termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer"

Átírás

1 X. évfolym 17. z á m 20 fillé Komáom, ápili 23. E L Ő F I Z E T É S I R E g é z éve Féléve 10 P. 5 P. Negyedéve 2'50 P, E g y e z á m á 20 HU. Megjelenik minden gy eemények z o m! édágábá keültünk. E u óp uj endje megtöte jelzvk ulmát. U j idők bzele fújdogál m g y ó nákon, zányin mgy zbdágdlokt öpít Kápátok felől, z idegen elnyomtábn élő m g y véeinktől. z változá, meiy z elmúlt hetekben köülöttünk tötént, élée állított m kédt, ktuáliá tette t i n o n i igzágtlnágok jóvátételének kikényzeíté ét. N e m veztegelhetünk tehát töténelmi p i l l n t o k b n! U g y éezzük, h o g y özegyűjtve eőinket, ö z e űítve kívánáginkt l e hető l e g g y o b b tempóbn mgy ounk zekeét nyílt, egyene, kátyú mente, bizton j á h t ó út vihetjük, melyen hldv legövidebb időn belül.^vlóíthtjuk nemzetépítő iáinkt, kitöölhetjük e m l é künkből T i n o n dt zo moú n p j i n k t. odöntő pillntok bn z o n b n megendülve ttjuk, pdicom i n j " m i kiét, z I képée teemtett embem i k i h l j ó á g, mik zeetet, b e c ü tiztelet, báti é. m g y véokoni k m i n d e z e k helyét egy noz zellem f o g l l j el, öömét c i v k o d á b n, Ö z e üzleteinkben : i'elelö PTHÓ olcóbbk ÉS KIDÓHIVTL: K o m á o m, Igmándi-ut 23. zekeztő: Telefon 61 H i d e t é e k ái d í j z b á GYUL zombton. tönk! böjti cikkeink: SZERKESZTŐSÉG zeint. Kézitokt nem dunk p á t o k o d á b n, zét húzábn, gyűlöletben, o m b o l á b n, puztítábn leli. Özefogát hidetünk mi m g y o k v l m e n n y i e n zebb mgy j ö v ő é d e kében, de u g y n e k k o ellen téteket támztunk, z egyéni ktot, egyéni elveket, c é lokt z egyéni éde keket zolgáljuk zét húzá győzedelmekedik. v l ó á g b n i z ö z e f o g á h i v e i i több tábo ozl nk. m o h i - p u z t i gyáz, moháci vz, t i n o n i tgédi m i n d egytől e g y i g zét zkdt ánk, met nemzetünk m i n d e n fi tö ténelmi p i l l n t o k b n nem t u dott özefogni, n e m t u d o t t e g y é g e, tette kz l e n n i. Nem veztegelhetünk! Eezzük m e g z idők jelét. Szálljunk vége m g u n k b vegyük tudomául, ck egy ut lehet előttünk, z ö z e f o g á utj, mely mgy b o l d o g á g h o z vezet. Nem veztegelhetünk! z egz mgy nemzet z egz mgy közvéle mény okozzék fel ngy lkotó munká, mely ü getően eánk vá. Látjuk, i t t mgy tvz, felimehetetlenül. N e m áll htunk m e g tehát mgy ug zélén, zántnunk, vetnünk kell Iten áldá át kéni, h o g y ngy m gy tát elvégezheük. z idő n e m vá, mit pecek elvetélnek, zt egy öökkévlóág em dj viz. N e m veztegelhetünk. LEGYEN TGUNK! Vetey Edéné Szeetet konyh évi működének b e z á á. Szociáli Miziótáult Komáomi Szevezete v e z e t é e ltt álló Vetey Edéné Szeetet konyh vele k p c o l t o n p közi o t t h o n m ű k ö d é é t kedve ü n nepég keetében zát be h ú véthétfőn d é l b e n. elyemgyá egyik tág temében tlált z idén u j o t t h o n zeetetkonyh, h o l z öze egítége zouló gye mek egy t u n u b n étkezett, ebéd után p e d i g o k i. tnító tnítónők felügyelete mellett ott m d t k é elkzítették i koli feldtikt, zókoztk t á j á t é k o k k l, j ó időben p e d i g z b d b n j á t z o t t k, étáltk végül z o z o n n e l f o g y z t á után zép e n d b e n hzmentek. zeetetet u g á z ó ked ve z á ó ü n n e p é g déli 12 ó ko volt, melyen komáomi. k. egyház zéől F E L S Ő D Suányi Gápáné elnök, Suányi Fe Hollóy Feenc c. pát e J á n o e l. i k. I I. o. t nuló P ó L j o n k egy ö ö k zép költeményét zvlt e l, m j d Gyukovzky Ágne l e á nyok nevében búcúzott ze etetkonyhától. Czufok It ván e l. i k. V. o. tnuló lépett ezután v á o polgámetee elé é t e l m e, o k o b e z é d é b e n m e g k ö z ö n t e o k j ó t : téli fgyo h i d e g b e n meleg o t t h o n t, z Ízlete e b é d e k e t t á p l á l ó o z o n n á t é zt o k - o k f e l e j t hetetlen kedve óát, m i t m i n d váo nemelelkü polgáme teének jóvoltából élvezhettek. E l m o n d t, h o g y m i t jelentett n e k i k ez z o t t h o n m e n n y i e f á j zivük, m i d ő n imét m e g kell válníok h o z ú h ó n p o k zeetetkonyhától. Pikkel M i hályné lelnök, Schnell H e t Szoc. M i z. nővé é Tngl n c i ügyv. elnök képvielték, ef. n ő e g y e ü l e t zéől j e l e n volt Sulcik L j o n é elnök, z e v n g é l i k u n ő e g y e ü l e t zéől p e d i g Fdgy l d á n é é Mky ndoné l e l n ö k ö k. záóünnepéget gye mekek n p i imáj vezette be, m j d Suányi Feenc c. p á t, epee-plébáno ttlm, mé lyen z á n t ó bezédet intézett DUNK! Ö z e üzleteinkben: Ck megbízht!}, kiváló minőégű áut áuítónk! U NN T UL I z e e t e t k o n y h á n étkező g y e m e kekhez, figyelmükbe jánlv, legyenek hálák z o k n k, k i k n e k i k n n y i jót k n k k i k z ő g y e m e k k o u k t, ifjú á g u k t b o l d o g g á kják t e n n i, k i k n e k f ő t ö e k v é ü k z, h o g y k i gy e n n é n e k ne éezzék ninctelenég keeűégét, hnem cuk megelégedettégtől m i n dig moolyogjon. Mjd fel nőttekhez zólt intve őket, h o g y ne üljenek f e l z utóbbi időkben imét b u j á n z ó n é p b o l o n d i t ó k " clf ígéeteinek, h nem p n z i k k l, b j i k k l f o duljnk bizlomml zokhoz, k i k őket m e g é t ő zívvel v l ó bn m e g h l l g t j á k i g y e k e z n e k bjikt ovoolni. p e e - p l é b á n o ngy figyelem mel h l l g t o t t b e z é d e után Ko vác S á n d o t t o t t b e v e z e t ő t enc c. p á t, e p e e - p l é b á n o é Eztegomy ntl káplán, K o m á o m v á o zéől lpy Gápá m. k i. kományfőtná co, p o l g á m e t e é d. Cuká Itván f ő j e g y z ő voltk jelen, S z o c i á l i Miziótáultot lpy VÁSÁRLÁSI V I S S Z T É R Í T É S T Minden üzletünkben egyégeek áink! viz. I egyéb előnyáink: 1 1. bo ztli 40 fill. 2 kg. kkó 10 d g. juhtuó tvzi 20 HM. 88 fill. 10 d g. óvái jt 20 fill. 110 kg. cokoládé 25 fill. 1 d b. oozhl 6 fill. F O G Y S Z T Á S I É S É K T É K E S I T Ő S Z Ö V E T K E Z E T Egyebekben i óiái válzték. E g y e b e k b e n i óiái válzték wji _

2 2. oldl. LOWY JENŐ BÚTOR ÜZLETE G y ő, G. T i z I t v á n - t é 5. z ÓT MINDIG CSK JÓT D. lpy G á p á váounk p o l gámetee könnyekig meghtv hllgtt Czufok Itván k ö z ö nőzvit mindháom g y e m e k z ó n o k o t m e g j u t l m z t, Pethő Gyuláné népkonyhi felügyelőnőnek Fk J á n o n é z k á c n ő n e k p e d i g legteljeebb e l i m e é é t é k ö z ö n e t é t fejezte ki ü g y b u z g ó l e l k i i m e e t e munkáágukét. felnőttek nevében még Fleiche Jánoné mondott kö- zünetet, m j d ztl keült f i n o m, ízlete g u l y á é m á k o klác gyemekek gyogó c c l láttk z e v é n e k. Vetey E d é n é Szeetet konyh vele k p c o l t o Npközi Otthon egyik legáldá o b b egyúttl l e g i k e e e b b intézménye váounknk őzin tén kívánjuk, h o g y z m d j o n j ö v ő b e n i. M i n t t p z tljuk, váounk nemezivü p o l gámetee legébeebb figye l e m m e l nélkülözők, n y o m o b n ínylődök iánti ngy é z vétével zivének telje m e l e g é vel kiéi S z e e t e t k o n y h m ű k ö d é é t n e k i k ö z ö n h e t ő, z e e t e t k o n y h á t jóvl k á c o n y i ünnepek előtt nyitották m e g ck h ú v é t i ü n n e p e k l k l m á v l záták be. Szeetetkonyhán, z évdbn ö z e e n d g e b é d e t oztottk k i, z v á o i t á m o g t á o n kivül nnk fádhttln áldozto munkánk közönhető, m i t jótékony nőegyeületek tgjivl költve Szociáli Mizió Táult zeető zivü h ö l g y t g j i e l ő o b n lpy G á páné e l n ö k n c é Tngl n c i ü g y v. e l n ö k végeztek, ö n z e t l e n neme munkájukt jutlmzz z É g! z e b é d e k k i o z t á á n á l S z o c i á l i M i z i ó t á u l t o n kivül helybeli nőegyeületek tgji felváltv vállltk ügyeleti b e oztát. g y e m e k e k felett f e l ügyeletet : Kemény nn Stöcke M g d o k i. tnítónők, v l m i n t Kovác S á n d o o k i. t n í t ó látták e l. Tél után jön tvz, te mzet i uj uháb öltözik. Ön i vegyen u] uhát mgánk Komáommegyei Htlp. nálunk. W E I N E R uhházk Komáom Tt. Komáom közegzég ügye z egzégház védőnői l k á o k k l. N é h á n y év előtt, m i k o zöldkeezte e g é z é g ü g y i i n z e g é z é g h á z felállítáá tézmény K o m á o m b n m e g k e z d t e nk k é d é e egy i d ő b e n mám ű k ö d é é t é z n y - é emá k o m o l y fomát i öltött. cemővédelem zolgáltábn P o l g á m e t e ü n k, k i ngy z o S t e f á n i S z ö v e t é g i k p o t t o ciáli ézékkel legmelegebben voi endelőt vámounkbn,»it k o l t fel z ügyet, cél z o l hittük, h o g y z e g é z é g v é d e l m i gáltá igen lklm helyet intézmények továbbfejlezte k t biztoítni. N e m ikeült leén egy olyn folymt f o g neme e l g o n d o l á, m e t z e g é z megindulni övid időn belül, égház léteítének költégeit mely k ö z e g é z é g ü g y i kívá k k o telje e g é z é b e n v á o n l m i n k t e g y e n l ő e teljeen k i.ikták háítni. Kőbb, m i elégítheti. nnk idején, z dőn egyeek egy égi épület egzégvédelmi láz K o m á o m étékeítét zoglmzták, i bn b e n n ü n k e t zinte e l k á p á z mét h l l o t t u n k h n g o k t z e g é z ttott. ól v o l t zcv ugyni, égház léteítéől. De mei e g é z é g h á z épül K o m á zóbnfogó ház egzégügyi ombn, még p e d i g ozágo c é l o k teljeen l k l m t l n - v o l t, v i z o n y l t b n i mintzeű köz n k é d é lekeült n p i e n d ő l. intézmény, h o l züiő n y á k zót m e g l z i k z e g é ^ ügy. o t t h o n t, z nyák é c e c e m ő k S z o m o ú n kell megáll védelmet, veneiiáok ovoi pítni, közegzégügyi kezelt, t u b e k u l o t i k u betegek v á o f e j l e z t é ü n k má 0 pá g o n d o z á t, ázouló c l á d o k év ót n e m m o z d u l. S ő t áüittithzno tnácot nyenek, t o juk, vizfejlődik. h vábbá moden ikol-fogázti n y t l á koát éljük e téét m, endelővel i k o l - f ü d ő léte m i k o n g y o n helyeen. iteivel zonkívül & e g é z v á m e g y é n k b e n i t ö b b helyütt, égügyi nevel ;'iltábn z o z á g b n p e d i g 106 k ö z é g n p k ö z i o t t h o n felállítáávl v á ben z állm z é d e k e l t tö ounk peventiv egzégügyi vényhtóágok közégek tá k ö z p o n t lez. E l k é p z e l ü n k h mogtáávl m o d e n egzég t l m plotát, eetleg egy ngy ügyi h á z k t épített. U g y n k k o p k o t t ö b b p ó házzl, h o l, Komáombn, váoház pin k ö z e g é z é g tökéleteíte é d e cehelyiégeiben vn etógvn kében z ü l ő -, n y - é c e c e m ő -,, egy-két oztály k ö z e g é z é g tüdőbeteg-, előegélyt nyújtó* ügyi i n t é z m é n y n e k teetyi^g m e n t ő -, v e n e i á -, i k o l i fogá»hiányábn nem leftfc i ó t o zti o z t á l y o k m ű k ö d n e k, l e ő vábbfejleztől. ott i k o l i füdő i, m e l y T ö b b gilitát ítéük v á v á o i füdőházt i p ó t o l h t n á, o u n k k ö z e g é z é g ü g y é n e k iá továbbá endelkezne npközi o t t h o n n l, o v o i endelővel,, l - j ny itójától k k o e m é l j ü k, k e d vezően megoldhtó k é d é. nácdó teemmel ovoi ápfi 23. flu egélyezt zolgálj, éez tee htáát m u n k n é l k ü l i e k t á b o á b n, tehát K o m á o m b n i. 3. z é p i t ő i p o o á g két é g b e e j t ő helyzetét feltáv á m u t t z iptetület középitkezew telje pngáá^ P e d i g o k k ö z é p i t k e z é i jogo- k é e l münk v n így : ) i l m álpotbn levő e l e m i fiúikol é p ü l e t l e b o n tá, újépíte. b ) N y o l c oztályú közép ikol 'gimnázium, keekedelmi, vgy ipi, m e z ő g z d á g zk iányú) léteíte. c) E g é z é g h á z f e l é p í t é e. d ) Vámegyei kóház léte íte. e) O T l z é k h á z é p í t é e. í Hjóállomá áthelyeze, ktáépületek emele. g j D u n i k o d ó p t ' egy közlekedő u t kiépíte Koppánmonotig.! i Gylogjáók, koci utk zflt, b e t o n, m k d á m b u k o lttl vló m i e l ő b b i ellátá* ) Viz-veztték, ctonhá lózt i n t e n z i v e b b e n vlét k i b ő víte ) Vízmű-telep léteíte, tb. Szépítkezek keeztülvi tele, mely munkákkl váofej lezti célt z o l g á l u n k é egy ben z épitőipt t á m o g t j u k, mi váo vékeingét meg indítj é g z d á g i életét f e l len iul (Folyt, köv.) Keeztény biztoit Intézet fi.ci é jutlékkl kee Komáom megye teületée giíi ukt. Jelentkez koábbi működ i metetével Íábn -.Budpet, IV., Potfiók 94." FILMSZÍNHÁZ Komáom Kun Mikló-u. 1!. Ápili á z o m b t o n, é? 2 9 Ápili é n, óko vánp &4 4, IJ4 3 é 1J2 9 óko g t t ó m g y!üm! Ipo kívánágok K cpnzok melyek megoldá Komáom Vidéke Ip tetület mg z e v e z e t t é g é v e l állndón n p i e n d e n ttj m i n d zon ktuáli v á o g z d á g - p o litiki kédeket váofej lezti töekveket, vlmint z i p o t á d l m i mozglmk j o g o kívánlmit, m e l y e k l k l mk, h o g y m i n d i g ú l y o b o d ó g z d á g i köülmények között z ipoág ilm helyzetén jvíton. z elmúlt év júniu é n o z á g o jelentő é g ű gyűlt endezett, m e l y e n megjelent Bonemiz G é z i p keekedelemügyi minizteeié m e m o n d u m b n tejeztette z i p o á g kívánlmit, pnzi* zon lklom j Zindely Feenc d. ozággyű li k é p v i e l ő n k e t állmtitkáá tötént k i n e v e z é e lklmából Komáom közönége ünnepl vánk. ben zeítette, ipteületünk v e z e t ő é g e k ü l d ö t t é g i l e g keete fel z ál&mtitkái méltóág, emelt oi&ggyüli képvielőn k e t, h o g y n n k i m e g é t ő j ó i n d u l t á b jánlj?* z. Iptetlet t ö e k v é e i t. ó t i e l ő l j á ó á g i ülé e k e n, váoi közgyűleken mindejt dott lklomml hng z i k, k é e l e m, k í v á n á g, p n z * mely d e é k k é z m ű v e e i n k l e l k é ből, f e l - f e l t ö. z i p o i n k k i vá&git, pnzit öviden özefogllv lább djuk : 1. győi p o g m m m e g v l ó í t á eetén m á i felhívj z iptetület z. illetékeek f i gyeimét, beuházáok f o l y m á n ne ck főváo, h n e m vidék, tehát K o m á o m Ü zeüljön egélyben. 2. Á l l m k ö l c ö n, mely S z e e l e m b ő l n ő ü l t e m vígjáték. K i e g é z í t é : N e v d i pokol. Mgy világhidö. Ápili á n c ü t ö t ö k ö n, l 4 7 é 1'2 9 ó k o legzenzációbb német kton f i l m Becületzó l á n g o l ó hzzeetet, z dott z ó z e n t é g e b j t á i hűég igzi filmje! Fox világhidó. z utoló e l ő d á v é g e i 2i l - k o.

3 Komáommegyei Hilp. 3. o l d l. K l p k - t ü z é e k Felemelték ezednpj. elyemgubó mi vizonyok között, miko népzövetég cődje leplezetlen, m i n d e n k é t é g e n f e lül i g z o l v láthtjuk z ö ö k igzágot, h o g y h o n v é d e l m é nek l e g e ő e b b t á m z, n e m zet l e g b i z t o b b, l e g j o b b zeveíte z e g é z v i l á g o n j ó l m e g zevezett é kellően f e g y e l m e zett h d e e g. Nekünk mgvá nk legdédelgetetebb k i n cünk tehát n e m z e t i h d e e g, b e l ő, ngy n e m z e t i ö z e f o g á u n k n k tizt, á l d o z t o e ő foá. beváltái áát. Ennek hdeegünknek egyik f o n t o b b lkotó ze tüzé f e g y v e n e m, mely ct döntő ngy jelentőégét igztn v i l á g h á b o ú b n d o m b o í tott k i l e g f ő k é p p e n, h o l e ő telje t á m d á v é g e h j t á k o m o l y tüzéégi e l ő k é z í t é nél kül z ó b em j ö h e t e t t. t ü z é égi f e g y v e n e m e g y i k legkitű n ő b b o z t g Klpk Gyögy nevét vielő 2 honvédtüzé oztály, melynek komáomi oztályze hgyományokhoz hiven Komá o m váánk vizfogllá év foduló npján pénteken, ápi li h ó 22 én délelőtt 10 ó k o ünnepelté ezed npját F i g y e főheceg lktnyábn. Lpzát m i t t zlete t u d ó í t á t n e m dhtunk z ü n n e p l e f o l y á á ól, zét ck z ezednp lezjláánk endjét közöljük következőkben : 10 óko : 1. Dizetnle, 2. E m l é k b e z é d, 3. E z e d p n c, 4. D í z z e m l e. 10 ó 45 pecko: nyitott lovdábn 1. Cuel lovglá, 2. l t i z t i é l e g é n y é g i d í j u g t á, 3. T i z t i d í j u g t á, 4. L o v g i m k á n l t i z t e k n e k. 12 ó ko : D í z e b é d F i g y e f ő h e ceg l k t n y tüzétizti étkez dében. nemzeti hdeeg m i büzkeégünk. Ennek hde e g n e k dize, viág K l p k tüzé. z e z e d n p lklmából b ü z k e é g g e l, zeetettel, hz fi l e l k e e d é e l néztük K l p k tüzéeket g y ö n y ö k ö d t ü n k z é p tél^ i t m é n y ü d i z k i v o n u l á u k b n vuo l o v muttvány ikbn. vlódi elyem világpici á é étékeíti lehetőége még m i n d i g nem mutt olyn előnyö változát, mely g u bóbeváltái ák felemelét ál dozthoztl nélkül lehetővé t e n n é. E n n e k e l l e n é e mgy k o m á n y f ő k é p p e n vidéki ze gényebb népoztály nygi jólé tének előmozdítá édekében lényegeen felemelte elyem g u b ó beváltái áát, illetőleg ez évben következőképpen áll pított m e g : HJNL z állmkományztnk gubóák jelentékeny felemelé ével tnúított g o n d o k o d á á t b i z o n y á megéti közönégünk e m é l h e t ő l e g minél z á m o b b n veznek zt elyem tenyzt övid i d e i g ttó k ö n y nyü munkájábn, m i mégi ck zép mellékkeeettel j u t l mzz vele fogllkozót. N e feledje e n k i, h o g j elyemtenyzt évén éppen t á előtt j u t b i z t o p é n z h e z, miko vidéki l k o á g m e g m á b ó l n e m t u d áulni. z e t e t é h e z z ü k é g e epeflombot elyemtenyztők közutkon, közteeken é u t c á k o n álló epefákól m i n d e n k o l á t o z á nélkül ingyen lezedhetik. henyókét emmit em kell fizetni tenyzthez zükége kétfjt p p i o t i ingyen k p j á k t e n y é z t ő k. M i n d e n közégben vn fel vigyázó, m á zóvl kikeltő, k i tenyzte jelentkezőket ö z zeij. k i tehát tenyzteni óhjt, ieen igényét közégi felvigyázónál ü g ő e n bejelen t e n i, h p e d i g ezt n e m tudná megtlálni, íjon m. ki. elyem tenyzti felügyelőégnek om. Komá- E L E G Á N S NŐI KBÁT- É S DRÉGELY IMRE női z b ó mete kzíti. O S Z K Á R. S z ö v e t e k b ő l ngy válzték. LEGDIVTOSBB Kéje mindenütt Komáommegyei Hílpot. GYÓGYÍTTSS Budpeten lkoholo TÖRKÖLYFÜRDOJEBEN V I I. Dohány-u. 44. Ovoi felügyelet, Olcó puál-ák. Ellátá zo bákól gondokodunk z épületben levő C O N T I N E N T L SZÁLLÓBN. Imetetőt küldünk. ÉS JÓ- M I N Ő S É G Ű NŐI K L P O K DRÉGELY zlonjábn RHEUM, közvény, cúz, íchi, izületi fájdlmit SPIRIN TBLETTÁK z ipügyi I. oztályú k g. - j 1 P. 4 0 f. ( t v l y i 1 P. h e l y e t t ) I I. oztályú kg.-j 1 P. í. ( t v l y i 8 0 f i l l. h e l y e i t ) I I I. o z t á l y ú (hznvehetetlen) k g - j 10 fillé. KOSZTÜMÖKET Ui, nöi divt-áuk, ktoni cikkek legolcóbb bezezi foá:>... gyötő fejfájáát, heumtiku fájdlmit. Eől imehető fel z piin htá belőleg. Külő imetetőjele tbletták pelt»0pm««keezt, mi megvéd z utánztoktól. Ügyeljen tehát beváálánál, jt vn-e tblettákon»flye*«-keezt IMRÉNÉ kphtók. KOMÁROM, K u n Mikló-u.22. Uj íógép h v i zletfizete i kphtó. R é g i í ó g é p e k évi k bnttáát m é é k e l t áét v á l l l o m. B ő v e b b e t H C K E R DEZSŐ könyvkeekedében. ftoyet*-kereszttel miniztéium zipooktkeekedőkethívj nemzetközi z o z á g v l m e n n y i k májához iptetületéhez, keekedelmi ipi édekkép vieletéhez z ipügyi m i n i z t e távitot küldött, m e l y b e n z ápili é n k e z d ő d ő B u d p e t i Nemzetközi V á á h i v j meg miniztéium z ozág i p o i t k e e k e d ő i t. Ezen v á á o n legtüzeteőbben muttják be l e g m o denebb gzdági, temeli nygokt, e z k ö z ö k e t ; ezáltl váá z ötéve tev z e m p o n t j á b ó l i óiái j e l e n t ő é g g e l b í. U j g z d á g i lendület, i p i k e e k e d e l m i konjuktuát h o z z ötéve tev v é g e h j t á, de peze ck z o k n k, k i k ve enyképeen tudnk ebbe h tlm o z á g o m u n k á b bele kpcolódni. M á p e d i g leg modenebb nygok e z k ö zök imeete nélkül ez lehetet l e n é g, de n g y o n i l e h e t é g e é válik mindzok zée, k i k nem j n á l j á k f á d á g o t váá á t t n u l m á n y o z á á. Ezét h i v j m i n i z t e z i p o o k é keekedők z á z e z eit v á á, mely nemck t n u l á g o, hnem i m p o z á n i, zép i lez. váá z idén i felál lehet u t z n i. z i g zolványokt z egz o z á g t e ületén áuítják. Kphtó lpunk Sziv- é cigettujdonág Nemzetközi Váá l klmából. Bevett z o k á D o fél 6 ói kezdettel K i b é e n z állmi méneintézeti Cinó ngytemében növendék-hng veenyt endez. Megnyitóbe zédet m o n d Pálmi J ó z e f k ö z égi főjegyző. hányjövedéknek, N e m zetközi V á á lklmából v l m i ú j d o n á g g l lepje m e g f ő v á v á o b ékező vendégeket. E z ú t tl d o h á n y j ö v e d é k vezetőége k ü z ö b ö n levő E u c h i z t i k u K o n g e z u é Szent Itván éve i t e k i n t e t t e l v o l t, m i k o z ú j d o n á g o k t, melyeket pic hozni k, kiválztott. Sziv ból R e x nevü keül f o g l o m b, még p e d i g ht db egy k t o n d o b o z b n. Á 2 p e n g ő lez comgonként. Egy-egy dbot 34 filléét á u í t n k m j d. ziv honlto lez Regli Medeához. cigett-újdonág Szent Itván néven keül f o g l o m b, d b o n k é n t 8 filléét. Hí z e i n t f i n o m kiázii d o hánnyl töltötték. V l ó z í n ű, h o g y z egz ünnepi év folymán f o g l o m b n m d, neve leg l á b b i ee v l l. Növendékhngveeny. k i b é i zeneikol folyó évi á p i l i hó á n délután p o n t o n kidóhivtlábn könyvkeekede) (Hcke Igmándi Dező ut 24. Á z igzolvány n e m c k 50 z á z l é k o vúti kedvez m é n y e, hnem nemzetközi váá vló 2-zei belépe i j o g o í t. vááigzolvány t u l j d o n o i n g y e n k p egy zelvényfüzetet, m e l y n e k z e l v é n y e ivel j e l e n t ő kedvezményekkel váltht m j d m g á n k z í n h á z -, m o z i -, f ü d ő - egyéb jegyeket. W E S T E N D l i Á V É H Á Z Budpet, V I. Teéz-köút 44. E t é n k é n t 21 tüze cigányjkó muzikál. váá

4 4. Komáommegyei oldl. M i n d i g fokozódik Embeemlékezet ót nem v o l t péld, h o g y ápili hó végén o l y t t ó n, e ő e n h i d e g legyen, m i n t m n p á g. héten különöen endkívül e ő h i d e g idő ját. V o l t k helyek, h o l hőméő 16 f o k o t i m u t t o t t, vámegyénkben 811 fok üllyedt lá h i g n y. Egye v i dékeken hó i eett, m g l t i helyeken z állndóult h i d e g mitt hó meg i m d t. hideg időjáá hv zá ngy k á o k t o k o z o t t m e z ő -, k e t g z d á g b n z ő l ő k b e n, de különöen g y ü m ö l c ö b e n. n ö v é n y e k fejlődét fgy m j d n e m teljeen megállított. g b o n á b n o t t, hol ő z e l vetet tünk m é g n i n c z á m o t t e v ő bj, l i g zlelhető ká. tvzik nnál i n k á b b i n y l i k zod i d ő j á á t. Ktztofáli fgyká gyümölcféléknél. Vidék ü ükön bckteme m á zámítni em lehet f g y o k mitt, de ok helyen dió, ceeznye te mét i elvitte h i d e g idő. V e t e m é n y, zöldég-félét tel jeen m e g á l l p í t o t t f e j l ő d é é b e n, koi temények h i d e g b e n elpuztultk teljeen. zőlőkben i kezd má j e l e n t k e z n i fgyká, különöen z o k b n táblákbn, h o l koán nyitottk, metzett. fgyká eléi má zázlékot. Átlgon v á m e g y é n k b e n zázlék tehető f d g j ká. E e nézve kiküldő h tóágnk, helyi közlekedi v i z o n y o k k i k ü l d e t é t e mzetének figyelembevételével e e t e n k é n t kell e n d e l k e z n i. E h hez képet, kiküldő h t ó á g nk eetenként kell m e g á l l p í t n i e l e n d e l n i, t i z t vielő m o t e m i i t e t t k ö ü l m é nyek m é l e g e l é e m e l l e t t m i k o kötele kiküldett megkez deni. Figyelmeztetendők ezzel k p c o l t b n z l ó b b h t ó á g o k vezetői i, h o g y kikülde te v o n t k o z ó endelkezek bettááét, fegyelmi felelőég mellett, n y g i f e l e l ő é g g e l i ttoznk. HÍREK. z igzi özefogá. M n p á g z illetéke té nyezők v l m e n n y i e n megegyez nek b b n, h o g y z Euchiz tiku Világkongezu megt tá, Szent Itván j u b i l e u m i év méltó keetek között vló ünneple nemzet meg egyetemé nek ügye, é d e k e. B e c ü l e t b e l i ügynek tekintendő pedig n e m c k z o n z l p o n, keeztények vgyunk, zét i, met hnem külpolitikilg- méhetetlen z o l g á l t o t tehetünk méltó m e g ü n n e p l é e l hzánk nk, m i g megfodítv, o k tát htunk hínevünknek. S e n k i em t e k i n t h e t i ket tő zentévet k t o l i k u á g k i z á ó l g o ügyének, h n e m lá, fogllkozá, vl tádlmi állá vló tekintet nélkül tiztvielők npidijzámitá. Sokt v i t t o t t kédt o l dott m e g m o t b e l ü g y m i n i z tenek v á m e g y e l i p á n j á h o z ékezett endelete k i k ü l d e t é ben levő tiztvielők n p i d i j z á mitáávl k p c o l t b n. endelet következőket t t l m z z : T ö b b e e t b ő l kifolyólg f e l meült z k é d é, h o g y t i z t vielő küldete eetén, eggel ht ó á n á l k o á b b n induló v o n t t l t t o z i k - e út k e l n i, vgy em. E e nézve z egyöntetű eljáá követele céljából pénzügyminiztéiumml egyeté tően z lábbikól éteítette b e l ü g y m i n i z t e z l i p á n t : z B. M. z á m ú kományendelet 9. p o n t j á n k (1) b e k e z d é e zeint hivtlo k i k ü l d e t é e k n é l k ü l ö n ö e n ügyelni kell, hivtlo k i küldett tiztvielő lehető leggyobbn é kiküldet c é l j á n k m e g v l ó í t á mellett l e g o l c ó b b n teljeite. E e n d e l kezeket kiküldel elende lénél mindenko zigoún zem előtt kell t t n i é ezét á l t l á n o á g b n nem állpithtó m e g z, kiküldött n p nk m e l y i d ő p o n t j á b n ttozik legkoábbn utkelni. i min denkinek, ki mgynk vllj mgát mg e hzábn, kiebb vgy n g y o b b tekintélyé vel, f é n y e e b b, v g y z e é n y e b b tehetégével, z ű k e b b vgy z é leebb htóköével t ö e k e d jék, h o g y n e k i i legyen ze endezendő ikee ünnepégek emele fénye, teén. nézzük, h o g y h o n n é t, Ne zt kiktől i n d u l k i egy-egy o l y n m o z g l o m, mely kettő zentév ünnepi eeményeivel kpcolto, n n k mélyítén k i lelkekben, vgy vgy dolgozik tlán láthtó, ézékelhető, ö ö k ö emléket k állítni z ünnepi n p o k emlé kezetée, hnem z ügyet t e k i n t ü k, z ezmét nézzük gánook, egyeületek, h t ó á g o k, egyházi nyezők f o g j n k édekében. Soh m hivtlok, é világi t é öze még ike világ figyelmének központjáb, édek lődének állítv fókuzáb i g y nem v o l t u n k, m i n t m. N e legyünk mélttlnok ee figyeleme! Ne legyünk mgunk el- ontói m g u n k ügyének f é l e álláunkkl, átkávl! zéthúzáunk égi Hilp. Közönetnyilvánítá. Komáom Eztegom közigzgtáilg e g y e l ő e egye itett v á m e g y é k közönége v o l t c. é k i. 12. g y l o g e z e d K o m á o m b n felállítndó e m l é k müvée P-t v o l t z í v e d o mányozni. ngylelkű d o m á n y é t ez u t o n i h á l á k ö z ö n e t e t m o n d o k. lpy Gápá m. ki. kományfőtnáco, polgámete, z emlékmübizottág elnöke. Hngveeny 12-e ezedemlékmű jvá. k o máomi Kmzene Táág m á j u hó 7 - é n ete 8 ó i kez dettel V á o h á z n g y t e m é b e n nivó kmzenek hngve enyt e n d e z Heine l b e i n e v e zényletével K o m á o m b n fel állítndó volt komáomi 12-ik k ö z ö g y l o g e z e d e m l é k m ű lp jvá. hngveeny keetében üdvözölhetjük K o m á o m b n elő z ö ádió legfitlbb, de nnál t e h e t é g e e b b hngveeny énekenőiét, Wieenbche M git é n e k m ü v é z n ő t. h n g v e eny iánt z e g é z v á m e g y e zenekedvelő közönége felfigyelt. Útügyi k o n g e z u S z o m bthelyen. V á n p Szombt helyen ngy útügyi kongezu lez, t ö b b váo vámegye kiküldötteinek é z v é t e l é v e l. Ezen t á g y l á o n lez zó L o n d o n I t n b u l tnzkontinentáli ut m g y o z á g i zkzánk kizéleitéől i, mely k é d é el k p c o l t b n l e h e t é g e lez, z uj bécbudpeti utóút nem i mgyóvá győ komáombudpeti útvonlon fog német-ozták htától Budpet felé vezetni, h n e m közelebb hozzák Soponhoz, Szombthelyhez. bennünket e ő e n é d e k l ő ügye felhívjuk z illetékeek figyelmét. J ó lez k o n g e z u o n en l e n n i. Kik nyetek dijt bud peti mezőgzdági kiállítá on. tvzi mezőgzdági kiállítá é váá z idén o l y ngyányú volt, méltán epezentált z o z é g m e z ő g z d á g á n k fejlettégét. N g y j e l e n tőégű é z ü n k ő l i m e t g z d g é j e l e n t ő é g t e l j e kiállítáon vá m e g y e i u d l m i n k i i g e n z é pen zeepeltek. V á m e g y é n k b ő l z ozágo kiállítáon dijt nyetek : Lovk copotjábn l i p i z z i m é n e k k e l I., I I. I I I. dijt Eteházy Feenc góf T t, zvmhák copotjábn 18 h ó n p o telivé zimenthli bikájávl I I. dijt m g y p i o t k bikájávl I j d. d i j t Szly Dező Fácánpuzt, udlmi b i k á j á v l kibéi ménebitok; mnglic 14 h ó n p o knnl II. dijt Gábo J ó z e f Szent g y ö g y p u z t, fekete feckehu mnglicávl n g y o b b átlgulyu töznyájból zámzó ko l dízoklevelet bábolni nebitok. Hlálozá. D Inkey mé Vik to ny. miniztei tnáco 69 éve k o á b n á p i l i hó 12-én eggel 6 ó k o h o z ú z e n v e d é után B u d p e t e n e l h u n y t. z e l h u n y t b n Inkey G u z t á v tóvá oi ovo édepját gyázolj. z elhlálozá vámegyénkben mély zvétet keltett. ápili 23. Felhívá 12-eekhez. v o l t c. é k i i k g y. ezed bjtái t ö z é n e k k e b e l é b e n l kult emlékmübizottág f. év f e b u á hó e l ő n p j i b n v á megyénk teületén levő k ö z é gekben lkult 12 e bjtái copotok vezetőinek egy f e l hívá kíéetében bn ny emléklbum-lpokt" küldött z d o m á n y o k m e g ö ö kíte c é l j á b ó l zon k é e l e m m e l, lezát l p o k t ápili l-ig küldjék viz z d o m á n y o k ö z e g é t utlják át z emlékmű lp folyózámlájá. M i v e l e d d i g ezen l p o k n k ck egy ze ékezett be, felkéem zon közégek copotvezetőit, kik fenti kéelemnek m é g n e m tettek eleget, z í v e k e d j e n e k z e z e d l b u m l p o k t p ó t l ó l g f. év m á j u 15-ig o k v e t l e n b e k ü l d e n i. Steph;jnie Káoly n y. lezede, e m l é k m ű bizottág ügyvezető elnöke. Hányn vgyunk mgy o k...? Rendkívül édeke bennünket mgyokt közelől édeklő ttiztik jelent m e g Kiebbégvédelem cimü tudo m á n y o f o l y ó i t b n ól, h o g y hányn vgyunk Dun me dencéjében mgyok. ConkMgyozágon 8.4 millió, uztiábn, Cehzlovákiábn, Jugozláviábn 3.7 millió, ö z zeen 12.1 m i l l i ó. D u n v ö l g y ulkodó nemzetiégei között 14 millió o m á n á g után m á o d i k h e l y e n állunk z á m b e l i l e g. Egyéb dunvölgyi nemzetiég z á m jóvl lnt áll m i z á m á n y u n k o n. Ezek z á m o k v i lágon muttják, nekünk D u n v ö l g y é b e n ck követelni vlónk lehet. dományok Vetey Edéné Szeetetkonyh jvá. Vetey E d é n é Szeetetkony há z elmúlt héten zben kzpénzdományt, élelmizet vgy m á k o k l á c o t küldeni z í veek v o l t k : l p y G á p á n é, i f j. Ác L j o, d. B e l c á k S á n doné, Bzánt Káolyné, Billitz Jenő, Billitz Tekl, d. Both Konélné, Fk Józefné, Fiedle J ó z e f n é, Gegely Józef, G y l ó k y G y u l, özv. G y l ó k y Gyuláné, Gylóky Sándo, Gylóky Kálmán, Huk Jánoné, Hnzmnn Józefné, Hjnl Ozkáné, Hcke Dező, Keleti J ó zefné, Ki Gyuláné, Kálly Mái, d. K m á Józefné, K l u g Itván, d. J k u B e n ő n é, K l u c i k ntlné, özv. L u k e c h Dezőné, M j o o v i c h Nővéek, d. Mihály G é z, d. P y b e Kálmán, Ppp G á b o n é, Ppp Sándoné, Ppp Enő, Sáo Feencné, S c h o l t z F e e n c n é, S z b d Pálné, Szegedi J ó z e f n é, T u d Elekné, V v á y ntlné, W e i z G y u l, W e i z Sándoné, Veme Ljoné. z d o m á n y o k é t ezúton mond leghálább közönetet: lpy G á p á n é Szoc. M i z. Tá. elnöke. nyon, ezütön ott f i n o m á g jele, z p i i n - t b l e t tán p e d i g B y e " - k e e z t. Ez zvtol vlódiágét zét, meghűl, heum, fej- fogfájá eetén enyhit fájdlmán. Óvkodjék pótzeektől, mig 2 4 filléét 2 d b. vlódi pi i n t vehet.

XIV. Ózdi Napok. Visszatekinto. Hősök Napja. 2012. június 1. IV. évfolyam 5. szám www.ozdikorkep.hu. Első hely. Városunkba látogatott Pálffy István

XIV. Ózdi Napok. Visszatekinto. Hősök Napja. 2012. június 1. IV. évfolyam 5. szám www.ozdikorkep.hu. Első hely. Városunkba látogatott Pálffy István 2012. júniu 1. IV. évflym 5. zám www.zdikkep.hu Viztekint Múltunkt, gyökeeinket nemck imeni édeme, hnem emlékeznünk i á. Ennek gndltnk jegyében indítjuk útjá Viztekintő vtunkt, melyben Ózd töténetéhez,

Részletesebben

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6 32 SZÁM 1890 xxxvii KVFOLYAU UJSÁG^ 524 Ey zó bece házizonyinkhoz! l ^ g y r h o n el«ő, l e g n g y o b b é» l e g j o b b h l r ^ e v ü 6 r t i z l e t e -» q Újdonág, czélzerü é olcó! P Stölzle k i

Részletesebben

Felelős szerkesztő: MMMM

Felelős szerkesztő: MMMM VIII. vfolym 34. zám Ar 20 fillr. Komárom, 1936. uguztu 22. tekihoteíá ELŐFIZETÉSI ÁR Egz vre 10 P. Negyevre 250 P. Flvre 5 P. Egye zám ár 20 fill. Megjelenik minen zombton., tizteletá, hálnyilvánitá közrt

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Főszerkesztő: KISS GYULA dr

Főszerkesztő: KISS GYULA dr Hrmncklencedk évfolym. r 33. zám Koom, KOMROMMEQYEI Poltk Előfzet r helyben vdékre : è>rc t K Félévre S K Negyedévre * K Kpye tám ár: 30 fllér. Megelenk mnden /ombton. küzdenek mgyr némel l e t v é r e

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS. I li I Ká 98 ácius 2. XVIII. évfly t2 Si KOMÁRO Káváegyei és vási édekű tásdli, közgzdsági hetilp A Kái Vöös Keszt Egylet és Káváegye Tüzltószöweiségének hivtls lpj. Megjelenik inden csütötökön. Etftzstésl

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

évfolyam XVIií K o m á r o m v á r m e g y e i és városi érdekű társadalmi, k ö z g a z d a s á g i hetilap BARANYAY JÓZSEF Főmunkatárs:

évfolyam XVIií K o m á r o m v á r m e g y e i és városi érdekű társadalmi, k ö z g a z d a s á g i hetilap BARANYAY JÓZSEF Főmunkatárs: Korn á r o n 98 ultt 8 XVí évfoly 29 zá K o á r o v á r e g y e é váro érdekű tárdl, k ö z g z d á g hetlp A Koáro Vörö* Kerezt Egylet é Koárcr.tváregye Megjelenk nden cütörtökön, Eíífreeí á r Ke/ évre

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben