B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz. Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz. Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1"

Átírás

1 B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1 I. Könyv a/ lektorált - A magyar nép története 1526-ig. Budapest, Ikva Kiadó /Korszerő történelem fiataloknak/. (1990. és között 3 kiadás és egy újranyomás) ISBN illetve HU ISSN: b/ nem lektorált - A liliom jegyében. Budapest - Ungvár, Adams Kiadó ISBN könyv (+ 1 újrakiadás) - Magyarország története a 15. században. Budapest, Pannonica Kiadó. 244 p. /Magyar századok/ ISBN (Összkiadás: ISBN X) [ A könyvet eddig 13 független szerzı idézte, amin belül 3 szakmai recenzió (Módszertani Lapok.Történelem, Aetas, Századok, vö. idézettségi jegyzék). Így az idézettségi indexe 21. vö. Magyar Tudomány január Melléklet szempontjai a MTA doktori címhez] [Egy részletét Gerics József lektorálta] = A 15. század. In: A magyar középkor. Szerk. Szvák Gyula. Budapest, Pannonica Kiadó , 371, ISBN [új kiadás könyvfejezetként] II. Tudományos közlemények (tanulmányok, cikkek, könyvfejezetek, egyetemi tankönyv részletek, lexikoncikkek, bibliográfiák, térképek, forráskiadás) a/ lektorált - Adalékok Dorog középkori történetéhez. Új Forrás 8 (1976) : 3.sz Esztergom megye jobbágyságának a gazdálkodása a 19. sz. húszas éveiben. településtörténete. II Székesfehérvár, PAB VEAB Dunántúl - Adatok a Mátraalja és az Ida völgye középkori település- és agrártörténetéhez (13-14.sz.) Agrártörténeti Szemle 19 ( 1977) A tudományos pálya szempontjából legfontosabbnak ítélt alkotások vastag betűvel vannak jelölve. 18

2 - Társadalmi kapcsolatok Bajóton az közötti évtizedekben. (Pifkó Péterrel közösen) In: Dunántúl településtörténete III Székesfehérvár, PAB VEAB Sinkovics István munkássága. Bibliográfia. In: Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjára. Szerk. Bertényi Iván. Budapest, ELTE Történelem Segédtudományai Tanszék Aba nembeli Csobánka és leszármazottai. Fiatal Oktatók Közleményei. Szerk. Pandula Attila. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar [Egyetemi doktori disszertáció fejezete] - Litteratusok egy Pest környéki nemes családban a században. In: Magyar Herold. A magyar hivatali írásbeliség fejlıdése Kumorovitz L. Bernát Emlékkönyv. Szerk. Kállay István. Budapest, ELTE Történelem Segédtudományai Tanszék Kapy András. Egy budai polgár pályája a 15. század elején. Levéltári Közlemények 55 (1984) Gyöngyös településtörténete a középkorban. In: Gyöngyös története. Szerk. Havassy Péter, Niedermüller Péter. Gyöngyös, Gyöngyös Város Tanácsa Váczy Péter munkássága. Bibliográfia Történelmi Szemle 28 (1985) Besitz und Gesellschaft beim niedriegen Adel Ungarns in Mittelalter. Die Familie Rédei in Jahrhundert. Annales Universitatis Scient. Budapest... Sectio Historica 25 (1987) András Kapy. Carrière d`un bourgeois de la capitale hongoise au début du 15e siècle. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. 34 (1988) A bolognai Állami Levéltár. Levéltári Szemle 38 (1988): 4.sz Bene vára és a település története a században az írott források tükrében. Agria 24 (1988) Birtok és pénzügyigazgatás a Zsigmond-korban. A Szentgyörgyi Vincze család. In: Dunántúl településtörténete VII. Veszprém, (1990). PAB VEAB Középkori oklevélpublikációk Magyarországon között. Bibliográfia. Levéltári Közlemények 62 (1991) (Soós Istvánnal közösen) - Középkori leveleink 1541-ig. Szerk. Hegedős Attila, Papp Lajos. Az elıkészítı munkálatok résztvevıi, az átírások ellenırzése: Draskóczy István stb. Budapest, Tankönyvkiadó ISBN [ Forráskiadás] 19

3 - Adalékok középkori társadalomtörténetünk tanításához. In: Új törekvések a történelemtanításban. Szerk. V. Molnár László. Budapest, Keraban Kiadó ISBN címszó. In: Korai magyar történeti lexikon. Fıszerk. Kristó Gyula. Budapest, Akadémiai Kiadó. ISBN : Középkori városalaprajzok, 19:Középkori falvak, 22: Magyarország és szomszédsága a Hunyadiak korában (utóbbi Palovics Lajossal közösen). In: Magyarország története térképeken elbeszélve. 1. Virágkor és pusztulás. A kezdetektıl 1606-ig. Összeáll. és szerk. Glatz Ferenc. Budapest, MTA Történettudományi Intézete, História. /História Könyvtár. Atlaszok Magyarország történetéhez/ 39, 41, 47. ISBN I. k. (Összes: ISBN Ö) [Térképek] - Miskolc birtoktörténete a középkorban. In: Miskolc története. Fıszerkesztı: Dobrossy István. I. Szerk. Kubinyi András. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár Herman Ottó Múzeum , ISBN (Összes: ISBN ö) - Adósjegyzék a 15. századból. In: In memoriam Barta Gábor. Tanulmányok Barta Gábor emlékére. Szerk. Lengvári István. Pécs, JPTE Továbbképzı Központ Kiadói Irodája (Forráskiadás is) ISBN A honfoglalástól a 16. századig. In: Magyarország gazdaságtörténete. Egyetemi tankönyv. Szerk. Honvári János. Jav. bıv., részben átdolgozott kiadás. Budapest, Aula Kiadó , , illetve a Fogalomtár középkori vonatkozású címszavai. (Összesen 8 kiadás) ISBN Szászföldi összeírások és a Szászföld lélekszáma a század fordulóján. In: Magyarország történeti demográfiája. Szerk. Kovacsics József. Budapest, Központi Statisztikai Hivatal ISBN Sáros megye vámhelyei a 14. században. In: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Szerk. Csukovits Enikı. Budapest, Magyar Országos Levéltár (Forráskiadás is) ISBN Egyéb történeti segédtudományok. In. A történelem segédtudományai. Egyetemi tankönyv. Szerk. Bertényi Iván. Budapest, Pannonica Osiris Kiadó ISBN illetve ISSN Az Aba nemzetség Baski ága és rokonsága. Turul 72 (1999) A nyírbátori oklevelek kérdıjelei (Rendhagyó könyvismertetés). Levéltári Közlemények. 72 (2001.) /elemzı, lábjegyzetelt/ -Egyéb történeti segédtudományok. In. A történelem segédtudományai. Egyetemi tankönyv. 2. Bıv., jav. kiadás. Szerk. Bertényi Iván. Budapest, Osiris Kiadó

4 január augusztus 29. In: A magyar történelem kronológiája Szerk. Szvák Gyula. Budapest, Pannonica Kiadó ISBN (Összes: ISBN X) -Utószó. In: Hóman Bálint: A Magyar Királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában. (Reprint) Budapest, Nap Kiadó ISBN (egészbır kötésben) illetve ISBN (kartonált kötetben) - Az erdélyi sókamarák ispánjai (Az erdélyi sóbányák sorsa a Szapolyai korszakban). Levéltári Közlemények 75 (2004) Dokumenty Polskie z archiwów dawnego królestwa Węgier. Wydał i opracował Stanisław A. Sroka. Tom. I. (do 1450 r.) Kraków, , Tom. II. (dokumenty z lat ). Kraków, Turul 77 (2004) /lábjegyzetelt, elemzı recenzió/ - Elıszó. In: Paulinyi Oszkár: Gazdag föld - szegény ország. Tanulmányok a magyarországi bányamővelés múltjából. Szerk. Buza János, Draskóczy István. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Közgazdasági Tudományegyetem Alapítvány, Miskolci Egyetem /Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kötetek 3./ ISBN illetve ISSN Paulinyi Oszkár munkássága. Válogatott bibliográfia. In: Paulinyi Oszkár: Gazdag föld szegény ország. Tanulmányok a magyarországi bányamővelés múltjából. Szerk. Buza János, Draskóczy István. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Közgazdasági Tudományegyetem Alapítvány, Miskolci Egyetem. /Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek 3. Szerk. Buza János, Draskóczy István, J. Újváry Zsuzsanna./ ISBN illetve ISSN Mátyás bevételei és a kincstár. In: Hunyadi Mátyás a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban Kiállítási katalógus. Szerk. Farbaky Péter, Spekner Enikı, Szende Katalin, Végh András. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum ISBN King Matthias Revenue and the Royal Treasury. In: Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court Exhibition catalogue. Editors Péter Farbaky, Enikı Spekner, Katalin Szende, András Végh. Budapest History Museum. Budapest, ISBN Só a középkori Magyarországon. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter. Budapest, Martin Opitz ISBN Összesen 38 tétel b/ nem lektorált, de elfogadott szakmai kiadványok 21

5 - A történeti éghajlattan. In: A történelem segédtudományai. Egyetemi tankönyv. Szerk. Kállay István. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Die Bevölkerungszahl des Siebenbürger Sachsenlandes (Eine Skizze). In: Review of Historical Demography. Ed. József Kovacsics. Budapest, 1990.(1992) A Kétszék 16. század eleji adóösszeírásai. In: Unger Mátyás Emlékkönyv. Szerk. Kalmár János, E. Kovács Péter, V. Molnár László. Budapest, Heves megyei Levéltár A szászföldi adóztatás kérdéséhez. In: Perlekedı évszázadok. Tanulmányok Für Lajos történész 60. születésnapjára. Szerk. Horn Ildikó. Budapest, ELTE Középkori és Kora- Újkori Magyar Történelmi Tanszék ISBN Olaszok a 15. századi Erdélyben. In: Scripta manent. Ünnepi tanulmányok a 60 életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére. Szerkesztette Draskóczy István. Budapest, ELTE Középkori és Kora-Újkori Magyar Történeti Tanszék ISBN Dorog története a középkorban. In: Dorogi füzetek 10 (1994) Szerk. Kovács Lajos. Dorog Város. Dorog, A honfoglalástól a 16. századig. In: Magyarország gazdaságtörténete. Egyetemi tankönyv. Szerk. Honvári János. Budapest, Aula Kiadó ISBN A Szászföld összeírása a 16. század elsı évtizedébıl. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Kovács András, Sípos Gábor, Tonk Sándor. Kolozsvár (Cluj-Napoca), Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadása ISBN A somosi vám a században. In: R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv. Szerk. Tusor Péter. Budapest, ELTE Bölcsészettudományi Kara ISBN X - Borkereskedelem a század fordulóján. In: Borok és korok. Szerk. Benyák Ferenc, Benyák Zoltán. Budapest, Hermész Kör , [Új, jav. kiadás: Budapest, Hermész Kör , ISBN ] - Az erdélyi Szászföld demográfiai helyzete a 16. század elején. Erdélyi Múzeum 61 (1999): ISSN Szlavóniai nemesek a Jagelló-kori Magyarországon. In: A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Szerk. Klaniczay Gábor, Nagy Balázs. Budapest, ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék ISBN X - Szempontok Wertner Mór tudományos munkásságához. In: Wertner Mór Emlékkönyv. Összeáll. és szerk. Himmler György. Párkány-Šturovo, Šturovo

6 - Kamarai jövedelem és urbura a 15. század elsı felében. In: Gazdaságtörténet könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász Jenı 90. születésnapjára. Szerk. Buza János. Budapest, BKÁE Gazdaságtörténeti Tanszék mellett mőködı Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoport /Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kötetek 1./ ISBN illetve ISSN Niederlagsrecht und Salz im 14. und 15. Jahrhundert im Königreich Ungarn am Beispiel von Bátor und Ödenburg. In: Festschrift Rudolf Palme zum 60. Geburtstag. Hg. v. Roland Staudinger, Kurt Ebert. Innsbruck, Berenkamp Buch- und Kunstverlag ISBN Erdély sótermelése a 16. század közepén. In: Studii de istorie modernă a Transilvaniei. Tanulmányok Erdély újkori történelmérıl. Omagiu profesorului Magyari András Emlékkönyv. Szerk. Pál Judit, Rüsz-Fogarasi Enikı. Cluj-Napoca/Kolozsvár, Press Universitară Clujeană ISBN Egy katonatiszt Hunyadi Mátyás korában. Miskolci Kovács István. In: Quasi liber et pictura. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kovács Gyöngyi. Budapest, ELTE Régészettudományi Intézet ISBN [Új kiadás: Rex Invictissimus. Hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon. Szerk. Veszprémy László. Budapest, Zrínyi Kiadó, ISBN ] - Erdély sótermelése az 1530-as években. In: Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora-újkori Erdélyrıl. Szerk. Bessenyei József, Horváth Zita, Tóth Péter. Miskolc, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar /Studia Miskolcinensia 5./ ISBN illetve ISSN [Új kiadás: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica. Tom. XIII. Fasc. 3. Praeses consilii moderatorum: Zita Horváth. Miskolc, E Typographeo Universitatis, HU ISSN X] - A sóigazgatás esztendei reformjáról. In: Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére. Szerk. Erdei Gyöngyi, Nagy Balázs. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum ELTE BTK Középkori és Kora-Újkori Egyetemes Történeti Tanszék HU-ISBN illetve HU-ISSN Magyar mővelıdéstörténeti lexikon. Közép- és Kora-Újkor. I. - Fıszerk. Kıszeghy Péter. Budapest, Balassi Kiadó. Címszavak a II. (Bp., 2004.), IV. (Bp ), VI. (Bp., 2006.) stb. kötetekben. - Szempontok az erdélyi sóbányászat századi történetéhez. In: Studia professoris - professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. Szerk. Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva. Budapest, Magyar Országos Levéltár ISBN Opponensi vélemény C. Tóth Norbert: Szabolcs megye hatósága a Zsigmond-korban c. PhD-disszertációról. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 40 (2005) ISSN X 23

7 - Luxemburgi Zsigmond és Magyarország. In: Sigismundus, rex et imperator. Mővészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában Szerk. Takács Imre. Budapest, Philippe von Zabern Keménytáblás: ISBN-10: illetve ISBN-13: ; Kartonált: ISBN-10: X illetve ISBN-13: Sigismund von Luxemburg und Ungarn. In: Sigismund. Rex et imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg Hg. Imre Takács. Budapest, Philippe von Zabern (franciául is külön kötetben) - Nyírbátor és Sopron. Az árumegállító jog és a só a századi Magyarországon. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 41 (2006) ISSN X - Erdély sótermelése az közötti idıszakban. In: Magyarság és Európa. Tegnap és ma. Tanulmányok az Ady Endre Akadémia 15. évfordulójára. Szerk. Orosz István, Mazsu János, Pallai László, Pósán László. Debrecen, Multiplex Media DUP Ady Endre Akadémia Alapítvány Die demographische Lage des Sachsenlandes zu Beginn des 16. Jahrhunderts In: Historische Demographie Ungarns ( ). Herne, Gabriele Schäfer Verlag ISBN Arany forint és só (Mátyás gazdaságpolitikájának néhány vonása). Szeged 21 (2009) : 1. sz A lengyel só a magyar királyságban a 15. század második felében és a 16. század elején. Szempontok a magyar forint lengyelországi terjedéséhez. In: Pénztörténet gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Szerk. Bessenyei József, Draskóczy István. Budapest Miskolc, ISBN Nagybánya bányászata az 1480-as években (Szempontok a város pecsétjének történetéhez). In: Auxilium historiae. Tanulmányok a hetvenesztendıs Bertényi Iván tiszteletére. Szerk. Körmendy Tamás, Thoroczkay Gábor. Budapest, ELTE BTK, ISBN századi olasz jelentés Erdély ásványi kincseirıl. In: Emlékkönyv Barta János 70. születésnapjára. Szerk. Papp Imre, Angi János, Pallai László. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete ISBN A Landus jelentés kéziratai. In: Fons, skepsis, lex. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendıs Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. dr. Almási Tibor Révész Éva dr. Szabados György. Szeged, Szegedi Egyetem tétel (+ 3 újraközlés) c/ Nemzetközi konferenciák anyagát közreadó, szakmailag elfogadott tanulmánykötetek 24

8 - Das ungarländische Deutschtum im 15. Jahrhundert und am Anfang des 16. Jahrhunderts. In: Südosteuropa-Studie. 45. Hg. v. Karl Brunner. München, Südosteuropa Gesellschaft ISBN Familia Manini. Crisia. Muzeul Tarii Crisurilor. XXII (1994). Oradea Zur Frage des ungarischen Salzwesens unter König Sigismund. In: Sigismund von Luxemburg. Kaiser und König im Mittelalater Hg. v. J. Macek, E. Marosi, F. Seibt. Warendorf, Fahlbusch Verlag ISBN Italiens dans l adminsitration de sel en Hongrie au 15ème siècle. In: Atti del Vo Congresso Internazionale di Studi Storici. Rapporti Genova-Meditterraneo-Atlantico nell eta moderna. Red. Raffaele Belvederi. Genova, Das königliche Salzhandelsmonopol in Ungarn in der ersten Hälfte des 15. Jahhunderts. In: Das Zeitalter König Sigismunds. Hg. v. Tilmann Schmidt, Péter Gunst. Debrecen, Debrecen University Press ISBN Italiener in Siebenbürgen im 15. Jahrhundert. In: The first millenium of Hungary in Europe. Editors-in-chief: Klára Papp, János Barta. Debrecen, Debrecen University Press ISBN Forschungsprobleme in der ungarischen Salzgeschichte des Mittelalters. In: Investitionen im Salinenwesen und Salzbergbau. Hg. v. Ing. Hermann Wirth. Thesis. Wissenschaftliche Zeitschrift der Bauhaus-Universität Weimar. Heft 4/5. Weimar, Der ungarische Goldgulden und seine Bedeutung im ungarischen Außenhandel des 14. und 15. Jahrhunderts. In: Der Tiroler Bergbau und die Depression der europäischen Montanwirtschaft im 14. und 15. Jahrhundert. Hg. v. Rudolf Tasser, Ekkehard Westermann. Innsbruck-Wien-München-Bozen, Studien Verlag ISBN Fraknói e le ricerche della storia medievale in Ungheria. In: Annuario Accademia d Ungheria in Roma. Istituto Storico- Fraknói. Conferenze e convegni. Roma, Die Besitztümer der ungarischen Königinnen im 15. Jahrhundert und Diósgyır. In: Majestas 13 (2005). Ed. János Bak, Heinz Duchhardt, Richard A. Jackson. Mainz Berlin, Erdély sótermelése az évi parasztháború után. In: Oraşe şi orăşeni. Városok és városlakók. Szerk. IonuŃ Costea, Carmen Florea, Pál Judit, Rősz-Fogarasi Enikı. Cluj- Napoca, Editura Argonaut ISBN (10) illetve ISBN (13) Matthias Corvinus und der Edelmetallbergbau in Ungarn: das Beispiel von Neustadt/Frauenbach. In: Matthias and his legacy. Cultural and political encounters 25

9 between East and West. Eds. Attila Bárány, Attila Györkös. Debrecen, ISBN illetve ISSN Összesen 12 tétel Együttesen 82 tétel (+ 3 újraközlés) III. Oktatási segédanyagok - A magyar gazdaságtörténet a középkorban. In: Európáról és Magyarországról. Szerk. Szabolcs Ottó. Budapest, Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara /A Történelemtanári Továbbképzés Kiskönyvtára. 6. Sorozatszerkesztı Dr. Szabolcs Ottó/ - Mővelıdéstörténet. Tanulmányok és kronológia a magyar nép mővelıdésének, életmódjának és mentalitásának a történetébıl. I. Szerk. B. Gelencsér Katalin. Budapest, Magyar Mővelıdési Intézet, Mikszáth Kiadó /Tudás kultúra társadalom/ ISBN Ö illetve ISBN illetve ISSN : A magyar egyházszervezet kiépítése Géza és I. István korában, 24: A magyar keresztyénség válságai és megerısödése a XI XIII. században, 25: A magyar keresztyén mőveltség. In: Egyháztörténet. A kezdetektıl 1711-ig. Tankönyv és tanári kézikönyv. Szerk. Tóth-Kása István, Tıkéczki László. Budapest, Magyarországi református Egyház Köznevelési és Közoktatási Intézete Mátyás király bevételeinek alakulása. In: Honvédelem, biztonság és történelmi hagyományok. Hunyadi Mátyás kora és katonapolitikája. Szerk. Mucsi József. Budapest, Az ELTE BTK és a Magyar Történelmi Társulat Tanári tagozata kiadványa. /A Történelemtanári Továbbképzés Kiskönyvtára. Sorozatszerkesztı Dr. Szabolcs Ottó/ Összesen 4 tétel IV. Fordítás június 16. II. Lajos. - In: Komárom megyei helytörténeti olvasókönyv. Vál., szerk. Ortutay András. Tatabánya, 1988 (1990). Komárom megyei Tanács VB Mővelıdési Osztály. 73. illetve: - Levéltárak kincstárak. Források Magyarország levéltáraiból ( ). Közreadja: Blazovich László, Érszegi Géza, Turbuly Éva. Budapest Szeged, Magyar Levéltárosok Egyesülete Összesen egy tétel V. Szerkesztés Országos Tudományos Diákköri Konferencia április 5 8. Szerk. Draskóczy István. Budapest, Országos Tudományos Diákköri Tanács

10 - Scripta manent. Ünnepi tanulmányok a 60. életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére. Szerkesztette Draskóczy István. Budapest, ELTE Középkori és Kora-Újkori Magyar Történeti Tanszék ISBN Paulinyi Oszkár: Gazdag föld - szegény ország. Tanulmányok a magyarországi bányamővelés múltjából. Szerk. Buza János, Draskóczy István. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Közgazdasági Tudományegyetem Alapítvány, Miskolci Egyetem /Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek 3. Szerk. Buza János, Draskóczy István, J. Újváry Zsuzsanna./ ISBN illetve ISSN Studia professoris - professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. Szerk. Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva. Budapest, Magyar Országos Levéltár ISBN Pénztörténet gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Szerk. Bessenyei József, Draskóczy István. Budapest Miskolc, ISBN Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek. Szerk. Buza János, Draskóczy István, J. Újváry Zsuzsanna. (Sorozatszerkesztés) - Turul ( ) Kiadja a Magyar Történelmi Társulat. (Szerkesztıbizottsági tagság) Összesen 7 tétel VI. Beszámoló -Sigismundus rex et imperator. Tudományos ülés a Zsigmond korról. Levéltári Szemle 38 (1988) Egy tétel VII. Tudományos népszerősítı cikkek - Egy kilencszáz éves oklevélrıl. Kesztölc elsı említése. Dolgozók Lapja december Nyergesújfalui sáncok, kurucok Esztergomban. Dolgozók Lapja március (Ortutay Andrással közösen) - Bakonyszombathelyi évforduló. Dolgozók Lapja augusztus Tallózás a múlt emlékei között. Esztergom hét harminc esztendeje. Dolgozók Lapja szeptember Egy kutató munka nehézségei Komárom megye történetének középkori forrásai. Dolgozók Lapja

11 - Régi esztergomi színlapok. Milyen volt a város közízlése? Dolgozók Lapja július Bár jönne az erdélyi fejedelem. Thököly-kiállítás a Komárom megyei Levéltárban. Dolgozók Lapja október Pápák levéltára. Múzsák. Múzeumi Magazin 18 (1987): 4.sz A Vatikáni Titkos Levéltár és más itáliai archivumok. Tudomány 1987: 4.sz Károly Róbert. Múzsák. Múzeumi Magazin 19 (1988): 1.sz Sárkányosok. Múzsák. Múzeumi Magazin 19 (1988): 2.sz Nikápoly Múzsák. Múzeumi Magazin 19 (1988): 3.sz Utószó. In: Mikszáth Kálmán: Magyarország lovagvárai. Budapest, Kolibri Kiadó Az erdélyi szász városok. Rubicon 4 (1993) : 8-9.sz Kassa és Szeged vitája az 1480-as években. Historia 20 (1998) : 5.sz Magyarország gazdasága az Anjou-korban. Rubicon 8 (1997) : 10.sz. Melléklet I-IV. - Zsigmondtól Ferdinándig. In: Magyarország uralkodói. Szerk. Szvák Gyula. Budapest, Pannonica Kiadó ISBN X (összkiadás) illetve ISBN [Könyvfejezet] - Nemzeti évfordulóink Fıszerk. Estók János. Budapest, Balassi Bálint Intézet. 32, Hunyadi Mátyás élete és uralkodása. Historia 30 (2008) : 10.sz Összesen 19 tétel VIII. Nekrológ - Gerics József. - Gerics József. Levéltári Közlemények 78 (2007) Kubinyi András. Turul 80 (2007) In memoriam Jakó Zsigmond. illetve - Jakó Zsigmond. Turul 80 (2008) József Gerics. Ungarn Jahrbuch Összesen 6 tétel 28

12 IX. Megemlékezés - Székely György nyolcvanöt éves. A középkor panorámája. Trefortkert 2 (2009) : 2.sz. 29. Összesen egy tétel X. Recenziók - Delort, F.: Introduction aux sciences auxiliaires de l`histoire. Paris, Levéltári Közlemények 44 (1975) Thuróczy János: A magyarok krónikája. Ford. Horváth János. Budapest, Századok 114 (1980) Petrus Ransanus: Epithoma rerum Hungararum. Cum gerebat Petrus Kulcsár. Budapest, Filológiai Közlöny 26 (1980) Szkazkin: Parasztság Nyugat-Európában. Budapest, Ethnográfia 93 (1982) Die Verwaltung des Großgrundbesitzes in Ungarn Kállay István: A magyarországi nagybirtok kormányzata Budapest, Annales Universitatis Scient. Budapest. Sectio Historica. 22 (1982) (németül) - Jogtörténeti Tanulmányok. IV. Szerk. Csizmadia Andor. Budapest, Századok 117 (1983) Ioannes Vitéz de Zredna: Opera quae supersunt. Ed. Iván Boronkay. Budapest, Filológiai Közlöny 30 (1984) L. Szögi: Quellen zur Geschichte unserer Universität aus Archiven und Handschriftensammlungen Thematisches Repertorium. Szögi László: Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai I II. Budapest, Annales Universitatis Scient. Budapest. Sectio Historica. 24 (1985) (németül) - Szögi László: Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai I II. Budapest, Levéltári Szemle 34 (1984) I. Bolla: Entwicklung der juridisch einheitlichen Leibeigenenklasse in Ungarn. Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. Budapest, Annales Universitatis Scient. Budapest. Sectio Historica. 24 (1985) (németül) - Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. Budapest, Levéltári Szemle 36 (1986): 2.sz I. Kállay: Die Patrimonialgerichtsbarkeit in Jahrhundert. - Kállay István: Az úriszéki bíráskodás a században. Budapest, Annales Universitatis Scient. Budapest. Sectio Historica. 25 (1987)

13 - Történeti földrajzi kézikönyvek. Tudomány 4 (1988): 3.sz (Palovics Lajossal közösen) - Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. Formation de la classe des serfs juridiquement homogène. Budapest, Acta Historica 34 (1988) (1992) Kállay István: Az úriszéki bíráskodás a században. Budapest, Levéltári Szemle 38 (1988): 1.sz Kumorovitz L. Bernát: A magyar pecséthasználat története a középkorban. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, (Bibliotheca Humanitas Historica). Levéltári Közlemények 65 (1994) Zsigmondkori oklevéltár IV. ( ). Mályusz Elemér kéziratát kiegészítette és szerkesztette Borsa Iván. /A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. II. Forráskiadványok 25. Sorozatszerkesztı Varga János./ Budapest, Levéltári Szemle 46 (1996): 4. sz Gündisch, G. Konrad: Das Patriziat siebenbürgischer Städte in Mittelalter /Studia Transilvanica 18./. Böhlau Verlag, Köln Weimar Wien, Debreceni Szemle 4 (1996) Bereg vármegye (1772, 1785). Szerkesztette, a bevezetı tanulmányt írta és fordította: Pók Judit. Nyíregyháza, Turul 73 (2000) Anton E. Dörner: Evreii din comitatul Satu Mare în secolul al XVIII-lea ( ). Cluj Napoca, Turul 73 (2000) Mediaevalia Transilvanica Tom. I. (1997) nr. 1 2., Tom. II. (1998) nr.1., nr.2. Turul 73 (2000) A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XLII. Évfolyam. Fıszerkesztı: Németh Péter. Nyíregyháza, Turul 74 (2001) Colloquia. Journal of Central European History. Volume III IV. nr Ed. Pompiliu Teodor. Cluj, Turul 74 (2001) Engel Pál: Magyar középkori adattár. CD ROM. Arcanum Digitéka. Budapest, Turul 74 (2001) A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. Készítették a Magyar Országos Levéltár munkatársai. Szerk. Rácz György. Budapest, Arcanum Digitéka. Turul 74 (2001) éves lenne Kállay István. A történelem és jog határán. Tanulmányok Kállay István születésének 70. évfordulójára. Szerkesztette: Seifert Tibor. Budapest, Turul 74 (2001)

14 - Zsigmondkori oklevéltár VII. ( ). Mályusz Elemér kéziratát kiegészítette és szerkesztette Borsa Iván. Budapest, Turul 74 (2001) Az esztergomi székeskáptalan jegyzıkönyve. Registrum capituli cathedralis ecclesiae Strigoniensis ( , ). Közzéteszi: Solymosi László. Argumentum Kiadó, Budapest, Agrártörténeti Szemle 44 (2002) Táj és történelem. Tanulmányok a történeti ökológia világából. Szerkesztette: R. Várkonyi Ágnes. A szerkesztı munkatársa: Tiba Istvánné, Kincses Katalin. Osiris Kiadó. Budapest, o. Magyar Tudomány 108 (47) (2002) Puntigan József Puntigan Tünde: A losonci református temetı. Komárom Dunaszerdahely, Turul 76 (2003) Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. Volumul XIV. ( ). Volumul întocmit de: Aurel RăduŃiu, Victoria Pernain, Susana Andea, Lidia Gross. Bucureşti, Turul 77 (2004) Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Budapest, Reprint II. Kiadás. Nap Kiadó. Budapest, Turul 77 (2004) Szögi László: A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára. Repertórium. Gyulafehérvár Budapest, /Erdélyi római katolikus levéltárak 1. Szerk. Szögi László, Bernád Rita/ Turul 79 (2006) Bernád Rita: A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára II. Oklevél- és iratjegyzék. Canonica Visitatiok mutatója. Gyulafehérvár Budapest, /Erdélyi római katolikus levéltárak 2. Szerk. Szögi László, Bernád Rita/ Turul 97 (2006) Varga Júlia: A Nagyváradi Jogakadémia ( ) és a Püspöki Szeminárium ( ) hallgatósága. Budapest, /Felsıoktatástörténeti Kiadványok. Új sorozat 4./ Turul 79 (2006) Solymosi László: Írásbeliség és társadalom az Árpád-korban. Diplomatikai és pecséttani tanulmányok. Argumentum Kiadó, Budapest, Turul 79 (2006) Mediaevalia Transilvanica. Tom. VII VIII nr Satu Mare, Turul 79 (2006) Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás elıtt. Budapest, /Reprint: 2008./. Turul 80 (2008) A Wass család cegei levéltára. Valentiny Antal oklevélkivonatait felhasználva bevezetı tanulmányokkal és jegyzetekkel közzé teszi W. Kovács András. Turul 80 (2008) Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Általános rész. 3. Megyei levéltárak és forrásközlések. Szerkesztı: Kulcsár Krisztina, Szakály 31

15 Orsolya. A kötet elkészítésében közremőködött: Kovács Ferenc, Lappints Virág, Goda Károly. Budapest, Turul 80 (2008) Matthias Corvinus Catalog de ExpoziŃie. Exhibition Catalogue. Coordonatori/Coordinators: Ioan Drăgan, Livia Ardelean, Tudor Sălăgean, Ana Maria Gruia. Cluj Napoca, Turul 80 (2008) Gyöngyössy Márton: Florenus Hungaricalis. Aranypénzverés a középkori Magyarországon. Martin Opitz Kiadó, Budapest oldal. Numizmatikai Közlöny ( ) / 2009/ Összesen 42 tétel XI. Egyéb - Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról. Korall (2005) november 25. Draskóczy István 32

16 B/2. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz Draskóczy István idézettségi listája Adatok a Mátraalja és az Ida völgye középkori település- és agrártörténetéhez (13-14.sz.) Agrártörténeti Szemle Fügedi Erik: Az 1526 elıtti korszakra vonatkozó magyar történeti kutatásról. Századok 121 (1987) Bakó Ferenc: A palóc néprajzi csoport eredete, etnikai összetevıi. In: Palócok. I. Szerk. Bakó Ferenc. Eger, , , 106, Engel Pál: Magyar középkori adattár. Középkori magyar genealógia. CD-ROM. Budapest, Aba nem 7. Kompolti ága, - Horváth László: Vámosgyörk évszázadai. Vámosgyörk, , 46, 48. Sinkovics István munkássága. Bibliográfia. In: Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjára. Szerk. Bertényi Iván. Budapest, ELTE Történelem Segédtudományai Tanszék. - Bertényi Iván: Sinkovics István. In: Tudós tanárok az Eötvös Collegiumban. Szerk. Sepsi Enikı, Tóth Károly. Budapest, Ráció Kiadó, Litteratusok egy Pest környéki nemes családban a században. In: A magyar hivatali írásbeliség fejlıdése Magyar Herold. Szerk. Kállay István. Budapest, Tringli István: Ákos sátorhelye Ákos udvarhelye. In: Magyaroknak eleirıl Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendıs Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Piti Ferenc. Szeged, Tringli István: Pest megye a késı-középkorban. In: Pest megye monográfiája I/2. Szerk. Torma István közremőködésével Zsoldos Attila. Budapest, Kapy András. Egy budai polgár pályája a 15. század elején. Levéltári Közlemények 54 (1983) -Engel Pál: Ozorai Pipo. In: Ozorai Pipo emlékezete. Szerk. Vadas Ferenc. Budapest, , Kubinyi, András: Königliches Salzmonopol und die Städte des Königreichs Ungarn im Mittelalter. In: Stadt und Salz. Hg. Wilhelm Rausch. Linz, Engel Pál: Kamarahaszna-összeírások 1427-bıl. Budapest, (8.jegyz.) -Németh Péter: Két szatmári család eredetérıl. In. Studia professoris professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. Szerk. Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva. Budapest,

17 - Arany Krisztina: Firenzei magyar kereskedelmi kapcsolatok a 15. században. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter. Bp., Gyöngyös település- és birtoklástörténete a középkorban. In: Tanulmányok Gyöngyösrıl. Szerk.: Havassy Péter. Gyöngyös, E. Kovács Péter: Gyöngyös város privilégiumlevele. In: Tanulmányok Gyöngyösrıl. Szerk.: Havassy Péter. Gyöngyös, Bakó Ferenc: A palóc néprajzi csoport eredete, etnikai összetevıi. In: Palócok. I. Szerk. Bakó Ferenc. Eger, Valter Ilona: Az észak-magyarországi mezıvárosok és Pápa fejlıdésének rokon vonásai és különbségei. In: Tanulmányok Pápa város történetébıl 2. Szerk. dr. Hermann István. Pápa, , 68, 71. -Molnár József: Gyöngyös településszerkezete. In: Mátrai tanulmányok. Szerk. Horváth László. Gyöngyös, B. Huszár Éva: Gyöngyös belterületének változása. In: Mátrai tanulmányok. Szerk. Horváth László. Gyöngyös, , 57-58, 64, Kubinyi András: Városfejlıdés és vásárhálózat a középkori Alföldön és Alföld szélén. Szeged, Kollmann Örs László: Rimaszombat középkori története. In: Analecta mediaevalia I. Tanulmányok a középkorról. Szerk. Neumann Tibor. Budapest, , Blazovich László: Városok az Alföldön a században. Szeged, Valter Ilona: A gyöngyösi Szent Erzsébet volt ispotály temploma. In: Quasi liber et pictura Tanulmányok Kubinyi András 70. születésnapjára. Szerk. Kovács Gyöngyi. Budapest, Fodor László: A gyöngyösi ferences rendház K-i épületszárnyában végzett régészeti kutatások eredményei. In: Historia est Írások Kovács Béla köszöntésére. Szerk. Csiffáry Gergely. Eger, Bolgár Dániel: A tér viszonyai mint emberek kapcsolatai avagy értelmezési kísérletek egy kisvárosi gimnázium társadalmának térbelisége ( ). In: Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon. Társadalomtörténeti tanulmányok. Szerk. Kövér György. Budapest, Századvég Kiadó Czövek Zoltán: Három középkori számadás a Nádasdy levéltárból. Fons 14 (2007):1.sz

18 - Nováki Gyula-Baráz Csaba-Dénes József-Feld István-Sárközy Sebestyén: Heves megye várai az ıskortól a kuruc korig. Budapest-Eger-Miskolc, (6.jegyz.), 73. (1, 3, 11, 14, 15, 17.jegyz.) Bene vára és a település története a században az írott források tükrében. Agria 24 (1988) -Szabó J. József: Mészégetı kemence maradványai a mátrafüredi Benevár mellett. Agria 24 (1988) 84. -Szabó J. József: Régészeti ásatások a gyöngyös-mátrafüredi Benevárban, In: Castrum Bene Várak a 13. században. Szerk. Horváth László. Gyöngyös, Engel Pál: Magyarország világi archontológiája I-II Budapest, Engel Pál: Magyar középkori adattár. Magyarország világi archontológiája I-II CD-ROM. Budapest, Bene - Pesty Frigyes: Heves vármegye helynévtára. Sajtó alá rend. Csiffáry Gergely. Eger, , Nováki Gyula-Baráz Csaba-Dénes József-Feld István-Sárközy Sebestyén: Heves megye várai az ıskortól a kuruc korig. Budapest-Eger-Miskolc, (10, 16,17.jegyz.) Birtok és pénzügyigazgatás a Zsigmond-korban (A Szentgyörgyi Vince család)in: A Dunántúl településtörténete VII. Falvak, várak és puszták a Dunántúlon (11-19.sz.). PAB-VEAB konferencia X Szerk. Somfay Balázs. Veszprém, Siklósi Gyula: Häuser im mittelalterlichen Székesfehérvár. In:Mittelaterliche Häuser und Strassen in Mittelaleuropa. Hg. Márta Font, Mária Sándor. Budapest-Pécs, Rüsz-Fogarasi Enikı: Privilegiile şi îdatoririle oraşelor din Transilvania voievodală. Cluj- Napoca, Siklósi, Gyula: Stadtgrundriß und Häuser im mittelalterlichen Székesfehérvár. In: Hausbau und Bauforschung in Ungarn. Red.: István Feld und Ulrich Klein. Jahrbuch für Hausforschung Band 47. Marburg, , Rácz György: Egy fınemesi család eredete és pályakezdése. A Batthyányak az Anjou- és Zsigmond korban. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. Neumann Tibor, Rácz György. Budapest Piliscsaba, , 349. Draskóczy István Soós István: Középkori oklevélpublikációk Magyarországon Levéltári Közlemények Rácz György: A Magyar Országos Levéltárban ırzött 1526 elıtti levéltári anyag épülı adatbázisa. Beszámoló és javaslat. In: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Szerk. Csukovits Enikı. Budapest,

19 -Anna Adamska: L`évolution méthodologique de la diplomatique médiévale en Europe Centrale In: Bibliothèque de l`école des Chartes. Tom Paris-Genève, A levéltári kiadványok helye és szerepe a történettudományi kutatásokban. Levéltári Közlemények 76 (2005) 31. (134.jegyz.) -László Solymosi: Rapport sur la situation de la diplomatique en Hongrie. Le bilan du XX e siècle et l état de l année Archiv für Diplomatik 52 (2006) Solymosi László: Jelentés a magyar diplomatika helyzetérıl. A 20. század mérlege és a évi állapot. Századok 141 (2007) Horváth Richárd: Középkori oklevelek publikálása Magyarországon között. (Szövegközlések és regeszták). Levéltári Közlemények 78 (2007) 3, 4, 5. - Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. II. Budapest, , Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában. Szerk. W. Kovács András. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület Kiadása, (Erdélyi Tudományos Füzetek 261.) 8, 10. Die Bevölkerungszahl des Siebenbürger Sachsenlandes am Ende des 15. Jahrhunderts. Review of Historical Demography (Budapest) Kubinyi András: A magyar királyság népessége a 15. század végén. Történelmi Szemle 38 (1996) Kubinyi András: A magyar királyság népessége a 15. század végén. In: Magyarország történeti demográfiája. Szerk. Kovacsics József. Budapest, Kubinyi, András: Die Bevölkerung des Königreichs Ungarn am Ende des 15. Jahrhunderts. Ders.: König und Volk im spätmittelalterlichen Ungarn. Herne, Kubinyi, András: Die Bevölkerung des Königreichs Ungarn am Ende des 15. Jahrhunderts. In: Historische Demographie Ungarns ( ). Herne, Magyar nép története 1526-ig. Korszerő történelem középiskolásoknak. Budapest, Bodor Béla: Ex libris. Élet és Irodalom 25 (1991) 4.sz január (recenzió) - Hahner Péter: ÚJ (?) segédkönyvek a történelemtanítás szolgálatában. BUKSZ 3 (1991) 3. sz (recenzió) -Magyar kódex I.-V. Fıszerk. Szentpétery József. Budapest, I. 409., II A Kétszék 16. század eleji összeírásai. In: Unger Mátyás Emlékkönyv Unger Mátyás negyedszázados egyetemi történelemtanári mőködése emlékére és születésének 70. évfordulója alkalmából. Szerk. E. Kovács Péter, Kalmár János, V. Molnár László. Budapest,

20 - Simon, Zsolt: Die finanziellen Verpflichtungen der Siebenbürger Sachsen zwischen den Herrschaften von Sigismund von Luxemburg und Matthias Corvinus ( ). In: Extincta est lucerna orbis. John Hunyadi and his Time. In Memoriam Zsigmond Jakó. Ed. Ana Dumitran, Loránd Mádly, Alexandru Simon. luj-napoca, Editura Academia Română. Centrul de Studi Transilvane (1.jegyz.), 256 (5.jegyz.), 257 (17.jegyz.), A liliom jegyében. Magyarország krónikája 4. Budapest, Magyar kódex II. Fıszerk. Szentpétery József. Budapest, Pósán László: A középkori Európa. Debrecen, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., A szászföldi adóztatás kérdéséhez. In: Perlekedı évszázadok. Tanulmányok Für Lajos történész 60. születésnapjára. Szerk. Horn Ildikó. Budapest, Szende Katalin: Városi gazdálkodás a középkori Magyarországon. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter. Bp., Simon, Zsolt: Die finanziellen Verpflichtungen der Siebenbürger Sachsen zwischen den Herrschaften von Sigismund von Luxemburg und Matthias Corvinus ( ). In: Extincta est lucerna orbis. John Hunyadi and his Time. In Memoriam Zsigmond Jakó. Ed. Ana Dumitran, Loránd Mádly, Alexandru Simon. luj-napoca, Editura Academia Română. Centrul de Studi Transilvane (1.jegyz.), 256 (5.jegyz.), Életpályák a magyar pénzügyigazgatásban a 15. század elsı felében (A sóigazgatás vezetıi). Kandidátusi disszertáció, kézirat. Budapest, Oborni Teréz: Erdély pénzügyei I. Ferdinánd uralma alatt Budapest, , 72-73, 317. Olaszok a 15. századi Erdélyben. In:Scripta manent. Ünnepi tanulmányok a 60. életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére. Szerk. Draskóczy István. Budapest, Wolf Rudolf: Bethlen Miklós tordai ısei. In: Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára. Szerk. Kiss András, Kovács Kiss Gyöngy, Pozsony Ferenc. Kolozsvár, Gyöngyössy Márton: Magyar pénztörténet ( ). In: Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet. Jegyzet és forrásgyőjtemény. Szerk. Gyöngyössy Márton. Budapest, E. Kovács Péter: Firenze és Magyarország a 15. században. In: A Mediciek fénykora. Élet és mővészet a reneszánsz Firenzében. Szépmővészeti Múzeum. Kiállítási katalógus. Budapest, Gyöngyössy Márton: Florenus Hungaricalis. Aranypénzverés a középkori Magyarországon. Martin Opitz Kiadó. Budapest, ,

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967. 2. Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969. 3. Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

Részletesebben

Veszprémy László. Irodalomjegyzék. 1993-ig Összesből idegen nyelvű

Veszprémy László. Irodalomjegyzék. 1993-ig Összesből idegen nyelvű 1 Veszprémy László Irodalomjegyzék 1993-ig Összesből idegen nyelvű Ebből külföldön megjelent Könyv 3 3 1 Fordítás 1 tanulmány, cikk 28 népszerűsítő cikk 14 Könyvismertetés 30 3 3 Szócikkek, katalógus 7

Részletesebben

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 4. T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 Összeállította Sziráki

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

Magyar Műemlékvédelem XII.

Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Bardoly István Műemléki bibliográfia 1991 2000 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest 2005 Maros Donkának (1948. március 18. 1994. szeptember 17.)

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Lővei Pál, 2009. február 25.

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Lővei Pál, 2009. február 25. PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Lővei Pál, 2009. február 25. Könyvfejezetek, tudományos közlemények tanulmánykötetekben, kiállítási katalógusokban (39, ebből 23 PhD után; 12 idegen nyelven, ebből 7 PhD után; az idegen

Részletesebben

Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert

Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert Idézettségi mutató (Citációs index) Hermann Róbert Tudományos könyvek Egyszerzıs mővek A rendırminiszter és a Zichy-gyémántok. História Klub Füzetek - Fejér Megyei Levéltár Kiadványai. Székesfehérvár,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 Könyvek, monográfiák Kaposi, Z. (2009): Kanizsa gazdasági struktúrájának változásai (1743-1848). Nagykanizsa,

Részletesebben

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 46. Gazda István Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához Főiskolai segédkönyv ÍRÓDOTT 2000-BEN MAGYAR

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15.

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15. SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15. I. A HAZAI ILL. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK 208 hivatkozás Tanulmányok: T-1. Néhány felelősségi kérdés az erdélyi szász Statutumokban In: Adalékok a felelősség

Részletesebben

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985.

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. o \ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. Szerkesztp: Selmeczi

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Hermann István A VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE IGAZGATÁSA A 18. SZÁZADBAN Történelemtudományok Doktori Iskola Dr. Székely

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

3. Buzás Gergely: Visegrád, királyi palota 1. a kápolna és az északkeleti palota (Lapidarium Hungaricum 2.), Budapest 1990.

3. Buzás Gergely: Visegrád, királyi palota 1. a kápolna és az északkeleti palota (Lapidarium Hungaricum 2.), Budapest 1990. 1. Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota, Valóság 1990/1. 91-101. 2. Szőke Mátyás - Buzás Gergely: A visegrádi Alsóvár a XIII. században, in: Castrum Bene 1989., Gyöngyös 1990. 121-134. 3. Buzás Gergely:

Részletesebben

Kilián István publikációi (1959 2013)

Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Összeállíto a Medgyesy S. Norbert Protea Egyesület r e c i t i Budapest 2013 Kiadványunk a Creative Commons Nevezd meg! Ne add

Részletesebben

2014. szeptember 14. Papp Szilárd (Veszprém 1970. V. 28.) művészettörténész-régész

2014. szeptember 14. Papp Szilárd (Veszprém 1970. V. 28.) művészettörténész-régész 2014. szeptember 14. Papp Szilárd (Veszprém 1970. V. 28.) művészettörténész-régész 1989-1994 ELTE BTK művészettörténet szak 1990-1995 ELTE BTK régészet szak, középkor szakirány 1994-2000 Magyar Nemzeti

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

i. Bevezető rész a. bibliográfiák

i. Bevezető rész a. bibliográfiák i. Bevezető rész a. bibliográfiák a. a. személyi bibliográfiák Aggházy Mária > 421. Bakó Ferenc > 425. Bálint Sándor > 443. Balogh István > 453. Biró József > 469. Bogyay Tamás > 493., 499. Borsos Béla

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár. Adjunktus, tanszékvezető (Jogtudományi és Európai Tanulmányok Tanszék)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár. Adjunktus, tanszékvezető (Jogtudományi és Európai Tanulmányok Tanszék) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Lupescu Radu Születés: 1972. augusztus 4. Kolozsvár, Románia Állandó lakhely: 400079 Kolozsvár, I. C. Bratianu u. 8/5, Románia Telefon: 00 40 748 391416 E-mail:

Részletesebben

1 Dr. Csoma Zsigmond tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

1 Dr. Csoma Zsigmond tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke 1 Dr. Csoma Zsigmond tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 DSc. CSOMA ZSIGMOND MTA Doktora 2 Tudományos tevékenysége (1976-) 1976.- Kertészeti növénytermesztés a

Részletesebben

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15

PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 Főcím Szerző/közreműködő Kiadó/Forrásdok Év ISBN/ISSN "...A halál árnyékának völgyében járok" : A középkori templom körüli temetők kutatása. A Magyar Nemzeti

Részletesebben

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 2. Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Részletesebben

1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából. 1000 Jahre heiliger Emmerich

1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából. 1000 Jahre heiliger Emmerich Székesfehérvár 1007 2007 Szent Imre 1000 éve Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából 1000 Jahre heiliger Emmerich Beiträge zu Ehren des heiligen Emmerich anläßlich

Részletesebben

Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája

Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája 1954 A pátyi pincehegy. Néprajzi Értesítő, 113-126. 1956 A sárközi társadalom és műveltség kialakulása. Sárköz. A Babits Mihály Irodalmi Társaság folyóirata 20-24. Szekszárd

Részletesebben