B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz. Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz. Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1"

Átírás

1 B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1 I. Könyv a/ lektorált - A magyar nép története 1526-ig. Budapest, Ikva Kiadó /Korszerő történelem fiataloknak/. (1990. és között 3 kiadás és egy újranyomás) ISBN illetve HU ISSN: b/ nem lektorált - A liliom jegyében. Budapest - Ungvár, Adams Kiadó ISBN könyv (+ 1 újrakiadás) - Magyarország története a 15. században. Budapest, Pannonica Kiadó. 244 p. /Magyar századok/ ISBN (Összkiadás: ISBN X) [ A könyvet eddig 13 független szerzı idézte, amin belül 3 szakmai recenzió (Módszertani Lapok.Történelem, Aetas, Századok, vö. idézettségi jegyzék). Így az idézettségi indexe 21. vö. Magyar Tudomány január Melléklet szempontjai a MTA doktori címhez] [Egy részletét Gerics József lektorálta] = A 15. század. In: A magyar középkor. Szerk. Szvák Gyula. Budapest, Pannonica Kiadó , 371, ISBN [új kiadás könyvfejezetként] II. Tudományos közlemények (tanulmányok, cikkek, könyvfejezetek, egyetemi tankönyv részletek, lexikoncikkek, bibliográfiák, térképek, forráskiadás) a/ lektorált - Adalékok Dorog középkori történetéhez. Új Forrás 8 (1976) : 3.sz Esztergom megye jobbágyságának a gazdálkodása a 19. sz. húszas éveiben. településtörténete. II Székesfehérvár, PAB VEAB Dunántúl - Adatok a Mátraalja és az Ida völgye középkori település- és agrártörténetéhez (13-14.sz.) Agrártörténeti Szemle 19 ( 1977) A tudományos pálya szempontjából legfontosabbnak ítélt alkotások vastag betűvel vannak jelölve. 18

2 - Társadalmi kapcsolatok Bajóton az közötti évtizedekben. (Pifkó Péterrel közösen) In: Dunántúl településtörténete III Székesfehérvár, PAB VEAB Sinkovics István munkássága. Bibliográfia. In: Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjára. Szerk. Bertényi Iván. Budapest, ELTE Történelem Segédtudományai Tanszék Aba nembeli Csobánka és leszármazottai. Fiatal Oktatók Közleményei. Szerk. Pandula Attila. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar [Egyetemi doktori disszertáció fejezete] - Litteratusok egy Pest környéki nemes családban a században. In: Magyar Herold. A magyar hivatali írásbeliség fejlıdése Kumorovitz L. Bernát Emlékkönyv. Szerk. Kállay István. Budapest, ELTE Történelem Segédtudományai Tanszék Kapy András. Egy budai polgár pályája a 15. század elején. Levéltári Közlemények 55 (1984) Gyöngyös településtörténete a középkorban. In: Gyöngyös története. Szerk. Havassy Péter, Niedermüller Péter. Gyöngyös, Gyöngyös Város Tanácsa Váczy Péter munkássága. Bibliográfia Történelmi Szemle 28 (1985) Besitz und Gesellschaft beim niedriegen Adel Ungarns in Mittelalter. Die Familie Rédei in Jahrhundert. Annales Universitatis Scient. Budapest... Sectio Historica 25 (1987) András Kapy. Carrière d`un bourgeois de la capitale hongoise au début du 15e siècle. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. 34 (1988) A bolognai Állami Levéltár. Levéltári Szemle 38 (1988): 4.sz Bene vára és a település története a században az írott források tükrében. Agria 24 (1988) Birtok és pénzügyigazgatás a Zsigmond-korban. A Szentgyörgyi Vincze család. In: Dunántúl településtörténete VII. Veszprém, (1990). PAB VEAB Középkori oklevélpublikációk Magyarországon között. Bibliográfia. Levéltári Közlemények 62 (1991) (Soós Istvánnal közösen) - Középkori leveleink 1541-ig. Szerk. Hegedős Attila, Papp Lajos. Az elıkészítı munkálatok résztvevıi, az átírások ellenırzése: Draskóczy István stb. Budapest, Tankönyvkiadó ISBN [ Forráskiadás] 19

3 - Adalékok középkori társadalomtörténetünk tanításához. In: Új törekvések a történelemtanításban. Szerk. V. Molnár László. Budapest, Keraban Kiadó ISBN címszó. In: Korai magyar történeti lexikon. Fıszerk. Kristó Gyula. Budapest, Akadémiai Kiadó. ISBN : Középkori városalaprajzok, 19:Középkori falvak, 22: Magyarország és szomszédsága a Hunyadiak korában (utóbbi Palovics Lajossal közösen). In: Magyarország története térképeken elbeszélve. 1. Virágkor és pusztulás. A kezdetektıl 1606-ig. Összeáll. és szerk. Glatz Ferenc. Budapest, MTA Történettudományi Intézete, História. /História Könyvtár. Atlaszok Magyarország történetéhez/ 39, 41, 47. ISBN I. k. (Összes: ISBN Ö) [Térképek] - Miskolc birtoktörténete a középkorban. In: Miskolc története. Fıszerkesztı: Dobrossy István. I. Szerk. Kubinyi András. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár Herman Ottó Múzeum , ISBN (Összes: ISBN ö) - Adósjegyzék a 15. századból. In: In memoriam Barta Gábor. Tanulmányok Barta Gábor emlékére. Szerk. Lengvári István. Pécs, JPTE Továbbképzı Központ Kiadói Irodája (Forráskiadás is) ISBN A honfoglalástól a 16. századig. In: Magyarország gazdaságtörténete. Egyetemi tankönyv. Szerk. Honvári János. Jav. bıv., részben átdolgozott kiadás. Budapest, Aula Kiadó , , illetve a Fogalomtár középkori vonatkozású címszavai. (Összesen 8 kiadás) ISBN Szászföldi összeírások és a Szászföld lélekszáma a század fordulóján. In: Magyarország történeti demográfiája. Szerk. Kovacsics József. Budapest, Központi Statisztikai Hivatal ISBN Sáros megye vámhelyei a 14. században. In: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Szerk. Csukovits Enikı. Budapest, Magyar Országos Levéltár (Forráskiadás is) ISBN Egyéb történeti segédtudományok. In. A történelem segédtudományai. Egyetemi tankönyv. Szerk. Bertényi Iván. Budapest, Pannonica Osiris Kiadó ISBN illetve ISSN Az Aba nemzetség Baski ága és rokonsága. Turul 72 (1999) A nyírbátori oklevelek kérdıjelei (Rendhagyó könyvismertetés). Levéltári Közlemények. 72 (2001.) /elemzı, lábjegyzetelt/ -Egyéb történeti segédtudományok. In. A történelem segédtudományai. Egyetemi tankönyv. 2. Bıv., jav. kiadás. Szerk. Bertényi Iván. Budapest, Osiris Kiadó

4 január augusztus 29. In: A magyar történelem kronológiája Szerk. Szvák Gyula. Budapest, Pannonica Kiadó ISBN (Összes: ISBN X) -Utószó. In: Hóman Bálint: A Magyar Királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában. (Reprint) Budapest, Nap Kiadó ISBN (egészbır kötésben) illetve ISBN (kartonált kötetben) - Az erdélyi sókamarák ispánjai (Az erdélyi sóbányák sorsa a Szapolyai korszakban). Levéltári Közlemények 75 (2004) Dokumenty Polskie z archiwów dawnego królestwa Węgier. Wydał i opracował Stanisław A. Sroka. Tom. I. (do 1450 r.) Kraków, , Tom. II. (dokumenty z lat ). Kraków, Turul 77 (2004) /lábjegyzetelt, elemzı recenzió/ - Elıszó. In: Paulinyi Oszkár: Gazdag föld - szegény ország. Tanulmányok a magyarországi bányamővelés múltjából. Szerk. Buza János, Draskóczy István. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Közgazdasági Tudományegyetem Alapítvány, Miskolci Egyetem /Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kötetek 3./ ISBN illetve ISSN Paulinyi Oszkár munkássága. Válogatott bibliográfia. In: Paulinyi Oszkár: Gazdag föld szegény ország. Tanulmányok a magyarországi bányamővelés múltjából. Szerk. Buza János, Draskóczy István. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Közgazdasági Tudományegyetem Alapítvány, Miskolci Egyetem. /Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek 3. Szerk. Buza János, Draskóczy István, J. Újváry Zsuzsanna./ ISBN illetve ISSN Mátyás bevételei és a kincstár. In: Hunyadi Mátyás a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban Kiállítási katalógus. Szerk. Farbaky Péter, Spekner Enikı, Szende Katalin, Végh András. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum ISBN King Matthias Revenue and the Royal Treasury. In: Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court Exhibition catalogue. Editors Péter Farbaky, Enikı Spekner, Katalin Szende, András Végh. Budapest History Museum. Budapest, ISBN Só a középkori Magyarországon. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter. Budapest, Martin Opitz ISBN Összesen 38 tétel b/ nem lektorált, de elfogadott szakmai kiadványok 21

5 - A történeti éghajlattan. In: A történelem segédtudományai. Egyetemi tankönyv. Szerk. Kállay István. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Die Bevölkerungszahl des Siebenbürger Sachsenlandes (Eine Skizze). In: Review of Historical Demography. Ed. József Kovacsics. Budapest, 1990.(1992) A Kétszék 16. század eleji adóösszeírásai. In: Unger Mátyás Emlékkönyv. Szerk. Kalmár János, E. Kovács Péter, V. Molnár László. Budapest, Heves megyei Levéltár A szászföldi adóztatás kérdéséhez. In: Perlekedı évszázadok. Tanulmányok Für Lajos történész 60. születésnapjára. Szerk. Horn Ildikó. Budapest, ELTE Középkori és Kora- Újkori Magyar Történelmi Tanszék ISBN Olaszok a 15. századi Erdélyben. In: Scripta manent. Ünnepi tanulmányok a 60 életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére. Szerkesztette Draskóczy István. Budapest, ELTE Középkori és Kora-Újkori Magyar Történeti Tanszék ISBN Dorog története a középkorban. In: Dorogi füzetek 10 (1994) Szerk. Kovács Lajos. Dorog Város. Dorog, A honfoglalástól a 16. századig. In: Magyarország gazdaságtörténete. Egyetemi tankönyv. Szerk. Honvári János. Budapest, Aula Kiadó ISBN A Szászföld összeírása a 16. század elsı évtizedébıl. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Kovács András, Sípos Gábor, Tonk Sándor. Kolozsvár (Cluj-Napoca), Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadása ISBN A somosi vám a században. In: R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv. Szerk. Tusor Péter. Budapest, ELTE Bölcsészettudományi Kara ISBN X - Borkereskedelem a század fordulóján. In: Borok és korok. Szerk. Benyák Ferenc, Benyák Zoltán. Budapest, Hermész Kör , [Új, jav. kiadás: Budapest, Hermész Kör , ISBN ] - Az erdélyi Szászföld demográfiai helyzete a 16. század elején. Erdélyi Múzeum 61 (1999): ISSN Szlavóniai nemesek a Jagelló-kori Magyarországon. In: A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Szerk. Klaniczay Gábor, Nagy Balázs. Budapest, ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék ISBN X - Szempontok Wertner Mór tudományos munkásságához. In: Wertner Mór Emlékkönyv. Összeáll. és szerk. Himmler György. Párkány-Šturovo, Šturovo

6 - Kamarai jövedelem és urbura a 15. század elsı felében. In: Gazdaságtörténet könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász Jenı 90. születésnapjára. Szerk. Buza János. Budapest, BKÁE Gazdaságtörténeti Tanszék mellett mőködı Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoport /Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kötetek 1./ ISBN illetve ISSN Niederlagsrecht und Salz im 14. und 15. Jahrhundert im Königreich Ungarn am Beispiel von Bátor und Ödenburg. In: Festschrift Rudolf Palme zum 60. Geburtstag. Hg. v. Roland Staudinger, Kurt Ebert. Innsbruck, Berenkamp Buch- und Kunstverlag ISBN Erdély sótermelése a 16. század közepén. In: Studii de istorie modernă a Transilvaniei. Tanulmányok Erdély újkori történelmérıl. Omagiu profesorului Magyari András Emlékkönyv. Szerk. Pál Judit, Rüsz-Fogarasi Enikı. Cluj-Napoca/Kolozsvár, Press Universitară Clujeană ISBN Egy katonatiszt Hunyadi Mátyás korában. Miskolci Kovács István. In: Quasi liber et pictura. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kovács Gyöngyi. Budapest, ELTE Régészettudományi Intézet ISBN [Új kiadás: Rex Invictissimus. Hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon. Szerk. Veszprémy László. Budapest, Zrínyi Kiadó, ISBN ] - Erdély sótermelése az 1530-as években. In: Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora-újkori Erdélyrıl. Szerk. Bessenyei József, Horváth Zita, Tóth Péter. Miskolc, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar /Studia Miskolcinensia 5./ ISBN illetve ISSN [Új kiadás: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica. Tom. XIII. Fasc. 3. Praeses consilii moderatorum: Zita Horváth. Miskolc, E Typographeo Universitatis, HU ISSN X] - A sóigazgatás esztendei reformjáról. In: Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére. Szerk. Erdei Gyöngyi, Nagy Balázs. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum ELTE BTK Középkori és Kora-Újkori Egyetemes Történeti Tanszék HU-ISBN illetve HU-ISSN Magyar mővelıdéstörténeti lexikon. Közép- és Kora-Újkor. I. - Fıszerk. Kıszeghy Péter. Budapest, Balassi Kiadó. Címszavak a II. (Bp., 2004.), IV. (Bp ), VI. (Bp., 2006.) stb. kötetekben. - Szempontok az erdélyi sóbányászat századi történetéhez. In: Studia professoris - professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. Szerk. Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva. Budapest, Magyar Országos Levéltár ISBN Opponensi vélemény C. Tóth Norbert: Szabolcs megye hatósága a Zsigmond-korban c. PhD-disszertációról. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 40 (2005) ISSN X 23

7 - Luxemburgi Zsigmond és Magyarország. In: Sigismundus, rex et imperator. Mővészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában Szerk. Takács Imre. Budapest, Philippe von Zabern Keménytáblás: ISBN-10: illetve ISBN-13: ; Kartonált: ISBN-10: X illetve ISBN-13: Sigismund von Luxemburg und Ungarn. In: Sigismund. Rex et imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg Hg. Imre Takács. Budapest, Philippe von Zabern (franciául is külön kötetben) - Nyírbátor és Sopron. Az árumegállító jog és a só a századi Magyarországon. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 41 (2006) ISSN X - Erdély sótermelése az közötti idıszakban. In: Magyarság és Európa. Tegnap és ma. Tanulmányok az Ady Endre Akadémia 15. évfordulójára. Szerk. Orosz István, Mazsu János, Pallai László, Pósán László. Debrecen, Multiplex Media DUP Ady Endre Akadémia Alapítvány Die demographische Lage des Sachsenlandes zu Beginn des 16. Jahrhunderts In: Historische Demographie Ungarns ( ). Herne, Gabriele Schäfer Verlag ISBN Arany forint és só (Mátyás gazdaságpolitikájának néhány vonása). Szeged 21 (2009) : 1. sz A lengyel só a magyar királyságban a 15. század második felében és a 16. század elején. Szempontok a magyar forint lengyelországi terjedéséhez. In: Pénztörténet gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Szerk. Bessenyei József, Draskóczy István. Budapest Miskolc, ISBN Nagybánya bányászata az 1480-as években (Szempontok a város pecsétjének történetéhez). In: Auxilium historiae. Tanulmányok a hetvenesztendıs Bertényi Iván tiszteletére. Szerk. Körmendy Tamás, Thoroczkay Gábor. Budapest, ELTE BTK, ISBN századi olasz jelentés Erdély ásványi kincseirıl. In: Emlékkönyv Barta János 70. születésnapjára. Szerk. Papp Imre, Angi János, Pallai László. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete ISBN A Landus jelentés kéziratai. In: Fons, skepsis, lex. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendıs Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. dr. Almási Tibor Révész Éva dr. Szabados György. Szeged, Szegedi Egyetem tétel (+ 3 újraközlés) c/ Nemzetközi konferenciák anyagát közreadó, szakmailag elfogadott tanulmánykötetek 24

8 - Das ungarländische Deutschtum im 15. Jahrhundert und am Anfang des 16. Jahrhunderts. In: Südosteuropa-Studie. 45. Hg. v. Karl Brunner. München, Südosteuropa Gesellschaft ISBN Familia Manini. Crisia. Muzeul Tarii Crisurilor. XXII (1994). Oradea Zur Frage des ungarischen Salzwesens unter König Sigismund. In: Sigismund von Luxemburg. Kaiser und König im Mittelalater Hg. v. J. Macek, E. Marosi, F. Seibt. Warendorf, Fahlbusch Verlag ISBN Italiens dans l adminsitration de sel en Hongrie au 15ème siècle. In: Atti del Vo Congresso Internazionale di Studi Storici. Rapporti Genova-Meditterraneo-Atlantico nell eta moderna. Red. Raffaele Belvederi. Genova, Das königliche Salzhandelsmonopol in Ungarn in der ersten Hälfte des 15. Jahhunderts. In: Das Zeitalter König Sigismunds. Hg. v. Tilmann Schmidt, Péter Gunst. Debrecen, Debrecen University Press ISBN Italiener in Siebenbürgen im 15. Jahrhundert. In: The first millenium of Hungary in Europe. Editors-in-chief: Klára Papp, János Barta. Debrecen, Debrecen University Press ISBN Forschungsprobleme in der ungarischen Salzgeschichte des Mittelalters. In: Investitionen im Salinenwesen und Salzbergbau. Hg. v. Ing. Hermann Wirth. Thesis. Wissenschaftliche Zeitschrift der Bauhaus-Universität Weimar. Heft 4/5. Weimar, Der ungarische Goldgulden und seine Bedeutung im ungarischen Außenhandel des 14. und 15. Jahrhunderts. In: Der Tiroler Bergbau und die Depression der europäischen Montanwirtschaft im 14. und 15. Jahrhundert. Hg. v. Rudolf Tasser, Ekkehard Westermann. Innsbruck-Wien-München-Bozen, Studien Verlag ISBN Fraknói e le ricerche della storia medievale in Ungheria. In: Annuario Accademia d Ungheria in Roma. Istituto Storico- Fraknói. Conferenze e convegni. Roma, Die Besitztümer der ungarischen Königinnen im 15. Jahrhundert und Diósgyır. In: Majestas 13 (2005). Ed. János Bak, Heinz Duchhardt, Richard A. Jackson. Mainz Berlin, Erdély sótermelése az évi parasztháború után. In: Oraşe şi orăşeni. Városok és városlakók. Szerk. IonuŃ Costea, Carmen Florea, Pál Judit, Rősz-Fogarasi Enikı. Cluj- Napoca, Editura Argonaut ISBN (10) illetve ISBN (13) Matthias Corvinus und der Edelmetallbergbau in Ungarn: das Beispiel von Neustadt/Frauenbach. In: Matthias and his legacy. Cultural and political encounters 25

9 between East and West. Eds. Attila Bárány, Attila Györkös. Debrecen, ISBN illetve ISSN Összesen 12 tétel Együttesen 82 tétel (+ 3 újraközlés) III. Oktatási segédanyagok - A magyar gazdaságtörténet a középkorban. In: Európáról és Magyarországról. Szerk. Szabolcs Ottó. Budapest, Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara /A Történelemtanári Továbbképzés Kiskönyvtára. 6. Sorozatszerkesztı Dr. Szabolcs Ottó/ - Mővelıdéstörténet. Tanulmányok és kronológia a magyar nép mővelıdésének, életmódjának és mentalitásának a történetébıl. I. Szerk. B. Gelencsér Katalin. Budapest, Magyar Mővelıdési Intézet, Mikszáth Kiadó /Tudás kultúra társadalom/ ISBN Ö illetve ISBN illetve ISSN : A magyar egyházszervezet kiépítése Géza és I. István korában, 24: A magyar keresztyénség válságai és megerısödése a XI XIII. században, 25: A magyar keresztyén mőveltség. In: Egyháztörténet. A kezdetektıl 1711-ig. Tankönyv és tanári kézikönyv. Szerk. Tóth-Kása István, Tıkéczki László. Budapest, Magyarországi református Egyház Köznevelési és Közoktatási Intézete Mátyás király bevételeinek alakulása. In: Honvédelem, biztonság és történelmi hagyományok. Hunyadi Mátyás kora és katonapolitikája. Szerk. Mucsi József. Budapest, Az ELTE BTK és a Magyar Történelmi Társulat Tanári tagozata kiadványa. /A Történelemtanári Továbbképzés Kiskönyvtára. Sorozatszerkesztı Dr. Szabolcs Ottó/ Összesen 4 tétel IV. Fordítás június 16. II. Lajos. - In: Komárom megyei helytörténeti olvasókönyv. Vál., szerk. Ortutay András. Tatabánya, 1988 (1990). Komárom megyei Tanács VB Mővelıdési Osztály. 73. illetve: - Levéltárak kincstárak. Források Magyarország levéltáraiból ( ). Közreadja: Blazovich László, Érszegi Géza, Turbuly Éva. Budapest Szeged, Magyar Levéltárosok Egyesülete Összesen egy tétel V. Szerkesztés Országos Tudományos Diákköri Konferencia április 5 8. Szerk. Draskóczy István. Budapest, Országos Tudományos Diákköri Tanács

10 - Scripta manent. Ünnepi tanulmányok a 60. életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére. Szerkesztette Draskóczy István. Budapest, ELTE Középkori és Kora-Újkori Magyar Történeti Tanszék ISBN Paulinyi Oszkár: Gazdag föld - szegény ország. Tanulmányok a magyarországi bányamővelés múltjából. Szerk. Buza János, Draskóczy István. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Közgazdasági Tudományegyetem Alapítvány, Miskolci Egyetem /Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek 3. Szerk. Buza János, Draskóczy István, J. Újváry Zsuzsanna./ ISBN illetve ISSN Studia professoris - professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. Szerk. Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva. Budapest, Magyar Országos Levéltár ISBN Pénztörténet gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Szerk. Bessenyei József, Draskóczy István. Budapest Miskolc, ISBN Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek. Szerk. Buza János, Draskóczy István, J. Újváry Zsuzsanna. (Sorozatszerkesztés) - Turul ( ) Kiadja a Magyar Történelmi Társulat. (Szerkesztıbizottsági tagság) Összesen 7 tétel VI. Beszámoló -Sigismundus rex et imperator. Tudományos ülés a Zsigmond korról. Levéltári Szemle 38 (1988) Egy tétel VII. Tudományos népszerősítı cikkek - Egy kilencszáz éves oklevélrıl. Kesztölc elsı említése. Dolgozók Lapja december Nyergesújfalui sáncok, kurucok Esztergomban. Dolgozók Lapja március (Ortutay Andrással közösen) - Bakonyszombathelyi évforduló. Dolgozók Lapja augusztus Tallózás a múlt emlékei között. Esztergom hét harminc esztendeje. Dolgozók Lapja szeptember Egy kutató munka nehézségei Komárom megye történetének középkori forrásai. Dolgozók Lapja

11 - Régi esztergomi színlapok. Milyen volt a város közízlése? Dolgozók Lapja július Bár jönne az erdélyi fejedelem. Thököly-kiállítás a Komárom megyei Levéltárban. Dolgozók Lapja október Pápák levéltára. Múzsák. Múzeumi Magazin 18 (1987): 4.sz A Vatikáni Titkos Levéltár és más itáliai archivumok. Tudomány 1987: 4.sz Károly Róbert. Múzsák. Múzeumi Magazin 19 (1988): 1.sz Sárkányosok. Múzsák. Múzeumi Magazin 19 (1988): 2.sz Nikápoly Múzsák. Múzeumi Magazin 19 (1988): 3.sz Utószó. In: Mikszáth Kálmán: Magyarország lovagvárai. Budapest, Kolibri Kiadó Az erdélyi szász városok. Rubicon 4 (1993) : 8-9.sz Kassa és Szeged vitája az 1480-as években. Historia 20 (1998) : 5.sz Magyarország gazdasága az Anjou-korban. Rubicon 8 (1997) : 10.sz. Melléklet I-IV. - Zsigmondtól Ferdinándig. In: Magyarország uralkodói. Szerk. Szvák Gyula. Budapest, Pannonica Kiadó ISBN X (összkiadás) illetve ISBN [Könyvfejezet] - Nemzeti évfordulóink Fıszerk. Estók János. Budapest, Balassi Bálint Intézet. 32, Hunyadi Mátyás élete és uralkodása. Historia 30 (2008) : 10.sz Összesen 19 tétel VIII. Nekrológ - Gerics József. - Gerics József. Levéltári Közlemények 78 (2007) Kubinyi András. Turul 80 (2007) In memoriam Jakó Zsigmond. illetve - Jakó Zsigmond. Turul 80 (2008) József Gerics. Ungarn Jahrbuch Összesen 6 tétel 28

12 IX. Megemlékezés - Székely György nyolcvanöt éves. A középkor panorámája. Trefortkert 2 (2009) : 2.sz. 29. Összesen egy tétel X. Recenziók - Delort, F.: Introduction aux sciences auxiliaires de l`histoire. Paris, Levéltári Közlemények 44 (1975) Thuróczy János: A magyarok krónikája. Ford. Horváth János. Budapest, Századok 114 (1980) Petrus Ransanus: Epithoma rerum Hungararum. Cum gerebat Petrus Kulcsár. Budapest, Filológiai Közlöny 26 (1980) Szkazkin: Parasztság Nyugat-Európában. Budapest, Ethnográfia 93 (1982) Die Verwaltung des Großgrundbesitzes in Ungarn Kállay István: A magyarországi nagybirtok kormányzata Budapest, Annales Universitatis Scient. Budapest. Sectio Historica. 22 (1982) (németül) - Jogtörténeti Tanulmányok. IV. Szerk. Csizmadia Andor. Budapest, Századok 117 (1983) Ioannes Vitéz de Zredna: Opera quae supersunt. Ed. Iván Boronkay. Budapest, Filológiai Közlöny 30 (1984) L. Szögi: Quellen zur Geschichte unserer Universität aus Archiven und Handschriftensammlungen Thematisches Repertorium. Szögi László: Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai I II. Budapest, Annales Universitatis Scient. Budapest. Sectio Historica. 24 (1985) (németül) - Szögi László: Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai I II. Budapest, Levéltári Szemle 34 (1984) I. Bolla: Entwicklung der juridisch einheitlichen Leibeigenenklasse in Ungarn. Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. Budapest, Annales Universitatis Scient. Budapest. Sectio Historica. 24 (1985) (németül) - Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. Budapest, Levéltári Szemle 36 (1986): 2.sz I. Kállay: Die Patrimonialgerichtsbarkeit in Jahrhundert. - Kállay István: Az úriszéki bíráskodás a században. Budapest, Annales Universitatis Scient. Budapest. Sectio Historica. 25 (1987)

13 - Történeti földrajzi kézikönyvek. Tudomány 4 (1988): 3.sz (Palovics Lajossal közösen) - Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. Formation de la classe des serfs juridiquement homogène. Budapest, Acta Historica 34 (1988) (1992) Kállay István: Az úriszéki bíráskodás a században. Budapest, Levéltári Szemle 38 (1988): 1.sz Kumorovitz L. Bernát: A magyar pecséthasználat története a középkorban. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, (Bibliotheca Humanitas Historica). Levéltári Közlemények 65 (1994) Zsigmondkori oklevéltár IV. ( ). Mályusz Elemér kéziratát kiegészítette és szerkesztette Borsa Iván. /A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. II. Forráskiadványok 25. Sorozatszerkesztı Varga János./ Budapest, Levéltári Szemle 46 (1996): 4. sz Gündisch, G. Konrad: Das Patriziat siebenbürgischer Städte in Mittelalter /Studia Transilvanica 18./. Böhlau Verlag, Köln Weimar Wien, Debreceni Szemle 4 (1996) Bereg vármegye (1772, 1785). Szerkesztette, a bevezetı tanulmányt írta és fordította: Pók Judit. Nyíregyháza, Turul 73 (2000) Anton E. Dörner: Evreii din comitatul Satu Mare în secolul al XVIII-lea ( ). Cluj Napoca, Turul 73 (2000) Mediaevalia Transilvanica Tom. I. (1997) nr. 1 2., Tom. II. (1998) nr.1., nr.2. Turul 73 (2000) A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XLII. Évfolyam. Fıszerkesztı: Németh Péter. Nyíregyháza, Turul 74 (2001) Colloquia. Journal of Central European History. Volume III IV. nr Ed. Pompiliu Teodor. Cluj, Turul 74 (2001) Engel Pál: Magyar középkori adattár. CD ROM. Arcanum Digitéka. Budapest, Turul 74 (2001) A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. Készítették a Magyar Országos Levéltár munkatársai. Szerk. Rácz György. Budapest, Arcanum Digitéka. Turul 74 (2001) éves lenne Kállay István. A történelem és jog határán. Tanulmányok Kállay István születésének 70. évfordulójára. Szerkesztette: Seifert Tibor. Budapest, Turul 74 (2001)

14 - Zsigmondkori oklevéltár VII. ( ). Mályusz Elemér kéziratát kiegészítette és szerkesztette Borsa Iván. Budapest, Turul 74 (2001) Az esztergomi székeskáptalan jegyzıkönyve. Registrum capituli cathedralis ecclesiae Strigoniensis ( , ). Közzéteszi: Solymosi László. Argumentum Kiadó, Budapest, Agrártörténeti Szemle 44 (2002) Táj és történelem. Tanulmányok a történeti ökológia világából. Szerkesztette: R. Várkonyi Ágnes. A szerkesztı munkatársa: Tiba Istvánné, Kincses Katalin. Osiris Kiadó. Budapest, o. Magyar Tudomány 108 (47) (2002) Puntigan József Puntigan Tünde: A losonci református temetı. Komárom Dunaszerdahely, Turul 76 (2003) Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. Volumul XIV. ( ). Volumul întocmit de: Aurel RăduŃiu, Victoria Pernain, Susana Andea, Lidia Gross. Bucureşti, Turul 77 (2004) Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Budapest, Reprint II. Kiadás. Nap Kiadó. Budapest, Turul 77 (2004) Szögi László: A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára. Repertórium. Gyulafehérvár Budapest, /Erdélyi római katolikus levéltárak 1. Szerk. Szögi László, Bernád Rita/ Turul 79 (2006) Bernád Rita: A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára II. Oklevél- és iratjegyzék. Canonica Visitatiok mutatója. Gyulafehérvár Budapest, /Erdélyi római katolikus levéltárak 2. Szerk. Szögi László, Bernád Rita/ Turul 97 (2006) Varga Júlia: A Nagyváradi Jogakadémia ( ) és a Püspöki Szeminárium ( ) hallgatósága. Budapest, /Felsıoktatástörténeti Kiadványok. Új sorozat 4./ Turul 79 (2006) Solymosi László: Írásbeliség és társadalom az Árpád-korban. Diplomatikai és pecséttani tanulmányok. Argumentum Kiadó, Budapest, Turul 79 (2006) Mediaevalia Transilvanica. Tom. VII VIII nr Satu Mare, Turul 79 (2006) Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás elıtt. Budapest, /Reprint: 2008./. Turul 80 (2008) A Wass család cegei levéltára. Valentiny Antal oklevélkivonatait felhasználva bevezetı tanulmányokkal és jegyzetekkel közzé teszi W. Kovács András. Turul 80 (2008) Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Általános rész. 3. Megyei levéltárak és forrásközlések. Szerkesztı: Kulcsár Krisztina, Szakály 31

15 Orsolya. A kötet elkészítésében közremőködött: Kovács Ferenc, Lappints Virág, Goda Károly. Budapest, Turul 80 (2008) Matthias Corvinus Catalog de ExpoziŃie. Exhibition Catalogue. Coordonatori/Coordinators: Ioan Drăgan, Livia Ardelean, Tudor Sălăgean, Ana Maria Gruia. Cluj Napoca, Turul 80 (2008) Gyöngyössy Márton: Florenus Hungaricalis. Aranypénzverés a középkori Magyarországon. Martin Opitz Kiadó, Budapest oldal. Numizmatikai Közlöny ( ) / 2009/ Összesen 42 tétel XI. Egyéb - Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról. Korall (2005) november 25. Draskóczy István 32

16 B/2. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz Draskóczy István idézettségi listája Adatok a Mátraalja és az Ida völgye középkori település- és agrártörténetéhez (13-14.sz.) Agrártörténeti Szemle Fügedi Erik: Az 1526 elıtti korszakra vonatkozó magyar történeti kutatásról. Századok 121 (1987) Bakó Ferenc: A palóc néprajzi csoport eredete, etnikai összetevıi. In: Palócok. I. Szerk. Bakó Ferenc. Eger, , , 106, Engel Pál: Magyar középkori adattár. Középkori magyar genealógia. CD-ROM. Budapest, Aba nem 7. Kompolti ága, - Horváth László: Vámosgyörk évszázadai. Vámosgyörk, , 46, 48. Sinkovics István munkássága. Bibliográfia. In: Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjára. Szerk. Bertényi Iván. Budapest, ELTE Történelem Segédtudományai Tanszék. - Bertényi Iván: Sinkovics István. In: Tudós tanárok az Eötvös Collegiumban. Szerk. Sepsi Enikı, Tóth Károly. Budapest, Ráció Kiadó, Litteratusok egy Pest környéki nemes családban a században. In: A magyar hivatali írásbeliség fejlıdése Magyar Herold. Szerk. Kállay István. Budapest, Tringli István: Ákos sátorhelye Ákos udvarhelye. In: Magyaroknak eleirıl Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendıs Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Piti Ferenc. Szeged, Tringli István: Pest megye a késı-középkorban. In: Pest megye monográfiája I/2. Szerk. Torma István közremőködésével Zsoldos Attila. Budapest, Kapy András. Egy budai polgár pályája a 15. század elején. Levéltári Közlemények 54 (1983) -Engel Pál: Ozorai Pipo. In: Ozorai Pipo emlékezete. Szerk. Vadas Ferenc. Budapest, , Kubinyi, András: Königliches Salzmonopol und die Städte des Königreichs Ungarn im Mittelalter. In: Stadt und Salz. Hg. Wilhelm Rausch. Linz, Engel Pál: Kamarahaszna-összeírások 1427-bıl. Budapest, (8.jegyz.) -Németh Péter: Két szatmári család eredetérıl. In. Studia professoris professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. Szerk. Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva. Budapest,

17 - Arany Krisztina: Firenzei magyar kereskedelmi kapcsolatok a 15. században. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter. Bp., Gyöngyös település- és birtoklástörténete a középkorban. In: Tanulmányok Gyöngyösrıl. Szerk.: Havassy Péter. Gyöngyös, E. Kovács Péter: Gyöngyös város privilégiumlevele. In: Tanulmányok Gyöngyösrıl. Szerk.: Havassy Péter. Gyöngyös, Bakó Ferenc: A palóc néprajzi csoport eredete, etnikai összetevıi. In: Palócok. I. Szerk. Bakó Ferenc. Eger, Valter Ilona: Az észak-magyarországi mezıvárosok és Pápa fejlıdésének rokon vonásai és különbségei. In: Tanulmányok Pápa város történetébıl 2. Szerk. dr. Hermann István. Pápa, , 68, 71. -Molnár József: Gyöngyös településszerkezete. In: Mátrai tanulmányok. Szerk. Horváth László. Gyöngyös, B. Huszár Éva: Gyöngyös belterületének változása. In: Mátrai tanulmányok. Szerk. Horváth László. Gyöngyös, , 57-58, 64, Kubinyi András: Városfejlıdés és vásárhálózat a középkori Alföldön és Alföld szélén. Szeged, Kollmann Örs László: Rimaszombat középkori története. In: Analecta mediaevalia I. Tanulmányok a középkorról. Szerk. Neumann Tibor. Budapest, , Blazovich László: Városok az Alföldön a században. Szeged, Valter Ilona: A gyöngyösi Szent Erzsébet volt ispotály temploma. In: Quasi liber et pictura Tanulmányok Kubinyi András 70. születésnapjára. Szerk. Kovács Gyöngyi. Budapest, Fodor László: A gyöngyösi ferences rendház K-i épületszárnyában végzett régészeti kutatások eredményei. In: Historia est Írások Kovács Béla köszöntésére. Szerk. Csiffáry Gergely. Eger, Bolgár Dániel: A tér viszonyai mint emberek kapcsolatai avagy értelmezési kísérletek egy kisvárosi gimnázium társadalmának térbelisége ( ). In: Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon. Társadalomtörténeti tanulmányok. Szerk. Kövér György. Budapest, Századvég Kiadó Czövek Zoltán: Három középkori számadás a Nádasdy levéltárból. Fons 14 (2007):1.sz

18 - Nováki Gyula-Baráz Csaba-Dénes József-Feld István-Sárközy Sebestyén: Heves megye várai az ıskortól a kuruc korig. Budapest-Eger-Miskolc, (6.jegyz.), 73. (1, 3, 11, 14, 15, 17.jegyz.) Bene vára és a település története a században az írott források tükrében. Agria 24 (1988) -Szabó J. József: Mészégetı kemence maradványai a mátrafüredi Benevár mellett. Agria 24 (1988) 84. -Szabó J. József: Régészeti ásatások a gyöngyös-mátrafüredi Benevárban, In: Castrum Bene Várak a 13. században. Szerk. Horváth László. Gyöngyös, Engel Pál: Magyarország világi archontológiája I-II Budapest, Engel Pál: Magyar középkori adattár. Magyarország világi archontológiája I-II CD-ROM. Budapest, Bene - Pesty Frigyes: Heves vármegye helynévtára. Sajtó alá rend. Csiffáry Gergely. Eger, , Nováki Gyula-Baráz Csaba-Dénes József-Feld István-Sárközy Sebestyén: Heves megye várai az ıskortól a kuruc korig. Budapest-Eger-Miskolc, (10, 16,17.jegyz.) Birtok és pénzügyigazgatás a Zsigmond-korban (A Szentgyörgyi Vince család)in: A Dunántúl településtörténete VII. Falvak, várak és puszták a Dunántúlon (11-19.sz.). PAB-VEAB konferencia X Szerk. Somfay Balázs. Veszprém, Siklósi Gyula: Häuser im mittelalterlichen Székesfehérvár. In:Mittelaterliche Häuser und Strassen in Mittelaleuropa. Hg. Márta Font, Mária Sándor. Budapest-Pécs, Rüsz-Fogarasi Enikı: Privilegiile şi îdatoririle oraşelor din Transilvania voievodală. Cluj- Napoca, Siklósi, Gyula: Stadtgrundriß und Häuser im mittelalterlichen Székesfehérvár. In: Hausbau und Bauforschung in Ungarn. Red.: István Feld und Ulrich Klein. Jahrbuch für Hausforschung Band 47. Marburg, , Rácz György: Egy fınemesi család eredete és pályakezdése. A Batthyányak az Anjou- és Zsigmond korban. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. Neumann Tibor, Rácz György. Budapest Piliscsaba, , 349. Draskóczy István Soós István: Középkori oklevélpublikációk Magyarországon Levéltári Közlemények Rácz György: A Magyar Országos Levéltárban ırzött 1526 elıtti levéltári anyag épülı adatbázisa. Beszámoló és javaslat. In: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Szerk. Csukovits Enikı. Budapest,

19 -Anna Adamska: L`évolution méthodologique de la diplomatique médiévale en Europe Centrale In: Bibliothèque de l`école des Chartes. Tom Paris-Genève, A levéltári kiadványok helye és szerepe a történettudományi kutatásokban. Levéltári Közlemények 76 (2005) 31. (134.jegyz.) -László Solymosi: Rapport sur la situation de la diplomatique en Hongrie. Le bilan du XX e siècle et l état de l année Archiv für Diplomatik 52 (2006) Solymosi László: Jelentés a magyar diplomatika helyzetérıl. A 20. század mérlege és a évi állapot. Századok 141 (2007) Horváth Richárd: Középkori oklevelek publikálása Magyarországon között. (Szövegközlések és regeszták). Levéltári Közlemények 78 (2007) 3, 4, 5. - Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. II. Budapest, , Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában. Szerk. W. Kovács András. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület Kiadása, (Erdélyi Tudományos Füzetek 261.) 8, 10. Die Bevölkerungszahl des Siebenbürger Sachsenlandes am Ende des 15. Jahrhunderts. Review of Historical Demography (Budapest) Kubinyi András: A magyar királyság népessége a 15. század végén. Történelmi Szemle 38 (1996) Kubinyi András: A magyar királyság népessége a 15. század végén. In: Magyarország történeti demográfiája. Szerk. Kovacsics József. Budapest, Kubinyi, András: Die Bevölkerung des Königreichs Ungarn am Ende des 15. Jahrhunderts. Ders.: König und Volk im spätmittelalterlichen Ungarn. Herne, Kubinyi, András: Die Bevölkerung des Königreichs Ungarn am Ende des 15. Jahrhunderts. In: Historische Demographie Ungarns ( ). Herne, Magyar nép története 1526-ig. Korszerő történelem középiskolásoknak. Budapest, Bodor Béla: Ex libris. Élet és Irodalom 25 (1991) 4.sz január (recenzió) - Hahner Péter: ÚJ (?) segédkönyvek a történelemtanítás szolgálatában. BUKSZ 3 (1991) 3. sz (recenzió) -Magyar kódex I.-V. Fıszerk. Szentpétery József. Budapest, I. 409., II A Kétszék 16. század eleji összeírásai. In: Unger Mátyás Emlékkönyv Unger Mátyás negyedszázados egyetemi történelemtanári mőködése emlékére és születésének 70. évfordulója alkalmából. Szerk. E. Kovács Péter, Kalmár János, V. Molnár László. Budapest,

20 - Simon, Zsolt: Die finanziellen Verpflichtungen der Siebenbürger Sachsen zwischen den Herrschaften von Sigismund von Luxemburg und Matthias Corvinus ( ). In: Extincta est lucerna orbis. John Hunyadi and his Time. In Memoriam Zsigmond Jakó. Ed. Ana Dumitran, Loránd Mádly, Alexandru Simon. luj-napoca, Editura Academia Română. Centrul de Studi Transilvane (1.jegyz.), 256 (5.jegyz.), 257 (17.jegyz.), A liliom jegyében. Magyarország krónikája 4. Budapest, Magyar kódex II. Fıszerk. Szentpétery József. Budapest, Pósán László: A középkori Európa. Debrecen, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., A szászföldi adóztatás kérdéséhez. In: Perlekedı évszázadok. Tanulmányok Für Lajos történész 60. születésnapjára. Szerk. Horn Ildikó. Budapest, Szende Katalin: Városi gazdálkodás a középkori Magyarországon. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter. Bp., Simon, Zsolt: Die finanziellen Verpflichtungen der Siebenbürger Sachsen zwischen den Herrschaften von Sigismund von Luxemburg und Matthias Corvinus ( ). In: Extincta est lucerna orbis. John Hunyadi and his Time. In Memoriam Zsigmond Jakó. Ed. Ana Dumitran, Loránd Mádly, Alexandru Simon. luj-napoca, Editura Academia Română. Centrul de Studi Transilvane (1.jegyz.), 256 (5.jegyz.), Életpályák a magyar pénzügyigazgatásban a 15. század elsı felében (A sóigazgatás vezetıi). Kandidátusi disszertáció, kézirat. Budapest, Oborni Teréz: Erdély pénzügyei I. Ferdinánd uralma alatt Budapest, , 72-73, 317. Olaszok a 15. századi Erdélyben. In:Scripta manent. Ünnepi tanulmányok a 60. életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére. Szerk. Draskóczy István. Budapest, Wolf Rudolf: Bethlen Miklós tordai ısei. In: Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára. Szerk. Kiss András, Kovács Kiss Gyöngy, Pozsony Ferenc. Kolozsvár, Gyöngyössy Márton: Magyar pénztörténet ( ). In: Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet. Jegyzet és forrásgyőjtemény. Szerk. Gyöngyössy Márton. Budapest, E. Kovács Péter: Firenze és Magyarország a 15. században. In: A Mediciek fénykora. Élet és mővészet a reneszánsz Firenzében. Szépmővészeti Múzeum. Kiállítási katalógus. Budapest, Gyöngyössy Márton: Florenus Hungaricalis. Aranypénzverés a középkori Magyarországon. Martin Opitz Kiadó. Budapest, ,

Draskóczy István munkái

Draskóczy István munkái Draskóczy István munkái Könyv - A magyar nép története 1526-ig. Budapest, 1989. Ikva Kiadó. 103. /Korszerű történelem fiataloknak/. (1990. és 1993. között 3 kiadás és egy újranyomás) - A liliom jegyében.

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete *

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * I. Tudományos munkák (könyvek, tanulmányok, közlemények) 150. Despre politica socială a regelui atia Corvin în Transilvania. In: Cumpăna.

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105)

TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105) TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105) 2014/15-ös tanév, I. félév Témakörök 1. A magyarság őstörténete 1. Győrffy György (szerk.): A magyarok elődeiről és a

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Beszámoló a T 043 750 számú Magyarország az európai gazdaságban a 15-17. században c. pályázati téma teljesítéséről

Beszámoló a T 043 750 számú Magyarország az európai gazdaságban a 15-17. században c. pályázati téma teljesítéséről Beszámoló a T 043 750 számú Magyarország az európai gazdaságban a 15-17. században c. pályázati téma teljesítéséről Mivel 2003. év végén kaptuk meg a támogatást, így engedélyt kaptunk a pályázat egy évvel

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26.

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24. Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26.

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24. Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24.

CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24. BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24. Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi

Részletesebben

BBTE, Történelem és Filozófia Kar: tanulmányi tanácsadó; BBTE, Történelem és Filozófia Kar: magyar tagozatvezető dékánhelyettes.

BBTE, Történelem és Filozófia Kar: tanulmányi tanácsadó; BBTE, Történelem és Filozófia Kar: magyar tagozatvezető dékánhelyettes. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: RÜSZ-FOGARASI ENIKŐ E-MAIL: eruszfogarasi@freemail.hu TANULMÁNYOK 1980 1984: Szászrégen, 2 sz. ipari líceum, matematika-fizika osztály; 1986 1991: Kolozsvár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p.

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p. 2015. július 25. Ipolyi Arnold gyűjteménye Ipolyi Arnold (Ipolykeszi, Hont vármegye 1823. X. 18. Nagyvárad, Bihar vármegye 1886. XII. 2.) nagyváradi püspök, történész, gyűjtő 1861 Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13.

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai Szerkesztette: Font Márta és Vargha Dezső Pécs Története Alapítvány Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

2012. augusztusi gyarapodás

2012. augusztusi gyarapodás . augusztusi gyarapodás Raktári szám A dokumentum azonosító adatai Megjelenési adatok KK41928 A MAGYAR NEMZETI BANK TÖRTÉNETE ; 1. BUDAPEST : KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ, 1993-1999 KK41928 A MAGYAR

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 129 Róka Tibor DKSI-KTM Debrecen Master 03:04:33.906 2 155 Popovics Gergely Team Econix-CR Felnőtt 03:06:48.493 3 142 Nagy Gyula DKSI-Freeriderz Felnőtt 03:06:49.301 4 123 Solymosi

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

1600 j. A Pécsi Tudományegyetem. dományi Karán végze történelem szakon, 2004-t l ugyano a középkor- és koraújkortörténeti

1600 j. A Pécsi Tudományegyetem. dományi Karán végze történelem szakon, 2004-t l ugyano a középkor- és koraújkortörténeti G ü L ó M m m v y j m 1600 j m M y m y, A u j T m j j M m m y Á - j m y b, v m v ü vü. A 13 14. m u j v b m b - ü m y y mó u m. U y bb b T m m y bb v - bb mb m y (v m ) j. 1 A j bb, y y yó m ü ü ü ( -

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla.

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla. Bordi Zsigmond Lóránd - Publikációk Szerkesztés A székelyek. A kereszténység védelmezői Secuii. Apărătorii creştinătăţii. Kiállításkatalógus. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 82 o. (Írta,

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

A Szegedi Középkorász Műhely tizenöt éve (1992 2007)

A Szegedi Középkorász Műhely tizenöt éve (1992 2007) akk Ferenc A Szegedi Középkorász űhely tizenöt éve (1992 2007) A Szegedi Középkorász űhelyt mint civil szakmai szervezetet Kristó Gyula profeszszor hozta létre, alapította meg 1992 áprilisában, a űhely

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

Torna Diákolimpia "A" kategória Egyéni Döntő 2012-2013 tanév

Torna Diákolimpia A kategória Egyéni Döntő 2012-2013 tanév Név Torna Diákolimpia "A" kategória Egyéni Döntő 2012-2013 tanév Iskola I-II. korcsoport összetett D E (-) érv. D E (-) érv. D E (-) érv. 1 Nyári Zsolt Török Flóris Ált. Isk. Budapest 1,1 9,200 10,300

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Bűnbakok az európai és a magyar történelemben. (Zánka, 2012. augusztus 17-21.)

Bűnbakok az európai és a magyar történelemben. (Zánka, 2012. augusztus 17-21.) Bűnbakok az európai és a magyar történelemben (Zánka, 2012. augusztus 17-21.) Augusztus 17. 15.00 18.15 15.00 15.15 Köszöntés, technikai (Lengvári István, Vonyó József) 15.15 15.45 Pók Attila, kandidátus,

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben