ÖNINFORMÁCIÓS LAP ORVOSOK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNINFORMÁCIÓS LAP ORVOSOK RÉSZÉRE"

Átírás

1 Cég / egyéni vállalkozó neve: Rövidített elnevezése: Székhelye: Levelezési cím: Cégjegyzékszáma: Orvosi igazolvány száma: Szakmában eltöltött idô: Adószám: A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI Vállakozási tevékenység kezdete: Statisztikai számjel: Vállalkozói igazolvány száma: ÁNTSZ engedély száma: ÁFA bevallás gyakorisága: Havi Negyedéves Éves ÁFA körön kívüli Bevallási kötelezettség: SZJA törvény Számviteli törvény Képviseletre jogosultak neve és beosztása: Kézbesítési megbízott neve és azonosító adatai: Telefon: Fax: Családi és utónév: Születési (leánykori) név: ÖNINFORMÁCIÓS LAP ORVOSOK RÉSZÉRE Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük a kitöltött öninformációs lapot és a hitelbírálathoz szükséges dokumentumokat a címre szíveskedjen elküldeni, a tárgyban megjelölve a cég nevét. Az öninformációs lap eredeti példányát kérjük, szerzôdéskötésig szíveskedjen eredetiben elküldeni az UniCredit Leasing Hungary Zrt. (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) címére Fontos figyelmeztetés: Az adatokat kérjük pontosan kitölteni, a hiányos adatlap ugyanis a lízingügylet elbírálásának elhúzódását okozhatja! Az Öninformációs lap a évi CXXXVI. törvényre (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelôzésérôl és megakadályozásáról) figyelemmel készült. Mobil: A VÁLLALKOZÁS NEVÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLY (VAGY EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÉS MAGÁNSZEMÉLY ÜGYFÉL) AZONOSÍTÓ ADATAI Születési hely és idô: Iskolai végzettség: Állandó lakcím: Telefonszáma: Állampolgársága: Külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely: Azonosító okmány típusa és száma, valamint érvényességi ideje: Anyja neve: A PRAXIS ADATAI A rendelô címe: Telefonszáma: Saját tulajdon Bérelt Éves bérleti díj: Havi rezsi költség: Praxis OEP által finanszírozott: Igen Finanszírozott betegek száma: fô Nem Ellátott betegek száma: fô/hónap Praxisban nyilvántartott betegek száma: fô Rendelési napok száma: nap/hét Praxis jellege: Fogorvos Bôrgyógyász Nôgyógyász Gyerekorvos Ortopéd sebész Szemész Belgyógyász Radiológus Egyéb: Foglalkoztatottak / munkatársak száma: Foglalkoztatottak után fizetett havi személyi jellegû ráfordítás (bérköltség + járulékok): 1

2 EGYÉB ADATOK Alalpítás dátuma: Jegyzett tôke: Elôzô évi árbevétel: Elôzô év eredménye: Kötelezettségek: Forgó eszközök összesen: A cég tulajdonosai: A társaság részesedése más vállakozásokban (%-os aránnyal együtt): A tulajdonosok részesedése más vállakozásokban (%-os aránnyal együtt): AZ ESETLEGES TOVÁBBI TULAJDONOSOK ADATAIT KÉRJÜK KÜLÖN LAPON KÖZÖLNI! SZÁMLAVEZETÔ BANK(OK) 1. Név: 2. Név: Cím: Számlaszám: Cím: Számlaszám: AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT-VEL FENNÁLLÓ KAPCSOLAT Az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel fennálló kapcsolat esetén kérjük adja meg a kapcsolattartó nevét: BANKI KÖTELEZETTSÉGEK (ADATOK E FT-BAN) beruházási hitel rövid lejáratú hitel folyószámla hitel Finanszírozó: Szerzôdéskori összeg: Jelenleg fennálló összeg: Futamidô kezdete és vége: Törlesztô összeg: Fizetés gyakoriság/év: TOVÁBBI HITELEK ESETÉN KÉRJÜK AZ INFORMÁCIÓT KÜLÖN LAPON MEGADNI! LÍZING ÉS BÉRLETI SZERZÔDÉSBÔL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK Finanszírozó: Típus: lízing (L), bérlet (B): Lízingelt eszköz: Eredeti szerzôdött összeg: Jelenleg fennálló tartozás: Futamidô kezdete és vége: Havi törlesztô összeg: AMENNYIBEN A KÉRT INFORMÁCIÓ LEÍRÁSÁRA NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE ELÉG HELY, KÉRJÜK AZT KÜLÖN LAPON PÓTOLJA! 2

3 ESZKÖZ ADATAI Lízingtárgy pontos megnevezése*: Gyártmány: Típus: Gyártási év: Gyártási azonosítószám: Szállító neve: Címe: Ügyintézô neve és telefonszáma: Beszerzési ár ( bruttó ): Ft Elôleg összege: Ft Használat helye: meglévô rendelôben új rendelôben Átadás várható idôpontja: A KÉRT FINANSZÍROZÁS ADATAI Zárt végû pénzügyi lízing Nyílt végû pénzügyi lízing Ft-alapú Deviza-alapú (EURO/CHF/USD) Futamidô: hónap Fizetési gyakoriság: havi negyedéves Elsô lízingdíj/kezdôrészlet: Ft Elsô lízingdíj/kezdôrészlet megfizetése: Lízingbe adónak Szállítónak Fizetés módja: csoportos beszedés átutalás Nyílt végû pénzügyi lízing esetén a kért maradványérték áfával növelt összege: Ft ESZKÖZ BIZTOSÍTÁSA A szerzôdés magába foglalja a teljeskörû biztosítást az eszköz(ök)re a futamidô végéig. A vagyonbiztosítás az alábbi károkra nyújt biztosítási fedezetet. Orvosi, elektromos és elektronikus gépek: Biztosított fedezet: Elektromos és Elektronikus Berendezések Biztosítási Szabályzata, ( tûz,elemi károk, lopás,) Feltételek: Uniqa Biztosító Zrt.- Elektromos és Elektronikus Berendezések Biztosítási Szabályzata, területi hatály: a kockázatviselés helye önrészesedés 10% de minimum ,-Ft * Több eszköz esetén tételes listát kérnénk az eszközökrôl-pontos típus, eszköz megnevezés és vételár feltüntetésével! 3

4 NYILATKOZATOK Kijelentem, hogy az utolsó 5 évben ellenünk semmiféle peres ill. végrehajtási eljárás nem folyt és a jelenlegi vagyoni helyzetünk ill. bevételeink alapján abban a helyzetben vagyunk, hogy az Önöknél kérvényezett lízingszerzôdésbôl eredô kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk. Kijelentem, hogy Társaságunk nem áll végelszámolási, csôd illetve felszámolási eljárás alatt. Vállalkozásomnak/ Társaságunknak lejárt köztartozása (APEH, TB, VPOP ill. helyi adó) a./ nincs* b./ Ft összegben áll fenn.* A köztartozásokra vonatkozó igazolások beszerzése folyamatban van, azok eredeti példányát 30 napon belül, de legkésôbb a szerzôdéskötésig benyújtjuk Önöknek. Vállalkozásomnál/ Társaságunknál jelenleg a./ nem folyik hatósági ellenôrzés* b./..... által hatósági ellenôrzés van folyamatban.* Tudomásul vesszük, hogy ezek az adatok lényegesen befolyásolják a lízingkérelem pozitív elbírálását. Kijelentem, hogy az itt közölt az adatok teljesek és megfelelnek a valóságnak. Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata a évi CXXXVI. törvény 8 (1) bekezdése szerint. Aulírott büntetôjogi felelôsségem tudatában nyilatkozom, hogy a.) természetes személyként saját nevemben és javamra járok el * b.) természetes személyként az alábbi személy (ek) nevében járok el *: c.) a fenti ( 1. oldalon megnevezett) jogi személy képviseletében kijelentem, hogy az a saját nevében jár el. * d.) a fenti ( 1. oldalon megnevezett) jogi személy képviseletében kijelentem, hogy az az alábbi személy(ek) nevében jár el. * Adatok b.) és d.) esetben: név: születéskori név: lakcím / székhely: név: születéskori név: lakcím / székhely: Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok bejelenteni az Önök részére, mint szolgáltatónak a fenti a datokban bekövetkezô esetleges változásokat. Az e kötelezettség elmulasztásából eredô kár engem terhel. Alulírott..., külföldi lakóhellyel rendelkezõ természetes személy kijelentem, hogy kiemelt közszereplõ A/ vagyok* B/ nem vagyok* Jelen dokumentum aláírásával Nyilatkozatevô kifejezetten hozzájárul és felhatalmazza az UniCredit Leasing Hungary Zrt-t ill. UniCredit Leasing Kft-t, hogy a Bank Austria Creditanstalt- illetve a Bayerische Hypo Vereinsbank csoportok bármely tagja, egysége, különösen tulajdonosa, a Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH. (Wien) és a UniCredit Bank Hungary Zrt. részére az elsô oldalon megnevezett, általa képviselt Vállalkozást érintô, tudomására jutott, banktitok tárgyát képezô tényt, információt, megoldást vagy adatot - beleértve az Ügyfél pénzügyi- és vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdono si körére, valamint a Bank Austria Creditanstalt- illetve a Bayerische Hypo Vereinsbank csoportok bármely tagja által vezetett számláinak egyenlegére,forgalmára, továbbá a velük kötött szerzôdéseire vonatkozó adatokat átadja. Nyilatkozattevô ezennel felhatalmazza a UniCredit Bank Hungary Zrt-t és a Bank Austria Creditanstalt- illetve a Bayerische Hypo Vereinsbank csoportok bármely tagját, hogy a Lízingbevevôrôl rendelkezésére álló, fenti körbe tartozó adatokat a UniCredit Leasing Hungary Zrt. illetve a UniCredit Leasing Kft. részére átadja. A Nyilatkozattevô feljogosítja a UniCredit Leasing Hungary Zrt.-t illetve a UniCredit Leasing Kft.-t hogy a jogszabály alapján vállalt feladatai, fennálló kötelezettségei teljesítése, továbbá konszolidációs, kockázatelemzési, illetve szolgáltatás értékesítési célból - az ezekhez szükséges mértékben, valamint e célokkal összefüggésben az adatokat a döntés elôkészítési folyamatban, illetve a szerzôdéses jogviszony fennállása alatt, illetve addig, amíg a Nyilatkozattevô által képviselt Vállalkozással szemben követelése áll fenn - gyûjtse, rögzítse és tárolja. * a megfelelô választ kérjük aláhúzással jelölni Kelt Cégbélyegzô Nyilatkozattevô (cégszerû) aláírása 4

5 SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Társasági szerzôdés másolata Aláírási címpéldány Aláíró személyi igazolvány, lakcímkártya másolata OEP-vel kötött szerzôdés vagy 3 hónapnál nem régebbi OEP Finanszírozási értesítô ÁNTSZ engedély Orvosi diploma másolata Szállítói árajánlat Vállalkozói igazolvány (egyéni vállalkozók) Elôzô évi mérleg és eredmény kimutatás (vállalkozások esetén) Elôzô évi adóbevallás (egyéni vállalkozó esetén) A UNICREDIT LEASING HUNGARY AZ ITT KÖZÖLT ADATOKAT BANKTITOKKÉNT KEZELI. 25M HUF NETTÓ FINANSZÍROZOTT ÉRTÉK FÖLÖTT A FENTIEKEN KÍVÜL A KÖVETKEZÔK IS SZÜKSÉGESEK: Bankszámlaszerzôdés, Fôkönyvi kivonat vagy idôszakos mérleg (90 napnál nem régebbi), APEH tartozásmentességi igazolás Elôzô 2 év adóbevallásai és pénztárkönyve (egyéni vállalkozók) A UNICREDIT LEASING HUNGARY AZ ITT KÖZÖLT ADATOKAT BANKTITOKKÉNT KEZELI. 5

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok I. Bankgarancia kérelem II. A beszámolónak megfelelô információs adatlap Éves/Egyszerûsített s beszámolóval rendelkezô, illetve SZJA szerinti bevallást

Részletesebben

OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Standard Faktoring, OTP Standard Plusz Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Vevői Adatlap III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Lombardhitel/OTP Vállalkozói Lombardhitel fix marzs mellett igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Lombardhitel/OTP Vállalkozói Lombardhitel fix marzs mellett igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Vállalkozói Lombardhitel/OTP Vállalkozói Lombardhitel fix marzs mellett igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Támogatások Faktoring igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kérelem II. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített

Részletesebben

ÁFA hitelt kérek hónapra Önrész : % Futamidő: 24 36 48 60 hónap Szállító neve: Telefon: Ügyintéző: Átadás várható időpontja: Beruházás TEÁOR:

ÁFA hitelt kérek hónapra Önrész : % Futamidő: 24 36 48 60 hónap Szállító neve: Telefon: Ügyintéző: Átadás várható időpontja: Beruházás TEÁOR: 1. Lízingelni kívánt járművek adatai Megengedett Felépítmény Db. Nettó ár Deviza össztömeg típusa nem Összesen: Kért finanszírozás típusa: Nyíltvégű pénzügyi lízing Zártvégű pénzügyi lízing Finanszírozás

Részletesebben

megye helység ir.szám megye

megye helység ir.szám megye IKTATÓSZÁM: MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Hitelkérelmi nyomtatvány A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó, őstermelő alapadatai Hiteligénylő vállalkozás (vagy egyéni vállalkozó, őstermelő) neve Anyja

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez A NYOMTATVÁNYCSOMAG 2012.06.15-TŐL ÉRVÉNYES Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 2/1 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról) Adatlap

Részletesebben

Kisvállalkozói hitelkérelem

Kisvállalkozói hitelkérelem K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.khb.hu khbinfo@khb.hu Kisvállalkozói hitelkérelem Hitelkérelem benyújtásának dátuma: Azonosító

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 1. számú melléklet. MFB Kisvállalkozói Hitel Hitelkérelmi nyomtatvány. A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó alapadatai.

IKTATÓSZÁM: 1. számú melléklet. MFB Kisvállalkozói Hitel Hitelkérelmi nyomtatvány. A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó alapadatai. IKTATÓSZÁM: MFB Kisvállalkozói Hitel Hitelkérelmi nyomtatvány A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó alapadatai Hiteligénylő vállalkozás (vagy egyéni vállalkozó) neve Anyja neve (egyéni vállalkozó esetében):

Részletesebben

NYILATKOZAT. Az Ügyfél kijelenti, hogy az MGV Zrt.-nél elhelyezett valamennyi dokumentum a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza.

NYILATKOZAT. Az Ügyfél kijelenti, hogy az MGV Zrt.-nél elhelyezett valamennyi dokumentum a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza. NYILATKOZAT Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy az (továbbiakban: MGV Zrt.) a hitel dokumentációs anyag alapján hitelképességi vizsgálatot végez. Tudomásul veszi, hogy az MGV Zrt. a hitelkérelmet - indokolási

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u 28 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY. A cég vezetőjével kapcsolatos adatok:

PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u 28 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY. A cég vezetőjével kapcsolatos adatok: VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY Hiteligénylő azonosító adatai: Hiteligénylő teljes neve: Székhelye: KSHszámjel Adószám. Cégjegyzék szám: Alapítás dátuma Levelezési címe:: Tevékenységi köre: Számlavezető

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP VÁLLALATI ÜGYFELEK SZÁMÁRA AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK LEGUTOLSÓ HAVI FŐKÖNYVI

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKÉRELEMHEZ AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához 4.sz. melléklet: Vállalkozói hitelkérelem HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához Gazdálkodó adatai: Név,

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Széchenyi Kártya igénylési lap Társas Vállalkozások (ill. egyéni cégek) részére Ügyirat száma: Ügyfélazonosító: Iroda kódja: A) A Vállalkozás azonosító adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés

Részletesebben

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma: Aláírás, nyilatkozat További adatok Munkahelyi adatok Igénylő személyes adatai ARGENTUM HOLDING Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47. Tel: 06-1/351-1267 Központi fax: 06-1/700-1604 Hitelközvetítő neve:

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2). A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel Trafikok részére kialakított termékváltozatának igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető

Részletesebben

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok

A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok A Területalapú támogatások előfinanszírozása konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről A beszámolónak megfelelő

Részletesebben

MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS Szabad felhasználású kölcsön esetén

MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS Szabad felhasználású kölcsön esetén I. Igényelt kölcsön főbb adatai MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ HITEL KÉRELEM ÉS SZERZŐDÉS Szabad felhasználású kölcsön Igényelt kölcsön összege Kölcsön futamideje hónap Kölcsön devizaneme Annuitásos és lineáris

Részletesebben

A Területalapú támogatások előfinanszírozása (NHP2) konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok

A Területalapú támogatások előfinanszírozása (NHP2) konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok A Területalapú támogatások előfinanszírozása (NHP2) konstrukció igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II III. IV. Nyilatkozat - támogatások igénybevételéről A beszámolónak

Részletesebben

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. május 2. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya... 3 2. Az Ügyfél fogalma... 3 3. Képviselet, azonosítás,

Részletesebben

Igen Nem Garancia devizaneme HUF EUR CHF GBP USD Egyéb:..

Igen Nem Garancia devizaneme HUF EUR CHF GBP USD Egyéb:.. MKB 1X1 BETÉTFEDEZETŰ BANKGARANCIA KÉRELEM ÉS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉS ZÁLOGSZERZŐDÉS ÓVADÉK ALAPÍTÁSÁRÓL (Hatályos: 2014. augusztus 15-től) I. Igényelt Bankgarancia főbb adatai Megbízás típusa Új megbízás

Részletesebben