termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer"

Átírás

1 X. évfolym 17. z á m 20 fillé Komáom, ápili 23. E L Ő F I Z E T É S I R E g é z éve Féléve 10 P. 5 P. Negyedéve 2'50 P, E g y e z á m á 20 HU. Megjelenik minden gy eemények z o m! édágábá keültünk. E u óp uj endje megtöte jelzvk ulmát. U j idők bzele fújdogál m g y ó nákon, zányin mgy zbdágdlokt öpít Kápátok felől, z idegen elnyomtábn élő m g y véeinktől. z változá, meiy z elmúlt hetekben köülöttünk tötént, élée állított m kédt, ktuáliá tette t i n o n i igzágtlnágok jóvátételének kikényzeíté ét. N e m veztegelhetünk tehát töténelmi p i l l n t o k b n! U g y éezzük, h o g y özegyűjtve eőinket, ö z e űítve kívánáginkt l e hető l e g g y o b b tempóbn mgy ounk zekeét nyílt, egyene, kátyú mente, bizton j á h t ó út vihetjük, melyen hldv legövidebb időn belül.^vlóíthtjuk nemzetépítő iáinkt, kitöölhetjük e m l é künkből T i n o n dt zo moú n p j i n k t. odöntő pillntok bn z o n b n megendülve ttjuk, pdicom i n j " m i kiét, z I képée teemtett embem i k i h l j ó á g, mik zeetet, b e c ü tiztelet, báti é. m g y véokoni k m i n d e z e k helyét egy noz zellem f o g l l j el, öömét c i v k o d á b n, Ö z e üzleteinkben : i'elelö PTHÓ olcóbbk ÉS KIDÓHIVTL: K o m á o m, Igmándi-ut 23. zekeztő: Telefon 61 H i d e t é e k ái d í j z b á GYUL zombton. tönk! böjti cikkeink: SZERKESZTŐSÉG zeint. Kézitokt nem dunk p á t o k o d á b n, zét húzábn, gyűlöletben, o m b o l á b n, puztítábn leli. Özefogát hidetünk mi m g y o k v l m e n n y i e n zebb mgy j ö v ő é d e kében, de u g y n e k k o ellen téteket támztunk, z egyéni ktot, egyéni elveket, c é lokt z egyéni éde keket zolgáljuk zét húzá győzedelmekedik. v l ó á g b n i z ö z e f o g á h i v e i i több tábo ozl nk. m o h i - p u z t i gyáz, moháci vz, t i n o n i tgédi m i n d egytől e g y i g zét zkdt ánk, met nemzetünk m i n d e n fi tö ténelmi p i l l n t o k b n nem t u dott özefogni, n e m t u d o t t e g y é g e, tette kz l e n n i. Nem veztegelhetünk! Eezzük m e g z idők jelét. Szálljunk vége m g u n k b vegyük tudomául, ck egy ut lehet előttünk, z ö z e f o g á utj, mely mgy b o l d o g á g h o z vezet. Nem veztegelhetünk! z egz mgy nemzet z egz mgy közvéle mény okozzék fel ngy lkotó munká, mely ü getően eánk vá. Látjuk, i t t mgy tvz, felimehetetlenül. N e m áll htunk m e g tehát mgy ug zélén, zántnunk, vetnünk kell Iten áldá át kéni, h o g y ngy m gy tát elvégezheük. z idő n e m vá, mit pecek elvetélnek, zt egy öökkévlóág em dj viz. N e m veztegelhetünk. LEGYEN TGUNK! Vetey Edéné Szeetet konyh évi működének b e z á á. Szociáli Miziótáult Komáomi Szevezete v e z e t é e ltt álló Vetey Edéné Szeetet konyh vele k p c o l t o n p közi o t t h o n m ű k ö d é é t kedve ü n nepég keetében zát be h ú véthétfőn d é l b e n. elyemgyá egyik tág temében tlált z idén u j o t t h o n zeetetkonyh, h o l z öze egítége zouló gye mek egy t u n u b n étkezett, ebéd után p e d i g o k i. tnító tnítónők felügyelete mellett ott m d t k é elkzítették i koli feldtikt, zókoztk t á j á t é k o k k l, j ó időben p e d i g z b d b n j á t z o t t k, étáltk végül z o z o n n e l f o g y z t á után zép e n d b e n hzmentek. zeetetet u g á z ó ked ve z á ó ü n n e p é g déli 12 ó ko volt, melyen komáomi. k. egyház zéől F E L S Ő D Suányi Gápáné elnök, Suányi Fe Hollóy Feenc c. pát e J á n o e l. i k. I I. o. t nuló P ó L j o n k egy ö ö k zép költeményét zvlt e l, m j d Gyukovzky Ágne l e á nyok nevében búcúzott ze etetkonyhától. Czufok It ván e l. i k. V. o. tnuló lépett ezután v á o polgámetee elé é t e l m e, o k o b e z é d é b e n m e g k ö z ö n t e o k j ó t : téli fgyo h i d e g b e n meleg o t t h o n t, z Ízlete e b é d e k e t t á p l á l ó o z o n n á t é zt o k - o k f e l e j t hetetlen kedve óát, m i t m i n d váo nemelelkü polgáme teének jóvoltából élvezhettek. E l m o n d t, h o g y m i t jelentett n e k i k ez z o t t h o n m e n n y i e f á j zivük, m i d ő n imét m e g kell válníok h o z ú h ó n p o k zeetetkonyhától. Pikkel M i hályné lelnök, Schnell H e t Szoc. M i z. nővé é Tngl n c i ügyv. elnök képvielték, ef. n ő e g y e ü l e t zéől j e l e n volt Sulcik L j o n é elnök, z e v n g é l i k u n ő e g y e ü l e t zéől p e d i g Fdgy l d á n é é Mky ndoné l e l n ö k ö k. záóünnepéget gye mekek n p i imáj vezette be, m j d Suányi Feenc c. p á t, epee-plébáno ttlm, mé lyen z á n t ó bezédet intézett DUNK! Ö z e üzleteinkben: Ck megbízht!}, kiváló minőégű áut áuítónk! U NN T UL I z e e t e t k o n y h á n étkező g y e m e kekhez, figyelmükbe jánlv, legyenek hálák z o k n k, k i k n e k i k n n y i jót k n k k i k z ő g y e m e k k o u k t, ifjú á g u k t b o l d o g g á kják t e n n i, k i k n e k f ő t ö e k v é ü k z, h o g y k i gy e n n é n e k ne éezzék ninctelenég keeűégét, hnem cuk megelégedettégtől m i n dig moolyogjon. Mjd fel nőttekhez zólt intve őket, h o g y ne üljenek f e l z utóbbi időkben imét b u j á n z ó n é p b o l o n d i t ó k " clf ígéeteinek, h nem p n z i k k l, b j i k k l f o duljnk bizlomml zokhoz, k i k őket m e g é t ő zívvel v l ó bn m e g h l l g t j á k i g y e k e z n e k bjikt ovoolni. p e e - p l é b á n o ngy figyelem mel h l l g t o t t b e z é d e után Ko vác S á n d o t t o t t b e v e z e t ő t enc c. p á t, e p e e - p l é b á n o é Eztegomy ntl káplán, K o m á o m v á o zéől lpy Gápá m. k i. kományfőtná co, p o l g á m e t e é d. Cuká Itván f ő j e g y z ő voltk jelen, S z o c i á l i Miziótáultot lpy VÁSÁRLÁSI V I S S Z T É R Í T É S T Minden üzletünkben egyégeek áink! viz. I egyéb előnyáink: 1 1. bo ztli 40 fill. 2 kg. kkó 10 d g. juhtuó tvzi 20 HM. 88 fill. 10 d g. óvái jt 20 fill. 110 kg. cokoládé 25 fill. 1 d b. oozhl 6 fill. F O G Y S Z T Á S I É S É K T É K E S I T Ő S Z Ö V E T K E Z E T Egyebekben i óiái válzték. E g y e b e k b e n i óiái válzték wji _

