Magyar állam- és jogtörténet 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar állam- és jogtörténet 3."

Átírás

1 dolog és vagyon Magyar állam- és jogtörténet 3. Dolog: jogi értelemben minden testi tárgy, amely jogviszonynak önálló tárgya lehet. A korabeli magyar jogi terminológiában a dolog megfelelője a jószág volt, amely vagyont, jogot, fizikai tárgyat egyaránt jelentett - tehát a materiális értelemben vett testi tárgyaktól, a dolgoktól (res) megkülönböztették az immateriális értelemben vett testetlen tárgyakat, azaz a jogokat. Ilyen például a haszonélvezeti jog, a vadászati és a halászati jog. Ezek a jogok, nem tekinthetők testi tárgynak, de a természetes személy számára mégis meghatározó erővel bírnak vagyoni viszonyait illetően. A rendi magánjog II. Dologi jog A vagyon bizonyos közös cél szolgálatára rendelt, gazdasági érdekű (dologi és kötelmi) jogok, illetve kötelezettségek összessége. a dolgok fajai A szokásjogi szabályok rendelkezéseinek és a törvényeknek megfelelően a dolgokat különbözőképpen lehet csoportosítani. A szokásjog, a törvény, illetve a királyi kiváltságlevelek egyes jószágokat kivettek azon dolgok köréből, amelyek jogügyletek tárgyai (vagyis forgalomképesek) lehettek. Forgalmon kívüli dolgoknak tekintették a kánonjogi szabályok értelmében az ún. szentelt, azaz az egyház használatára rendelt dolgokat: templomok, kápolnák, szertartási kellékek stb. az egyház számára rendelt javakat is e vonatkozásban érvényesült Magyarországon is a holtkézi jog (manus mortua) intézménye, amely azt jelentette, hogy ha egy dolog egyszer az egyház tulajdonába került, onnan nem kerülhetett ki, még hűtlenség esetében sem. az ún. kincstári javak, amelyeket a király és az udvartartása számára rendeltek a vármegyékben, a közösség javára rendelt vármegyeház, szabad királyi városokban a városi fundus. ingatlan Ingatlan az a dolog, mely állagsérelem nélkül nem mozdítható el (a föld, a rajta épült épület); de a 18. századi jogban ingatlannak minősült minden olyan vagyontárgy is, amely az ingatlanhoz tartozott és annak rendes megműveléséhez szükséges volt (fundus instructus gazdasági eszközök, illetve a föld megműveléséhez szükséges állatállomány). Középkori jogrendszerünk az ingatlan fogalmán belül éles különbséget tett, paraszti, városi és nemesi iningatlan között. ingók A magyar rendi magán jog ingóés ingatlanfogalma nem egyezett a római jogi meghatározással. Ingó dolognak minősült az a tárgy, amely mozog, vagy állagsérelem nélkül elmozdítható (pénz, ruhák, barmok)!! Ingónak minősül a zálogba adott ingatlan!! De ingatlannak minősült: a legalább 50 lóból álló ménes, a könyvtár, ősi pénz (az az összeg, amely ősi birtok eladásából származott.) a paraszti földbirtok 1. a paraszti birtok a községi földközösségből fejlődött ki a falu kollektív tulajdonosa volt a hozzá tartozó ingatlanoknak, de a szántó és a rét (évenkénti osztással) egyéni használatba, azaz az egyes családok birtokába ment át, míg a legelő, az erdő és a vizek továbbra is közös használatban maradtak. 2. később a faluközösséget alkotó családok igyekeztek kikerülni az évenkénti földosztásból tkp. a szántó és a rét az egyes családok tulajdonába ment át, amely a faluközösség felbomlását eredményezte. 3. a földközösség felbomlása egybeesett az előkelők földigény-növekedésével a nemesek elvették a birtokaik szomszédságában lévő bomló faluközösségek földjeit parasztok védelemért a legközelebbi földesúrhoz fordultak, felajánlva földjeiket - ezzel a paraszti tulajdon nemesi tulajdonná változott, és a paraszt gyakran ugyanazt a földet kapta vissza megművelésre. - a paraszt elvesztette tulajdonjogát, csak az adott birtok használati joga volt az övé, amelynek használatáért termény-, munka- és pénzjáradékkal tartozott földesurának úrbéri szerződések. 1

2 a paraszti földbirtok (2) 4. a jogilag egységes jobbágyság kialakulását (13. sz.) követően a paraszti birtok megítélése lényeges változásokon ment át: a jobbágy az általa megművelt urbáriális teleknek csak (örök)használója volt, melyért meghatározott szolgáltatásokkal tartozott. 5. a török hódoltságot követően, illetve Mária Teréziának 1767-ben kiadott urbáriumát követően változott a helyzet: elfogadottá vált, hogy meghatározott keretek között a jobbágy korlátozott (quasi)tulajdonnal is rendelkezhetett. a polgárok ingatlanai A városok kollektíve nemeseknek voltak tekintendők, így nemesi jószágokkal rendelkezhettek de a király főtulajdonjoga (fiscalitas) a városokban nem érvényesült. Az egyes városi polgároknak lehet ingatlantulajdonuk, elsősorban a városok területén de voltak polgárok nemesi jószággal is. Több városban az ingatlan-tulajdon léte (esetleg 1 évi békés birtoklás) volt a városi polgárjog elnyerésének a feltétele. Más városokban a polgárjog megszerzése előfeltétele volt az ingatlannal való rendelkezésnek. Többnyire szabad rendelkezés érvényesült, de esetleg a polgár ősi birtokánál a család jogai érvényesülhettek. A szerzett javakkal szabadon rendelkezhettek élők között és halál esetére. Sok helyen a szomszédoknak, polgártársaknak elővételi joga volt az ingatlan elidegenítése során. Örökös és végrendelet nélküli halál esetén az ingatlan a város közösségére szállt. ősi javak A nemesi jószágok eredete szerint különböztettek ősi és szerzett, ezen belül adománybirtok és vásárolt jószág között. Ősi, örökölt (bona avitica) az a kötött dolog, amely elidegeníthetetlen, megterhelhetetlen és felmenőről lemenőre legalább egyszer törvényes öröklés útján szállt át, vagy osztályra bocsátották. Az ősi vagyonban nemcsak az első szerző, hanem az összes utód joga megtestesült. az ősi birtokot kezén tartó természetes személy sajátos tulajdonos rendelkezési joga az ősi birtokon rendkívül korlátozott: el nem idegeníthette, csak abban az esetben, ha az öröklésre jogosultak, az ún. osztályos atyafiak ehhez hozzájárultak. időlegesen sem idegeníthette el, zálogba sem adhatta az osztályos atyafiak előzetes hozzájárulása nélkül. ősi javak (2) E szigorú szabály alól csak két kivételt ismertek: a végszükség esetét, amikor halálos ítélettől vagy hadifogságból a birtokot kezén tartó csak úgy szabadulhatott, ha ősi birtokát áruba bocsátotta, s a megváltáshoz szükséges pénzt csak így tudta megszerezni. ha az ősi birtok értékének növelése céljából a birtok egy részét azért idegenítették el, hogy az ezért kapott pénzt a maradék ősi birtokba fektessék be, így annak értékét jelentős mértékben megnöveljék. szerzett vagyon Szerzett vagyonnak tekintették azt a jószágot, melyet a tulajdonos saját maga vásárolt, adományba kapott vagy elbirtokolt. Szerzett birtok felett tulajdonosa szabadon rendelkezett élők között és halála esetére egyaránt (Tr ). Ha valaki életében nem rendelkezett, a szerzemény utódaira szállt, s ezzel a szerzett birtok ősivé alakult át. Az apa végrendeleti úton gyermekeit csak azok rendkívül súlyos visszaélése esetén zárhatta ki az öröklésből. Nem lehetett szerzeménynek tekinteni azt a birtokot, amelyet ősi birtok eladásából eredő pénzen vásároltak - az így vásárolt birtok ősi birtoknak számított, függetlenül attól, hogy formailag új szerzemény volt (1723: 49. tc.). adománybirtok Adománybirtok az, ami királyi vagy nádori adományozásból eredt. Azért különböztették meg a nem adományos, vásárolt birtoktól, mert az adománybirtokban benne rejlett a király, a Szent Korona (fiscus) joga (fiscalitas) is. Az adománylevél egyik nélkülözhetetlen záradéka meghatározta, hogy az adománybirtokot kik örökölhették. Az adománylevélben meghatározott örökösök hiányában, az adománybirtok visszaszállt a koronára. Tipikusan csak a fiúk számára adományozták királyaink a birtokot. (De volt mindkét ágra kiterjedő adomány is.) Előbbi esetben, ha a fiág kihalt, a birtok visszaszállt a koronára (ius regium), hiába voltak nőági rokonok. A király abba nem szólt bele, hogy fiúk életében a leányok is örökölhessenek. Az első szerzőnek jogában állt az adománybirtok öröklésében leányait is részesíteni (végrendeletében), de ez a jog csak addig élt, ameddig voltak fiági örökösök. 2

3 a nemesi jószág A nemesi jószág tehát ősi, vagy adományos, vagy saját pénzen szerzett birtokból állhatott, amelyet jobbágyi szolgáltatások nem terheltek, de amely több tekintetben korlátozott volt. A nemesi jószághoz az évszázadok során meghatározott vagyoni jogok, ún. királyi kisebb haszonvételek is járultak. (kocsmatartás és a mészárszéktartás joga, malomjog, a pálinkafőzés joga, valamint a királyi privilégiumokkal biztosított vásártartás joga) E jogok gyakorlása évszázadok alatt sokat változott. (többségüket 1848-ban eltörölték, de a malomtartás jogának kiváltsága még a polgári kor magánjogában is fellelhető volt.) a jószágok értéke - közbecsű A vagyontárgyak fontossága miatt minden dolognak valamilyen értéket tulajdonítottak, melyet Werbőczi a dolgok becsűjének nevezett. Rendi jogunk a dolog értékének három fajtáját ismerte: a közbecsűt, az örökbecsűt és az igazbecsűt. A közbecsű érték (aestimatio communis) az ingóknak és ingatlanoknak a bírói gyakorlatban, a 16. század elejére kialakult állandó értéke volt. A régebbi bírói gyakorlat szerint, ha ismerték a szóban forgó vagyontárgy (ált. ingatlan) évi hozadékát, akkor ennek tízszeresét tartották a dolog közbecsű értékének. Később már nem állapították meg az évi hozadékot, hanem a táblázatokban foglalt közbecsű értékeket alkalmaztak. A közbecsű érték megmerevedését jól mutatja, hogy a Tripartitum ( ). közzétett egy közbecsű értéktáblázatot. Nb. A 16. századtól kezdve a közbecsű érték a nagyarányú infláció következtében egyre távolodott a szóban forgó vagyontárgy valódi értékétől. a közbecsű érték jelentősége A Tripartitumban megtalálható közbecsű tábla szerint pl. : egy lakott, megművelt jobbágytelek közbecsű értéke egy márka (négy aranyforint), az elhagyott jobbágytelek közbecsű értéke egy arany forint volt. A közbecsű jelentősége: o a bíróságok leggyakrabban ezt a közbecsű értéket alkalmazták a bírságok, a perköltségek, az adósság meghatározásakor; o a közbecsű értékének megfelelően foglalták le és adták zálogba az elmarasztaltak vagyonát; o fej- vagy jószágvesztő ítélet esetében a lefoglalt családi jószágok közbecsű értéken voltak visszaválthatók; o közbecsű értékben adták ki a leányoknak a leánynegyedet, az özvegyeknek a hitbért. örökbecsű érték Az örökbecsű értéket (aestimatio perennalis) csak az ingatlanoknál alkalmazták. Értéke pontosan tízszerese volt a közbecsűnek. Csak kivételesen, büntetőszankcióként ítélték meg: a büntetőszankció jelleg érvényesült és ezért örökbecsűben marasztalták azt, aki hatalmaskodva szerzett magának birtokot házára, jószágára vagy egyházi birtokra. örökbecsűben marasztalták azt is, aki mást el nem követett hűtlenséggel vádolt, s ezen a címen akarta magának megszerezni a bevádolt birtokát. Egy esetben nem büntetőszankcióként is megjelent: ha a szerződő felek kölcsönösen örökbecsűben állapodtak meg. igazbecsű Az igazbecsű (aestimatio condignum) azaz a méltányos érték (condignum praetium) a gyakorlatban nem volt más, mint a piaci ár. Már Werbőczi is említi, de 18. század gyakorlatában, midőn a közbecsű érték lassanként jelentőségét veszítette, a bírói gyakorlat a közbecsű helyett egyre következetesebben az igazbecsűt alkalmazta ítéleteiben. a birtok A birtok (possessio) a középkori jog felfogás szerint egy jogilag védett tényleges állapot valamilyen vagyontárgy felett. A középkori jogrendszerekben általában, így a magyarban sem alakult ki éles különbség a birtok és a tulajdon között, mint az a római jogban élt. Az ingatlanok egyéni tulajdonjoga nem volt korlátlan, mert egyrészt a nemzetségi jog, másrészt az állam korlátozta, bizonytalan volt a védelemre jogosult személye, s emiatt a korabeli jog elsődlegesen a birtokot védte, a birtokban ülő részesült fokozott (jog)védelemben, és ő alkalmazhatott önhatalmat is. Birtokos: aki valamely fekvő jószágot részben jövedelmének beszedésére, részben a jobbágyi szolgáltatások teljesítésére nyilván, valóságos és békés uralmában tart. (Tr ) A magyar jogrendszerben a birtok, a posessio kifejezést további két értelemben használták: 1. a birtok valamely ingó vagy ingatlan dolog uralma, használata és kormányzása ; 2. a ius possessionarium alatt általában a várakat, kastélyokat, erősségeket, városokat, mezővárosokat, falvakat, birtokrészeket, földeket, réteket, erdőket és pusztákat kell érteni. (Tr ) 3

4 a birtokos jogai A birtokost megillető jogosultságok: a birtokosnak jogában állt a támadót, aki őt a birtokából ki akarta vetni, erőszakkal is elűzni érvényesül a vim vi repellere elve. ha a jogtalan támadó a birtokost kivetette birtokából, a kivetés időpontjától számított egy éven belül a birtokos erővel is visszaszerezhette birtokát (Tr ). További előnyök: a birtokosnak nem kellett igazolnia birtoklásának jogcímét a vélelem amellett szólt, hogy a birtokos jogosan tartja kezében a birtokot vagyis a birtokban lévőt nem terhelte a bizonyítási kötelezettség: a bizonyítási teher mindig arra hárult, aki kívülálló volt, aki be akart jutni a birtokba. Ennek kellett az erősebb jogot bizonyítania. A jóhiszemű birtokosnak joga volt a dolog gyümölcsére. Ezt tőle a tulajdonos sem perelhette vissza. rosszhiszemű birtokosok Werbőczi szerint a magyar jogban három esetben volt jelentősége a birtokos rosszhiszeműségének. rosszhiszeműnek minősült a birtokos, aki nem akarta elfogadni a szerződéses vagy törvényes zálogjoggal biztosított tartozás teljesítését azért, hogy a zálogbirtokot továbbra is a kezében tarthassa, élvezze annak gyümölcseit. rosszhiszemű volt továbbá az az özvegy, aki megtagadta a hitbér elfogadását, hogy továbbra is élvezze férje birtokát. (az ilyen rosszhiszemű birtokosok nemcsak a birtokot, de követelésüket is elveszítették.) rosszhiszeműnek minősültek azok a birtokosok is, akik maguknak jogtalanul kincstári javadalmakat foglaltak el. Ez a rosszhiszemű magatartás száz évelteltével örököseiknek már nem ártott. A száz év letelte előtt a király eladományozhatta a jogtalanul bírt jószágot. az elévülés és elbirtoklás Az elévülés és az elbirtoklás két egymást kiegészítő jogintézmény. Amíg az elévülés időmúláshoz kötött jogvesztést jelent az egyik félnek, addig az elbirtoklás időmúláshoz kötött jogszerzés a másik félnél. A magyar rendi jogban az elévülés a kereseti jog elvesztését, míg az elbirtoklás, az elbirtoklás előnyeinek a megszerzését jelentette: az elbirtokló erősebb birtoklást szerzett, ami jogcímmé vált a tulajdon megszerzésére: új adományt kérhetett a tulajdonjog biztosítására. a magyar jogban az elbirtokló tehát nem szerez tulajdont (!!), és a tulajdonos nem veszíti el tulajdonát - így ha bármilyen úton-módon (akár kiűzéssel) a tulajdonoshoz visszakerült a tőle elbirtokolt dolog, akkor tulajdonjoga teljes egészében feléledt, az elbirtokló ezen a címen nem indíthatott pert. az elbirtoklás feltételei Ahhoz, hogy az elbirtoklás megvalósuljon, meghatározott feltételeknek együttesen kellett teljesülniük: elbirtokolhatónak kellett lenni a dolognak, meghatározott időnek el kellett telnie, zavartalanul kellett birtokolni a szóban forgó vagyontárgyat. 1. Nem volt elbirtokolható rendi jogunkban az osztályos atyafiak között az osztályrész (idegen elbirtokolhatott osztályrészt) a hitbér és a leánynegyed, a zálogbirtok, a szomszédok közti telekhatár. az elbirtoklás feltételei (2) 2. Az elbirtokláshoz meghatározott időnek is el kellett telnie - különböző birtoktípusok elbirtoklásánál különböző elbirtoklási időt határozott meg: királyi birtokok, koronajószágok csak 100 esztendő alatt voltak elbirtokolhatók, egyházi javak 40 év, nemesi jószágok 32 év, városi birtokok 12 év alatt, (talán Werbőczi itt téves időt adott meg, mert városi javakban egy év és egy nap volt az elbirtoklási idő) a paraszti birtokban egy év és egy nap. Az elbirtoklási időben jogutódlásnak volt helye, ami azt jelentette, hogy az eltelt idő átszállt az örökhagyóról az örökösre, az eladóról a vevőre, az elajándékozóról a megajándékozottra. 3. Zavartalannak kellett lennie a birtoklásnak - a birtoklást kétféle módon lehetett megzavarni: ténylegesen (de facto), amikor a birtokost kivetették a birtokából; jogilag (de iure), amelynek három változatát ismerték: a tiltakozást, a bírói megintést és a perindítást. az elbirtoklás feltételei (3) a. Tiltakozás - a tulajdonos megjelent valamelyik hiteles hely előtt, s ott jegyzőkönyvbe mondta jogfenntartó nyilatkozatát. b. Bírói megintés - a tulajdonos az ország valamelyik nagybírójához fordult, s tőle bírói parancsot eszközölt ki a birtokban ülőhöz címezve, amely bírói parancsban a nagybíró felszólította a birtokban ülőt, hogy adja át a birtokot a parancsot kieszközlőnek rendeltetése az, hogy ha el lehet kerülni a pert, akkor arra ne kerüljön sor. c. Perindítás - a tulajdonos keresetlevelet nyújtott be a bírósághoz a keresetlevél benyújtásakor kellő gondossággal kellett eljárni, mert ha a perindítónak nem álltak a rendelkezésére mindazon bizonyítékok, amelyekben saját igazát maradéktalanul alá tudta támasztani, akkor elveszítette a pert, beállt a res iudicata, az ítélt dolog esete, ami azt jelenti, hogy még egyszer ugyanabban az ügyben pert indítani nem lehet. (Utóbbi esetben a birtokos a királyhoz fordulhatott adománylevélért, amivel tulajdonjogát is bizonyítani tudta.) 4

5 az elbirtoklás nyugvása és megszakadása A. A birtoklás megzavarásának mindegyik fenti esetében az elbirtoklás megszakadt (az addig eltelt idő elveszett, s abban a pillanatban új elbirtoklás kezdődött). B. Az elbirtoklás nyugvásának két fő típusa volt: 1. Szünetelt az elbirtoklás országosan, ha azt időben később alkotott törvény visszaható hatállyal rendelte el. Az országos nyugvásnak rendi jogunkban mindig konkrét rendelkezés volt az alapja. Ezek az országos nyugvások rendszerint külső vagy belső háborúhoz tapadtak. 2. Nyugodott az elbirtoklás egy adott birtokra vonatkozóan, ha az apa hadifogságban vagy száműzetésben volt, és otthon nem volt a jog megvédésére alkalmas családtag, abban az esetben is, ha az árva a 16. életévét még nem töltötte be. (a nyugvás kezdete előtti és a nyugvás befejezése utáni időt össze kell adni.) a tulajdon Rendi jogunk a tulajdont egy dolog felett fennálló jogi hatalomként fogta fel, ami elsősorban ingatlanok felett nem volt korlátlan, hiszen gyakran előfordult, hogy a tulajdon részelemei nem feltétlenül egy kézben összpontosultak: a tulajdon tartalmi elemei, mint a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének a joga gyakran elvált az élők között és halál esetére szóló rendelkezési jogtól és ilyenkor különböző személyek jogában állt ezek gyakorlása. A jogok gyakori megosztása eleinte a nemzetségi szállás birtok rendszeréből, később pedig a királyok birtokadományozó gyakorlatából (a fiscalitasból) következett. szállásbirtok 1. a letelepedéskor kialakult szállásbirtok a nemzetség közös tulajdonát képezte, melyet a nemzetséghez tartozó családok között osztottak szét, s ennek nyomán létrejött az egyéni birtok rendszere is. a nemzetségi kötelék ereje az egész rendi korszakon keresztül képes volt megakadályozni, hogy a szállásbirtok vagy annak egy meghatározott része kikerüljön a nemzetség tulajdonából. adománybirtok 2. az uralkodók az adományozott földekre fenntartottak bizonyos királyi jogokat, s így annak tulajdoni viszonyai alapjaiban tértek el a szállásbirtok tulajdoni helyzetétől. az adománybirtok főtulajdonosa mindig a király volt, akinek jogában állt a tulajdonát képező birtokot határozott időre eladományozni, azaz a birtok használati jogát másra átruházni anélkül, hogy a tulajdonjogot is átadta volna - a használati jog átengedése meghatározott időre történhetett, de legfeljebb a megadományozott élete végéig tarthatott. a későbbi fejlődésnek köszönhető, hogy a megadományozottak igyekeztek az adománybirtokot lemenőik számára továbbra is biztosítani, így lassan lehetővé vált az adománybirtok öröklése. Ezt az adománylevélben rögzítették, és pontosan meghatározták az öröklési rendet. nemzetség vs. király amikor megjelent az adománybirtok, azonnal megindult a nemzetségek azon törekvése, hogy az adománybirtokot annak a nemzetségnek a számára biztosítsák, amelynek tagja azt a királytól megnyerte hosszú küzdelem kezdődött az uralkodó és a nemzetségek között a két eltérő birtoktípus összevegyítésére. Végeredményként a 13. századra megfigyelhető, hogy élesen elkülönült egymástól a nemzetségi jog és a királyijog, ami a tulajdonjog szempontjából arra az eredményre vezetett, hogy a szállásbirtok tulajdonosa mindig a nemzetség volt, a birtokos, illetve a használati jogjogosultja pedig az a férfi, aki a birtokot éppen a kezében tartotta. az adománybirtok főtulajdonosa a király, és a megadományozott lett a birtokos. Egy idő után a nemzetség tagjai szerették volna az adománybirtokot is a saját nemzetségi hatalmukba vonni. az ősi birtok Ugyanakkor a szállásbirtokokon érvényesülő nemzetségi tulajdon- és birtokjog nem tartalmazza a szabad rendelkezési jogot, hiszen ezzel a nemzetség tulajdonában lévő ősi szállásterület idegen kezére kerülhetett volna. Az adománybirtokokon a király előbb korlátozta az oldalági rokonok (nemzetség) öröklését, majd szabad rendelkezést adott a királyi servienseknek, ha nincs fiú utóduk. (I. Aranybulla) Mintegy másfél százados küzdelem során a nemzetségi érdekek képviselői kiharcolták azt a jogot, hogy lemenők hiányában, a birtok a nemzetség oldalági férfi rokonaira szállt meghatározott öröklési szabályok szerint. Ezt mondta ki az évi törvény, amely eltörölte az első Aranybulla 4. cikkében biztosított a szabad rendelkezési jogot, s biztosította a nemzetségek számára az ősi birtokot, az ősiséget (1351: 11. tc.). 5

6 hűbéries adománybirtok Ugyanakkor ellentétes tendenciaként a nyugati hűbéri jog hatására lehetővé vált hazánkban is, hogy a megadományozott, amennyiben nagy földbirtokra tett szert, saját híveinek, katonáinak további adományt tegyen. Így jött létre a magánadomány. Ez azt jelentette, hogy a tulajdon a királyé, a rendelkezési jog a megadományozotté, a birtoklási jog pedig azé, aki tényleges birtokában tartja az ingatlant. (Nyugat-Európában ez a hűbéri láncolat kialakulását eredményezte.) Magyarországon a hűbéri hierarchia kialakulását a nemzetségek erős joga megakadályozta, hisz meg tudták gátolni azt, hogy magánadomány révén a birtok nemzetségen kívüli idegen kezére kerüljön. magyar tulajdonviszony-rendszer A Nyugat-Európában érvényesülő hűbériség egyes elemei tehát Magyarországon elegyedtek az ősi, nemzetségi öröklési szabályokkal, amiből kialakult az a SAJÁTOS MAGYAR TULAJDONVISZONY-RENDSZER, amely egy családon belül egyesítette a (1) hűbéries adományrendszer és a (2) nagycsaládi-nemzetségi kötöttségi rendszer meghatározó elemeit. + mindezt tovább bonyolította a földesúri hatalomból folyó (3) urbáriális kötöttség, amelynek értelmében a földesúr tulajdonát képezte a jobbágyoknak művelésre átadott urbáriális telek: ezt a jobbágyok használatba kapták, uruk beleegyezése nélkül nem idegeníthették el, nem örökíthették, nem oszthatták fel egymás között. a valóságban azonban a jobbágyok ugyanúgy magukénak tekintették a földet, mint a földesuruk. hármas kötöttség Magyarországon is élt tehát az osztott tulajdoni rendszer egy sajátos változata, de a nyugati hűbéries jellegre ráépült a magyar nemzetségi és urbáriális kötöttségi rendszer. A magyar tulajdont hármas kötöttség terhelte (az avicitas, a ius regium és az urbariális rendszer), amelyet még színesítettek az osztott tulajdoni viszonyok is. ősiség - avicitas A rendi jog szerint a korlátlan jogú rendelkezés csak az ingókra és a szerzett ingatlanokra terjedt ki. Az ősi ingatlanokat a család tagjai közösen használták. A család feje csak társtulajdonos az öröklésre jogosultak mellett, mivel az ősi vagyon az élők és az elődök vér- és jogközösségét jelentette, de az ősi vagyont éppen kezén tartó család fejét bizonyos előjogok illették meg. Ez a családi osztatlanság rendszerint az atyából és fiaiból állott, de előfordult, hogy közösen tartották a kezükön az ősi birtokot még a közeli oldalági rokonok is. Az osztatlan jószágot egy egészet alkotó vagyontömegnek kellett tekinteni, melyről sem egészben sem részben egyetlen egy osztályos társ (osztályra jogosult, lásd alább) sem rendelkezhetett önállóan. osztatlan vagyonközösség Gyakran az apa halála után sem osztották fel a testvérek a közös vagyont. Ekkor a családi osztatlansággal szemben testvéri osztatlanságról beszéltek. Ilyenkor is fennmaradt az egész család kollektív tulajdona. A legidősebb fiú lett a család feje és a közös vagyon kezelője. Az családi vagy testvéri osztatlan vagyonközösség szabályai: a közös vagyon haszna közös volt, így a közös vagyont ért kárt is közösen kellett viselni. ha a közös vagyont veszteség fenyegette, az osztatlanság többi tagját, szükség esetén ismételt figyelmeztetés után bíróilag kellett meginteni, hogy a közös jószágot fenyegető kárt közös teherviseléssel hárítsák el - ha a bírói megintés sem segített, perrel lehetett kikényszeríteni a bírói megintés elhárításához szükséges anyagiak biztosítását. ha kár érte a vagyont, a tagok részük arányában viselték a terheket. Az önhibából eredő kárért egyedül az elkövető volt felelős. az osztályos atyafi az osztatlan közös vagyon felosztása előtt is megterhelhette saját osztályrészét, a többiekét azonban csak akkor, ha azok hozzájárultak, és csak a közös vagyon hasznára, azaz kizárólag a hasznos beruházások céljára szolgált. osztály (divisio) Az osztatlan birtokközösség megszüntetésére az ún. osztályra kényszerítéssel, vagy az érdekeltek, atya és fiai békés megegyezésével vagy meghatározott esetekben bírói úton kerülhetett sor. A közös vagyon felosztását kikényszeríthette az atya, de kikényszeríthették a fiúk is. Az atya osztályra kényszeríthette fiait: 1. ha a fiú kezet emelt apjára; 2. ha a hűtlenség kivételével, más bűncselekménnyel vádolta a fiú a szüleit, 3. ha a fiai hadifogságba esett atyjukat nem igyekeztek kiváltani; 4. ha a fiú a szülei élete ellen leselkedett; 5. ha a fiú gonosz cimborák társaságában pazarló életet folytatott. Ezekben az esetekben sem zárhatta ki az apa az ősi vagyonból a fiát, csupán arról volt szó, hogy az ősi vagyont fel kellett osztani, és a fiúnak ki kellett adni az őt megillető részt. 6

7 osztály (divisio) (2) A fiúk kényszeríthették osztályra apjukat: 1. ha az atya az ősi vagyont pazarolta, el akarta idegeníteni; 2. ha az apa elhanyagolta a birtokát; 3. ha kegyetlenül vagy ok nélkül gyakorolta fenyítő jogát; 4. ha bűntett elkövetésére akarta kényszeríteni a fiát; 5. ha teljes korú fiát házasságkötésében megakadályozta. Az osztály alkalmából az ingókat és az ingatlanokat leltárba foglalták, melybe csak a közös vagyon került. A család tagjait esküre is lehetett kötelezni, hogy a közös vagyonból nem titkoltak el semmit. Az ingókat, így a zálogbirtokot is a férfiak és nők között, egyenlő részben osztották meg. A fegyvereket és hadifelszerelést azonban a fiúk már az osztály előtt kivették a maguk részére. Az ingatlanokból általános szabályként csak a férfiak részesültek - az ingatlanokat annyi részre osztották, ahány osztályos volt (azonos mennyiség és minőség) Az osztályrészeket ezután kisorsolták Vagy: az egyik oszt, a másik választ. az osztály jogkövetkezményei 1. az osztályon, törvényes öröklésen átment birtok ősi birtokká vált, 2. az osztályosok kölcsönös öröklési jogot szereztek egymás örökrészére úgy, hogy ha valamelyiknek az ága kihalt a többi testvér ágai örökölték az osztályrészt. 3. az osztályrész az osztályosok között elbirtokolhatatlan volt, 4. az osztályosok egymás iránt szavatossággal tartoztak. (Kötelesek voltak együttesen védeni azt a testvért, akivel szemben pert indítottak a közös vagyonból eredő osztályrészre vonatkozóan.) 5. a szabályosan végrehajtott osztály, egy év eltelte után már csak per útján volt megváltoztatható. Az osztálynál elkövetett hibák orvoslására két lehetőség alakult ki: Osztályigazítást kérhetett az, akit az osztálynál mellékes, kisebb jelentőségű dologban megrövidítettek vagy az osztály során kapott jószágának egy részét önhibáján kívül perben elveszítette. Új osztály: ha valamelyik osztályost lényeges dolgokban szándékosan rövidítettek meg, ha az osztályosok hibájából vagy csalárdságából lényegesen kisebb értékűt, kevesebbet vagy semmit sem kapott valamelyik utód, vagy valamelyik osztályos önhibáján kívül háborúban vagy perben osztályrészét, illetve annak jelentős részét elveszítette. adományrendszer A ius regium, a királyi háramlási jog érvényesülésének alapját az adományrendszer képezte. A században az adományrendszer szempontjából két fő birtoktípust különböztettek meg (lásd fenn): a királytól származó adománybirtokot, a honfoglaló nemzetségek szállásbirtokát. A királyok a birtokadományozást már igen korán adománylevéllel eszközölték, amellyel a megadományozo per esetén tulajdonjogát bizonyítani tudta. A szállásbirtokokra vonatkozóan nem állott írásos dokumentum a birtokosok rendelkezésére, ezért ilyet kezdtek kérni a királytól. A 13. századra alakulhatott ki az az elv, hogy minden földesúri birtok végeredményben a királytól származó adománybirtok. adományrendszer (2) Az adományozás rendszerét évszázadok alatt többször is igyekeztek szabályozni, s ezen törekvések hatására, de szokásjogi úton alakult ki Werbőczi korára az adományozás és továbbörökítés érvényes rendje. A Tripartitum szerint: az adomány a Szent Korona joghatóságába törvényesen visszaszállt királyi jogoknak örökös eladományozása, melyet az uralkodó szolgálatokért vagy kiváló érdemeiért tesz. Az adományozó személye szerint különbséget tettek királyi, nádori és magánadomány között. adományozók szerint 1. Királyi adomány: az uralkodó az országnak vagy a királynak jószolgálatokat tett személyt birtokadományban részesítette. A király bárkinek adhatott birtokot, melynek nagysága csak a király akaratától függött az uralkodó egy személynek többször is adhatott birtokot. 2. Magánadomány: egy nagyúr familiárisának adományozott birtokot, a király hozzájárulásával. A magánadomány tehát a királyi adományhoz kapcsolódik, csak az uralkodó jóváhagyásával érvényes. 3. Nádori adomány: korlátozott lehetőség, mert a nádor maximum 32 jobbágytelket adományozhatott. Tilos volt nagyobb birtokot csak azért megosztania, hogy a 32 jobbágytelki maximumot tarthassa. A nádor egy személynek csak egyszer adományozhatott, mégpedig csak olyan birtokot, amely nemcsak jogilag, de ténylegesen is visszaszállt a koronára: ún. sajátkézből történő adományozást kezdeményezhetett. A nádor csak nemesnek adományozhatott. az adomány jogcímei A király és a nádor minden adományt valamilyen jogcímre hivatkozásra tett. Ez az a jog, amelynél fogva a jószág visszaszállt a koronára és így újból eladományozhatóvá vált. A magyar joggyakorlat a következő adományozási jogcímeket ismerte: magszakadás (defectus seminis), hűtlenség (nota infidelitatis), királyi jog (ius regium), új adomány (nova donatio), királyi hozzájárulás különböző esetei (consensus regius), fegyverjog (ius armorum). 7

A/22 A TULAJDONJOG VÉDELME, A BIRTOKVÉDELEM

A/22 A TULAJDONJOG VÉDELME, A BIRTOKVÉDELEM 1. A TULAJDON VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁBAN A tulajdonjog természeténél fogva védelemre szorul. A klasszikus magántulajdon kizárólagossága, másokat kirekesztő jellege mellett a tulajdon erős védelme a jellemzője.

Részletesebben

Zámbó Géza A gyermekvédelmi gyámság (Történeti gyökerek, jelenkori problémák és lehetséges jövőképek)

Zámbó Géza A gyermekvédelmi gyámság (Történeti gyökerek, jelenkori problémák és lehetséges jövőképek) Zámbó Géza A gyermekvédelmi gyámság (Történeti gyökerek, jelenkori problémák és lehetséges jövőképek) Szeged 2004. Előszó 1. Ez a könyv a gyámságról szól. A gyámság egységes jogintézmény, ugyanakkor kettős

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola CSALÁDJOG

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola CSALÁDJOG ATALANTA Üzleti Szakközépiskola CSALÁDJOG Szerző: Dr. Bednay Dezső Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK I. ÖRÖKLÉSI JOG... 5 1. Az öröklés helye a jogrendben, meghatározó jogi fogalmai... 5 a) Az öröklés...

Részletesebben

2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK...2-1

2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK...2-1 Dr.Fenyő György: Ingatlan-nyilvántartási ismeretek 2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK Tartalom: 2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK...2-1 2.1 A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI...2-3 2.2 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE...2-6

Részletesebben

1) Mi a különbség az alkotórész és a tartozék között? 6) Melyek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok?

1) Mi a különbség az alkotórész és a tartozék között? 6) Melyek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok? 1) Mi a különbség az alkotórész és a tartozék között? - Alkotórész a fő dolog jogi sorsában osztozik. A dologgal olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része

Részletesebben

Dr. Nemes András. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)

Dr. Nemes András. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Dr. Nemes András Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Fogalmak és jogintézmények 1. A jog mint társadalmi jelenség a társadalmi normák után az állam és ezzel együtt a jog mint elkülönült

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERMŐFÖLD ADÁSVÉTELÉRE

MEZŐGAZDASÁGI SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERMŐFÖLD ADÁSVÉTELÉRE Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék MEZŐGAZDASÁGI SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERMŐFÖLD ADÁSVÉTELÉRE Készítette: Gerda Anikó Konzulens: Dr. Olajos István Miskolc

Részletesebben

Koncz Ibolya Katalin NŐI KÜLÖNJOGOK A KÖZÉPKORI ÖRÖKLÉSI JOG TERÜLETÉN *

Koncz Ibolya Katalin NŐI KÜLÖNJOGOK A KÖZÉPKORI ÖRÖKLÉSI JOG TERÜLETÉN * Koncz Ibolya Katalin NŐI KÜLÖNJOGOK A KÖZÉPKORI ÖRÖKLÉSI JOG TERÜLETÉN * A középkorban az emberi lét alapját a tulajdon, elsősorban a föld birtoklása jelentette, amelyre minden hatalom és gazdagság épült.

Részletesebben

AGRÁRJOG JEGYZET 2012

AGRÁRJOG JEGYZET 2012 AGRÁRJOG JEGYZET 2012 AGRÁRJOG VIZSGA TÉMAKÖREI 2011/2012. I. félév (dec-jan. vizsgaidőszak) 1. A kárpótlás, mint a termőföld megszerzésének sajátos módja. (a tulajdonszerzésre jogosultak, a tulajdon megszerzésnek

Részletesebben

A/19 INGÓK TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSE

A/19 INGÓK TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSE A TULAJDONSZERZÉSRŐL ÁLTALÁBAN (A/20-hoz is) Tulajdonszerzés: legtágabb értelemben mindazok az esetek, amikor valamely dologra nézve tulajdoni jogviszony jön létre, vagyis az adott birtokba vehető dolog

Részletesebben

KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM KÖZJEGYZŐK. Öröklésjogi kérdések az Európai Unióban II. dr.

KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM KÖZJEGYZŐK. Öröklésjogi kérdések az Európai Unióban II. dr. 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK Öröklésjogi kérdések az Európai Unióban II. dr. Kőfalusi Eszter 1 A kötelezetti pertársaság egyes kérdései a fizetési meghagyásos

Részletesebben

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1 2 0 1 0. 1 4. é v f o l y a m LV I i. é v f o l y a m 6. szám Közjegyzők közlönye T a r t a l o m j e g y z é k Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1 A közjegyzői gyakorlatot érintő

Részletesebben

A titkos örökbefogadás múltja, jelene, jövője The secret adoption in the past, at present, in the future

A titkos örökbefogadás múltja, jelene, jövője The secret adoption in the past, at present, in the future Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári Jogi Tanszék SZAKDOLGOZAT A titkos örökbefogadás múltja, jelene, jövője The secret adoption in the past, at present,

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata SZAKDOLGOZAT Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata Készítette: Hadházi Orsolya BT-508t Konzulens: Dr. Horváth Zita, egyetemi adjunktus, Magyar Középkori,

Részletesebben

A modern állam és jogtörténet alapjai

A modern állam és jogtörténet alapjai ATALANTA Üzleti Szakközépiskola A modern állam és jogtörténet alapjai (Bevezetés a jogtörténetbe) Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Rész: A jogtörténet néhány fontosabb

Részletesebben

IV. KÖNYV: Dologi jog

IV. KÖNYV: Dologi jog Szerkesztőbizottsági javaslat IV. KÖNYV: Dologi jog Előzmények A Ptk. tulajdonjogi szabályai jelentős mértékben építenek a II. világháború előtti magánjogi törvénytervezetek és bírói gyakorlat eredményeire.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 6 I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 II. A katonai igazságszolgáltatás kezdetei a Mohács előtti Magyarországon 14 II/1. A magyar hadsereg büntetőjoga és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Zombori Gábor. Polgári jog. A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Zombori Gábor. Polgári jog. A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok Zombori Gábor Polgári jog A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1997-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-008-50 POLGÁRI JOG ESETFELVETÉS

Részletesebben

Magyarország politikai évkönyve 2010-ről SOMOGYVÁRI ISTVÁN. Magyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követő alkotmány-tervezetek

Magyarország politikai évkönyve 2010-ről SOMOGYVÁRI ISTVÁN. Magyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követő alkotmány-tervezetek Magyarország politikai évkönyve 2010-ről SOMOGYVÁRI ISTVÁN Magyarország történeti alkotmánya és a rendszerváltozást követő alkotmány-tervezetek 1. Bevezetés 2011 minden bizonnyal a Magyar Köztársaság új

Részletesebben

A köteles rész jogintézményének megváltozott szabályai. az új Polgári Törvénykönyvben

A köteles rész jogintézményének megváltozott szabályai. az új Polgári Törvénykönyvben A köteles rész jogintézményének megváltozott szabályai az új Polgári Törvénykönyvben Szerző: dr. Tóth Annamária 2014. június 30. A 2014. március 15. napján hatályba lépett polgári törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Kiss Bernadett (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Völgyesi Levente egyetemi tanársegéd): A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei 1

Kiss Bernadett (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Völgyesi Levente egyetemi tanársegéd): A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei 1 Kiss Bernadett (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Völgyesi Levente egyetemi tanársegéd): A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei 1 A somlói szőlészet és borászat jelenlétének korai emlékei A

Részletesebben

Országos Tudományos Diákköri Konferencia OTDK dolgozat. Házassági szerződések a XVIII-XIX. századi. Veszprém megyében

Országos Tudományos Diákköri Konferencia OTDK dolgozat. Házassági szerződések a XVIII-XIX. századi. Veszprém megyében Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Jogász egyetemi szak Jogtörténeti Tanszék Levelező Tagozat Országos Tudományos Diákköri Konferencia OTDK dolgozat Házassági szerződések a

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI. 12. SZÁM Jl/iy. KOMORÓCZY GYÖRGY 1848-IG. UttíRECEN 196 9

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI. 12. SZÁM Jl/iy. KOMORÓCZY GYÖRGY 1848-IG. UttíRECEN 196 9 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 12. SZÁM Jl/iy. KOMORÓCZY GYÖRGY VÁROSIGAZGATÁS 1848-IG DEBRECENBEN UttíRECEN 196 9 PEW MÚZEUM DEBRECEN HAJDÚ-BIHAR M E G Y E I MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI

Részletesebben

A GAZDASÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTÉR

A GAZDASÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTÉR ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A GAZDASÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTÉR Doktori (PhD) Értekezés KÉSZÍTETTE: UJVÁRI ÁRPÁDNÉ DR. JANKOVICS KORNÉLIA TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

A családok védelmének megjelenési formái a 2013- as Ptk. Családjogi Könyvében

A családok védelmének megjelenési formái a 2013- as Ptk. Családjogi Könyvében Dr. Barzó Tímea A családok védelmének megjelenési formái a 2013- as Ptk. Családjogi Könyvében Hosszas előkészítés után 2013. február hó 11-én elfogadásra került a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben

KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM KÖZJEGYZŐK

KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM KÖZJEGYZŐK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK A közös háztartásban élő egyéb hozzátartozók: egy elfelejtett családforma? Dr. Szeibert Orsolya 1 Közjegyzői okiratok a bírósági

Részletesebben

MÁSODIK KÖNYV Családjog 1

MÁSODIK KÖNYV Családjog 1 MÁSODIK KÖNYV Családjog 1 I. Bevezetés A családjognak a Polgári Törvénykönyvbe való integrálásából eredő néhány feladat 1. A családjog anyagának a Polgári Törvénykönyvbe való integrálása minden bizonnyal

Részletesebben

Polgári jogi alapismeretek 2011. szeptember 14-i előadás hanganyaga

Polgári jogi alapismeretek 2011. szeptember 14-i előadás hanganyaga Polgári jogi alapismeretek 2011. szeptember 14-i előadás hanganyaga I. Dologi jog 1. BEVEZETÉS A dologi jog területe a polgári jog tulajdonjogi részt felölelő része. Tulajdonjoggal ezer más kontextusban

Részletesebben