Hévíz: bányászat, vízgazdálkodás, turizmus és politika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hévíz: bányászat, vízgazdálkodás, turizmus és politika"

Átírás

1 Hévíz: bányászat, vízgazdálkodás, turizmus és politika Hány oldala van az éremnek?, Értelem, érzelem, politika ilyen és hasonló címekkel számolt be a helyi és országos média az 1980-as évek végére egyre elszántabb s durva személyeskedésektõl sem mentes Hévíz kontra Nyirád vitáról. Történetünk dióhéjban: a Magyar Alumíniumipari Tröszt (MAT) vállalati körébe tartozó Nyirád környéki bauxitbányák ekkor már több mint húsz éve intenzív víztelenítéssel folytatták a termelést. Bonyolult földtani-hidrológiai áttételeken keresztül azonban ennek akkorra már igazolható negatív hatásai lettek, többek között csökkent a légvonalban km távolságra levõ Hévízi-tó vízhozama. A gyógytóért aggódó orvosok és az addig biztos turisztikai bevételeikre alapozott megélhetésüket féltõ helyi lakosság maga mögött tudta a községi tanács, a megyei pártvezetés és népfront, a körzet országgyûlési képviselõinek támogatását is. A nyirádi bánya leállítása érdekében falugyûléseket tartottak, ahol már börtönt-koncolást, sõt egy Gorbacsovhoz intézendõ levelet is kilátásba helyeztek; a média útján, képviselõi kérdés formájában a kormányfõhöz intézett memorandumban hangot adtak félelmüknek: unikális nemzeti természeti kincsünk a szocialista ipar áldozatává válik áprilisában megszületett a kormánydöntés: a tó érdekében a nyirádi bányákat 1990 végéig be kell zárni, a bányászati célú vízemeléseket be kell szüntetni. Már a kortársak is úgy értékelték: ez volt az elsõ, mármár kormányválsággal fenyegetõ konfliktus (bizalmatlansági indítvány meglebegtetése), s ugyancsak elsõként került sor Hévízen egy végkicsengésében kormányellenes békés tömegdemonstrációra. Egy energia- és nyersanyagszegény ország mozgástere: bauxit, timföld A mélymûvelésû bauxitbányászat a karsztvizet veszélyeztette. Külszíni fejtés Nyirádon, 1980-as évek Kapacitásbõvítés: az Ajka II. Timföldgyár, 1972 Közismert tény: Magyarország energiaés nyersanyagszegény ország. Számottevõbb ásványi kincse a szén és a bauxit. Ám a bauxitbányászat megítélése mind mennyiségi-minõségi, mind gazdaságossági szempontból a 20. század második felében meglehetõsen ellentmondásos volt. (Elég arra utalni, hogy a világ bauxitkészleteinek közel 90%-a felszín közeli, laterites, ezért könnyen kitermelhetõ telepeken fekszik. A mennyiségileg 3% körüli magyar készletek 80%-ban viszont jólrosszul vízzáró karsztkõzetek mélyedéseiben találhatók, s csak mélymûveléssel, zömmel vízbetörésnek kitett bányákból hozhatók felszínre.) Az 1950-es évek autark fejlesztési elképzeléseit követõen 1962 tavaszára az Országos Tervhivatal elkészítette az alumíniumiparra vonatkozó távlati ( ) javaslatait, benne nagyságrendekkel megemelve a timföldtermelést. A tervezés során döntés született a bauxitlelõhelyek megkutatásáról, a bányák nyitási sorrendjérõl, továbbá a Szovjetunióba szállítás miatt szükségessé váló vasúti kapacitás (Záhony) megteremtésérõl is. Hosszú távú, kétoldalú timföld- és alumíniumegyezményeket írtak alá: 1960-ban került pont az 1980-ig szóló magyar lengyel államközi egyezményre, a hazai alumíniumipari vertikum sorsára azonban meghatározó az november 15-én Moszkvában aláírt, ugyancsak 1980-ig érvényes magyar szovjet bauxit alumínium egyezmény volt. Ennek értelmében 1967-tõl a magyar fél évenként növekvõ mennyiségben timföldet szállít a Szovjetunióba, ahonnan ugyancsak évenként emelkedõ mennyiségben alumíniumtömböt kap vissza. A kohósítás értékkülönbözetét a magyar fél mezõgazdasági, élelmiszer-ipari és más ipari termék szállításával vállalta kiegyenlíteni a szocialista piac árain. Az egyezmények alapján megindult a bauxitbányászat és timföldgyártás gyorsított ütemû fejlesztése (Ajka, Almásfüzitõ, Mosonmagyaróvár), valamint a visszaérkezõ alumínium feldolgozási kapacitásának bõvítése. (1970 márciusában a kormány elfogadta az alumíniumipar központi fejlesztési programját, tekintettel olyan kormány- 59

2 programokra is, mint a preferált könnyûszerkezetes építési mód, az autóbuszgyártás, kábelgyártás, csomagolástechnika, radiátor-, edény- és más háztartási tömegcikkgyártás.) De maradjunk a bányászatnál! A szovjet és a lengyel szerzõdések elõfeltétele volt, hogy hosszú távon megfelelõ mennyiségû, minõségû és gazdaságosan kitermelhetõ bauxitvagyon álljon rendelkezésre. A növekvõ igényeket viszont már nem lehetett az elszórt, kis kapacitású bauxitbányákból és a felszín közeli elõfordulásokból biztosítani. Ekkor jelentkezett megoldandó feladatként a mélymûvelésû bányászat vízvédelme. (Könnyû belátni: a vízzel elárasztott munkahelyeken az emberek és az egyre drágább berendezések kerültek veszélybe, s az elsárosodó ércet is csak nagy veszteségekkel lehetett felszínre hozni.) A kedvezõtlen bányászati feltételeket súlyosbította az olajárrobbanások kiváltotta világgazdasági recesszió, ami az 1980-as évek elsõ felében drámai gyorsasággal vetett véget az alumíniumipar diadalútjának. A túlkínálat miatt a világpiacon esett a timföld ára, s ezzel nehezen állta a versenyt a hazai termelés. A romló piaci lehetõségeket tetézte az is, hogy 1980-ban lejárt az addig biztos felvevõpiacot jelentõ szovjet és lengyel kétoldalú egyezmény. (A hivatalos álláspont szerint a mindkét ország számára elõnyös szovjet szerzõdés és kétszeri meghosszabbítása a timföld-alumínium arány Magyarország számára egyre kedvezõtlenebb módosításával nem volt publikus. A tényszerû tájékoztatást nélkülözõ korabeli közvélemény viszont úgy vélte, hogy a magyar ezüst haszna kizárólag a nagy testvért gazdagítja. E vélekedés kapott képi megjelenést Vitézy László 1982-ben készült Vörös föld címû doku-játékfilmjében: a bauxit kiaknázása érdekében szovjet elvtársak és tankok közremûködésével rombolják le a már vörös porfelhõtõl fuldokló, képzeletbeli dunántúli Cserefa falut.) Az iparág nemzetközi dekonjunktúrája egybeesett azzal, hogy itthon mind magasabb döntési szinten értékelték 60 Az országos, majd nemzetközi gyógyüdülõközpontban új szállodák épültek. A Thermal Hotel Aqua Hévízen, 1994 úgy: a bauxit- és timföldtermelés államilag túltámogatott, egyre gazdaságtalanabb tevékenység. (Ám a döntési mechanizmus lassúsága eleve nehézzé tette a világgazdasági változásokból eredõ hatások követését.) Az 1950-es évek vas és acél országa jelszavát nem felejtõ közvélemény és az azt befolyásoló média pedig egyenesen államsegélyen élõsködõ csõdágazat -nak, a posztsztálinista ipari lobbi hagyatékának kiáltotta ki az ágazatot. (Az egymást fölerõsítõ negatív tények pedig megpecsételték a Magyar Alumíniumipari Tröszt és a Nyirád környéki bányák jövõjét.) A gyógyturizmus mint gazdasági tartalék A gyógyturizmus sikeres ágazatnak bizonyult. Karikatúra, Ludas Matyi, július 2. Az 1970-es évek közepétõl a kedvezõ nemzetközi politikai az évi helsinki megállapodás után vagyunk és társadalmi feltételek hozzájárultak a turizmus európai felfutásához. A nyugati jóléti államokban az 1980-as évek elejére kialakult egy széles, tehetõsebb társadalmi réteg, amely jövedelmeit már nem a háború utáni zabálási mániájára költötte, sokkal inkább egészségvédõ kiadásokra. Ekkor váltak divatos jelszavakká a fitnesz, a természetes gyógymódok, s váltak népszerûvé a gyógyüdülések. Célországként Magyarország Európában szinte egyedülálló termál- és gyógyvízkinccsel az idegenforgalom fejlesztéséhez fogott. Saját és külföldi (1979-tõl osztrák szállodaépítési hitellel) forrásokból új, magasabb kategóriájú szállodák épültek (köztük Hévízen, a négycsillagos Thermal Hotel Aqua 1984-ben). A nyugati turisták igényeinek megfelelõen bõvültek a szolgáltatások: éttermek, uszodák, tenisz- és golfpályák, kaszinók (a második ugyancsak Hévízen) stb. létesültek. A belsõ infrastruktúra úthálózat, bolthálózat mellett fejlesztették a határátkelõhelyeket, könnyítették a vízumkiadást, megszüntették a nyugati turisták valutabeváltási kötelezettségét. Az eredmények hamar jelentkeztek: a magasabb fizetõképességû nyugati turisták száma folyamatosan nõtt (az innen érkezõk száma 1988-ban már meghaladta a 6 milliót, az összforgalmon belüli arányuk a korábbi 10-15%-ról 33%-ra emelkedett), a turizmus gazdasági szerepe pedig erõsödött. Az idegenforgalom javára írták, hogy az áruexportnál jóval kedvezõbb forintráfordítású devizatermelõ szféra volt. Így érthetõ, hogy a politikai és állami vezetés egyre inkább számolt a (gyógy)turizmus devizatermelõ képességével, amit az eladósodás útjára sodródott ország külgazdasági egyensúly-javítására fordíthatott. Az idegenforgalmon belül a termálés gyógyturizmus mutatta a legdinamikusabb fejlõdést. (Itt sikerült ugyanis jó áron értékesíteni a gyógyvizet, az orvosi tudást, a szálláshelyet, szolgáltatásokat, a helyi infrastruktúrát s mindezért a vevõ helybe is jött.) 1979 márciusában a kormány határozott az

3 üdülõterület-fejlesztési programról, mások mellett kiemeltnek nyilvánítva a balatoni üdülõkörzet fejlesztését ban pedig az idegenforgalom három területét jelölték meg népgazdaságilag kiemelt célnak: a mûemléki kastélyrekonstrukció, illetve a közepes kategóriájú szállodahálózat kiépítését megelõzve, elsõ helyen a termál- és gyógy-idegenforgalom létesítményeinek fejlesztését. (A termálturizmus pozíciójának erõsödése, az erre való hivatkozás majd tetten érhetõ szûkebb témánk másik szereplõje, a Hévíz-pártiak érvrendszerében is.) Környezeti károk karsztvízcsapolás, vörösiszap Nyirád körzetében (Izamajor, Deáki, Lengyelmajor) jó minõségû, a gyengébb bauxitok feljavítására alkalmas más vélemények szerint emellett titánés galliumtartalma miatt a Szovjetunió számára hadiipari jelentõséggel bíró bauxitvagyon állt rendelkezésre. S jóllehet a lencsék nagy része a karsztvíz alatt helyezkedett el, a MAT a népgazdaság érdekeire (értékes ércvagyon kitermelése, drága bauxitimport elkerülése), nemkülönben a nemzetközi szerzõdési kötelezettségekre hivatkozva ragaszkodott a bányászathoz. Az 1960-as években, a döntések idején azonban még nem voltak ismertek a bányászati vízemelés környezeti következményei. Még a földtanos, hidrogeológus szakemberek sem voltak tisztában azzal, hogy a Dunántúliközéphegység összefüggõ, csapadékutánpótlású fõkarsztvíztárolójának különbözõ célú (bányászat, ipar, vízmû, termál- és más kutak) helyi megcsapolásai három évtized leforgása alatt regionális, mintegy 2500 km 2 -en átlag 40 méteres vízszintsüllyedéssel (depresszió) és a térség vízháztartásánakvízforgalmának teljes átrendezõdésével járnak. (Adatok szerint között a szén- és bauxitbányászat által több térségben összesen kb. 10 milliárd m 3 karsztvizet termeltek ki.) Mint ahogy azt sem tudták ekkor még, hogy a nyirádi bánya a Hévízi-tó (egyik) vízgyûjtõ területén fekszik, így az itteni intenzív bányavízemelés az 1970-es évek végére drámai hatással lesz a tó forráshozamára. A térségben a drasztikus karsztvízszint-süllyedés sokrétû problémakört vetett fel. Sorra apadtak el a karsztvíz természetes túlcsorgói: kiszáradtak a karsztlápok (kapolcsi õsláp), s eltûnt az egykor nagy hozamú, a felszíni kisvízfolyásokat tápláló hideg, majd a langyos források vize (zalahalápi Szentkút-források, tatai Fényes-forrás, Esztergom Sárisáp, Zámoly, Gyepükaján, pápai Tapolca-forrás stb.). Veszélybe kerültek az idegenforgalmilag jelentõs budai hévízforrások, igazolhatóan csökkent a Hévízi-tó hozama, a kiszáradás fenyegette Borgáta kútjait, s megszûnt a csónakázási lehetõség a tapolcai Tavas-barlangban. Víz nélkül maradtak a karsztrendszerre telepített kisebb helyi vízmûvek, fúrt kutak is. A mezõgazdaság szintén károsult, hiszen a talajvízszint süllyedésével közel 120 ezer hektáron csökkent a talaj termõképessége, s a Lesence-patakra települt halastavakat is fel kellett számolni. Fokozatosan megváltozott a karsztés rétegvíz-forgalom is, máig hatóan nem zárva ki az ivóvíz-minõségû karszt elszennyezõdésének forgatókönyvét. A negatívumok mellett voltak jóval kisebb nyilvánosságot kapó kedvezõ hatásai is az egyes helyeken jelentkezõ vízbõségnek. A nyirádi bányavíz jelentõs része például a Marcal vízrendszerén keresztül a Dunába jutott. A Viszló-patakba, innen a Balatonba elfolyó tetemes tiszta víz pedig nemcsak a tó déli medencéje vízminõségét javította (eutrofizálódását késleltette), hanem a patak felsõ folyásánál az ország egyetlen pisztrángos tógazdasága számára is megteremtette a feltételeket. Több százezer kétségtelen, éppen a bányászat miatt víz nélkül maradt ember ivóvíz-ellátását oldották meg: a Nyirádon kiemelt karsztvízre az 1970-es évek elejétõl alapított regionális vízmûvek juttatták el a vizet Tapolca, Sümeg, Csabrendek, Nyirád, Ajka, Pápa és a Nyugat-Balaton környékére, Kincsesbányáról pedig Székesfehérváron és Péten elégítették ki a lakossági és ipari vízigényeket. Míg a bauxitbányászat számlájára a karsztvízszint megbontását írták, a timföldgyártáséra az ugyancsak súlyos környezeti kockázatot jelentõ, nagy tömegben keletkezett vörösiszapot. (A hazai gyártás során minden tonna timföldre 1,2,-1,3 tonna vörösiszap jutott!) A károkat enyhítendõ, használták a zagyot savanyú kémhatású talajok javítására, tégla- és cserépgyártás, cementgyártás adalékanyagaként. S próbálkoztak a vörösiszap másodlagos nyersanyagforrásként való hasznosításával is. A belõle energiaigényes módon kinyert gyenge minõségû vas gazdaságosságát azonban a nyersvas csökkenõ világpiaci ára eleve megkérdõjelezte. A fém gallium kinyerése már nagyobb sikerrel járt, kiváló exporttermékünk volt e piac ben ugyancsak bekövetkezett összeomlásáig. Máig tisztázatlanok, szinte krimibe illõk viszont a hadiipari jelentõségû titán kinyerése körüli történések. Gillemot László akadémikus között folytatott szigorúan titkos kísérleteket, hogy a Nyirád környéki bauxitból, illetve a titándús vörösiszapból fémtitánt állítson elõ. Eredménnyel kecsegtethetett kutatása, amit rövid idõn belül kétszer (1949, 1957) is Kossuth-díjjal honorált a korabeli hatalom. Ám 1958-ban a munkálatok váratlanul félbeszakadtak. Ahogy az Balogh Zoltán volt hévízi kormánybiztos-fõorvos oknyomozásából tudható, a honvédelmi minisztérium a mûegyetem úgynevezett zárt zónájában mûködõ laboratórium-berendezéseit és a teljes dokumentációt orosz katonai kísérettel ismeretlen helyre szállíttatta. (A professzor közvetlen munkatársai szerint a kutatási anyagokat egyenesen a Szovjetunióba vitték, ahol a kikísérletezett technológiát nemcsak a hadászati jelentõségû fémtitán elõállításában, hanem az urándúsításban is hasznosították ) A karsztvíz és a vörösiszap mint környezeti károkozás az egyre kevésbé gazdaságos termelésen túlmenõen súlyosan esett latba az iparág jövõjének megítélésekor, az 1980-as évek közepén. Felvirágzó tófürdõ Európa legnagyobb kiterjedésû meleg vizes, tõzegmedrû gyógytavát, a Hévízi-tavat 2008-ban Magyarország hét legszebb természeti értéke közé választották a tévénézõk. Pedig volt idõszak, amikor sokan már bûzös pocsolyává zsugorodásától tartottak. 61

4 Az 1953-tól Veszprém megyéhez, majd 1979-ben Zalához visszakerült Hévíz az akkor kétszáz éves fürdõhagyományára alapozhatta gyógyturizmusa fejlesztését. Világhírnévnek örvendõ kénes, ásványi anyagokkal dúsuló, enyhén radioaktív vize, nem kevésbé az itt kifejlesztett súlyfürdõ, víz alatti masszázsok és más kezelések révén az ország legnagyobb mozgásszervi-reumás megbetegedéseket gyógyító fürdõhelyévé vált. (A kormány 1965-ben országos jelentõségû gyógyhellyé nyilvánította, 1979-ben pedig a nemzetközi gyógyüdülõközpontok közé sorolta Hévizet.) A gyógyvíz jótékony hatását az 1970-es évek elejéig zömmel a hazai kisebb arányban szocialista országokbeli vendégek élvezhették. Évente több ezren orvosi beutalóval kezeltethették magukat, vagy a szaporodó szakszervezeti (Postás, Bányász, Vasas, MÁV, OKISZ, KISOSZ) és vállala- 62 ti-szövetkezeti üdülõkben (1979-ben 80!) regenerálódhattak. Joggal mondhatjuk: Hévíz ekkor a dolgozó nép fürdõhelyévé vált. Az 1970-es évek közepétõl aztán, az idegenforgalom központi fejlesztési törekvéseivel párhuzamosan, a nyugati turisták (fõként osztrákok, németek) is kezdték felfedezni a tavat. Évente több százezer hazai és külföldi vendég kereste fel a települést, jóllehet az akkori infrastrukturális, bolti és vendéglátóipari hálózat messze elmaradt a kívánalmaktól. A legégetõbb gondon, a krónikus üdülõ- és szállodahely-hiányon az állami szektor a meglevõ épületek bõvítésével, korszerûsítésével, új gyógyszállók, szanatóriumok építésével, 1988 tavaszán pedig egy négycsillagos gyógykemping nyitásával igyekezett enyhíteni. A bizniszbe bekapcsolódtak a községbeliek is, akik rájöttek: az idegenforgalom és a vendéglátás jóval jövedelmezõbb megélhetési forma lehet számukra, mint a mezõgazdaság vagy a környékrõl egyébként hiányzó ipar. Nem kis irigységtõl kísérve, százával épültek az új, többszobás családi házak, kacsalábon forgó apartmanok, bennük a legális fizetõvendégszolgáltatás keretében kiadott, de még inkább szívességi szobahasználatnak titulált szálláshelyekkel ban már 750 család foglalkozott hivatalosan szobakiadással, de szinte minden második kerítésre, házkapura kikerült a Zimmer frei tábla, s a famíliák nyaranta inkább kazánházakban, garázsokban, sufnikban húzták meg magukat, ha szállást keresõ vendég kopogtatott az ajtón. A bányászati vízemelés leállítása után regenerálódik a Hévízi-tó. A vízelvezetõ csatorna újra tavirózsákkal Az 1980-as évek közepéig úgy tûnt, hogy az üdülõhely töretlenül fejlõdhet. A nyári napokon-hétvégeken autók kígyóztak a Hévízre vezetõ utakon, a buszpályaudvarra menetrendszerû járatokkal özönlöttek a látogatók, mind több nyugati autó állt a szállók körüli parkolókban, a magánházak udvarain, az utcákon magyar szó vegyült idegennel. A takaros vendéglõk, cukrászdák mellett megéltek a házi kifõzdék, bögrecsárdák, vevõre találtak a környékbeli kiskertek terményei s persze virágzott a privát valutaváltás. Felhõk gyülekeztek azonban a tó fölött. A nyirádi vízemelések nagy ütemû növekedése nyomán között a tóforrás hozama rohamosan csökkent: az 1950-es évekbeli átlag 517 helyett 1983-ban már csak liter/perc víz került a tóba. A víz lassabban cserélõdött (az egykori 2-2,5 nap helyett 4-5 nap alatt), jobban kitéve a levegõ hûtõ hatásának. Így viszont mérséklõdött a tó hõfoka (32-rõl 28 o C-ra), romlott a vízösszetétel, a pangó vízterekben megindult az algásodás, s mindezek nyomán szûkült a gyógyításra még alkalmas tófelület nagysága és napok száma. Vagyis: veszélybe került a tó terápiás hasznosíthatósága. Hévíz hõvize a bányászat karsztvize A két érdek ütközése küszöbön állt. Úgy tûnik, az 1980-as években a felsõbb szervek Hévíz problémáját inkább az alumíniumipar szemszögébõl, annak részkérdéseként kezelték (a nyirádi bauxitbánya fenntartása kulcskérdés volt a hazai aluipar számára). Nem beszéltek nyilvánosan a problémáról, s a politikai döntés sem született meg. Az Állami Tervbizottság 1983 novemberében, majd 1985 januárjában ugyan kinyilvánította: a nyirádi bauxitbányászat gyorsított fejlesztését az érintett térség természeti értékeinek védelmével összhangban kell elõkészíteni (azaz a két kincs együttélését még lehetségesnek tartották) de a gyorsításhoz a pénzt csak 1986-ban kapta meg a MAT. Az alkudozás eredetileg csak az ipari és egészségügyi tárca között szintén évekig húzódott. A MAT-ra bízták a tó állapotjavítását célzó mûszaki megoldások kidolgozását-kivitelezését is. A bányavállalat kényszerû önmérsékletet tanúsítva elõbb csökkentette a vízemelést (jelentõs ércmennyiséget veszni hagyva), s a nyirádi bánya bezárásának idõpontját 1997-rõl 1993-ra hozta elõre. A tómentést célozták helyi vízpótlási kísérletei is (fóliafüggönnyel terápiás szektort alakítottak ki a gyógyító tevékenység biztosítására; a meder- és a forrásbarlang ismételt tisztítása; a forráshozam növelését célzó 11 hónapos tóvízszintcsökkentés) ám egyik sem hozta meg a szakemberek és fürdõvendégek által remélt eredményeket. Ráadásul a mérnökileg korrekt eljárást, a vízszintcsökkentést nem várt mellékhatások kísérték: átmenetileg eltûntek a tavirózsák, pusztultak a halak, a fürdõzõk a felkavarodó, iszapos víz miatt háborogtak. Hévízen rémhírek kaptak lábra, a gyógykórház vezetõi akik közben terveket készítettek a fejlesztésekkel önfinanszírozhatóvá tehetõ, sõt

5 valutatermelésre alkalmas gyógyításra katasztrófát emlegettek. A helyiek szerint a helyzeten Hévíz hátrányára tovább nem lehet kísérletezni, inkább a bányászatban kell új technológiákkal és kevésbé vízveszélyes bányák üzembe vonásával megoldást találni. A tó körüli alkudozásban patthelyzet alakult ki, s már kormányzati szinten kellett a problémával foglalkozni. Grósz Károly áprilisi Zala megyei látogatásakor Hévízen is tájékozódott. A pártfõtitkár-miniszterelnök megerõsítetve, hogy a gazdaságpolitika már egyik húzóágazatként tekint az idegenforgalomra az egymás ellen ható érdekek: a bányászat mellett a gyógyturizmus, sõt a színvonalas egészségügy egyenrangúságát és reális kompromisszumát emlegette. A tóvédõk megnyugtatását célozta 1988 májusában Maróthy László környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter egy képviselõi kérdésre a parlamentben adott válasza is: kormányzati fórumokon tárgyalják a karsztvíz sorsát, a vízemelés csökkentését. (Maróthy 1987-ben, még a területet felügyelõ miniszterelnök-helyettesként a bauxitbányászat fejlesztését támogatta.) A megalapozott döntéshez rendelkezésre állt az MTA szakvéleménye is. A tudományos testület fõtitkára, Láng István a környezetvédelmi miniszterhez 1988 májusában írt levelében leszögezte: A bányászat e térségben nehéz körülmények között, világviszonylatban pedig a marginális gazdaságosság szintjén folyik. A reális önköltség magas értéke, illetve az esetleges olcsó import konkurenciája miatt a térségi bauxitbányászat elõbb vagy utóbb gazdasági problémák elé néz. A két tevékenységet egybevetve figyelembe véve a Hévízi-tóra»települt«3600 foglalkoztatottat is népgazdasági szempontból már jelenleg a Hévízitó megvédése, állapotának javítása a fontosabb. Döntés ekkor sem született. Felelõtlen halogatásként értelmezve ennek hiányát, a hévíziek 1988 májusában tóvédõ egyesületet alakítottak, január eleji, a miniszterelnökhöz címzett memorandumukban pedig döntést követeltek, hogy semmiképpen se lehessünk egy hibás-hamis gazdaságossági számításokkal manipuláló technokrata lobby áldozatai. E napokban a hévízi tanács szintén levélben fordult a kormányhoz, hogy a sokmilliárdos, közvetlen veszélyben levõ érték megmentése érdekében hozzon sürgõs és határozott intézkedést, aláírásgyûjtési A hét magyar természeti érték egyike: a Hévízi-tó és fürdõépülete légi felvételen akcióval nyomatékosítva álláspontját. A vízügyi kormányzat erre helyben tartott sajtótájékoztatón gyors szelepkiengedésként megerõsítette: Hévíz megmentése érdekében a térségben folyó bányászati vízemelés korlátozása jelenthet hatékony védelmet. A kenyerét féltõ, több mint húszezres alumíniumipari munkásság és a bauxitbányászok 1500 képviselõje viszont január 23-án az ajkai sportcsarnokban tartott rendkívüli nagygyûlésen állt ki a bányászat mellett, s ugyancsak nyílt levelet fogalmaztak a kormányfõhöz. A forró hangulatú gyûlésen többen úgy vélték: mesterségesen felkorbácsolt közhangulattal két húzóágazatot ugrasztottak össze, s a bõs nagymarosi vízlépcsõ körüli ütközések árnyékában a gazdasági helyett politikai döntés készülõdik ügyükben. A két tûz közé került kormányzat február 19-én négy miniszterét Csehák Judit egészségügyi és szociális, Berecz Frigyes ipari, Beck Tamás kereskedelmi és Maróthy László zöldminisztert küldte helyszíni szemlére Nyirádra és Hévízre. A továbbra is erõteljesen eltérõ tárcaérdekek között döntés persze nem született, helyette jött ismét a bizottságosdi még ha öt szakértõi albizottság formájában is. Az érdekegyeztetés, sõt az egész magyar közállapotok kritikájaként értékelt látogatást április elején újabb rendkívüli hévízi tanácsülés követte, ahol a tavat jelképesen a magyar nemzet védelme alá helyezték, s békés tiltakozásra hívták a lakosságot. A demonstrációra április 17-én került sor. A tóvédõkkel, a gyógykezeltekkel, a tanácsiakkal együtt meneteltek a megyei pártbizottság, a KISZ, az MDF helyi csoportja, a környezõ települések, illetve az országos környezetvédelmi csoportok képviselõi-tagjai. A magasba emelt transzparenseken pedig a természetvédelmi jellegûek mellett: A mulandó bánya vagy az örök tó? politikai jelszavak is fel-feltûntek: Magyar peresztrojka hévízi katasztrojka? ; A bauxit is vörös, ezért nem kell nekünk ; MiG-re kell a bauxit? ; Hévíz a mienk, a kormány nem. A kormánydöntés gazdasági és környezetvédelmi szempontokat mérlegelve három nap múlva megszületett. A tó megmentése érdekében elrendelte a gyorsított ütemû bányabezárást. A hévíziek fellélegezhettek. A vesztes fél viszont az azonnal jelentkezõ mûszaki-kárelhárítási, importbeszerzési nehézségek mellett Miskolchoz, Ózdhoz hasonló nagyságrendû évekre, évtizedre megoldatlan szerkezet-átalakítási, foglalkoztatásiszociális problémákkal szembesült. A címben feltett kérdésre tehát ma sem adható egyértelmû fekete-fehér, igennem válasz BURUCS KORNÉLIA Ajánló irodalom A hévízi csoda tó. Hévíz, 1994.; Balogh Zoltán: A Hévízi-tó kálváriája egy orvos szemével. I III. köt. Bp., 2006., 2007., 2010.; Bán Károly: Meztelen-e a milliárdos király? Riportkönyv Hévíz Nyirád polgárháborújáról. [Bp. 1989]; Bányászati karsztvízszintsüllyesztés a Dunántúli-középhegységben. (Szerk. Alföld László Kapolyi László.) Bp., 2007; Szarka Lajos: Tüntetés a tóért. Hévíz,

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JELENKA GYÖRGY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JELENKA GYÖRGY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JELENKA GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2008. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. SARUDI

Részletesebben

Tar talom Bevezetés 1 Történeti előzmények 2 6 Szabadulás egy kéretlen örökségtől 6

Tar talom Bevezetés 1 Történeti előzmények 2 6 Szabadulás egy kéretlen örökségtől 6 Tartalom 1 Bevezetés 1 Történeti előzmények 2 A Metallochemia ipari létesítmény élettörténete 2 A hazai színesfém-bányászat és a Metallochemia 3 A gyár története 1956 után 4 A környezetszennyezés felismerésének

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE Az országos terv háttéranyaga Közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 1 Bevezetés Jelen dokumentum

Részletesebben

A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata

A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal megbízásából és támogatásával A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata GKI Gazdaságkutató Rt. 2004. április GKI

Részletesebben

5-6-7-8. A budapesti utazás kiállításon is kínálják magukat. Végre befagyott a Balaton (Gyarmati László felvétele) 14-24. oldal

5-6-7-8. A budapesti utazás kiállításon is kínálják magukat. Végre befagyott a Balaton (Gyarmati László felvétele) 14-24. oldal B A L A T O N I XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012 FEBRUÁR ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA 3 Interjú a Veszprém megyei Közgyûlés elnökével 5-6-7-8 Polgármesteri összegzések 11 Világos mégis csatlakozik

Részletesebben

Kazincbarcika zsákutca vagy útelágazás?

Kazincbarcika zsákutca vagy útelágazás? Kazincbarcika zsákutca vagy útelágazás? Budapest 1995 Készült: A Kazincbarcika Városi Önkormányzat megbízásából a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Budapesti Osztályán Szerkesztette:

Részletesebben

Regionális tanulmány

Regionális tanulmány Regionális tanulmány Magyarország PP9 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) PP17 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. június 30. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Alapadatok...

Részletesebben

Szakdolgozat. Topfer Éva 2012.

Szakdolgozat. Topfer Éva 2012. Szakdolgozat Topfer Éva 2012. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Balatonboglár helye és szerepe a balatoni turizmus történetében Belső konzulens: Dr. Urbán László Tudományos főmunkatárs

Részletesebben

A hazai szállodaipar helyzetének értékelése

A hazai szállodaipar helyzetének értékelése A hazai szállodaipar helyzetének értékelése 2007 2012 A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének helyzetértékelése és javaslatai a magyar szállodák válságból való kilábalására 2012 október 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 3. szám 2004. szeptember FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó: Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szakdolgozat A Mórahalmi egészségturizmus kialakulása, fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv 2013. február Tartalom 1 Vezetői összefoglaló... 2 2 Bevezető... 4 3 Helyzetkép... 4 3.1 Szenek... 5 3.1.1 A szénvagyon potenciál nemzetgazdasági

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.

A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. Ikt. sz.: MB/24-1/2012/KE KE-2/2012. sz. ülés (KE-4/2010-2014. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Kertészeti albizottságának 2012. március 13-án, kedden, 13 óra 43

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA I. kötet Helyzetértékelés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

VÍZGAZDÁLKODÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 181 VÍZGAZDÁLKODÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN Glatz Ferenc (MTA Társadalomkutató Központ) 1 Vezetõi összefoglaló 1. A víz: 2008 2009 A 2008. évben a víz szerepe a világgazdasági és természeti válságok következtében

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Versenyképesség elemzés: fogalmi körüljárás, hazai esélyek

Versenyképesség elemzés: fogalmi körüljárás, hazai esélyek Farkas B. Lengyel I. (szerk.) 2000: Versenyképesség regionális versenyképesség. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei. JATEPress, Szeged, 218-234. o. Versenyképesség elemzés: fogalmi körüljárás, hazai

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Magyar

Részletesebben

Önkormányzatok: teljesen tiszta lappal!

Önkormányzatok: teljesen tiszta lappal! 2013 TÉLI SZÁM KÖZÉLET GAZDASÁG KÖRNYEZETVÉDELEM E-ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓ A Kormány minden adósságot átvallalt Önkormányzatok: teljesen tiszta lappal! (Írásaink a 3 9. és a 18. oldalon) GAZDASÁG Nagy

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda

Részletesebben

ÚJJÁÉPÍTÉS A BEREGBEN

ÚJJÁÉPÍTÉS A BEREGBEN ÚJJÁÉPÍTÉS A BEREGBEN ELÕSZÓ Ez az összeállítás korántsem ad teljes képet a 2001-i beregi árvízrõl és az azt követõ helyreállításról. A munkákban résztvevõkkel készített néhány beszélgetés mégis alkalmas

Részletesebben

A magyar vircsaft A Kádár-kori idegenforgalom sajátosságai

A magyar vircsaft A Kádár-kori idegenforgalom sajátosságai SLACHTA KRISZTINA A magyar vircsaft A Kádár-kori idegenforgalom sajátosságai A magyarországi idegenforgalom sajátosságai, kivételes helyzete több különböző tényező összeadódásának következménye volt a

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL NEM A VÍZ NEMLÉTE A BAJ, DE AZ, HOGY OTT NINCS ELÉG VÍZ, HOL KELLENE, MIDŐN OTT, HOL SEMMI HASZNA, ELÉG TÁN MÉG SOK IS VAN (GR. SZÉCHENYI) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL,

Részletesebben

A természeti erőforrások fenntartása

A természeti erőforrások fenntartása A természeti erőforrások fenntartása Pálvölgyi Tamás ** (Szerk.) - Csete Mária * - Harazin Piroska * - Szendrő Gábor * * Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ** Env-in-Cent Kft. Budapest, 2011.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai üzleti ismeretek szakirány MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GAZDASÁGI- KERESKEDELMI KAPCSOLATAI

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005.

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005. ICEG VÉLEMÉNY XXII Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 4 I. Írország 5 II. Olaszország 10 III.

Részletesebben

Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. Megrendelő Káli Sándor polgármester. Készítették:

Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. Megrendelő Káli Sándor polgármester. Készítették: Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelő Káli Sándor polgármester Készítették: Bodonyi Csaba DLA építész, generál tervező Bodonyi Építész Kft. Huszti Gábor területfejlesztési szakértő,

Részletesebben

Béla Tomka Gazdasági növekedés és fogyasztás Magyarországon a 20. században [Economic growth and consumption in Hungary in the 20th century] Korunk,

Béla Tomka Gazdasági növekedés és fogyasztás Magyarországon a 20. században [Economic growth and consumption in Hungary in the 20th century] Korunk, Béla Tomka Gazdasági növekedés és fogyasztás Magyarországon a 20. században [Economic growth and consumption in Hungary in the 20th century] Korunk, vol. XXI, (2010), no. 4, 30-45. TOMKA BÉLA GAZDASÁGI

Részletesebben