Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 7632 Pécs Malomvölgyi u. 1/b. ANYAG-, KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI ÉS RAKTÁROZÁSI S Z A B Á L Y Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 7632 Pécs Malomvölgyi u. 1/b. ANYAG-, KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI ÉS RAKTÁROZÁSI S Z A B Á L Y Z A T"

Átírás

1 Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 7632 Pécs Malomvölgyi u. 1/b. ANYAG-, KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI ÉS RAKTÁROZÁSI S Z A B Á L Y Z A T Szerzõ: Sándor Miklós Szenjainé Ónodi Nóra Érvényes: március 01 tõl Felülvizsgálva: október 30. Módosítva: február 26. (4. sz. melléklet) Módosítva: február 23.

2 1. Az anyag- készletgazdálkodás fogalma, tartalma 1.1. Fogalma Anyag(készlet) gazdálkodáson azon teendõk folyamatát kell érteni, amellyel az intézmény tevékenységének végzéseihez szükséges anyagokat (anyagi forgóeszközöket) meghatározott idõre és helyen, az elõírt minõségben és mennyiségben biztosítja a gazdálkodás céljaihoz igazodó mértékû készletállomány betartásával. Az anyag(készlet) gazdálkodás az intézmény tevékenységének végzéséhez szükséges anyagi- mûszaki ellátásnak egyik részterületét képezi. Az anyaggazdálkodásnak komplexen kell részt vennie az intézmény alap- és vállalkozói tevékenységeinek megoldásában, ennek során igazodni kell az intézmény általános pénzügyi helyzetéhez és költségvetési tervben meghatározott feladatai nagyságrendjéhez és összetételéhez Tartalma Az anyaggazdálkodás tartalmilag az intézmény tevékenységei folytatásához szükséges, valamint a költségvetési évben szükségessé váló anyagféleségekkel kapcsolatos ellátási, készletezési és gazdálkodási feladatokat foglalja magában. Az anyagi forgóeszközökkel kapcsolatban a következõ teendõk folyamatszerû összehangolását kell megvalósítani az intézmény anyaggazdálkodási tevékenységének.? Elõkészítés: az egyes tevékenységgel kapcsolatos anyag-szükségleti, majd ennek alapján készlet- és beszerzési terv készítése. (Minimális készlet, folyó készlet)? Végrehajtás: magában foglalja a beszerzési tevékenységet, a megrendeléseket, valamint a szállítási szerzõdések megkötését. Ugyancsak a végrehajtás során kerül sor a következõ részmûveletekre: a./ anyagok beszerzéséhez pénzeszközök biztosítása, b./ anyagok átvétele, minõségellenõrzés, c./ saját tevékenység során visszanyert anyagokkal való gazdálkodás, d./ feleslegessé, ill. csökkent értékûvé vált készletek hasznosítása, e./ feleslegessé, ill. csökkent értékûvé vált készletek selejtezése, 2

3 f./ raktározás, tárolás, g./ anyagmozgatás, szállítás, h./ vagyonvédelem.? Nyilvántartás és ellenõrzés: magában foglalja a megrendelések és a szállítási szerzõdések nyilvántartását és teljesítésük ellenõrzését. Másik fõ terület az anyagmozgások bizonylatolása az anyag- készlet nyilvántartások és anyagstatisztikák vezetése.? Anyaggazdálkodás és elemzés: a következõ teendõk rendszerezését foglalja magában: a./ átlag készletszintek alakulásának elemzését, b./ a készletek forgási sebességének vizsgálatát, c./ a készletnormák tervekhez igazodó kialakításának és betartásának ellenõrzését, d./ az anyagköltségek alakulásának vizsgálatát, és elemzését Fogalmak Az elõzõekben leírt teendõk az anyag(készlet) gazdálkodás egységes rendszerét alkotják. A befektetett és forgó eszközök meghatározását a Számviteli politika tartalmazza. Kis értékû készleteknek minõsül az egy éven belül felhasználásra kerülõ eszköz, illetve a Ft egyedi beszerzési ár alatt megvásárolt eszköz. 2. Az anyag- és készletgazdálkodás munkafolyamatainak rendszere 2.1. Elõkészítési feladatok Az anyagféleségek egységesen azonosító nyilvántartási rendszerének megszervezése A beszerzett, raktározott, felhasznált, ill. értékesített anyagokat, készleteket egységesen azonosító módon kell jelölni. Ezeket a jelöléseket az egységes kezelés érdekében az anyagokkal, készletekkel kapcsolatban mindennemû adatlapon, nyilvántartásban vagy bizonylaton azonosan kell alkalmazni. Az egységes számjel-rendszer mellett az anyagokat, készleteket különbözõ megfontolások alapján csoportokra kell bontani. Anyagok és készletek nyilvántartási rendszere 5. sz. melléklet Kisértékû tárgyi eszközök nyilvántartási rendszere 6. sz. melléklet 3

4 2.2. Az anyag(készlet)gazdálkodás végrehajtási feladatai A beszerzések lebonyolítása A Pénzkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelõen Az anyagátvétel mennyiségi és minõségi ellenõrzése Az anyag átvétele alapvetõen kétféle formában történhet:? a szervezetünk által megjelölt címre a szállító leszállítja a megrendelt anyagféleségeket (közvetett átvétel),? a szállító (eladó) telephelyén (boltjában) a szervezetünk saját vagy bérelt gépjármû igénybevételével maga gondoskodik az anyagok átvételérõl és szállításáról. (közvetlen átvétel). A szállítóknak vagy eladóknak gondoskodniuk kell arról, hogy az általuk leszállított vagy átadott anyagféleségeket az azonosításhoz alkalmas jelzésekkel és vámtarifaszámokkal ellássák, továbbá minõségi tanúsítványokat, illetõleg amennyiben szükséges írásbeli tájékoztatókat mellékeljenek az átadott anyagféleségekhez. Az intézmény anyagbeszerzéssel megbízott dolgozója: Andor Árpád anyagbeszerzõ, gépkocsivezetõ Az anyagbeszerzõ az általa közvetlenül átvett anyagféleségeket azonnal köteles ellenõrizni. Az ellenõrzés során meg kell állapítania, hogy azok megfelelnek-e a szabványok szerinti minõségeknek, továbbá, hogy mennyiségileg, illetve minõségileg megfelelnek-e a követelményeknek. A rendben beérkezett és átvett szállítmányt az okmányok alapján anyag-bevételezési bizonylattal szabályszerûen be kell vételezni. Külsõ szállító által történt leszállítás esetén az anyagféleségek átvételénél nem kell ellenõrizni a szállítmány azon minõségi adatait, amelyek a szállító írásbeli mellékleten tanúsított, továbbá amelyekre jótállási kötelezettséget vállat. Csomagolt anyagok átvételénél amennyiben a csomagoláson külsérelmi nyomok nem látszanak és a mennyiségi, valamint a minõségi ellenõrzésre csak a kicsomagolás után kerül sor, a szállítmány kísérõ okmányaira ezen tényt rá kell vezetni. Ha a beszállított anyagféleségek átvételénél akár mennyiség, akár minõségi hiányosságok állapíthatók meg, ezekrõl a szállítást végzõ meghatalmazottjának jelenlétében kármegállapítási jegyzõkönyvet kell felvenni. 4

5 A jegyzõkönyvnek a következõket kell tartalmaznia:? a felvétel helye és ideje,? a jelenlévõ személyek neve és a jegyzõkönyv felvételekor betöltött szerepük,? a szállító és az átvevõ megnevezése,? a fuvarlevél, a szállítólevél kelte és száma,? a szállítmány pontos megérkezésének idõpontja, s azóta alkalmazott õrzés módja és helye, - a megszemlélt szállítmány megnevezése, vámtarifaszáma, tényleges bruttó és nettó súlya,? a szállítmány átvizsgálásakor felmért mennyiségi és minõségi adatait, valamint ugyanezek vonatkozásában a kísérõ okmányokban a szállító által feltüntetett adatok,? a csomagolás leírása,? mennyiségi hiány esetén: ennek mértéke, a feltehetõ ok megjelölésével (romlás, kopás, törés, egyéb stb.),? a hiány észlelésének körülményeit, és a kár nagyságát,? minõségi hiány esetén: pontos leírását, a valószínûsíthetõ okokat és a felmerült kár nagyságát, - az átvevõ nyilatkozatát, hogy a szállítóval vagy a fuvarozóval szemben milyen igényeket és milyen nagyságrendben kíván érvényesíteni,? a jelenlévõk aláírását,? az esetleges ellenvéleményeket. A jegyzõkönyvet a szükséges példányszámban el kell készíteni és azokat az érdekelteknek el kell juttatni egy-egy példányban (szállító, fuvarozó, átvevõ raktár, könyvelés, esetlegesen jelen lévõ polgármesteri hivatali dolgozó). A hiányosságok megállapítása után a szállítmányt a jegyzõkönyvben foglaltak szerint szabályszerûen be kell vételezni és gondoskodni kell tárolásáról Raktározási tevékenység A raktározás alapvetõ célja, hogy az intézmény tevékenységei folytatásánál felhasználásra kerülõ anyagokból a szükséges mennyiségeket az elõírt minõségben a megadott, ill. a tervezett idõre biztosítsa. A raktár olyan nyitott, zárt vagy félig fedett tároló helyiségek együttes elnevezése, amelyekben a gazdálkodás zavartalan mûködéséhez szükséges anyagokat és eszközöket tárolja a gazdálkodó szervezet Az átvett anyagok raktározása Az anyag-bevételezési bizonylat kiállításával bevételezett anyagot a raktári rend szerinti megfelelõ tároló helyen kell elhelyezni. A raktári szakosítást, az anyagféleségek körét a raktári tevékenységet felügyelõ gazdasági vezetõ a raktár vezetõ véleményének figyelembevételével határozza meg, szem elõtt tartva a következõ motiváló tényezõket: 5

6 ? a raktári terület lehetõ legjobb kihasználása,? az anyagféleségek átvételével, kezelésével és kiadásával kapcsolatos munkamûveletek gyors, zökkenõmentes, elõírásszerû lebonyolítása,? a készletnormák betartásának ellenõrzése,? a munka- egészség- és tûzvédelmi elõírások betartása,? az anyagféleségekben keletkezõ mennyiségi és minõségi károk elkerülésének lehetõségei Raktári szakosítás Az egyes anyagféleségek raktározásának módját azok minõségvédelmi és biztonságtechnikai igénye határozza meg. Ennek megfelelõen a raktári szakosításnak alapvetõen két irányát különböztetjük meg. a.) Zárt raktári helyiség Zárt raktári helyiségben kell megoldani minden olyan anyagféleség tárolását, amelyek érzékenyek az idõjárás hatásaira, illetõleg amelyeknek zárt helyen történõ tárolását vagyon vagy egyéb védelmi szempontok indokolják (értékes alkatrész, méreg stb.) Ugyancsak zárt helyiségben kell raktározni a környezetre veszélyes anyagféleségeket (gyógyszer, vegyszer stb.) Az eltérõ fizikai, kémiai tulajdonságú, illetõleg eltérõ halmazállapotú és egyéb különbözõ mûszaki paraméterekkel rendelkezõ anyagféleségek tárolására legalább a következõ sajátos anyag- és készletcsoportokat kell kialakítani:? vegyszerek, mérgezõ anyagok,? textíliák,? karbantartási anyagok, ( Tárolásuk megoldható egy helyiségben, de célszerû fakkok szerinti elkülönítésük, ilyenek: villanyszerelési, vízvezeték-szerelési, egyéb építési, gépkocsi alkatrészek, kézi szerszámok stb. Célszerû külön helyiségben tárolni a bontott, használt anyagokat és eszközöket. Külön kell tárolni az akkumulátorokat és gépi zsírokat.)? taneszközök, b.) Szabadtéri tárolás Szabadtéri tárolásban elhelyezhetõk a következõ anyagféleségek:? magas és mélyépítési anyagok, betonelemek, amelyek minõségére az idõjárás nincs hatással,? fa, vas alapanyagú termékek, alkatrészek,? azok a tüzelõanyagok, szóróanyagok, amelyek szabadban történõ tárolása esetén az idõjárás hatására nem károsodnak. 6

7 A raktári rend A raktárban csak az oda beosztott dolgozók tartózkodhatnak, illetõleg átmenetileg a beszállítást végzõ dolgozók. Minden raktározott anyagféleséget fejlappal (címkével) kell ellátni. A fejlapon legalább a következõket kell feljegyezni:? az anyagszámot,? az anyag pontos megnevezését, méretét, mennyiségi egységét,? a minõségmegõrzés, szavatosság idõpontját. A raktárba beérkezõ és az ott tárolt készletekrõl, az azokban bekövetkezõ változásokról naprakész nyilvántartást kell vezetni. Csak mennyiségi nyilvántartása kötelezõ. A raktári készletnyilvántartó karton szabványszáma B.Sz.Ny A nyilvántartó kartonon legalább a következõket kell feltüntetni:? vámtarifaszám, anyagszám,? pontos megnevezés, minõség, mennyiség,? nyilvántartási ár,? készletnorma (minimum-maximum)? anyagmozgás kelte, bizonylat száma, változás mértéke. Az egyes anyagféleségek raktározásánál megkülönböztetõ jelöléseket kell alkalmazni. a./ Környezetre veszélyes készletek - tûzveszélyes anyagok - mérgezést okozható anyagok. A tûzveszélyes anyagok tárolását az erre a célra külön kijelölt, hermetikusan elzárható területen vagy épületrészben a tûzvédelmi elõírások szerint kell megoldani. A mérgezést okozható anyagokat biztonsági zárral ellátott méregszekrényben, vagy szellõztethetõ méregkamrában kell tárolni. b./ Csökkent értékû készletek A számviteli törvény elõírásai szerint kell meghatározni a csökkent értékû készletek körét. Ennek alapján azokat a készleteket, amelyek a raktározás során minõségi károsodást szenvedtek vagy külsõ hatás miatt vesztettek az értékükbõl, de még használhatók, le kell értékelni. A különbözeteket el kell számolni a készletértékek módosításával egyidejûleg. c./ Feleslegessé vált készletek Azokat az anyagféleségeket kell feleslegessé vált készletekké minõsíteni, amelyek teljes értékûek, az anyag készletnormát meghaladják és felhasználásra legalább 10 éve nem kerültek. 7

8 d./ Egyéb megkülönböztetések? Idegen eredetû, tulajdonú készletek, amelyek nem terhelik a készletértéket, ezeket a raktárban elkülönítetten kell tárolni, és a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott adatokkal kell nyilvántartani.? Elõfordulhat, hogy egyes anyagok már leszállításra kerültek, de a hozzájuk tartozó okmányok még nem érkeztek meg. Az ilyen beérkezett anyagokat a szabályszerû átvétel idõpontjáig elkülönítetten kell tárolni. 3. Az anyag(készlet)gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási, bizonylatolási feladatok 3.1. Az anyagok csoportosítása a számviteli törvény alapján Az anyagok csoportosítását a számvitelrõl szóló évi C. törvény alapján, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet figyelembe vételével kell végrehajtani. A csoportosítást elsõdlegesen az intézmény Számlarendje, illetve Számviteli politikája alapján kell elvégezni A vásárolt készletek elszámolásakor alkalmazható árak A vásárolt készletek értékelését az értékelési szabályzatban elõírtak szerint kell elvégezni. A bekerülési (beszerzési) érték? az engedményekkel csökkentett, a felárakkal növelt vételárat,? a szállítási és rakodási,? alapozási,? szerelési,? üzembe helyezési,? beszerzéssel kapcsolatos közvetítõi költségeket, továbbá? a bizományi díjat,? a beszerzéshez kapcsolódó adókat (a beszerzéskor fizetett fogyasztási adót, jövedéki adót),? a vámterhet (vámot, vámpótlékot, vámkezelési díjat) foglalja magában. A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi továbbá az eszközök beszerzéséhez szorosan kapcsolódó? az elõzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó (csak tételes!),? a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj,? egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj, szakértõi díj),? a vásárolt vételi opció díja, 8

9 ? az eszköz beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitel, kölcsön * felvétele elõtt fizetett bankgarancia díja, * szerzõdésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési díj, folyósítási jutalék, a hitel igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási jutalék, * szerzõdés közjegyzõi hitelesítésének díja, * felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, a raktárba történõ beszállításig terjedõ idõszakra elszámolt (idõszakot terhelõ) kamat. A bekerülési (beszerzési) érték részét képezõ, az elõzõekben felsorolt tételeket (ideértve az importbeszerzéseket is) gazdasági esemény megtörténte után a pénzügyi rendezéskor kell számításba venni a számlázott, a kivetett összegben. A beszerzési költségnek (árnak) nem része a levonható elõzetesen felszámított általános forgalmi adó Értékelési eljárások Egyedi beszerzési ár Alkalmazása akkor célszerû, ha az értékelendõ készletfajta egy beszerzésbõl származik, így az adott készlethez konkrét beszerzési ár kapcsolható Az anyagok és készletek analitikus nyilvántartásának, illetõleg a raktári készletek bizonylatolásának rendje Általános szabályok A készletváltozásokról bizonylatot kell kiállítani. A készletváltozások bizonylatai szigorú számadásra kötelezett bizonylatok. Ez azt jelenti, hogy a bizonylatokat elõre sorszámozzák, így még az esetleges elrontott példányokkal is el kell számolni. A bizonylatok szabályszerû felhasználását tehát idõszakonként ellenõrizni kell. Az ellenõrzést a kincstárnok végzi szúrópróbaszerûen, legalább hat havonta. Az anyagokkal kapcsolatos gazdasági események (növekedések, csökkenések) olyan okmányokon kell alapulniuk, amelyek a készletváltozás (készletmozgás) legfontosabb adatait tartalmazzák. Ezeket az okmányokat anyagkönyvelési bizonylatoknak nevezzük. A készletnövekedés esetei? beszerzés, bérmunkából visszaérkezés,? anyag visszavételezés: a korábban kivételezett anyagok egy része visszakerülhet a raktárba,? saját elõállításból származó készlet állományba vétele, pl. szakmunkásképzõ intézetben bérmunkában készült eszköz,? leltári többlet. 9

10 A készletcsökkenés esetei? anyag-kivételezés: célja lehet felhasználás, bérmunka, visszáru, anyagátadás,? kiselejtezés: a rendeltetésszerûen már fel nem használható és el nem adható készleteket le kell értékelni és hulladékértéken kell nyilvántartani,? leltárhiány,? készlet leértékelés. A raktári bevételezések bizonylatolásának folyamata A szállítótól megérkezett anyag az elõírt szakosítás szerinti mennyiségi és minõségi átvétel után a bevételezés mûveletével egyidejûleg a tároló helyre kerül. A tároló helyeken az anyagokat eredeti csomagolásban kell elhelyezni, hogy a rajta lévõ hivatalos feljegyzésekbõl meg lehessen állapítani az anyagok fajtáját, méretét, és egyéb jellemzõjét. Raktárakból anyagféleségeket kizárólag az utalványozásra feljogosított dolgozó aláírásával ellátott bizonylat ellenében, az átvétel igazoltatása mellett szabad kiadni. Az anyagutalványozásra jogosultak körét az intézmény vezetõje határozza meg. A jogosultak nevét tartalmazó jegyzéket a raktári helyiségekben vagy irodában jól látható helyen ki kell függeszteni. Az utalványozásra jogosultak köre l. 4. sz. melléklet. A bevételezést, a kiadást igazoló bizonylatokat az arra illetékes dolgozóknak aláírásukkal kell ellátni. A bevételezett és a kiadott mennyiségeket a mennyiségi nyilvántartó kartonokon fel kell tüntetni. Ezen mûveletek után kerül a bevételi bizonylat egy példánya a számlával a könyvelésre, a kiadási bizonylatok példányai a raktárban kerülnek lefûzésre. A bizonylat további példányainak útja: - 1 pld. a raktáros bizonylata, - 1 pld. a tõpéldány. A mennyiségi egyeztetés után - egyezõség fennállása esetén - a raktáros irattárba helyezi saját példányát ugyanúgy, mint az analitikus könyvelõ. Az egyeztetés gyakorisága negyedéves, az irattári megõrzés rendjét pedig az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kell biztosítani A készletmozgások fõbb bizonylatai Anyag-bevételezési bizonylat nyomtatvány száma B.Sz.Ny rsz. (2 tételes) B.Sz.Ny rsz. (7 tételes) 10

11 Rendszerint 4 példányban készül. Egy példányát a beérkezõ számlához kell csatolni, egy példány a tömbben marad, egy példány a könyvelésre kerül és egy példány a raktáros bizonylata. A bevételi bizonylatot a bevételt végzõ raktáros írja alá, mint kiállító (a központi raktárban a raktár-nyilvántartó). A bizonylat kiállításának helye a raktár. Gyakorisága: a bevételezésekkel párhuzamosan, módja: tintával, javítás csak hivatalos formában (áthúzás, javítás, aláírás, bélyegzõ) A kapcsolódó alapbizonylat megnevezése: szállítólevél vagy számla Anyag-kivételezési bizonylat B.Sz.Ny rsz. (8 tételes) B.Sz.Ny rsz. (2 tételes) A raktári anyagkiadás bizonylata bizonyítja a tevékenység során felhasznált anyagok raktárból való kivételezését. Valamennyi példány a raktárban kerül analitikus nyilvántartásra, aminek alapján a anyagkartonon történõ mennyiség módosítása történik meg. Az anyag-kivételezési bizonylatot aláírja a kiállító, az utalványozási joggal megbízott dolgozó, a raktári kiadó, az átvevõ. Az anyag-kivételezési jegyek segítségével lehet ellenõrizni az anyagfelhasználás tényleges mértékét, az utókalkuláció során pedig az adott termékhez, tevékenységhez felhasznált tényleges anyagmennyiséget Anyagvisszavételezési bizonylat B.Sz.Ny rsz. (2 tételes) Rendszerint négy példányban készül, a bizonylat útja azonos az anyag-kivételezési bizonylat útjával. A visszavételezési bizonylatot aláírja a kiállító, az utalványozó, az átadó dolgozó és az átvevõ raktáros. A raktári nyilvántartó miután a nyilvántartó kartonon a változást átvezette, szignálja a bizonylatot. Ez a bizonylat már a korábban kivételezett anyagok raktárba való visszavételezésének (visszaszállításának) a bizonylata. Tartalmazza az anyagra vonatkozó legfontosabb adatokat: - költségviselõ neve, - gyártmány neve, - a feladat neve, - az anyag azonosítási adatai stb. 11

12 Raktári anyagnyilvántartó lap B.Sz.Ny Ez a bizonylat a raktárban tárolt anyagfajtákról egyedenként vezetett mennyiségi nyilvántartás. Ez tartalmazza az anyagkészleteket, mindenkori fajta, méret, minõség szerinti részletezésben. Tartalmazza továbbá a készletek nyitóértékét, valamint az idõszak folyamán bekövetkezett növekedéseket és csökkenéseket. A raktári nyilvántartó lapot folyamatosan, a készletváltozásoknak megfelelõen a raktáros vezeti Kisértékû készletek nyilvántartása C.SZ.ny A kisértékû eszközök nyilvántartó lapja, amit a raktáros vezet. A kisértékû eszközöket bevételezés után a raktáros átvezeti a leltárba. Ha az eszköz használata személyhez köthetõ, akkor az átvételt aláírásával a bizonylaton igazolja. Ha a kisértékû eszköz szertárba, tanmûhelybe vagy egyéb közös használatú helyiségbe (pl.: tanterembe) kerül, akkor a leltárkörzet nyilvántartásába kerül felvezetésre. Amennyiben az idõszakos leltározásnál a leltárkörzet nyilvántartása és a ténylegesen fellelhetõ készlet között eltérés van, akkor a bevételi jegyek alapján be kell azonosítani a megrendelõ egységet és a nyilvántartást javítani kell vagy a hiányt, többletet megállapítani Leltárhiány jegyzõkönyv A leltározás során megállapított különbözeteket - az okok feltárása után - mind mennyiségben, mind értékben könyvelni kell. Ennek alapbizonylata a leltárhiány jegyzõkönyv. Az anyagoknál csak értékbeni nyilvántartást vezetünk, az anyagköltség a számla kerül könyvelésre. alapján Munkalap a belsõ karbantartási folyamatokhoz A belsõ karbantartási munkálatok során felhasználásra kerülõ anyagokat, készleteket a 7- sz. mellékletben található Munkalapon kell folyamatosan naponta, dolgozónként vezetni. A Munkalapok vezetése lehetõvé teszi a karbantartási munkák folyamatba épített vezetõi ellenõrzését, illetve az anyag és készletfelhasználás nyomon követését. Az anyag(készlet)gazdálkodással kapcsolatos ellenõrzési feladatok Az alkalmazható ellenõrzési módszerek: 12

13 - vezetõi ellenõrzés, - a munka folyamatába épített belsõ ellenõrzés - függetlenített belsõ ellenõrzés. A munka folyamatába épített ellenõrzés szoros kapcsolatban áll a nyilvántartási és könyvelési rendszerrel. 4. Készletnyilvántartás a./ Analitikus anyagkönyvelés A raktári bizonylatok vezetése az anyagmozgással egyidejûleg megtörténik. A bevételi jegyeket a pénzügyi ügyintézõ ellenõrzi tételesen, a kiadási jegyek ellenõrzésének feladatát az utalványozásra jogosult végzi. b./ Fõkönyvi könyvelés A kisértékû készletek esetében a fõkönyvi könyvelés és a raktári nyilvántartás egyeztetésére negyedévente kerül sor, s a leltározások után az egyeztetés alapján készült feladások lehetõséget teremtenek az ellenõrzésre és a korrekciókra. Pécs, október intézményvezetõ 13

14 1. sz. melléklet A raktározási tevékenység nyilvántartásához használandó bizonylatok köre Sorszám A bizonylat megnevezése Szabványszám 1. Anyag-bevételezési bizonylat B.Sz.Ny /N.rsz. B.Sz.Ny /N.rsz. 2. Anyag-kivételezési bizonylat B.Sz.Ny /V.rsz. 3. Készlet mennyiség nyilvántartó lap B.Sz.Ny r.sz. 4. Raktári fejlap B.Sz.Ny r.sz. 5. Eszköz kivételezési bizonylat B.Sz.Ny /N.rsz. 6. Kisértékû eszköz nyilvántartó lap C.SZ.ny

15 2. melléklet Abban az esetben, ha az intézmény térítésmentesen kis-, és nagyértékû tárgyi eszközt nyer pályázaton vagy egyéb módon, a raktárban amennyiben ott tároljuk - elkülönítetten kell azt kezelni. A szállítólevél vagy egyéb dokumentum alapján amíg a térítésmentes átadásról nem érkezik meg a számla analitikus módon kell nyilvántartani. Az eszközt üzembe helyezés után az analitikus nyilvántartás alapján, a kivételezési jegy adattartalmának megfelelõen ki lehet adni a felhasználóknak, annak érdekében, hogy azok rendeltetésszerûen használhatók legyenek. A számla megérkezésekor a bevételezés és a felhasználóknak történõ kiadás adminisztratív módon a könyvelésben is szereplõ módon megjelenik. Pécs, szeptember 1. Déri Tibor igazgató 15

16 Átadás-átvételi jegyzõkönyv 3. sz. melléklet Átadó: Átvevõ: Leltári szám: Leltári szám módosulása: Tárolás helye: Tárolás helyének módosítása: Átadás-átvétel indoka: Átadás-átvétel engedélyezõje: Beosztása: Átadás-átvétel idõpontja: Dátum: Pécs, 200 Átadó Átvevõ Engedélyezõ Tárgyi eszköz nyilvántartásáért felelõs igazolása a dokumentum átvételérõl: Dátum: Pécs, 200 Aláírás 16

17 Utalványozási jogkörök és aláírásminták 4. sz. melléklet Anyag-, és kisértékû eszköz bevételi és kiadási bizonylatának utalványozói minden beszerzésre, átvételre 1. Déri Tibor igazgató 2. Ónodi Nóra - kincstárnok 3. Farkas József gondnok Anyag kiadási bizonylatának utalványozói a közismereti munkaközösségeknél: 4. Hári József igazgató-helyettes 5. Wéber László igazgató-helyettes 6. Móricz Jánosné - tagozatvezetõ Anyag kiadási bizonylatának utalványozói a szakképzési munkaközösségeknél: 7. Végsõ Pál igazgató-helyettes 8. Rulek Mária gyakorlati oktatásvezetõ 9. Látschám József - gyakorlati oktatásvezetõ 10. Tokai Ágnes- gyakorlati oktatásvezetõ 11. Fodor József informatikai vezetõ Anyag kiadási bizonylatának utalványozói a felnõttképzési tagozatnál: 12. Tokai Ágnes tagozatvezetõ 13. Bucsi Sándor tanmûhelyvezetõ 14. Böröcz István tanmûhelyvezetõ 15. Srp Gyula tanmûhelyvezetõ 16. Látschám József tanmûhelyvezetõ 17. Dr. Tóth Lászlóné tanmûhelyvezetõ 18. Terleczkyné Knopf Éva tanmûhelyvezetõ Anyag kiadási bizonylatának utalványozói a technikai dolgozóknál: 19. Farkas József gondnok 17

18 5. sz. melléklet ANYAGOK, ÉS KÉSZLETEK NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERE VASIPARI ALAPANYAGOK VASIPARI SEGÉDANYAGOK MÛANYAGIPARI TERMÉKEK FOTÓ CIKKEK FAIPARI ALAPANYAGOK GUMIIPARI TERMÉKEK FÉM TÖMEGCIKKEK VILLAMOSIPARI TERMÉKEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TERMÉKEK ÉPÍTÉSI ALAPANYAGOK FAIPARI SEGÉDANYAGOK VÍZ SZERELÉSI ANYAGOK GÁZ SZERELÉSI ANYAGOK VEGYIPARI TERMÉKEK HÍRADÁSIPARI TERMÉKEK SZERSZÁMOK TEXTÍLIÁK MÛSZEREK BERENDEZÉSEK EGYÉBB BÚTOROK SPORTESZKÖZÖK ÜZEMANYAGOK, KENÕANYAGOK JÁRMÛALKATRÉSZEK KOZMETIKAI KÉSZÍTMÉNYEK LABORESZKÖZÖK ÜVEGIPARI TERMÉKEK SZINESFÉM ALAPANYAGOK VEGYSZEREK PAPÍRIPARI TERMÉKEK BÕRIPARI TERMÉKEK 18

19 6. sz. melléklet KISÉRTÉKÜ-TÁRGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERE SZÕNYEGEK FÜGGÖNYÖK TERITÕK ÁGYNEMÛ EGYÉB TEXTILIÁK ORVOSI-LABOR ESZKÖZÖK FÉNYKÉPÉSZETI ESZKÖZÖK ÜGYVITELTECHNIKAI BERENDEZÉSEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK IRODAI KISGÉPEK HÁZTARTÁSI-KONYHAI GÉPEK VILÁGITÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK HÛTÕ-FÛTÕ BERENDEZÉSEK HÛTÕK VEVÕ-LEJÁTSZÓ BERENDEZÉSEK BÚTORIPARI TERMÉKEK FA-FÉM SZERELVÉNYEK BÕR ÉS CIPÕIPARI GÉPEK FAIPARI GÉPEK SZEMÉLYI TÁSKÁK ENERGIÁVAL MÛKÖDÕ KÉZISZERSZÁMOK MEZÕGAZDASÁGI SZERSZÁMOK FÚRÓ-MARÓ GÉPEK FÛRÉSZ-DARABOLÓ-RESZELÕGÉPEK KÖSZÖRÛ ÉS FINOMÍTÓGÉPEK EMELÕ ÉS SZÁLLÍTÓ BERENDEZÉSEK BIZTONSÁGTECHNIKAI BERENDEZÉSEK IRÁNYITÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK KOMPRESSZOROK-SZIVATTYUK VILLAMOSIPARI-GÉPEK MÉRÕESZKÖZÖK-MÛSZEREK SZEMLÉLTETÕ ESZKÖZÖK /GYAK. OKT. SZERSZÁMAI / PALACKOK, REDUKTOROK EDÉNYEK EVÕESZKÖZÖK KÉZISZERSZÁMOK LABDÁK ATLÉTIKAI SPORT ESZKÖZÖK TORNASZEREK EGYÉB 19

20 7. sz. melléklet Selejtezésre a raktárba átadott eszköz átadás-átvétele (név), a leltári számú eszközt selejtezésre átmeneti raktári tárolásra átadom. Pécs, 200 Átadó aláírása Átvevõ aláírása A tárgyi eszköz nyilvántartásból a fenti eszközt az esedékes selejtezéskor kivezetem: Tárgyi eszköz nyilvántartásért felelõs aláírása 20

21 Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Választható Béren Kívüli Juttatási rendszer (Cafeteria) szabályzat Készítette: Hitelesítette: Ónodi Nóra kincstárnok Déri Tibor igazgató Bárdos András (szakszervezet) Regõs István (szakszervezet) Érvényes : január 01-tõl

22 A Szabályzat készítésénél figyelembe vett jogszabályok: Munka Tv.-könyvérõl szóló évi XXII. tv. SZJA 1995.évi CXVII.tv. XIII. fejezete "Természetbeni és egyéb juttatások, engedmények", valamint a tv. I. számú melléklete Kollektív Szerzõdés SZJA évi LXXVII. törvény I. A Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola (a továbbiakban: Munkáltató) a munkavállalók által választható béren kívüli juttatások rendszerét (a továbbiakban: VBKJ) vezeti be január 01-tõl. Adószám: OM azonosító: OM Székhely: H Pécs, Malomvölgyi u. 1/b. I.1 A Munkáltató a vele alkalmazotti jogviszonyban állók részére a jogszabályok által korlátozott módon és mértékben biztosítja az alábbi juttatásokat: Valamennyi munkajogi létszámba tartozó munkavállaló évi Ft VBK Juttatásban részesül Pécs megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetési rendelete alapján. I.2. A keretösszeg rendelkezésre állásának módja: A fent meghatározott éves keretösszegek a következo kitétellel érvényesek:? A cafeteria rendszer indulási idopontja január 01.? A munkavállalók névsorát az I. számú melléklet tartalmazza. I.3 Választható cafeteria elemek:? Meleg étkezési utalvány /év/fõ. 25%-os adó terheli, mely a Munkavállalót terheli.? Beiskolázási utalvány a minimálbér 30%-a, (2010-ben Ft/gyerek/év). 25%- os adó terheli, mely a Munkavállalót terheli. Beszerzése 2010-ben augusztus hónapban történik.? Üdülési csekk: /év/fõ+ közeli hozzátartozó részére nyilatkozat tétel alapján (2010-ben). 25%-os adó terheli, mely a Munkavállalót terheli. Beszerzése: április hónapban történik.? Internet támogatás. Az internet számla erejéig adómentesen adható.

23 II. Jogosultságok ismertetése II.1 Jogosultak köre A Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola fõállású, teljes és részmunkaidõs, határozatlan és határozott idejû munkaviszonyban álló munkavállalói. A teljes munkaidõben foglalkoztatottak a teljes cafeteria keretre jogosultak, a részmunkaidõben foglalkoztatottak a foglalkoztatás arányában jogosultak a cafeteria keretre. II.2 A jogosultság korlátozásai és feltételei a) Új felvételes munkavállalók jogosultsága a belépést követõ teljes hónaptól kezdõdik. Nyilatkozatukat a próbaidõ lejártától számított 15. naptári napig írásban kell megtenniük. b) A jogi (passzív) állományból visszatérõ munkavállalók az aktív állományba való visszatérést követõ teljes munkában töltött hónap elsõ napjától a megállapított éves keretösszeg idõarányos részére jogosultak. A nyilatkozatukat a jogosultság szerzéstõl számított 15. napjáig írásban kell megtenniük. c) A munkavállaló munkaviszonyának munkáltatói vagy munkavállalói rendes felmondással történõ megszuntetése esetén a munkavállalót a munkaviszony megszûnését megelõzõ (egész) hónapig járó keretösszeg illeti meg. A munkavállalóval történõ elszámolás során a munkáltató megállapítja, hogy bármely félnek van-e a keretösszeg felhasználására vonatkozó pénzügyi követelése. A munkavállaló részére idõarányosan járó keretösszeget a hatályos nyilatkozati lapban foglaltaknak megfelelõen ki kell adni, vagy bérjellegû kifizetés formájában kell kifizetni, levonva a munkáltatói- és a munkavállalói adó- és járulék terheket. d) Munkáltatói rendkívüli felmondás esetén a keretre való jogosultság a munkavállalót a munkaviszony megszûnését megelõzõ hónapig járó keretösszeg illeti meg. A munkavállaló részére idõarányosan járó keretösszeget a hatályos nyilatkozati lapban foglaltaknak megfelelõen ki kell adni, vagy bérjellegu kifizetés formájában kell kifizetni, levonva a munkáltatói- és a munkavállalói adó- és járulék terheket. e) Munkaviszony közös megegyezéssel történõ megszuntetése esetén a munkavállalóval történõ elszámolás során a munkáltató megállapítja, hogy bármely félnek van-e a keretösszeg felhasználására vonatkozó pénzügyi követelése. A munkavállalót a munkaviszony megszûnését megelõzõ hónapig járó keretösszeg illeti meg, melyet a nyilatkozatában foglaltak szerint ki kell adni, vagy bérjellegû kifizetés formájában kell kifizetni, levonva a munkáltatói- és a munkavállalói adó- és járulék terheket. f) A munkaviszony megszûnésének napját követõen sem a munkavállalónak, sem a munkáltatónak a keret felhasználására szóló követelése nem lehet!

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Anyag-és eszközgazdálkodási Szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től igazgató

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG A GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A vállalkozások működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA BIZONYLATI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva 2009. április 7-én 2 1. Általános rész A Nyíregyházi Főiskola bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

Tapolca Város Jegyzőjének. 5/2008. sz. intézkedése. AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21.

Tapolca Város Jegyzőjének. 5/2008. sz. intézkedése. AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21. 5/2008. Szab. sz. Tapolca Város Jegyzőjének 5/2008. sz. intézkedése AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21.) A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Érvényes: 2013. október 1-től (Ez a szabályzat az eddigi szabályozásokat hatályon kívül helyezi.)

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Gépjármű üzemeltetési szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től... igazgató P.H. A szabályzat

Részletesebben

A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN

A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN Oldal: 1/35 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Készítette: Csák Józsefné mb. gazd.vez.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bizonylati elv, számviteli bizonylatok... 3 A bizonylatokkal szemben támasztott követelmények... 3 A bizonylatok fajtái...

Részletesebben

3. szám A MÁV Zrt. Értesítője

3. szám A MÁV Zrt. Értesítője 3. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1 3. szám 126. évfolyam 2011. február 11. Tartalom Oldal Utasítások 3/2011. (II. 11. MÁV Ért. 3.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. választható béren kívüli

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 24. szám 126. évfolyam 2011. november 11. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 45/2011. (XI. 11. MÁV Ért. 24.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. választható

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

Közszolgálati szabályzata (a cafetéria-juttatásra vonatkozó rendelkezésekkel)

Közszolgálati szabályzata (a cafetéria-juttatásra vonatkozó rendelkezésekkel) Szomolya Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata (a cafetéria-juttatásra vonatkozó rendelkezésekkel) Kelt: Szomolya, 2010. 01. 28. p.h... jegyző Tartalomjegyzék A szabályzat

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

BIZONYLATI REND ÉS ALBUM

BIZONYLATI REND ÉS ALBUM MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. BIZONYLATI REND ÉS ALBUM Hatályos: 2013. január 01. napjától Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. BIZONYLATI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 3. SZÁMÚ MELLÉLET PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013 A Széchenyi István Katolikus Általános Iskola (továbbiakban: SZIKÁI)

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzatáról

Közszolgálati Szabályzatáról Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51., 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2015. (II.16.) számú

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 14. szám 127. évfolyam 2012. június 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás: TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 32/2012. (VI. 01. MÁV Ért. 14.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK Eszközök és források leltározási, hasznosítási és selejtezési szabályzata. Hatályba lépés napja: 2013. augusztus 23.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK Eszközök és források leltározási, hasznosítási és selejtezési szabályzata. Hatályba lépés napja: 2013. augusztus 23. Oldal: 1/33 ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI, LELTÁRKÉSZÍTÉSI, HASZNOSÍTÁSI, ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2008 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT... 4 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM 19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 13/2007. (V. 25. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt tulajdonát

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. március 1-től Jóváhagyta SÁRKÁNY PÉTER MUNKASZERVEZET-VEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT...1 Érvényes: 20098. január 1-től...1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4

Részletesebben

MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA

MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA 2006. Tartalomjegyzék SZÁMVITELI POLITIKA I. A Magyar Szakképzési Társaság ismertetése--------------------------------------------------------5 II. Éves

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. január 6., péntek 1. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2012. (I. 6.) BM utasítás a Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatának

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1/31 PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal:

Részletesebben