Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 7632 Pécs Malomvölgyi u. 1/b. ANYAG-, KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI ÉS RAKTÁROZÁSI S Z A B Á L Y Z A T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 7632 Pécs Malomvölgyi u. 1/b. ANYAG-, KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI ÉS RAKTÁROZÁSI S Z A B Á L Y Z A T"

Átírás

1 Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 7632 Pécs Malomvölgyi u. 1/b. ANYAG-, KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI ÉS RAKTÁROZÁSI S Z A B Á L Y Z A T Szerzõ: Sándor Miklós Szenjainé Ónodi Nóra Érvényes: március 01 tõl Felülvizsgálva: október 30. Módosítva: február 26. (4. sz. melléklet) Módosítva: február 23.

2 1. Az anyag- készletgazdálkodás fogalma, tartalma 1.1. Fogalma Anyag(készlet) gazdálkodáson azon teendõk folyamatát kell érteni, amellyel az intézmény tevékenységének végzéseihez szükséges anyagokat (anyagi forgóeszközöket) meghatározott idõre és helyen, az elõírt minõségben és mennyiségben biztosítja a gazdálkodás céljaihoz igazodó mértékû készletállomány betartásával. Az anyag(készlet) gazdálkodás az intézmény tevékenységének végzéséhez szükséges anyagi- mûszaki ellátásnak egyik részterületét képezi. Az anyaggazdálkodásnak komplexen kell részt vennie az intézmény alap- és vállalkozói tevékenységeinek megoldásában, ennek során igazodni kell az intézmény általános pénzügyi helyzetéhez és költségvetési tervben meghatározott feladatai nagyságrendjéhez és összetételéhez Tartalma Az anyaggazdálkodás tartalmilag az intézmény tevékenységei folytatásához szükséges, valamint a költségvetési évben szükségessé váló anyagféleségekkel kapcsolatos ellátási, készletezési és gazdálkodási feladatokat foglalja magában. Az anyagi forgóeszközökkel kapcsolatban a következõ teendõk folyamatszerû összehangolását kell megvalósítani az intézmény anyaggazdálkodási tevékenységének.? Elõkészítés: az egyes tevékenységgel kapcsolatos anyag-szükségleti, majd ennek alapján készlet- és beszerzési terv készítése. (Minimális készlet, folyó készlet)? Végrehajtás: magában foglalja a beszerzési tevékenységet, a megrendeléseket, valamint a szállítási szerzõdések megkötését. Ugyancsak a végrehajtás során kerül sor a következõ részmûveletekre: a./ anyagok beszerzéséhez pénzeszközök biztosítása, b./ anyagok átvétele, minõségellenõrzés, c./ saját tevékenység során visszanyert anyagokkal való gazdálkodás, d./ feleslegessé, ill. csökkent értékûvé vált készletek hasznosítása, e./ feleslegessé, ill. csökkent értékûvé vált készletek selejtezése, 2

3 f./ raktározás, tárolás, g./ anyagmozgatás, szállítás, h./ vagyonvédelem.? Nyilvántartás és ellenõrzés: magában foglalja a megrendelések és a szállítási szerzõdések nyilvántartását és teljesítésük ellenõrzését. Másik fõ terület az anyagmozgások bizonylatolása az anyag- készlet nyilvántartások és anyagstatisztikák vezetése.? Anyaggazdálkodás és elemzés: a következõ teendõk rendszerezését foglalja magában: a./ átlag készletszintek alakulásának elemzését, b./ a készletek forgási sebességének vizsgálatát, c./ a készletnormák tervekhez igazodó kialakításának és betartásának ellenõrzését, d./ az anyagköltségek alakulásának vizsgálatát, és elemzését Fogalmak Az elõzõekben leírt teendõk az anyag(készlet) gazdálkodás egységes rendszerét alkotják. A befektetett és forgó eszközök meghatározását a Számviteli politika tartalmazza. Kis értékû készleteknek minõsül az egy éven belül felhasználásra kerülõ eszköz, illetve a Ft egyedi beszerzési ár alatt megvásárolt eszköz. 2. Az anyag- és készletgazdálkodás munkafolyamatainak rendszere 2.1. Elõkészítési feladatok Az anyagféleségek egységesen azonosító nyilvántartási rendszerének megszervezése A beszerzett, raktározott, felhasznált, ill. értékesített anyagokat, készleteket egységesen azonosító módon kell jelölni. Ezeket a jelöléseket az egységes kezelés érdekében az anyagokkal, készletekkel kapcsolatban mindennemû adatlapon, nyilvántartásban vagy bizonylaton azonosan kell alkalmazni. Az egységes számjel-rendszer mellett az anyagokat, készleteket különbözõ megfontolások alapján csoportokra kell bontani. Anyagok és készletek nyilvántartási rendszere 5. sz. melléklet Kisértékû tárgyi eszközök nyilvántartási rendszere 6. sz. melléklet 3

4 2.2. Az anyag(készlet)gazdálkodás végrehajtási feladatai A beszerzések lebonyolítása A Pénzkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelõen Az anyagátvétel mennyiségi és minõségi ellenõrzése Az anyag átvétele alapvetõen kétféle formában történhet:? a szervezetünk által megjelölt címre a szállító leszállítja a megrendelt anyagféleségeket (közvetett átvétel),? a szállító (eladó) telephelyén (boltjában) a szervezetünk saját vagy bérelt gépjármû igénybevételével maga gondoskodik az anyagok átvételérõl és szállításáról. (közvetlen átvétel). A szállítóknak vagy eladóknak gondoskodniuk kell arról, hogy az általuk leszállított vagy átadott anyagféleségeket az azonosításhoz alkalmas jelzésekkel és vámtarifaszámokkal ellássák, továbbá minõségi tanúsítványokat, illetõleg amennyiben szükséges írásbeli tájékoztatókat mellékeljenek az átadott anyagféleségekhez. Az intézmény anyagbeszerzéssel megbízott dolgozója: Andor Árpád anyagbeszerzõ, gépkocsivezetõ Az anyagbeszerzõ az általa közvetlenül átvett anyagféleségeket azonnal köteles ellenõrizni. Az ellenõrzés során meg kell állapítania, hogy azok megfelelnek-e a szabványok szerinti minõségeknek, továbbá, hogy mennyiségileg, illetve minõségileg megfelelnek-e a követelményeknek. A rendben beérkezett és átvett szállítmányt az okmányok alapján anyag-bevételezési bizonylattal szabályszerûen be kell vételezni. Külsõ szállító által történt leszállítás esetén az anyagféleségek átvételénél nem kell ellenõrizni a szállítmány azon minõségi adatait, amelyek a szállító írásbeli mellékleten tanúsított, továbbá amelyekre jótállási kötelezettséget vállat. Csomagolt anyagok átvételénél amennyiben a csomagoláson külsérelmi nyomok nem látszanak és a mennyiségi, valamint a minõségi ellenõrzésre csak a kicsomagolás után kerül sor, a szállítmány kísérõ okmányaira ezen tényt rá kell vezetni. Ha a beszállított anyagféleségek átvételénél akár mennyiség, akár minõségi hiányosságok állapíthatók meg, ezekrõl a szállítást végzõ meghatalmazottjának jelenlétében kármegállapítási jegyzõkönyvet kell felvenni. 4

5 A jegyzõkönyvnek a következõket kell tartalmaznia:? a felvétel helye és ideje,? a jelenlévõ személyek neve és a jegyzõkönyv felvételekor betöltött szerepük,? a szállító és az átvevõ megnevezése,? a fuvarlevél, a szállítólevél kelte és száma,? a szállítmány pontos megérkezésének idõpontja, s azóta alkalmazott õrzés módja és helye, - a megszemlélt szállítmány megnevezése, vámtarifaszáma, tényleges bruttó és nettó súlya,? a szállítmány átvizsgálásakor felmért mennyiségi és minõségi adatait, valamint ugyanezek vonatkozásában a kísérõ okmányokban a szállító által feltüntetett adatok,? a csomagolás leírása,? mennyiségi hiány esetén: ennek mértéke, a feltehetõ ok megjelölésével (romlás, kopás, törés, egyéb stb.),? a hiány észlelésének körülményeit, és a kár nagyságát,? minõségi hiány esetén: pontos leírását, a valószínûsíthetõ okokat és a felmerült kár nagyságát, - az átvevõ nyilatkozatát, hogy a szállítóval vagy a fuvarozóval szemben milyen igényeket és milyen nagyságrendben kíván érvényesíteni,? a jelenlévõk aláírását,? az esetleges ellenvéleményeket. A jegyzõkönyvet a szükséges példányszámban el kell készíteni és azokat az érdekelteknek el kell juttatni egy-egy példányban (szállító, fuvarozó, átvevõ raktár, könyvelés, esetlegesen jelen lévõ polgármesteri hivatali dolgozó). A hiányosságok megállapítása után a szállítmányt a jegyzõkönyvben foglaltak szerint szabályszerûen be kell vételezni és gondoskodni kell tárolásáról Raktározási tevékenység A raktározás alapvetõ célja, hogy az intézmény tevékenységei folytatásánál felhasználásra kerülõ anyagokból a szükséges mennyiségeket az elõírt minõségben a megadott, ill. a tervezett idõre biztosítsa. A raktár olyan nyitott, zárt vagy félig fedett tároló helyiségek együttes elnevezése, amelyekben a gazdálkodás zavartalan mûködéséhez szükséges anyagokat és eszközöket tárolja a gazdálkodó szervezet Az átvett anyagok raktározása Az anyag-bevételezési bizonylat kiállításával bevételezett anyagot a raktári rend szerinti megfelelõ tároló helyen kell elhelyezni. A raktári szakosítást, az anyagféleségek körét a raktári tevékenységet felügyelõ gazdasági vezetõ a raktár vezetõ véleményének figyelembevételével határozza meg, szem elõtt tartva a következõ motiváló tényezõket: 5

6 ? a raktári terület lehetõ legjobb kihasználása,? az anyagféleségek átvételével, kezelésével és kiadásával kapcsolatos munkamûveletek gyors, zökkenõmentes, elõírásszerû lebonyolítása,? a készletnormák betartásának ellenõrzése,? a munka- egészség- és tûzvédelmi elõírások betartása,? az anyagféleségekben keletkezõ mennyiségi és minõségi károk elkerülésének lehetõségei Raktári szakosítás Az egyes anyagféleségek raktározásának módját azok minõségvédelmi és biztonságtechnikai igénye határozza meg. Ennek megfelelõen a raktári szakosításnak alapvetõen két irányát különböztetjük meg. a.) Zárt raktári helyiség Zárt raktári helyiségben kell megoldani minden olyan anyagféleség tárolását, amelyek érzékenyek az idõjárás hatásaira, illetõleg amelyeknek zárt helyen történõ tárolását vagyon vagy egyéb védelmi szempontok indokolják (értékes alkatrész, méreg stb.) Ugyancsak zárt helyiségben kell raktározni a környezetre veszélyes anyagféleségeket (gyógyszer, vegyszer stb.) Az eltérõ fizikai, kémiai tulajdonságú, illetõleg eltérõ halmazállapotú és egyéb különbözõ mûszaki paraméterekkel rendelkezõ anyagféleségek tárolására legalább a következõ sajátos anyag- és készletcsoportokat kell kialakítani:? vegyszerek, mérgezõ anyagok,? textíliák,? karbantartási anyagok, ( Tárolásuk megoldható egy helyiségben, de célszerû fakkok szerinti elkülönítésük, ilyenek: villanyszerelési, vízvezeték-szerelési, egyéb építési, gépkocsi alkatrészek, kézi szerszámok stb. Célszerû külön helyiségben tárolni a bontott, használt anyagokat és eszközöket. Külön kell tárolni az akkumulátorokat és gépi zsírokat.)? taneszközök, b.) Szabadtéri tárolás Szabadtéri tárolásban elhelyezhetõk a következõ anyagféleségek:? magas és mélyépítési anyagok, betonelemek, amelyek minõségére az idõjárás nincs hatással,? fa, vas alapanyagú termékek, alkatrészek,? azok a tüzelõanyagok, szóróanyagok, amelyek szabadban történõ tárolása esetén az idõjárás hatására nem károsodnak. 6

7 A raktári rend A raktárban csak az oda beosztott dolgozók tartózkodhatnak, illetõleg átmenetileg a beszállítást végzõ dolgozók. Minden raktározott anyagféleséget fejlappal (címkével) kell ellátni. A fejlapon legalább a következõket kell feljegyezni:? az anyagszámot,? az anyag pontos megnevezését, méretét, mennyiségi egységét,? a minõségmegõrzés, szavatosság idõpontját. A raktárba beérkezõ és az ott tárolt készletekrõl, az azokban bekövetkezõ változásokról naprakész nyilvántartást kell vezetni. Csak mennyiségi nyilvántartása kötelezõ. A raktári készletnyilvántartó karton szabványszáma B.Sz.Ny A nyilvántartó kartonon legalább a következõket kell feltüntetni:? vámtarifaszám, anyagszám,? pontos megnevezés, minõség, mennyiség,? nyilvántartási ár,? készletnorma (minimum-maximum)? anyagmozgás kelte, bizonylat száma, változás mértéke. Az egyes anyagféleségek raktározásánál megkülönböztetõ jelöléseket kell alkalmazni. a./ Környezetre veszélyes készletek - tûzveszélyes anyagok - mérgezést okozható anyagok. A tûzveszélyes anyagok tárolását az erre a célra külön kijelölt, hermetikusan elzárható területen vagy épületrészben a tûzvédelmi elõírások szerint kell megoldani. A mérgezést okozható anyagokat biztonsági zárral ellátott méregszekrényben, vagy szellõztethetõ méregkamrában kell tárolni. b./ Csökkent értékû készletek A számviteli törvény elõírásai szerint kell meghatározni a csökkent értékû készletek körét. Ennek alapján azokat a készleteket, amelyek a raktározás során minõségi károsodást szenvedtek vagy külsõ hatás miatt vesztettek az értékükbõl, de még használhatók, le kell értékelni. A különbözeteket el kell számolni a készletértékek módosításával egyidejûleg. c./ Feleslegessé vált készletek Azokat az anyagféleségeket kell feleslegessé vált készletekké minõsíteni, amelyek teljes értékûek, az anyag készletnormát meghaladják és felhasználásra legalább 10 éve nem kerültek. 7

8 d./ Egyéb megkülönböztetések? Idegen eredetû, tulajdonú készletek, amelyek nem terhelik a készletértéket, ezeket a raktárban elkülönítetten kell tárolni, és a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott adatokkal kell nyilvántartani.? Elõfordulhat, hogy egyes anyagok már leszállításra kerültek, de a hozzájuk tartozó okmányok még nem érkeztek meg. Az ilyen beérkezett anyagokat a szabályszerû átvétel idõpontjáig elkülönítetten kell tárolni. 3. Az anyag(készlet)gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási, bizonylatolási feladatok 3.1. Az anyagok csoportosítása a számviteli törvény alapján Az anyagok csoportosítását a számvitelrõl szóló évi C. törvény alapján, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet figyelembe vételével kell végrehajtani. A csoportosítást elsõdlegesen az intézmény Számlarendje, illetve Számviteli politikája alapján kell elvégezni A vásárolt készletek elszámolásakor alkalmazható árak A vásárolt készletek értékelését az értékelési szabályzatban elõírtak szerint kell elvégezni. A bekerülési (beszerzési) érték? az engedményekkel csökkentett, a felárakkal növelt vételárat,? a szállítási és rakodási,? alapozási,? szerelési,? üzembe helyezési,? beszerzéssel kapcsolatos közvetítõi költségeket, továbbá? a bizományi díjat,? a beszerzéshez kapcsolódó adókat (a beszerzéskor fizetett fogyasztási adót, jövedéki adót),? a vámterhet (vámot, vámpótlékot, vámkezelési díjat) foglalja magában. A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi továbbá az eszközök beszerzéséhez szorosan kapcsolódó? az elõzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó (csak tételes!),? a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj,? egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj, szakértõi díj),? a vásárolt vételi opció díja, 8

9 ? az eszköz beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitel, kölcsön * felvétele elõtt fizetett bankgarancia díja, * szerzõdésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési díj, folyósítási jutalék, a hitel igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási jutalék, * szerzõdés közjegyzõi hitelesítésének díja, * felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, a raktárba történõ beszállításig terjedõ idõszakra elszámolt (idõszakot terhelõ) kamat. A bekerülési (beszerzési) érték részét képezõ, az elõzõekben felsorolt tételeket (ideértve az importbeszerzéseket is) gazdasági esemény megtörténte után a pénzügyi rendezéskor kell számításba venni a számlázott, a kivetett összegben. A beszerzési költségnek (árnak) nem része a levonható elõzetesen felszámított általános forgalmi adó Értékelési eljárások Egyedi beszerzési ár Alkalmazása akkor célszerû, ha az értékelendõ készletfajta egy beszerzésbõl származik, így az adott készlethez konkrét beszerzési ár kapcsolható Az anyagok és készletek analitikus nyilvántartásának, illetõleg a raktári készletek bizonylatolásának rendje Általános szabályok A készletváltozásokról bizonylatot kell kiállítani. A készletváltozások bizonylatai szigorú számadásra kötelezett bizonylatok. Ez azt jelenti, hogy a bizonylatokat elõre sorszámozzák, így még az esetleges elrontott példányokkal is el kell számolni. A bizonylatok szabályszerû felhasználását tehát idõszakonként ellenõrizni kell. Az ellenõrzést a kincstárnok végzi szúrópróbaszerûen, legalább hat havonta. Az anyagokkal kapcsolatos gazdasági események (növekedések, csökkenések) olyan okmányokon kell alapulniuk, amelyek a készletváltozás (készletmozgás) legfontosabb adatait tartalmazzák. Ezeket az okmányokat anyagkönyvelési bizonylatoknak nevezzük. A készletnövekedés esetei? beszerzés, bérmunkából visszaérkezés,? anyag visszavételezés: a korábban kivételezett anyagok egy része visszakerülhet a raktárba,? saját elõállításból származó készlet állományba vétele, pl. szakmunkásképzõ intézetben bérmunkában készült eszköz,? leltári többlet. 9

10 A készletcsökkenés esetei? anyag-kivételezés: célja lehet felhasználás, bérmunka, visszáru, anyagátadás,? kiselejtezés: a rendeltetésszerûen már fel nem használható és el nem adható készleteket le kell értékelni és hulladékértéken kell nyilvántartani,? leltárhiány,? készlet leértékelés. A raktári bevételezések bizonylatolásának folyamata A szállítótól megérkezett anyag az elõírt szakosítás szerinti mennyiségi és minõségi átvétel után a bevételezés mûveletével egyidejûleg a tároló helyre kerül. A tároló helyeken az anyagokat eredeti csomagolásban kell elhelyezni, hogy a rajta lévõ hivatalos feljegyzésekbõl meg lehessen állapítani az anyagok fajtáját, méretét, és egyéb jellemzõjét. Raktárakból anyagféleségeket kizárólag az utalványozásra feljogosított dolgozó aláírásával ellátott bizonylat ellenében, az átvétel igazoltatása mellett szabad kiadni. Az anyagutalványozásra jogosultak körét az intézmény vezetõje határozza meg. A jogosultak nevét tartalmazó jegyzéket a raktári helyiségekben vagy irodában jól látható helyen ki kell függeszteni. Az utalványozásra jogosultak köre l. 4. sz. melléklet. A bevételezést, a kiadást igazoló bizonylatokat az arra illetékes dolgozóknak aláírásukkal kell ellátni. A bevételezett és a kiadott mennyiségeket a mennyiségi nyilvántartó kartonokon fel kell tüntetni. Ezen mûveletek után kerül a bevételi bizonylat egy példánya a számlával a könyvelésre, a kiadási bizonylatok példányai a raktárban kerülnek lefûzésre. A bizonylat további példányainak útja: - 1 pld. a raktáros bizonylata, - 1 pld. a tõpéldány. A mennyiségi egyeztetés után - egyezõség fennállása esetén - a raktáros irattárba helyezi saját példányát ugyanúgy, mint az analitikus könyvelõ. Az egyeztetés gyakorisága negyedéves, az irattári megõrzés rendjét pedig az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kell biztosítani A készletmozgások fõbb bizonylatai Anyag-bevételezési bizonylat nyomtatvány száma B.Sz.Ny rsz. (2 tételes) B.Sz.Ny rsz. (7 tételes) 10

11 Rendszerint 4 példányban készül. Egy példányát a beérkezõ számlához kell csatolni, egy példány a tömbben marad, egy példány a könyvelésre kerül és egy példány a raktáros bizonylata. A bevételi bizonylatot a bevételt végzõ raktáros írja alá, mint kiállító (a központi raktárban a raktár-nyilvántartó). A bizonylat kiállításának helye a raktár. Gyakorisága: a bevételezésekkel párhuzamosan, módja: tintával, javítás csak hivatalos formában (áthúzás, javítás, aláírás, bélyegzõ) A kapcsolódó alapbizonylat megnevezése: szállítólevél vagy számla Anyag-kivételezési bizonylat B.Sz.Ny rsz. (8 tételes) B.Sz.Ny rsz. (2 tételes) A raktári anyagkiadás bizonylata bizonyítja a tevékenység során felhasznált anyagok raktárból való kivételezését. Valamennyi példány a raktárban kerül analitikus nyilvántartásra, aminek alapján a anyagkartonon történõ mennyiség módosítása történik meg. Az anyag-kivételezési bizonylatot aláírja a kiállító, az utalványozási joggal megbízott dolgozó, a raktári kiadó, az átvevõ. Az anyag-kivételezési jegyek segítségével lehet ellenõrizni az anyagfelhasználás tényleges mértékét, az utókalkuláció során pedig az adott termékhez, tevékenységhez felhasznált tényleges anyagmennyiséget Anyagvisszavételezési bizonylat B.Sz.Ny rsz. (2 tételes) Rendszerint négy példányban készül, a bizonylat útja azonos az anyag-kivételezési bizonylat útjával. A visszavételezési bizonylatot aláírja a kiállító, az utalványozó, az átadó dolgozó és az átvevõ raktáros. A raktári nyilvántartó miután a nyilvántartó kartonon a változást átvezette, szignálja a bizonylatot. Ez a bizonylat már a korábban kivételezett anyagok raktárba való visszavételezésének (visszaszállításának) a bizonylata. Tartalmazza az anyagra vonatkozó legfontosabb adatokat: - költségviselõ neve, - gyártmány neve, - a feladat neve, - az anyag azonosítási adatai stb. 11

12 Raktári anyagnyilvántartó lap B.Sz.Ny Ez a bizonylat a raktárban tárolt anyagfajtákról egyedenként vezetett mennyiségi nyilvántartás. Ez tartalmazza az anyagkészleteket, mindenkori fajta, méret, minõség szerinti részletezésben. Tartalmazza továbbá a készletek nyitóértékét, valamint az idõszak folyamán bekövetkezett növekedéseket és csökkenéseket. A raktári nyilvántartó lapot folyamatosan, a készletváltozásoknak megfelelõen a raktáros vezeti Kisértékû készletek nyilvántartása C.SZ.ny A kisértékû eszközök nyilvántartó lapja, amit a raktáros vezet. A kisértékû eszközöket bevételezés után a raktáros átvezeti a leltárba. Ha az eszköz használata személyhez köthetõ, akkor az átvételt aláírásával a bizonylaton igazolja. Ha a kisértékû eszköz szertárba, tanmûhelybe vagy egyéb közös használatú helyiségbe (pl.: tanterembe) kerül, akkor a leltárkörzet nyilvántartásába kerül felvezetésre. Amennyiben az idõszakos leltározásnál a leltárkörzet nyilvántartása és a ténylegesen fellelhetõ készlet között eltérés van, akkor a bevételi jegyek alapján be kell azonosítani a megrendelõ egységet és a nyilvántartást javítani kell vagy a hiányt, többletet megállapítani Leltárhiány jegyzõkönyv A leltározás során megállapított különbözeteket - az okok feltárása után - mind mennyiségben, mind értékben könyvelni kell. Ennek alapbizonylata a leltárhiány jegyzõkönyv. Az anyagoknál csak értékbeni nyilvántartást vezetünk, az anyagköltség a számla kerül könyvelésre. alapján Munkalap a belsõ karbantartási folyamatokhoz A belsõ karbantartási munkálatok során felhasználásra kerülõ anyagokat, készleteket a 7- sz. mellékletben található Munkalapon kell folyamatosan naponta, dolgozónként vezetni. A Munkalapok vezetése lehetõvé teszi a karbantartási munkák folyamatba épített vezetõi ellenõrzését, illetve az anyag és készletfelhasználás nyomon követését. Az anyag(készlet)gazdálkodással kapcsolatos ellenõrzési feladatok Az alkalmazható ellenõrzési módszerek: 12

13 - vezetõi ellenõrzés, - a munka folyamatába épített belsõ ellenõrzés - függetlenített belsõ ellenõrzés. A munka folyamatába épített ellenõrzés szoros kapcsolatban áll a nyilvántartási és könyvelési rendszerrel. 4. Készletnyilvántartás a./ Analitikus anyagkönyvelés A raktári bizonylatok vezetése az anyagmozgással egyidejûleg megtörténik. A bevételi jegyeket a pénzügyi ügyintézõ ellenõrzi tételesen, a kiadási jegyek ellenõrzésének feladatát az utalványozásra jogosult végzi. b./ Fõkönyvi könyvelés A kisértékû készletek esetében a fõkönyvi könyvelés és a raktári nyilvántartás egyeztetésére negyedévente kerül sor, s a leltározások után az egyeztetés alapján készült feladások lehetõséget teremtenek az ellenõrzésre és a korrekciókra. Pécs, október intézményvezetõ 13

14 1. sz. melléklet A raktározási tevékenység nyilvántartásához használandó bizonylatok köre Sorszám A bizonylat megnevezése Szabványszám 1. Anyag-bevételezési bizonylat B.Sz.Ny /N.rsz. B.Sz.Ny /N.rsz. 2. Anyag-kivételezési bizonylat B.Sz.Ny /V.rsz. 3. Készlet mennyiség nyilvántartó lap B.Sz.Ny r.sz. 4. Raktári fejlap B.Sz.Ny r.sz. 5. Eszköz kivételezési bizonylat B.Sz.Ny /N.rsz. 6. Kisértékû eszköz nyilvántartó lap C.SZ.ny

15 2. melléklet Abban az esetben, ha az intézmény térítésmentesen kis-, és nagyértékû tárgyi eszközt nyer pályázaton vagy egyéb módon, a raktárban amennyiben ott tároljuk - elkülönítetten kell azt kezelni. A szállítólevél vagy egyéb dokumentum alapján amíg a térítésmentes átadásról nem érkezik meg a számla analitikus módon kell nyilvántartani. Az eszközt üzembe helyezés után az analitikus nyilvántartás alapján, a kivételezési jegy adattartalmának megfelelõen ki lehet adni a felhasználóknak, annak érdekében, hogy azok rendeltetésszerûen használhatók legyenek. A számla megérkezésekor a bevételezés és a felhasználóknak történõ kiadás adminisztratív módon a könyvelésben is szereplõ módon megjelenik. Pécs, szeptember 1. Déri Tibor igazgató 15

16 Átadás-átvételi jegyzõkönyv 3. sz. melléklet Átadó: Átvevõ: Leltári szám: Leltári szám módosulása: Tárolás helye: Tárolás helyének módosítása: Átadás-átvétel indoka: Átadás-átvétel engedélyezõje: Beosztása: Átadás-átvétel idõpontja: Dátum: Pécs, 200 Átadó Átvevõ Engedélyezõ Tárgyi eszköz nyilvántartásáért felelõs igazolása a dokumentum átvételérõl: Dátum: Pécs, 200 Aláírás 16

17 Utalványozási jogkörök és aláírásminták 4. sz. melléklet Anyag-, és kisértékû eszköz bevételi és kiadási bizonylatának utalványozói minden beszerzésre, átvételre 1. Déri Tibor igazgató 2. Ónodi Nóra - kincstárnok 3. Farkas József gondnok Anyag kiadási bizonylatának utalványozói a közismereti munkaközösségeknél: 4. Hári József igazgató-helyettes 5. Wéber László igazgató-helyettes 6. Móricz Jánosné - tagozatvezetõ Anyag kiadási bizonylatának utalványozói a szakképzési munkaközösségeknél: 7. Végsõ Pál igazgató-helyettes 8. Rulek Mária gyakorlati oktatásvezetõ 9. Látschám József - gyakorlati oktatásvezetõ 10. Tokai Ágnes- gyakorlati oktatásvezetõ 11. Fodor József informatikai vezetõ Anyag kiadási bizonylatának utalványozói a felnõttképzési tagozatnál: 12. Tokai Ágnes tagozatvezetõ 13. Bucsi Sándor tanmûhelyvezetõ 14. Böröcz István tanmûhelyvezetõ 15. Srp Gyula tanmûhelyvezetõ 16. Látschám József tanmûhelyvezetõ 17. Dr. Tóth Lászlóné tanmûhelyvezetõ 18. Terleczkyné Knopf Éva tanmûhelyvezetõ Anyag kiadási bizonylatának utalványozói a technikai dolgozóknál: 19. Farkas József gondnok 17

18 5. sz. melléklet ANYAGOK, ÉS KÉSZLETEK NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERE VASIPARI ALAPANYAGOK VASIPARI SEGÉDANYAGOK MÛANYAGIPARI TERMÉKEK FOTÓ CIKKEK FAIPARI ALAPANYAGOK GUMIIPARI TERMÉKEK FÉM TÖMEGCIKKEK VILLAMOSIPARI TERMÉKEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TERMÉKEK ÉPÍTÉSI ALAPANYAGOK FAIPARI SEGÉDANYAGOK VÍZ SZERELÉSI ANYAGOK GÁZ SZERELÉSI ANYAGOK VEGYIPARI TERMÉKEK HÍRADÁSIPARI TERMÉKEK SZERSZÁMOK TEXTÍLIÁK MÛSZEREK BERENDEZÉSEK EGYÉBB BÚTOROK SPORTESZKÖZÖK ÜZEMANYAGOK, KENÕANYAGOK JÁRMÛALKATRÉSZEK KOZMETIKAI KÉSZÍTMÉNYEK LABORESZKÖZÖK ÜVEGIPARI TERMÉKEK SZINESFÉM ALAPANYAGOK VEGYSZEREK PAPÍRIPARI TERMÉKEK BÕRIPARI TERMÉKEK 18

19 6. sz. melléklet KISÉRTÉKÜ-TÁRGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERE SZÕNYEGEK FÜGGÖNYÖK TERITÕK ÁGYNEMÛ EGYÉB TEXTILIÁK ORVOSI-LABOR ESZKÖZÖK FÉNYKÉPÉSZETI ESZKÖZÖK ÜGYVITELTECHNIKAI BERENDEZÉSEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK IRODAI KISGÉPEK HÁZTARTÁSI-KONYHAI GÉPEK VILÁGITÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK HÛTÕ-FÛTÕ BERENDEZÉSEK HÛTÕK VEVÕ-LEJÁTSZÓ BERENDEZÉSEK BÚTORIPARI TERMÉKEK FA-FÉM SZERELVÉNYEK BÕR ÉS CIPÕIPARI GÉPEK FAIPARI GÉPEK SZEMÉLYI TÁSKÁK ENERGIÁVAL MÛKÖDÕ KÉZISZERSZÁMOK MEZÕGAZDASÁGI SZERSZÁMOK FÚRÓ-MARÓ GÉPEK FÛRÉSZ-DARABOLÓ-RESZELÕGÉPEK KÖSZÖRÛ ÉS FINOMÍTÓGÉPEK EMELÕ ÉS SZÁLLÍTÓ BERENDEZÉSEK BIZTONSÁGTECHNIKAI BERENDEZÉSEK IRÁNYITÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK KOMPRESSZOROK-SZIVATTYUK VILLAMOSIPARI-GÉPEK MÉRÕESZKÖZÖK-MÛSZEREK SZEMLÉLTETÕ ESZKÖZÖK /GYAK. OKT. SZERSZÁMAI / PALACKOK, REDUKTOROK EDÉNYEK EVÕESZKÖZÖK KÉZISZERSZÁMOK LABDÁK ATLÉTIKAI SPORT ESZKÖZÖK TORNASZEREK EGYÉB 19

20 7. sz. melléklet Selejtezésre a raktárba átadott eszköz átadás-átvétele (név), a leltári számú eszközt selejtezésre átmeneti raktári tárolásra átadom. Pécs, 200 Átadó aláírása Átvevõ aláírása A tárgyi eszköz nyilvántartásból a fenti eszközt az esedékes selejtezéskor kivezetem: Tárgyi eszköz nyilvántartásért felelõs aláírása 20

21 Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Választható Béren Kívüli Juttatási rendszer (Cafeteria) szabályzat Készítette: Hitelesítette: Ónodi Nóra kincstárnok Déri Tibor igazgató Bárdos András (szakszervezet) Regõs István (szakszervezet) Érvényes : január 01-tõl

22 A Szabályzat készítésénél figyelembe vett jogszabályok: Munka Tv.-könyvérõl szóló évi XXII. tv. SZJA 1995.évi CXVII.tv. XIII. fejezete "Természetbeni és egyéb juttatások, engedmények", valamint a tv. I. számú melléklete Kollektív Szerzõdés SZJA évi LXXVII. törvény I. A Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola (a továbbiakban: Munkáltató) a munkavállalók által választható béren kívüli juttatások rendszerét (a továbbiakban: VBKJ) vezeti be január 01-tõl. Adószám: OM azonosító: OM Székhely: H Pécs, Malomvölgyi u. 1/b. I.1 A Munkáltató a vele alkalmazotti jogviszonyban állók részére a jogszabályok által korlátozott módon és mértékben biztosítja az alábbi juttatásokat: Valamennyi munkajogi létszámba tartozó munkavállaló évi Ft VBK Juttatásban részesül Pécs megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetési rendelete alapján. I.2. A keretösszeg rendelkezésre állásának módja: A fent meghatározott éves keretösszegek a következo kitétellel érvényesek:? A cafeteria rendszer indulási idopontja január 01.? A munkavállalók névsorát az I. számú melléklet tartalmazza. I.3 Választható cafeteria elemek:? Meleg étkezési utalvány /év/fõ. 25%-os adó terheli, mely a Munkavállalót terheli.? Beiskolázási utalvány a minimálbér 30%-a, (2010-ben Ft/gyerek/év). 25%- os adó terheli, mely a Munkavállalót terheli. Beszerzése 2010-ben augusztus hónapban történik.? Üdülési csekk: /év/fõ+ közeli hozzátartozó részére nyilatkozat tétel alapján (2010-ben). 25%-os adó terheli, mely a Munkavállalót terheli. Beszerzése: április hónapban történik.? Internet támogatás. Az internet számla erejéig adómentesen adható.

23 II. Jogosultságok ismertetése II.1 Jogosultak köre A Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola fõállású, teljes és részmunkaidõs, határozatlan és határozott idejû munkaviszonyban álló munkavállalói. A teljes munkaidõben foglalkoztatottak a teljes cafeteria keretre jogosultak, a részmunkaidõben foglalkoztatottak a foglalkoztatás arányában jogosultak a cafeteria keretre. II.2 A jogosultság korlátozásai és feltételei a) Új felvételes munkavállalók jogosultsága a belépést követõ teljes hónaptól kezdõdik. Nyilatkozatukat a próbaidõ lejártától számított 15. naptári napig írásban kell megtenniük. b) A jogi (passzív) állományból visszatérõ munkavállalók az aktív állományba való visszatérést követõ teljes munkában töltött hónap elsõ napjától a megállapított éves keretösszeg idõarányos részére jogosultak. A nyilatkozatukat a jogosultság szerzéstõl számított 15. napjáig írásban kell megtenniük. c) A munkavállaló munkaviszonyának munkáltatói vagy munkavállalói rendes felmondással történõ megszuntetése esetén a munkavállalót a munkaviszony megszûnését megelõzõ (egész) hónapig járó keretösszeg illeti meg. A munkavállalóval történõ elszámolás során a munkáltató megállapítja, hogy bármely félnek van-e a keretösszeg felhasználására vonatkozó pénzügyi követelése. A munkavállaló részére idõarányosan járó keretösszeget a hatályos nyilatkozati lapban foglaltaknak megfelelõen ki kell adni, vagy bérjellegû kifizetés formájában kell kifizetni, levonva a munkáltatói- és a munkavállalói adó- és járulék terheket. d) Munkáltatói rendkívüli felmondás esetén a keretre való jogosultság a munkavállalót a munkaviszony megszûnését megelõzõ hónapig járó keretösszeg illeti meg. A munkavállaló részére idõarányosan járó keretösszeget a hatályos nyilatkozati lapban foglaltaknak megfelelõen ki kell adni, vagy bérjellegu kifizetés formájában kell kifizetni, levonva a munkáltatói- és a munkavállalói adó- és járulék terheket. e) Munkaviszony közös megegyezéssel történõ megszuntetése esetén a munkavállalóval történõ elszámolás során a munkáltató megállapítja, hogy bármely félnek van-e a keretösszeg felhasználására vonatkozó pénzügyi követelése. A munkavállalót a munkaviszony megszûnését megelõzõ hónapig járó keretösszeg illeti meg, melyet a nyilatkozatában foglaltak szerint ki kell adni, vagy bérjellegû kifizetés formájában kell kifizetni, levonva a munkáltatói- és a munkavállalói adó- és járulék terheket. f) A munkaviszony megszûnésének napját követõen sem a munkavállalónak, sem a munkáltatónak a keret felhasználására szóló követelése nem lehet!

Választható Béren Kívüli Juttatási rendszer (Cafeteria) szabályzat: Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Választható Béren Kívüli Juttatási rendszer (Cafeteria) szabályzat: Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Választható Béren Kívüli Juttatási rendszer (Cafeteria) szabályzat: Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény I. A Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Ikt. sz.: ANYAG ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: ANYAG ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: ANYAG ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT 2014 ANYAG ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat célja A szabályzat alapvető célja, hogy meghatározza és kötelezően előírja azokat a munkafolyamatokat,

Részletesebben

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Készlet-bevételezési bizonylat B. 12-111/V.r.sz. B01. 2. Készlet kivételezési bizonylat B. 12-114/V.r.sz. B02. 3. Azonnali

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete A köztisztviselők által választható, béren kívüli juttatások rendszeréről A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére 16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának Gépjármű-üzemeltetési

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Gépjármű és eszközhasználat szabályozása

Gépjármű és eszközhasználat szabályozása Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Gépjármű és eszközhasználat szabályozása (B-11) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (I.30.) önkormányzati

Részletesebben

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Anyag-és eszközgazdálkodási Szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től igazgató

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT 2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT a Cserepes Sori Piac Piac KFT. cafeteria-rendszeréről Hatályba lépés: 2017. január 01. Jóváhagyta: Rácz Attila ügyvezető igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. Választható

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 2014 I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOSSZABÁLYOK 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (a

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: A10

ADATLAP Azonosító: A10 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: ADATLAP Azonosító: A10 Tárgyi eszközök naplója Bizonylat száma: B. 11-52/új.r.sz. Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A tárgyi eszközök naplója elnevezésű nyomtatványt

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Tolmács Község Önkormányzata GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. augusztus 1-től I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Tolmács Község

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: C06

ADATLAP Azonosító: C06 ADATLAP Azonosító: C06 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Befektetett pénzügyi eszközök egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma: Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A befektetett

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE 8. LECKE 31 5.6 VEVŐI, SZÁLLÍTÓI ANALITIKA A vevői követelésekről vagyis azokról az összegekről, amelyekkel a vevők tartoznak felénk valamint a szállítói tartozásokról vagyis amivel mi tartozunk beszállítóinknak

Részletesebben

1. A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ 2011. évben az általános forgalmi adó tekintetében a következőképpen adózik:

1. A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ 2011. évben az általános forgalmi adó tekintetében a következőképpen adózik: Az intézmény, mint kifizetőt az egyes személyi jövedelemadó vonzattal járó kifizetéseik után lejelentési kötelezettség terheli. A lejelentés alapján kerülnek nyilvántartásra, elszámolásra, számfejtésre

Részletesebben

[GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ÉS ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT]

[GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ÉS ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT] 2015. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pusztainé Nádházi Ibolya [GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ÉS ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT] [Ide írhatja be a dokumentum kivonatát, amely rendszerint a dokumentum

Részletesebben

Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Érvényes 2013. január 01-től Tartalomjegyzék 1. Az Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat célja... 3 2. Az Anyag

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4

1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4 4.1. A cafetéria keret mértéke... 4 4.2. Választható cafetéria elemek...

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: B12

ADATLAP Azonosító: B12 ADATLAP Azonosító: B12 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Munkaruha juttatási idő nyilvántartó lapja Bizonylat száma: B. 12-179.r.sz. Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A munkaruha összevont

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016 SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016 Szervezet neve: Magyar Birkózó Szövetség Címe: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószáma: 18158335-2-42 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Németh Szilárd

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.04.01. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Reprezentációs szabályzat A Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 6. TÉTEL

A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 6. TÉTEL A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZEREPE ÉS MÓDJAI 6. TÉTEL Készletezés I. Az árukészlet az az árumennyiség, mely a forgalom lebonyolításához nélkülözhetetlen. A készletgazdálkodásra azért van szükség,

Részletesebben

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata Budapest, 2008 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A Pedagogikum Központ gépjárművei igénybevételének

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MF03.RE. Változtatás átvezetésére. Példány sorszám: Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló

RAKTÁROZÁS MF03.RE. Változtatás átvezetésére. Példány sorszám: Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: RAKTÁROZÁS MF03.RE Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló Átvizsgálta: Dr. Váncsa Andrea MICS vezető Jóváhagyta:

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT ré RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 1 2011. 8 igennel elfogadva GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Önkormányzat gépjárműveinek

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Szőc Község Önkormányzata 8452, Szőc, Kossuth L.u. 41. Tel./Fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu TERVEZET Ügyiratszám: /2014 GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT A szabályzat a Szőc Község Önkormányzatának tulajdonában,

Részletesebben

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től.

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től. GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. január 1-től. I. A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok 1. A szabályzat hatálya kiterjed Füzesgyarmat Város Önkormányzat továbbá alkalmazottai

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor fő-igazgató 1 ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA igazgató P.H. 1 A SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre 1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzat (továbbiakban: Cafeteria szabályzat) 1. (2) bekezdése

Részletesebben

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:......

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:...... 1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: (az itt közölt adatok a Számviteli Politika cégismertető részében fognak szerepelni) NÉV: Székhely: Telephely/ek/:

Részletesebben

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01.

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01. Szabályzat a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről Cegléd 2013.08.01. A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 14/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. A Testnevelési Egyetem Szenátusa a Testnevelési

Részletesebben

Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata

Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata 1. Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata megegyezik az Egyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzatával. A Szabályzathoz

Részletesebben

SZABÁLYZATMINTÁK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK RÉSZÉRE

SZABÁLYZATMINTÁK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK RÉSZÉRE GAZDÁLKODÁSI KÉZIKÖNYVEK SZABÁLYZATMINTÁK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK RÉSZÉRE II. KÖTET Budapest, 2016 Szerzők: Dr. Böszörményi Judit Nagyné Véber Györgyi Buránszkiné Alföldy Zita Sorozatszerkesztő: Kökényesiné

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015.

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015. 2015. Szakmai Program 13. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A Fiatalkorúak zsebpénzkezelési szabályzata: - a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Részletesebben

Bizonylati Album Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM. Hatályos: 2011.

Bizonylati Album Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM. Hatályos: 2011. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM I.. igazgató P.H. 1 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Állományba vételi bizonylat immateriális

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK BIZONYLATI ALBUM I. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Állományba vételi bizonylat immateriális javakról B.Sz.ny. 11-69. r.sz. A01. 2. Immateriális javak

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat

Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat 1 ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat Hatályos: 2014. április 1. 2 I. BEVEZETŐ A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Részletesebben

1/2011. számú Igazgatói utasítás

1/2011. számú Igazgatói utasítás 1/2011. számú Igazgatói utasítás Az Intézet zavartalan működése érdekében, a folyamatos likviditás fenntartása miatt, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009.

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata Hatályos: 2011. szeptember 01-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos:

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/5

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata A selejtezés részletes szabályait az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja IV. Fejezet Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja 1. A IV. Fejezet 3. Az 1. számlaosztály részletező nyilvántartásaira vonatkozó közös szabályok cím alatti részének

Részletesebben

Elszámolási segédlet 2017

Elszámolási segédlet 2017 1 Elszámolási segédlet 2017 2 3 4 5 6 7 8 ( A táblázattól függetlenül csak a ben meghatározott céloknak megfelelő költségek számolhatók el.) Záradékolási kötelezettség: a ben meghatározott szöveggel, a

Részletesebben

OE-RH-/2013 Budapest, május 14. 2/2013. Rektori Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére

OE-RH-/2013 Budapest, május 14. 2/2013. Rektori Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére OE-RH-/2013 Budapest, 2013. május 14. 2/2013. i Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2002.július 1-től

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2002.július 1-től Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2002.július 1-től Készítette: Tem Ildikó gh. Vezető Jóváhagyta: dr. Nánási Illés a megyei bíróság elnöke Az államháztartás szervezeti

Részletesebben

Leltár: Leltározás: Leltározás részei:

Leltár: Leltározás: Leltározás részei: Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben