvoda Csengőd Napköziotthonos Óvoda Imrehegy Napköziotthonos Óvoda Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda Páhi Napköziotthonos Óvoda Soltszentimre Napköziotthonos Óvoda Tabdi Napköziotthonos Óvoda - Tázlár Az egységes közoktatási intézmény augusztus 1-én alakult kiskőrösi székhellyel. A társulásban résztvevő napköziotthonos óvodák szakmai szempontból önállóak. A nevelési program közös, amely tartalmazza a tagintézményi sajátosságokat is Tagintézményi helyzetelemzések Bócsai tagóvoda helyzetelemzése 1. számú melléklet Császártöltési tagóvoda helyzetelemzése 2. számú melléklet Csengődi tagóvoda helyzetelemzése 3. számú melléklet Imrehegyi tagóvoda helyzetelemzése 4. számú melléklet 9

10 Kaskantyúi tagóvoda helyzetelemzése 5. számú melléklet Kiskőrösi tagóvodák helyzetelemzése 6. számú melléklet Páhi tagóvoda helyzetelemzése 7. számú melléklet Soltszentimrei tagóvoda helyzetelemzése 8. számú melléklet Tabdi tagóvoda helyzetelemzése 9. számú melléklet Tázlári tagóvoda helyzetelemzése 10. számú melléklet 2.2 CÉLOK, ALAPELVEK, FELADATOK Az óvodai nevelés céljai: Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló része, nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig, legfeljebb hétéves korig, ill. az iskolai érettség eléréséig. A tevékenységközpontú óvodai nevelés a 3-7 éves korú gyerekek szociális életképességét (életre nevelést) minden későbbi fejlődés alapjaként kezeli. A pedagógiai célok és feladatok centrumába tudatosan az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését állítja, azaz kooperációra és kommunikációra kívánja képessé tenni óvodáskorban a gyermekeket. A kooperáció konkrét tartalma: A társas, közösségi és egyéni élet feltételeinek közös összehangolt erőfeszítésén alapuló újratermelése. A kommunikáció konkrét tartalma: A közmegegyezésre (a konszenzusra) való törekvés mindazokban a kérdésekben, amelyek az együttélés és együttműködés előkészítését, lebonyolítását és értékelését szolgálják. Az óvoda lehetővé teszi a gyermek fejlődését, elősegíti azt, tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetek megteremtésével. Az óvoda a pedagógiailag segített szocializáció minél teljesebb megvalósítására törekszik. A kisgyermeknek ahhoz, hogy boldoguljon, meg kell tanulnia beszélni, közlekedni, a környezet adta keretek közt tevékenykedni, az eszközöket használni, a társakkal együttműködni, el kell lesnie a mindennapi élet adta szerepeket, magatartásmintákat. Ez komplex életfeladat. Célok: Munkánk során az a célunk, hogy a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a személyiség kibontakoztatását legjobb tudásunk szerint elősegítsük egészséges óvodai környezet megteremtésével. A gyermekek megfelelő gondozottságának biztosítása, alapvető szükségleteinek kielégítése. Gyermek- és tevékenység központú, élmény- és érzelem gazdag óvodai élet megteremtése, melyben jól érzi magát a gyermek. A 3-7 éves korú gyermekeknek harmonikus, nyugodt, vidám, szeretetteljes, egészséges, változatos tevékenységekre lehetőséget adó környezet biztosítása. A 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, amely magában foglalja: 10

11 a) a teljes gyermeki személyiség fejlesztését a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül, b) az életre való felkészítést a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül, c) a természetes és mesterséges környezetünk megismerésére, védelmére nevelés tevékenységek által és tevékenységeken keresztül. Minden tagóvoda célja, hogy megteremtse a munkájának irányvonalát meghatározó nevelés feltételeit, és folyamatosan biztosítsa azt. Az óvoda feladata az, hogy a gyermek életkorának megfelelően lehetőséget teremtsen játékra, utánzásra, mesével fejlessze belső tárvilágát, módot adjon a spontán utánzásos tanulásra. A településeken élő enyhe testi, érzékszervi, értelmi, beszédsérült és más fogyatékossággal (tanulási zavar veszélyeztetett, hiperaktív) bíró kisgyerekek folyamatos integrált fejlesztése egyéni és csoportos keretek között. Feltétel hiányában külső szakemberek bevonásával kell megoldani. (logopédus, gyógypedagógus, pszichológus) A szűkebb környezethez (településhez) való tartalmas érzelmi viszony kialakítása Közös alapelvek: A közös alapelvek azokat a minden tagóvodára jellemző elveket foglalja össze, melyek meghatározzák az óvodai élet céljait és feladatait. Ezek a következők: Az óvodai nevelőmunka a családi nevelésre építve, annak pozitív megerősítésére törekszik. Szeretetteljes, barátságos, biztonságot nyújtó, családias légkörben történő nevelés, a gyermekek személyiségének és jogainak teljes körű tiszteletben tartása, a gyermeki másság elfogadása. Gyermekközpontú szemlélet, differenciált egyéni bánásmód alkalmazása a csoport, a közösség keretein belül. Esélyegyenlőség megteremtése a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésével, szakember megsegítésével. Tevékenységközpontú nevelés megvalósítása. A gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, a gyermeki önállóság határainak fokozatos szélesítése. A nemzeti és etnikai kisebbség kultúrájának megőrzése és kiterjesztése azokon a településeken, ahol kisebbség él. A külső környezet felé nyitott nevelési légkör megteremtése annak érdekében, hogy a család megismerhesse az óvodai életet. A pedagógiai szabadság érvényesítése a törvényi szabályozás szerint, a gyermekek érdekeit figyelembe véve. A nevelési cél a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetencia érzés kialakítása és fenntartása Gyermekkép Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre. A gyermeket különleges védelem illeti meg, a törvény és más eszközök által nyújtott lehető- 11

12 ségekkel, hogy fizikailag, szellemileg, erkölcsileg, lelkileg és társadalmilag egészségesen és normálisan tudjon fejlődni, szabadságban és méltóságban." A gyermek és tevékenységközpontú óvodai nevelés arra vállalkozik, hogy a gyermeki szükségletek szem előtt tartásával alkossa meg gyermekképét. A gyermek mindenek fölött áll a nevelésünkben, az Ő fejlődő személyisége határtalanul sok lehetőséget biztosít tervszerű fejlesztésére. Megteremti annak lehetőségét,hogy a gyermek a játékon,a művészeteken,az alkotómunkán,saját tevékenységén kereszt szerezhesse meg azokat az élményeket,amelyek felkeltik és ébren tartják benne a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás örömének az átélésére. A gyermek személyiségének alakulása a családban kezdődik, ebben a közösségben érik az első olyan hatások, melyek alakítják, formálják. A gyermekek közül több településen bölcsődei nevelésben is részesülhetnek. A gyermek a felnőttől szeretetet, megértést és védelmet kell kapjon mindennel, még önmagával szemben is. Így érzelmi biztonsága alakítja jó közérzetét, és biztosítja harmonikus testi - lelki fejlődését, ami által nyitott, harmonikus, kiegyensúlyozott gyermekké válik. A gyermekkép megrajzolásában az eltérő pedagógiai és pszichológiai irányzatok közös vonásait vesszük alapul, amelyek mindegyike megfogalmazza mindazt, ami jó a gyermek számára. A mérték mindig az óvodás gyermek a maga egyediségével, lehetőségével, aki az óvodában társak között érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkörben éli kisgyermekkorának boldog pillanatait. A nevelési cél a családokkal való együttműködés, a családok segítése, erősítése. A pedagógusok napi kapcsolatban állnak a szülőkkel, így az együttnevelés, együttműködés érdekében megvalósul a folyamatos párbeszéd feltételrendszere. A nevelési cél, hogy iskolába lépéskor a gyermekek alkalmazkodni tudjanak az iskolai élethez. Ezek figyelembe vételével a következőket szeretnénk elérni az óvodáskor végére, melyek egyben az iskolába kerülés fejlettségi szintjeit is jelentik: Gyermekeink legyenek nyíltak, derűsek, forduljanak bizalommal a felnőttekhez. Örömmel vegyenek részt a tevékenységekben. Legyenek képesek önálló munkavégzésre, ugyanakkor a neki adott feladatok elvégzéséhez bátran kérjen segítséget. Legyen feladat tudata, feladattartása. Őrizzék meg természetes kíváncsiságukat, óvják - védjék, alakítsák környezetüket. Legyenek gondosak, nyitottak, érdeklődők, rendszeretők, az intézményen belül tudjanak élni szabadságukkal. Ismerjék, használják az udvariassági formákat és illemszabályokat. Valósítsák meg önmagukat, és őszintén nyilvánítsák ki véleményüket. Sajátítsák el a példaképet nyújtó felnőttektől az együttműködés szabályait. Legyenek önállóak, talpraesettek, edzettek, egészségesek, tudjanak nyerni és veszíteni egyaránt. Legyenek érzelmileg gazdagok, a településükhöz kötődőek, környezetükben jól tájékozódjanak, nyitottak, érdeklődők, önmagukat értékelni tudók, másokat elfogadók, együttműködők. Önállóan képesek legyenek eligazodni saját környezetükben, s törekednek a környezetükkel való együttműködésre. A szándékos figyelem legyen irányítható, szabályozható a gyermekeknél. 12