2 2. oldl. LOWY JENŐ BÚTOR ÜZLETE G y ő, G. T i z I t v á n - t é 5. z ÓT MINDIG CSK JÓT D. lpy G á p á váounk p o l gámetee könnyekig meghtv hllgtt Czufok Itván k ö z ö nőzvit mindháom g y e m e k z ó n o k o t m e g j u t l m z t, Pethő Gyuláné népkonyhi felügyelőnőnek Fk J á n o n é z k á c n ő n e k p e d i g legteljeebb e l i m e é é t é k ö z ö n e t é t fejezte ki ü g y b u z g ó l e l k i i m e e t e munkáágukét. felnőttek nevében még Fleiche Jánoné mondott kö- zünetet, m j d ztl keült f i n o m, ízlete g u l y á é m á k o klác gyemekek gyogó c c l láttk z e v é n e k. Vetey E d é n é Szeetet konyh vele k p c o l t o Npközi Otthon egyik legáldá o b b egyúttl l e g i k e e e b b intézménye váounknk őzin tén kívánjuk, h o g y z m d j o n j ö v ő b e n i. M i n t t p z tljuk, váounk nemezivü p o l gámetee legébeebb figye l e m m e l nélkülözők, n y o m o b n ínylődök iánti ngy é z vétével zivének telje m e l e g é vel kiéi S z e e t e t k o n y h m ű k ö d é é t n e k i k ö z ö n h e t ő, z e e t e t k o n y h á t jóvl k á c o n y i ünnepek előtt nyitották m e g ck h ú v é t i ü n n e p e k l k l m á v l záták be. Szeetetkonyhán, z évdbn ö z e e n d g e b é d e t oztottk k i, z v á o i t á m o g t á o n kivül nnk fádhttln áldozto munkánk közönhető, m i t jótékony nőegyeületek tgjivl költve Szociáli Mizió Táult zeető zivü h ö l g y t g j i e l ő o b n lpy G á páné e l n ö k n c é Tngl n c i ü g y v. e l n ö k végeztek, ö n z e t l e n neme munkájukt jutlmzz z É g! z e b é d e k k i o z t á á n á l S z o c i á l i M i z i ó t á u l t o n kivül helybeli nőegyeületek tgji felváltv vállltk ügyeleti b e oztát. g y e m e k e k felett f e l ügyeletet : Kemény nn Stöcke M g d o k i. tnítónők, v l m i n t Kovác S á n d o o k i. t n í t ó látták e l. Tél után jön tvz, te mzet i uj uháb öltözik. Ön i vegyen u] uhát mgánk Komáommegyei Htlp. nálunk. W E I N E R uhházk Komáom Tt. Komáom közegzég ügye z egzégház védőnői l k á o k k l. N é h á n y év előtt, m i k o zöldkeezte e g é z é g ü g y i i n z e g é z é g h á z felállítáá tézmény K o m á o m b n m e g k e z d t e nk k é d é e egy i d ő b e n mám ű k ö d é é t é z n y - é emá k o m o l y fomát i öltött. cemővédelem zolgáltábn P o l g á m e t e ü n k, k i ngy z o S t e f á n i S z ö v e t é g i k p o t t o ciáli ézékkel legmelegebben voi endelőt vámounkbn,»it k o l t fel z ügyet, cél z o l hittük, h o g y z e g é z é g v é d e l m i gáltá igen lklm helyet intézmények továbbfejlezte k t biztoítni. N e m ikeült leén egy olyn folymt f o g neme e l g o n d o l á, m e t z e g é z megindulni övid időn belül, égház léteítének költégeit mely k ö z e g é z é g ü g y i kívá k k o telje e g é z é b e n v á o n l m i n k t e g y e n l ő e teljeen k i.ikták háítni. Kőbb, m i elégítheti. nnk idején, z dőn egyeek egy égi épület egzégvédelmi láz K o m á o m étékeítét zoglmzták, i bn b e n n ü n k e t zinte e l k á p á z mét h l l o t t u n k h n g o k t z e g é z ttott. ól v o l t zcv ugyni, égház léteítéől. De mei e g é z é g h á z épül K o m á zóbnfogó ház egzégügyi ombn, még p e d i g ozágo c é l o k teljeen l k l m t l n - v o l t, v i z o n y l t b n i mintzeű köz n k é d é lekeült n p i e n d ő l. intézmény, h o l züiő n y á k zót m e g l z i k z e g é ^ ügy. o t t h o n t, z nyák é c e c e m ő k S z o m o ú n kell megáll védelmet, veneiiáok ovoi pítni, közegzégügyi kezelt, t u b e k u l o t i k u betegek v á o f e j l e z t é ü n k má 0 pá g o n d o z á t, ázouló c l á d o k év ót n e m m o z d u l. S ő t áüittithzno tnácot nyenek, t o juk, vizfejlődik. h vábbá moden ikol-fogázti n y t l á koát éljük e téét m, endelővel i k o l - f ü d ő léte m i k o n g y o n helyeen. iteivel zonkívül & e g é z v á m e g y é n k b e n i t ö b b helyütt, égügyi nevel ;'iltábn z o z á g b n p e d i g 106 k ö z é g n p k ö z i o t t h o n felállítáávl v á ben z állm z é d e k e l t tö ounk peventiv egzégügyi vényhtóágok közégek tá k ö z p o n t lez. E l k é p z e l ü n k h mogtáávl m o d e n egzég t l m plotát, eetleg egy ngy ügyi h á z k t épített. U g y n k k o p k o t t ö b b p ó házzl, h o l, Komáombn, váoház pin k ö z e g é z é g tökéleteíte é d e cehelyiégeiben vn etógvn kében z ü l ő -, n y - é c e c e m ő -,, egy-két oztály k ö z e g é z é g tüdőbeteg-, előegélyt nyújtó* ügyi i n t é z m é n y n e k teetyi^g m e n t ő -, v e n e i á -, i k o l i fogá»hiányábn nem leftfc i ó t o zti o z t á l y o k m ű k ö d n e k, l e ő vábbfejleztől. ott i k o l i füdő i, m e l y T ö b b gilitát ítéük v á v á o i füdőházt i p ó t o l h t n á, o u n k k ö z e g é z é g ü g y é n e k iá továbbá endelkezne npközi o t t h o n n l, o v o i endelővel,, l - j ny itójától k k o e m é l j ü k, k e d vezően megoldhtó k é d é. nácdó teemmel ovoi ápfi 23. flu egélyezt zolgálj, éez tee htáát m u n k n é l k ü l i e k t á b o á b n, tehát K o m á o m b n i. 3. z é p i t ő i p o o á g két é g b e e j t ő helyzetét feltáv á m u t t z iptetület középitkezew telje pngáá^ P e d i g o k k ö z é p i t k e z é i jogo- k é e l münk v n így : ) i l m álpotbn levő e l e m i fiúikol é p ü l e t l e b o n tá, újépíte. b ) N y o l c oztályú közép ikol 'gimnázium, keekedelmi, vgy ipi, m e z ő g z d á g zk iányú) léteíte. c) E g é z é g h á z f e l é p í t é e. d ) Vámegyei kóház léte íte. e) O T l z é k h á z é p í t é e. í Hjóállomá áthelyeze, ktáépületek emele. g j D u n i k o d ó p t ' egy közlekedő u t kiépíte Koppánmonotig.! i Gylogjáók, koci utk zflt, b e t o n, m k d á m b u k o lttl vló m i e l ő b b i ellátá* ) Viz-veztték, ctonhá lózt i n t e n z i v e b b e n vlét k i b ő víte ) Vízmű-telep léteíte, tb. Szépítkezek keeztülvi tele, mely munkákkl váofej lezti célt z o l g á l u n k é egy ben z épitőipt t á m o g t j u k, mi váo vékeingét meg indítj é g z d á g i életét f e l len iul (Folyt, köv.) Keeztény biztoit Intézet fi.ci é jutlékkl kee Komáom megye teületée giíi ukt. Jelentkez koábbi működ i metetével Íábn -.Budpet, IV., Potfiók 94." FILMSZÍNHÁZ Komáom Kun Mikló-u. 1!. Ápili á z o m b t o n, é? 2 9 Ápili é n, óko vánp &4 4, IJ4 3 é 1J2 9 óko g t t ó m g y!üm! Ipo kívánágok K cpnzok melyek megoldá Komáom Vidéke Ip tetület mg z e v e z e t t é g é v e l állndón n p i e n d e n ttj m i n d zon ktuáli v á o g z d á g - p o litiki kédeket váofej lezti töekveket, vlmint z i p o t á d l m i mozglmk j o g o kívánlmit, m e l y e k l k l mk, h o g y m i n d i g ú l y o b o d ó g z d á g i köülmények között z ipoág ilm helyzetén jvíton. z elmúlt év júniu é n o z á g o jelentő é g ű gyűlt endezett, m e l y e n megjelent Bonemiz G é z i p keekedelemügyi minizteeié m e m o n d u m b n tejeztette z i p o á g kívánlmit, pnzi* zon lklom j Zindely Feenc d. ozággyű li k é p v i e l ő n k e t állmtitkáá tötént k i n e v e z é e lklmából Komáom közönége ünnepl vánk. ben zeítette, ipteületünk v e z e t ő é g e k ü l d ö t t é g i l e g keete fel z ál&mtitkái méltóág, emelt oi&ggyüli képvielőn k e t, h o g y n n k i m e g é t ő j ó i n d u l t á b jánlj?* z. Iptetlet t ö e k v é e i t. ó t i e l ő l j á ó á g i ülé e k e n, váoi közgyűleken mindejt dott lklomml hng z i k, k é e l e m, k í v á n á g, p n z * mely d e é k k é z m ű v e e i n k l e l k é ből, f e l - f e l t ö. z i p o i n k k i vá&git, pnzit öviden özefogllv lább djuk : 1. győi p o g m m m e g v l ó í t á eetén m á i felhívj z iptetület z. illetékeek f i gyeimét, beuházáok f o l y m á n ne ck főváo, h n e m vidék, tehát K o m á o m Ü zeüljön egélyben. 2. Á l l m k ö l c ö n, mely S z e e l e m b ő l n ő ü l t e m vígjáték. K i e g é z í t é : N e v d i pokol. Mgy világhidö. Ápili á n c ü t ö t ö k ö n, l 4 7 é 1'2 9 ó k o legzenzációbb német kton f i l m Becületzó l á n g o l ó hzzeetet, z dott z ó z e n t é g e b j t á i hűég igzi filmje! Fox világhidó. z utoló e l ő d á v é g e i 2i l - k o.

3 Komáommegyei Hilp. 3. o l d l. K l p k - t ü z é e k Felemelték ezednpj. elyemgubó mi vizonyok között, miko népzövetég cődje leplezetlen, m i n d e n k é t é g e n f e lül i g z o l v láthtjuk z ö ö k igzágot, h o g y h o n v é d e l m é nek l e g e ő e b b t á m z, n e m zet l e g b i z t o b b, l e g j o b b zeveíte z e g é z v i l á g o n j ó l m e g zevezett é kellően f e g y e l m e zett h d e e g. Nekünk mgvá nk legdédelgetetebb k i n cünk tehát n e m z e t i h d e e g, b e l ő, ngy n e m z e t i ö z e f o g á u n k n k tizt, á l d o z t o e ő foá. beváltái áát. Ennek hdeegünknek egyik f o n t o b b lkotó ze tüzé f e g y v e n e m, mely ct döntő ngy jelentőégét igztn v i l á g h á b o ú b n d o m b o í tott k i l e g f ő k é p p e n, h o l e ő telje t á m d á v é g e h j t á k o m o l y tüzéégi e l ő k é z í t é nél kül z ó b em j ö h e t e t t. t ü z é égi f e g y v e n e m e g y i k legkitű n ő b b o z t g Klpk Gyögy nevét vielő 2 honvédtüzé oztály, melynek komáomi oztályze hgyományokhoz hiven Komá o m váánk vizfogllá év foduló npján pénteken, ápi li h ó 22 én délelőtt 10 ó k o ünnepelté ezed npját F i g y e főheceg lktnyábn. Lpzát m i t t zlete t u d ó í t á t n e m dhtunk z ü n n e p l e f o l y á á ól, zét ck z ezednp lezjláánk endjét közöljük következőkben : 10 óko : 1. Dizetnle, 2. E m l é k b e z é d, 3. E z e d p n c, 4. D í z z e m l e. 10 ó 45 pecko: nyitott lovdábn 1. Cuel lovglá, 2. l t i z t i é l e g é n y é g i d í j u g t á, 3. T i z t i d í j u g t á, 4. L o v g i m k á n l t i z t e k n e k. 12 ó ko : D í z e b é d F i g y e f ő h e ceg l k t n y tüzétizti étkez dében. nemzeti hdeeg m i büzkeégünk. Ennek hde e g n e k dize, viág K l p k tüzé. z e z e d n p lklmából b ü z k e é g g e l, zeetettel, hz fi l e l k e e d é e l néztük K l p k tüzéeket g y ö n y ö k ö d t ü n k z é p tél^ i t m é n y ü d i z k i v o n u l á u k b n vuo l o v muttvány ikbn. vlódi elyem világpici á é étékeíti lehetőége még m i n d i g nem mutt olyn előnyö változát, mely g u bóbeváltái ák felemelét ál dozthoztl nélkül lehetővé t e n n é. E n n e k e l l e n é e mgy k o m á n y f ő k é p p e n vidéki ze gényebb népoztály nygi jólé tének előmozdítá édekében lényegeen felemelte elyem g u b ó beváltái áát, illetőleg ez évben következőképpen áll pított m e g : HJNL z állmkományztnk gubóák jelentékeny felemelé ével tnúított g o n d o k o d á á t b i z o n y á megéti közönégünk e m é l h e t ő l e g minél z á m o b b n veznek zt elyem tenyzt övid i d e i g ttó k ö n y nyü munkájábn, m i mégi ck zép mellékkeeettel j u t l mzz vele fogllkozót. N e feledje e n k i, h o g j elyemtenyzt évén éppen t á előtt j u t b i z t o p é n z h e z, miko vidéki l k o á g m e g m á b ó l n e m t u d áulni. z e t e t é h e z z ü k é g e epeflombot elyemtenyztők közutkon, közteeken é u t c á k o n álló epefákól m i n d e n k o l á t o z á nélkül ingyen lezedhetik. henyókét emmit em kell fizetni tenyzthez zükége kétfjt p p i o t i ingyen k p j á k t e n y é z t ő k. M i n d e n közégben vn fel vigyázó, m á zóvl kikeltő, k i tenyzte jelentkezőket ö z zeij. k i tehát tenyzteni óhjt, ieen igényét közégi felvigyázónál ü g ő e n bejelen t e n i, h p e d i g ezt n e m tudná megtlálni, íjon m. ki. elyem tenyzti felügyelőégnek om. Komá- E L E G Á N S NŐI KBÁT- É S DRÉGELY IMRE női z b ó mete kzíti. O S Z K Á R. S z ö v e t e k b ő l ngy válzték. LEGDIVTOSBB Kéje mindenütt Komáommegyei Hílpot. GYÓGYÍTTSS Budpeten lkoholo TÖRKÖLYFÜRDOJEBEN V I I. Dohány-u. 44. Ovoi felügyelet, Olcó puál-ák. Ellátá zo bákól gondokodunk z épületben levő C O N T I N E N T L SZÁLLÓBN. Imetetőt küldünk. ÉS JÓ- M I N Ő S É G Ű NŐI K L P O K DRÉGELY zlonjábn RHEUM, közvény, cúz, íchi, izületi fájdlmit SPIRIN TBLETTÁK z ipügyi I. oztályú k g. - j 1 P. 4 0 f. ( t v l y i 1 P. h e l y e t t ) I I. oztályú kg.-j 1 P. í. ( t v l y i 8 0 f i l l. h e l y e i t ) I I I. o z t á l y ú (hznvehetetlen) k g - j 10 fillé. KOSZTÜMÖKET Ui, nöi divt-áuk, ktoni cikkek legolcóbb bezezi foá:>... gyötő fejfájáát, heumtiku fájdlmit. Eől imehető fel z piin htá belőleg. Külő imetetőjele tbletták pelt»0pm««keezt, mi megvéd z utánztoktól. Ügyeljen tehát beváálánál, jt vn-e tblettákon»flye*«-keezt IMRÉNÉ kphtók. KOMÁROM, K u n Mikló-u.22. Uj íógép h v i zletfizete i kphtó. R é g i í ó g é p e k évi k bnttáát m é é k e l t áét v á l l l o m. B ő v e b b e t H C K E R DEZSŐ könyvkeekedében. ftoyet*-kereszttel miniztéium zipooktkeekedőkethívj nemzetközi z o z á g v l m e n n y i k májához iptetületéhez, keekedelmi ipi édekkép vieletéhez z ipügyi m i n i z t e távitot küldött, m e l y b e n z ápili é n k e z d ő d ő B u d p e t i Nemzetközi V á á h i v j meg miniztéium z ozág i p o i t k e e k e d ő i t. Ezen v á á o n legtüzeteőbben muttják be l e g m o denebb gzdági, temeli nygokt, e z k ö z ö k e t ; ezáltl váá z ötéve tev z e m p o n t j á b ó l i óiái j e l e n t ő é g g e l b í. U j g z d á g i lendület, i p i k e e k e d e l m i konjuktuát h o z z ötéve tev v é g e h j t á, de peze ck z o k n k, k i k ve enyképeen tudnk ebbe h tlm o z á g o m u n k á b bele kpcolódni. M á p e d i g leg modenebb nygok e z k ö zök imeete nélkül ez lehetet l e n é g, de n g y o n i l e h e t é g e é válik mindzok zée, k i k nem j n á l j á k f á d á g o t váá á t t n u l m á n y o z á á. Ezét h i v j m i n i z t e z i p o o k é keekedők z á z e z eit v á á, mely nemck t n u l á g o, hnem i m p o z á n i, zép i lez. váá z idén i felál lehet u t z n i. z i g zolványokt z egz o z á g t e ületén áuítják. Kphtó lpunk Sziv- é cigettujdonág Nemzetközi Váá l klmából. Bevett z o k á D o fél 6 ói kezdettel K i b é e n z állmi méneintézeti Cinó ngytemében növendék-hng veenyt endez. Megnyitóbe zédet m o n d Pálmi J ó z e f k ö z égi főjegyző. hányjövedéknek, N e m zetközi V á á lklmából v l m i ú j d o n á g g l lepje m e g f ő v á v á o b ékező vendégeket. E z ú t tl d o h á n y j ö v e d é k vezetőége k ü z ö b ö n levő E u c h i z t i k u K o n g e z u é Szent Itván éve i t e k i n t e t t e l v o l t, m i k o z ú j d o n á g o k t, melyeket pic hozni k, kiválztott. Sziv ból R e x nevü keül f o g l o m b, még p e d i g ht db egy k t o n d o b o z b n. Á 2 p e n g ő lez comgonként. Egy-egy dbot 34 filléét á u í t n k m j d. ziv honlto lez Regli Medeához. cigett-újdonág Szent Itván néven keül f o g l o m b, d b o n k é n t 8 filléét. Hí z e i n t f i n o m kiázii d o hánnyl töltötték. V l ó z í n ű, h o g y z egz ünnepi év folymán f o g l o m b n m d, neve leg l á b b i ee v l l. Növendékhngveeny. k i b é i zeneikol folyó évi á p i l i hó á n délután p o n t o n kidóhivtlábn könyvkeekede) (Hcke Igmándi Dező ut 24. Á z igzolvány n e m c k 50 z á z l é k o vúti kedvez m é n y e, hnem nemzetközi váá vló 2-zei belépe i j o g o í t. vááigzolvány t u l j d o n o i n g y e n k p egy zelvényfüzetet, m e l y n e k z e l v é n y e ivel j e l e n t ő kedvezményekkel váltht m j d m g á n k z í n h á z -, m o z i -, f ü d ő - egyéb jegyeket. W E S T E N D l i Á V É H Á Z Budpet, V I. Teéz-köút 44. E t é n k é n t 21 tüze cigányjkó muzikál. váá

4 4. Komáommegyei oldl. M i n d i g fokozódik Embeemlékezet ót nem v o l t péld, h o g y ápili hó végén o l y t t ó n, e ő e n h i d e g legyen, m i n t m n p á g. héten különöen endkívül e ő h i d e g idő ját. V o l t k helyek, h o l hőméő 16 f o k o t i m u t t o t t, vámegyénkben 811 fok üllyedt lá h i g n y. Egye v i dékeken hó i eett, m g l t i helyeken z állndóult h i d e g mitt hó meg i m d t. hideg időjáá hv zá ngy k á o k t o k o z o t t m e z ő -, k e t g z d á g b n z ő l ő k b e n, de különöen g y ü m ö l c ö b e n. n ö v é n y e k fejlődét fgy m j d n e m teljeen megállított. g b o n á b n o t t, hol ő z e l vetet tünk m é g n i n c z á m o t t e v ő bj, l i g zlelhető ká. tvzik nnál i n k á b b i n y l i k zod i d ő j á á t. Ktztofáli fgyká gyümölcféléknél. Vidék ü ükön bckteme m á zámítni em lehet f g y o k mitt, de ok helyen dió, ceeznye te mét i elvitte h i d e g idő. V e t e m é n y, zöldég-félét tel jeen m e g á l l p í t o t t f e j l ő d é é b e n, koi temények h i d e g b e n elpuztultk teljeen. zőlőkben i kezd má j e l e n t k e z n i fgyká, különöen z o k b n táblákbn, h o l koán nyitottk, metzett. fgyká eléi má zázlékot. Átlgon v á m e g y é n k b e n zázlék tehető f d g j ká. E e nézve kiküldő h tóágnk, helyi közlekedi v i z o n y o k k i k ü l d e t é t e mzetének figyelembevételével e e t e n k é n t kell e n d e l k e z n i. E h hez képet, kiküldő h t ó á g nk eetenként kell m e g á l l p í t n i e l e n d e l n i, t i z t vielő m o t e m i i t e t t k ö ü l m é nyek m é l e g e l é e m e l l e t t m i k o kötele kiküldett megkez deni. Figyelmeztetendők ezzel k p c o l t b n z l ó b b h t ó á g o k vezetői i, h o g y kikülde te v o n t k o z ó endelkezek bettááét, fegyelmi felelőég mellett, n y g i f e l e l ő é g g e l i ttoznk. HÍREK. z igzi özefogá. M n p á g z illetéke té nyezők v l m e n n y i e n megegyez nek b b n, h o g y z Euchiz tiku Világkongezu megt tá, Szent Itván j u b i l e u m i év méltó keetek között vló ünneple nemzet meg egyetemé nek ügye, é d e k e. B e c ü l e t b e l i ügynek tekintendő pedig n e m c k z o n z l p o n, keeztények vgyunk, zét i, met hnem külpolitikilg- méhetetlen z o l g á l t o t tehetünk méltó m e g ü n n e p l é e l hzánk nk, m i g megfodítv, o k tát htunk hínevünknek. S e n k i em t e k i n t h e t i ket tő zentévet k t o l i k u á g k i z á ó l g o ügyének, h n e m lá, fogllkozá, vl tádlmi állá vló tekintet nélkül tiztvielők npidijzámitá. Sokt v i t t o t t kédt o l dott m e g m o t b e l ü g y m i n i z tenek v á m e g y e l i p á n j á h o z ékezett endelete k i k ü l d e t é ben levő tiztvielők n p i d i j z á mitáávl k p c o l t b n. endelet következőket t t l m z z : T ö b b e e t b ő l kifolyólg f e l meült z k é d é, h o g y t i z t vielő küldete eetén, eggel ht ó á n á l k o á b b n induló v o n t t l t t o z i k - e út k e l n i, vgy em. E e nézve z egyöntetű eljáá követele céljából pénzügyminiztéiumml egyeté tően z lábbikól éteítette b e l ü g y m i n i z t e z l i p á n t : z B. M. z á m ú kományendelet 9. p o n t j á n k (1) b e k e z d é e zeint hivtlo k i k ü l d e t é e k n é l k ü l ö n ö e n ügyelni kell, hivtlo k i küldett tiztvielő lehető leggyobbn é kiküldet c é l j á n k m e g v l ó í t á mellett l e g o l c ó b b n teljeite. E e n d e l kezeket kiküldel elende lénél mindenko zigoún zem előtt kell t t n i é ezét á l t l á n o á g b n nem állpithtó m e g z, kiküldött n p nk m e l y i d ő p o n t j á b n ttozik legkoábbn utkelni. i min denkinek, ki mgynk vllj mgát mg e hzábn, kiebb vgy n g y o b b tekintélyé vel, f é n y e e b b, v g y z e é n y e b b tehetégével, z ű k e b b vgy z é leebb htóköével t ö e k e d jék, h o g y n e k i i legyen ze endezendő ikee ünnepégek emele fénye, teén. nézzük, h o g y h o n n é t, Ne zt kiktől i n d u l k i egy-egy o l y n m o z g l o m, mely kettő zentév ünnepi eeményeivel kpcolto, n n k mélyítén k i lelkekben, vgy vgy dolgozik tlán láthtó, ézékelhető, ö ö k ö emléket k állítni z ünnepi n p o k emlé kezetée, hnem z ügyet t e k i n t ü k, z ezmét nézzük gánook, egyeületek, h t ó á g o k, egyházi nyezők f o g j n k édekében. Soh m hivtlok, é világi t é öze még ike világ figyelmének központjáb, édek lődének állítv fókuzáb i g y nem v o l t u n k, m i n t m. N e legyünk mélttlnok ee figyeleme! Ne legyünk mgunk el- ontói m g u n k ügyének f é l e álláunkkl, átkávl! zéthúzáunk égi Hilp. Közönetnyilvánítá. Komáom Eztegom közigzgtáilg e g y e l ő e egye itett v á m e g y é k közönége v o l t c. é k i. 12. g y l o g e z e d K o m á o m b n felállítndó e m l é k müvée P-t v o l t z í v e d o mányozni. ngylelkű d o m á n y é t ez u t o n i h á l á k ö z ö n e t e t m o n d o k. lpy Gápá m. ki. kományfőtnáco, polgámete, z emlékmübizottág elnöke. Hngveeny 12-e ezedemlékmű jvá. k o máomi Kmzene Táág m á j u hó 7 - é n ete 8 ó i kez dettel V á o h á z n g y t e m é b e n nivó kmzenek hngve enyt e n d e z Heine l b e i n e v e zényletével K o m á o m b n fel állítndó volt komáomi 12-ik k ö z ö g y l o g e z e d e m l é k m ű lp jvá. hngveeny keetében üdvözölhetjük K o m á o m b n elő z ö ádió legfitlbb, de nnál t e h e t é g e e b b hngveeny énekenőiét, Wieenbche M git é n e k m ü v é z n ő t. h n g v e eny iánt z e g é z v á m e g y e zenekedvelő közönége felfigyelt. Útügyi k o n g e z u S z o m bthelyen. V á n p Szombt helyen ngy útügyi kongezu lez, t ö b b váo vámegye kiküldötteinek é z v é t e l é v e l. Ezen t á g y l á o n lez zó L o n d o n I t n b u l tnzkontinentáli ut m g y o z á g i zkzánk kizéleitéől i, mely k é d é el k p c o l t b n l e h e t é g e lez, z uj bécbudpeti utóút nem i mgyóvá győ komáombudpeti útvonlon fog német-ozták htától Budpet felé vezetni, h n e m közelebb hozzák Soponhoz, Szombthelyhez. bennünket e ő e n é d e k l ő ügye felhívjuk z illetékeek figyelmét. J ó lez k o n g e z u o n en l e n n i. Kik nyetek dijt bud peti mezőgzdági kiállítá on. tvzi mezőgzdági kiállítá é váá z idén o l y ngyányú volt, méltán epezentált z o z é g m e z ő g z d á g á n k fejlettégét. N g y j e l e n tőégű é z ü n k ő l i m e t g z d g é j e l e n t ő é g t e l j e kiállítáon vá m e g y e i u d l m i n k i i g e n z é pen zeepeltek. V á m e g y é n k b ő l z ozágo kiállítáon dijt nyetek : Lovk copotjábn l i p i z z i m é n e k k e l I., I I. I I I. dijt Eteházy Feenc góf T t, zvmhák copotjábn 18 h ó n p o telivé zimenthli bikájávl I I. dijt m g y p i o t k bikájávl I j d. d i j t Szly Dező Fácánpuzt, udlmi b i k á j á v l kibéi ménebitok; mnglic 14 h ó n p o knnl II. dijt Gábo J ó z e f Szent g y ö g y p u z t, fekete feckehu mnglicávl n g y o b b átlgulyu töznyájból zámzó ko l dízoklevelet bábolni nebitok. Hlálozá. D Inkey mé Vik to ny. miniztei tnáco 69 éve k o á b n á p i l i hó 12-én eggel 6 ó k o h o z ú z e n v e d é után B u d p e t e n e l h u n y t. z e l h u n y t b n Inkey G u z t á v tóvá oi ovo édepját gyázolj. z elhlálozá vámegyénkben mély zvétet keltett. ápili 23. Felhívá 12-eekhez. v o l t c. é k i i k g y. ezed bjtái t ö z é n e k k e b e l é b e n l kult emlékmübizottág f. év f e b u á hó e l ő n p j i b n v á megyénk teületén levő k ö z é gekben lkult 12 e bjtái copotok vezetőinek egy f e l hívá kíéetében bn ny emléklbum-lpokt" küldött z d o m á n y o k m e g ö ö kíte c é l j á b ó l zon k é e l e m m e l, lezát l p o k t ápili l-ig küldjék viz z d o m á n y o k ö z e g é t utlják át z emlékmű lp folyózámlájá. M i v e l e d d i g ezen l p o k n k ck egy ze ékezett be, felkéem zon közégek copotvezetőit, kik fenti kéelemnek m é g n e m tettek eleget, z í v e k e d j e n e k z e z e d l b u m l p o k t p ó t l ó l g f. év m á j u 15-ig o k v e t l e n b e k ü l d e n i. Steph;jnie Káoly n y. lezede, e m l é k m ű bizottág ügyvezető elnöke. Hányn vgyunk mgy o k...? Rendkívül édeke bennünket mgyokt közelől édeklő ttiztik jelent m e g Kiebbégvédelem cimü tudo m á n y o f o l y ó i t b n ól, h o g y hányn vgyunk Dun me dencéjében mgyok. ConkMgyozágon 8.4 millió, uztiábn, Cehzlovákiábn, Jugozláviábn 3.7 millió, ö z zeen 12.1 m i l l i ó. D u n v ö l g y ulkodó nemzetiégei között 14 millió o m á n á g után m á o d i k h e l y e n állunk z á m b e l i l e g. Egyéb dunvölgyi nemzetiég z á m jóvl lnt áll m i z á m á n y u n k o n. Ezek z á m o k v i lágon muttják, nekünk D u n v ö l g y é b e n ck követelni vlónk lehet. dományok Vetey Edéné Szeetetkonyh jvá. Vetey E d é n é Szeetetkony há z elmúlt héten zben kzpénzdományt, élelmizet vgy m á k o k l á c o t küldeni z í veek v o l t k : l p y G á p á n é, i f j. Ác L j o, d. B e l c á k S á n doné, Bzánt Káolyné, Billitz Jenő, Billitz Tekl, d. Both Konélné, Fk Józefné, Fiedle J ó z e f n é, Gegely Józef, G y l ó k y G y u l, özv. G y l ó k y Gyuláné, Gylóky Sándo, Gylóky Kálmán, Huk Jánoné, Hnzmnn Józefné, Hjnl Ozkáné, Hcke Dező, Keleti J ó zefné, Ki Gyuláné, Kálly Mái, d. K m á Józefné, K l u g Itván, d. J k u B e n ő n é, K l u c i k ntlné, özv. L u k e c h Dezőné, M j o o v i c h Nővéek, d. Mihály G é z, d. P y b e Kálmán, Ppp G á b o n é, Ppp Sándoné, Ppp Enő, Sáo Feencné, S c h o l t z F e e n c n é, S z b d Pálné, Szegedi J ó z e f n é, T u d Elekné, V v á y ntlné, W e i z G y u l, W e i z Sándoné, Veme Ljoné. z d o m á n y o k é t ezúton mond leghálább közönetet: lpy G á p á n é Szoc. M i z. Tá. elnöke. nyon, ezütön ott f i n o m á g jele, z p i i n - t b l e t tán p e d i g B y e " - k e e z t. Ez zvtol vlódiágét zét, meghűl, heum, fej- fogfájá eetén enyhit fájdlmán. Óvkodjék pótzeektől, mig 2 4 filléét 2 d b. vlódi pi i n t vehet.

5 I T -[ I ápili 23. T n é v z á á z ikolák bn. z euchiztiku kong ezu lklmávl z évvégi tnévbezáá k ö v e t k e z ő e n delkezek vnnk évényben vidéken : z o k z á m á, k i k z euchiztiku kongezu főünnepégein ztveznek, máju k ö z ö t t endkívüli zünet vn ; tnítá j ú n i u 7 - é n zául, júniu között v n n k z éwégi ö z e f o g l l á o k (vizgá ltok). Júniu 1521 között v n n k b e i t á o k é évzáók z o k t tnulókt, k i k e t zü leik n y l n i v i z n e k, z i k o l á 1 j ú n i u 15 én el kell b o c á j : n i. z éettégi vizgáltok júniu l - t ő l j ú n i u v é g é i g v n n k z ö z e i k o l á k b n. Szentévi émek plk e t t e k. Émeket plketteket h o z o t t f o g l o m b z e u c h i z tiku kongezu iodáj ket tő z e n t é v e m l é k é n e k megöö kítée. z egyik o l d l o n kongezui jelvény, máikon Szent J o b b eeklyettójánk d o m b o m ű v ű képe láthtó. z éem 1 é 1.20, p l k e t t 3 é 4 p e n g ő b e keül. ende, ki bonzjelvényt könnyebb, áttöt müvü k i v i t e l b e n i f o g l o m b hozták, 4 0 fillée á o n. U g y n ck K o n g e z u i I o d k i dáábn megjelent Hőök-tee zine k é p e k o n g e z u i ol t á l. l e v e l e z ő l p dbj 10 fillé, 12 d b 1 p e n g ő. Gyáz. Béldi Gyögy oldl. 5. ny. e d é z 69 é v e k o á b b n T ó v á o o n e l h u n y t. T e m e t é e f. hó á n v o l t ngy zvét mellett tóváoi. k. temetőben. z e l h u n y t b n Béldi G y ö g y t t b á nyi főjegyző édepját gyá zolj. Ituk ceebogkt. Imét elkövetkezett j e l e n év t v z á v l z m i n d e n hm dik eztendő, miko tömege c e e b o g á j z á lez kilátá u n k ápili végén máju hvábn. tömegmegjelen e e t é n kell t ö m e g i t á t elvé g e z n i, m e l y u g y töténik, h o g y e g g e l n p f e l k e l t e előtt, miko még bogk demedtek, pony vá vgy l e p e d ő e ázzuk l o m b o k ó l b o g k t lefoázzuk vgy v i z e v e d e k b e kádkb fojtjuk őket. z igy ö z e g y ű j t ö t t tömeg, h m e g z á ítjuk é p e n é z t ő l megóvjuk, i g e n h z n o é tápláló pótele é g e lehet z á n y i n k n k eteinknek. Ck kell v i g y á z n i, h o g y elevenen ne d j u k e b o m f i n k e etnek, met SZÍVÓS b o g k megág ják beleket elhulláokt okozhtnk. ceebogá lombpuztitó k á t e v ő, tehát itá k ö telező. Vendégdiák kció. z E m e i c n ez é v b e n m é g z é l e e b b l p o n endezi m e g ven dégdiák-kcióját, mennyiben z o c i á l i nővéek z idén ezen k c i ó j u k t n e m folyttják. Kül földi i k o l i h t ó á g o k k l költve mindent elkövetünk, m gy cládok ende, z o g l m é j ó h á z b ó l vló, m e g f e lelő k o ú, n e m ű é v l l á ú, n é met, f n c i, vgy n g o l diákot kphnk, kik m g u k é z é ő l i m i n d e n t elkövetnek, h o g y mgyo vendéglátá ellenében mgy pjtáik, b átik z óhjtott nyelvben m gukt tökéleteiték. Meghívh tok német d i á k o k 12 évtől, f n ci é n g o l diákok 16 évtől felfelé. m u l t é v b e n kői ven dégigénylek mitt több clád k é é é n e k nem tudtunk eleget t e n n i, ezét m o t kéjük c ládokt, h o g y eziányu k é é é nek z E m e i c n Utzái O z tályánál B u d p e t, I V. B á t y - u. 11. T e l e f o n : , minél előbb bejelenteni zívekedjenek, h o g y kédőiveket k ü l d h e ü n k k i. " Gyáz. Rzvéttel é t e ü ünk, h o g y özv. Hofe K á o l y n é, v o l t vámegyei i o d t i z t ö z v e g y e, túló k o m á o m i l k o, é l e tének 43-ik évében hoz z e n v e d é után B u d p e t e n m e g hlt. m e g b o l d o g u l t holttetét c l á d j K o m á o m b zállított é itt ápili 9 én délután, óm. kt. egyház v t l o z ó j á b ó l he lyezték ngy zvét mellett ö ö k nyuglom. Cézá hitvee cime G á pá M i k l ó e g é n y é n e k, melyet z U j Idők ápilii n e g y e d é b e n közöl. egény f o d u l t o, d á mi j e l e n e t e k b e n g z d g, mégi h u m o o íá. E g y távoli o z á g politiki eeményeit táj fel, zine z e e l m i töténet keeté b e n. z U j Idők m i z á m á b n o l v u k Z i l h y Ljo egényé nek f o l y t t á á t. Díjtln mutt v á n y z á m o t küld kidóhivtl, Budpet, V I., ndáy-ut 16. Hlálozá. ombn Szdy Túló Komá Itván nyug. p o t - é távíd ltizt, életének 73-ik évében, ápili 9-én meg hlt. m e g b o l d o g u l t t ö b b é v t i zedig teljeített komáomi potánál zolgáltot, becülete en h i v e n végezvén kötele égét h á b o ú utáni é v e k b e n vonult nyuglomb. Elhunyt v á o z e t e mély zvétet keltet. Viágo Budpet, Viágo-M gyozág" mozglom vezető é g e z E u c h i z t i k u Kong ezu Szent Itván-éve vló tekintettel felkéi f ő v á o lkoágát, blkikt ekélyeit viággl ülteék k i. mozglom vezetőége m i n d e n k i nek teljeen díjtlnul nyújt e gédkezet nemck z k t n á c c l, hnem n ö v é n y n y g b e z e z é ée vontkozólg i, p o p g n d iodájábn : Budpet, V I I., D o hány- ut 20. zám ltt. Nemzeti Önállóitái l p e d d i g k ö z e l 300 i f j ú n k n y ú j t o t t k ö l c ö n t. ( G. H.) Nemzeti önállóitái lp, mely m i n t imeete d i p l o m á éettégizett ifjúág elhelyezke di lehetőégeinek előmozdítá á léteült, fennállá ót egye m á k p j z ö n n á l l ó e x i z t e n ciát lpítni kzülők kévé nyeit. N e m z e t i önállóitái l p, melyet külön ee cél kinevezett k o m á n y b i z t o kezel, e d d i g 1094 i g é n y j o g o u l t k é v é nyét vette kézhez, m e l y b ő l 240 kéelmet intézett el kedvezően, ugy h o g y k é e l m e z ő k z l p áltl nyújtott kölcönnel meg kezdhették keekedelmi, ipi, vgy zellemi tevékenyégüket. z 1094 k é v é n y e z ő közül z Önállóitái lp elutittott, mint egélye lklmtlnt, 273-t. H á z i z o n y o k! Nem ke ül p é n z b e, mégi legjobb tcztecepteket megkpj, h még m kéi D. világhíű fényképe melyet b á k i n e k i n g y e n megküld g y á : D. Oetke. B u d p e t, V I I I. C o n t i - u t c e ezedemlékmüe do mányokt z emlékműlp-bizott ághoz továbbit Komáommegyei Hílp. Lugkövet ivott. Ö n m g á vl h o n l o t t m e g Kozicz P á l, Ne váoi I. o. ltizt é egy ö n f e ledt pillntábn k e d d e n délelőtt v á o h á z á n levő l k á á n l u g k ö oldtot ivott. gyo ovoi b e v t k o z á n k k ö z ö n h e t ő, z e ő m ó o l d t z o n n l nem o l t o t t k i életét. S ú l y o, életve z é l y e állpotbn vitték m e n tők győi k ó h á z b, h o l m o t élet-hlál közt zenvedi mé g e z é o k o z t ettentő kínokt. T e t t é n e k ok még i m e e t l e n. leányinkt lovk helye le. z OMGE felneve lótenyzti bizottágánk kidá (It T h i inge V i l m o m. k i. gzdági főintéző.) 16 o l d l. Á p o t ó k ö l t é g g e l 50 f i l l. Bezeezhető z O M G E titkái hivtlánál ( B u d p e t, I X. Köztelek utc 8.) Z O M G E füzet kidáávl előobn kitenyztőink ime eteinek fejleztét kívánt z o l gálni, m e l e t t z o n b n t n u l mány o l y o k hzno, minden l ó t e n y é z t ő t é d e k l ő étéke út muttát nyújt, h o g y zt m i n d e n lovtttó g z d eedményeen fogthtj. t Mi nem kzülünk fel z idegenfoglom. Miko B u d pet, G y ő, E z t e g o m é má váook zinte fáj, felhíváit em töődik N á l u n k ninc olvuk, nálunk enki váozépítel. m o z g l o m, mely ilyen felhívát dn köze : Oetke-féle eceptkönyvet. küldjük külföldi külfölde! ikoláknál többet budpeti nyújt B á-md Refomátu Leánynevelő Intézet. lpo nyelvi kiképz. Nyolc oz tályú gimnázium. Intenátu. To vábbképző. (Gyo-, gépió-, főző- vó tnfolym.) Bud legzebb legegzégeebb helyén. Loántffy Zuznn-ut 3. Teljeen moden beendez. Méé kelt ák. Kívánt tájékozttául zolgál z igzgtóág D. med. BTKY ELEMÉR kozmetiki endelőjének kzítményei: ckém, gyógypude, ctej, cviz, gyógyzppnok, tb. bezeezhetők zküzletekben, vgy pot utján : B u d p e t, V I I I., Üllői-ut 6 6 j b. T e l e f o n : z t külömböző, zínekben válztékbn ngy meglepete MUSIC KISiMHHO e ő hngj o l c ó á. Kiállítái hely : fpcnok 351. z. V á o i eldái t e m e k : Budpet, V I I., Ezébet köút 43. ( R o y l ) Szinzegyeület gyűle. z O z á g o köz Szinz egyeület z elmúlt héten k e d d e n zedán ttott közgyűlét B u d p e t e n. közgyűlen z á z nál t ö b b vidéki zínz é i g z gtó vett zt. k ö z g y ű l é e l n ö k é v é vitéz Bánky R ó b e t e t v á lztották meg. z e d i k ö z gyűli npon bizottágok jelentei töltötték k i n p i e n det. Ktoliku Szemle mot megjelent ápilii z á m á b n t ö b b k ö z l e m é n y i f o g l l k o z i k z é d e k l ő d é e l ő t e é b e n álló k ü l p o litiki kédekkel. Ngy figyel met édemel Szbdo Mihály cikke, ki zámdtokkl igyek zik megvilágitni, h o g y z e l zkított teületek zidó lko ág m e n n y i b e n m d t hü m g y nemzethez. Több má tnulmány, i g e n g z d g k i t i k i ovt, változto zemlék, kül földi tudóítáok o l v h t ó k m é g Szent Itván T á u l t kitűnő folyóitábn, melynek előfi zeti á egy éve 10 p e n g ő. É mgy zázló? H i v t l o helyől zezett é t e ülünk zeint ceh h t ó á gok emmmiféle kifogát Sem emelnek z ellen, h b i o d l m i n é m e t ünnep lklmából n é met l k o o k házik kitűzzék német l o b o g ó t, h u g y n k k o c e h z l o v á k zázlót i kitűzik, m i n t zt z évi z á z l ő t ö vény előíj. ppik minőíti z bályozá. lipáni endelet jelent meg füzeppik i mi nőíti z b á l y z t á n k m e g á l l pítá t á g y á b n. endelet f e l hívj fűzeppik t e m e z t é ée j o g o u l t ppiktemelők, továbbá ppikkzitők, őlővállltok é k e e k e d ő k z édekelt g z d á g i é d e k k é p i e letek figyelmét, h o g y m. ki. földmivelügyi minizte fenti kédt m u l t év d e c e m be 3 - á n z b á l y o z t, m e l y e t z lipáni h i v t l b n h é t k ö z n p o n k é n t d. e. 8 - t ó l d. u. 2 - i g meg lehet t e k i n t e n i, le lehet m á o l n i egz t e j e d e l m é b e n, vgy kivonton. budpeti Nemzetközi Váá, mely ápili 29 tői máju 9-ig tt kedvezménye utzái igzolványok kphtók lpunk kidóhivtlábn. olcón bezeezhetők: H C K E R Nemzetközi v á á DEZSŐ ppikeekedében, Komáom. Komáo nmegyei Hí lp p o l g á o k é! Fizeen tehát elő mindenki lpunk.

6 6. Komáommegyei oldl. Kibéen SPORT. Budpeti V S C - K F C 4 2 ( 0 0 ). bátágo mékőz iánt n e m v o l t ngy z é d e k l ő d. z elő félidő kényelme m e z ő n y j á t é k k l telik e l, k ü l ö n ö e b b helyzetek nélkül. m á o d i k félidőben P i n t é L e n g y e l j ó l b d j á t felő o k b lövi, ( 1 0 ) de petiek egy h u z m é t e e z b d ú g á b ó l kiegyenlítenek. vendégcpt zép játék k l u j b b két gólt é e l, m j d Pinté egyéni játékkl 3-2-e jvit. 40-ik pecben bud petiek beállítják végeedményt (4 2 ). 4 zob, konyhából Sok mellék kozát nyújtott z ö e g e k " j á t é k. Reméljük evn n e m md el. eldó. Egyetét Dunváo Szőnyi F C 3-1 ( 1 0 ). z ő - kzéggel MÁV. vonlin 50o/ engedmény Événye: Budpete IV. 23-tól V. 9-ig. Vizfelé IV. 29-től V. 15-ig. Vízummente htáátlép. ft Vááigzolvány á db.-ként 2.80 P. z igzolvány 3 belépe jogoít kphtó lpunk kidóhivtlábn Hcke Dező könyv- é ppi- keekedében Komáom, Ngyigmándi-ut 23. Telefon 6 1. k o o mf j t *«o elkeüli g z d á g h H Y D R O X Y G E N fetőtlenitőt hznál. Igmándi-iit b n k m ű k ö d é e k i t e j e d bnkzkm m i n d e n ágztá: betétek; betétkönyveckéke folyó zámlák. É t é k p p í o k vétele é e l d á. T ő z d e i m e g b í z á o k l e b o n y o l í t á b u d p e t i é külföldi t ő z d é k e n. K ü l - é belföldi cekkek é keeke d e l m i utlványok b e h j t á. Átutláok é m e g hitelezek b e l - é k ü l f ö l d e. Külföldi pénzek b e v á l t á m i n d e n k o h i v t l o npi á f o l y m o n. Ingtlnáve. f. évi ápili ják megttni komáomi te lekkönyvi h t ó á g h e l y i é g é b e n. K ö z e l e b b i feltételek m e g Foncièe Áltláno Biztoító Intézet K o m á o m m e g y e i főügynökége. t u d h t ó k : d. Fnk-Ki Jenő k o m á o m i ügyvéd D. iodájábn. lpy Gyul K o m á o m v á m e g y e n y. főlevéltáo áltl i t l á b b i müveit á u ítá megzeeztük: K o m á o m m e g y e levéltáánk középkoi o k l e v e l i 1.50 J ó k i emlékkönyv ( c e n t e n á i u m i kidá) 2. Mgy dicőég 2.50 K o m á o m v á m e g y e neme cládi 3. K o m á o m v á m e g y e é z utoló nemei felkel 1. Bűbájook bozokányok 1. hzjáó lélek.60 Kphtó potán utánvéttel megendelhető : H C K E R D E Z S Ő Ppízlvéták kphtók : komáomi ki. jáábíóág, mint telekkönyvi htóág tkv. zám. Ávei hidetmény-kivont. D. Edő Jáno végehjttónk K. Péntek Jáno (nő Fehé pollóni ávl) végehjtát zenvedő ellen indí tott végehjtái ügyében telekkönyvi htóág végehjtái ávet 108 P. tőkekövetel jáuléki behjtá végett z Ác közégben fekvő, z áci z. tkvi betétben.1.10,13, 14 ozám 7967, , hz. ltt felvett K. Péntek Jáno (nő Fehé pollóniávl) nevén álló zőlő zántó Hozúhegy Köleföldek dűlőben levő ingtln 1964 P. kiki áltái ábn elendelte. z ávet é v i m á j u h ó 6. n p j á n d é l e l ő t t 9 ó k o Ác közégházánál fogják megttni. z ávee keülő ingtln z öze végehjttok jvá kikiáltái á kéthmdánál lconybb áon nem dhtó el. Bántpénz kikiáltái á 10 o/o-, melyet mgbb igéet ugyn nnyi o/ -á kell kiegzíteni. Komáom, évi decembe hó 27. npján. D. Wiene k. j. bió. e P. H H C K E R DEZSŐ könyv- ppikeekedében. kidmány hiteléül Cbfi Ime kezelő. 5 P-ét lite fetőtlenitő! Mindent fetőtlenit, zgtlnít é tiztit! Rendelhető imetetőt küld N E D E C Z K Y dogéi Komáom. 6. z á m. Komáoinmegyei Hitelbnk t. könyvkeekedében K o m á o m, Imándi-út 23. zám. Száj- o Komáommegyei Hitelbnk R. T. Komáom-Újváo. Komáom, BUDPESTI utzái kedvezmény féfi női lptőke ttléklp: 200 eze P. z ávet Ngyányú 200 Komáom. k e é k p á előnyö fizeti feltételek mellett 27. npján d. u. 3 óko f o g Minden eddigi külföldi nem zetközi foglomnál lényegeebb ányú lez z idei áumintváá. Repülőgépkiállitá, divtbemu ttó, ádióüzenetközvetit övid hozú hullámon, építőipi tőzde, kongezuok, tb., tb. vkeeked Máká S T E Y E R - W F F E N R D mely áll 3 z o b, e l ő z o b, konyh, füdőzob hoz záttozó mellékhelyiégből máju 1-ée kidó. C i m kidóhivtlbn. Özv. M o l n á L á z l ó n é, z. : Pápi R o z á i é néhi M o l n á Lázló öököei tuljdonábn l é v ő, k o m á o m i, G y á - u t c i ház é b e l t e l e k i n g t l n biói áve lá keül. 2 9 máju 9. bemuttj gyái lekt : GYLÓKY Egy különálló ház n y i e k kiváló cpt z é p j á t é k kl tette p ó b á ellenfele tudá át. mékőz potzeűég mintképét nyújtott. N E M Z E T K Ö Z I VÁSÁR zeez motokeékpá B ő v e b b felvilágoítál zolgá nk : G o w l d J á n o tnitó, K i b é e n, Kóház utc 2. zám vgy K o m á o m i Hitelzövetkezetnél. Vánp S F C lez K F C ellenfele S o p o n b n, m i g I I. cpt i t t h o n játzik z l máfüzitői V O C kiváló együtte ével. öömet ápili 23. MÉRY-PUCH helyiégekből álló ház, j u t á n y o á n Öeg váoiköeg v utok 3-1 ( 1 0 ). Kedve z ó ápili Hilp. GYŐZŐDJEK M E G! legújbb, lemohtó, ppi futózőnyegől, mely ttó olcó ábn, többféle mintávl kphtó : H k p l i V I t C J Nyomtott Hcke Dező könyvnyomdájábn P i P 7 c L^LZÍXJ könyv ppikeekedőnél Komáom, Igmdáni-út. K o m á o m, Ngyigmándi-u. 23. Boitzky Lázló ki. bi. végehjtó Komáom. Telefon : végeh. zám. Ávei hidetmény. Ezen áve kitűzének lpját képező végehjtá hivtlból lett fo gntoítv. Közhíé tezem, komá omi ki. jáábióág Pk z. végze folytán d. Vlé Leó budpeti ügyvéd áltl képvielt Tiezti Áltláno Biztoitó t. végehjttó jvá egy vég ehjtát zenvedett ellen 250 P. tőke jáulék eejéig elendelt kielégíti végehjtá folymán lefogllt 2000 P. becült ingóágok z áve elen deltetvén, nnk koábbi felülfogllttók követele eejéig i, h kielé gíti joguk még fennáll végehjtát zenvedőnél Ácon leendő megttá á htáidőül évi á p i l i hó á n d. u. i/ 5 f óáját tűzött ki, miko bíóilg le fogllt etek egyéb ingóágokt legtöbbet ígéőnek kzpénzfizet mellett, zükég eetén becétéken lul i, de leglább becéték 2 3~ánk megfelelő özegét el fogom áveezni. Felhívom mindzokt, kik z e l áveezendő ingóágok vételáából végehjttó követelét megelőző k i elégittethez jogot ttnk, előbbégi bejelenteiket z áve megkezdéig nálm bejelenteni el ne mulzák. Kelt hó 24-én. Komáom, évi mác. Boitzky Lázló ki. bióági végehjtó. Felelő k i d ó : Hcke Dező

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

s/crkt-szíő: vilizáció áldozatokba kerülő számos alkotása é s ezekre a tartó falalakra felépíthető kultúra kupolája. Ha mindenki teljesiti

s/crkt-szíő: vilizáció áldozatokba kerülő számos alkotása é s ezekre a tartó falalakra felépíthető kultúra kupolája. Ha mindenki teljesiti V. é v f o l y m 52. z á m A 20 fillé. K o m á o m, 1933. d e c e m b e 30. O ELŐFIZETÉSI ÁR :. v tó t e 10 p. 5 í\ SZERKESZTŐSÉG Negyedéve 2»50 P. Egye z.j-.in á 20 flii. Felelő /ckt-zíő: PATHÓ Megjelenik

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

116. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

116. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. au gusz tus 26., péntek 116. szám TARTALOMJEGYZÉK 34/2005. (VIII. 26.) EüM r. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS!

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Bu da pest, 2008. január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 29., hétfõ 146. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 284/2007. (X. 29.) Korm. r. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek Bástya 2010 lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek BÁSTYA BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ÉRTÉKKÖVETÉSES LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI VAGYON-, FELELŐSSÉG-, BALESET- ÉS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS JELEN MÓDOZAT

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 20., kedd 164. szám Ára: 2438, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: CXLIV. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság és az In di ai Köz tár sa ság kö zött a ket tõs

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben

46. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 8., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

46. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 8., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. áp ri lis 8., péntek 46. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 63/2005. (IV. 8.) Korm. r. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben