Az immunológia kezdetei Magyarországon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az immunológia kezdetei Magyarországon"

Átírás

1 Az immunológia kezdetei Magyarországon 4. rész HORUS Aujeszky Aladár mûködésének jelentõsége az immunológia hazai történetében Az egyetemes mikrobiológia magyar mestere Aujeszky Aladár, aki a róla elnevezett vírusos encephalitis ( Aujeszky-betegség ) felfedezésével (1902) örökre beírta nevét a mikrobiológia történetébe, széles körû bakteriológiai mûködésén kívül jelentõs szerepet vállalt az immunológia hazai fejlesztésében is. Még Hõgyes intézetében foglalkozott a pestis szerológiai (agglutinációs) diagnosztikájával (1901); késõbb, az Állami Bakteriológia Intézet vezetõjeként a földmûvelésügyi minisztertõl kapott megbízást a különféle oltóanyag-termelõ vállalatok által elõállított oltóanyagok és szérumok ellenõrzésére (1907); 1910-ben az allergiás diagnosztikai célokra szolgáló tuberkulin- és mallein-, majd több állatgyógyászati vakcina- és szérumtermelésre kapott megbízást. Nagyszerû összefoglalását adta az immunológia akkor legkorszerûbbnek számító teljes ismeretanyagának 1912-ben megjelent A Baktériumok Természetrajza címû 178 oldal terjedelmû könyvének VII. fejezetében, majd 1924-ben kiadott Általános Bakteriológia címû tankönyvében. Nem kevésbé jelentõsek azok az eredményei sem, amelyeket a kutyák veszettség elleni immunizálása terén kezdetben önállóan, majd munkatársak (Csontos, Kertay) bevonásával ért el. A feladatot Aujeszky még mesterétõl, Hõgyes Endrétõl kapta, a megvalósítás azonban már egyedül az õ érdeme: a legelsõ tömeges állatoltásokat a világon elsõként 1902-ben végezte. Az akkori körülményes és hosszadalmas oltási eljárás azonban nem kedvezett a rendszeres tömeges védõoltások elterjedésének. Fordulat akkor következett be, amikor az egyetlen oltásból álló japán módszer (Umeno és Doi módszere) ismertté vált. A megfelelõen módosított és a hazai viszonyoknak megfelelõen alkalmazott, majd kötelezõvé tett preventív oltásokkal sikerült a veszettséget Magyarországról kiirtani. Jelentõsek Aujeszkynek a tuberculosis elleni immunitásra vonatkozó kutatásai, de figyelemreméltó iskolaalapító képessége is: tanítványai, illetve késõbb munkatársai mind a mikrobiológia és immunológia, 1. ábra. Darányi Gyula ( ). Részlet dr. Karasszon Dénes és dr. Csaba Béla: Az Immunológia magyar mesterei címû könyvébõl (1992) 26 Magy Immunol/Hun Immunol 2004;3(2):26 32.

2 illetve a gyakorlati oltóanyag-termelés vezetõ pozícióiban folytatták mesterük munkáját. Aujeszky munkatársai sorából kiemelkedik Darányi Gyula (1. ábra), aki immunitástanból szerzett egyetemi magántanári képesítést a budapesti tudományegyetemen (1924); ezt követõen Szegeden, utóbb a budapesti tudományegyetem orvosi karán lett a közegészségtan professzora ( ). Sokoldalú közegészségtani tevékenységébõl ezúttal kizárólag immunitástani vizsgálatait kiemelve említjük a vér kolloidlabilitására, valamint a vércsoport-kutatások megindítására vonatkozó vizsgálatait. Kolloidlabilitási reakciójának (1920) lényege, hogy a szövetszéteséssel járó krónikus folyamatok során a szérumban a globulinok az albuminokhoz viszonyítva megszaporodnak: az albumin-globulin index csökken, hyperglobulinaemia keletkezik. Ennek kimutatására a reakciók egész sora jött létre, miközben Darányi maga a fehérjefrakciók kvantitatív mikroanalízisét dolgozta ki (1931). Vércsoportkutatások céljaira intézetében 1934-ben öröklési és eugéniai osztályt létesített s fõként ikerkutatással foglalkozott. E vizsgálatai jóllehet a vércsoportok, a komplementkötési próbák, a szérumösszfehérjék mennyisége, a kolloidlabilitási próbák a 15 pontban meghatározott egyéb örökléstani diagnosztikai eljárások értékeivel egybevetve figyelemreméltó eredményeket szolgáltattak az ellene koholt vádak szerint az úgynevezett fajbiológia érdekeit is szolgálták, s ezért Darányit a II. világháború befejeztével (1945) nyugdíjazták. A szerológia magyar mesterei Az immunológia fejlõdése szempontjából meghatározó jelentõségû volt az antitestek in vitro kimutatását lehetõvé tevõ szerológiai vizsgáló eljárások (agglutináció, hemagglutináció, precipitáció, flokkuláció, komplementkötési reakció és mások) kidolgozása és alkalmazása. E módszereket az immunológia gyakorlataként bakteriológiai, közegészségtani, állatjárványtani, valamint oltóanyag-termelõ intézeteinkben és laboratóriumainkban baktériumok identifikálására, immunszérumok értékének meghatározására, egyes megbetegedések laboratóriumi diagnosztizálására, vércsoport-meghatározásra, vérnyomok kimutatására és eredetének meghatározására stb. alkalmazták. Az ide vágó vizsgálatok részeredményeinek összefoglalását Aujeszky, Preisz, Rigler, Hutyra tan- és kézikönyveiben találjuk. A szorosabb értelemben vett immunológiai kutatások céljait szolgáló vizsgálatok mellett külön jelentõségre emelkedett a szerológiai diagnosztika azoknak a szûrõvizsgálatoknak bevezetésével, amelyeket a járványosan fellépõ fertõzõ emberi és 2. ábra. Tomcsik József ( ). állatmegbetegedések felismerésére, elsõsorban a rejtett fertõzések felkutatására alkalmaztak. E vizsgálatok sorából fõként Tomcsik és munkatársai, valamint Marcis tevékenysége emelkedik ki. Tomcsik József (2. ábra), az immunológia nemzetközileg elismert szaktekintélye, már orvostanhallgató korában Preisz intézetében dolgozott. Itt sajátította el azokat a szakismereteket és azt a fáradhatatlan kutató szellemet, amely õt körének nagynevû mikrobiológusává és immunológusává tette. Sokoldalú tudományos mûködésébõl ezúttal kizárólag a szerológiai vizsgálatait emeljük ki, az immunológia egészét érintõ jelentõs eredményeit késõbb ismertetjük. Tomcsik hivatásos szerológusi pályafutása tulajdonképpen 1927-ben indult, amikor is 1923-ban elnyert Rockefeller-ösztöndíjas tanulmányútjáról, majd a Rockefeller-alapítvány támogatásával teljesített több éves pekingi kiküldetésérõl (az ottani kórbonctani intézet bakteriológiai osztályának volt a vezetõje) visszatérve, a Johan Béla igazgatása alatt megnyitott Országos Közegészségügyi Intézet (1927) szerológiai osztályának élére nevezték ki. Feladatköre a mindaddig több intézetben szétszórtan, más-más módon végzett, s ezért nehezen értékelhetõ szerológiai vizsgálatok (Widal-, Wassermann- Az immunológia kezdetei Magyarországon 27

3 és más reakciók) egységesítése, országos méretû kiterjesztése lett. Emellett egy idõn át az országban forgalomba kerülõ szérumok tisztaság, értékmérés és hatékonyság szempontjából végzendõ ellenõrzését is a Tomcsik vezetése alatt mûködõ osztálynak kellett elvégeznie. A munka megkezdésekor nemcsak a szerológiai osztály küzdött a fejlõdéssel járó nehézségekkel, hanem a syphilis szerodiagnosztikája is. A Wassermannreakció széles körû elterjedését ugyanis akadályozta annak alacsony fokú érzékenysége és nehézkes kivitelezhetõsége. Zavarólag hatott, hogy a reakció specificitását is jogos támadások érték, ennek következtében világszerte számos laboratóriumban azon különféle módosításokat hajtottak végre. Szükségessé vált a lues-szerodiagnosztika nemzetközi egységesítése. Nem csekély büszkeséggel kell megállapítanunk, hogy az Országos Közegészségügyi Intézet szerológiai osztálya bár szeptember 6-án vezette be naplójába az elsõ Wassermann-reakció végrehajtását 1928-ban, a Népszövetség Egészségügyi Szervezetének a luesszerológiai reakciók egységesítésére irányuló munkaprogramja keretében máris átütõ sikert aratott: a belgrádi, budapesti, prágai, varsói és zágrábi közegészségügyi intézetek szerológiai osztályainak a Wassermann-reakció különféle módozatait összehasonlító vizsgálatai során a Tomcsik vezette munkacsoport eredményei bizonyultak a legérzékenyebbnek, kielégítõ specifitás mellett. Tomcsik irányításával a szerológiai osztály munkaköre bõvült új szerológiai eljárások (Kahn-, Citochol-, Meinicke-reakció) bevezetése, továbbá a luesantigén-készítés feladatának átvállalása által, s végül sor kerülhetett az országban több helyen (az egyetemi bõrklinikán; Székesfõvárosi Közegészségügyi Intézetben, a hódmezõvásárhelyi közkórház laboratóriumában) különféle módon végzett lues-szerodiagnosztikai vizsgálatok Tomcsik által ajánlott országos egységesítésére. Tomcsik nem sokkal késõbb átmenetileg megvált az Országos Közegészségügyi Intézettõl (a szegedi Tudományegyetemen lett a közegészségtan egyetemi tanára 1932-ben), 1936-ban azonban visszatért Budapestre és Johan Béla utódaként átvette az Országos Közegészségügyi Intézet vezetését. A szerológiával természetesen továbbra is foglalkozott. Tanulmányozta a hemagglutináció alapjait, s majd késõbb, már svájci (baseli) tartózkodása alatt dolgozott ki új szerológiai eljárást a mononucleosis infectiosa szerodiagnosztikájára. Az õ általa meghonosított kutatószellem vezette jelentõs szerológiai eredmények kidolgozásához Oláh Gábor, Kun Lajos, Mandula Ferenc, Erdõs László, Takátsy Gyula munkásságát. Tevékenységük alapján valamennyien kiérdemelték a szerológia mestere címet. 3. ábra. Takátsy Gyula ( ). Takátsy Gyula (3. ábra) pályáját Fenyvessy közegészségtani intézetében kezdte, 1942-tõl már az Országos Közegészségügyi Intézet kutatójaként a kiütéses typhus elleni oltóanyag termelésében vett részt. Utóbb 1948-tól a víruskutató laboratóriumba lépett át s itt az influenzavírus-kutató laboratórium vezetõjeként jelentõs eredményeket ért el az influenzavírusok biológiai tulajdonságainak, antigénszerkezetük változékonyságának, a különféle influenzavírusvariánsok kórtani és járványtani jelentõségének, az influenzavírusok ökológiai jelentõségének, továbbá az influenza elleni hatékony vakcinák elõállításának és gyakorlati alkalmazásának kutatása és megvalósítása terén. E munkássága közben dolgozta ki az elõször még Takátsy-kacs néven ismertté vált Mikrotitrátort (1948), amely a plexilemezbe fúrt csövecskékkel együtt, a feltaláló által folyamatosan tökéletesítve rövid idõ alatt világszerte elterjedt és a virológiai, immunológiai, sõt egyéb kutatólaboratóriumoknak is standard vizsgáló eszközévé vált. Nem kevésbé jelentõs szerodiagnosztikai tevékenység indult meg a magyar állat-orvostudomány világhírû tudósa, Hutyra Ferenc ( ) irányítása alatt az Állatorvosi Fõiskola Járványtani Intézetében. E vizsgálatok élén Marcis Árpád neve áll. 28 Magy Immunol/Hun Immunol 2004;3(2):26 32.

4 Marcis pályakezdése éppen egybeesett az immunanyagok kimutatását lehetõvé tévõ szerodiagnosztikai eljárások bevezetésével. Hutyra felismerve a szerodiagnosztikának éppen a szubklinikai (inapparens) fertõzöttség kimutatására alkalmas voltát, s ennek különösen az anthropozoonosisok elleni küzdelem céljait szolgáló közegészségügyi jelentõségét doctorandusainak mind ebbõl az új tudományágból adott disszertációs feladatot. Marcisra a malleus szerodiagnosztikájának tanulmányozását bízta, s ezért tanulmányútra küldte Berlinbe Schütz professzorhoz, a neves malleuskutatóhoz, e betegség kórokozójának egyik felfedezõjéhez. Az agglutinációs próba végrehajtásának elsajátítása után Marcis a malleusos fertõzöttség kimutatásának Schütz és Schubert által kidolgozott komplementkötési reakciójával is megismerkedett. Nemcsak magát az eljárást, annak elvégzését és értékelését gyakorolta be, hanem a szerológiai szûrõvizsgálatok eredményeire alapozott malleuseradicatio Németországban jól bevált módszerét is tanulmányozta. Itthoni feladatköre különösen az I. világháború befejeztével szélesedett ki. A háborús események következtében ugyanis országunk állat-egészségügyi viszonyai jelentõs mértékben romlottak. A malleus, amelyet a malleinpróbák széles körû alkalmazásával korábban már sikerült az országból kiirtani, újból támadt és súlyos problémákat okozott. Ekkor derült ki, milyen jelentõs lépés volt a malleus szerodiagnosztikájának bevezetése. A malleus felismerése ugyanis akár klinikai, akár kórbonctani vizsgálattal, nem könynyû feladat. A malleinpróbák megbízhatósága az aspecifikus reakciók miatt erõsen kétségbe vonható. A Marcis által bevezetett agglutinációs, komplementkötési, konglutinációs és precipitációs próbák összesített eredményei alapján pozitívnak minõsült lovak kiirtásával, a folyamatosan végzett szerológiai szûrõvizsgálatokra épített mentesítési program következetes végrehajtásával 1920-ra sikerült az országot ettõl az antibiotikum felfedezése elõtti korban az emberre is biztos halált jelentõ lóbetegségtõl megszabadítani. Közben sikerrel adaptálta módszerét az ember malleusának szerodiagnosztikai felismerésére. Ennek kapcsán a hazai közegészségügy, szerológia, epidemiológia vezetõ személyiségeivel (Johan Bélával, Tomcsik Józseffel, Petrilla Aladárral) tartott fenn szoros kapcsolatot, egyben jelentõs eredményeket ért el a malleuskutatásban. Tanulmányozta többek között a lovak vérsavójával végzett komplementkötési próba során fellépõ aspecifikus reakciót: a malleusantitestek diaplacentaris transzportja alapján vizsgálta a maternális immunitás kérdéseit. Kutatásainak eredményei alapján az unitárius felfogással szemben állást foglalt az antitestek heterogenitása mellett. Marcis megállapításai nemcsak önmagukban figyelemreméltók, hanem azért is, mert a szerológiát ebben a korban sokan hajlandók voltak a bakteriológia egyszerû technikai segédeszközeként kezelni. Marcis számára azonban a szerológia opera princeps et prope omnis volt. Pasteurrel vallotta, hogy nincs alkalmazott tudomány, csak a tudomány alkalmazása. A tudomány egy, csupán az ember az, aki szellemi képességeinek korlátolt volta miatt kategóriákat különít abban. További munkássága során Marcis figyelemre méltó eredményeket ért el számos fertõzõ állatbetegség, köztük az emberre is veszélyt jelentõ brucellosis szerodiagnosztikája terén: ennek kapcsán a szerodiagnosztikát esetdiagnosztikából tényleges járványtani diagnosztikává fejlesztette. Szerodiagnosztikai vizsgálatainak eredményeit sorokba, oszlopokba, táblázatokba rendezte, ezáltal szabályszerûségek, törvényszerûségek megállapítása vált lehetségessé. Rutinszerûen végzett szerológiai szûrõvizsgálatainak eredményeként miután adatainak tudományos feldolgozását, matematikai-logikai értékelését is el tudta végezni új tudományos megállapítások születtek. A szûrõvizsgálatok adatainak táblázása mellett nem feledkezett meg a diagnosztikai eljárások tökéletesítésérõl sem, ezért foglalkozott behatóan tõl kezdõdõen a brucellás fertõzöttségnek a tej szerológiai vizsgálata alapján történõ kimutatásával stb. Az állatjárványok elleni küzdelem specifikus és aspecifikus feladatainak szervezése kapcsán mindig hangoztatta az állategészségügy közegészségügyi jelentõségét. Itt említjük a Székesfehérvárott született (1890) Forbáth Sándor nevét, aki az I. világháború idején fellépett járványos betegségek tanulmányozásával gyûjtött immunológiai tapasztalatait foglalta össze Die Immunitaetslehre und deren praktische Anwendung im Kampfe gegen die Kriegsseuchen címmel (1916). A bécsi és berlini német nyelvû kiadással egy idõben Forbáth magyar nyelven is megjelentetett egy A serologia alapvonalai és a védõ és gyógyoltások (Budapest, 1916) címû könyvet, a sokra hivatott szerzõ azonban a harmincas évek elején Angliába távozott, ottani mûködésérõl nem rendelkezünk elegendõ információval. Említjük végül Elek István (Stephen Elek) ( ) nevét: õ Budapesten született, majd Londonban szerzett orvosi diplomájával a Harvard Egyetemen lett a bakteriológia professzora (1957). Sokoldalú mikrobiológiai tevékenységén kívül immunológiai szempontból jelentõs a nevét viselõ Elek plate módszer, amely a diphtheria-baktériumtörzsek toxintermelõ képességének kimutatására szolgáló eljárás agar közegben végbemenõ kettõs diffúziós antigénantitest reakció. Az immunológia kezdetei Magyarországon 29

5 Tomcsik József és az Országos Közegészségügyi Intézet mûködésének jelentõsége a magyar immunológia történetében Hutyra visszavonulása (1928), majd halála (1934), valamint Aujeszky halála (1933) után az immunológia hazai mûvelésének súlypontja az addigi állatorvosi hegemóniát elveszítve fokozatosan az orvosi-közegészségügyi irányba tolódott. Ennek az irányzatnak az élén a kitûnõ Preisz-tanítvány, Tomcsik József ( ), az Országos Közegészségügyi Intézet osztályvezetõje, majd igazgatója állt, aki részint maga ért el immunológiai kutatásaival nemzetközi érdeklõdést keltõ eredményeket, részint kiváló tanítványok sorát állította az immunológia szolgálatába. Tomcsik szerológiai munkásságáról már megemlékeztünk. Ezúttal azokat a vizsgálatait említjük, amelyek õt a hazai szakmai vezetõ szerep kivívása után nemzetközi viszonylatban is korának egyik legismertebb immunológusává tették. Jelentõs sikereket ért el Tomcsik munkatársával, a tragikus sorsú Faragó Ferenccel ( ) a diphtheria elleni védõoltások terén. Munkásságuknak köszönhetõen Magyarország a világon elsõként tehette kötelezõvé a diphtheria elleni védõoltásokat. A kutatások érdemi részét Faragó végezte, aki egyébként figyelemreméltó eredményeket tudott felmutatni a pertussis és a scarlatina elleni immunizálási kísérleteivel is, hiperimmun antipertussis szérumot állított elõ; Glennyvel egy idõben de tõle függetlenül mutatta ki a mineral carrier adjuváló hatását: Tomcsikkal közösen bevezetett depotmódszere a korábban alkalmazott háromszori oltás helyett egyetlen anatoxinos oltást igényelt a kielégítõ immunitás létrehozásához. Faragó máig tisztázatlan eredetû oltási baleset lelkiismereti terhétõl szabadulni kívánva önkezével vetett véget életének (1950). Tomcsiknak köszönjük a BCG-oltások hazai meghonosítását. Munkatársával, Erdõssel megkezdett vizsgálatai eredményeként az eredeti perorális vakcinációról az intracutan oltási módszerre tértek át s az közötti idõszakban már Mantoux-negatív csecsemõt részesítettek védõoltásban. Módszerük alkalmazásával igaz, már Tomcsik közremûködése nélkül sikerült a csecsemõkori tuberculosismorbiditást a minimumra, a mortalitást gyakorlatilag nullára csökkenteni. Elméleti immunológiai szempontból figyelemreméltó, hogy Tomcsik volt az elsõ, aki egy hapten antigéntermészetét bebizonyította (1924): egy Bacterium lactis aerogenes törzsbõl szénhidrátszerû anyagot állított elõ. Ennek poliszacharid jellegét tisztázta és azt is kimutatta, hogy elsõ típusú haptenként viselkedik. Ezután a teljes baktériummal nyulakat immunizált, s az így elõállított immunsavót tengerimalacba fecskendezte. Az ezáltal passzívvá szenzitizált tengerimalacok minimális (0,03 mg) hapten intravénás befecskendezése hatására anaphylaxiás sokkban elpusztultak. Ez volt az elsõ olyan kísérlet, amely egy hapten teljes értékû antigénhatását igazolta. Mesterétõl, Preisz Hugótól örökölte az anthraxbacilus antigenitása iránti érdeklõdését. Kimutatta, hogy in vitro a csökkent virulenciájú törzsek is képesek lehetnek tokképzõdésre. Megállapította továbbá, hogy az anthraxbacilusok tokja nem poliszacharidból, hanem polipeptidbõl áll. Vizsgálatait a késõbbiekben Ivánovics és Bruckner folytatta. Tomcsik jóval késõbb, már baseli professzorsága idején [a Magyarországon született Robert Doerr ( ), tanszéki utódaként] újból visszatért az anthraxtémához és ötletes módszert dolgozott ki a baktériumsejtek és spórák felületén kimutatható poliszacharidok és polipeptidek elhelyezkedésének tanulmányozására. Ennek kapcsán eredményes vizsgálatokat végzett membránantigének izolálása, tulajdonságaiknak és topográfiájuknak meghatározása céljából. Tomcsik immunológiai munkásságának hazai viszonylatban egyik hatását tekintve talán legjelentõsebb alkotása kiváló immunitástani tankönyve, amely Lovrekovich bakteriológiai és Lõrincz parazitológiai tankönyvével egybekötve, Johan Bélának ajánlva, 1935-ben jelent meg és hosszú idõre a mikrobiológusok, immunológusok és parazitológusok bibliája lett. A monográfia jellegû, 116 oldal terjedelmû fejezet az immunológia elméleti ismeretanyagának oly kitûnõ, átfogó jellegû, magas szintû s mégis közérthetõ bemutatása, hogy mellette elegendõ volt csupán laboratóriumi diagnosztikai segédkönyvekben (Lissák, Láng, Rex-Kiss és mások) összefoglalni az immunológia gyakorlati módszereinek technológiáját. Johan és Tomcsik közös munkájának lett az eredménye, hogy az Országos Közegészségügyi Intézet a fertõzõ betegségek elleni küzdelem élére állva, mind a tudományos kutatásban, mind a gyakorlati feladatok végrehajtásában vezetõ szerephez jutott. Figyelemreméltó megállapításokat tettek magyar kutatók az influenzakutatás terén: az évi pandémia alkalmával Johan és Bence feltételezve a kórokozó vírustermészetét rekonvaleszcens szérummal próbálkoztak a járvány megfékezésére. A Balogh E. által felvetett, de csupán patológiai evidenciára alapozott vírusetiológia angol kutatók (Smith, Andrews és Laidlaw, 1933) által történt bizonyítása után Magyarország is bekapcsolódott az influenzakutatásba: az Országos Közegészségügyi Intézetben a Rockefeller Alapítvány támogatásával influenzakutató osztály létesült, amely az amerikai R. M. Taylor vezetésével nemcsak elsõként izolálta Közép-Európában az influenzavírust és mutatta ki annak hörcsögre 30 Magy Immunol/Hun Immunol 2004;3(2):26 32.

6 való közvetlen átoltási lehetõségét (Dreguss), hanem immunizálási kísérleteket is kezdeményezett (Taylor és Dreguss, 1937, 1940). Taylor 1939-ig mûködött az Országos Közegészségügyi Intézetben. Távozása után munkatársai, az õ általa megkezdett munkát folytatva vizsgálták (Dreguss), hogy a szárítás mennyiben befolyásolja az influenzavírus virulenciáját és antigenitását. Megállapították, hogy a vákuumban szárított vírussal védõoltásban részesített fehéregerek éppúgy immunissá válnak, mint a frissen izolált vírussal oltottak. A Phylaxia kutatóival (Hoffmann, Szathmáry) együttmûködve megerõsítették külföldi kutatók megállapítását, hogy a sertés is fogékony a humán influenza vírusa iránt és hozzákezdtek sertésben a humán influenza hiperimmunszérum elõállításához. Magas titerû immunsavójukkal elõbb egereket immunizáltak, biztató eredménnyel; utóbb 90 ember passzív immunizálását is megkísérelték, a szérumpermetnek a légutakba juttatása útján (1941). Az influenza szerodinamikájának egyszerûsítését szolgálták azok a vizsgálatok, amelyek a komplementkötési próba alkalmazását tették lehetõvé a fertõzöttség felismerésére (Dreguss és Fazekas). Kísérleteiket a háborús események szakították félbe. Lovrekovich, Rauss, Ujhelyi és mások munkássága nyomán a hastífusz (thypus abdominalis), a diphtheria, a kiütéses tífusz, a brucellosis és további fertõzõ betegségek hazai elõfordulásának igen jelentõs csökkenése tanúsítja az Országos Közegészségügyi Intézetben végzett vizsgálatok elméleti és gyakorlati eredményeit. Mindezek részleteinek felsorolása egyenként is külön-külön monográfia megírását tenné szükségessé. Összefoglalva csupán annyit kívánunk megjegyezni, hogy e tevékenység élén a Tomcsik által nevelt, az õ nyomdokain haladó kutatógárda állt, miközben Tomcsik maga 1943-ban a hitleri megszállás elõl Svájcba költözött, ahol a baseli egyetem Közegészségtani és Bakterológiai Intézetének vezetõjeként folytatta eredményes kutatásait haláláig (1964). Backhausz Richárd és a HUMÁN Oltóanyagtermelõ és Kutató Intézet mûködésének jelentõsége a magyar immunológia történetében A Hutyra és Köves által alapított Phylaxia Szérumtermelõ Rt ben Human laboratóriummal bõvült [lásd Magyar Immunológia 2203;2(1):34.]. Feladata elsõsorban a diphtheriaellenes immunszérum termelése volt, de az újonnan létesített laboratórium Johan Béla ( ) vezetése alatt intenzív kutató tevékenységhez is kezdett, melynek eredményeként már 4. ábra. Backhausz Richárd ( ) ban polivalens dysenteria-, valamint Pneumococcus-szérum, Dick toxin, Salmonella typhi-, S. paratyphi A- és S. paratyphi B agglutináló savó, hemolizin, majd a következõ évben (1927) tífusz-, paratyphus A- és paratyphus B-vakcina, S. typhi-, S. paratyphi A és S. paratyphi B diagnosztikus bakteriális antigénszuszpenziók, valamint Serotyp vércsoport-meghatározó szérum került forgalomba. A kimagasló tudományos mûködés alapján a Johan által vezetett elsõ immunológus kutatógárda tagjai magasabb pozícióba kerültek: Johan az Országos Közegészségügyi Intézet élére állt; Kanyó Béla, aki immunológiából egyetemi magántanári képesítést szerzett, a Szegedi Tudományegyetemen lett a higiéné professzora. Az õ, illetve a velük távozó munkatársaik helyébe lépõ, akkor ifjú immunológusok sorából kiemelkedik Backhausz Richárd (4. ábra), aki meghatározó szerepet vállalt a Humán Fõosztály (1952) Phylaxiától való különválasztásában és HUMÁN Oltóanyagtermelõ és Kutató Intézet néven önálló vállalattá fejlesztésében, miközben õ maga a hazai immunológia tudományának vált egyik vezetõ személyiségévé. Az immunológia kezdetei Magyarországon 31

7 5. ábra. Az Annales Immunologiae Hungaricae címoldala. Backhausz intézetének munkatársaival, akik közül elsõsorban Joó István és Réthy Lajos neve és mûködése említendõ, a Johan által megszabott irányt követve a gyakorlati termelõi tevékenység mellett mind a fejlesztésre, mind a kutatásra nagy súlyt fektetett. A termelés is jelentõsen átalakult. Az önállósulás idõpontjában fõként csupán profilaktikus szérumokat, vakcinákat és szerobakteriológiai diagnosztikumokat készítettek, utána azonban hamarosan hozzákezdtek a gammaglobulin (Richter és munkatársai), majd a vérkészítmények, a vértartósító és infúziós oldatok elõállításához: az 1960-as években jelentõsen megnõtt a diagnosztikumok választéka, majd a legkorszerûbb immunkémiai reagensek sorozatának elõállításával a Humán Intézet más immunológiai diagnosztikai és kutató intézmények munkáját is standard készítmények elõállításával segítette. Mindehhez jelentõs kutatómunkára volt szükség, ennek a tevékenységnek is Backhausz állt az élére. Sorra vezették be és tették rutineljárássá az immunkémia legkorszerûbb módszereit. A géldiffúziós és immunelektroforézises módszerek hazai bevezetése és továbbfejlesztése, valamint más eljárások adaptálása segítségével jelentõs eredményeket ért el Backhausz az immunglobulinok immunkémiai vizsgálatával. Tanulmányozta a terhességi izoimmunitást; vizsgálta az antitoxikus és antibakteriális immunitást; a természetes antitesteket; kutatásainak középpontjában fõként az autoimmun állapotok diagnosztikája, az immundeficientiák és paraproteinaemiák tanulmányozása állt. Kutatásainak eredményeit számos folyóirati közleményen kívül több könyvfejezetben, valamint a Grundlagen, Ergebnisse und Anwendung der Immundiffusion und Immunelektrophorese (1967) címû monográfiában foglalta össze. Tudományszervezõ tevékenységét jelzi a munkatársaival együtt 1958-ban megalapított Annales Immunologiae Hungaricae, amely folyóirat elsõsorban a magyar immunológusok kutatási eredményeit hivatott a külföldi számára hozzáférhetõvé tenni, de amelynek lapjait külföldi kutatók is elõszeretettel veszik igénybe publikációs céljaikra (5. ábra). 32 Magy Immunol/Hun Immunol 2004;3(2):26 32.

Az immunológia kezdetei Magyarországon

Az immunológia kezdetei Magyarországon Az immunológia kezdetei Magyarországon 2. rész HORUS Hõgyes Endre és a veszettség elleni immunizálás kezdetei Magyarországon A veszettség (rabies, lyssa) elõfordulásának gyakoriságára vonatkozó adatok

Részletesebben

Telepspecifikus vakcinák engedélyezésének jogi és szakmai háttere

Telepspecifikus vakcinák engedélyezésének jogi és szakmai háttere Telepspecifikus vakcinák engedélyezésének jogi és szakmai háttere Dr. Kulcsár Gábor Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága 2016. június 2. Tartalom Mik azok a

Részletesebben

Kontrollok a szerológiában. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ

Kontrollok a szerológiában. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Kontrollok a szerológiában Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ A kontrollok szerepe A kontrollok szerepe, hogy a szerológiai vizsgálatok eredményeit helyesen értékeljük és meggyőződjünk,

Részletesebben

5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK

5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK 1 5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK 07/2009:50205 javított 6.5 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET Az állatgyógyászati célra szánt immunológiai gyógyszerek

Részletesebben

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Á N T S Z Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Dr. Ócsai Lajos Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi

Részletesebben

BOTULIZMUS ELLENI VÉDŐOLTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA LOVAK FŰBETEGSÉGÉNEK MEGELŐZÉSÉBEN. Kutasi Orsolya DVM, PhD, dipeceim

BOTULIZMUS ELLENI VÉDŐOLTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA LOVAK FŰBETEGSÉGÉNEK MEGELŐZÉSÉBEN. Kutasi Orsolya DVM, PhD, dipeceim BOTULIZMUS ELLENI VÉDŐOLTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA LOVAK FŰBETEGSÉGÉNEK MEGELŐZÉSÉBEN Kutasi Orsolya DVM, PhD, dipeceim Mi a fűbetegség? polyneuropathia, ami elsősorban a gyomor-bél traktus beidegzését

Részletesebben

A védőoltásokról. Infekciókontroll képzés szakdolgozóknak. HBMKHNSzSz Dr. Kohut Zsuzsa Járványügyi osztályvezető

A védőoltásokról. Infekciókontroll képzés szakdolgozóknak. HBMKHNSzSz Dr. Kohut Zsuzsa Járványügyi osztályvezető A védőoltásokról Infekciókontroll képzés szakdolgozóknak HBMKHNSzSz Dr. Kohut Zsuzsa Járványügyi osztályvezető 2012.10.24-25. Céljaink a vakcináció során: egyéni védelem biztosítása, az átoltottság fenntartása,

Részletesebben

Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára

Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára Prof. Dr. emer. Anderlik Piroska előadása a SE Baráti Körén 2013 január 30. Preisz Húgónak, a hazai bakteriológia megalapítójának életrajza számos

Részletesebben

A BIOTERRORIZMUS TÖRTÉNETE

A BIOTERRORIZMUS TÖRTÉNETE A BIOTERRORIZMUS TÖRTÉNETE 14.-15. SZÁZAD 1340. Észak Franciaország: döglött lovak és más állatok 1346. Krimi félsziget pestissel fertızött tetemek 1422. Karlstein, Bohémia - oszlásnak indult tetemek Pizarro

Részletesebben

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk:

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: 1 20. fond: A jogelőd intézmények, illetve az Egyetem (Kar)

Részletesebben

M. A. H. FOOD CONTROLL Kft. Mikrobiológiai vizsgáló Laboratóriuma Állategészségügyi Diagnosztikai Részleg BROILER PROGRAM

M. A. H. FOOD CONTROLL Kft. Mikrobiológiai vizsgáló Laboratóriuma Állategészségügyi Diagnosztikai Részleg BROILER PROGRAM BROILER PROGRAM Telepítés utáni mintavétel: élőállat-szállító autóról vett, lezárt csomagolású alompapír és 10 db útihulla (vagy 25 g meconium), mely a MSZ EN ISO 6579:2002/A1:2007 és a 180/2009 (XII:

Részletesebben

Lalonde jelentés * : Health field model Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők

Lalonde jelentés * : Health field model Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők Lalonde jelentés * : Health field model Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők 27% 11% 43% életmód környezet egészségügy genetikai tényezők 19% *Marc Lalonde kanadai egészségügyi és népjóléti miniszter

Részletesebben

Immunszerológia I. Agglutináció, Precipitáció. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE-KK

Immunszerológia I. Agglutináció, Precipitáció. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE-KK Immunszerológia I. Agglutináció, Precipitáció Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE-KK Antigén Antitest Alapok Antigén: vvt,, baktérium, latex gyöngy felszínén (µm( m nagyságú partikulum) Antitest:

Részletesebben

ADENOVÍRUSOK OKOZTA BETEGSÉGEK BAROMFIÁLLOMÁNYOKBAN

ADENOVÍRUSOK OKOZTA BETEGSÉGEK BAROMFIÁLLOMÁNYOKBAN ADENOVÍRUSOK OKOZTA BETEGSÉGEK BAROMFIÁLLOMÁNYOKBAN Benkő Mária 1, Ivanics Éva 2, Palya Vilmos 3, Nemes Csaba 4, Kecskeméti Sándor 5, Dán Ádám 2, Kaján Győző 1, Glávits Róbert 2 1 MTA Állatorvos-tudományi

Részletesebben

Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban

Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban Dr.Kővágó István 1.sz.Üzemegészségügyi Kft Budapest 2014 Mezőgazdaság igen széles terület: Állattenyésztés (nagyüzemi és háztáji) Növénytermesztés (szántóföld,

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások A földművelésügyi miniszter /2015. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.)

Részletesebben

A preventív vakcináció lényege :

A preventív vakcináció lényege : Vakcináció Célja: antigénspecifkus immunválasz kiváltása a szervezetben A vakcina egy olyan készítmény, amely fokozza az immunitást egy adott betegséggel szemben (aktiválja az immunrendszert). A preventív

Részletesebben

Az intézetek szerepe a baromfibetegségek megelőzésében Debrecen

Az intézetek szerepe a baromfibetegségek megelőzésében Debrecen Az intézetek szerepe a baromfibetegségek megelőzésében Debrecen Dr. Bistyák Andrea Dr. Tanyi János, Dr. Bajmócy Endre, Dr. Kecskeméti Sándor 2011. szeptember 14. Grafika: Nagyné Balázs Éva Történet Korszakok

Részletesebben

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ 1. Adatlapok területi megoszlása 2. Mikrobiológiai tevékenység anyagszámai 3. Laboratóriumi létszám adatok 4. M szerezettség és m ködési feltétel statisztika

Részletesebben

Vakcináció. Az immunrendszer memóriája

Vakcináció. Az immunrendszer memóriája Vakcináció Prechl József Az immunrendszer memóriája Csak olyan inger következtében alakul ki amely az adaptív immunrendszer válaszát is kiváltja = limfociták szükségesek hozzá Sejtek fennmaradása: memória

Részletesebben

Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme. Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről.

Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme. Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről. Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről. Az összességében 162 oldal terjedelmű, 99 ábrát, 7

Részletesebben

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szerbiai kanyarójárvány 125 Mumpsz járvány Bulgáriában, 2007-ben 127 Fertőző betegségek adatai 128 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

Állatorvosdoktor, kétszeres Kossuth-díjas akadémikus, az MTA alelnöke (1960

Állatorvosdoktor, kétszeres Kossuth-díjas akadémikus, az MTA alelnöke (1960 204-391 Biographia 2007.12.04 09:12 Page 211 DR. MANNINGER REZSÔ 1890 1970 211 Állatorvosdoktor, kétszeres Kossuth-díjas akadémikus, az MTA alelnöke (1960 1967), az egyetem járványtani tanszékének vezetô

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a számú akkreditálási ügyirathoz Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi Regionális Intézet Kirendeltsége, Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai

Részletesebben

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 4. Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki A figyelőszolgálatra kijelölt

Részletesebben

Papp Henriett Ph.D hallgató. Tanulmányok: Biológus MSc

Papp Henriett Ph.D hallgató. Tanulmányok: Biológus MSc Ph.D hallgató papp.henriett@med.u-szeged.hu Tanulmányok: 2013-2015. Biológus MSc Molekuláris-, immun- és mikrobiológia szakirány (nappali) Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Részletesebben

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1627/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Debreceni

Részletesebben

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat VeyFo VeyFo Jungtier - Oral Mulgat Különleges táplálási igényeket kielégítő/diétás/ kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, kecskegidák és kutyák részére Használati utasítás Trimetox 240 oldat

Részletesebben

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 9. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT B 20 Fertőző betegségek adatai 203 Aerobiológiai tájékoztató 206 EpinfoHepatitis Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI

Részletesebben

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE VII. Praxismenedzsment Konferencia Budapest, 2013. november 23. A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE Fodor László Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Részletesebben

A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon

A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon Prof. Dr. Nagy Erzsébet Szegedi Tudományegyetem, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet Hazai Nemzeti Referencia Laboratóriumok

Részletesebben

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása 23. évfolyam 45. szám 2016. november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2016. szeptember 30. 549 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 553 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

A szalmonella gyérítési programokkal kapcsolatos útmutatók

A szalmonella gyérítési programokkal kapcsolatos útmutatók A szalmonella gyérítési programokkal kapcsolatos útmutatók dr. Pállai Gerda Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság, Járványügyi Osztály 2013. október 18.

Részletesebben

ORVOSI MIKROBIOLÓGIA

ORVOSI MIKROBIOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. CSONGRÁD MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TELEPHELY

Részletesebben

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) . Ävfolyam. szåm 00. jçnius 8. AFPsurveillance 00, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ ACUT FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE

Részletesebben

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1628/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Kaposvári

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter /2017. ( ) FM rendelete

A földművelésügyi miniszter /2017. ( ) FM rendelete A földművelésügyi miniszter /2017. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.)

Részletesebben

Dr Nagy Bálint Emlékülés

Dr Nagy Bálint Emlékülés Dr Nagy Bálint Emlékülés Országos Vírusmentesítési Program (OVP) Dr. Kajati István ny. vezető főtanácsos, c. egyetemi docens Dr. Nagy Bálint (1930-2015) NÉBIH Növény-, Talaj-, és Agrárkörnyezet-védelmi

Részletesebben

22. évfolyam 35. szám 2015. szeptember 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 35. szám 2015. szeptember 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 35. szám 2015. szeptember 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2015. június 30. 415 Tájékoztatás szakmai továbbképzésről 419 Fertőző betegségek adatai 422 E p i

Részletesebben

Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból

Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból 1) Emberről-emberre terjedő betegségek a) gyomor-bélcsatornán át terjedő b) légutakon keresztül terjedő c) vérpálya útján terjedő d) kültakarón át

Részletesebben

Beszámoló a Mikrobiológiai Osztályközi Tudományos Bizottság évi tevékenységéről

Beszámoló a Mikrobiológiai Osztályközi Tudományos Bizottság évi tevékenységéről Beszámoló a Mikrobiológiai Osztályközi Tudományos Bizottság 2014. évi tevékenységéről 1. A bizottság al- és munkabizottságai a tisztségviselők feltüntetésével: A Bizottság nem küldött ki al- és munkabizottságokat.

Részletesebben

Csecsemő és gyermekkori védőoltások

Csecsemő és gyermekkori védőoltások Csecsemő és gyermekkori védőoltások Kedves szülő! Ezzel az összefoglalóval szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy könnyebben tudjon eligazodni gyermeke védőoltásai között. Együtt ismertetjük az életkorhoz

Részletesebben

REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM. Klinikai bakteriológiai és kórházhigénés részleg

REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM. Klinikai bakteriológiai és kórházhigénés részleg REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium (NAT1 1458/2006) Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium

Részletesebben

írta: ZBORAY BERTALAN (Budapest)

írta: ZBORAY BERTALAN (Budapest) A D A T O K A M A G Y A R O L T Ó A N Y A G - T E R M E L É S T Ö R T É N E T É H E Z írta: ZBORAY BERTALAN (Budapest) "VTem könnyű feladat összefoglaló képet adni arról a munkáról, amely a fertőző betegségek

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter /2016. ( ) FM rendelete. A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

A földművelésügyi miniszter /2016. ( ) FM rendelete. A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. A földművelésügyi miniszter /2016. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról

Részletesebben

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői.

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Immunológia alapjai 3 4. előadás Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B- sejt receptorok: molekuláris szerkezet, funkciók, alcsoportok Az antigén meghatározása

Részletesebben

Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet. Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft

Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet. Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft Salmonellák bemutatása Enterobacteriaceae családba tartozó Gramnegatív pálcák, körülcsillósak, aktívan mozognak (kivéve

Részletesebben

12. évfolyam 26. szám 2005. július 8. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MEGEMLÉKEZÉS

12. évfolyam 26. szám 2005. július 8. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MEGEMLÉKEZÉS 2. évfolyam 26. szám 2005. július 8. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 293 Fertőző betegségek adatai 299 Aerobiológiai tájékoztató 302 EpinfoMegemlékezés Epidemiológiai Információs Hetilap MEGEMLÉKEZÉS

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner:

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner: Az AB0 vércsoport rendszer Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés 2011 Az AB0 rendszer felfedezése 1901. Karl Landsteiner Landsteiner szabály 1901 Karl Landsteiner: Munkatársai vérmintáit vizsgálva fedezte fel

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

Aujeszky-betegség. 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet

Aujeszky-betegség. 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet Aujeszky-betegség 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet Fogalmak Fertőzött sertés: vírus, antigénjei, DNS kimutatható; gyanút keltő klinikai tünetek és olyan állományban van ahol a fertőzöttséget hatóságilag

Részletesebben

17. évfolyam 14. szám 2010. április 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 14. szám 2010. április 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. április 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT WHO ajánlás az influenza elleni vakcina összetételére 65 Epinfo Várandós nők pandémiás influenza A(HN)v vírusfertőzéssel összefüggésbe hozható

Részletesebben

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének

Részletesebben

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A földművelésügyi miniszter /2016. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról

Részletesebben

A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók. Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21.

A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók. Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21. A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21. IBR és BVD mentesítés IBR mentesítés 1. ge negatív állomány kialakítása 2. IBR negatív állomány kialakítása

Részletesebben

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 2.6.16. Vizsgálatok idegen kórokozókra Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.7.0 1 2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 01/2011:20616 Azokhoz a vizsgálatokhoz, amelyekhez a vírust előzőleg

Részletesebben

Szerológiai reakciók

Szerológiai reakciók Szerológiai reakciók Készítette: Dr. Szereday László 2015 Tartalomjegyzék 1. Alapfogalmak 2. Az immunrendszer felépítése 3. Szerológiai reakció 4. Friss fertőzés diagnózisa 5. Affinitás és aviditás 6.

Részletesebben

Húgyúti fertőzések klinikuma, mikrobiológiai diagnosztikája és célzott antibiotikus kezelése

Húgyúti fertőzések klinikuma, mikrobiológiai diagnosztikája és célzott antibiotikus kezelése Húgyúti fertőzések klinikuma, mikrobiológiai diagnosztikája és célzott antibiotikus kezelése MIKROBIOLÓGIAI GYORSDIAGNOSZTIKA ELŐADÁS SOROZAT szintentartó, továbbképző és rezidens tanfolyam PROGRAMFÜZET

Részletesebben

Influenza. Az influenza az őszi-téli és a kora tavaszi időszakban támad. Egyre többen kapják meg azonban a betegséget már novemberben.

Influenza. Az influenza az őszi-téli és a kora tavaszi időszakban támad. Egyre többen kapják meg azonban a betegséget már novemberben. Influenza Mi az influenza? Az influenza heveny fertőző vírusos betegség, mely közvetlenül vagy a levegőben cseppek által közvetítve terjed, amikor pl. valaki köhög. Tünetei a következők: 1-2 napig tartó

Részletesebben

22. évfolyam 38. szám szeptember 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 38. szám szeptember 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 38. szám 2015. szeptember 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Lyssa-fertőzésre gyanús sérülések surveillance-a, 2014 459 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 464 Fertőző

Részletesebben

Takátsy Gyula életművéről Harminc éve halt meg a virológus. Semmelweis Egyetem, Közegészségtani Intézet, Budapest 2

Takátsy Gyula életművéről Harminc éve halt meg a virológus. Semmelweis Egyetem, Közegészségtani Intézet, Budapest 2 NAGY MAGYAR HIGIÉNIKUSOK XI. Takátsy Gyula életművéről Harminc éve halt meg a virológus ONGRÁDI JÓZSEF1, VÉRTES LÁSZLÓ2, KÖVESDI VALÉRIA1, HORVÁTH IMRE2 1 Semmelweis Egyetem, Közegészségtani Intézet, Budapest

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Pulyka légzőszervi betegségek

Pulyka légzőszervi betegségek Pulyka A kórokozók Légzőszervi Gyakorlati helyzet Betegségek Alacsony patogenitású madárinfluenza XXIII. DERZSY NAPOK 2015. június 4-5. Zalakaros A jelenlegi megoldások Merial Avian Technical Services

Részletesebben

Az immunológia kezdetei Magyarországon

Az immunológia kezdetei Magyarországon Az immunológia kezdetei Magyarországon 6. rész HORUS A reumatológia magyar kutatói Hazánkban az 1930-as évektõl indultak azok a reumatológiai vizsgálatok, amelyek ennek a Hippokratész által már jól ismert

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2014. április hónapban bejelentett fertőző betegségekről 237 Fertőző betegségek adatai 245 E p i d e m i

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Mikroorganizmusok (mikrobák) szabad szemmel nem látható élőlények

Mikroorganizmusok (mikrobák) szabad szemmel nem látható élőlények Mikroorganizmusok (mikrobák) szabad szemmel nem látható élőlények A mikrobák csoportosítása I. Vírusok Nem érik el a sejtes szerveződés szintjét Örökítő anyag (nukleinsav) és fehérje Szubvirális elemek:

Részletesebben

NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban

NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban 8. Ävfolyam 2. szåm 2001. januår 19. NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban TÅjÄkoztatÅs szakmai tovåbbkäpzäsről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ

Részletesebben

Mikrobiális antigének

Mikrobiális antigének Mikrobiális antigének Dr. Pusztai Rozália SZTE, ÁOK, Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet 2008. november 17. Antigének Konvencionális antigének Superantigének Antigén - az érett immunrendszer

Részletesebben

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Bemutatkozás Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési

Részletesebben

12. évfolyam 49. szám december 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 49. szám december 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 12. évfolyam 49. szám 2005. december 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Influenza - Európai helyzet 577 - Influenza elleni védőoltások 579 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 583

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Dr. Beregi Attila Ph.D. Szent-István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő 2011. Fogalom meghatározás Állathigiénia: integráló tudomány megelőzi a termelési

Részletesebben

21. évfolyam 39. szám október 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 39. szám október 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 39. szám 2014. október 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p Magyarország 2014. 06. 30. 481 Tájékoztatás Takátsy

Részletesebben

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N N E M Z E T K Ö Z I S Z Ü L É S Z E T I U L T R A H A N G T O V Á B B K É P Z Ő T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N A Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság megalakulása óta törekszik a

Részletesebben

A Globális regulátor mutációknak mint az attenuálás lehetőségének vizsgálata Escherichia coli-ban

A Globális regulátor mutációknak mint az attenuálás lehetőségének vizsgálata Escherichia coli-ban A Globális regulátor mutációknak mint az attenuálás lehetőségének vizsgálata Escherichia coli-ban című támogatott kutatás fő célja az volt, hogy olyan regulációs mechanizmusoknak a virulenciára kifejtett

Részletesebben

Mennyibe kerül a BVD?

Mennyibe kerül a BVD? Mennyibe kerül a BVD? (Budapest, 2013. február 21.) Dr. Ózsvári László PhD, MBA SZIE-ÁOTK, Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék BEVEZETÉS A téma aktualitása, jelentősége BVD előfordulása:

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap A fertőtlenítőszerek forgalmazásának ellenőrzése 349 Tájékoztatás igazoltan

Részletesebben

MH TUDOMÁNYOS STRATÉGAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS. Tudományos Kutató Intézet Int. vez.: 3 fő

MH TUDOMÁNYOS STRATÉGAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS. Tudományos Kutató Intézet Int. vez.: 3 fő MH HONVÉDKÓRHÁZ MH TUDOMÁNYOS STRATÉGAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS Összlétszám: 40 fő Diplomás: 27 fő Asszisztens: 10 fő Egyéb: 3 fő Tudományos Kutató Intézet Int. vez.: 3 fő Toxikológiai Kutató Osztály Létszám:14

Részletesebben

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Lyssa-fertőzésre gyanús sérülések surveillance-a, 2013 497 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 501 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam. szám 0. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Védőoltások, 0 57 Fertőző betegségek adatai 69 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p HAZAI INFORMÁCIÓ VÉDŐOLTÁSOK,

Részletesebben

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák Chlamydiaceae család Obligát intracelluláris baktérium Replikáció: élő szövetekben, élőlényekben Replikációs ciklus: Elemi test, reticularis test Antigenitás Csoportspecifikus LPS antigen Faj- és típusspecifikus

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Gripovac 3 szuszpenziós injekció sertés részére 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Minden adag 2 ml tartalmaz:

Részletesebben

Húgyúti fertőzések klinikuma, mikrobiológiai diagnosztikája és célzott antibiotikus kezelése MIKROBIOLÓGIAI GYORSDIAGNOSZTIKA ELŐADÁS SOROZAT

Húgyúti fertőzések klinikuma, mikrobiológiai diagnosztikája és célzott antibiotikus kezelése MIKROBIOLÓGIAI GYORSDIAGNOSZTIKA ELŐADÁS SOROZAT Húgyúti fertőzések klinikuma, mikrobiológiai diagnosztikája és célzott antibiotikus kezelése MIKROBIOLÓGIAI GYORSDIAGNOSZTIKA ELŐADÁS SOROZAT szintentartó és továbbképző tanfolyam Szeged, 2014.szeptember

Részletesebben

17. évfolyam 10. szám 2010. március 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 10. szám 2010. március 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 0. szám 00. március 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Sterilizáló berendezések időszakos műszaki felülvizsgálata 09 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényről Helyesbítés Fertőző betegségek

Részletesebben

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 5. hét Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Ph.D. Thesis Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Dr. Bálint Anita I.sz.Belgyógyászati Klinika Szegedi Tudományegyetem 2014 Gyógyszermellékhatások és fertőzések

Részletesebben

MIKROBIOLÓGIAI GYORSDIAGNOSZTIKA ELŐADÁS SOROZAT IV.

MIKROBIOLÓGIAI GYORSDIAGNOSZTIKA ELŐADÁS SOROZAT IV. MIKROBIOLÓGIAI GYORSDIAGNOSZTIKA ELŐADÁS SOROZAT IV. Húgyúti fertőzések klinikuma, mikrobiológiai diagnosztikája és célzott antibiotikus kezelése c. szintentartó és továbbképző tanfolyam - 3 Gyula, 2013.

Részletesebben

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről hatályos: 2014.02.01. - 2014.02.02. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 340 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelete a fertőző betegségek jelentésének rendjéről Az egészségügyi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály

Részletesebben

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT megbetegedések 42 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 425 Fertőző betegségek adatai 426 EpinfoHastífusz Aerobiológiai

Részletesebben

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 7. szám 00. február 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Anyatej útján közvetített sárgaláz megbetegedés Brazíliában 8 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 8 Szerkesztőségi tájékoztatás

Részletesebben

NEM EGÉSZSÉGÜGYI DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK KLINIKAI MIKROBIOLOGAI SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJÁNAK RÉSZLETES TEMATIKÁJA

NEM EGÉSZSÉGÜGYI DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK KLINIKAI MIKROBIOLOGAI SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJÁNAK RÉSZLETES TEMATIKÁJA NEM EGÉSZSÉGÜGYI DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK KLINIKAI MIKROBIOLOGAI SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJÁNAK RÉSZLETES TEMATIKÁJA A nem humán egészségügyi diplomával rendelkezők (biológus, állatorvos, molekuláris biológus

Részletesebben

14. évfolyam 46. szám november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. AIDS ELLENI VILÁGNAP december 1.

14. évfolyam 46. szám november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. AIDS ELLENI VILÁGNAP december 1. 14. évfolyam 46. szám 2007. november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS AIDS elleni Világnap 2007. december 1. 477 Magyarország 480 Fertőző betegségek adatai 484 Epidemiológiai Információs

Részletesebben