Jogerő: november 18. GEOKOMPLEX Kft Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Üisz.: MBK/ /2012. Üi.: Lopotnyik András ( :46/ ; 20/ ) GEOKOMPLEX Kft Miskolc József A. u. 59. Jogerő: november 18. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T A Miskolci Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a GEOKOMPLEX Kft. (3527 Miskolc, József A. u. 59., továbbiakban: Bányavállalkozó) Varbó-Dél elnevezésű kutatási területre ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki üzemi tervét a következő feltételekkel j ó v á h a g y j a : 1. A kutatási műszaki üzemi tervben meghatározott kutatás tevékenységet (28 db méter mély kutatófúrás mélyítését) legkésőbb jelen határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 6 hónapon belül el kell végezni. A tervezett kutatófúrásokat a műszaki üzemi tervben meghatározott helyen, módon és ütemezés szerint kell lemélyíteni. 2. Jelen határozat a tervezett kutatási létesítményekkel és azok megközelítését szolgáló útvonalakkal érintett ingatlanok igénybevételére nem jogosít. Bányavállalkozó a kutatást csak olyan ingatlanon végezheti, amelyre igénybevételi jogosultságot szerzett. 3. A Bányakapitányság a kutatási adomány jogosultja által a műszaki üzemi tervben előterjesztett biztosíték-nyújtási ajánlatot nem fogadja el. Kötelezi a kutatási adomány jogosultját, hogy jelen határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyújtson be új biztosíték költségtervet és ajánlatot. 4. Amennyiben a kutatás során ismertté váló földtani adatok miatt szükségessé válik a kutatási terv módosítása, a módosítás jóváhagyását a Bányakapitányságnál kezdeményezni kell. 5. A Bányavállalkozó a kutatófúrások lemélyítését követően köteles a tájrendezési munkálatokat haladéktalanul végrehajtani. 6. Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai: 6.1. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2012. szám szakhatósági állásfoglalásának előírásai: A kutatás során a környezetben csak a szükséges mértékű beavatkozás végezhető, a műszakilag indokolható legkisebb területet lehet igénybe venni Fák és cserjék irtását vegetációs időn kívül, augusztus 15. és március 15. között, lehet végezni A gépek, gépjárművek mozgása során a meglévő földutakat és a régi közlekedési nyomvonalakat kell igénybe venni. A fúrások megközelítésére új közlekedő nyomokat csak a műszakilag elengedhetetlen helyeken, a műszakilag indokolható legkisebb terü-

2 let-felhasználással szabad kialakítani; minden fúráshoz csak egy nyom vezethet A kivitelezéshez olyan technológiákat kell alkalmazni, amelyek egyértelműen kizárják a környezet elszennyeződésének (talaj-, talajvízszennyezés, stb.) lehetőségét A kutatási munkaterületen az üzemanyag tárolását és az alkalmazott munkagépek üzemanyag töltését, üzemeltetését úgy kell megoldani, hogy a talajba, felszín alatti vízbe szennyeződés ne kerüljön Rendkívüli szennyezés esetén azt az elhárításra tett intézkedésekkel azonnal jelenteni kell Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek A fúrásokban a megütött és beállt vízszinteket regisztrálni kell A kutatófúrásokat a munkálatok befejeztével vissza kell temetni. A beavatkozással érintett kutatási helyszíneket az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani. A furatok visszatömedékelésére csak szennyezés mentes anyagok használhatók fel A fúrásokhoz használt öblítőiszap elhelyezését fóliával bélelt gödörben (vagy azzal egyenértékű zárt elhelyezéssel) kell megoldani, és a munkálatok befejezésével maradéktalanul el kell szállítani A kutatás során keletkező hulladékok kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás), a mindenkori hatályos jogszabályi előírások szerint kell gondoskodni Az invazív, allergén gyomfajok megtelepedését, terjedését lehetőség szerint kasz á- lással kell megelőzni A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Miskolci Körzeti Földhivatal 10435/2012. számú állásfoglalásában a Varbó 017/7, 017/8, 017/9, 029/7, 3154, 3122 és 3114 helyrajzi számú ingatlanokat érintő barnakőszén kutatás műszaki üzemi terv jóváhagyásához az alábbi előírásokkal járult hozzá: A hozzájárulás az erdő művelési ágban nyilvántartott termőföldre nem terjed ki A kutatási munkák végzésekor ügyelni kell a termőföldek minőségének megóvására. Gondoskodni kell az érintett ingatlanrészek rekultiválásáról, így a fúrólyukak saját anyagukkal történő eltömedékeléséről, a felesleges fúradék anyag eltávolításáról, a taposási terület minimalizálásáról, illetve a taposási kár felszámolásáról. Célszerű a munkákat a vegetációs időn kívülre ütemezni Amennyiben a kutatás során várhatóan bekövetkezik a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény (Tfvt) 14. (1) bekezdésében felsorolt bármely eset, előzetesen kérni kell az időleges más célú hasznosítás engedélyezését. A kérelemhez mellékelni kell: - az ingatlan-nyilvántartási térképnek a más célú hasznosításra tervezett területet feltüntető másolatát és az ehhez tartozó terület-kimutatást. - talajvédelmi tervet és a terület eredeti állapotának helyreállítására készített tervet, amely előirányozza a helyreállításhoz szükséges munkák elvégzését. - a más célú hasznosítás tervezett időtartamát. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Miskolci Bányakapitánysághoz benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a ( Ft). A fellebbezés díját a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal pénzforgalmi jelzőszámára kell átutalni és az átutalás igazolását a fellebbezéshez mellékelni kell. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A013 kódszámot fel kell tüntetni. 2

3 I N D O K O L Á S Bányavállalkozó a MBK/2201-2/2011. számú kutatási jogot adományozó határozat alapján kérte a területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyását. Bányavállalkozó szén nyersanyagot kutat, a kutatási területen 28 db fúrást tervez mélyíteni. Bányakapitányság megállapította, hogy a benyújtott kérelem hiányos, ezért hiánypótlásra hívta fel Bányavállalkozót, aki a felhívásnak /2012. számon eleget tett. A hiány pótlását követően a dokumentáció megfelelt a Bt. 22. és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 6/D. (1) bekezdés előírásainak. A Bányakapitányság a közigazgatási szünetre tekintettel az eljárási határidőt december 12-én 30 nappal meghosszabbította, erről Bányavállalkozót /2012. számon tájékoztatta. A folyamatban lévő eljárás /2012. számon, a kutatási tevékenységgel érintett erdő időleges igénybevételének engedélyezéséig felfüggesztésre került. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága az igénybevételt engedélyezte, BOG/01/4754-5/2013. számú határozata október 02-án került iktatásra a Bányakapitányságon. Bányavállalkozó által kérelmezett kutatási tevékenység megfelelő a kutatási terület ásványvagyonának meghatározásához, így azok terv szerinti elvégzését a Bányakapitányság az 1. pontban jóváhagyta. Figyelemmel a kutatási tevékenység időigényére, a Bányakapitányság a kutatási időszakot 6 hónapban határozta meg a Vhr. 6/E. (1) bekezdés alapján. A határozat rendelkező részének 2. pontjában foglaltak a Vhr. 6/E. (1) bekezdésén lapulnak. A kutatással az igénybevételi jogosultság megszerzését követően igénybe vehető ingatlanok helyrajzi számai: Varbó 017/7, 017/8, 017/9, 029/7, 3114, 3122, 3154 hrsz. A 3. pont a Vhr. 25. (5)-(7a) bekezdésen, a 4. pont a Vhr. 6/E. (5) bekezdésen alapul. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a rendelkező rész 6.1. pontjában érvényesített szakhatósági állásfoglalásának, döntésének indokolása a következő: A kutatási terület védett természeti területet Natura 2000 területet nem érint, de déli részén közvetlenül érintkezik a 18/1976. OTvH határozattal létesített és a 126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Bükki Nemzeti Park országos jelentőségű védett természeti területtel, illetve a HUBN10003 kódszámú, Bükk-hegység és peremterületei" elnevezésű különleges madárvédelmi, valamint a HUBN20001 kódszámú, Bükk-fennsík és Lök-völgy" elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 területekkel. Az ökológiai hálózat övezetei megtalálhatók a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv szabályzatáról szóló 10/2009 (V.5.) számú rendeletének 3.1. számú mellékletében. Az időbeli és térbeli korlátozásokat a természet védelméről szóló évi Lili. törvény 17. (1) és a 20. (1) bekezdése alapján, a rekultivációról szóló előírásomat a 7. (2) bekezdés f) pontja alapján tettem. Felhívom az engedélyes figyelmét: Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény 17. (6) bek. alapján magterület övezetben, illetve a 18. (5) bek. alapján ökológiai folyosó övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető, illetve hogy jelen szakhatósági hozzájárulás a bányanyitással kapcsolatos 3

4 további engedélyezési eljárások során nem tekinthető ráutaló magatartásnak! A lehatárolásra tervezett területen belül csak olyan tevékenység engedélyezhető, amely a földtani közeg és a felszín alatti vizek" jó állapotának biztonságban tartásával, nem ellentétesek a mód. 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet ban foglaltakkal. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hivatkozott számú szakhatósági állásfoglalásának 9. pontjában foglalt előírását a Bányakapitányság jelen határozat rendelkező részének pontjában érvényesítette. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Miskolci Körzeti Földhivatal döntését az alábbiakkal indokolta: A tervezett kutatás (erdőn kívül) több, mint 80 %-ban átlagostól gyengébb minőségű, alacsony kataszteri tiszta jövedelmű, legelő művelési ágú termőföldön történik, ezért, és a természeti kincsek helyhez kötött előfordulására tekintettel járultam hozzá a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyásához. Megállapítottam, hogy a kutatás termőföld időleges igénybevételével járhat, amennyiben az érintett területeken bekövetkezik az alábbi kritériumok legalább egyike: - a lábon álló termény megsemmisül, vagy - terméskiesés következik be, vagy - az időszerű munkák akadályozására kerül sor, vagy - a talajszerkezet károsodik. Fentiek miatt szükség lehet az időleges más célú hasznosítási engedély beszerzésére a beruházáshoz Varbó - Kondó Községi Önkormányzatok Körjegyzője 614/2012. számú állásfoglalásában szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta, az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal KEF /2012. számon, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal IV-P/2762-2/2012. számon, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala /2012/hho. számon hatáskörének hiányát állapította meg. Varbó - Kondó Községi Önkormányzatok Körjegyzője szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: A megkeresés alapján megállapítottam, hogy a műszaki üzemi tervvel érintett terület Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 11/2009. (IX. 26.) rendelete továbbiakban: Ör.") 2. számú mellékletében foglalt szabályozási terv szerint az alábbi övezeti besorolású területekre esik: - döntően az országos ökológiai hálózat általános mezőgazdasági övezete (intenzív használat) besorolású; valamint - zártkert; - védelmi célú erdő övezet; - az országos ökológiai hálózat általános mezőgazdasági övezete (extenzív használat); - kerékpárút és helyi közút (földút) besorolású övezetekre. Az Ör. övezetekre vonatkozó előírásai - az országos ökológiai hálózat vonatkozásában - az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény 13. -án, a védelmi célú erdő vonatkozásában pedig az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 28. -án alapulnak. Az Ör.-ben külön természetvédelmi előírás nincs, melyre tekintettel a szakhatósági hozzájárulást a műszaki üzemi terv szerinti tevékenységhez megadtam. 4

5 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal szakhatósági állásfoglalásának indokolása: A Bányakapitányság az eljárásba szakhatóságként bevonta az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletében meghatározott szakkérdés tekintetében. A Rendelet 3. számú mellékletének 2. pontja szerint a bevonás és közreműködés feltétele, hogy az eljárás gyógyhelyet, ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap lelőhelyet érint, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges. A Bányakapitányság által megküldött dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a bányászati tevékenység természetes gyógytényezőt nem érint, ezért szakhatósági állásfoglalás kiadására nem rendelkezem hatáskörrel. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal indokolása: Az eljárás során megállapítottam, hogy a kulturális örökségvédelmi hatóság, mint szakhatóság a megkeresés szerinti ügyben a kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelöléséről és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet (R.) 8. (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint nem rendelkezik hatáskörrel, tekintettel arra, hogy az engedélyezés tárgyát képező ingatlan régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, valamint műemléket, műemléki területet nem érint. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala döntésének indokolása: A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi kutatási terület honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem. A Bányakapitányság a dokumentáció tartalmát és a szakhatóságok állásfoglalását figyelembe véve a kutatási műszaki üzemi tervet feltételekkel jóváhagyta. A Bányakapitányság tájékoztatja Bányavállalkozót, hogy a Bt. 22. (13) bekezdés szerint a bányavállalkozó a kutatási tevékenység befejezésétől, de legkésőbb az engedélyezett kutatási időszak utolsó napjától számított öt hónapon belül köteles kutatási zárójelentést benyújtani a bányafelügyelethez. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozó kutatási joga megszűnik. A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. (1) és 99. (1) bekezdés alapján biztosította. A fellebbezés igazgatási szolgáltatás díját és a megfizetésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. -a írja elő. A Bányakapitányság határozatát az évi XLVIII. törvény 44. (1) b) pontjában, valamint a 267/2006. Korm. rendelet 3. (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében hozta, illetékessége a 267/2006. Korm. rendelet 2. (2) bekezdésén és 1. mellékletén alapul. Miskolc, október 11. Dr. Izsó István bányakapitány 5

6 Kapják: 1. Tóth László 3770 Sajószentpéter, Alacskai u. 1/A. 2. Tóth Éva Piroska 3778 Varbó, Rákóczi u ifj. Tóth László 3770 Sajószentpéter, Alacskai u. 1/A. 4. Csizmadia László 5900 Orosháza, Lehel u Mogyovszki Katalin 5900 Orosháza, Rákóczi u. 1/A. 6. Papp Ferenc Pál 3778 Varbó, Szemere út Bak Pál 3778 Varbó, Szemere út Bak László 3778 Varbó, Rákóczi u Szőke Lajos 3778 Varbó, Dózsa Gy. u Magyar László 3778 Varbó, Szemere út 15. 6

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3398-15/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős:2012.02.27. Tárgy: Magyaralmás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3442-17/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: május 28. Tárgy: Csór, 0158/1

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. szeptember 17-én RAG Hungary West Kft. Iktatószám:

Részletesebben

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11.

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3432-12/2012. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Szil I - kavics 2013-2016. évi kitermelési

Részletesebben

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300 Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.:1029/1/2010 Jogerős: 2010.03.05. Ü.i.: Kasó Attila VISZ-FUVAR

Részletesebben

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. április 24-től BBK/3414-13/2013. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/01831-27/2015 Ügyintéző: Pocsaji Anikó Telefon: +36 56 523 417 Tárgy: Előzetes vizsgálat elbírálása Hiv. szám: Melléklet: A TISZA-TK PROJEKT

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

jogerős 2010. 05. 12.

jogerős 2010. 05. 12. jogerős 2010. 05. 12. BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1450/13/2010. Üi.: Veres Imre Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv SAVANYÚSÁG Betéti Társaság 2347 Bugyi

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: H A T Á R O Z A T

Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: Ügyintéző: Szerv. egység: Telefon: 883-9/2015. Rőczeyné Takács Anikó Bányászati Osztály (06-88) 576-635 Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: Öskü 071/10 hrsz.-ú ingatlant ellátó középnyomású földgázelosztó

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. évfolyam 5. szám 2008. április 24. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. 5001 Szolnok; Pf.:164 (56): 512-319; 512-320 Fax: 512 337 Ügyeleti tel: (56): 512-31 Ügyirat száma: SZBK/2.399-4/2011. Ügyintéző: Bogdán Gyula Hivatkozási szám: UA001500/K-827/2011.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben