A történészek képtelenek kilépni a három nagy zsonglőr: Roosevelt, Sztálin és Churchill által megrajzolt bűvös körből.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A történészek képtelenek kilépni a három nagy zsonglőr: Roosevelt, Sztálin és Churchill által megrajzolt bűvös körből."

Átírás

1 Hernádi Tibor: A II. világháború igaz története ELŐSZÓ Ezúttal minden elfogultságtól mentes. A szó valódi értelmében vett "glasznoszty" jegyében megírt diplomácia-, és politikatörténeti munkát tart kezében a Kedves Olvasó. A könyv nem kíméli a II. világháború győztes hatalmainak egyikét sem. Ezt nem is érdemelnék meg. Kíméletre csak a leigázott nemzeteknek lehet igénye, akiket az elmúlt csaknem fél évszázad vad propagandája oly sokszor megalázott. A győztes hatalmak történészei kedvük szerint kerekíthették ki a világháború kitörését előidéző okokat és eseményeket. Szinte megszabták annak keretét, hogy miről szabad írni ebben a témában és miről nem. A második világháború történetének ma már könyvtárnyi irodalma van. Egyre szaporodik a "közreműködők" vallomása, emlékirataik kiadása révén. Mégis nyugodtan állíthatjuk valóban tárgyilagos az okokat kellő mélységben feltáró és teljesen elfogulatlan értékelés sem nyugaton, még kevésbé keleten nem került az olvasók kezébe. Pedig e történet iránt az érdeklődés az idő múltával egyenes arányban nő. Aki az elmúlt ötven év eseményei iránt az átlagolvasónál kissé kritikusabban érdeklődik, gyorsan eljut a kétkedéshez, ahhoz a következtetéshez, hogy itt valami nincs rendben. Olyan mozaikképet vizsgál, amelyből nagyon sok kocka hiányzik. Egyre több olyan kérdés merül fel benne, amelyre a választ hiába keresi. Az alapvető igazság elsikkadt. A legbiztosabb sarokpontok is meginognak, gyanússá válnak. Az embernek óhatatlanul az az érzése támad, mintha egyik-másik talán nem is lenne igaz, hiszen annyi más körülmény szól ellene. A történészek képtelenek kilépni a három nagy zsonglőr: Roosevelt, Sztálin és Churchill által megrajzolt bűvös körből. Mi lehet ennek az oka? Hiszen a háború után az Egyesült Államok, szövetségben Angliával alaposan összekülönbözött a Szovjetunióval. Márpedig a veszekedő emberek ellenfelük legféltettebb általuk ismert titkait is szinte kárörvendve kiabálják ki. A két ideológia - kapitalista, és kommunista - harcosai nem is kímélik egymást. Mégis számos tabu van, amelyről mindkét fél hallgat. Ilyenek, hogy mást ne mondjunk: a teheráni, jaltai és potsdami konferenciák osztozkodásairól készült teljes anyag, a nürnbergi per teljes anyaga, de sorolhatnánk még sok egyebet. Az a tény, hogy a győztes hatalmak a mai napig élvezik a második világháború előnyeit más népek kárára, nem szolgálhat teljes magyarázattal. Az igazi okok ennél sokkal mélyebben rejtőznek. Franciaország, de különösen Anglia ugyan a győztesek oldalán fejezte be a háborút, róluk mégsem mondható el, hogy élvezik annak gyümölcsét, sőt rosszabbul jártak, mint egyik másik vesztes hatalom. Mindezek ellenére ők is hallgatnak! Bár Churchill is, De Gaulle is megírta a maga bő lére eresztett emlékiratát, amelyben sok mindent ki is kotyognak, de a lényegről nem beszélnek. Tulajdonképpen mikor is tört ki a második világháború? 1939 szeptember 1-én. Ami a

2 fegyveres összecsapást illeti valóban ekkor. Előkészítése azonban 1933-ra nyúlik vissza, a Szovjetunió Egyesült Államok által történő diplomáciai elismerésével. Másodrangú körülmény, hogy Hitler is ebben az évben került hatalomra. Roosevelt ravasz módon tervelte ki a világ politikai és gazdasági felosztását. Tervéhez mesterien állította sorompóba a kalmár Angliát és a pénzért, területi gyarapodásáért mindenre kapható oroszokat. Roosevelt eszköztárában az oroszok kerültek az első helyre. Ők mindkét feladat végrehajtására a legalkalmasabbak. Geopolitikai helyzetük is a legkedvezőbb ehhez. Szomszédai Japánnak is, egy kis keveréssel Németországnak is. A Szovjetunió elismerése fejében Roosevelt nemcsak értékes eszközt kapott, de biztosította a világgazdasági válság utáni lassú fellendüléshez szükséges fegyelmezett termelés munkaerő alapjait is. Megállapodott az oroszokkal, hogy felforgató eszméivel nem zaklatja! az amerikai munkásokat. Az oroszok ezt a megállapodást a mai napig a legkorrektebben betartják. Nem úgy az angolokkal szemben. Pedig az 1921-es angolorosz egyezményben ezt Anglia esetében is vállalta. Az évi nagy angol bányászsztrájk idején ígéretét azonban megszegte. Az orosz szakszervezetek nevében a koldus szegény orosz kormány - Majszkij szerint - egymillió fonttal segélyezte a bányászok sztrájkját. Ez az évi csaknem egy évig húzód angol bányász-sztrájk idején is megismétlődött. A világ közvéleményének nagy része Chamberlain-t a mai napig németeket békéltető angol miniszterelnökként tartja számon. Itt az ideje, hogy ezt a portrét a helyére tegyük. Röviden: nem volt az. Feladata, ti németek háborús kedvének felkeltése és a háborúba való beugratása volt, és ezt a szerepét kitűnően játszotta el. Ne felejtsük el: a világháború alatt a három hatalom vezetői között folyt bősége és rendszeres levelezés, mondhatnánk háborús egyeztetés mely 1937-től, vagyis Chamberlain hatalomra kerülésével alakult ki. Aligha lehet véletlen, hogy a müncheni egyezmény aláírásáról hazaérkező Chamberlain-t Rooseveltnek ez az egyszavas távirata várta: "Bravó" A Szovjetunió 1939-ben amerikai tanácsra kötött taktikai meg nem támadási szerződést Németországgal. Célja kizárólag a németek önbizalmának növelése, kedvező politikai és szövetségi konstelláció érzetének keltése a_ háború megindításához. Az ürügyet mindkét szerződő fél számára az alaposan rászedett Lengyelország Németország elleni provokációi szolgáltatták. Ázsiában Roosevelt Japánt csalta a Pearl Harbour-i lépre. Szerencsétlen japánok úgy gondolták, egy eredményes rajtaütésszerű támadás jobb belátásra bírja majd az amerikai kormányt Japán alapvető létérdekeinek megítélésében. Nem sejthették, hogy azok már rég elhatározták a velük való nagy leszámolást. A galád módon kiprovokált második világháború befejezése után tőrbecsalt ellenfeleinek vezetőit a világtörténelemben példa nélkül álló módon az általuk kreált "háborús bűnösök" elmélete alapján legyilkolják. Minden azt igazolja, hogy az amerikai és az orosz társadalomban az igazság nem csak szubjektív, hanem egyáltalán nem létezik. Ellenkező esetben ugyanis éppen az angol, amerikai és az orosz vezetők kivégzése volna méltányos. Ha hihetünk Elliot Rooseveltnek, miszerint apját Churchill megmérgeztette, gondolva halála okán esetleg kibújhat az Atlanti Charta kötelezettségei alól, ügy azt kell mondanunk, hogy saját személyében legalább elnyerte méltó büntetését. Ez azonban

3 sovány vigasz a japán és a német, valamint a vonzáskörükbe tartozó leigázott népeknek. A második világháború kiprovokálásától immár több mint fél évszázad választ el bennünket. Itt a legfőbb ideje, hogy az abban résztvevő országok népei - akár a nyertesek, vagy a vesztesek államaiban élnek - megismerjék a minden manipulációtól mentes igazságot: a második világháború valódi történetét. Szerény munkám ehhez kíván segítséget nyújtani. A háború kitervelése és végrehajtása mindenkit - de különösen a kárvallottjait - meggyőzhetett, hogy az amerikai és az orosz politika legfőbb eszköze a kiszemelt áldozatok félrevezetése és becsapása. Sajnos ez nem csak a háborúk kiprovokálásában, hanem békeidőben is igaz. Különbség csupán annyi, hogy Amerika ezt tagadja, míg a Szovjetunió összeegyeztethetőnek tartotta fennkölt elveivel. Mondván a cél bármilyen eszközt szentesít. A háborús - Churchill szavai szerint - osztalék bezsebelése után új módszereket eszelnek ki a világ népeinek félrevezetésére. Hideg háborús szereposztásban a két ideológia ürügyén osztják két csoportra a világ országait. Magukat szuperhatalomnak nevezik és a népeket egymás befolyási övezetébe sorolják, Létrehozzák katonai szövetségi rendszereiket, látszólag egymás ellen, válójában hatalmi monopóliumuk védelmére, az Egyesült Államok anyagi, technológiai segítségével a Szovjetunió olyan fegyveres erőre tesz szert, hogy Amerika utánpótlása mellett, bármilyen ellenük kialakuló katonai szövetségi rendszer legyőzésére képes. Napjainkban a világgazdasági, de ha úgy jobban tetszik a világpolitikai helyzet ismét megérett egyes leküzdhetetlen konkurensekkel való elszámolásra. A cselszövők provokációi, a különös pápaválasztás, a lengyel szolidaritás csapda, a koreai utasszállító repülőgép lelövése, Gorbacsov peresztrojkája, Irak, Csernobil, de különösképpen a napjainkban dúló jugoszláv belháború, zsinórban követik egymást. Szerencsére a két világháborúval a népek sokat tanultak, nem hajlandók a vásári csalókra jellemző módszereknek felülni. A béke megőrzése érdekében a japán és a német tudományos kutatásnak legfőbb feladata: hogy az amerikaiak kikapcsolásával olyan védelmi fegyverrendszereket hozzanak létre, amely az előbb-utóbb bármilyen formában, de biztosan bekövetkező orosz támadást méltó fogadtatásba részesítheti. Nem szabad elfelejteni, hogy nemcsak az orosz atomháború tehet végzetes kárt Amerika konkurenseiben, hanem - éppen Csernobil példája igazolja - az orosz atombéke is. Tisztelettel kérem azokat a Kedves Olvasókat, akik közelmúltunk történelmének olyan fontos helyén álltak, vagy állnak, ahol betekintésük volt, vagy van egyes különleges külpolitikai, diplomáciai folyamatokba, amelyek könyvünk megállapításaival kapcsolatba hozhatók - szíveskedjenek tájékoztatni az általuk ismert eseményekről. Történelmünk minden jó szándékú tanújára számítok. Adataikat természetesen inkognitójuk megtartásával - a könyv esetleges második kiadásánál szeretném felhasználni. Ez a tanulmány, mint alapkoncepció 1987 őszén tulajdonképpen elkészült. Kiadására természetesen akkor még nem igen lehetett gondolni. Ez a tény, ha nem is menthető, de

4 bizonyos fokig talán még megérthető ben jött a rendszerváltás, legalábbis a szóhasználatban. Mindenesetre a szólás-, és gondolatszabadság megvalósult. Őrömmel kerestem fel az újonnan alakult magán kiadókat felajánlva, írásom publikálását. Elolvasás után azonban vagy megjegyzés nélkül, esetenként homályos utalásokkal visszaadták. Valami olyasfélét morogtak:,,ilyen kiadó nincs, de valószínűleg nem is lesz; akt ezt valaha is ki merné adni." Az idő őket igazolta. Akadt azonban néhány jóbarát, akiknek önzetlen erkölcsi és anyagi támogatását ezúton is megköszönöm. Azóta az egyre több - a témával foglalkozó emlékiratot, egyéb leírást - amelyhez csak hozzájutottam, mind elolvastam. Könyvein megfelelő helyein egyes elemeit felhasználtam. Nem találtam azonban okot a könyv alapvető megállapításainak visszavonására, vagy átírására. Végül elnézést kérek a Kedves Olvasótól, hogy a II. világháború "győztes" hatalmainak vezetőit és a vezetésük alatt álló intézményeket könyvemben helyenként nagyon szókimondóan jellemzem. Magyarul: az igazi nevén nevezem. Ezek megítélésénél szíves figyelmükbe ajánlom, hogy ez sem mennyiségben, sem durvaságban meg sem közelíti azt a negyvenöt évi mocskolódást, amelyet ők a japán, német és magyar népre, azok második világháborús vezetőire - kimondom, ha megköveznek is - ártatlanul rákentek. Baja, 1994 nyarán. A szerző, Hernádi Tibor Az I. VILÁGHÁBORÚ ELŐTTI POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI HELYZET Az utóbbi kétszáz év történelmét vizsgálva könnyen megállapíthatjuk, hogy Európában három nagy nemzet rivalizált egymással: a német, a francia és az angol. A politikai erővonalak is e három ország háború, illetve csatavesztései szerint alakultak. Nem vitatható, hogy ezek közül a legerősebb Anglia volt. Korai, nagyarányú gyarmatszerzései, részben ebből fakadó gyorsabb ipari fejlődése, és nem utolsó sorban területi elhelyezkedése biztosították ezt számára. Tengeri nagyhatalommá alakult, mivel országát minden oldalról tenger védte, háborúval nehezen volt sebezhető, inkább gyarmatait próbálták - nem sok eredménnyel - elhódítani. Németország és Franciaország szomszéd államok, így a fegyveres konfliktusok gyakrabban terhelték meg a két ország viszonyát. Franciaországnak is tekintélyes gyarmatok álltak rendelkezésére, bár ez meg sem közelítette az angolokét. Németország, aki csak később ismerte fel a gyarmatok jelentőségét, még kevesebb gyarmat felett rendelkezett, amelyhez természetesen hozzájárult az egységes Németország késői kialakulása is. Így érthető, hogy Anglia olyan kereskedelmi előnyökhöz jutott, amellyel a másik kettő nehezen versenyezhetett. Németország rendkívül fegyelmezett munkaereje,

5 magasfokú szervezettsége, nem különben az egyre fejlettebb technológiája az ország versenyképességét állandóan növelte. Érthető, ha a franciák, még inkább az angolok növekvő féltékenységgel figyelték, és mindent elkövettek ennek megakadályozására. Korábban egymás közötti közvetlen háborúkkal igyekeztek a német fejlődést akadályozni. A századforduló idején azonban a diplomáciai tevékenység kifinomulásával már közvetett módon provokálták. Kapóra jött ehhez, hogy Oroszország érdeklődése növekvő mértékben fordult Európa felé. Ha azt mondjuk, hogy a germanizmus gyökerei egész Európában megtalálhatók, úgy az is igaz, hogy a szlávizmus is jelen van az egész kontinensen és jelentős bázisokkal rendelkezik. Csak a fontosabbakat említjük: Szerbia, Bulgária, Lengyelország, Csehszlovákia. Ezekből tekintélyes rész helyezkedett el az ezeréves Magyarország területén. Magyarország pedig ebben az időben az Osztrák- Magyar monarchia, ezzel együtt a német nyelvterület erős tagállama. Németország izmos ipari állammá vált, ahol már fékezni kell az expanziós törekvéseket. Az Osztrák-Magyar monarchia rendkívül stabil és fejlett gazdasági szervezet. Oroszország elmaradott feudális állam, amely - mint a múltban is - ebben az időben is gazdasági erejét és az ország védelmi szükségleteit meghaladó hadsereget tart fegyverben. Helwald Frigyes: A föld és népei c. munkájában már 1879-ben így ír Oroszországról: "Poroszországot kivéve, Európában a militarizmus sehol sem emészt meg annyit, mint ez országban." Saját szellemi tőkéjéből képtelen az ország iparosítását fejleszteni. A nagyhercegek azonban felismerték a fejlett ipari technológia hatalmas előnyét. Látva a németek és a monarchia rohamos fejlődését, elhatározzák fellazítását. Már ebben az időben is komoly és ügyes hírszerző apparátussal rendelkeznek. Különleges képességet árulnak el nyílt és titkos lázítások szításában. Már az 1903 június 11-i belgrádi királygyilkosságban is benne volt a kezük. Ápis (Dragutin Dimitrijevics) ezredes vezetésével ugyanis szerb katonatisztek hajtották végre. Az ok kézenfekvő: a meggyilkolt Obrenovics Sándor osztrák orientációjú uralkodó volt. A helyére segített Karadjordjevics Oroszországtól remélte boldogulását. Egyébként 1914-ben Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolását is Ápis ezredes vezetésével hajtották végre, ugyancsak az oroszok megbízásából. Ferdinand May így ír erről: Hartwig, belgrádi orosz követ panaszolja Strandmann követségi tanácsosnak: "Artmanov katonai attasé úr a legszorosabb kapcsolatban áll az otthoni urakkal, akik a szárazföldi hadsereget és a haditengerészetet irányítják. Ezek pedig háborúra áhítoznak; amúgy durr bele vígan! Hogy megszabaduljanak minden gondtól. Hát csoda, hogy Artmanov ezredes révén közvetlen állnak Ápis ezredessel? Vele tartanak tűzön-vízen át. Én csak különc vagyok itt, fékezem a dolgok menetét: a szekér fáradozásaim ellenére szakadék felé rohan." Később így folytatja: "A nagyhercegek a tőzsdejátékot még a rulettnél is jobban kedvelik. Részvényekkel spekulálnak, részesednek a Putyilov- haszonból. Nem titok, hogy a Putyilov- művekben ágyúkat gyártanak. Az uraknak hadi részvényeik vannak és ezek minden feszültség nyomán egyre értékesebbek. A német határon tartott hadgyakorlatok csak feljebb viszik az árfolyamokat." House amerikai ezredes, aki Wilson elnök megbízásából 1914 júniusában Európában járt

6 a politikai helyzet tanulmányozása céljából, a következő jelentést teszi: "Mihelyt Anglia hozzájárul, Oroszország és Franciaország megtámadják Németországot és Ausztriát." House ezredes azonban csak a pillanatnyi állapotot tudta regisztrálni. Arról bizonyára nem sokat tudhatott, hogy Pétervárott már 1907-ben Nicholson, angol nagykövet és Izvolszkij orosz külügyminiszter egyezményt írtak alá. Ezzel tulajdonképpen már ki is alakították azokat az erővonalakat, amelyek 1914-ben szemben állottak egymással. A szerződés tulajdonképpen az ázsiai érdekszférák felosztásáról. (Tibet, Perzsia, Afganisztán) intézkedett. Ma már nem kétséges, hogy az első világháborút előkészítő szerződéssorozat kezdő és igen fontos eleme volt. Aligha lehet véletlen, hogy a megállapodást említve Lenin is megjegyezte: "háborúra készülődnek Németország ellen." Ez a szerződés jelentette a cári birodalom végleges elkötelezettségét Anglia és Franciaország felé. Ugyanígy németellenes céllal kötötték meg az 1904-es angol-francia úgynevezett entente cordiale szerződést, amely ugyancsak gyarmati osztozkodás (Afrika) jegyében született. Az igazi célja azonban ennek a titkos megállapodásnak is a németek elleni együttműködés volt. AZ I. VILÁGHÁBORÚ KIPROVOKÁLÁSA A franciák, de leginkább az oroszok minden áron keresték a leszámolást Németországgal és az Osztrák-Magyar Monarchiával. A franciákat a németek gazdasági fejlődésének megtörése sarkallta, míg az oroszok az Osztrák-Magyar Monarchia fellazítása miatt tartották szükségesnek a mielőbbi háborút, remélve, hogy annak következményeként megkaparinthatják érdekterületeinek egy részét, főképpen a szláv lakta területeket. A háború során hátrányos szövetség kialakulására nem kell számítania, hisz Anglia már eddig is biztatta a monarchia és Németország elleni fellépésre. Az orosz- francia-angol szövetséggel szemben Európában még csak megközelítő összefogás sem jöhet létre. A monarchiának agg uralkodója van. Családi tragédiák sora törte meg egykori hatalmas energiáját. Rudolf fia öngyilkossága után a trón öröklése körül bizonytalanság lép fel, mivel közvetlen, uralkodásra alkalmas leszármazottja nem maradt. A választás Ferenc Ferdinándra esett, aki rendkívül energikus egyéniség. Míg az agg uralkodó birodalmi politikát folytatott, addig Ferenc Ferdinánd inkább hajlott az osztrák politikára. Nem is titkolta, hogy a monarchia átrendezésére, megreformálására törekszik. A nemzetiségek közül leginkább a csehek állnak közel hozzá. Az oroszoknak kapóra jött a szerbiai hadgyakorlat, Szerbiának ebben az időben orosz orientációjú vezetése van. Amint már említettük, az oroszoknak Ápis ezredes vezetésével olyan terror szervezet áll itt rendelkezésére, amely 1903-ban még saját királyát is meggyilkolta. A kínálkozó alkalmat ki kell használni! Olyan helyzetet kell teremteni, amely a kor szokásai szerint csak fegyverrel bosszulható meg. A hadgyakorlatot maga a trónörökös vezeti. Két legyet egy csapásra! Megszabadulnak a monarchia közeli szigorúbb vezetésétől, ugyanakkor a trónörökös meggyilkolásával olyan helyzet áll elő, amelyet a monarchia nem hagyhat szó nélkül. Ha a kártyákat ügyesen keverik, a

7 monarchia kénytelen lesz háborút indítani. Az orosz terveket a sors is segítette. A monarchia rendőrsége megtudott néhány gyanús momentumot a készülő merényletről. Ezeket a trónörökös tudomására is hozták, s óvták a személyes részvételtől. Makacssága azonban leszerelte a józan érveket. Elhatározását nem változtatta meg. A tragédia, mint a sors kiszámított és megmásíthatatlan akarata bekövetkezett. A monarchia vezetői a szükséges lépéseket illetően tanácstalanok. Minden irányból szélsőséges javaslatok hangzottak el. Végül is abban állapodtak meg, hogy szigorú, de teljesíthető ultimátumot intéznek a szerb kormányhoz. Ha az az ultimátumban foglaltakra pozitívan reagál, a merénylet kivizsgálásában együttműködik a monarchia vezetésével, úgy azt el kell fogadni. Ezzel a császári udvar elégtételt kap. Berchtold külügyminiszter palotájában 1914 július 19-én lezajlott minisztertanácson alkották meg a Szerbiának küldendő jegyzék szövegét. Ezt követően elsőnek Bilinski beszélt Ferenc Józseffel. A beszélgetést később Kauner előtt részletesen ismertette. Tőle tudjuk, hogy többek között ezeket mondotta a császárnak: "Őfelségének most egy fontos lépést kell jóváhagynia, amelyből - úgy vélem európai háború keletkezhet." A császár így felelt: "Bizonyosan, hiszen lehetetlen, hogy Oroszország ezt a jegyzéket érvényesülni hagyj a.' De álljunk itt meg egy pillanatra! Az oroszok monarchia elleni összeesküvése, bármilyen paradox, bármilyen károkat okozott, s máig jóvá nem tett igazságtalanságot zúdított Magyarországra. Mint magyar ember némi kárörömöt mégis érzek Ferenc József és az akkori osztrák hatalmasok iránt. Hiszen az 1848-as magyar szabadságharc leverésére - amellyel ők már nem tudtak megbirkózni - maguk kérték az oroszok segítségét, tudomásul véve, hogy eszközül való felhasználásuk egyben politikájuk részévé is tette azokat. Az oroszok pedig igen ügyesen lestek az osztrákok kártyáiba. Igaz, a politikai számla kiegyenlítésére több, mint hatvan év haladékot adtak. De akkor igen nagy árat fizettettek érte. A birodalom a kis Ausztriává zsugorodott, s valószínű végleg törölték az európai hatalmak sorából. Életfilozófiájukban sokan hisznek a karmikus erők működésében. Nem szégyellem, bizonyos mértékben magamat sem tudom kivonni hatása alól. A Karma szerint minden emberből, embercsoportból, népekből, országokból, hatalmakból kiinduló minden cselekményt előbb-utóbb követ a cselekmény természetének megfelelő bűnhődés vagy megszentelés. Bármilyen furcsa, erre a fizika is megdönthetetlen bizonyítással szolgál. A fizikusok szerint az egyensúly érdekében minden valamilyen irányban megnyilvánuló erővel szemben áll egy azonos mértékű, de ellentétes irányú erő. Sok magyar hazafitól hallottam, hogy Ferenc József élete legnagyobb bűnét azzal követtel el, hogy kivégeztette a tizenhárom aradi vértanút, az 1848-as magyar szabadságharc tábornokait. Ezért családjában tizenhárom katasztrofális csapást kellett elszenvednie. Akárhogy is van, történelmi tény, hogy későbbi magyarok iránti joviális magatartása és más emberi kiválósága ellenére balsorsa élete végéig nem hagyta el. E kis kitérő után kanyarodjunk vissza a Ferenc Ferdinánd meggyilkolását követő

8 eseményekhez. A jegyzék, vagy nevezzük ultimátumnak - amelyet a monarchia kormánya küldött a szerb kormánynak - hangjában valóban szigorú volt, de maga a tartalma egyáltalán nem mondható annak. A szigorú hang az adott szituációban teljesen jogos volt. Az a követelés, hogy a nyomozásban a monarchia rendőrsége is részt vehessen, még mai felfogásban sem kifogásolható, de nem ellenkezett az adott kor elfogadott normáival sem, hiszen ilyenre más országok esetében is volt példa. (Pl. Lengyelország, Franciaország). Biztosak lehetünk abban, hogy fordított esetben sokkal szigorúbb feltételeket szabtak volna. Gondoljunk csak arra, hogy Izrael nyíltan hirdeti ma is, hogy zsidók ellen a világ bármely pontján elkövetett merénylet megtorlására - még ha azok nem is izraeli állampolgárok - joga van. Amikor Giesl, a monarchia belgrádi követe 1914 július 23-án Pacu pénzügyminiszternek, aki a távollévő Pasic miniszterelnököt helyettesítette, átadta a Ferenc Ferdinánd meggyilkolása miatt készített jegyzéket, azonnal összehívta a fővárosban tartózkodó minisztereket. Rövid tárgyalás után magához kérette az orosz ügyvivőt, Strandtmann-t és tájékoztatta a jegyzék tartalmáról. Kérte Oroszország védelmét, aki ezt nyomban továbbította Pétervárra. Július 25-én délelőtt a cár elnökletével összeült az orosz minisztertanács és megerősítette a már előző nap, vagyis július 24-én hozott határozatot, miszerint július 26-tól az országot részlegesen mozgósítják. Maydell cári tábornok a cár utolsó szárnysegéde Sztálin börtönében elmondta társainak, hogy a július 26-i titkos mozgósítási programot a Pétervártól távol eső garnizonok már néhány nappal korábban megkapták. (1) feltehetően még a monarchia jegyzékének átnyújtása, vagyis július 23-a előtt. Elmondja még, hogy az orosz mozgósítás 4-5 nappal is megelőzte a német mozgósítást. Szerinte a mozgósítást Miklós cár csak környezete nyomására - főleg Miklós nagyherceg hatására - utólag írta alá. Amint látjuk, az oroszok nem vesztegették az időt. A monarchia csak július 28-án rendel el részleges mozgósítást. Mindezektől függetlenül Szazanov orosz külügyminiszter már a jegyzék átvétele előtt kijelentette a pétervári angol nagykövet előtt, hogy egy Belgrádnak szóló osztrák ultimátummal szemben Oroszország nem maradhat közömbös és esetleg katonai rendszabályokat foganatosítana. Az általános mozgósítást is legkorábban az oroszok rendelik el, július 31-én. A franciák augusztus 1- én, a németek csók augusztus 2-án. A háborút pedig a monarchia ennek ellenére a legkésőbben, augusztus 5-én üzente meg Oroszországnak. Az eseményeket háttérből mozgató angolok elégedettek a fejleményekkel. Ideje, hogy nyíltan is színre lépjenek augusztus 14-én Bécsből jelentik a Magyar Távirati Irodának: "Sir Maurice de Bunsen brit királyi nagykövet ma megjelent a Császári és Királyi Külügyminisztériumban, és kijelentette, hogy Franciaország Ausztria- Magyarországgal háborús állapotban levőnek tekinti magát, mert Ausztria-Magyarország háborút visel Franciaország szövetségese. Oroszország ellen, és Franciaország ellenségét, a német birodalmat támogatja. Egyúttal kijelentette a brit királyi nagykövet, hogy tekintettel Franciaország magatartására, Nagy-Britannia is hadiállapotban levőnek tekinti magát a monarchiával. (2) Íme! Angliának semmi oka nincs, hogy hadat üzenjen a monarchiának, hisz az angol

9 érdekeket soha nem sértette. Ehhez neki "Franciaország magatartása" elegendő alapot nyújt. És Franciaország? neki sincs semmi oka rá, hiszen a monarchia az ő érdekeik ellen sem tett keresztbe semmit, de hát ő Oroszország szövetségese. És a németekre is haragszik. Ők is "kellő alapnak" tarják ezeket a háborúhoz. Hát Oroszország? Neki ugyan mi oka lehetett a monarchia és Németország ellen fellépni? Hiszen orosz érdekeket sem sértett egyik hatalom sem. Szerbia? Hiszen azokat éppen ők ingerelték a monarchia ellen. Az előzmények ismeretében azt hiszem nem nehéz eldönteni, hogy kit terhel a felelősség a háború elindításáért. A monarchiát-e, Németországgal, vagy Oroszországot Angliával, és Franciaországgal. Ne felejtsük el, hogy verekedés alkalmával nem minden esetben az a kezdeményező, aki elsőnek üt. Nagyobb a felelőssége annak, aki ellenfelét olyan helyzetbe hozza, hogy az kénytelen ütni. Az angol Mac Donald is így nyilatkozik erről 1924-ben a Népszövetség őszi ülésszakán: "Nagyon nehéz egy háború esetén meghatározni, ki a támadó. Ezt csupán ötven év múltán a történész tudja majd megállapítani, nem pedig azonnyomban a háborúban részt vevő államférfiak." Neki pedig igazán elhihetjük! Minden esetre a monarchia a trónörökös meggyilkolásával megkapta a kegyelemdöfést. Majd amikor II. Vilmos német császár nem hagyott kétséget aziránt, hogy a monarchia mellé áll - aligha is tehetett egyebet - Anglia és Franciaország elégedetten dörzsölhette kezeit. Végre leszámolhatnak a germán konkurenciával! Hogy eziránt semmi kétségünk se maradjon, nézzük meg az első világháború következményeit, amely teljes mértékben igazolni fogja a fenti megállapításokat. AZ I. VILÁGHÁBORÚ BEFEJEZÉSE Magának a világháború lefolyásának ismertetése túlnő könyvünk keretein. De azt hiszem erre nincs szükség, hisz erre vonatkozóan könyvtárnyi publikáció látott napvilágot. Úgy tűnik azonban, hogy még mindig akad ebben is újdonság, mert napjainkban is nem egy történész veszi elő a témát és az eredménye mindig egy-egy könyv, amelyet átrágva, a történelem e területét alaposabban ismerő olvasó mindig talál benne valami újat. Mi még sem mélyedünk bele, inkább a háború befejezését próbáljuk megvilágítani. Mégis úgy érezzük a későbbiek helyes értékelése miatt újból az Olvasó emlékezetébe kell idézni néhány, ma már szinte teljesen elfelejtett, vagy száműzött momentumot. A német hadvezetésnek a mai napig legfőbb törekvése a kétfrontos háború elkerülése. Sajátos geopolitikai helyzetüket figyelembe véve ez megalapozott és helyes. A francia és vele szövetséges angol haderő hadba lépésével azonban ez a helyzet sajnos kialakult. A német politika előtt az a feladat állt, hogy visszaállítsa az egyfrontos hadviselést. Arra nyilván nem gondolhatott, hogy Franciaországot és Angliát iktassa ki, hiszen most léptek be jól felszerelt katonai erőkkel. A helyzet tehát kézenfekvő. Valamilyen módon ki kell vonni Oroszországot a háborúból. Ez bizony nem ígérkezett könnyű feladatnak. A német vezérkar azonban, élén Ludendorff-fal megbirkózott vele, és meg is oldotta. Helyénvaló itt megjegyezni, hogy a történelem későbbi évtizedeiben a németek nagyon drága árat fizettek érte.

10 A terv és kivitel rendkívül érdekes, megérdemli, hogy néhány oldalon foglalkozzunk vele. Lundendorff, az orosz tömegek lelki alkatára építette fel tervét. Már a múlt században is ismert volt az orosz nép jellemző gondolkodásmódja, amelynek fő motivációja az emberi egyenlőség fogalma. Már Jókai Mór nagy magyar író írásaiban is találunk erre adatot, amelyek pedig jóval az 1917-es forradalom előtt íródtak. Lássuk csak egy rövid részletét az "Egy vén orosz katona meséjéből" c. regényének: "Képzelhetitek: a mi betegségünk az volt, hogy mi nem voltunk megelégedve a világ folyásával, a szent orosz birodalomban, hanem azt akartuk, hogy minden ember szabad lévén, az úr a szolgával egyenlő! Őrizzen meg az ég benneteket ezen veszélyes nyavalyától." Nagy Katalin cárnőről feljegyezték, hogy íróasztalán tartotta a francia forradalmár Voltaire mellszobrocskáját, sőt arcképét is őrizte. Pedig ő aligha nevezhető forradalmárnak. Ezek az eszmék mégis tetszetősek voltak számára Tulajdonképpen az 1905-ös forradalom is ennek jegyében robbant ki. A nincstelen néprétegek számára oly szívderítő államkapitalista gondolkodás vezére: Lenin, ebben az időben emigrációban él Svájcban. A német vezérkarnak kapóra jött az oroszországi polgári demokratikus forradalom kitörése, egyáltalán a forradalmi megmozdulás, amely a fronton is megkönnyítette helyzetüket. A német vezérkar tervei szerint Lenint Németországon át, Finnország felé zárt vasúti vagonban szállítják Oroszországba. Feladata lesz, hogy a már kitört forradalmi mozgalom élére álljon, és juttassa azt győzelemre. Meg is állapodnak Leninnel, hogy hatalomra jutása után békét köt Németországgal. Balla Antal: A legújabb kor világtörténete című, 1932-ben kiadott könyvében megemlíti, hogy Lenin Ludendorff vezérkari főnök segítségével jutott haza Oroszországba. De sokkal közelebbi utalásra is hivatkozhatunk. Dolmányos István, 1979-ben megjelent: Ragyogó Október című könyve, bár nagyon politikusan, de említést tesz róla, hogy "Lenin a német hatóságok engedélyével Németországon átutazott Oroszországba." Szolzsenyicin a Gulág szigetcsoport című könyvében közli, hogy Lenin a forradalom győzelme után az orosz egyházakból begyűjtött nemesfém kegytárgyakat Németországnak ajándékozta gazdaságának segélyezésére. Amint látjuk, minden segítségnek ára van! A Szovjetunió sokáig makacsul tagadta ezeket a tényeket, pedig abban az időben ez közszájon forgott és senki sem kételkedett benne. Számos, a két világháború között kiadott regény is érinti az eseményt. Némelyek finomabb hangvétellel, mások szókimondóbban írnak róla. Idézzünk néhány sort Bruno Brehm: Ez lett a vége című történelmi regényéből. Ő ugyan finoman, de félreérthetetlenül utal a németek Leninnel való spekulációjára. Amikor Miklós cárt családjával a kivégző pincébe kísérték, azt hitték ismét el akarják őket valahová szállítani. A cárné így szól férjéhez: Niki, attól félek, hogy megint Moszkvába akarnak vinni bennünket, mint annak idején Tobolszkból, hogy a békeszerződést aláírd. Most, hogy meggyilkolták a német követet, a németek tudni fogják végre, hogy csak olyan szerződés érvényes, melyet te írsz alá. És ezt nem szabad

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából (A trianoni sokk és annak következményei) Az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés a Magyar Királyság területét, amely 1918 előtt Horvátország

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ, NAGYHATALOM ÉS KÖZÉP-EURÓPA Magyarics Tamás NAGY-BRITANNIA KÖZÉP-EURÓPA POLITIKÁJA 1918-TÓL NAPJAINKIG* I. RÉSZ Bevezetés A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

Részletesebben

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Magyar Tudomány A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Az MTA első emlepénze 1858-ból Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó? Koromrészecskék a légkörben Kétszáz éve született Gábor

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben

Egyezzünk ki a múlttal!

Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről Szerkesztette: Lőrinc László Történelemtanárok Egylete Budapest, 2010 A kötet összeállításában

Részletesebben

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Európai Tanulmányok szakirány NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Készítette: Harsányi

Részletesebben

A Führer Birodalma, írta: Johannes Öhquist 1. rész

A Führer Birodalma, írta: Johannes Öhquist 1. rész A Führer Birodalma, írta: Johannes Öhquist 1. rész POPULAR SEARCHES SEARCH FOR: entertainment video games travel games cars health insurance electronics finance credit cards hobbies personals A Führer

Részletesebben

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

NINCS BÉKE EURÓPÁBAN

NINCS BÉKE EURÓPÁBAN FRANCESCO NITTI NINCS BÉKE EURÓPÁBAN MÁSODIK JAVÍTOTT ÉS BŐVÍTETT KIADÁS BUDAPEST PALLAS IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSA 1923. h /! / c s c t > A ' i r r i A Nincs béke Európában második javított ós

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN. 2000. december

AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN. 2000. december AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN 2000. december KÉSZÍTETTE: CSICSMANN LÁSZLÓ 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I. AZ EL NEM KÖTELEZETTEK MOZGALMÁNAK

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

XENO.HU Miről szól ez a füzet?

XENO.HU Miről szól ez a füzet? 1 XENO.HU Miről szól ez a füzet? A gyűlöletről, az elutasításról, az idegenellenességről. A füzet címe XENO.HU, ahol a xeno előtag az idegenre, a másra utal, a xenofóbia szó pedig idegenellenességet, idegengyűlöletet

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

Németh István. A nemzetiszocialista külpolitika (1933 1945)

Németh István. A nemzetiszocialista külpolitika (1933 1945) Németh István A nemzetiszocialista külpolitika (1933 1945) GROTIUS E-KÖNYVTÁR / 58 2013 1 Sorozatszerkesztő Horváth Jenő A kötet szerzői jogvédelem alatt áll. Annak teljes vagy részleges másolása, papír

Részletesebben

Kolontári Attila. Magyarország és az 1935-ös csehszlovák-szovjet kölcsönös segítségnyújtási szerződés 1

Kolontári Attila. Magyarország és az 1935-ös csehszlovák-szovjet kölcsönös segítségnyújtási szerződés 1 Kolontári Attila Magyarország és az 1935-ös csehszlovák-szovjet kölcsönös segítségnyújtási szerződés 1 1 A cikk egy, a szovjet-magyar diplomáciai kapcsolatok történetét bemutató PhD-értekezés fejezetének

Részletesebben

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR ÚJ SOROZAT A HUSZADIK SZÁZAD SZERKESZTÉSÉBEN ÁGOSTON PÉTER A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE 1913 GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA BUDAPEST, IV., VERES PÁLNÉ-UTCA 3 ÁGOSTON

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Ezeknek az elveknek és érdekeknek szempontjából vizsgáljuk meg a nekünk felajánlott béke feltételeit.

Ezeknek az elveknek és érdekeknek szempontjából vizsgáljuk meg a nekünk felajánlott béke feltételeit. Védőbeszéd Trianonban szerző: Apponyi Albert Elhangzott: 1920. január 16. Igen tisztelt Elnök úr, Uraim! Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem, hogy alkalmat adtak nekünk álláspontunk kifejtésére.

Részletesebben

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

Hogyan tovább, Európa?

Hogyan tovább, Európa? 1 Hogyan tovább, Európa? transform! az alternatív nézőpont és a politikai párbeszéd európai folyóirata 2012. 2 Fotó: Sepp Dreissinger A lap illusztrálásához Helmut Kurz-Goldensteinnek, a híres osztrák

Részletesebben

Amiről szólnunk kell

Amiről szólnunk kell Botos László Amiről szólnunk kell A magyar történelemírás, tanítás és kutatás egyik legnagyobb szerencsétlensége, hogy még ebben a trianoni és az 1945 utáni kommunista lelket és szellemet kilúgozó időszakban,

Részletesebben

PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas

PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas A XXXVII. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXII. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XXXVIItb ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian

Részletesebben

Néhai Fenyö Egon blogja 1

Néhai Fenyö Egon blogja 1 Néhai Fenyö Egon blogja 1 Kedves Péter! Most, hogy Budapestre látogattam, már nem tudtam beszélni Veled. Néhány évvel ezelőtt a TV-ben láttam egy temetést. Úgy emlékszem, hogy Pablo Neruda temetése volt.

Részletesebben

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Nemzet és Biztonság 2014/6. szám 3 41. 15 év 15 hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Előszó 1999. március 12-én történelmi jelentőségű eseményre került sor: Magyarország 15

Részletesebben