13 Képesek legyenek alkotóan részt venni a játékban egyedül és társaival is. Bátran, szívesen kommunikáljanak, tartsák tiszteletben mások véleményét, de sajátjukért is szálljanak síkra. Mozgásuk legyen összerendezett, harmonikus. Finommotorikájuk tegye képessé őket az írás elsajátítására. Harmonikusan fejlettek, kreatívak, felkészültek legyenek az iskolai életre, képesek legyenek a másság elfogadására. Az óvodáskor végére sajátos, egyedi képességeit kifejezni tudóvá váljanak. Tiszteljék az időseket, társakat, felnőtteket. Legyenek toleránsak másokkal szemben. Koruknak megfelelően tartsák be azokat a magatartási formákat, melyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez szükségesek. Tartsák rendben a körülöttük lévő tárgyakat, vigyázzanak játékaikra,azokra az eszközökre,melyeket használnak. Legyen igényük a tisztaság. Vegyenek részt lehetőség szerint a növények és állatok gondozásában. A környezetet tiszteljék és védelmezzék Óvodakép: Az óvodakép közös megfogalmazása azoknak az elemeknek az összegyűjtését tette szükségessé, amelyet minden tagintézmény vállal. Ennek figyelembe vételével a közös óvodaképre a következők jellemzők: Esztétikus, biztonságos, családias, értékekben és érzelmekben gazdag külső és belső környezet megteremtése, ahol a gyermek legfőbb tevékenységében, a játékban valósíthatja meg önmagát. Legyen az óvoda nyitott a változó világ kihívásaira. A gyermek, tevékenységközpontú óvodai neveléssel tartalmas gyermekkort teremtsen az óvoda, melyben érvényesül a szabadság és önmegvalósítás, ahol a gyermekek egyéni képességeik szerint fejlődhetnek. Partnerközpontú szemlélet, feleljen meg az óvoda a fenntartói, szülői igényeknek, társadalmi elvárásoknak. A családi nevelés kiegészítőjeként a szülőkkel közösen neveljünk vidám, egészséges, boldog gyermekeket. Óvodai nevelésünk a gyermekek személyiségfejlesztését, a családi nevelés kiegészítését, a gyermekek iskolai életmódra való felkészítését vállalja fel. Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Fontos a családdal való együttműködés, amelyben nélkülözhetetlen a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás, a gyermek személyiségének tisztelete, elfogadása és megbecsülése. Az együttműködést keresve tovább kívánjuk mélyíteni az iskolákkal kialakított kapcsolatunkat. Programunkban a gyermekek alapvető tevékenységeire, a játékra, mesére, kommunikációra, munka jellegű tevékenységekre, mozgásra, művészeti élménynyújtásra, a környezet tevékeny megismerésére építünk. Kiemelt feladatként kell kezelni a települési értékeket, hagyományok megismertetését, megőrzését. Fontosnak tartjuk a játék elsődlegességét. Játékra alapozva szervezzük az életkori sajátosságokhoz igazított tevékenységeket, tapasztalatszerzéseket. Hangsúlyozzuk a gyermekek testi-lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését, az anyanyelvhez, a társakhoz való érzelmi viszony megalapozását. 13

14 Törekszünk mindenkor tudatosan tervezett és szervezett feltételeket teremtve arra, hogy gyermekeink megtanuljanak tartalmasan tevékenykedni, a környezetükben eligazodni, együttműködni, magatartásformákat elsajátítani. Közvetlen környezetünkben, szerzett tapasztalatok segítségével ismerjük meg a természeti, társadalmi környezetünket, ápoljuk néphagyományainkat. Hagyományőrző programjaink hozzájárulnak nemzeti kultúránk átörökítéséhez. Biztosítjuk a gyerekeknek a mindennapi szabad mozgását, mellyel erősítjük a gyermekek keringési, mozgató, légzési, csont és izomrendszerük, teherbíró képességük fejlődését Tagintézmények személyi feltételei Bócsai tagóvoda személyi feltételei 1. számú melléklet Császártöltési tagóvoda személyi feltételei 2. számú melléklet Csengődi tagóvoda személyi feltételei 3. számú melléklet Imrehegyi tagóvoda személyi feltételei 4. számú melléklet Kaskantyúi tagóvoda személyi feltételei 5. számú melléklet Kiskőrösi tagóvodák személyi feltételei 6. számú melléklet Páhi tagóvoda személyi feltételei 7. számú melléklet Soltszentimrei tagóvoda személyi feltételei 8. számú melléklet Tabdi tagóvoda személyi feltételei 9. számú melléklet Tázlári tagóvoda személyi feltételei 10. számú melléklet Az intézmény személyi feltételei : A nevelő oktató munkát 75 óvodapedagógus végzi A pedagógiai munkát segítő dajka 40,5 fő Az intézmény munkáját 1 fő adminisztrátor 1 fő gazdasági ügyintéző 4 fő fűtő, karbantartó segíti Tagintézmények tárgyi feltételei Bócsai óvoda tárgyi feltételei 1. számú melléklet Császártöltési tagóvoda tárgyi feltételei 2. számú melléklet Csengődi tagóvoda tárgyi feltételei 3. számú melléklet Imrehegyi tagóvoda tárgyi feltételei 4. számú melléklet Kaskantyúi tagóvoda tárgyi feltételei 5. számú melléklet Kiskőrösi tagóvodák tárgyi feltételei 6. számú melléklet Páhi tagóvoda tárgyi feltételei 7. számú melléklet Soltszentimrei tagóvoda tárgyi feltételei 8. számú melléklet Tabdi tagóvoda tárgyi feltételei 9. számú melléklet Tázlári tagóvoda tárgyi feltételei 10. számú melléklet Az intézmény tárgyi feltételei a kötelező eszköznorma elvárásainak megfelelő. Fokozatos bővítéssel tovább fejleszthető. A külső és belső környezetek esztétikusak, tiszták, ahol biztosított az egészséges gyermeki személyiségek kibontakoztatása, fejlesztése. 14

15 2.2.7 Az óvodai nevelés közös feladatai: Az óvodai nevelés feladata az óvodás korú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: a) az egészséges életmódra nevelés alakítása; b) az érzelmi- erkölcsi nevelés, a szocializáció biztosítása; c) az értelmi nevelés, fejlesztés, anyanyelvi nevelés megvalósítása. Ezen belül: Az egészséges életmód alakítása ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Jelentős alapelv a megfelelő életvitel,az egészséges életmód iránti igény kialakítása. A nevelési cél a rendszeres életritmus, a megfelelő napirend kialakítása a gyermekek számára. A gondozás, a gondoskodás a gyermekről alapvető és állandóan jelenlévő sajátossága az óvodának. A gondozási feladatok teljesítéséhez szükséges a bensőséges gyermek felnőtt kapcsolat. Egészséges táplálkozásra, kulturált étkeztetésre, a testápolásra, az egészségmegőrzés szokásaira való nevelés kiemelt célunk. A helyes tisztálkodási és táplálkozási szokások megalapozásánál fontos szerepe van az óvodapedagógusnak és dajkának. A felfokozott mozgásigény a gyermekek életkori sajátossága,kielégítése az óvodapedagógus feladata. Érzelmi erkölcsi nevelés terén elengedhetetlennek tartjuk, hogy a gyermekeket érzelmi biztonság, derűs, szeretetteljes légkör vegye körül. Hozzájárulunk az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képesség igényének kialakulásához (barátkozás, figyelmesség, segítőkészség, együttérzés, önzetlenség). A mindennapok tevékenységeit úgy szervezzük, hogy elősegítsük a gyermekek akaratának, (önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését. Megalapozzuk a szociálisan elfogadható önérvényesítés képességét. A szokás és normarendszer megalapozása tevékenységeken keresztül történik. A éves korú gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése olyan élményszerű napirend, feltételrendszer mellett, hogy a gyermekeknek minden nap élmény legyen az óvoda. Az értelmi nevelés, fejlesztés feladatait tekintve a változatos tevékenységek megszervezésével biztosítjuk a sokoldalú tapasztalatszerzés lehetőségét, valamint igyekszünk felkelteni, fenntartani és kielégíteni a gyermekek érdeklődését. Rendszerezzük, bővítjük ismereteiket, s az élmény gazdag környezetben folyamatosan fejlődnek értelmi képességeik. (az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás, és kreativitás). Az óvodában komplex nevelés folyik. A nevelési területek elkülönülnek, de a gyakorlatban egységet alkotnak. Az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segíti hozzá a gyerekeket. Megteremti annak lehetőségét, hogy a gyermekjátékon, az alkotómunkán,saját tevékenységén keresztül jusson élményekhez,amelyek felkeltik, és ébren tartják a megismerés vágyát a tanulás örömét és az átélést. 15

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013 Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151 Szendehely 2013 1 Tartalomjegyzék I.Bevezető... 4 II. Gyermekkép, óvodakép... 5 1. Az óvoda értékei... 5 2. Az óvodai nevelés célja... 6 3. Az óvodai

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető.... 3 1. Óvodai nevelésünk célja, feladata,rendszere és szerkezete..4 1.1. Gyermekképünk..... 4 1.2. Óvodaképünk...

Részletesebben

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető Az óvoda nevelési alapelvei Az óvoda küldetésnyilatkozata 2.Az óvoda jellemző adatai 3.Az óvodai élet megszervezése Az óvoda

Részletesebben

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ÓVODAI PEDAGÓGAI PROGRAM LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1 Hitvallás 5 2.2 Óvodai nevelésünk

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: Nagyvázsony, 1998. szeptember Módosítva: Nagyvázsony, 2004. május Nagyvázsony, 2010. december Nagyvázsony 2013. július

Részletesebben

Óvoda a sikerért Helyi Óvodai Program 2001

Óvoda a sikerért Helyi Óvodai Program 2001 Óvoda a sikerért Helyi Óvodai Program 1 Óvoda a sikerért Helyi Óvodai Program 2001 Kossuth Nevelési Oktatási Központ óvoda általános iskola Óvoda a sikerért Helyi Óvodai Program 2 Tartalom: I. BEVEZETŐ...

Részletesebben

GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Gencsapáti Gyöngyös-kert Óvoda Nevelőtestülete Gencsapáti 2013. TARTALOM ELŐSZÓ... 3 1. Óvodánk nevelési célja, feladata, rendszere,

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

Mindenki egyenlő, de nem egyforma.

Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Integrált pedagógiai Program Pestújhelyi Óvoda M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k a Ó v a o d Budapest, 2013. szeptember 01. Az óvoda adatai Az óvoda neve: Budapest

Részletesebben

PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA

PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2011. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATA, RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 1.1. Gyermekképünk... 3 1.2. Óvodánk sajátos arculata... 4 1.3. Az óvodai

Részletesebben

Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31.

Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31. 1 Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31. 2 " Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon

Részletesebben

GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA KISVÁRDA

GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA KISVÁRDA SZENT GYÖRGY GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA KISVÁRDA OM 201587 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM BEVEZETÉS... 5 AZ ÖSSZEVONT TÖBBCÉLÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA 6 AZ ÓVODA ÉS

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013.

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Napközi Otthonos Óvoda 3015 Csány, Malom út 1. OM azonosító: 031 411 A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Készült: 2013.július 25. KÉSZÍTETTE: A csányi Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete:

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium. Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium. Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. (Koch Valéria) Jugend träumt Taten, die sie mal vollbringt. (Valeria Koch) Intézményünk, a pécsi Koch Valéria Gimnázium, Általános

Részletesebben

PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek

Részletesebben

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM - DIMENZIO ÓVODA PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2.0 2008. 2013. Kiadás Kiadás Módosítva1. 2009.kék Módosítva 2. 2013.piros 2 Tartalom 1. Alapadatok... 4 1.1. Az Óvoda alapadatai... 4 1.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető gondolatok 1.1. Az óvoda adatai 1.2. Területi elhelyezkedés, szociokulturális háttér 2.Gyermekkép, óvodakép 2.1. Nevelési koncepció 2.2. Nevelési koncepciónk

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI NEVELÉSI PROGRAM KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 6 2. Intézményünk

Részletesebben

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5744 Kevermes, Battonyai u. 6. OM 201778. Pedagógiai program

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5744 Kevermes, Battonyai u. 6. OM 201778. Pedagógiai program 5744 Kevermes, Battonyai u. 6. OM 201778 Pedagógiai program 1 TARTALOM 1. Bevezetés 6 1.1. Az Egyház nevelésre irányuló alapelvei 6 1.2. A katolikus közoktatási intézményünk küldetése 6 2. Az óvoda pedagógiai

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

ADATLAP. Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/

ADATLAP. Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/ ADATLAP Az óvoda megnevezése: Általános Iskola és Óvoda Címe: 8194 Vilonya, Papkeszi u. 5/a Telefon/Fax: 88/490-120 A program neve: Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/ Alapítói jogokkal felruházott

Részletesebben