2015. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke"

Átírás

1 Sorszám 215. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke Melléklet tárgya: 1. Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 3. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont bevételei 4. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont kiadásai 5. Pécs M.J.V. Önkormányzata bevételei 6. Pécs M.J.V. Önkormányzata kiadásai 7. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Központi költségvetésből származó bevételei" 8. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú támogatások államháztartáson belülre" 9. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú támogatások államháztartáson kívülre" 1. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Tartalékai és keretei" 11. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Önkormányzat által folyósított ellátások" kiadásai 12. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként" 13. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Adósságot keletkeztető ügyletekből megvalósuló fejlesztési célok" 14. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontásban" 15. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei pénzintézetenkénti bontásban" 16. Pécs M.J.V. Önkormányzata Kezességvállalásokból származó kötelezettségei 17. Pécs M.J.V.Önkormányzata 215. évi Európai Uniós projektjei 18. Pécs M.J.V.Önkormányzata Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 19. Pécs M.J.V.Önkormányzata Közvetett támogatások 2. Pécs M.J.V.Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve 21. Pécs M.J.V.Önkormányzata címenkénti létszámkeret (álláshely) meghatározása 22. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata" 23. Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatala és az Intézmények bevétele - kiadása 24. Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala és az "Intézmények beruházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai célonként" 25. Pécs M.J.V. Önkormányzata 215. évi költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként 26. Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege, gördülőtervezés év 1.oldal

2 sorszám: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrendje 1. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez címszám Intézmény megnevezése Gazdálkodási jogkör* 16 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Keleti Városrészi Óvoda Kertvárosi Óvoda Nyugati Városrészi Óvoda Városközponti Óvoda Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Pécsi Kulturális Központ Pécsi Közterület - felügyelet Pécsi Horvát Színház Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Csorba Győző Könyvtár Janus Pannonius Múzeum 1 * 1 = előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 2 = előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 2.oldal

3 2. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s i k i a d á s o k A B C D A B C D 214. várható 215. eredeti 214. várható 215. eredeti Megnevezés 213. beszámoló Megnevezés 213. beszámoló teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat Működési célú támogatások áh-on belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési bevételek Költségvetési működési kiadások Költségvetési működési = bevétel - kiadás Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi értékpapírok kiadásai Betétek megszüntetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: oldal

4 2. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege F e l h a l m o z á s i b e v é t e l e k F e l h a l m o z á s i k i a d á s o k A B C D A B C D 214. várható 215. eredeti 214. várható 215. eredeti Megnevezés 213. beszámoló Megnevezés 213. beszámoló teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás = Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Előző év felhalmozási költségvetési pénzmaradványának igénybevétele Külföldi finanszírozás kiadásai FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N: K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS 2.oldal

5 ## Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei 3. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat A B C 1 Működési bevételek összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Önkormányzat működési támogatása B Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115-6 Elszámolásból származó bevételek B116-2 Elvonások és befizetések bevételei B12-3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B13-4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B14-5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B15-6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Közhatalmi bevételek B Jövedelemadók B Magánszemélyek jövedelemadói B ebből: Építményadó Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó bevétel B Vagyoni típusú adók B ebből: Építményadó B ebből: Idegenforgalmi adó épület után B34 - ebből: Telekadó B Termékek és szolgáltatások adói B Értékesítési és forgalmi adók B ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után B ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után B351-2 Gépjárműadók B354 4 ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része B354 - ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után B355 7 ebből: Talajterhelési díj B355 1 ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev. B355-4 Egyéb közhatalmi bevételek B ebből: Igazgatási szolgáltatási díj B ebből: Környezetvédelmi bírság B36 1 ebből: Természetvédelmi bírság B36 - ebből: Műemlékvédelmi bírság B36 - ebből: Építésügyi bírság B36 - ebből: Egyéb bírság B ebből: Építésügyi Szabálysértési bírság pénz- és helyszíni bírság B Működési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel B ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel B ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék B44 - ebből: Egyéb tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49-1 Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről B61-2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B64-3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B oldal

6 Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei 3. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat A B C 2 Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B21-2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B22-3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B23-4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B24-5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése B51-2 Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B54-3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről B71-2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B74-3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = Finanszírozási bevételek B Belföldi finanszírozás bevételei B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Belföldi értékpapírok bevételei B812-3 Maradvány igénybevétele B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 - Bevételek összesen: Halmozódás (B816) miatti levonás: Halmozódás mentes bevételek összesen: Összes bevétel - összes kiadás = - 4.oldal

7 ## Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám Pécs MJV. Önkormányzata összevont kiadásai 4. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Rovatszám Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat B C 1 Működési kiadások összesen: Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K ebből: kamatkiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek K51 2 Elvonások és befizetések K52 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K53 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K54 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K57 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K58 9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K ebből: Polgármesteri keret K ebből: Általános tartalék K ebből: Egyéb céltartalékok K ebből: Intézményi tartalékok K513 2 Felhalmozási kiadások összesen: Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K81 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K82 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K83 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K85 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K86 7 Lakástámogatás K87 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Költségvetési kiadások: Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Belföldi értékpapírok kiadásai K912 3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 2 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Kiadások összesen: Halmozódás (K915) miatti levonás: Halmozódás mentes kiadások összesen: A 5.oldal

8 ## Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám Pécs MJV. Önkormányzata bevételei 5. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat A B C 1 Működési bevételek összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Önkormányzat működési támogatása B Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak B113 támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115-6 Elszámolásból származó bevételek B116-2 Elvonások és befizetések bevételei B12-3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B13-4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B14-5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B15-6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Közhatalmi bevételek B Jövedelemadók B Magánszemélyek jövedelemadói B ebből: Építményadó Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó bevétel B Vagyoni típusú adók B ebből: Építményadó B ebből: Idegenforgalmi adó épület után B34 - ebből: Telekadó B Termékek és szolgáltatások adói B Értékesítési és forgalmi adók B ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után B ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után B351-2 Gépjárműadók B354 4 ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része B354 - ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után B355 7 ebből: Talajterhelési díj B355 1 ebből:korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev. B355-4 Egyéb közhatalmi bevételek B ebből:igazgatási szolgáltatási díj B ebből:környezetvédelmi bírság B36 1 ebből:természetvédelmi bírság B36 - ebből:műemlékvédelmi bírság B36 - ebből: Építésügyi bírság B36 - ebből:egyéb bírság B ebből:szabálysértési pénz- és helyszíni bírság B Működési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke B41-2 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B ebből:önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel B ebből:önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel B ebből:önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék B44 - ebből:egyéb tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B45-6 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B48-9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49-1 Biztosító által fizetett kártérítés B41-11 Egyéb működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről B61-2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B64-3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B oldal

9 Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám Pécs MJV. Önkormányzata bevételei 5. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat A B C 2 Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B21-2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B22-3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B23-4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B24-5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése B51-2 Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53-4 Részesedések értékesítése B54-3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről B71-2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B74-3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = Finanszírozási bevételek B Belföldi finanszírozás bevételei B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Belföldi értékpapírok bevételei B812-3 Maradvány igénybevétele B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B816-5 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 - Bevételek összesen: Összes bevétel - összes kiadás = - 7.oldal

10 ## Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám 6. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pécs MJV. Önkormányzata kiadásai adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat A B C 1 Működési kiadások összesen: Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K ebből: kamatkiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek K51 2 Elvonások és befizetések K52 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K53 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K54 5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K57 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K58 9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K ebből: Polgármesteri keret K ebből: Általános tartalék K ebből: Egyéb céltartalékok K ebből: Intézményi tartalékok K513 2 Felhalmozási kiadások összesen: Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K81 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K82 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K83 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K85 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K86 7 Lakástámogatás K87 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Belföldi értékpapírok kiadásai K912 3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 2 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Kiadások összesen: 8.oldal

11 Pécs M.J.V.Önkormányzata Központi költségvetési kapcsolatból származó bevételei 7. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Támogatás 215. évi eredeti előirányzat (ezer Ft) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I. Általános feladatok támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása 1 I évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül Óvodapedagógusok segítők bértámogatása Óvodapedagógusok 8 havi támogatása Óvodapedagógusok 4 havi támogatása Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás Segítők 8 havi támogatása Segítők 4 havi támogatása Óvodapedagógusok támogatása (pótlólagos összeg) II.2. Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből eredő többletkiadásokhoz III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Gyermekjóléti központ 2 99 Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása 4 93 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos A finanszírozás feladatok szempontjából támogatása elismert szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény üzemeltetési támogatás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 93 2 III.6. Szociális ágazati pótlék IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Janus Pannonius Múzeum) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása (Csorba Győző Megyei-Városi 29 6 Könyvtár) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása * Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása Előadó-művészeti szervezetek támogatása Színházművészeti szervezetek támogatása (Pécsi Nemzeti Színház N. Kft.) Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (Bóbita 8 Bábszínház N. Kft. és Pécsi Harmadik Színház N. Kft.) Zenekarok támogatása (Pannon Filharmonikus Zenekar) Központosított előirányzatok Központi források mindösszesen: oldal

12 1. Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám 8. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési cálú támogatás államháztartáson belülre Rovatszám Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen A B C D=B+C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás K Pécsi Szociális és Gyermekjóléti Társulás K Pécsi Rendőrkapitányság támogatása K Pécsi gyermekek utáni étkezési hozzájárulás megfizetése K Pályázat- és támogatáskezelés (841163) Bursa Hungarica ösztöndíj K Komplex környezetvédelmi pr. támogatása Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás - állati hulladék ártalmatlanítása K Oktatás igazgatása Nemzetközi oktatási együttműködés Pécsi Tudományegyetem - Alpok-Adria Ösztöndíj K Összesen: oldal

13 11. Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadás Rovatszám Eredeti előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen A B C D=B+C Speciális célú pénzeszköz átadás kiadásai: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Pécsi Városfejlesztési N.Zrt. K Ebből: Pécsi Városfejlesztési N.Zrt. működési támogatás K Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K Start-munka program Pécsi Városgondozási N. Kft. K Városi és elővárosi közúti személyszállítás Tüke Busz Zrt. K Ebből: állami támogatás K512 önkormányzati támogatás K Légi szállítás igazgatása és támogatása Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. K Air-Horizont N.Kft. K Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek Irány Pécs N.Kft. K M.n.s. gazdasági ügyek 1 Pécsi Patrónus Kft. K Város-és községgazdálkodái egyéb feladatok Pécs Holding Zrt. K Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása Egészségügyi alapellátó praxisok fenntartásához hozzájárulás K Sportlétesítménye, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 1 Pécsi Sport Nonprofit Zrt. K Színházak tevékenysége Pécsi Nemzeti Színház N.Kft. K Ebből: állami támogatás K önkormányzati támogatás K Bóbita Bábszínház N.Kft. K Ebből: állami támogatás K önkormányzati támogatás K Pécsi Harmadik Színház N.Kft. K Ebből: állami támogatás K önkormányzati támogatás K Művészeti tevékenységek Pannon Filharmonikusok-Pécs N.Kft. K Ebből: állami támogatás K önkormányzati támogatás K Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Zsolnay Örökségkezelő N.Kft.-működési támogatás K Ebből: állami támogatás K önkormányzati támogatás K Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése Pécsi Állatkert és Akvárium Terrárium N.Kft. K Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 1 Europa Cantat K Pécsi Országos Színházi Fesztivál N.Kft. K Pécsi Fesztiválszervező N.Kft. K512 4 Pécsi Rendezvényszervező N.Kft. K Egyéb kiadói tevékenység Pécsi Kreatív Központ Kft. K Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Pécs TV Kft. K Speciális célú pénzeszköz átadás összesen: oldal

14 Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadás Rovatszám Eredeti előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen A B C D=B+C 17 Egyéb működési pénzeszköz átadás kiadásai: 561 Komplex környezetvédelmi programok támogatása Pécs Városi Környezetvédelmi Alap K Civil szervezetek működési támogatása Nevelők Háza Egyesület K VOKE Vasutas Művelődési Ház K Pécs Baranyai Origó-Ház Egyesület K Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület K Alajos Utcai Közművelődési Alapítvány K Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület K Kézművesek Baranyai Egyesülete K Vasasért Egyesület K Pécsbányai Kulturális Egyesület K Jelenkor Alapítvány K Eck Imre Alapítvány K Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány K August Senoa Horvát Klub K Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület K Nikolas Lenau Egyesület K Ökováros-Ökorégió Alapítvány K Nagyárpádi Kulturális Egyesület K Pécsi Vasutas Zenekar K Ércbányász Zenekar K Mecsek Táncegyüttes K Vasasi Szent Borbála Egyesület K Minerva Egyesület K Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Egyesület K Sopianae Ifjúsági Egyesület K Pécs Története Alapítvány K Civil szervezetek programtámogatása Pécsi Férfikar Alapítvány K Nevelők Háza Kórusalapítvány K Mecsek Kórus Alapítvány K Zlatko és Vesna Prica Alapítvány K Mathias Rex Alapítvány K Szenvedélybetegek közösségi alapellátása INDIT Közalapítvány K Fogyatékossággal élők nappali ellátása Fogd a Kezem Alapítvány K Kerek Világ Alapítvány K Hajléktalanok átmeneti ellátása Támasz Alapítvány K Hajléktalanok nappali ellátása Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas K Szent Erzsébet Plébánia K Szociális étkeztetés Magyar Máltai Szeretetszolgálat K Családsegítés Ifjúságért Egyesület K Egyéb működési célú pénzeszköz átadás összesen Összesen: oldal

15 11. Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Előir csop Pécs M.J.V.Önkormányzata Tartalékai és keretei 1. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Kiemelt előirányzat Rovatszám Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen A 97 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Céltartalékok B C D K K K K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen A B C D Egyéb céltartalékok K Nemzetiségi önkormányzatok működése K Nemzetitségi Tanács K Lakáselidegenítési Alap K Városfejlesztési keret K Választókörzeti keret K Sportfeladatok ellátási keret K Civil szervezetek támogatása K Diáksport, diák- és ifjúsági feladatok támogatása K Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások K Intézmények karbantartási kerete K Fenntartási ( vis maior ) keret K Közfoglalkoztatás támogatása K Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása K Nyári táborok, nyári napközbeni ellátás K Pedagógus továbbképzés K Normatív állami támogatások elszámolása K oldal

16 Családi támogatások melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 2/A. ] 1451 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] Rovatszám Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen K K42 K42 K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések ebből: életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 151 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] 162 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] Természetben nyújtott szociális támogatások 176 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] Települési támogatások ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 162 ebből: lakbértámogatás 162 ebből: lakásfenntartási támogatás 162 ebből: adósságcsökkentési támogatás 162 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 1115 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás 1115 ebből: helyi megállapítású ápolási díj Rendkívüli települési támogatások ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás ebből: időskorúak járadéka 176 ebből: átmeneti segély 176 ebből: temetési segély 176 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K K K K K K K K K K K46 K46 K K K K K K K48 K48 K K K ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. ] 142 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai ebből:egyéb intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások K K47 K47 K ebből: rendszeres szociális segély K oldal

17 Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként 215. év () 12. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Kivitelezés 215.évi előirányzat 216.évi 217.évi 218. és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Rovat Teljes kezdési és Felhasználás ei. ei. köv.évek szám szám költség befejezési éve ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó I. Kötelezeően ellátandó feladatok I/A. Beruházási kiadások (kötelezően ellát.feladatokhoz kapcs.) 1. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (1335) (682 szakfeladat) 1. Összesen 2. Lakóépület építése (612) 1. TIOP3.2.3-A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása p. - tervek /213.(12.12.) Kgyh. 1% tám., utófin. 2. Összesen K Út, autópálya építése(4512) 1. KÖZOP Intermodális közl.csp.kial.pécsett /213.(11.13.)Péü.Gazd.B.,1% tám. 2. KÖZOP Kötöttpály.közösségi közl.h.kial /213.(11.13.)Péü.Gazd.B.,1% tám. 3. Összesen K M. n. s. gazdasági ügyek (491) 4. Összesen 5. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (522) 5. Összesen K61 6. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(638) 1. ISPA projekt, fenntartási időszaki költségek Pm. 2. Pécs területén utólagos víz- és szennyvízbekötések Pm. 3. V.közmű vagy.közműfejl.,rekonstruk.-ra vissza nem ford., /214.(6.18.) Péü.G.B.(szerz. van, e részbeni f.) 4. Pécs-Szabolcsfalu Hérics dűlő vízellátása I.ütem /212.(3.2.) Városfejl.és Kommunális Biz.hat.Pm. 5. Városi viziközmű fejlesztéshez forrás biztosítása /213.(7.31.)282/214.(6.18.) Péü.B./ e szerz évi viziközmű fejlesztés - vízgazd.fejl.alap 213.maradv /214.(6.18.) Péü.B./ e szerz.részbeni fed. 7. Viziközmű fejlesztés bérleti díj terhére /214.(4.17.)Kgyh. 8. Pécs önk.-i tul.ingatlanokon vízmérők,mellékvízmérők kiépítése Tűzcsapok tel. viziközmű f.hj.terh.214.év, Móra F.127,Cinege u /214.(7.2.) Városfejl.és Kommun.B., kompenzálás 6. Összesen K Komplex környezetvédelm prokramok támogatása (561) 7. Összesen 8. Közvilágítás (561) 8. Összesen 9. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (662) 1. DDOP B/11"Helyi és térségi jelentőségű vízvéd.rendsz.f Tsz. 1%önr e+ 7594e.saj.f.333/214.(12.1.)Kgyh. 2. Pécs Czinderi u.csapadékcsatorna kiváltása Bírósági kötelezés 9. Összesen K Nem veszélyes (települési) hull. összetev.válogat elkül.begyűjt. szállítása, átrakása (512) 1. KEOP-1.1.1/C Pécs hulladékszáll.eszközpark fejl /213.(7.31.)Gazd.B.95%tám e önr e 1. Összesen K oldal

18 Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként 12. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez 215. év () Kivitelezés 215.évi előirányzat 216.évi 217.évi 218. és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Rovat Teljes kezdési és Felhasználás ei. ei. köv.évek szám szám költség befejezési éve ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó 11. Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás (41233) 11. Összesen 12. Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás(41232) 12. Összesen I/A. Beruházási kiadások össz.(kötelezően ellát.feladatokh.k.) I/B. Felújítási kiadások (kötelezően ellát.feladatokhoz kapcs.) 1. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (1335) (682 szakfeladat) 1. TÁMOP / Óvoda fejlesztés Pécsett /212.(6.21)Kgyh.1%tám.int.,tartalék listán 2. DDOP F Civil sz.infr.strukt.fejl. Pepita-Balokány maradv Pécs 622 hrsz.sportp.,1163 hrsz sporttelep felúj.-p.futball Kft /28.(4.17.)Kgyh (214., 215.évi vagyonnkez.komp.) 4. TIOP3.2.3-A-13/1 Lakhatási körülmények támogatása /214.(8.21.) Kgyh.,1% tám.int. 1. Összesen K Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(638) 1. Viziközmű rekonstrukció bérleti díj terhére, 214. év /214.(4.17.)25/214.(9.25.) Kgyh.kompenzálás 2. ISPA viziközművek felújítási tartalék, 213. évről /212.(12.13.) Kgyh. 3. ISPA felújítási keret (ISPA /KA,I.II/A,II/B és III.ütem) 214.év /213.(9..19.),17/214.(4.17.)Kgyh. 4. Viziközmű fejl.hj-ból Tortyogó, Pellérd vízbázison 1-1 db kút lét /214.(5.2.) Városf.Kommun.Biz. 2. Összesen K Területfejlesztési projektek és támogatásuk (622) 1. DDOP-4.1.2/B Lakhat.Int.e.tel.rehab.a Hősök terén /213.(2.6.),332/214.(7.3.) Péü.Gazd.B.1%t.utóf. 2. DDOP-4.1.2/B Lakhat.Int.e.tel.rehab.a Pécsbányat /213.(2.6.),331/214.(7.3.) Péü.Gazd.B.1%t.utóf. 3. DDOP-4.1.2/B Lakhat.Int.e.tel.rehab.a P.Somogy /213.(2.6.),333/214.(7.3.) Péü.Gazd.B.1%t.utóf. 3. Összesen K Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás(41232) 4. Összesen I/B. Felújítási kiad.összesen (kötelezően ellát.feladatokh.k.) I/C. Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n belülre(köt.ell.feladat) Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (662) 1. Összesen 1. Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n belülre(köt.ell.feladat) 2. Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n kivülre(köt.ell.feladat) 1. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása (161) (683 szakfeladat) 1. Lakásmobilítás Összesen K Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (1335) 1. Pécs Holding Zrt-nek önkormányzati tulajdon után fizetett felúj.alap oldal

19 Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként 12. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez 215. év () Kivitelezés 215.évi előirányzat 216.évi 217.évi 218. és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Rovat Teljes kezdési és Felhasználás ei. ei. köv.évek szám szám költség befejezési éve ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó (683 szakfeladat) 2. Összesen K89 3. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(638) 1. Közműfejlesztési hozzájárulás Összesen K89 2. Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n kivülre(köt.ell.feladat) I/C. Egyéb felhalm.c.pénze.átad.,e.tám.össz.(köt.ellát.feladatok.k.) I/D. Pénzügyi befektetések (kötelezően ellát.feladatokh.kapcs. I/D. Pénzügyi befekt.össz. (kötelezően ellát.feladatokh.kapcs. I/E. Felhalm.c. visszatérítendő tám., kölcsönök (kötelezően ell.f.) 1. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(638) 1. Összesen 1. M. n. s. gazdasági ügyek (491) 1. Összesen I/E. Felhalm.c. visszatérítendő tám., kölcsönök (kötelezően ell.f.) Kötelezően ellátandó feladatok összesen II. Önként vállalat feladatok II/A. Beruházási kiadások (önként vállalt feladatokhoz kapcs.) 1. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (1335) (682 szakfeladat) 1. Weöres Sándor emlékszobor elkészítése és kihelyezése K /213.(1.17.),4/213.(12.12.)Kgyh. 2. Angster emlékmű elkészítése és elhelyezése K /213.(1.17.),399/213.(12.12.)Kgyh. 3. TÁMOP / Term.t.okt. eszk.r.megú.leőwey,terv K évi beruházások 4. "Lélekmadás - Bányászhimnusz" emlékmű létesítése, kihelyezése K /214.(7.3.), 384/214.(9.1.)Péü.Gazd. Biz. 5. DDOP A M.alj.Á.I.Óv.,Rácváros Ó.eszk.besz. K évi beruházások 6. DDOP-3.1.2/C-13 Megyerv.Isk. Testvérvárosok t.isk.eszközbesz. K évi beruházások 7. FEK tulajdonbavétel K Területszerzés közlekedési célra(csertető, 83/1hrsz. K Nemzeti Ovi-Foci Sportprogram keretében sportpálya létesítések K Összesen Területfejlesztési projektek és támogatásuk (622) 1. "Tüskésréti" területen lévő tó szabadidős és sport c.ig.vét.átalak /213.(12.12.) Kgyh.Pannon Hőerőmű közérd.felajánl. 2. "Miénk a város" vetélkedő II.helyezett maradványa TÁMOP /1 Komplex telep pr. - György-telep eszközbesz /212.(3.22.)368/212.(11.15.)63/213(3.14.)Kgyh. 4. TÁMOP /1 Komplex telep pr. -Török I.u.12.bekötési mérő Pécs, Baranyavár, Kiskőszeg, Pélmonostor utcák felúj., terv K (EIB-Sopianae hitel) 2. Összesen K Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (662) 17. oldal

20 Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként 12. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez 215. év () Kivitelezés 215.évi előirányzat 216.évi 217.évi 218. és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Rovat Teljes kezdési és Felhasználás ei. ei. köv.évek szám szám költség befejezési éve ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó 1. Pécs 4132/2 hrsz. területen városi csemetekert létesítése K /214.(4.17.)Kgyh. 3. Összesen Komplex környezetvédelmi programok támogatása (561) 4. Összesen 5. Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése (828) (91411 szakfeladat) 1. DDOP-2.1.1/E,F-12-k Mecseki Öko.élm.p.-állatkert /214.(2.27.),248/214.(9.25.)Kgyh.1% tám.int. 5. Összesen K Tám.szerz.mód.után visszapótl. 6. Közvilágítás (641) 6. Összesen 7. Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalk.és ált igazg.tev. (1113) 1. ÁROP-1A Szervezetfejl.konverg.régiók.l.önk.sz. K /213.(5.16.) 1% tám. 7. Összesen Közterület rendjének fenntartása (313) 1. Pécs, Fehérhegyi csomópont kamerák telepítés 2.vk sz.vk. 2. Pécs, belváros területén kamerák telepítése /214.(7.3.)Péü.G.B. 3. Közbiztonság növelését szolgáló kamerarendszer fejl. Pécsett Összesen K Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (1337) 1. TIOP / Inform.infrastr.fejl.az isk.-eszközök pótl Összesen K Történelmi hely, építm.,egyéb látv.műk.és megóvása (827) (9131 szakfeladat) 1. "Pécsiek emlékeznek a Holokausztra" Összesen K Út, autópálya építés (4512) 1. Fedezeti biztosíték Pm. 1. Összesen K II/A. Beruházási kiadások össz. (önként vállalt feladatokhoz k.) Összesen II/B. Felújítási kiadások (önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó) 1. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (1335) (682 szakfeladat) Közoktatás 1. Leőwey K.Gimnázium tervezése, felújítása /212.(11.15.)Kgyh. OKM-1148/28/29.hat. 2. TÁMOP / Term.t.okt. eszk.r.megú.leőwey /212.(5.17.) Kgyh.1% tám.támogatói döntés van 3. DDOP-3.1.2/C-13 Megyerv.Iskola Testvérvárosok t.1-3.isk.fejl /213.(9.19.) Kgyh.1% tám. 4. KEOP-5.5./A KSZI Gosztonyi u.egys,energ.korsz /212.(11.15.)Kgyh. 85%tám. 97/214.(4.17.)Kgyh. 5. KEOP-5.5./A Mezőszél u. Óvoda,energ.korsz /212.(11.15.)Kgyh. 85%tám. összesen Óvodák 18. oldal

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési

Részletesebben

B E V É T E L E K. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. 2014. évi előirányzat 1. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint 1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 05 ${pukorzet} 0201 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 75 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43 Érdi III. évfolyam. 10. szám 2013. Június 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 10 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0020 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 27 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0800 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 75 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 ${pukorzet} 0200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 48 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

Készült: 2015.03.24 15:14. Éves beszámoló LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Fejezet: 08/00 Címrend: 0100 ÁHT: 033549 Szakág: 842330 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.03.24 15:14. Éves beszámoló LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Fejezet: 08/00 Címrend: 0100 ÁHT: 033549 Szakág: 842330 Szektor: 1051 Időszak: 2014. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben