Elıterjesztés. a Kormány részére. a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendeletrıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés. a Kormány részére. a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendeletrıl"

Átírás

1 FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER Elıterjesztés a Kormány részére a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendeletrıl Budapest, július

2 2 E G Y E Z T E T É S I L A P A) Állami szervek Vélemény-nyilvánítási határidı: 5 munkanap EüM IRM HM KHEM KvVM KüM NFHM OKM ÖM PM SZMM Nemzeti Fejlesztési Ügynökség MeH Jogi és Koordinációs Államtitkárság MeH Az Új Rend és Szabadság Programért Felelıs Kormánybiztos Gazdasági Versenyhivatal Elektronikus Kormányzati Központ Legfıbb Ügyészség név: egyetért nem ért egyet észrevételt tett határiidıben nem adott véleményt

3 3 B) Társadalmi és érdekképviseleti szervek Véleméy-nyilvánítási határidı: 8 munkanap Fauna Alapítvány Fauna Egyesület Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Négy Mancs Alapítvány Rex Kutyaotthon Alapítvány WWF Magyarország C) Egyeztetı értekezlet idıpontja: augusztus óra résztvevık:

4 4 Vezetıi összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló Az elıterjesztés tárgya a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet tervezete. A hazai állatvédelmi jogszabályok többsége a haszonállatok jólétét szolgálja vagy általános jellegő. Manapság azonban a legtöbben a kedvtelésbıl tartott állatokkal kerülnek közvetlen, napi kapcsolatba, amely tartási formára eddig nem vonatkoztak speciális rendelkezések, annak ellenére, hogy Magyarországon a házi kedvencet tartó háztartások aránya a legmagasabbak közé tartozik a világon. Háziállatainkon kívül a kedvtelésbıl tartott állatok jelentıs része trópusi országokból, hosszú úton érkezik hazánkba. Bár a hobbiállat-kereskedésekben az állatok többsége viszonylag rövid idıt tölt, az állatok jólétére gyakorolt hatásuk mégis meghatározó. Az állatkereskedelem során a legtöbb állatvédelmi probléma a szokatlan tartási körülményekbıl, az eltérı takarmányozásból, a ragályos betegségek terjedésébıl, a véletlen sérülésekbıl, valamint a szállítás és más fajokkal történı együtt tartásuk okozta stresszbıl származnak, amelyek abnormális viselkedéshez, megbetegedésekhez, szaporodási zavarokhoz, illetve idı elıtti elhulláshoz vezethetnek. Ezért van szükség olyan szabályokra, melyek biztosítják a hobbiállatok számára a megfelelı körülményeket, aminek köszönhetıen egészségesek és jó kondíciójúak maradnak. Ez a kereskedıknek és a leendı tulajdonosoknak is alapvetı érdeke. Ezen túl a hazai élıvilág sokszínőségének megırzése érdekében néhány állatcsoport hazai kereskedelmének természetvédelmi célú korlátozása, illetve tiltása szükséges, mivel a globalizáció és a klímaváltozás következtében agresszív módon terjedni képes, faunaidegen állatfajok nagy veszélyt jelenthetnek a Kárpát-medence ökológiai egyensúlyára. Kiváló alkalmazkodóképességük révén könnyen kiszoríthatják élıhelyükrıl a hazai fauna értékes fajait. Ezen kívül a fıemlısök rendkívül összetett fizikai és mentális igényeik miatt mind állatvédelmi, mind etikai szempontból alkalmatlanok a kereskedelemi célú forgalmazásra és a házi körülmények között történı tartásra. A hatályos hazai jogszabályok nem tartalmaznak speciális rendelkezéseket sem a kereskedelemben forgalmazott állatok védelmére, sem a kedvtelésbıl tartott állatok tartási körülményeire. Ezért az általános állatvédelmi elıírások és a vadon élı állatokat védı nemzetközi egyezmények érvényesítésén túl szükség van a kedvtelésbıl tartott állatok tartásának és forgalmazásának külön szabályozására is. A civil állatvédelmi szervezetek rendszeres, figyelemfelhívó akciói mellett az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló évi XXVIII. törvény felhatalmazása is e joghézag betöltését szorgalmazza. II. A kormányprogramhoz való viszony A kérdéskör nem áll közvetlen kapcsolatban a kormányprogrammal.

5 5 III. Elızmények E tervezet alapjainak kidolgozása még 2005-ben kezdıdött. A terület szabályozásának igényét több, egymással összefüggı tényezı indokolta. A hobbiállat-kereskedelem nagysága évrıl-évre nı, világszinten és hazánkban egyaránt. A legvisszafogottabb szakértıi becslések szerint is évi többmilliárd eurós forgalmat bonyolít le az ágazat globálisan. A hazai hobbiállat-kereskedık több millió állatot forgalmaznak évente, ennek ellenére tevékenységükre a hatályos állatvédelmi és állatjóléti jogszabályokban megfogalmazott általános követelményeken kívül speciális elıírások nem vonatkoznak. Ezért vált egyre sürgetıbbé, hogy megteremıdjön a jogi alapja a széleskörő hobbiállatforgalmazás célzott, szakszerő szabályozásának és ellenırzésének kedvenceink jólétének és egészségének biztosítása érdekében. A kedvtelésbıl tartott állatok forgalmazásának és tartásának jogi szabályozása azért is rendkívül idıszerő, mivel az évszázadok során fokozódó emberi tevékenység kritikus helyzetet teremtett a vadon élı állatok számára, közvetlenül természetes élıhelyük területének rohamos csökkentésével, közvetetten a klímaváltozás következményeként magyarázható, életkörülményeiket nagymértékben befolyásoló negatív folyamatokkal. Ezen világszerte felismert okok mellett a legnagyobb gondot egy, a köztudatban kevésbé tetten érhetı probléma, a vadállatok befogása és nemzetközi kereskedelme jelenti. A veszélyeztetett vadon élı állat- és növényfajok érdekében 1973-ban, Washingtonban nemzetközi egyezmény született (CITES), mely a nemzetközi állat- és növénykereskedelmet hivatott ellenırizni. Az egyezmény, melyhez Magyarország 1985-ben csatlakozott, nagymértékben hozzájárult az illegális állatkereskedelem visszaszorításához. Ennek ellenére a szakemberek napjainkban is mintegy tízszer nagyobbra becsülik az illegális állatkereskedelem forgalmát az engedélyezettnél. A jelen tervezet még hatékonyabbá teszi az egzotikus országokból hazánkba érkezı állatok életkörülményeinek és forgalmazásának ellenırzését, így védve a forgalmazott egyedeken túl a természetes élıhelyükön még vadon élı populációkat is. A tervezet kidolgozása során a rendszeres munkacsoporti üléseken részt vettek a kisállatkereskedık képviselıi, elismert állattenyésztık, kinológiával foglalkozó szakemberek, állategészségügyi- és környezetvédelmi szakemberek, oktatáspolitikával foglalkozó tisztviselık, az érdekelt minisztériumok munkatársai és civil állatvédı szervezetek képviselıi. Mindannyian egyetértettek abban a kérdésben, hogy a fent említett problémák hatékonyabb kezelése mellett, a tervezet a minimális tartási feltételek elıírásával nagymértékben hozzájárulna a több millió háziállat jólétének emeléséhez. IV. Várható szakmai, gazdasági és társadalmi hatások A jelenlegi joghézagot kitöltı rendelet életbe lépésétıl a hazai állatvédelem határozott erısödése várható, mivel az új jogszabály jelentısen növeli azon állattartási tevékenységek körét, ahol az állatvédelmi elıírások hatékonyabban érvényesíthetıek és ellenırizhetıek. A szakhatóság számára a

6 6 jogszabályban meghatározott feladatok és ellenırzések eredményes elvégzéséhez megfelelı személyi és anyagi forrás biztosítása szükséges. A jelenleg hatályos állatvédelmi és állategészségügyi jogszabályokat betartó hobbiállatkereskedésekre a rendelet újabb anyagi terhet nem ró. Ez az érintett vállalkozások többségét jelenti, hiszen az eladásra kínált állataik jólétének biztosítása és egészségének megırzése eddig is elemi üzleti érdekük volt. A rendeletben a kellı gyakorlattal nem rendelkezı állatkereskedık számára elıírt képzési kötelezettség várhatóan garantálni fogja azt a minimális szakismeretet, ami kedvenceink forgalmazásával foglalkozó szakemberektıl joggal elvárható. A szabályozás társadalmi fogadtatása elıreláthatóan pozitív lesz, hiszen nagyon magas a társadalmon belül a hobbiállatot tartó családok aránya, akik várhatóan egyetértenek a rendelkezés célkitőzéseivel, az állatvédık erıs támogatásáról nem is beszélve. A jogszabály hatályba léptetése a hazai felelıs állattartás elterjedését is nagymértékben felgyorsíthatja. V. Kapcsolódások VI. Fennmaradt vitás kérdések VII. Javaslat a sajtó tájékoztatására Az elıterjesztés kommunikációja igen nem Javasolt-e a kommunikáció Kormányülést követı szóvivıi tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése Részletezve: További lakossági tájékoztatás: Részletezve (célcsoport bontásban): VIII. Megjegyzések A tervezett szabályozás a mőszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetésérıl szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet, illetve a

7 7 kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatos egyes értesítési és bejelentési eljárások végrehajtásáról szóló 44/2004. (III. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A rendelet elıírásait nem érinti a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, decemberi 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, tekintettel arra, hogy az irányelv preambulumának (40) bekezdésében, valamint 4. cikkének 8. pontjában szereplı közérdeken alapuló kényszerítı indok fogalma szerint az állatok jóléte és az állategészségügy az Európai Bíróság joggyakorlatában kényszerítı indoknak minısül.

8 8 Határozati javaslat A Kormány megtárgyalta és elfogadja a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendeletrıl készült elıterjesztést, és elrendeli az elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezetnek a Kormány rendeleteként a Magyar Közlönyben történı kihirdetését.

9 9 Melléklet A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról A Kormány az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 49. -a (3) bekezdésének f) pontjában, valamint a kereskedelemrıl szóló évi CLXIV. törvény 12. -ának a), b), valamint i) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: Általános rendelkezések 1. E rendelet hatálya kiterjed a kedvtelésbıl tartott állatok tartására és forgalmazására, valamint ezen állatokkal történı kereskedelemre függetlenül attól, hogy ezt a tevékenységet milyen jogi és szervezeti formában végzik. E rendelet alkalmazásában: 2. a) Állatforgalmazás: minden olyan tevékenység, amely a kedvtelésbıl tartott állat tulajdonjogának átruházására irányul, ide értve az állatkereskedelmet is. b) Állatkereskedelem: a kedvtelésbıl tartott állat anyagi térítés vagy haszon céljából történı, üzletszerő felvásárlása, értékesítése, cseréje és kereskedelmi célú bemutatása. c) Állatkereskedés: kedvtelésbıl tartott állat kereskedelmének céljára szolgáló tartós használatra készült, a talajjal egybeépített vagy ahhoz rögzített építmény, ide értve a hozzá tartozó raktározást, tárolást vagy értékesítést szolgáló helyet. d) Állatkereskedı: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, aki (amely) anyagi térítés vagy haszon céljából, üzletszerően kedvtelésbıl tartott állatok felvásárlásával, értékesítésével, cseréjével vagy kereskedelmi célú bemutatásával foglalkozik. e) Állattartás: a kedvtelésbıl tartott állat ellátása, gondozása és felügyelete. f) Kedvtelésbıl tartott állat: rendszertani besorolástól függetlenül minden olyan állat, amelyet nem tudományos kutatás, állati eredető termék elıállítása, igavonás, teherhordás, természetvédelem, géntartalék-védelem és kutya és macska kivételével közcélú bemutatás céljából tartanak,

10 10 tenyésztenek, forgalmaznak. Kedvtelésbıl tartott állatnak minısül az az állat is, amelyet más állat táplálása céljából tartanak és szaporítanak. Kedvtelésbıl tartott állatnak minısül a nem gazdasági céllal tartott haszonállat, továbbá a vadászatra használt és a kóbor állat is. g) Tenyésztı: olyan természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, akinek tenyésztési célra kedvtelésbıl tartott állat van a tulajdonában. h) Veszélyes állat: a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló rendeletben felsorolt fajok egyedei. 3. Kedvtelési célra nem tartható és nem forgalmazható olyan állat, amelynek tartása az adott faj fennmaradását, állat vagy ember egészségét, illetve a környezetet súlyosan veszélyeztetheti. Állatkereskedés 4. (1) Kedvtelésbıl tartott állat csak az üzletek mőködésének rendjérıl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet] meghatározott üzletben, továbbá állatkiállításokon és -árveréseken, valamint tenyésztı által közvetlenül forgalmazható. Mezıgazdasági haszonállatnak is minısülı fajok egyedei jogszabály eltérı rendelkezése hiányában forgalmazhatók állatvásárokon és piacokon is. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével állatok közterületen történı forgalmazása, valamint házaló kereskedelme, továbbá mozgó vagy alkalmi árusítása tilos. (3) Fıemlıs nem forgalmazható, valamint állatkerteken kívül nem tartható. (4) Fogvatartást nem tőrı, illetve az ország növény-, illetve állatvilágára ökológiai okokból veszélyes faj egyede nem forgalmazható, nem ajánlható fel eladásra és nem tartható olyan helyen, ahol állatokkal kereskedelem zajlik. A fogvatartást nem tőrı, illetve az ökológiailag veszélyes faj egyedének minısül az 1. számú mellékletben meghatározott faj egyede. 5. (1) Állatkereskedésnek mőködési engedély csak akkor adható ki, ha a) a kereskedı vagy alkalmazottja gazdasági társaság esetén a társaság tagja (felelıs személy) rendelkezik az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott hobbiállat-tenyésztı és -forgalmazó szakirányú képesítéssel, vagy ezt elismerı egyéb végzettséggel, vagy legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, b) a kereskedı az állomány ellátására állatorvossal szerzıdést kötött, valamint c) rendelkezik jóváhagyott mőködési szabályzattal.

11 11 (2) A mőködési engedély iránti kérelemben a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatározottakon kívül meg kell jelölni: a) az értékesíteni kívánt állatcsoportok megnevezését, b) a kereskedésben egyidejőleg tartani kívánt állatok számát állatcsoportonkénti bontásban. (3) A mőködési engedély iránti kérelemhez csatolni kell: a) az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt felelıs személynek a felelısség vállalására vonatkozó, nevét, lakcímét és végzettségét tartalmazó nyilatkozatát, valamint a szakirányú végzettségét, illetve állatkereskedıi gyakorlatot igazoló okiratok másolatát, b) az ellátó állatorvossal kötött szerzıdés egy hiteles példányát, c) a kereskedésnek a mőködési szabályzatát, amely tartalmazza az állatok etetésére, gondozására, egészségügyi ellenırzésére, az elkülönítésre, a trágya, a hulladék elhelyezésére, a tetemek tárolására, a takarításra, a fertıtlenítésre, a közegészségügyi és állategészségügyi, állatvédelmi elıírások betartására és a vásárlók tájékoztatására vonatkozó szabályozást. 6. (1) Az állatkereskedés mőködésének engedélyezésében minden esetben közremőködı szakhatóság a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervének (a továbbiakban: MgSzH területi szerve) illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvosa. (2) Az MgSzH területi szervének illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvosa hagyja jóvá a kereskedés mőködési szabályzatát. (3) Az MgSzH területi szerve a kereskedıtıl az 5. (2) és (3) bekezdésében meghatározott körben további adatokat kérhet be. (4) Ha az engedélyezési eljárás során helyszíni szemlét kell tartani a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. -a (1) bekezdésének fa) alpontja alapján a jegyzı értesíti az MgSzH területi szervének illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvosát. Ebben az esetben 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. -ának (4) bekezdése alapján az illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvos szakhatóságként jár el. (5) Az MgSzH területi szervének illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvosa megtagadhatja a hozzájárulást a 4. (3) és (4) bekezdésében meghatározott okok mellett olyan állatcsoport tartására, amely esetében a kereskedı nem tudja biztosítani a tartási körülményeket, az adott fajok jólétét. 7. (1) A 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 21. -ának (1) bekezdése alapján az MgSzH területi szervének illetékes kerületvezetı hatósági fıállatorvosa szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ellenırzi az állatkereskedés engedély szerinti mőködését és az állatkereskedésre vonatkozó

12 12 állategészségügyi és állatvédelmi jogszabályok betartását, illetve jogosult hatósági jogkörét gyakorolni, továbbá a jegyzınél kezdeményezni a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 21. -ának (2)-(4) bekezdésben foglalt intézkedések megtételét. A kedvtelésbıl tartott állatok forgalmazására vonatkozó alapvetı szabályok 8. (1) Forgalmazni kizárólag egészséges állatot szabad. Forgalmazható továbbá az ellátó állatorvos által felvett helyszíni jegyzıkönyvben forgalmazhatónak nyilvánított állat is. A kereskedı köteles tájékoztatni a vevıt a helyszíni jegyzıkönyvben foglalt állatorvosi leletrıl és véleményrıl. (2) A forgalmazni kívánt állat nem állhat állategészségügyi korlátozó intézkedés hatálya alatt. (3) Amennyiben a kedvtelésbıl tartott faj tartását, tenyésztését, jelölését és nyilvántartását külön elıírások szabályozzák, csak az abban foglaltaknak megfelelıen tartott, tenyésztett és nyilvántartott, valamint egyedileg tartósan megjelölt állat hozható forgalomba. (4) A kereskedı szavatolja az általa közölt adatok hitelességét. 9. Nem forgalmazható az az állat, amely saját szülıjének gondoskodása nélkül nem képes önálló életre, illetve még nem szokott hozzá a faj(ta) jellegének megfelelı táplálék fogyasztásához, kivéve más állat táplálása céljából tartott takarmányállatok fejletlen egyedei. 10. (1) A Washingtonban, március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élı állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmérıl szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet], valamint a vadon élı állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása révén biztosított védelmérıl szóló, december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelete (a továbbiakban: 338/97/EK rendelet) hatálya alá tartozó faj egyedének forgalmazásakor származási igazolást, tenyésztıi bizonylatot, a korábban nyilvántartásba vett példányok esetében a 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. -ának (4) bekezdésében meghatározott Igazgatási Hatóság által kiállított eredet igazolást, illetve a 338/97/EK rendelet 10. cikkében meghatározott esetekben a vonatkozó cikk szerinti bizonylatot át kell adni a vevı részére. (2) Amennyiben jogszabály a kedvtelésbıl tartott állatfaj esetében kötelezı immunizálást rendel el, akkor ennek a fajnak az egyede csak akkor értékesíthetı vagy hozható más módon forgalomba, ha az állat rendelkezik az életkorának megfelelı igazolt kötelezı immunizálással.

13 (1) A forgalmazásra szánt állat fajának magyar és tudományos megnevezését, a fajta megjelölését, ha ismert az egyed nemét és korát, valamint az eladási árat az állatkereskedésben vagy állatkiállításon, -árverésen történı forgalmazásakor jól látható helyen ki kell függeszteni. (2) Az állat forgalmazásakor írásban az új tulajdonos rendelkezésére kell bocsátani az (1) bekezdésben meghatározottakat, a kötelezı immunizálásra vonatkozó adatokat és dokumentumokat, egyedi tartós megjelöléssel rendelkezı állat esetében az állat azonosítására vonatkozó adatokat és dokumentumokat, valamint az állatfaj a gerinctelen állatok és halak esetében a rendszertani család tartásának minimális feltételeit. (3) Az állatfaj a gerinctelen állatok és halak esetében a rendszertani család tartásának minimális feltételeit tartalmazó írásos ismertetınek tartalmaznia kell mindazokat az ismereteket, amelyek az állat egészségének és jóllétének biztosításához szükségesek. Az írásos ismertetı minimális tartalmi követelményeit a 2. számú melléklet foglalja össze. 12. (1) Veszélyes állat csak azon személy részére értékesíthetı vagy adható át, aki bemutatja az állat tartására vonatkozó, nevére szóló engedélyt. (2) A veszélyes állat értékesítıje vagy forgalmazója az engedély másolatát köteles az eladást követı 5 évig megırizni, illetve annak másolatát a kiállító hatóság részére 30 napon belül megküldeni. 13. (1) Az állatkereskedésben tartott állatok tartási körülményeire és a velük való bánásmódra a ban meghatározottakat kell megfelelıen alkalmazni. (2) Az állatkereskedésben az állatokat szökésbiztos módon úgy kell elhelyezni, hogy nyugalmuk és zavartalan pihenésük az üzlet eladóterében is biztosított legyen. A kedvtelésbıl tartott állatok tartására vonatkozó általános rendelkezések 14. (1) A kedvtelésbıl tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetıvé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környezı lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és indokolatlanul ne zavarja. (2) Az állatok elhelyezése nem veszélyeztetheti más állatok és az ember biztonságát.

14 (1) A kedvtelésbıl tartott állatot és az állat tartási helyét az állat tulajdonosának vagy a tulajdonos által megbízott személynek, illetve a kereskedınek vagy alkalmazottjának naponta legalább egy alkalommal ellenırizni kell. (2) A kedvtelésbıl tartott állat tartási helye olyan mérető legyen, hogy az állat fajára jellemzı mozgási igényét ki tudja elégíteni. Lófélék és kutya esetében a mozgási igény az állat mozgatása útján is kielégíthetı, azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási módra, amely lehetıvé teszi az állat kedve szerinti mozgását. (3) Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok megfeleljenek az állatok szükségleteinek. (4) Állandó fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban állatot tartani nem szabad. (5) Az állatok számára a táplálékot az adott fajnak megfelelı minıségben, mennyiségben és lehetıség szerint az adott faj táplálkozási szokásaihoz leginkább alkalmazkodó idıközönként kell biztosítani úgy, hogy az állatok közepes kondícióban legyenek. (6) A csoportosan tartott állatok esetében hacsak az adott fajra vonatkozó tudományosan elfogadott ismeretekbıl más nem következik a tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy mindegyik egyed egy idıben hozzáférjen az etetı-, itató-, illetve a pihenıhelyhez. (7) A talajszinten élı állatok hálós aljzaton nem tarthatók. Ez alól kivételt jelent, ha füves területen, illetve közvetlenül a földön helyezik el a ketrecet. A kedvtelésbıl tartott állatokkal való bánásmód általános szabályai 16. (1) A kedvtelésbıl tartott állatokkal kíméletesen kell bánni, azoknak szükségtelenül fájdalmat, szenvedést, illetve félelmet okozni nem szabad. (2) A kedvtelésbıl tartott állat tartója köteles az állat életfeltételeinek kialakítása és a tartása során az Ávt-ben meghatározottakon túl a) az adott faj viselkedési és szociális igényeit is figyelembe venni, b) az állatot a jóléte érdekében szakszerően gondozni, c) az állatot a fajának (fajtájának), korának, fiziológiai állapotának és tartási céljának (használatának) megfelelıen olyan takarmánnyal ellátni, amely annak jólétét szolgálja.

15 15 (3) Reklám, bemutatás, illetve a figyelem felkeltése céljából tartott állat az állatkert és állatotthon létesítésének, mőködésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló külön rendeletben meghatározott tartási feltételek mellett tartható. (4) Az egymásra veszélyt jelentı állatokat egymástól el kell különíteni. (5) Különbözı fajhoz tartozó állatok csak akkor tarthatók együtt, ha az állatok egymás testi épségét nem veszélyeztetik, az együtt tartás idegi megterhelést egyik fajhoz tartozó egyed számára sem okoz, továbbá, ha az egyes fajok egymástól elkülöníthetık, valamint ha minden egyed rendelkezik olyan tartózkodási hellyel, ahol zavarás nélkül nyugalomban táplálkozhat és pihenhet. Agresszív viselkedéső állatokat tilos más állatokkal együtt tartani. (6) Azokat az állatokat, amelyeken olyan küllemi, illetve viselkedésbeli hibák fordulnak elı, melyek szenvedést okoznának az utódaiknak, vagy káros egészségügyi hatással lennének rájuk nézve, nem szabad tenyésztésbe venni. Átmeneti és záró rendelkezések 17. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı tizenötödik napon lép hatályba. (2) A 4. (3) bekezdésében meghatározott korlátozás nem vonatkozik e rendelet hatálybalépésekor már tartott fıemlısökre. Ezen állat tartásának tényét, az állattartó és a tartási hely adatait az állattartó köteles bejelenteni az MgSzH területi szervének e rendelet hatályba lépését követı három hónapon belül. (3) A hatályba lépés napján már mőködı állatkereskedés június 30-ig köteles az e rendelet szerinti mőködési engedély iránti kérelmét benyújtani, üzletében, állattartó helyén a rendeletnek megfelelı módosításokat elvégezni, ellenkezı esetben mőködési engedélye visszavonásra kerül. (4) A kereskedı mőködéshez szükséges képzettség, vagy szakmai gyakorlat hiánya esetén a képzettség szakiskolában történı megszerzését igazoló okmányokat legkésıbb június 30-ig köteles a jegyzınek eljuttatni. 18. A rendelet tervezetének a mőszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv cikkében elıírt egyeztetése megtörtént.

16 16 1. számú melléklet a /2008. ( ) Korm. rendelethez Fogvatartást nem tőrı, illetve ökológiailag veszélyes fajok 1. Aligátorteknıs (Macroclemmys temminckii), 2. Argentín teknıs (Geochelone chilensis), 3. Barna teknıs (Manouria emys), 4. Boulunger-bozótteknıs (Homopus boulengeri), 5. Cafrangos teknıs v. matamata (Chelus fimbriatus), 6. Csipkés zsanérteknıs (Kinixys erosa), 7. Ékszerteknısök (Trachemys spp, Chrysemys picta) összes faja, 8. Fokföldi bozótteknıs (Homopus areolatus), 9. Főrészes bozótteknıs (Homopus signatus), 10. Halcsontfarkú réce (Oxyura jamaicensis), 11. Hátsó-indiai teknıs (Manouria impressa), 12. Indiai csillagteknıs (Geochelone elegans), 13. Keselyőteknıs (Chelidra serpentina), 14. Kígyófejő halak (Channa spp.) összes faja 15. Kirgíz teknıs (Testudo horsfieldii), 16. Közönséges zsanérteknıs (Kinixys belliana), 17. Mosómedve (Procyon lotor), 18. Natali zsanérteknıs (Kinixys natalensis), 19. Nyestkutya (Nyctereutes procyonoides). 20. Ökörbéka (Rana catesbeiana), 21. Prérikutyák (Cynomys spp.) összes faja, 22. Púpos sátorteknıs (Psammobates tentorius), 23. Púpos zsanérteknıs (Kinixys homeana), 24. Rojtos sátorteknıs (Psammobates oculiferus), 25. Sárgalábú teknıs vagy táblás erdeiteknıs (Geochelone denticulata), 26. Sarkantyús bozótteknıs (Homopus femoralis), 27. Szürke mókus (Sciurus carolinensis), 28. Tarajosteknısök (Graptemys spp.) összes faja, 29. Vörös pirája (Serrasalmus nattereri),

17 17 2. számú melléklet a /2008. ( ) Korm. rendelethez A 11. szerinti írásos ismertetı tartalmi elemei Az írásos ismertetınek legalább a következıket kell tartalmaznia: 1. az állat faja és tudományos neve, 2. az állat neme, amennyiben ez külsı jegyek vagy egy egyszerő vizsgálat alapján megállapítható, 3. a faj származási országa és természetes elıfordulási helyei, 4. a fajra jellemzı kifejlett kori méret, 5. a fajra jellemzı elérhetı életkor, 6. a fajra természetes körülmények között jellemzı aktivitás és szociális szervezıdés, 7. hogyan lehet az állat táplálkozási igényeit kielégíteni, 8. hogyan lehet az állat hely, klíma, fény és egyéb igényeit kielégíteni, 9. hogyan lehet az állat viselkedési szokásaihoz kapcsolódó, illetve szociális igényeit kielégíteni, 10. hogyan lehet az állat elhelyezését szökésbiztosan megoldani, 11. bármely betegség, amire az adott faj különösen fogékony, és hogyan lehet ellene védekezni

18 18 Elıterjesztı rész Az elıterjesztés tárgya a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet tervezete. A hazai állatvédelmi jogszabályok többsége a haszonállatok jólétét szolgálja vagy általános jellegő. Manapság azonban a legtöbben a kedvtelésbıl tartott állatokkal kerülnek közvetlen, napi kapcsolatba, amely tartási formára eddig nem vonatkoztak speciális rendelkezések. A kedvencként tartott háziállatokon kívül a kedvtelésbıl tartott állatok jelentıs része trópusi országokból, hosszú úton érkezik hazánkba. Bár a hobbiállat-kereskedésekben az állatok többsége viszonylag rövid idıt tölt, az állatok jólétére gyakorolt mégis meghatározó. Ha a kereskedelem során az állatoknak megfelelı körülményeket biztosítunk, akkor egészségesek, jó kondíciójúak maradnak, ami mind a kereskedıknek, mind a leendı tulajdonosoknak alapvetı érdeke. Ezen túl szükség van néhány állatcsoport hazai kereskedelmének természetvédelmi célú korlátozására, illetve tiltására, mivel egyes agresszív módon terjedni képes, faunaidegen állatfajok könnyen kiszoríthatják élıhelyükrıl az értékes hazai fajokat, illetve a fıemlısök mind állatvédelmi, mind etikai szempontból alkalmatlanok a kereskedelemi célú forgalmazásra és a házi körülmények között történı tartásra. A hatályos hazai jogszabályok nem tartalmaznak speciális rendelkezéseket sem a kereskedelemben forgalmazott állatok védelmére, sem a kedvtelésbıl tartott állatok tartási körülményeire. Ezért az általános állatvédelmi elıírások és a vadon élı állatokat védı nemzetközi egyezmények érvényesítésén túl szükség van a kedvtelésbıl tartott állatok tartásának és forgalmazásának külön szabályozására is. A civil állatvédelmi szervezetek rendszeres, figyelemfelhívó akciói mellett az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló évi XXVIII. törvény felhatalmazása is e joghézag betöltését szorgalmazza. Kérem a Kormányt, hogy fogadja el a mellékelt határozati javaslatot. Budapest, július Gráf József földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölése után lehet

kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölése után lehet Alapfogalmak kedvtelésből tartott állat: a rendszertani besorolásától függetlenül minden olyan állat, amelyet nem kizárólag tudományos kutatás, állati eredetű termék előállítása, igavonás, teherhordás,

Részletesebben

A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról A Kormány az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról A Kormány az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének f)

Részletesebben

A KORMÁNY 41/2010. (II. 26.) KORM. RENDELETE A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS FORGALMAZÁSÁRÓL

A KORMÁNY 41/2010. (II. 26.) KORM. RENDELETE A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS FORGALMAZÁSÁRÓL A KORMÁNY 41/2010. (II. 26.) KORM. RENDELETE A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS FORGALMAZÁSÁRÓL A Kormány az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Kormány részére

E l ő t e r j e s z t é s. a Kormány részére FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nem nyilvános! E l ő t e r j e s z t é s a Kormány részére az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a cirkuszi menazséria

Részletesebben

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról A Kormány az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének f)

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - az állatok

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

TERVEZET. (közigazgatási egyeztetés) Budapest, október E G Y E Z T E T É S I L A P. készítette: látta: jóváhagyta: Horváth Szabolcs.

TERVEZET. (közigazgatási egyeztetés) Budapest, október E G Y E Z T E T É S I L A P. készítette: látta: jóváhagyta: Horváth Szabolcs. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: KJKF/1043/2009. TERVEZET a fémhigany és egyes higanyvegyületek és keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 14352 - /2008-SzMM ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező átmeneti szabályokról szóló

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

TERVEZET. /Közigazgatási egyeztetés/

TERVEZET. /Közigazgatási egyeztetés/ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1899/2007. TERVEZET a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról /Közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

- 2 - Sárospatak, 2012. november 21. Készítette: Törökné Hornyák Rita vezetı-tanácsos. Jegyzıi feladatokat ellátó. Dankóné Gál Terézia

- 2 - Sárospatak, 2012. november 21. Készítette: Törökné Hornyák Rita vezetı-tanácsos. Jegyzıi feladatokat ellátó. Dankóné Gál Terézia SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - az állatok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 7. sz. napirendi pontjához

Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 7. sz. napirendi pontjához Előterjesztés Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 4-i ülésének 7. sz. napirendi pontjához Tárgy: Kedvtelésből tartott állatok tartásával összefüggő szabályozás Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére

Előterjesztés. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére Előterjesztés Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére Tárgy: Az állatok tartásáról szóló 7/2007. (VIII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

/2010. ( ) FVM rendelete

/2010. ( ) FVM rendelete A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) FVM rendelete az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint elıállításának engedélyezési, illetve bejelentési szabályairól Az élelmiszerláncról

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

TERVEZET. A Nemzeti Éghajlaváltozási Stratégiáról

TERVEZET. A Nemzeti Éghajlaváltozási Stratégiáról KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1204/2007. TERVEZET A Nemzeti Éghajlaváltozási Stratégiáról Budapest, 2008. január 1 I. Tartalmi összefoglaló VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ ÉS EGYBEN ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

33/2008 (VI. 30.) RENDELETE AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/2008 (VI. 30.) RENDELETE AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 33/2008 (VI. 30.) RENDELETE AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJÉRİL A 45/2008. (VIII. 28.), AZ 52/2008. (IX. 30.), A 24/2009. (VI. 25.) A 42/2009.

Részletesebben

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Budapest, január

Budapest, január GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/1325/1/2008. A gazdasági és közlekedési miniszter /2008. ( ) GKM rendelete a közlekedési és az ipari területeken végzett igazságügyi szakértői tevékenység

Részletesebben

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2012.09.05-2012.09.05 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.

Részletesebben

Elıterjesztés-tervezet

Elıterjesztés-tervezet Elıterjesztés-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 232 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Szeghalom Város Önkormányzat Képviselıtestületének /2010. (../..) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérıl és a közterületen való szeszesitalfogyasztás korlátozásának szabályairól

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KvVM/KJKF/1895/2007. TERVEZET Magyarországnak a Földmegfigyelési Csoporthoz (Group on Earth Observation, GEO) történı csatlakozásáról szóló 2039/2006. (III.10.)

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében 10.9.2013 A7-0277/84 84 23 a preambulumbekezdés (új) (23a) A I. mellékletében a hagyományos energiaforrásokból származó kıolaj és földgáz vonatkozásában elıírt termelési küszöbértékek nem veszik figyelembe

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1029/2009. TERVEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

A felelős személyre vonatkozó képesítési előírások

A felelős személyre vonatkozó képesítési előírások 1. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez A felelős személyre vonatkozó képesítési előírások Felelős személy lehet, aki az alábbi egyetemi vagy főiskolai végzettségek valamelyikével és

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER E L İ T E R J E S Z T É S az Országos Érdekegyeztetı Tanács részére a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetıségének meghosszabbításáról Budapest, 2009. október 2 Ö S S

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról POLGÁRMESTERI / KÖRJEGYZİSÉGI HIVATAL MEZİBERÉNY Kossuth tér 1. 5650 B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedı és kereskedelmi tevékenység adatai 1.

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete 6/1992. (XI. 16. ) számú R E N D E L E T E Az építészeti és természeti értékek helyi védelmérıl. (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe foglalva:

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl Az Országgyőlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról A Kormány az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének f)

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 26-i ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 248. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl szóló

Részletesebben

19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.03.30-2012.03.30 Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló 1991. évi XI.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/1- /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Solti Gábor vezérigazgató Készítette: Dr. Vas Virág Ellenırizte: Mitró Magdolna belsı ellenır Nyirati Ágnes követeléskezelési igazgató Készült: 2010. október 28. Hatályos: 2010.

Részletesebben

TERVEZET! MUNKAANYAG. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. /KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS/ Budapest, 2009.

TERVEZET! MUNKAANYAG. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. /KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS/ Budapest, 2009. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. TERVEZET! MUNKAANYAG az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2012.(VII.12.) önkormányzati rendelete Bér Község címerérıl és

Részletesebben

/2009. ( ) FVM rendelete. a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezı elıírásairól

/2009. ( ) FVM rendelete. a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezı elıírásairól A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2009. ( ) FVM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezı elıírásairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 február 14 - i testületi ülésére a 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Állattartási rendelet megtárgyalása Elıterjesztı: Feikusné

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet)

Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet) Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet) Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete az Alaptörvény

Részletesebben