A családtámogató szolgálat tartalmának meghatározása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A családtámogató szolgálat tartalmának meghatározása"

Átírás

1 A családtámogató szolgálat tartalmának meghatározása Az esélyegyenlőtlenség a jogegyenlőség egyik legfőbb gátja. Létrehozott konzorciumunk és pályázatunk célja, hogy az esélyegyenlőséget előmozdítsa, ezáltal elősegítse a jogegyenlőséget. Ennek megvalósulása érdekében olyan szolgáltatáshoz kívánjuk pályáztunk megvalósításával hozzájuttatni a fogyatékos családtagot nevelő, gondozó, ápoló családokat, ami növeli mind a család, mind pedig a fogyatékos családtag életminőségét. A társadalmi közös befogadásról szóló közös memorandum (JIM) 1 szerint az esélyegyenlőtlenségek csökkentésében, a kirekesztés enyhítésében kulcsszerepük van a szociális és egészségügyi szolgáltatásoknak. Alapvető feladatok e területen a szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz és ellátásokhoz való hozzájutás esélyegyenlőségének megteremtése, az intézményes ellátások szolgáltató jellegének erősítése, és a lakóterületen, integrált formában történő ellátásszervezés a szociális és egészségügyi ellátások összehangolásával. Javítani kell a fogyatékossággal élők és a megváltozott munkaképességű személyek komplex egészségügyi, foglalkoztatási és szociális rehabilitációjának hatékonyságát; biztosítani kell a fogyatékossággal élők és idős személyek részére a tartós gondozáshoz és ápoláshoz való hozzáférés feltételeit A Nemzeti Cselekvési Terv a Társadalmi Összetartozásért (NCST) és a Társadalmi Befogadás az Új Tagállamokban a Társadalmi Befogadásról Szóló Közös Memorandumok Összegzése 2 egyaránt kiemelik, hogy szükséges a szociális és gondozó szolgáltatások és a személyes segítségnyújtás javítása, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások területén a fogyatékossággal élő személyek esetében a saját lakókörnyezetben történő segítségnyújtás kap prioritást. Az NCST évi megvalósulásáról szóló dokumentumából megtudható, hogy ez utóbbi prioritás megvalósítása a támogató szolgálatok hálózatán keresztül történt. Az Európai Unió a szociális szolgáltatások megszervezése során tehát előnyben részesíti azokat a szolgáltatási formákat, amelyek a kliensek otthonukban történő gondozását, ápolását segíti elő. Ez a törekvés összhangban van a deinstitucianalizációs folyamattal, illetőleg a foglalkoztatás növelését célul tűző ugyancsak EU-s dokumentumokkal. I. A családtámogató szolgálat meghatározása: Az otthonukban élő fogyatékos személyek gondozása, felügyelete az ellátott személyek sajátos speciális szükségleteihez igazodó támogatás nyújtásával abban az időszakban, amikor a hagyományos szolgáltatások nem vehetőek igénybe (pl. kora esti órákban, hétvégeken) a mindennapi életvitel vezetéséhez, fenntartásához, valamint az életviteli környezetében történő mobilitáshoz. Már itt fontos kiemelni, hogy a családtámogató szolgálat nem egy új típusú szolgáltatási forma, hanem a már működő, a fogyatékos személy otthoni személyi segítését végző szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások kisegítő, szubszidiárius tevékenysége, ami nem hátráltathatja az adott szolgáltatások jogszabályban előírt alapfeladatainak ellátását sz. melléklet a 4/25/2003. számú kormány-előterjesztéshez 2 Brüsszel június 22. SEC(2004)848 1

2 II. Szolgáltatás célja: II.1. A fogyatékos emberek és családjuk legyenek képesek a teljesebb életre, a fogyatékosság állapotából eredő hátrányok leküzdésére, terheik csökkentésére. Váljon lehetővé a fogyatékos személy és családja számára a társadalmi életben való minél teljesebb részvétel. Az új, a WHO által 1997-ben közzétett fogyatékos definíciót magyarázva Könczei és Kármán a következőket írják: Az egészségkárosodás korlátozza a személy aktivitását, ez pedig a társadalomban történő részvételét. [ ] a fő kérdés [ ] a részvétel; másrészt [ ] az egyén feletti összefüggés: a környezet. Így válik egyértelművé a társadalom felelőssége és az, hogy gyakran nem is az állapot, hanem a közeg tesz fogyatékossá. 3 A Kézenfogva Alapítvány kutatása alapján azt is tudjuk, hogy a környezet nemcsak a személyt teszi fogyatékossá, hanem átvitt értelemben, a társadalmi részvétet tekintve a fogyatékos családtagot nevelő, gondozó, ápoló családot is. 4 E részcél megvalósítása tehát csak úgy lehetséges, ha elősegítjük a családok és a fogyatékos személyek részvételét a társadalom életében. II.2. A fogyatékos emberek és családjuk részére olyan életminták és hétköznapi életfeltételek elérhetővé tétele, melyek a társadalomban megszokott feltételeknek és életmódoknak a lehető legteljesebb mértékben megfelelnek Mint az számos kutatásból, monográfiából, esetismertetésből közismert, a fogyatékos személyeket nevelő, gondozó, ápoló családok kevés kivételtől eltekintve a társadalom peremén, izoláltan élnek. Ezért ezek a családok sokkal jobban rá vannak utalva a szociális, illetve a gyermekjóléti ellátórendszer szolgáltatásaira. Éppen emiatt szükséges, hogy a szolgáltatások minél több szükségletre reagáljanak úgy, hogy közben a családok részéről nem alakul ki egyfajta szolgáltatásoktól való függőség. Amint azt az előző pontban említettük, a családtámogató szolgáltatás elősegíti a társadalmi részvétet. Konkrétan ez azt jelenti, hogy a családtagok (inkluzíve a fogyatékos családtag is!) munkát tudjon vállalni, munka után szórakozni tudjon menni, ha a család megfárad, legyen módja akár néhány napos rekreációra távolabb otthontól. II.3. Segíteni az életfeltételek és életminőség javítását, hogy a fogyatékos emberek mind teljesebb életet élhessenek Ha az előző két pontban foglaltak megvalósulnak, azaz a fogyatékos ember és családja részvétele a társadalomban, a munka világában stb., ezzel életminőségük javul. Az életminőség multidimenzionális fogalom, amely alapvetően a cselekvőképesség szintje és az ebből fakadó elégedettség befolyásol. A cselekvés eredményeként elégedettséget a másoktól származó pozitív visszajelzések adnak. [ ] A fogyatékos embernek is szüksége van értelmes tevékenység [ ] folytatásának lehetőségére. Ezt integrálva, akár a korábbi hagyományos nagy családba, akár a szélesebben értelmezett társadalomba integrálva tudja elérni. Innen kapja mindenki a pozitív visszajelzéseket is, interperszonális kapcsolatai révén. 5 3 Kálmán Zsófia Könczei György: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Budapest, Osiris, p. 4 V. ö. Bass László (szerk.): Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelő családok életkörülményiről. Budapest, Kézenfogva Alapítvány, Kullmann Lajos: A fogyatékos emberek és rehabilitációjuk. In: Katona Ferenc Siegler János (szerk.): Orvosi rehabilitáció. Budapest, Medicina, p. 2

3 Cél tehát, hogy a családtámogató szolgálaton keresztül a fogyatékos ember minél több pozitív visszajelzést kaphasson, illetve az, hogy családtagjai (vissza)térve a társadalomba szintén feltöltekezhessenek a pozitív visszajelzések adta energiával, ami újítólag hat a család életére. II.4. Segíteni a családban történő együttélés feltételeinek javítását, a családtagok ellátó képességének fokozását Amint az szintén közismert a fogyatékos gyermek születése, illetőleg egyik családtag megrokkanása súlyos traumaként érinti a családokat. A családok többségében megváltoznak a hagyományos szerepek, a családon belüli prioritások eltolódnak. Nemegyszer a fokozott lelki megterhelés a családok felbomlását eredményezi. 6 Emellett megjelenik a szülői kompetencia elvesztése, illetve az inkompetencia érzése a fogyatékos családtag nevelésével, gondozásával, ápolásával kapcsolatban. Ezért cél, hogy a szülői kompetenciákat az ellátó, nevelő, gondozó és ápoló készség fokozása érdekében a családtámogató szolgálat munkatársa is együttműködve és összhangban a családdal dolgozó többi szociális szakemberrel erősítse. II.5. Elősegíteni a fogyatékos személy, illetve családtagjának munkaerő-piaci reintegrációját Ez a részcél összhangban van Európa Tanács évi No.R(95)2. sz. ajánlásával, miszerint alapvető cél a munkaerőpiac zavarmentes működése a lehető legmagasabb foglalkoztatási szint elérése érdekében. Ez konkrétan azt jelenti, hogy támogatni kell többek között azok foglalkoztatását, akik hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon, vagy kiszorultak onnan. Az EU 2010-re azt a célt tűzte ki célul, hogy a tartósan munkanélküliek 25%-a vegyen részt valamilyen aktív munkaerő-piaci intézkedésben. Ismerve a Kézenfogva Alapítvány jelentését, ez a cél nagy mértékben érinti a fogyatékos személyeket, de az őket körülvevő családokat egyaránt. III. A családtámogató szolgálat munkáját rendező szakmai-módszertani elvek A családtámogató szolgáltatás céljainak kifejtése során már implicite és explicite egyaránt utaltunk alapvető szakmai-módszertani elveket. III.1. Normalizáció elve Mint minden korszerű szociális szolgáltatásnak különösen, ha az a fogyatékosokat érinti arra kell törekednie, hogy a szolgáltatást igénybevevők számára olyan életmintát és hétköznapi életfeltételeket tegyünk elérhetővé, amelyek a társadalom megszokott feltételeinek és életmódjának a lehető legnagyobb mértékben megfelelnek. Ismerve a fogyatékos családtagot ápoló-gondozó családok életkörülményeit, egyértelmű, hogy a családtámogató szolgálat révén a normalizációs elv téziseit ki kell terjesztenünk a család nem fogyatékos tagjaira is, azaz lehetővé kell tenni a szolgáltatás igénybevételével a minél teljesebb társadalmi részvételt. III.2. Kiegészítő jelleg elve A családtámogató szolgálati szolgáltatás nem helyettesíteni kívánja a szociális és gyermekjóléti rendszerben meglévő szolgáltatásokat/intézményeket, nem egy új és önálló 6 Bővebben erről: Kálmán Zsófia: Bánatkő. Budapest, Bliss Alapítvány,

4 szolgáltatásként kíván belépni a szolgáltatások rendszerébe, hanem a már meglévő szolgáltatások kapacitásait kívánja bővíteni. III.3. Szükségletközeli ellátás elve A szociális gondoskodásnak ott kell megjelennie és olyan mértékben, ahol és amilyen mértékben maga a szükséglet jelen van. Ezért szükségszerű a családtámogató szolgálati szolgáltatás megszervezése előtt problématérképet, szociális diagnózist készíteni. III.4. Rugalmasság, átláthatóság és kiszámíthatóság elvei A családtámogató szolgálati szolgáltatásnak egyszerre kell stabil kereteket biztosítania a családok számára, valamint rugalmasan alkalmazkodnia a családok, az egyes családtagok esetenként gyorsan változó körülményeihez és a családtámogató szolgálati szolgáltatás során felhalmozódó tapasztalatokhoz a módszertani tevékenység révén. A családtámogató szolgálati szolgáltatás olyan, a társadalom szolidaritásán is alapuló szolgáltatás, amely az érintettek számára átlátható, működése kiszámítható. Azaz a szolgáltatásra lehet számítani, tervezni, a szolgáltatást végző személy, illetve az őt foglalkoztató szervezet pedig biztonságot nyújt mind a fogyatékos személy, mind pedig a család többi tagja számára. III.5. Közös munka elve A közös munka nem csupán a közvetlen munkatársakkal való együttműködésre korlátozódik, hanem mindazokra kiterjed, akik a fogyatékos személy (és családja) sorsának rendezésében aktív szerepet töltenek be. Így természetszerűen a családtámogató szolgálati szolgáltatásnak, illetve szolgálatnak együtt kell tudni működnie a társszolgáltatásokkal. A közös munka a családtámogató szolgáltatás esetében új jelentést is kap: a szolgáltatónak a fogyatékos személlyel és családtagjaival is együtt kell tudni dolgozni. III.6. Hálózati működés elve A hálózatok a földrajzi közelség vagy az infrastruktúra (vagy más dolog) előnyeit kihasználó, egymással együttműködő intézmények, illetve ezekhez kapcsolódó szolgáltatókból állnak. Az ilyen rendszerek képesek lehetnek az együttműködők számára a magas színvonalú szolgáltatások garantálására. A hálózatok kialakítása lehet vertikális vagy horizontális. A vertikális hálózati rendszerben az intézmény köré szerveződnek az egyéb, szakmai munkát kiszolgáló intézmények, szolgáltatások. A horizontális hálózatok esetében az intézmények/szolgáltatások együttműködnek valamilyen jól meghatározott közös cél érdekében. A hálózati működés alatt a társadalom működésének hálózat jellegű felépítését is értjük. A társas életben azokat az embereket, akiknek ezernyi barátja, ismerőse van, több mint az átlagembereknek, összekötőknek vagy centrumoknak nevezzük. A családtámogató szolgáltatást végzőknek ilyen összekötő vagy centrum szerepet kell betölteniük, amihez megfelelő tudás, személyiség és kapcsolati tőke szükséges. III.7. Fenntarthatóság elve A családtámogató szolgálati szolgáltatás csak abban az esetben szervezhető, ha maga szolgáltatás az adott településen hosszú távon fenntartható, a maguk a szolgáltatások a kezdeti, kiépítési szakaszt követően nagyobb fejlesztési támogatások nélkül, pusztán a humánerőforrás finanszírozásával is fennmaradnak. Kerülni kell ugyanis azokat a szolgáltatásokat, szolgáltatási elemeket, amelyeknek rövid távú hatásai vonzóak ugyan, de hosszú távon már nem tarthatóak fenn. A fenntarthatóság elve ebben az értelemben nem csupán szakmai-módszertani elv, hanem egyben szakmai-etikai elv is. 4

5 III.8. Szektorsemlegesség elve Mint minden gyermekjóléti és szociális alapellátást, a kialakuló családtámogató szolgálati szolgáltatást is elláthatják önkormányzati szolgáltatók, civil szervezetek, egyházi szervezetek, szociális vállalkozók. A közös munka elvéből következően az is elképzelhető, hogy például a gyermekjóléti szolgálat koordinálása mellett az effektív családtámogató szolgálati szolgáltatást egy civil szervezet nyújtja. III.9. A teljes körű hozzáférés elve Ami másnak, az átlagnak is elérhető, azt elérhetővé kell tenni mindenki, különösen a legnehezebb sorsú emberek számára is A hiány és lefedetlenség ugyanis alapvetően relatív, egyenlőtlenségi, méltánytalansági probléma. A fentiekből következik, hogy a teljes körű hozzáférés szakmai-módszertani, ellátásszervezési alapelv. Ez a lefedettség, a különböző szolgáltatók által nyújtott, ám egymást nem zavaró, egymást ki nem záró ellátása. IV. A családtámogató szolgálat feladatai: A szakmai-módszertani alapelvekből következően (különösen a közös munka és a hálózati működés elvére tekintettel) a családtámogató szolgáltatást végző szociális szakember feladatainak meghatározása egyúttal a kompetenciahatárok kijelölését is szolgálják. A családtámogató szolgáltatást végző szakember A fentiek értelmében a családtámogató szolgáltatást végző szakemberek feladatai a következőek: IV.1. Felügyelet a fogyatékos ember otthonában A fogyatékos ember otthonában nyújtott szolgáltatás ahogy ez a családtámogató szolgálat meghatározásából következik. Az otthon nyújtott szolgáltatások csökkentik a kiszolgáltatottság érzetét már csak azáltal is, hogy a fogyatékos személy az általa megszokott tárgyi környezetben van, nem kell máshoz alkalmazkodnia pusztán ahhoz, hogy az őt gondozó családtagok helyett valaki más végzi el körülötte a legalapvetőbb segítő tevékenységet. Az otthoni segítségnyújtás során a biztonság fokozható azáltal is, hogy törekedni kell arra, hogy ugyanahhoz a családhoz, fogyatékos személyhez lehetőleg ugyanaz(ok) a segítő szakember(ek) járjanak ki. IV.2. Gondozás, alapápolás Alapvető, hogy a gondozási és ápolási tevékenység nem lehet szakápolási tevékenység. Már ennek deklarálásával jelezzük a családtámogató szolgálat, illetve a szolgáltatást végző munkatárs kompetenciáját. A gondozási-alapápolási teendők ennek ismeretében a következőek: személy körüli teendők; helyzetváltoztatás hosszabb megbízatás esetén a helyváltoztatásban való segítés; egészségügyi állapotának figyelemmel kísérése, a változások rögzítése, szükség esetén egészségügyi szakember szolgáltatásainak segítségül hívása; higiénés feladatok ellátása (fürdetés, mosdatás, tisztába tétel, öltöztetés); gyógyszerelés kizárólag az orvosi előírások alapján egyéb alapápolás 5

6 IV.3. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése kísérés Ez a feladat két részfeladatot tartalmaz. Az egyik a hozzáférés segítése, a másik pedig a kísérés. A kísérést nem a klasszikus gyógypedagógiai értelmében használjuk ehelyütt. 7 A hozzáférés segítése magában foglalja a családtámogató szolgálat szakmai PR tevékenységét, azaz azt, hogy a családtámogatás lehetőségéről, feltételeiről a helyi szokásoknak megfelelően tájékoztatják a település lakosságát. A hozzáférés elősegítésébe be kell vonni a társszakmák képviselőit, különösen az egészségügyi szolgáltatókat (háziorvos, védőnő, szakorvosok stb.). A szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítésének egy másik értelmezése szerint a családtámogató szolgáltatást nyújtó segít más szolgáltatások igénybevételekor. Felkutatja a lehetőségeket, és a jogosultsági feltételek ismeretében segíti a családot, a fogyatékos személyt a szolgáltatás igénybevételekor. Ez a kísérés. Tehát a kísérés ebben az esetben a fizikai kíséréstől kezdve a szolgáltatás igénybevételének sikerességének ellenőrzéséig terjed. IV.4. Izoláltság enyhítése, családi életvitel támogatása A fogyatékos személyt nevelő, gondozó, ápoló családok nagy fokú izolációban élnek a társadalomban, de mégis távol a társadalomtól, az emberi közösségektől. Ennek negatív következményei fokozottan terhelik a fogyatékos személyt. A családtámogató szolgáltatás feladata ebben a tekintetben az izoláció enyhítése, az elzártság oldása. Fontos, hogy a segítő végig szakember kell, hogy maradjon. Tudatnia kell a családdal, hogy mi az az időkeret, amíg a rendelkezésükre áll, s mettől kezdve nem. Magyarán a szolgáltatást végző nem válhat valamiféle társadalom által finanszírozott családi baráttá. IV.5 A család segítő kapcsolatrendszerének kialakítása, fenntartása Közismert, hogy a fogyatékos személyeket nevelő, gondozó, ápoló természetes segítő kapcsolatrendszere a fogyatékos családtag megszületésével, illetve az egyik családtag fogyatékossá válásával megváltozik, tipikusan beszűkül. Első lépésben ezért a még meglévő természetes segítő kapcsolatok megerősítése a feladat, majd annak feltárása, hogy kiket veszített el a család azt követően, hogy családjukban fogyatékos személyt nevelnek, gondoznak, ápolnak. Ennél a lépésnél a családtámogatást nyújtó szakember a szolgáltatás eseti jellegéből következően nem vállalhatja az elveszített kapcsolatok revitalizálást, illetve a veszteség okozta trauma feldolgozását, hanem a problémát észlelve, jeleznie kell a megfelelő szakembernek. IV.6. Biztonság fokozása A biztonság fokozása egyrészről jogi kérdés. A szociális jogok közül a legfontosabb a szociális biztonsághoz való jog, amely a társadalombiztosításhoz és a szociális és egészségügyi segítségnyújtáshoz való jogot tartalmazza. Ide tartozik az egészséghez való jog vagy az egyes sérülékeny társadalmi csoportokat védő jogok, a kulturális jogokhoz tartozik az oktatáshoz való jog és a szűkebb értelemben vett jog a kultúrához. 8 A családtámogató szolgáltatást nyújtó célzott és tervezett tevékenységével mindehhez hozzájárul. A biztonsághoz, a személyi biztonsághoz való jogot a szabadsághoz való joggal társítja a szakirodalom és a jogrendszer, azaz személyes szabadságától nem lehet senkit önkényesen megfosztani. Ez tehát egy fizikai értelmezése a biztonsághoz való jognak. 9 7 A pedagógiai kísérést röviden Hatos Gyula szócikke foglalja össze. Lásd: <http://human.kando.hu/pedlex/lexicon/p3.xml/pedagogiai_kiseres.html>. [ ] 8 Kardos Gábor: A gazdasági, szociális és kulturális jogok néhány sajátossága. In: Magyar Tudomány, 2003/10. alapján 9 Sári János: Alapjogok. Alkotmánytan II. Osiris Kiadó, Budapest, o. alapján 6

7 Még mielőtt a fogyatékos személy és családja a gyermekvédelmi, illetve a szociális szolgáltatók látókörébe kerülne, csorbulhat a biztonsághoz való joga. Az alapszolgáltatásban nem részesülő fogyatékos esetében akkor csorbul ez a jog, ha a közösségeit gyakran (nem önkéntesen, nem jószántából) kényszerül megváltoztatni, ha családi életében gyakoriak a változások, ha a magántanulói jogviszonyba kényszerüléssel a kortárs (referencia) csoporttal való kapcsolata meglazul. Mindezek a gyermek marginalizálódásához, társadalomból való kiilleszkedéséhez, pontosabban a társadalomba való be-nem-illeszkedéséhez vezethetnek. A fogyatékos személy biztonsághoz való joga természetesen a szak-, illetve szakosított ellátásokban is sérülhet. Ki kell emelni a biztonság tárgyalásakor a személyi állandóságot, amit a családtámogató garantálhat. A szakemberek fluktuációja esetén ugyanis a bizonytalansági tényező okozza a biztonsághoz való jog sérülését. A fluktuáció miatt a kritikus helyzetbe kerülő fogyatékos személy nem tud segítő kapcsolatot létesíteni, nem tud senkihez sem kötődni a szakemberek közül. A munkatársak fluktuációjának nemcsak a fizikai tényezői akadályozzák meg a kapcsolat kialakulását, hanem a biztonságos kötődés hiányának pszichés tényezői is. A kapcsolatok megszakadásával az ismételt csalódások következményeként elveszítik a másik emberbe vetett bizalmukat és a biztonságot nyújtó kötődés lehetőségét. Csorbul a biztonsághoz való jog akkor is, ha a fogyatékos személy nem részesül szükségleteinek megfelelő nevelésben, gondozásban, ápolásban. IV.7. A fogyatékos családtag családon belüli magatartásának segítése azáltal, hogy a szülő, hozzátartozó izoláltságát enyhítjük A fogyatékos személy biztonságának fokozása mellett jelentős a családtagok biztonságának fokozása is. Az izoláció, a társadalmi kirekesztettség sokrétű, egzisztenciális fenyegetettséggel terheli a családokat. A családtámogató szolgáltatás azt is közvetíti a családok felé, hogy bármi történjék is velük, az otthonukban élő fogyatékos családtag még rövid időre sem marad ellátatlanul. Ugyanakkor a szolgáltatást nyújtó mint összekötő, centrum szerepet is viselő személy segít a családtagoknak újra bekapcsolódni a társalom vérkeringésébe azáltal, hogy a rendelkezésére álló kapcsolati tőkét megosztja a családtagokkal. IV.8.Jelzés a társszakmáknak Mivel a családtámogató szolgáltatás szubszidiárius jellegű, igénybevétele nem feltétlenül rendszeres, a szolgáltatást végző szociális szakember nem feltétlenül áll napi kapcsolatban a családdal, ezért szükséges, hogy a családtámogató szolgálat munkatársa jelezze a konkrét szakápolást, családgondozást és egyéb teendőket végző szervezetek munkatársai felé V. A családtámogató szolgálat célcsoportja: Minden fogyatékos ember életkori megkötés nélkül, tehát csecsemőkortól egészen a halálig, súlyossági foktól és fogyatékossági típustól függetlenül. A célcsoport meghatározásakor figyelembe kellett venni, hogy fogyatékos gyermek megszületésekor, illetve a fogyatékosság tényének kiderülésekor a családra mint arról már esett szó rendkívül nagy lelki megterhelés nehezül. Magának a fogyatékosság tényének feldolgozása, a különféle orvosi rehabilitációs programokban való részvétel, majd pedig a korai fejlesztésekre való eljutás felőrli a családok mentális és materiális tartalékait. Ebben a periódusban lehet talán a családtámogató szolgálat feladata a legintenzívebb. 7

8 VI. A családtámogató szolgálat helyszíne A szüskégletközeli ellátás elvéből következően, továbbá az uniós elvárásoknak megfelelően a családtámogató szolgáltatás tevékenységének színtere a fogyatékos ember otthona, illetve a fogyatékos ember és családja életviteli környezete. VII. A jelenleg már családtámogató szolgáltatást is nyújtó szolgáltatások Jelenleg jogszabály adta lehetőségénél fogva a bölcsőde, a házi gyermekfelügyelet, a támogató szolgálat és a házi segítségnyújtás azok a szolgáltatások, amelyek a fogyatékos személy számára saját otthonában nyújtanak a segítséget. VIII. A családtámogató szolgáltatás módja A szolgáltatást ellenszolgáltatásért kapják a családok, melynek mértéke a szolgáltatás támogatásának mértékétől és a család szociális helyzetétől függ. El kell érni, hogy a lehető legtöbb család kedvezményesen, vagy ingyenesen kapja a szolgáltatást. IX. A szolgáltatás időtartama, rendszeressége A családtámogató szolgáltatás kiegészítő jellegéből adódóan mint arról már esett szó a szolgáltatást vállalók alapfeladatainak teljesítését követően kerülhet sor, ugyanakkor a fogyatékos családtagot gondozó, nevelő családok igényeihez, szükségleteihez igazodva. A szolgáltatást tehát hétköznap reggel 6 és este 10 óra között lehetne igénybe venni, és csak indokolt esetben lehetne igényelhető más időpontban, például hétvégén. A szolgáltatás tehát mind rendszerességét, mind időtartamát tekintve alkalmazkodna a család, a fogyatékos személy szükségleteihez. X. A családtámogató szolgáltatást végző szakemberekkel kapcsolatos elvárások A családtámogatást végző szakemberrel kapcsolatos elvárások Problémaérzékenység Megfelelő attitűd (pl. tevékenységét ne a sajnálat vezérelje) Alkalmazkodóképesség Jó kommunikációs készség Együttműködési készség Önálló feladat végzése Alapvető szociális ismeretek Alapvető egészségügyi ismeretek Alapvető fogyatékosügyi, illetve gyógypedagógiai ismeretek A szolgáltatást szociális, illetve egészségügyi alapvégzettséggel rendelkező szakemberek végezhetnék, akik a családtámogató szolgálatra kidolgozott továbbképzést elvégezték. Azonban nem szükséges felsőfokú végzettség megléte. Elfogadott alapvégzettségek tekintjük: Általános ápoló és asszisztens; Gyógypedagógiai asszisztens; Szociális asszisztens; Szociális gondozó és ápoló és bizonyos feltételek esetén a gyermekgondozói, nevelői és nevelőszülői végzettséget. 8

8-f. számú előterjesztés

8-f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 8-f. számú előterjesztés Előterjesztésa Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szodális és Gyermekjóléti Központ Szakmai programjának

Részletesebben

TÁM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS. Készítették: Arany Amália Helmeczi Erika Kanyik Csaba Dr. Szabó Miklós. Szociális és gyermekvédelmi szabályozók

TÁM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS. Készítették: Arany Amália Helmeczi Erika Kanyik Csaba Dr. Szabó Miklós. Szociális és gyermekvédelmi szabályozók TÁM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS Készítették: Arany Amália Helmeczi Erika Kanyik Csaba Dr. Szabó Miklós TÁM.doc Létrehozás dátuma: 2007.03.11. 31/1. oldal Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Támogató szolgáltatás

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA POLGÁR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS- TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2014. Készítette: Deme Dóra szociálpolitikai szakértő 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 4. 1.1. Tendenciák 4. 1.2.

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN Módszertani útmutató -1- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS HIVATAL Főigazgató Dr. Pósfai Gábor Összeállította: Kovácsné Bárány Ildikó Dr. Mátay Katalin Szakali

Részletesebben

A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése Kellner Szilvia

A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése Kellner Szilvia Iustum Aequum Salutare X. 2014. 3. 95 116. A speciális szükségletű személyek egyes jogainak hazai szabályozása és érvényesülése PhD-hallgató (SZE ÁJDI) Ha az ember beteg és magatehetetlen, könnyen magányosnak

Részletesebben

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök Elôszó Fiatal, pályakezdô pszichiátriai szakgondozóként azért jelentkeztem a Bárczy Gusztáv Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára, hogy a pszichiátriai problémákkal élô betegek otthoni gondozása

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA KAPASZKODÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT TÁRSULÁS 2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Bevezető Dombóvár és a dombóvári kistérség lakosságszáma: 33 515 fő. Dombóvár és a dombóvári kistérség

Részletesebben

Nappali Szolgáltató Centrum szakmai programja

Nappali Szolgáltató Centrum szakmai programja HEFOP/2005/4.2 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése program Nappali Szolgáltató Centrum szakmai programja A projekt a Nemzeti Fejlesztési Terv, Humánerőforrás-fejlesztési

Részletesebben

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje 2010-04-22 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősége Közalapítvány Autizmus Stratégiai Munkacsoport szerzők:

Részletesebben

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség Ács Edina Megváltozott munkaképességű álláskeresők esélyei a munkaerőpiacon I. A foglalkozási rehabilitáció munkaerő-piaci (re)integráció elméleti megközelítései Bevezetés Ha az embert olyannak vesszük,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 97/2003. (IV. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 97/2003. (IV. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 97/2003. (IV. 30.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fogyatékosügyi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Bemutatkozás A Szociális és Munkaügyi Minisztérium fenntartásában működő Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának (MEREK) célja

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Családtájékoztatási modell

Családtájékoztatási modell Családtájékoztatási modell Az autizmussal élők családjának / gondozóinak tájékoztatása, támogatása és bevonása a teljes ellátási spektrumban és a teljes életút során Szerzők: Giflo H. Péter, gyógypedagógus,

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

A napközbeni ellátást biztosító szolgáltatások szerepvállalása a fogyatékkal élő gyermekek korai fejlesztésében és napközbeni felügyeletében

A napközbeni ellátást biztosító szolgáltatások szerepvállalása a fogyatékkal élő gyermekek korai fejlesztésében és napközbeni felügyeletében Petus Márta Hargitai Enikő Módné dr. Hollós Mária Demcsik Mónika A napközbeni ellátást biztosító szolgáltatások szerepvállalása a fogyatékkal élő gyermekek korai fejlesztésében és napközbeni felügyeletében

Részletesebben

Szakmai ajánlás A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest, 2011 Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC 2014 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Demográfiai helyzet Miskolcon... 5 3. Jogszabályi háttér... 8 4. Szociális

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben