A családtámogató szolgálat tartalmának meghatározása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A családtámogató szolgálat tartalmának meghatározása"

Átírás

1 A családtámogató szolgálat tartalmának meghatározása Az esélyegyenlőtlenség a jogegyenlőség egyik legfőbb gátja. Létrehozott konzorciumunk és pályázatunk célja, hogy az esélyegyenlőséget előmozdítsa, ezáltal elősegítse a jogegyenlőséget. Ennek megvalósulása érdekében olyan szolgáltatáshoz kívánjuk pályáztunk megvalósításával hozzájuttatni a fogyatékos családtagot nevelő, gondozó, ápoló családokat, ami növeli mind a család, mind pedig a fogyatékos családtag életminőségét. A társadalmi közös befogadásról szóló közös memorandum (JIM) 1 szerint az esélyegyenlőtlenségek csökkentésében, a kirekesztés enyhítésében kulcsszerepük van a szociális és egészségügyi szolgáltatásoknak. Alapvető feladatok e területen a szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz és ellátásokhoz való hozzájutás esélyegyenlőségének megteremtése, az intézményes ellátások szolgáltató jellegének erősítése, és a lakóterületen, integrált formában történő ellátásszervezés a szociális és egészségügyi ellátások összehangolásával. Javítani kell a fogyatékossággal élők és a megváltozott munkaképességű személyek komplex egészségügyi, foglalkoztatási és szociális rehabilitációjának hatékonyságát; biztosítani kell a fogyatékossággal élők és idős személyek részére a tartós gondozáshoz és ápoláshoz való hozzáférés feltételeit A Nemzeti Cselekvési Terv a Társadalmi Összetartozásért (NCST) és a Társadalmi Befogadás az Új Tagállamokban a Társadalmi Befogadásról Szóló Közös Memorandumok Összegzése 2 egyaránt kiemelik, hogy szükséges a szociális és gondozó szolgáltatások és a személyes segítségnyújtás javítása, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások területén a fogyatékossággal élő személyek esetében a saját lakókörnyezetben történő segítségnyújtás kap prioritást. Az NCST évi megvalósulásáról szóló dokumentumából megtudható, hogy ez utóbbi prioritás megvalósítása a támogató szolgálatok hálózatán keresztül történt. Az Európai Unió a szociális szolgáltatások megszervezése során tehát előnyben részesíti azokat a szolgáltatási formákat, amelyek a kliensek otthonukban történő gondozását, ápolását segíti elő. Ez a törekvés összhangban van a deinstitucianalizációs folyamattal, illetőleg a foglalkoztatás növelését célul tűző ugyancsak EU-s dokumentumokkal. I. A családtámogató szolgálat meghatározása: Az otthonukban élő fogyatékos személyek gondozása, felügyelete az ellátott személyek sajátos speciális szükségleteihez igazodó támogatás nyújtásával abban az időszakban, amikor a hagyományos szolgáltatások nem vehetőek igénybe (pl. kora esti órákban, hétvégeken) a mindennapi életvitel vezetéséhez, fenntartásához, valamint az életviteli környezetében történő mobilitáshoz. Már itt fontos kiemelni, hogy a családtámogató szolgálat nem egy új típusú szolgáltatási forma, hanem a már működő, a fogyatékos személy otthoni személyi segítését végző szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások kisegítő, szubszidiárius tevékenysége, ami nem hátráltathatja az adott szolgáltatások jogszabályban előírt alapfeladatainak ellátását sz. melléklet a 4/25/2003. számú kormány-előterjesztéshez 2 Brüsszel június 22. SEC(2004)848 1

2 II. Szolgáltatás célja: II.1. A fogyatékos emberek és családjuk legyenek képesek a teljesebb életre, a fogyatékosság állapotából eredő hátrányok leküzdésére, terheik csökkentésére. Váljon lehetővé a fogyatékos személy és családja számára a társadalmi életben való minél teljesebb részvétel. Az új, a WHO által 1997-ben közzétett fogyatékos definíciót magyarázva Könczei és Kármán a következőket írják: Az egészségkárosodás korlátozza a személy aktivitását, ez pedig a társadalomban történő részvételét. [ ] a fő kérdés [ ] a részvétel; másrészt [ ] az egyén feletti összefüggés: a környezet. Így válik egyértelművé a társadalom felelőssége és az, hogy gyakran nem is az állapot, hanem a közeg tesz fogyatékossá. 3 A Kézenfogva Alapítvány kutatása alapján azt is tudjuk, hogy a környezet nemcsak a személyt teszi fogyatékossá, hanem átvitt értelemben, a társadalmi részvétet tekintve a fogyatékos családtagot nevelő, gondozó, ápoló családot is. 4 E részcél megvalósítása tehát csak úgy lehetséges, ha elősegítjük a családok és a fogyatékos személyek részvételét a társadalom életében. II.2. A fogyatékos emberek és családjuk részére olyan életminták és hétköznapi életfeltételek elérhetővé tétele, melyek a társadalomban megszokott feltételeknek és életmódoknak a lehető legteljesebb mértékben megfelelnek Mint az számos kutatásból, monográfiából, esetismertetésből közismert, a fogyatékos személyeket nevelő, gondozó, ápoló családok kevés kivételtől eltekintve a társadalom peremén, izoláltan élnek. Ezért ezek a családok sokkal jobban rá vannak utalva a szociális, illetve a gyermekjóléti ellátórendszer szolgáltatásaira. Éppen emiatt szükséges, hogy a szolgáltatások minél több szükségletre reagáljanak úgy, hogy közben a családok részéről nem alakul ki egyfajta szolgáltatásoktól való függőség. Amint azt az előző pontban említettük, a családtámogató szolgáltatás elősegíti a társadalmi részvétet. Konkrétan ez azt jelenti, hogy a családtagok (inkluzíve a fogyatékos családtag is!) munkát tudjon vállalni, munka után szórakozni tudjon menni, ha a család megfárad, legyen módja akár néhány napos rekreációra távolabb otthontól. II.3. Segíteni az életfeltételek és életminőség javítását, hogy a fogyatékos emberek mind teljesebb életet élhessenek Ha az előző két pontban foglaltak megvalósulnak, azaz a fogyatékos ember és családja részvétele a társadalomban, a munka világában stb., ezzel életminőségük javul. Az életminőség multidimenzionális fogalom, amely alapvetően a cselekvőképesség szintje és az ebből fakadó elégedettség befolyásol. A cselekvés eredményeként elégedettséget a másoktól származó pozitív visszajelzések adnak. [ ] A fogyatékos embernek is szüksége van értelmes tevékenység [ ] folytatásának lehetőségére. Ezt integrálva, akár a korábbi hagyományos nagy családba, akár a szélesebben értelmezett társadalomba integrálva tudja elérni. Innen kapja mindenki a pozitív visszajelzéseket is, interperszonális kapcsolatai révén. 5 3 Kálmán Zsófia Könczei György: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Budapest, Osiris, p. 4 V. ö. Bass László (szerk.): Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelő családok életkörülményiről. Budapest, Kézenfogva Alapítvány, Kullmann Lajos: A fogyatékos emberek és rehabilitációjuk. In: Katona Ferenc Siegler János (szerk.): Orvosi rehabilitáció. Budapest, Medicina, p. 2

3 Cél tehát, hogy a családtámogató szolgálaton keresztül a fogyatékos ember minél több pozitív visszajelzést kaphasson, illetve az, hogy családtagjai (vissza)térve a társadalomba szintén feltöltekezhessenek a pozitív visszajelzések adta energiával, ami újítólag hat a család életére. II.4. Segíteni a családban történő együttélés feltételeinek javítását, a családtagok ellátó képességének fokozását Amint az szintén közismert a fogyatékos gyermek születése, illetőleg egyik családtag megrokkanása súlyos traumaként érinti a családokat. A családok többségében megváltoznak a hagyományos szerepek, a családon belüli prioritások eltolódnak. Nemegyszer a fokozott lelki megterhelés a családok felbomlását eredményezi. 6 Emellett megjelenik a szülői kompetencia elvesztése, illetve az inkompetencia érzése a fogyatékos családtag nevelésével, gondozásával, ápolásával kapcsolatban. Ezért cél, hogy a szülői kompetenciákat az ellátó, nevelő, gondozó és ápoló készség fokozása érdekében a családtámogató szolgálat munkatársa is együttműködve és összhangban a családdal dolgozó többi szociális szakemberrel erősítse. II.5. Elősegíteni a fogyatékos személy, illetve családtagjának munkaerő-piaci reintegrációját Ez a részcél összhangban van Európa Tanács évi No.R(95)2. sz. ajánlásával, miszerint alapvető cél a munkaerőpiac zavarmentes működése a lehető legmagasabb foglalkoztatási szint elérése érdekében. Ez konkrétan azt jelenti, hogy támogatni kell többek között azok foglalkoztatását, akik hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon, vagy kiszorultak onnan. Az EU 2010-re azt a célt tűzte ki célul, hogy a tartósan munkanélküliek 25%-a vegyen részt valamilyen aktív munkaerő-piaci intézkedésben. Ismerve a Kézenfogva Alapítvány jelentését, ez a cél nagy mértékben érinti a fogyatékos személyeket, de az őket körülvevő családokat egyaránt. III. A családtámogató szolgálat munkáját rendező szakmai-módszertani elvek A családtámogató szolgáltatás céljainak kifejtése során már implicite és explicite egyaránt utaltunk alapvető szakmai-módszertani elveket. III.1. Normalizáció elve Mint minden korszerű szociális szolgáltatásnak különösen, ha az a fogyatékosokat érinti arra kell törekednie, hogy a szolgáltatást igénybevevők számára olyan életmintát és hétköznapi életfeltételeket tegyünk elérhetővé, amelyek a társadalom megszokott feltételeinek és életmódjának a lehető legnagyobb mértékben megfelelnek. Ismerve a fogyatékos családtagot ápoló-gondozó családok életkörülményeit, egyértelmű, hogy a családtámogató szolgálat révén a normalizációs elv téziseit ki kell terjesztenünk a család nem fogyatékos tagjaira is, azaz lehetővé kell tenni a szolgáltatás igénybevételével a minél teljesebb társadalmi részvételt. III.2. Kiegészítő jelleg elve A családtámogató szolgálati szolgáltatás nem helyettesíteni kívánja a szociális és gyermekjóléti rendszerben meglévő szolgáltatásokat/intézményeket, nem egy új és önálló 6 Bővebben erről: Kálmán Zsófia: Bánatkő. Budapest, Bliss Alapítvány,

4 szolgáltatásként kíván belépni a szolgáltatások rendszerébe, hanem a már meglévő szolgáltatások kapacitásait kívánja bővíteni. III.3. Szükségletközeli ellátás elve A szociális gondoskodásnak ott kell megjelennie és olyan mértékben, ahol és amilyen mértékben maga a szükséglet jelen van. Ezért szükségszerű a családtámogató szolgálati szolgáltatás megszervezése előtt problématérképet, szociális diagnózist készíteni. III.4. Rugalmasság, átláthatóság és kiszámíthatóság elvei A családtámogató szolgálati szolgáltatásnak egyszerre kell stabil kereteket biztosítania a családok számára, valamint rugalmasan alkalmazkodnia a családok, az egyes családtagok esetenként gyorsan változó körülményeihez és a családtámogató szolgálati szolgáltatás során felhalmozódó tapasztalatokhoz a módszertani tevékenység révén. A családtámogató szolgálati szolgáltatás olyan, a társadalom szolidaritásán is alapuló szolgáltatás, amely az érintettek számára átlátható, működése kiszámítható. Azaz a szolgáltatásra lehet számítani, tervezni, a szolgáltatást végző személy, illetve az őt foglalkoztató szervezet pedig biztonságot nyújt mind a fogyatékos személy, mind pedig a család többi tagja számára. III.5. Közös munka elve A közös munka nem csupán a közvetlen munkatársakkal való együttműködésre korlátozódik, hanem mindazokra kiterjed, akik a fogyatékos személy (és családja) sorsának rendezésében aktív szerepet töltenek be. Így természetszerűen a családtámogató szolgálati szolgáltatásnak, illetve szolgálatnak együtt kell tudni működnie a társszolgáltatásokkal. A közös munka a családtámogató szolgáltatás esetében új jelentést is kap: a szolgáltatónak a fogyatékos személlyel és családtagjaival is együtt kell tudni dolgozni. III.6. Hálózati működés elve A hálózatok a földrajzi közelség vagy az infrastruktúra (vagy más dolog) előnyeit kihasználó, egymással együttműködő intézmények, illetve ezekhez kapcsolódó szolgáltatókból állnak. Az ilyen rendszerek képesek lehetnek az együttműködők számára a magas színvonalú szolgáltatások garantálására. A hálózatok kialakítása lehet vertikális vagy horizontális. A vertikális hálózati rendszerben az intézmény köré szerveződnek az egyéb, szakmai munkát kiszolgáló intézmények, szolgáltatások. A horizontális hálózatok esetében az intézmények/szolgáltatások együttműködnek valamilyen jól meghatározott közös cél érdekében. A hálózati működés alatt a társadalom működésének hálózat jellegű felépítését is értjük. A társas életben azokat az embereket, akiknek ezernyi barátja, ismerőse van, több mint az átlagembereknek, összekötőknek vagy centrumoknak nevezzük. A családtámogató szolgáltatást végzőknek ilyen összekötő vagy centrum szerepet kell betölteniük, amihez megfelelő tudás, személyiség és kapcsolati tőke szükséges. III.7. Fenntarthatóság elve A családtámogató szolgálati szolgáltatás csak abban az esetben szervezhető, ha maga szolgáltatás az adott településen hosszú távon fenntartható, a maguk a szolgáltatások a kezdeti, kiépítési szakaszt követően nagyobb fejlesztési támogatások nélkül, pusztán a humánerőforrás finanszírozásával is fennmaradnak. Kerülni kell ugyanis azokat a szolgáltatásokat, szolgáltatási elemeket, amelyeknek rövid távú hatásai vonzóak ugyan, de hosszú távon már nem tarthatóak fenn. A fenntarthatóság elve ebben az értelemben nem csupán szakmai-módszertani elv, hanem egyben szakmai-etikai elv is. 4

5 III.8. Szektorsemlegesség elve Mint minden gyermekjóléti és szociális alapellátást, a kialakuló családtámogató szolgálati szolgáltatást is elláthatják önkormányzati szolgáltatók, civil szervezetek, egyházi szervezetek, szociális vállalkozók. A közös munka elvéből következően az is elképzelhető, hogy például a gyermekjóléti szolgálat koordinálása mellett az effektív családtámogató szolgálati szolgáltatást egy civil szervezet nyújtja. III.9. A teljes körű hozzáférés elve Ami másnak, az átlagnak is elérhető, azt elérhetővé kell tenni mindenki, különösen a legnehezebb sorsú emberek számára is A hiány és lefedetlenség ugyanis alapvetően relatív, egyenlőtlenségi, méltánytalansági probléma. A fentiekből következik, hogy a teljes körű hozzáférés szakmai-módszertani, ellátásszervezési alapelv. Ez a lefedettség, a különböző szolgáltatók által nyújtott, ám egymást nem zavaró, egymást ki nem záró ellátása. IV. A családtámogató szolgálat feladatai: A szakmai-módszertani alapelvekből következően (különösen a közös munka és a hálózati működés elvére tekintettel) a családtámogató szolgáltatást végző szociális szakember feladatainak meghatározása egyúttal a kompetenciahatárok kijelölését is szolgálják. A családtámogató szolgáltatást végző szakember A fentiek értelmében a családtámogató szolgáltatást végző szakemberek feladatai a következőek: IV.1. Felügyelet a fogyatékos ember otthonában A fogyatékos ember otthonában nyújtott szolgáltatás ahogy ez a családtámogató szolgálat meghatározásából következik. Az otthon nyújtott szolgáltatások csökkentik a kiszolgáltatottság érzetét már csak azáltal is, hogy a fogyatékos személy az általa megszokott tárgyi környezetben van, nem kell máshoz alkalmazkodnia pusztán ahhoz, hogy az őt gondozó családtagok helyett valaki más végzi el körülötte a legalapvetőbb segítő tevékenységet. Az otthoni segítségnyújtás során a biztonság fokozható azáltal is, hogy törekedni kell arra, hogy ugyanahhoz a családhoz, fogyatékos személyhez lehetőleg ugyanaz(ok) a segítő szakember(ek) járjanak ki. IV.2. Gondozás, alapápolás Alapvető, hogy a gondozási és ápolási tevékenység nem lehet szakápolási tevékenység. Már ennek deklarálásával jelezzük a családtámogató szolgálat, illetve a szolgáltatást végző munkatárs kompetenciáját. A gondozási-alapápolási teendők ennek ismeretében a következőek: személy körüli teendők; helyzetváltoztatás hosszabb megbízatás esetén a helyváltoztatásban való segítés; egészségügyi állapotának figyelemmel kísérése, a változások rögzítése, szükség esetén egészségügyi szakember szolgáltatásainak segítségül hívása; higiénés feladatok ellátása (fürdetés, mosdatás, tisztába tétel, öltöztetés); gyógyszerelés kizárólag az orvosi előírások alapján egyéb alapápolás 5

6 IV.3. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése kísérés Ez a feladat két részfeladatot tartalmaz. Az egyik a hozzáférés segítése, a másik pedig a kísérés. A kísérést nem a klasszikus gyógypedagógiai értelmében használjuk ehelyütt. 7 A hozzáférés segítése magában foglalja a családtámogató szolgálat szakmai PR tevékenységét, azaz azt, hogy a családtámogatás lehetőségéről, feltételeiről a helyi szokásoknak megfelelően tájékoztatják a település lakosságát. A hozzáférés elősegítésébe be kell vonni a társszakmák képviselőit, különösen az egészségügyi szolgáltatókat (háziorvos, védőnő, szakorvosok stb.). A szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítésének egy másik értelmezése szerint a családtámogató szolgáltatást nyújtó segít más szolgáltatások igénybevételekor. Felkutatja a lehetőségeket, és a jogosultsági feltételek ismeretében segíti a családot, a fogyatékos személyt a szolgáltatás igénybevételekor. Ez a kísérés. Tehát a kísérés ebben az esetben a fizikai kíséréstől kezdve a szolgáltatás igénybevételének sikerességének ellenőrzéséig terjed. IV.4. Izoláltság enyhítése, családi életvitel támogatása A fogyatékos személyt nevelő, gondozó, ápoló családok nagy fokú izolációban élnek a társadalomban, de mégis távol a társadalomtól, az emberi közösségektől. Ennek negatív következményei fokozottan terhelik a fogyatékos személyt. A családtámogató szolgáltatás feladata ebben a tekintetben az izoláció enyhítése, az elzártság oldása. Fontos, hogy a segítő végig szakember kell, hogy maradjon. Tudatnia kell a családdal, hogy mi az az időkeret, amíg a rendelkezésükre áll, s mettől kezdve nem. Magyarán a szolgáltatást végző nem válhat valamiféle társadalom által finanszírozott családi baráttá. IV.5 A család segítő kapcsolatrendszerének kialakítása, fenntartása Közismert, hogy a fogyatékos személyeket nevelő, gondozó, ápoló természetes segítő kapcsolatrendszere a fogyatékos családtag megszületésével, illetve az egyik családtag fogyatékossá válásával megváltozik, tipikusan beszűkül. Első lépésben ezért a még meglévő természetes segítő kapcsolatok megerősítése a feladat, majd annak feltárása, hogy kiket veszített el a család azt követően, hogy családjukban fogyatékos személyt nevelnek, gondoznak, ápolnak. Ennél a lépésnél a családtámogatást nyújtó szakember a szolgáltatás eseti jellegéből következően nem vállalhatja az elveszített kapcsolatok revitalizálást, illetve a veszteség okozta trauma feldolgozását, hanem a problémát észlelve, jeleznie kell a megfelelő szakembernek. IV.6. Biztonság fokozása A biztonság fokozása egyrészről jogi kérdés. A szociális jogok közül a legfontosabb a szociális biztonsághoz való jog, amely a társadalombiztosításhoz és a szociális és egészségügyi segítségnyújtáshoz való jogot tartalmazza. Ide tartozik az egészséghez való jog vagy az egyes sérülékeny társadalmi csoportokat védő jogok, a kulturális jogokhoz tartozik az oktatáshoz való jog és a szűkebb értelemben vett jog a kultúrához. 8 A családtámogató szolgáltatást nyújtó célzott és tervezett tevékenységével mindehhez hozzájárul. A biztonsághoz, a személyi biztonsághoz való jogot a szabadsághoz való joggal társítja a szakirodalom és a jogrendszer, azaz személyes szabadságától nem lehet senkit önkényesen megfosztani. Ez tehát egy fizikai értelmezése a biztonsághoz való jognak. 9 7 A pedagógiai kísérést röviden Hatos Gyula szócikke foglalja össze. Lásd: <http://human.kando.hu/pedlex/lexicon/p3.xml/pedagogiai_kiseres.html>. [ ] 8 Kardos Gábor: A gazdasági, szociális és kulturális jogok néhány sajátossága. In: Magyar Tudomány, 2003/10. alapján 9 Sári János: Alapjogok. Alkotmánytan II. Osiris Kiadó, Budapest, o. alapján 6

7 Még mielőtt a fogyatékos személy és családja a gyermekvédelmi, illetve a szociális szolgáltatók látókörébe kerülne, csorbulhat a biztonsághoz való joga. Az alapszolgáltatásban nem részesülő fogyatékos esetében akkor csorbul ez a jog, ha a közösségeit gyakran (nem önkéntesen, nem jószántából) kényszerül megváltoztatni, ha családi életében gyakoriak a változások, ha a magántanulói jogviszonyba kényszerüléssel a kortárs (referencia) csoporttal való kapcsolata meglazul. Mindezek a gyermek marginalizálódásához, társadalomból való kiilleszkedéséhez, pontosabban a társadalomba való be-nem-illeszkedéséhez vezethetnek. A fogyatékos személy biztonsághoz való joga természetesen a szak-, illetve szakosított ellátásokban is sérülhet. Ki kell emelni a biztonság tárgyalásakor a személyi állandóságot, amit a családtámogató garantálhat. A szakemberek fluktuációja esetén ugyanis a bizonytalansági tényező okozza a biztonsághoz való jog sérülését. A fluktuáció miatt a kritikus helyzetbe kerülő fogyatékos személy nem tud segítő kapcsolatot létesíteni, nem tud senkihez sem kötődni a szakemberek közül. A munkatársak fluktuációjának nemcsak a fizikai tényezői akadályozzák meg a kapcsolat kialakulását, hanem a biztonságos kötődés hiányának pszichés tényezői is. A kapcsolatok megszakadásával az ismételt csalódások következményeként elveszítik a másik emberbe vetett bizalmukat és a biztonságot nyújtó kötődés lehetőségét. Csorbul a biztonsághoz való jog akkor is, ha a fogyatékos személy nem részesül szükségleteinek megfelelő nevelésben, gondozásban, ápolásban. IV.7. A fogyatékos családtag családon belüli magatartásának segítése azáltal, hogy a szülő, hozzátartozó izoláltságát enyhítjük A fogyatékos személy biztonságának fokozása mellett jelentős a családtagok biztonságának fokozása is. Az izoláció, a társadalmi kirekesztettség sokrétű, egzisztenciális fenyegetettséggel terheli a családokat. A családtámogató szolgáltatás azt is közvetíti a családok felé, hogy bármi történjék is velük, az otthonukban élő fogyatékos családtag még rövid időre sem marad ellátatlanul. Ugyanakkor a szolgáltatást nyújtó mint összekötő, centrum szerepet is viselő személy segít a családtagoknak újra bekapcsolódni a társalom vérkeringésébe azáltal, hogy a rendelkezésére álló kapcsolati tőkét megosztja a családtagokkal. IV.8.Jelzés a társszakmáknak Mivel a családtámogató szolgáltatás szubszidiárius jellegű, igénybevétele nem feltétlenül rendszeres, a szolgáltatást végző szociális szakember nem feltétlenül áll napi kapcsolatban a családdal, ezért szükséges, hogy a családtámogató szolgálat munkatársa jelezze a konkrét szakápolást, családgondozást és egyéb teendőket végző szervezetek munkatársai felé V. A családtámogató szolgálat célcsoportja: Minden fogyatékos ember életkori megkötés nélkül, tehát csecsemőkortól egészen a halálig, súlyossági foktól és fogyatékossági típustól függetlenül. A célcsoport meghatározásakor figyelembe kellett venni, hogy fogyatékos gyermek megszületésekor, illetve a fogyatékosság tényének kiderülésekor a családra mint arról már esett szó rendkívül nagy lelki megterhelés nehezül. Magának a fogyatékosság tényének feldolgozása, a különféle orvosi rehabilitációs programokban való részvétel, majd pedig a korai fejlesztésekre való eljutás felőrli a családok mentális és materiális tartalékait. Ebben a periódusban lehet talán a családtámogató szolgálat feladata a legintenzívebb. 7

8 VI. A családtámogató szolgálat helyszíne A szüskégletközeli ellátás elvéből következően, továbbá az uniós elvárásoknak megfelelően a családtámogató szolgáltatás tevékenységének színtere a fogyatékos ember otthona, illetve a fogyatékos ember és családja életviteli környezete. VII. A jelenleg már családtámogató szolgáltatást is nyújtó szolgáltatások Jelenleg jogszabály adta lehetőségénél fogva a bölcsőde, a házi gyermekfelügyelet, a támogató szolgálat és a házi segítségnyújtás azok a szolgáltatások, amelyek a fogyatékos személy számára saját otthonában nyújtanak a segítséget. VIII. A családtámogató szolgáltatás módja A szolgáltatást ellenszolgáltatásért kapják a családok, melynek mértéke a szolgáltatás támogatásának mértékétől és a család szociális helyzetétől függ. El kell érni, hogy a lehető legtöbb család kedvezményesen, vagy ingyenesen kapja a szolgáltatást. IX. A szolgáltatás időtartama, rendszeressége A családtámogató szolgáltatás kiegészítő jellegéből adódóan mint arról már esett szó a szolgáltatást vállalók alapfeladatainak teljesítését követően kerülhet sor, ugyanakkor a fogyatékos családtagot gondozó, nevelő családok igényeihez, szükségleteihez igazodva. A szolgáltatást tehát hétköznap reggel 6 és este 10 óra között lehetne igénybe venni, és csak indokolt esetben lehetne igényelhető más időpontban, például hétvégén. A szolgáltatás tehát mind rendszerességét, mind időtartamát tekintve alkalmazkodna a család, a fogyatékos személy szükségleteihez. X. A családtámogató szolgáltatást végző szakemberekkel kapcsolatos elvárások A családtámogatást végző szakemberrel kapcsolatos elvárások Problémaérzékenység Megfelelő attitűd (pl. tevékenységét ne a sajnálat vezérelje) Alkalmazkodóképesség Jó kommunikációs készség Együttműködési készség Önálló feladat végzése Alapvető szociális ismeretek Alapvető egészségügyi ismeretek Alapvető fogyatékosügyi, illetve gyógypedagógiai ismeretek A szolgáltatást szociális, illetve egészségügyi alapvégzettséggel rendelkező szakemberek végezhetnék, akik a családtámogató szolgálatra kidolgozott továbbképzést elvégezték. Azonban nem szükséges felsőfokú végzettség megléte. Elfogadott alapvégzettségek tekintjük: Általános ápoló és asszisztens; Gyógypedagógiai asszisztens; Szociális asszisztens; Szociális gondozó és ápoló és bizonyos feltételek esetén a gyermekgondozói, nevelői és nevelőszülői végzettséget. 8

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány (Budapest) Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Életünk értelme

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KITEKINTÉS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRŐL SZÓLÓ ALAPVETŐ SZABÁLYOK (STANDARD RULES) 1993 A "rehabilitáció"

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Fogyatékosságpolitika. dr. Mélypataki Gábor

Fogyatékosságpolitika. dr. Mélypataki Gábor Fogyatékosságpolitika dr. Mélypataki Gábor Fogalomhasználat Hogyan alkossunk egységes fogalmat egy olyan csoportra, mely maga sem egységes?: Sérült ember (talán a legáltalánosabb) Akadályozott ember (a

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához Előterjesztés Önkormányzata Képviselő- testületének 2012. március..-i ülésére Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok Dr. Nyári Tibor Programozási időszak 2007-2013 Új Magyarország Fejlesztési terv ( Új Széchenyi Terv) 15 db Operatív Program (főbb fejlesztési területek)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük TÁJÉKOZTATÓ Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ DR. VERES GÁBOR 2015.05.14. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének

Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének ADAPT2DC INTERREG IVB CENTRAL EUROPE projekt Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének bemutatása Balázsy Eszter, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Demográfiai változások kezelése Magyarország régióiban 2012. július

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat

1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről 1. A Kormány a) elfogadja az Országgyűlés 10/2006.

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE

TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymányosi Foglalkoztató Centrum, 1111 Budapest, Lágymányosi

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-63/2014. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben