MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 12., szerda Tartalomjegyzék 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről /2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adós vagyona forgalmi értékének meghatározásáról /2015. (VIII. 12.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról szóló 40/2014. (X. 29.) MNB rendelet módosításáról /2015. (VIII. 12.) MvM rendelet A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról /2015. (VIII. 12.) FM rendelet Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról /2015. (VIII. 12.) FM rendelet Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról /2015. (VIII. 12.) FM rendelet Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról /2015. (VIII. 12.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról /2015. (VIII. 12.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről /2015. (VIII. 12.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről /2015. (VIII. 12.) Korm. határozat A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról /2015. (VIII. 12.) Korm. határozat A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról /2015. (VIII. 12.) Korm. határozat A Társadalmi Megújulás Operatív Program évekre szóló akciótervének keretében megvalósuló egyes konstrukciókban kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez és tartaléklisták megszüntetéséhez történő hozzájárulásról, valamint egyes kiemelt projektek támogatásának növeléséről 18848

2 18686 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 116. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelete a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről A Kormány a természetes személyek adósságrendezéséről szóló évi CV. törvény 106. (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A természetes személyek adósságrendezéséről szóló évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 6. (2) bekezdésében hivatkozott, az e rendeletben foglaltak szerint az adósságrendezésbe nem tartozó vagyontárgyakat és bevételeket az adósságrendezési kérelemhez csatolásra kerülő vagyonleltárban és a bevételek listájában elkülönítetten kell feltüntetni, de bevétel-, illetve vagyontárgy típusonként összesített adatokkal kell szerepeltetni. (2) Az adósságrendezési eljárás kezdeményezésekor igazoltan az adósságrendezésbe nem tartozó pénzeszközöket és vagyontárgyakat, valamint az adósságrendezési eljárás kezdeményezését követően szerzett, az adósságrendezésbe nem tartozó bevételt és vagyont az adós, adóstárs az adósságrendezésbe tartozó forrásoktól és vagyontól elkülönítetten tartja nyilván és kezeli. (3) Az adós és az adótárs a (2) bekezdésben meghatározott bevételekre, vagyontárgyakra vonatkozó iratokat, dokumentumokat, a pénzeszközök fizetési számlán történő kezelésére vonatkozó számlakivonatokat ellenőrzés céljából, felhívásra a) bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás esetén a főhitelezőnek és a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak, b) bírósági adósságrendezési eljárás alatt a családi vagyonfelügyelőnek és a bíróságnak bemutatni köteles, és ezeket a dokumentumokat az adósságrendezés záró időpontjától számított öt évig kell megőriznie. (4) Az adós és az adóstárs az eljárás kezdeményezését követően bármikor nyilatkozhatnak arról, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó bevételeket vagy vagyontárgyakat részben vagy egészben az adósságrendezésre kívánják fordítani. 2. (1) Nem tartozik az adósságrendezésbe 1. a mindennapi élet szokásos használati tárgyai körébe eső a) háztartási és lakásfelszerelés, b) háztartási berendezés, c) mosógép, d) hűtőszekrény vagy fagyasztószekrény, e) egyéb háztartási gép, f) kerti eszköz, kerti gép, g) kiskerti lábon álló, illetve be nem takarított termés, gyümölcs, h) kiskerti kertészeti eszköz, tároló eszköz, i) haszonállat, j) díszállat, kedvtelésből tartott állat, k) tankönyv, tanszer, könyv, folyóirat, l) az adóssal közös háztartásban élő kiskorú gyermek által használt, jellegénél fogva gyermek használata céljából készült játék, m) alapvető élelmiszer, valamint n) egyéb, az alapvető létfenntartáshoz szükséges egyéb olyan vagyontárgy, ha azok forgalmi értéke az a) n) pontban említett vagyontárgy típusonként nem haladja meg az adósságrendezési feltételek vizsgálatakor irányadó öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének (a továbbiakban: öregségi nyugdíj legkisebb összege) háromszorosát;

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 116. szám az egy naptári évre elegendő szilárd tüzelőanyag; 3. a fűtőberendezés és annak tartozékai; 4. az orvosi igazolás alapján az adós, adóstárs és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók gyógykezeléséhez szükséges gyógyszer, gyógyászati segédeszköz; 5. az állami, önkormányzati szervtől vagy közhasznú civil szervezettől kitüntetésként kapott érem, továbbá az olyan tárgyjutalom, amelynek forgalmi értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét; 6. az az ajándék, adomány, pénzbeli támogatás ide nem értve a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 1. számú melléklet pont c) alpontjában említett, az adósságrendezési kötelezettség teljesítése érdekében kapott támogatást vagy adományt amelynek forgalmi értéke, illetve összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét azzal, hogy az egy ajándékozótól, egy kifizetőtől és azok hozzátartozójától (szervezet esetében tagjától, tulajdonosától, vezetőjétől) származó juttatás értékét az 1. pont szerinti vagyontárgy típusonként és egy naptári éven belül össze kell adni, és a juttatásnak az öregségi nyugdíj legkisebb összege másfélszeresét meghaladó részét az adósságrendezésbe kell vonni; 7. az adósságrendezési feltételek vizsgálatát követően szerzett vagyontárgy vagy egyszeri pénzbeli bevétel, amely az 1 5. pont szerinti tárgyak vagy források körébe esik, és értéke, illetve összege vagyontárgy-, illetve bevétel-típusonként nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét azzal, hogy az egy eladótól, ajándékozótól, adományozótól, kifizetőtől és azok közeli hozzátartozójától, élettársától (szervezet esetében tagjától, tulajdonosától, vezetőjétől) származó juttatás értékét az 1. pont szerinti vagyontárgy típusonként egy naptári éven belül össze kell adni, és a juttatásnak az öregségi nyugdíj legkisebb összege kétszeresét meghaladó részét az adósságrendezésbe kell vonni; 8. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerinti szociális ellátások; 9. a munkáltató vagy közhasznú civil szervezet által a szociálisan rászoruló adós, adóstárs részére nyújtott szociális segély, havonta legfeljebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 70%-áig; 10. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti pénzbeli támogatás és természetbeni ellátás, pótlék, nevelőszülők részére fizetett nevelési díj és ellátmány; 11. a családok támogatásáról szóló törvény szerinti ellátás; 12. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben szabályozott, családtámogatási célú pénzbeli ellátások (csecsemőgondozási és gyermekgondozási díj) öregségi nyugdíj legkisebb összegét meg nem haladó havi összege; 13. az Szja. tv.-ben meghatározott családi adókedvezmény összege; 14. az árvaellátásnak az öregségi nyugdíj legkisebb összege kétszeresét meg nem haladó havi összege; 15. a házastársi pótléknak az öregségi nyugdíj legkisebb összege kétszeresét meg nem haladó havi összege; 16. a szépkorúak jubileumi juttatása; 17. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti ellátás; 18. a mozgáskorlátozottságra tekintettel a) a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet] szerinti támogatás felhasználásával megvásárolt személygépkocsi, a jogszabályban meghatározott elidegenítési és terhelési tilalom lejártáig, azt követően pedig egy millió forint forgalmi értékig, vagy b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti átalakítási támogatással átalakított személygépkocsi egy millió forint forgalmi értékig, vagy c) a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti, szerzési támogatással vásárolt jármű egy millió forint forgalmi értékig, vagy d) a gépjárműadóról szóló törvény szerinti gépjárműadó-mentességre való jogosultság esetén a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű egy millió forint forgalmi értékig; 19. a vakok személyi járadéka; 20. a fogyatékossági támogatás; 21. a rokkantsági járadék; 22. a bányászok egészségkárosodási járadékának az öregségi nyugdíj legkisebb összege másfélszeresét meg nem haladó havi összege; 23. a közérdekű önkéntes tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-át meg nem haladó havi összege;

4 18688 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 116. szám 24. a tartásdíjnak, a szüléssel járó költségnek és tartásra irányuló járadékszerű szolgáltatásnak az öregségi nyugdíj legkisebb összege kétszeresét meg nem haladó havi összege, amely összeghatárt a tartásdíjra, illetve a járadékszerű szolgáltatásra jogosító személyek számával meg kell szorozni; 25. a házi segítségnyújtási tevékenységként gondozásért kapott tiszteletdíjnak, szociális gondozói díjnak az öregségi nyugdíj legkisebb összege mértékét meg nem haladó havi összege; 26. a képesítés megszerzésére vonatkozó támogatásnak az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meg nem haladó havi összege; 27. a tanuló, hallgató részére a nevelési-oktatási intézmény, szakképzési intézmény, felsőoktatási intézmény, egyház, egyházi jogi személy által odaítélt tankönyv-, hangszer-, tanszer-, jegyzettámogatás, lakhatási támogatás, szakmai gyakorlat alatt vagy tanulószerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatás, a belföldi és külföldi tanulmányi ösztöndíj; 28. a munkáltatótól a) a képzési költségekre, elszámolási kötelezettséggel, tanulmányi szerződés alapján kapott tanulmányi támogatás, b) temetési költségekre nyújtott temetési támogatás; 29. a kutatói ösztöndíj öregségi nyugdíj legkisebb összege másfélszeresét meg nem haladó összege; 30. az Szja. tv pontja szerinti szakképzéssel összefüggő juttatás öregségi nyugdíj legkisebb összegét meg nem haladó havi összege; 31. a honvédek jogállásáról szóló törvényben meghatározott kiegészítő rokkantsági támogatásnak és kiegészítő hozzátartozói támogatásnak, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló évi XLII. törvény 107. alcíme szerinti szociális gondoskodás körébe tartozó ellátásnak az öregségi nyugdíj legkisebb összege másfélszeresét meg nem haladó havi összege; 32. az Szja. tv pontja szerinti elemi kár vagy katasztrófa következményeinek elhárítása érdekében kapott segély, adomány, kártalanítás, biztosítási összeg; 33. az adóst, adóstársat mint a bűncselekmények áldozatát megillető, az áldozatsegítő szolgálat által megítélt egyösszegű támogatás Ft-ot meg nem haladó összege, a járadékként megítélt támogatás öregségi nyugdíj legkisebb összegét meg nem haladó havi összege; 34. az adóst, adóstársat mint sértettet megillető, a bűncselekmény elkövetőjétől közvetítői eljárás eredményeképpen jóvátételként megállapított juttatás Ft-ot meg nem haladó összege, járadékként megítélt juttatás esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meg nem haladó havi összege; 35. a jogszabályban előírt védőruha, munkaruha, védőeszköz vásárlásához elszámolási kötelezettséggel kapott költségtérítés; 36. az adós által a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vett pénzbeli támogatásnak az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meg nem haladó havi összege; 37. az egészségügyi és szociális intézményben a gondozottak részére kifizetett munkaterápiás jutalomnak, illetve a munka-rehabilitációs díjnak az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meg nem haladó havi összege; 38. a kötött felhasználású diákhitelként folyósított összeg, továbbá a szabad felhasználású diákhitelként folyósított összegből az öregségi nyugdíj legkisebb összegének felét meg nem haladó havi összeg vagy az ennek megfelelő összegű félévenként egyösszegben folyósított hitel; 39. az adós, adóstárs Are. tv pontja szerinti egyéni vállalkozásához, továbbá a lakóingatlanok korszerűsítéséhez az államháztartás alrendszereiből vagy nemzetközi forrásokból odaítélt, a költségek fedezetére vagy fejlesztéshez, beruházáshoz nyújtott olyan támogatás, amelynek célhoz kötött felhasználásával el kell számolni; 40. az adós, adóstárs Are. tv pontja szerinti egyéni vállalkozásához szükséges pénztárgép, irodaszer, informatikai eszköz, összességében az öregségi nyugdíj legkisebb összege négyszeresét meg nem haladó értékhatárig; 41. az életben, testi épségben okozott kár vagy egészségkárosodás miatt jogerősen megítélt, a kárért felelős személy vagy a biztosító által megállapodás alapján fizetett kártérítési járadéknak az öregségi nyugdíj legkisebb összege kétszeresét meg nem haladó havi összege, egyösszegben fizetett kártérítés esetén pedig az Ft-ot meg nem haladó összege; 42. az állami, önkormányzati kitüntetésként vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján adományozott díszoklevéllel járó juttatásnak az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meg nem haladó havi összege; 43. az ideiglenes hatállyal átadott hagyaték; 44. az adós, adóstárs vagyonába bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján került kezelt vagyon;

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 116. szám az adósságrendezési eljárás kezdeményezését követően keletkezett bevételnek az a része, amelyet az adósnak, adóstársnak az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti adó vagy más köztartozásként be kell fizetnie; 46. az Art. alapján az adósságrendezés kezdeményezését követően esedékessé váló bevételből a kifizető által levont, a bevételt vagy az ellenértéket terhelő, az Art. szerinti adó-, adóelőleg; 47. az adósságrendezési eljárás alatt keletkezett bevételnek az a része, amelyet a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető befizetésre kell fordítani; 48. az adósságrendezés kezdeményezését követően kapott bevételnek az a része, amelyet az adósnak az Are. tv. 8. (2) bekezdés d) pontjában meghatározott tartozásként be kell fizetnie az adóhatóságnak. (2) Az adós által az adósságrendezés időtartama alatt megszerzett örökség csak a hagyatéki tartozások kielégítését követően vonható be az adósságrendezési eljárásba. Az adós a hagyatéki eljárásban köteles kérni az eljáró közjegyzőt, hogy a hagyatéki eljárásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése szerint bocsásson ki felhívást az ismeretlen hagyatéki tartozások jogosultjai részére. 3. Ez a rendelet szeptember 1-jén lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök A Kormány 231/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelete a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adós vagyona forgalmi értékének meghatározásáról A Kormány a természetes személyek adósságrendezéséről szóló évi CV. törvény 106. (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) pontja szerinti forgalmi érték az adós vagyonának egyes elemeire vonatkozó, pénzben kifejezett érték, amely a vagyontárgy eladása esetén az átlagos piaci viszonyok között, független felek között általában elérhető piaci ár, amelynek meghatározásakor a ban foglaltakat kell figyelembe venni. 2. (1) Forgalmi érték a) ingatlan esetén a forgalmi értékbecslésben vagy a települési önkormányzat jegyzője által jogszabályban meghatározott módon kiadott adó- és értékbizonyítványban meghatározott érték, amelynek megállapítása során azt a pénzösszegben kifejezett értéket kell meghatározni, amely összegért eladási szándék esetén az ingatlan az értékelés időpontjában értékesíthető lenne vagy múltbeli időpontra vonatkozó értékelés esetén ezen múltbéli időpontban értékesíthető lett volna, figyelembe véve az összehasonlításra alkalmas hasonló jellemzőkkel bíró ingatlanok helyben kialakult forgalmi értékét, azzal, hogy aa) ha az ingatlan pénzügyi intézménnyel kötött kölcsön- vagy hitelszerződéssel összefüggésben jelzálogjoggal terhelt, 1. a forgalmi érték az adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelem beérkezésekor a pénzügyi intézmény által nyilvántartott forgalmi érték, ennek hiányában a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló, az ingatlanról készült legutolsó értékbecslésben meghatározott forgalmi érték, 2. az ingatlan építése vagy bővítése céljából folyósított kölcsön vagy hitel esetén a használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező ingatlan forgalmi értéke a pénzügyi intézmény által végeztetett legutolsó ellenőrzés során megállapított forgalmi érték, 3. a hitelkihelyezéskor megállapított forgalmi érték vagy hitelkihelyezéskori forgalmi érték a kölcsön- vagy hitelszerződés megkötésekor a pénzügyi intézmény által az ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló jogszabályok alapján megállapított hitelbiztosítéki érték;

6 18690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 116. szám ab) pénzügyi lízing tárgyát képező ingatlan esetén a 4. (1) és (2) bekezdés szerint számított könyv szerinti érték; b) ingó dolog esetén kivéve a gépjárművet az azonos rendeltetésű és hasonló műszaki, fizikai jellemzőkkel rendelkező ingó dolog kereskedelmi, illetve piaci ára, figyelembe véve ba) az avulással, a használatból adódó értékcsökkenéssel, a rendkívüli állagromlással összefüggő árcsökkentő tényezőket, bb) az állagmegóvással, az értéknövelő felszereltséggel, felújítással, magasabb minőségi jellemzőkkel összefüggő árnövelő tényezőket; c) gépjármű esetén a nemzetközi kereskedelmi járműadatbázissal rendelkező, Európában és Magyarországon is a teljes gépjárműszegmens által használt és elfogadott gépjármű értékelő rendszer felhasználásával számított eladási érték, amelyet a b) pont bb) alpontbeli szempont szerint, illetve a rendkívüli állagromlást eredményező, ki nem javított károkra tekintettel az adós értelemszerűen módosítva ad meg; d) szabályozott piacon forgalomba hozott tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az érvényes tőzsdei átlagár alapján számított érték; e) a d) pontban nem említett egyéb részesedés esetén, ha a részesedés szerzése egy üzleti éven belül történt, akkor a bekerülési érték, egyéb esetben a gazdálkodó szervezet arra feljogosított döntéshozó szerve által elfogadott utolsó számviteli beszámoló mérlegében szereplő saját tőke mérleg szerinti értékének az értékpapírra, üzletrészre, vagyoni betétre vagy egyéb társasági részesedésre jutó hányada; f) egyéb értékpapír és pénzpiaci eszköz esetén fa) a szabályozott piacon történő kereskedéskor az aktuális piaci ár, fb) szabályozott piacra be nem vezetett értékpapír esetén a befektetési szolgáltató nyilvántartása szerint kialakult aktuális piaci ár, amelyekre vonatkozóan a befektetési szolgáltató az adós kérésére díjmentesen 8 napon belül igazolást köteles kiállítani; g) szerződés vagy jogszabály alapján keletkezett vagyoni értékű jog esetén ga) ha az határozott időre szól, az erre az időszakra szóló érték az egyévi érték és a kikötött évek szorzata, a jog így számított értéke azonban nem haladhatja meg az egyévi érték 20-szorosát; a jog egyévi értéke a vagyoni értékkel terhelt dolog terhekkel nem csökkentett forgalmi értékének egyhuszad része, gb) a határozatlan időre szóló vagyoni értékű jog esetében a jog értéke az egyévi érték ötszöröse; h) pénzbeli követelés esetén az okirattal, számlával igazolt, elismert vagy nem vitatott, illetve jogerősen megítélt pénzbeli követelés összege, továbbá az esedékessé válás időpontjától annak kamatai, egyéb járulékai; i) pénzben kifejezett értékű szolgáltatás nyújtására irányuló követelés esetén a szolgáltatás számlával vagy okirattal igazolt, pénzben kifejezhető értéke; j) vagyontárgy kiadása iránti követelés esetén az elismert vagy nem vitatott, illetve jogerősen megítélt vagyontárgy forgalmi értéke, ahol az e -ban meghatározott módon kell a vagyontárgy forgalmi értékét megállapítani. (2) A hitelezői igények Are. tv. 46. (2) bekezdése szerinti besorolása során a forgalmi érték a) pénzügyi intézménnyel kötött kölcsön- vagy hitelszerződéssel összefüggésben jelzálogjoggal terhelt ingatlan esetén az (1) bekezdés a) pont aa) alpont 3. alpontja szerint megállapított forgalmi érték, b) egyéb jelzálogjoggal terhelt ingatlan esetén a jelzálogjog keletkezésének napjára számított forgalmi érték mint piaci érték alapján az ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló jogszabályok szerint a hitelbiztosítéki érték számítására irányadó szabályoknak megfelelően számított érték. 3. (1) Pénzügyi intézménnyel kötött kölcsön- vagy hitelszerződéssel összefüggésben jelzálogjoggal terhelt ingatlan esetén az adós kérésére a pénzügyi intézmény az adósságrendezési eljárás céljára díjmentesen, az adós ez irányú kérelmének átvételétől számított 8 napon belül igazolást állít ki a 2. (1) bekezdés a) pont aa) alpont 1 3. alpontja szerinti forgalmi értékről és a hitelkihelyezéskor megállapított forgalmi értékről. Ha hitelkihelyezéskor megállapított forgalmi érték nem állapítható meg, akkor erről a tényről és ennek okáról kell nyilatkozni, továbbá az adósságrendezési eljárás kezdeményezésekor nyilvántartott hitelbiztosítéki értékről kell az igazolást kiállítani. (2) Ha az adós az (1) bekezdés szerint kiállított igazolásban meghatározott forgalmi értéket nem fogadja el, a költségek előlegezésével kérheti a jelzálog jogosult pénzügyi intézményt, hogy független, államilag elismert

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 116. szám szakképesítéssel rendelkező személlyel új értékbecslést végeztessen. Az értékbecslésre vonatkozó megbízást a pénzügyi intézménynek úgy kell kiadnia, hogy az értékbecslő az értékbecslést az adós kérésének kézhezvételétől számított 10 napon belül elkészítse és egy-egy példányban a pénzügyi intézmény, valamint az adós rendelkezésére bocsássa. Ha az értékbecslést az adós az említett határidőn belül nem kapja kézhez, a pénzügyi intézmény értesítése mellett jogosult arra, hogy az értékbecslést független, államilag elismert szakképesítéssel rendelkező személlyel elvégeztesse vagy a települési önkormányzat jegyzőjétől adó- és értékbizonyítványt kérjen, továbbá a pénzügyi intézménytől az általa előlegezett költség visszatérítését igényelhesse. Forgalmi értéknek az e bekezdés szerint elkészült értékbecslésben vagy adó- és értékbizonyítványban meghatározott forgalmi értéket kell tekinteni. (3) Jelzálogjoggal nem terhelt ingatlan esetén, továbbá az olyan ingóság esetén, amelynek a 2. szerint számított forgalmi értéke meghaladja az Ft-ot, független, az adott vagyoni típus értékbecslésére államilag elismert szakképesítéssel rendelkező személy által az adósságrendezési eljárás kezdeményezését megelőzően 30 napnál nem régebben készített értékbecslésben vagy adó- és értékbizonyítványban szereplő összeget kell forgalmi értéknek tekinteni. (4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott értékbecslés készítése során figyelembe kell venni az ingatlan használatából, avulásából eredő értékcsökkenést, másfelől az állagmegóvási munkáknak, a felújításnak, valamint az értéknövelő felszereltségnek a piaci értékre gyakorolt hatását is. 4. (1) Pénzügyi lízing tárgyát képező ingatlan esetén a lízingtárgy forgalmi értéke a lízingszerződésben meghatározott teljes lízingdíj tőkerészének a) a lízingbe adó által elszámolt értékcsökkenéssel és a használatból adódó értékcsökkenéssel csökkentett, b) a felújítás, valamint az értéknövelő felszereltség piaci értékre gyakorolt hatásával növelt értéke (a továbbiakban: könyv szerinti érték). (2) A használatból adódó értékcsökkenés számításánál figyelembe kell venni az állagmegóvási munkáknak a piaci értékre gyakorolt hatását. (3) A lízingbe vevő kérésére a lízingbe adó pénzügyi intézmény az adósságrendezési eljárás céljára díjmentesen, a lízingbe vevő ez irányú kérelmének átvételétől számított 8 napon belül igazolást ad ki a lízingtárgynak minősülő ingatlan (1) és (2) bekezdés szerint számított könyv szerinti értékéről. Ha a lízingbe vevő a lízingbe adó által kiállított igazolásban meghatározott forgalmi értéket nem fogadja el, a 3. (2) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 5. Ez a rendelet szeptember 1-jén lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

8 18692 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 116. szám IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2015. (VIII. 12.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról szóló 40/2014. (X. 29.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény 173. d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény 4. (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. (1) A Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról szóló 40/2014. (X. 29.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 10. befektetési alapkezelőnél ügyvezető, igazgatóság tagja, felügyelőbizottság tagja, teljes tevékenységet irányító személy, a befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának engedélyezése, (2) A Rendelet 2. -a a következő 11a. ponttal egészül ki: 11a. befektetési vállalkozásnál vezető állású személyek megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának engedélyezése, 2. A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 3. A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 4. A Rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 5. A Rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 6. A Rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 7. A Rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 8. A Rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul. 9. A Rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul. 10. A Rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul. 11. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 12. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Dr. Matolcsy György s. k., a Magyar Nemzeti Bank elnöke

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 116. szám melléklet a 28/2015. (VIII. 12.) MNB rendelethez 1. Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt formanyomtatvány III. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A kérelmező nyilatkozatai 1.1. Mint külföldi székhelyű kérelmező nyilatkozom, hogy a Hpt. 18. (1) bekezdés e) pontja szerinti kézbesítési megbízottam az alábbi, Magyarországon bejegyzett ügyvéd, ügyvédi iroda, vagy magyarországi bankképviselet: 1.2. Nyilatkozom, hogy az alapítandó hitelintézet irányítása a Magyarországon létesítendő főirodában történik Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 2. Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt formanyomtatvány IV. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A kérelmező nyilatkozatai 1.1. Nyilatkozom, hogy a jogutód hitelintézet tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni: 1.2. Nyilatkozom, hogy a jogutód hitelintézet a jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel Nyilatkozom, hogy a jogutód hitelintézetnek a II. 4. pontban felsorolt pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból származó kötelezettsége nincs. 3. Az 1. melléklet 3. pontjában foglalt formanyomtatvány IV. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: IV. Nyilatkozatok 1. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmény 1. tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni: 2. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmény 2. tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni: 3. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmények a jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészültek. 4. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek. 5. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 4. Az 1. melléklet 5. pontjában foglalt formanyomtatvány III. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A kérelmező nyilatkozatai 1.1. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 5. Az 1. melléklet 7. pontjában foglalt formanyomtatvány IV. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: IV. Nyilatkozatok 1. Nyilatkozom, hogy az induló tőke összegének teljes vagy részleges felhasználása az alapítás, illetve a működés megkezdése érdekében történt, mellyel kapcsolatban igazolást mellékelek. 2. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni: 3. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet a jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek. 4. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet valamely, a hitelintézetek közötti fizetési rendszerhez közvetlenül csatlakozni kíván, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek. 5. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet valamely, a hitelintézetek közötti fizetési rendszerhez közvetetten csatlakozni kíván, melynek elfogadásával kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek. 6. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet a külön törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerhez csatlakozni kíván, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek. 7. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

10 18694 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 116. szám 8. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 6. Az 1. melléklet 9. pontjában foglalt formanyomtatvány III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: III. Nyilatkozatok 1. Nyilatkozom, hogy ellenőriztem, hogy a kiemelt közvetítő a tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, így többek között 1.1. a becsüsök becsüsi végzettségüket bizonyítvánnyal igazolták, melyek alapján a becsüsök alkalmasak a megbízási szerződésben feltüntetett tevékenység ellátására, 1.2. ellenőriztem a becsüsök 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát, mely alapján megállapítottam, hogy a becsüsök büntetlen előéletűek, 1.3. ellenőriztem a telephely használati jogosultságának tulajdoni lappal, vagy bérleti szerződéssel való igazolását. 2. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő nemesfém kereskedelmi tevékenységet is végez, mellyel kapcsolatban a Nemesfémhitelesítő Igazgatóság nyilvántartásba vételi eljárásáról szóló értesítéssel rendelkezik. 3. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő ékszer-kiskereskedelemmel foglalkozik, mellyel kapcsolatban a Nemesfémhitelesítő Igazgatóság által kiadott működései engedéllyel rendelkezik. 4. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő vagyonbiztosítással rendelkezik, melynek kedvezményezettje a hitelintézet. 5. Nyilatkozom, hogy a záloghitel további fedezeteként az alábbi biztosítékok állnak rendelkezésre: 6. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő jogi helyzetének vizsgálata érdekében ellenőriztem a kiemelt közvetítő 6.1. harminc napnál nem régebbi cégkivonatát és azt megfelelőnek ítéltem, 6.2. társasági szerződését és azt megfelelőnek ítéltem. 7. Nyilatkozom, hogy a fedezet biztosítása érdekében jelzálog- vagy kezességi szerződés megkötésre került, és a fedezet mértékét a hitelintézet megfelelőnek ítéli. 8. Nyilatkozom, hogy a zálogfiók működtetését az alábbi személyek végzik, mely személyek közt a feladatok megosztásának szabályozása megtörtént: 8.1. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő saját pénzeszközei és a hitelintézet által a kiemelt közvetítő részére a zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez rendelkezésre bocsátott pénzeszközök elkülönített nyilvántartása és kezelése megfelelően biztosított Nyilatkozom, hogy a hitelintézet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatát a kiemelt közvetítő rendelkezésére bocsátotta. 9. Nyilatkozom, hogy a II.1. pont szerinti engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek. 10. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 7. Az 1. melléklet 10. pontjában foglalt formanyomtatvány III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: III. Nyilatkozatok 1. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő megfelel a pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. (1) és (3) bekezdésében, valamint ában foglalt személyi és tárgyi feltételeknek. 2. Nyilatkozom, hogy a II.1. pont szerinti engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek. 3. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 8. Az 1. melléklet 11. pontjában foglalt formanyomtatvány IV. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A kérelmező nyilatkozatai 1.1. Nyilatkozom, hogy a III.1. vagy III.2. pont szerinti engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 9. Az 1. melléklet 12. pontjában foglalt formanyomtatvány III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: III. Nyilatkozat 1. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek.

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 116. szám Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 10. Az 1. melléklet 16. pontjában foglalt formanyomtatvány IV. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: IV. Nyilatkozat 1. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek. 2. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 11. Az 1. melléklet 18. pontjában foglalt formanyomtatvány III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: III. Nyilatkozatok 1. Mint külföldi székhelyű kérelmező nyilatkozom, hogy a Hpt. 18. (1) bekezdés e) pontja szerinti kézbesítési megbízottam az alábbi, Magyarországon bejegyzett ügyvéd, ügyvédi iroda, vagy magyarországi bankképviselet: 2. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez. 3. Nyilatkozom, hogy a hitelintézet korlátlanul helytáll a fióktelep cégneve alatt keletkezett kötelezettségekért. 4. Nyilatkozom, hogy a fióktelep irányítása a Magyarországon létesítendő főirodában történik. 5. Nyilatkozom, hogy a hitelintézetnek az alábbi mérlegen kívüli kötelezettségei vannak: 6. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek. 7. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 12. Az 1. melléklet 19. pontjában foglalt formanyomtatvány IV. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: IV. Nyilatkozatok 1. Nyilatkozom, hogy az induló tőke összegének teljes vagy részleges felhasználása az alapítás, illetve a működés megkezdése érdekében történt, mellyel kapcsolatban igazolást mellékelek. 2. Nyilatkozom, hogy a fióktelep tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni. 3. Nyilatkozom, hogy a fióktelep a jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült. 4. Nyilatkozom, hogy a fióktelep valamely, a hitelintézetek közötti fizetési rendszerhez közvetlenül csatlakozni kíván, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek. 5. Nyilatkozom, hogy a fióktelep valamely, a hitelintézetek közötti fizetési rendszerhez közvetetten csatlakozni kíván, melynek elfogadásával kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek. 6. Nyilatkozom, hogy a fióktelep a külön törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerhez csatlakozni kíván, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek. 7. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek. 8. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 13. Az 1. melléklet 21. pontjában foglalt formanyomtatvány IV. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A kérelmező nyilatkozatai 1.1. Nyilatkozom, hogy a III.1. vagy III.2. pont szerinti engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

12 18696 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 116. szám 2. melléklet a 28/2015. (VIII. 12.) MNB rendelethez 1. A 2. melléklet 1. pontjában foglalt formanyomtatvány III. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A kérelmező nyilatkozatai 1.1. Nyilatkozom, hogy a társaság irányítása a Magyarországon létesítendő főirodában történik Nyilatkozom, hogy az alapítandó pénzügyi vállalkozás tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni: 1.3. Nyilatkozom, hogy a társaság a jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek Nyilatkozom, hogy a pénzügyi vállalkozás a külön törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerhez csatlakozni kíván, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 2. A 2. melléklet 3. pontjában foglalt formanyomtatvány IV. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: IV. Nyilatkozatok 1. Nyilatkozom, hogy az egyesüléssel beolvadással vagy összeolvadással létrejövő pénzügyi intézmény tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni: 2. Nyilatkozom, hogy az egyesüléssel beolvadással vagy összeolvadással létrejövő pénzügyi intézmény a jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült. 3. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek. 4. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 3. A 2. melléklet 4. pontjában foglalt formanyomtatvány IV. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: IV. Nyilatkozatok 1. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmény 1. tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni: 2. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmény 2. tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni: 3. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmények a jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészültek, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek. 4. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmények irányítása a Magyarországon létesítendő főirodában történik. 5. Nyilatkozom, hogy a jogutód pénzügyi intézmények a külön törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerhez csatlakozni kívánnak, mellyel kapcsolatban további dokumentumokat mellékelek. 6. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek. 7. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 4. A 2. melléklet 6. pontjában foglalt formanyomtatvány III. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A kérelmező nyilatkozata 1.1. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 5. A 2. melléklet 7. pontjában foglalt formanyomtatvány III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: III. Nyilatkozatok 1. Nyilatkozom, hogy a becsüsök becsüsi végzettségüket bizonyítvánnyal igazolták, melyek alapján a becsüsök alkalmasak a megbízási szerződésben feltüntetett tevékenység ellátására. 2. Nyilatkozom, hogy ellenőriztem a becsüsök 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát, mely alapján megállapítottam, hogy a becsüsök büntetlen előéletűek. 3. Nyilatkozom, hogy a telephely használati jogosultságának tulajdoni lappal, vagy bérleti szerződéssel való igazolása megtörtént.

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 116. szám Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő nemesfém kereskedelmi tevékenységet is végez, mellyel kapcsolatban a Nemesfémhitelesítő Igazgatóság nyilvántartásba vételi eljárásáról szóló értesítéssel rendelkezik. 5. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő ékszer-kiskereskedelemmel foglalkozik, mellyel kapcsolatban a Nemesfémhitelesítő Igazgatóság által kiadott működései engedéllyel rendelkezik. 6. Nyilatkozom, hogy a kiemelt közvetítő vagyonbiztosítással rendelkezik, melynek kedvezményezettje a pénzügyi vállalkozás. 7. Nyilatkozom, hogy a zálogfiók működtetését az alábbi személyek végzik, mely személyek közt a feladatok megosztásának szabályozása megtörtént: 8. Nyilatkozom, hogy a II.1. pont szerinti engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek. 9. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 6. A 2. melléklet 8. pontjában foglalt formanyomtatvány III. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A kérelmező nyilatkozatai 1.1. Nyilatkozom, hogy a II.1. vagy II.2. pont szerinti engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 3. melléklet a 28/2015. (VIII. 12.) MNB rendelethez 1. A 3. melléklet 1. pontjában foglalt formanyomtatvány III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: III. Nyilatkozatok 1. Nyilatkozom, hogy a társaság nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. 2. Nyilatkozom, hogy a társaság vezető állású személye megfelel a Hpt.-ben foglalt követelményeknek (büntetlenség, legalább három év szakirányú szakmai gyakorlat, végzettségre vonatkozó szakmai követelmény). 3. Nyilatkozom, hogy a társaság rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. 4. Nyilatkozom, hogy a társaság a független közvetítőként történő működését az MNB engedélyének kézhezvételét követően kívánja megkezdeni. 5. Nyilatkozom, hogy a társaság a jogszabályban meghatározott, illetőleg jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült. 6. Nyilatkozom, hogy a társaság hozzájárul az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez. 7. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek. 8. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 2. A 3. melléklet 2. pontjában foglalt formanyomtatvány III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: III. Nyilatkozatok 1. Nyilatkozom, hogy a társaság vagy kérelmező nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. 2. Nyilatkozom, hogy a társaság vagy kérelmező vezető állású személye megfelel a Hpt. 21. (3) bekezdés a) pontjában foglalt követelményeknek. 3. Nyilatkozom, hogy a társaság vagy kérelmező rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. 4. Nyilatkozom, hogy a társaság vagy kérelmező a független közvetítőként történő működését az MNB engedélyének kézhezvételét követően kívánja megkezdeni. 5. Nyilatkozom, hogy a társaság vagy kérelmező a jogszabályban meghatározott, illetőleg jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült. 6. Nyilatkozom, hogy a társaság vagy kérelmező hozzájárul az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.

14 18698 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 116. szám 7. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek. 8. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 3. A 3. melléklet 3. pontjában foglalt formanyomtatvány III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: III. Nyilatkozatok 1. Nyilatkozom, hogy a társaság nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. 2. Nyilatkozom, hogy a társaság vezető állású személye megfelel a Hpt. 21. (3) bekezdés a) pontjában foglalt követelményeknek. 3. Nyilatkozom, hogy a társaság rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. 4. Nyilatkozom, hogy a társaság a független közvetítőként történő működését az MNB engedélyének kézhezvételét követően kívánja megkezdeni. 5. Nyilatkozom, hogy a társaság a jogszabályban meghatározott, illetőleg jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült. 6. Nyilatkozom, hogy a társaság hozzájárul az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának az MNB által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez. 7. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek. 8. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 4. melléklet a 28/2015. (VIII. 12.) MNB rendelethez 1. A 4. melléklet 1. pontjában foglalt formanyomtatvány I. pontja a következő 4. ponttal egészül ki: 4. Vezető állású személy jelöltet azonosító adatok 4.1. Tisztség pontos megjelölése vezető tisztségviselő/részvénytársasági formában működő befektetési vállalkozás ügyvezetője/külföldi (harmadik országbeli) fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás vezetője/ igazgatósági tag/felügyelőbizottsági tag/létesítő okirat vagy belső szabályzat által vezető állású személyként meghatározott személy 4.2. Név: 4.3. Születési név: 4.4. Anyja neve: 4.5. Születési hely: 4.6. Születési idő: 4.7. Állampolgárság: 4.8. Lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 4.9. Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): Személyi igazolvány száma: Útlevélszáma: Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa): Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: Első számú vezető: igen nem adatszolgáltatásban később jelentem Tisztség alapja: megválasztás első megválasztás újraválasztás kinevezés első kinevezés

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 116. szám újbóli kinevezés Alkalmazott igen nem Cégjegyzési jog: nincs van önálló együttes adatszolgáltatásban később jelentem Első számú vezető esetében cím (munkahelyi): telefon (munkahelyi): 2. A 4. melléklet 1. pontjában foglalt formanyomtatvány III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: III. Nyilatkozatok 1. Nyilatkozom arról, hogy a társaság irányítása Magyarország területén létesítendő központi irodában történik. 2. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek 3. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 3. A 4. melléklet 4. pontjában foglalt formanyomtatvány III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: III. Nyilatkozat A kérelmező nyilatkozatai 1. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 2. Tevékenységi kör bővítése esetén szükséges nyilatkozatok 2.1. Nyilatkozom, hogy a társaság az új tevékenységének végzésével kapcsolatos személyi, tárgyi és technikai feltételekkel rendelkezik Nyilatkozom, hogy a társaság az új tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni: 2.3. Nyilatkozom, hogy a társaság az új tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, illetve jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült. 3. Tevékenységi kör szűkítése esetén szükséges nyilatkozatok 3.1. Nyilatkozom a Bszt. 36. (2) bekezdése alapján, hogy a társaság az ügyfelével szemben fennálló elismert kötelezettségeinek eleget tett, szerződéseinek teljesítését más árutőzsdei szolgáltató átvállalta. 4. Tevékenységi engedélyezés (kizárólag új piacra lépés) esetén szükséges nyilatkozat Nyilatkozom, hogy a II.1. pont szerinti engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek. 4. A 4. melléklet 5. pontjában foglalt formanyomtatvány III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: III. Nyilatkozatok 1. Nyilatkozom, hogy egyéb tulajdonosi érdekeltségem és tevékenységem nem veszélyezteti a pénzügyi intézmény működését. 2. Nyilatkozom, hogy megfelelek a Bszt. 37. (4) és (5) bekezdésben meghatározott feltételeknek. 3. Nyilatkozom, hogy a minősített befolyás megszerzése a befektetési vállalkozás Magyarország területén található központi irodából történő irányítását nem veszélyezteti. 4. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek 5. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 5. A 4. melléklet 6. pontjában foglalt formanyomtatvány I. 4. és I pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 4. Ügyvezető, igazgatóság tagja, vagy felügyelőbizottság tagja, teljes tevékenységet irányító személy, befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy jelöltet azonosító adatok

16 18700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 116. szám 4.1. Tisztség pontos megjelölése ügyvezető/igazgatóság tagja/felügyelőbizottság tagja/ teljes tevékenységet irányító személy/befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy 6. A 4. melléklet 6. pontjában foglalt formanyomtatvány II pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2.3. kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzése, letétkezelése, amely dematerializált értékpapírok esetében az értékpapírszámla vezetését is tartalmazza, valamint a végzett tevékenység jellegétől függően ügyfélszámla vezetését is magában foglalja, továbbá a kollektív befektetési értékpapírokkal kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások. 7. A 4. melléklet 6. pontjában foglalt formanyomtatvány III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: III. Nyilatkozatok 1. Nyilatkozom, hogy az alapítani kívánt társaság: 1.1. más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás, hitelintézet, befektetési alapkezelő, biztosító, kollektív befektetési forma leányvállalata, 1.2. más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás, hitelintézet, befektetési alapkezelő, biztosító, kollektív befektetési forma anyavállalatának leányvállalata, 1.3. ellenőrző befolyással rendelkező természetes vagy jogi személy részvényese más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozásban, hitelintézetben, befektetési alapkezelőben, biztosítóban, kollektív befektetési formában ellenőrző befolyással rendelkezik. 2. Nyilatkozom, hogy a befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási tevékenység végzésének irányítása a Magyarország területén létesítendő központi irodában történik. 3. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek 4. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 8. A 4. melléklet 8. pontjában foglalt formanyomtatvány I. 4. és I pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 4. Ügyvezető, igazgatóság tagja, felügyelőbizottság tagja, teljes tevékenységet irányító személy, befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy jelöltet azonosító adatok 4.1. Tisztség pontos megjelölése ügyvezető/igazgatóság tagja/felügyelőbizottság tagja/ teljes tevékenységet irányító személy/befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy 9. A 4. melléklet 8. pontjában foglalt formanyomtatvány II pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 3.3. kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzése, letétkezelése, amely dematerializált értékpapírok esetében az értékpapírszámla vezetését is tartalmazza, valamint a végzett tevékenység jellegétől függően ügyfélszámla vezetését is magában foglalja, továbbá a kollektív befektetési értékpapírokkal kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások, 10. A 4. melléklet 8. pontjában foglalt formanyomtatvány III. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Tevékenységi engedélyezés esetén szükséges nyilatkozatok 2.1. Nyilatkozom, hogy a befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási tevékenység végzésének irányítása a Magyarország területén létesítendő központi irodában történik Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek 2.3. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 11. A 4. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 10. Befektetési alapkezelőnél ügyvezető, igazgatóság tagja, felügyelőbizottság tagja, teljes tevékenységet irányító személy, a befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa I. Azonosító adatok 1. A kérelmező társaságot (a továbbiakban: társaság) azonosító adatok 1.1. Név: 1.2. Székhely (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 1.3. Adószám első 8 számjegye (törzsszám):

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 116. szám Kapcsolattartó neve: telefonszáma: 2. A társaság által ügyvezetőnek, igazgatóság tagjának vagy felügyelőbizottság tagjának, teljes tevékenységet irányító személynek,a befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személynek jelölt személyeket azonosító adatok 2.1. Tisztség pontos megjelölése befektetési alapkezelőnél ügyvezető/igazgatóság tagja/felügyelőbizottság tagja/teljes tevékenységet irányító személy/a befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy 2.2. Név: 2.3. Születési név: 2.4. Anyja neve: 2.5. Születési hely: 2.6. Születési idő: 2.7. Állampolgárság: 2.8. Lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): 2.9. Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó): Személyi igazolvány száma: Útlevélszáma: Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány megnevezése (típusa): Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: Első számú vezető: igen nem adatszolgáltatásban később jelentem Tisztség alapja: megválasztás első megválasztás újraválasztás kinevezés első kinevezés újbóli kinevezés Alkalmazott igen nem Cégjegyzési jog: nincs van önálló együttes adatszolgáltatásban később jelentem Első számú vezető esetében cím (munkahelyi): telefon (munkahelyi): II. Kérelem Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XVI. törvény 19. (3) bekezdése alapján engedélyezze 1. az ügyvezető 2. az igazgatóság tagja 3. a felügyelőbizottság tagja 4. teljes tevékenységet irányító személy 5. a befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy megválasztását/kinevezését/újraválasztását.

18 18702 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 116. szám III. Nyilatkozat Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. IV. Mellékletek V. Megjegyzés Keltezés:, (év). (hónap) (nap)... aláírás/cégszerű aláírás 12. A 4. melléklet 11. pontjában foglalt formanyomtatvány V. és VI. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és a formanyomtatvány a következő VII. ponttal egészül ki: V. Nyilatkozat Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek VI. Mellékletek VII. Megjegyzés 13. A 4. melléklet a következő 11a. pont szerinti formanyomtatvánnyal egészül ki: 11a. Befektetési vállalkozásoknál vezető állású személy megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa I. Azonosító adatok 1. A kérelmező befektetési vállalkozás (a továbbiakban: befektetési vállalkozás) azonosító adatok 1.1. név: 1.2. székhely: 1.3. kapcsolattartó neve: telefonszáma: 2. A befektetési vállalkozás által vezető tisztségviselőként, részvénytársasági formában működő befektetési vállalkozás ügyvezetőjének, külföldi (harmadik országbeli) fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás vezetőjének, igazgatósági tagjának, felügyelőbizottsági tagjának, létesítő okirat vagy belső szabályzat által vezető állású személyként meghatározott személyként jelölt személy(eke)t azonosító adatok 2.1. A kérelemmel érintett személy jelölt(ek) száma: 2.2. Tisztség pontos megjelölése vezető tisztségviselő/részvénytársasági formában működő befektetési vállalkozás ügyvezetője/külföldi (harmadik országbeli) fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás vezetője/ igazgatósági tag/felügyelőbizottsági tag/létesítő okirat vagy belső szabályzat által vezető állású személyként meghatározott személy 2.3. Név: 2.4. Születési név: 2.5. Anyja neve: 2.6. Születési hely: 2.7. Születési idő: 2.8. Állampolgárság: 2.9. Lakcím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): Levelezési cím (postai irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, ország): Személyi igazolvány száma: Útlevélszáma: Egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma: Tisztség alapja: megválasztás első megválasztás újraválasztás kinevezés első kinevezés újbóli kinevezés

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 116. szám Alkalmazott: igen nem Cégjegyzési jog: nincs van: önálló együttes adatszolgáltatásban később jelentem II. Kérelem Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 22. (1a) bekezdés alapján nyilvántartásba vegye a(z) 1. vezető tisztségviselő [Bszt. 4. (2) bekezdés 71. pont a) alpont], 2. részvénytársasági formában működő befektetési vállalkozás ügyvezetője [Bszt. 4. (2) bekezdés 69a. pont], 3. külföldi (harmadik országbeli) fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás vezetője [Bszt. 22. (2) bekezdés], 4. igazgatósági tag [Bszt. 4. (2) bekezdés 71. pont a) alpont], 5. felügyelőbizottsági tag [Bszt. 4. (2) bekezdés 71. pont a) alpont], 6. létesítő okirat vagy belső szabályzat által vezető állású személyként meghatározott személy [Bszt. 4. (2) bekezdés 71. pont c) alpont] első megválasztását/újraválasztását/első kinevezését/újbóli kinevezését. III. Nyilatkozat Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. IV. Mellékletek V. Megjegyzés Keltezés:, (év). (hónap) (nap)... aláírás/cégszerű aláírás 14. A 4. melléklet 12. pontjában foglalt formanyomtatvány I. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A befektetési vállalkozás vagy árutőzsdei szolgáltató által belső ellenőrzési vezetőjének, árutőzsdei szolgáltatási tevékenység (üzletág) irányítójának, árutőzsdei szolgáltató vezető tisztségviselőjének, árutőzsdei szolgáltató felügyelőbizottsági tagjának, árutőzsdei szolgáltató létesítő okirata vagy belső szabályzata által vezető állású személyként meghatározott személyként, hitelintézet befektetési szolgáltatási tevékenység irányítójának, befektetési vállalkozás első számú vezetőjének, külföldi (EGT-állam esetén) fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás vezetőjének jelölt személy(eke)t azonosító adatok 15. A 4. melléklet 12. pontjában foglalt formanyomtatvány I pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2.2. Tisztség pontos megjelölése belső ellenőrzési vezető/árutőzsdei szolgáltatási tevékenység (üzletág) irányítója/ árutőzsdei szolgáltató vezető tisztségviselője/árutőzsdei szolgáltató felügyelőbizottsági tagja/árutőzsdei szolgáltató létesítő okirata vagy belső szabályzata által vezető állású személyként meghatározott személye/hitelintézet befektetési szolgáltatási tevékenység irányítója/befektetési vállalkozás első számú vezetője/külföldi (EGT-állam esetén) fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás vezetője 16. A 4. melléklet 12. pontjában foglalt formanyomtatvány II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: II. Kérelem Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 123. (1) bekezdés d) pontja, 159. (1) bekezdés f) pontja és a Bszt. 19. (2) bekezdése alapján nyilvántartásba vegye a(z) 1. belső ellenőrzési vezető [Bszt. 19. (2) bekezdés], 2. árutőzsdei szolgáltatási tevékenység (üzletág) irányítója (Bszt. 23. ), 3. árutőzsdei szolgáltató vezető tisztségviselője [Bszt. 25. (1) bekezdés], 4. árutőzsdei szolgáltató felügyelőbizottsági tagja [Bszt. 25. (1) bekezdés],

20 18704 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 116. szám 5. árutőzsdei szolgáltató létesítő okirata vagy belső szabályzata által vezető állású személyként meghatározott személye [Bszt. 25. (1) bekezdés], 6. hitelintézet befektetési szolgáltatási tevékenység irányítója [Bszt. 22. (4) bekezdés], 7. befektetési vállalkozás első számú vezetője [Bszt. 22. (3) bekezdés], 8. külföldi (EGT-állam esetén) fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás vezetője [Bszt. 22. (2) bekezdés], első megválasztását/újraválasztását/első kinevezését/újbóli kinevezését. 17. A 4. melléklet 13. pontjában foglalt formanyomtatvány I. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A befektetési alapkezelő által létesítő okirat vagy a működésre vonatkozó bármely belső szabályzat által vezető állású személyként meghatározott személyként, adminisztratív tevékenységet irányító személyként jelölt személy(eke)t azonosító adatok 18. A 4. melléklet 13. pontjában foglalt formanyomtatvány I pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2.2. Tisztség pontos megjelölése létesítő okirat vagy a működésre vonatkozó bármely belső szabályzat által vezető állású személyként meghatározott személy/adminisztratív tevékenységet irányító személy 19. A 4. melléklet 13. pontjában foglalt formanyomtatvány II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: II. Kérelem Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 19. (12) bekezdése, 164. (1) bekezdés a) pont ag) alpontja és 167. (1) bekezdés e) pontja alapján nyilvántartásba vegye a(z) 1. létesítő okirat vagy belső szabályzat által vezető állású személyként meghatározott személy [Kbftv. 19. (2) bekezdés], 2. adminisztratív tevékenységet irányító személy [Kbftv. 19. (7) bekezdés] első megválasztását/újraválasztását/első kinevezését/újbóli kinevezését. 5. melléklet a 28/2015. (VIII. 12.) MNB rendelethez 1. Az 5. melléklet 1. pontjában foglalt formanyomtatvány III. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A kérelmező nyilatkozatai 1.1. Mint külföldi székhelyű kérelmező nyilatkozom, hogy kézbesítési megbízottam az alábbi, Magyarországon bejegyzett ügyvéd, ügyvédi iroda, vagy magyarországi biztosító, biztosításközvetítő, biztosítási szaktanácsadó: 1.2. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 2. Az 5. melléklet 2. pontjában foglalt formanyomtatvány III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: III. Nyilatkozatok 1. A kérelmező nyilatkozatai: 1.1. Nyilatkozom, hogy a biztosító a tevékenységét az alábbi időpontban kívánja megkezdeni: 1.2. Nyilatkozom, hogy a biztosító a jogszabályban meghatározott, illetőleg jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel Nyilatkozom, hogy a biztosító a jogvédelmi biztosítási tevékenységet az alábbi módon kívánja végezni: a jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, illetve az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással foglalkozó alkalmazottai ugyanilyen vagy hasonló tevékenységet nem folytatnak a biztosító által művelt másik ágazat részére vagy más, a Bit. 1. melléklet A) részében meghatározott bármely ágazatot művelő más biztosító számára, illetve a biztosítóban az ezen alkalmazottak felett utasítási joggal rendelkező vezető állású személy nem rendelkezhet utasítási joggal más biztosítási ágazatba tartozó károk rendezésével kapcsolatban,

230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről

230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről A Kormány a természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

ARE-III.1. V A GYONLELTÁR ÜGYAZONOSÍTÓ:

ARE-III.1. V A GYONLELTÁR ÜGYAZONOSÍTÓ: ARE-III.1. ÜGYAZONOSÍTÓ: INGATLANOK (IDEÉRTVE A LÍZINGELT VAGYONTÁRGYAKAT IS) (A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 1. számú melléklet 4.1. pontja alapján) 7 Ingatlanok

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben befolyásoló részesedésszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 139. -ában foglalt jó üzleti

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... I. Személyi adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 44/C. -ában foglalt jó üzleti hírneve

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015. augusztusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Közvetítők engedélyezése, bejelentése Közvetítőként független függő

Közvetítők engedélyezése, bejelentése Közvetítőként független függő Közvetítők engedélyezése, bejelentése Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, 2009. évi CL. törvény új fogalom meghatározásokat vezetett be a Hpt. 2009. december 31. napjáig hatályos, 2.

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Értény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához

Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 1. Személyi adatok 1.1. [A HATÓSÁG TÖLTI KI] 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Anyja neve:... 1.1.3. Születés helye, ideje (év, hó, nap):... 1.1.4.

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nyilatkozat személyi adatokról

Nyilatkozat személyi adatokról Nyilatkozat személyi adatokról Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! 1.Név (leánykori név is) házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével)

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ MB 07 10-37/B Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén Kérdőív pénzforgalmi intézményben/elektronikuspénz-kibocsátó intézményben befolyásoló részesedés szerzésének bejelentéséhez a Bejelentőnek az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Kérelem. a települési támogatás (lakhatási támogatás) megállapításához

Kérelem. a települési támogatás (lakhatási támogatás) megállapításához Kérelem a települési támogatás (lakhatási támogatás) megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: A támogatást igénylő neve:... Születési neve:... Születési helye, ideje:...

Részletesebben

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Kőszárhegy Község Önkormányzatának

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alaptörvény

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 2/A számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 1. Személyi adatok 1.1. [A HATÓSÁG TÖLTI KI] 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Anyja

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Budapest, 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1908 1934 II. GAZDASÁG 1935 1938 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1939 1945

Budapest, 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1908 1934 II. GAZDASÁG 1935 1938 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1939 1945 Budapest, 2015. augusztus 31. 8. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1908 1934 II. GAZDASÁG 1935 1938 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1939 1945 1908 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt 63/2006.(III.27.) kormányrendelet alapján készült minta Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság vagy járulékfizetés alapjául szolgáló hatósági bizonyítvány kiállításához 1.Személyi adatok:

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. Név Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével) másik

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

A befektetési vállalkozásban történő minősített befolyásszerzés engedélyezése

A befektetési vállalkozásban történő minősített befolyásszerzés engedélyezése A befektetési vállalkozásban történő minősített befolyásszerzés engedélyezése A minősített befolyás fogalma A Bszt. 4. (2) bekezdésének 11. pontja értelmében a minősített befolyás: egy vállalkozással létrejött

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3. (6) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Nagyecsed Város

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM. Igénylő neve:... Születéskori név:.. Születési hely, idő Anyja neve. TAJ száma: Betöltött életkor...

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM. Igénylő neve:... Születéskori név:.. Születési hely, idő Anyja neve. TAJ száma: Betöltött életkor... 4. melléklet az 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM Igénylő neve:.... Születéskori név:.. Születési hely, idő:...... Anyja neve:........ TAJ száma: Betöltött

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő Herend Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője részére KÉRELEM lulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához II. számú melléklet a 7004/2006. (AEÉ4.) APEH irányelvhez ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Magánszemély

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Magánszemély 1 Illetékkötelezettség lásd 4. oldal Költségmentesség 2008. lásd hó 5. oldal nap MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Érkezett: 20. hó nap Átvette: Magánszemély fizetési könnyítés, mérséklés valamint költségmentesség

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

Előterjesztés Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i testületi ülésére

Előterjesztés Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i testületi ülésére Előterjesztés Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i testületi ülésére Tárgy: Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Egyéni vállalkozó

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Egyéni vállalkozó MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Egyéni vállalkozó Érkezett: 20. hó nap Átvette: fizetési könnyítés,mérséklés valamint költségmentesség igénylő adatlap 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:.. b) adószáma: nyilvántartási

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben