NYILVANOS ÜLÉS napirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYILVANOS ÜLÉS napirendje"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V Előadó: Túriné Kovács Márta, Tarné Stuber Éva, Varga Tamás, dr. Csernus Ibolya Mell.: 2 db Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A Jankay-hagyaték és a Kolozsváry-, Tevan-adomány elhelyezése a Munkácsy Mihály Múzeumban, intézményi alapító okirat módosítása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 27-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CLII. törvény alapján január 1. napjától a Munkácsy Mihály Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) mint megyei hatókörű városi múzeum Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásába került. Ezáltal lehetőség nyílt a Jankay-hagyaték és a Kolozsváry-, Tevan-adomány (a továbbiakban: Gyűjtemény) méltó, szakmailag megfelelő, költséghatékony elhelyezésére, a Jankay Gyűjtemény és Kortárs Galéria (a továbbiakban: Galéria) Gyűjteménnyel kapcsolatos feladatainak integrálására a Múzeumba. A fentiek alapján a Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) kuratóriuma március 29. napján felmondta a Csaba Center Invest Kft. és a Közalapítvány között létrejött - a Galéria elhelyezésére szolgáló, Csaba Center III. emeletén található üzlethelyiség bérlete vonatkozásában megkötött - bérleti szerződést. A Galériának a 180 nap felmondási idő okán szeptember 25. napjáig kellett kiköltöznie az ingatlanból. A bérleti szerződés megszűnését követően a Gyűjtemény a Múzeumban, annak 5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 7. szám alatti épületegységében, külön erre a célra kialakított helyiségben kerül elhelyezésre.

2 A Gyűjtemény áthelyezését követően továbbra is az Önkormányzat tulajdonát képezi. A Közalapítvány ingó vagyona továbbra is a Közalapítvány tulajdonában marad. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja a Galéria feladatainak fentiek szerinti integrálását a Múzeum feladatkörébe. A Közalapítvány kuratóriuma a 6/2013. (IX. 9.) sz. kuratóriumi határozatával döntött a Galéria október 15. napjával, jogutód nélkül történő megszüntetéséről. A Közalapítvány működése folyamatos marad, a Gyűjtemény gondozása továbbra is feladata. A Közalapítvány alapító okiratának fentiek következtében történő módosítását külön előterjesztés tárgyalja. A Gyűjteményelhelyezésének, kezelésének részleteit az Önkormányzat, a Közalapítvány és a Múzeum között egy háromoldalú megállapodás fogja rögzíteni. Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, döntése a Közgyűlésen kerül ismertetésre. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Titkársági Osztály Személyzeti Csoport, Stratégiai-Fejlesztési Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg döntését. HATÁROZATI JAVASLAT: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésea Jankay-hagyaték, a Kolozsváry-, Tevan-adomány (a továbbiakban: Gyűjtemény) és a Munkácsy Mihály Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) vonatkozásában az alábbiak szerint dönt: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése október 16. napjától a Gyűjteményt a Múzeum szervezeti keretei között helyezi el. 2. A Gyűjtemény kiállításra kerülő műtárgyai a Múzeum 5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 7. szám alatti épületegységében, külön erre a célra kialakított helyiségben kerülnek elhelyezésre. 3. A Gyűjtemény kiállításra nem kerülő darabjai továbbra is az 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti raktárban maradnak. 4. A Gyűjtemény és a Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány Ca továbbiakban: Közalapítvány) ingóságai átadás-átvételének alapját az azokról elkészített leltári jegyzékek képezik. 5. A Gyűjteményt a Múzeumban található, Magyar Állam tulajdonában lévő műtárgyaktól elkülönítve, külön leltári jegyzék szerint szükséges nyilvántartani. 6. Az áthelyezést követően a Gyűjtemény továbbra is az Önkormányzat tulajdonát képezi. A Közalapítvány ingó vagyona továbbra is a Közalapítvány tulajdonában marad. 7. A Múzeum Gyűjtemény és a Közalapítvány ingó vagyona feletti használati joga az alapfeladatai ellátásához szükséges mértékig terjed ki. 8. A Múzeum hatályos alapító okirata szerinti alaptevékenysége a Gyűjteménnyel kapcsolatos alábbi feladatok ellátásával bővül: 2

3 a Jankay-hagyaték és a Kolozsváry-, Tevan-adomány anyagából állandó kiállítás működtetése, a Jankay-hagyaték és a Kolozsváry-, Tevan-adomány raktározása, gondozása, kezelése, a Jankay-hagyaték múzeumi szakleltári feldolgozása. 9. A szakmai, működési és egyéb dokumentumok elkészítésének, valamint az irattárak rendezésének határideje október 31. napja. 10. A Gyűjteményelhelyezésének, kezelésének részleteit az Önkormányzat, a Közalapítvány és a Múzeum között háromoldalú megállapodásban szükséges rögzíteni jelen határozat tartalmának megfelelően. Felelős : Kiss Tibor alpolgármester Határidő: október 16. II. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Munkácsy Mihály Múzeum módosító okiratát a jelen határozat 1. mellékiete szerint jóváhagyja. A módosító okirat október 16. napján lép hatályba. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Munkácsy Mihály Múzeum módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. mellékiete szerint jóváhagyja. Az alapító okirat október 16. napján lép hatályba. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: október 16. III. A Gyűjtemény Múzeumba történő áthelyezésének többletforrásigényét a évi költségvetési rendelet módosítása során szükséges rendezni. IV. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a Jankay-hagyaték és a Kolozsváry-, Tevanadomány Munkácsy Mihály Múzeumban történő elhelyezésével kapcsolatos valamennyi megállapodás és egyéb dokumentum aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: október 16. Békéscsaba, szeptember 18. ;~:J~~~~.~:~ Pénzügyi: ~"'!::::l.. Vantara Gyula polgármester 3

4 A Munkácsy Mihály Múzeum alapító okiratának módosítása: 1. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Munkácsy Mihály Múzeum (székhelye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9.) Békéscsabán, február 22. napján kelt 39/2013. (II. 22.) közgy. határozattal elfogadott alapító okiratát az áuamháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az áuamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 1.4. pontj ából törlésre kerül az alábbi ingatlan:,,5600 Békéscsaba, Gyulai út l. (telephely - irodák), hrsz.: 32.,". 2. Az alapító okirat 2. pontjában a "A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 20. (2) bekezdése alapján régészeti feltárást törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szerv végezhet." szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: "A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 20. (2) bekezdésében és a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 21. -ában foglaltak szerint régészeti feltárást végezhet.". 3. Az alapító okirat 3.1. pontja kiegészül az alábbi ponttal:,, A fentieken túlmenően fenntartói döntés alapján feladata: a Jankay-hagyaték és a Kolozsváry-, Tevan-adomány anyagából állandó kiállítás működtetése, a Jankay-hagyaték és a Kolozsváry-, Tevan-adomány raktározása, gondozása, kezelése, a Jankay-hagyaték múzeumi szakleltári feldolgozása." 4. Az alapító okirat 11. pontja a "A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési jogai:" címet követően kiegészül a,,11.1. A Magyar Állam tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyon vonatkozásában:" szöveggel. 5. Az alapító okirat ll. pontja kiegészül az alábbi alponttal:,,11.2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingó vagyon vonatkozásában: A Jankay-hagyaték és a Kolozsváry-, Tevan-adomány Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi, a költségvetési szerv azokat az alaptevékenységének ellátásához szükséges mértékben használhatja.". 6. Az alapító okirat a következő záradékkal egészül ki: "ZÁRADÉK:

5 2 Jelen alapító okirat október 16. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Munkácsy Mihály Múzeum február 22. napján kelt - 39/2013. (II. 22.) közgy. határozattal jóváhagyott - egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti." 7. Az alapító okirat záró szövegében a "Az alapító okiratot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 39/2013. (Il. 22.) közgy. határozatával elfogadta." szöveg helyébe a "Az alapító okiratot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a... /2013. (IX. 27.) közgy. határozatával elfogadta."szöveg lép. Ezen alapítóokirat-módosítás október 16. napján lép hatályba. Ezen alapítóokirat-módosítást Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése.../2013. (Ix. 27.) közgy. határozatával elfogadta. a Békéscsaba, szeptember 27. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

6 3 A Munkácsy Mihály Múzeum egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata: 2. melléklet MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló (XII. 31.) Korm. rendelet 5. -a alapján, figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 37/A. (7) bekezdésére és 45. -ára, a Munkácsy Mihály Múzeum módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát - a Kult. tv. 45. (5) bekezdése alapján a kultúráért felelős miniszter véleményének kikérésével- az alábbiak szerint adja ki: 1. A költségvetési szerv neve, nevének rövidítése, idegen nyelvű neve, székhelye, telephelyeinek neve és címe: 1.1. Neve: Nevének rövidítése: Idegen nyelvű neve: 1.2. Székhelye: 1.3. Telephelye: Munkácsy Mihály Múzeum MMM Munkácsy Mihály Museum 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9. (hrsz.: 16.) Csabai Tanya és Gabonatermesztés-történeti Kiállítóhely 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65. (hrsz.: 1503.) 1.4. A feladatellátást szolgáló további ingatlanok: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 7. fsz. 1. (kiállítóhely, raktárak, restaurátorműhely, szerverszoba, kutatószoba), hrsz.: 151AlI., 5600 Békéscsaba, Fábry u. 58. (raktár és restaurátorműhely), hrsz.: 9858/ A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. 2. A költségvetési szerv közfeladata: A Kult. tv. 37/A., 42., 45., 45/A. -ai alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról.

7 4 A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 20. (2) bekezdésében és a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Konn. rendelet 21. -ában foglaltak szerint régészeti feltárást végezhet. 3. A költségvetési szerv tevékenysége: 3.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Békéscsaba Megyei Jogú Város és Békés megye közigazgatási területén a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében: a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja, biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét, kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez, együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít, az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak: gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme, tudományos feldolgozása és publikálása, hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszaki kiállítások rendezése, közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása A megyei hatókörű városi múzeum állami feladatai keretében: vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak, területileg illetékes múzeumként gyűjtőterületére kiterjedően, o végzi a megelőző és a mentő feltárásokat és az ehhez kapcsolódó egyéb régészeti szaktevékenységeket, o vezeti a régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartását, és annak alapján adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről, o a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális örökségvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenti, o részt vesz a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai muzeális intézményben történő elhelyezésében, o szakértőként részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében,

8 5 o gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében, o részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában, o muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként működik A fentieken túlmenően fenntartói döntés alapján feladata: a Jankay-hagyaték és a Kolozsváry-, Tevan-adomány anyagából állandó kiállítás működtetése, a Jankay-hagyaték és a Kolozsváry-, Tevan-adomány raktározása, gondozása, kezelése, a Jankay-hagyaték múzeumi szakleltári feldolgozása A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: Könyvkiadás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alkotóművészeti tevékenység Múzeumi gyűjteményi tevékenység Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 3.3. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: Múzeumi tevékenység 3.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 4. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: 4.1. Békéscsaba Megyei Jogú Város és Békés megye közigazgatási területe A magyarországi szlovák nemzetiségi néprajz esetében Magyarország területe. 5. Alapítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

9 6 6. A költségvetési szerv irányítása és fenntartása: 6.1. Irányító szerv neve: Irányító szerv székhelye: 6.2. Fenntartó szerv neve: Fenntartó szerv székhelye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. 8. A költségvetési szerv szakmai besorolása: Megyei hatókörű városi múzeum 9. A költségvetési szerv vezetőjénekmegbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a megyei hatókörű városi múzeum vezetője, aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Konn. rendelet (a továbbiakban Kjt. vhr.) alapján, nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. A megyei hatókörű városi múzeum vezetőjét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése bízza meg pályázat útján 5 év határozott időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A Kult. tv. 45. (4) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi múzeum vezetőjének megbízásához, illetve megbízásának visszavonásához a kultúráért felelős miniszter egyetértése szükséges. 10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatatási jogviszonyok megjelölése: A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadók. Egyes, a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény rendelkezései az irányadók. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 11. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési jogai: A Magyar Állam tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyon vonatkozásában: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közrnűvelődésröl szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CLII. törvény (a továbbiakban: Kult.

10 7 tv. módosítás) alapján az alapító használatábalvagyonkezelésébe adott ingatlan, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog a vagyon használati jogának gyakorlására és rendeltetésszerű használatára terjed ki a Kult. tv. módosítás 30. -a alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel megkötött szerződés szerint. Az intézmény leltárában szereplő kulturális javak elidegenítésére, kölcsönbe adására, cseréjére a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény alapján kerülhet sor Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingó vagyon vonatkozásában: A Jankay-hagyaték és a Kolozsváry-, Tevan-adomány Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi, a költségvetési szerv azokat az alaptevékenységének ellátásához szükséges mértékben használhatja. ZÁRADÉK: Jelen alapító okirat október 16. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Munkácsy Mihály Múzeum február 22. napján kelt - 39/2013. (II. 22.) közgy. határozattal jóváhagyott - egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a (Ix. 27.) közgy. határozatával elfogadta. Békéscsaba, 20] 3. szeptember 27. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

730/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat

730/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat 730/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. december 13. 11. szám H A T Á R O Z A T O K 729/2012. (XII.13.) közgyűlési hat. a 9; 10 és 11-es számú napirendeket zárt ülésen való tárgyalásáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

A RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiadja: Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum A kiadásért felelős: Dr. Ábrahám Levente megyei múzeumigazgató Kaposvár,

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-172 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 1-2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1-3 dr. Csató László tanácsnok 1-4

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai,

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CXL. törvény 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2 3 A 2010.08.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

ALAPÍTÓ OKIRATA. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

FOKI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

FOKI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI A FONYÓDI KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK FONYÓDI KULTURÁLIS KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 3. oldal 1.1. Jogszabályi háttér 3.

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz/392/2011 ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére Tárgy: A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben