BSS1111A dráma és a színház kapcsolata szem. Kredit: 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BSS1111A dráma és a színház kapcsolata szem. Kredit: 2"

Átírás

1 BSS1111A dráma és a színház kapcsolata szem. Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: őszi Ajánlott félév: rtékelés módszere: III. A tantárgy célja annak megértése, hogy a dráma és a színház két, önálló jelkészlettel, műfaji determinációval és külön értelmezői apparátussal bíró művészi gyakorlat, amelyek az európai kultúra és művelődéstörténetében (hol egymásra hagyatva, hol kényszerülve) közös alkotásokat teremtettek. A tárgy elengedhetetlen bevezető a dráma és színháztörténeti kurzusokhoz: a dráma és a színház kortárs definícióiból kiindulva a történeti korszakokban tapasztalható együttműködésük lehetőségeit követi végig 1. Mi a dráma? Kortárs irodalomelméletek. A drámatörténet(írás) iskolái 3. Mi a színház? Kortárs színházelméletek 4. A színháztörténet(írás) iskolái 5. Dráma, dramatikus szöveg, előadásszöveg, forgatókönyv, rendezőpéldány 6. A (dráma)szöveg és a (színházi)előadás rögzíthetőségéről (a dokumentumok forrásértéke a 1. században) 7. Az antik görög modell 8. Az itáliai színpadtól a Gückastenbühnéig 9. A lélektanirealista szövegértés és játéknyelv 10. A nem realista játéknyelv és szövegértés Jákfalvi Magdolna: Drámázás. Theatron, 003/ HansThies Lehmann: A logosztól a tájképig. A szöveg és a kortárs dramaturgia. Theatron, 006/ Erika FischerLichte: A dráma története. Pécs, Jelenkor, PatricePavis: Előadáselemzés. Bp., Balassi, pp

2 BSS111 A színházi rendezés alaptípusai szem. Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: őszi Ajánlott félév: III. rtékelés módszere: A tantárgy célja, hogy a laptól a színpadig zajló, korántsem egyértelmű folyamatra koncentrálva betekintést kínáljon a színpadra állítás témakörét érintő történeti és elméleti problémákba. Ennek során tárgyalásra kerül a rendezés mint gyakorlati fogalom (tevékenység) és mint elméleti kategória (a mise en scène). A tárgy érinti a rendező munkáját és a rendezői színház történetét, valamint áttekinti a rendezés tipologizálására született javaslatokat (plusz azok kritikáját), és a színrevitel lehetséges módozatait egészen kortárs és európai előadások példáján keresztül szemlélteti. 1. A rendezés gyakorlati fogalma a rendező munkája. A rendezői színház I. (tendenciák és korszakok) 3. A rendezői színház II. (alkotók és paradigmatikus példák) 4. A rendezés elméleti kategóriája a mise en scènemeghatározása(i) 5. PatricePavismise en scènetipológiája és annak problémái 6. HansThies Lehmann Inszenierungtipológiája és annak problémái 7. A színrevitel historizáló módozatainak áttekintése 8. A színrevitel aktualizáló módozatainak áttekintése 9. A színrevitel stilizáló módozatainak áttekintése 10. A rendezés hermeneutikai, hatás és recepcióesztétikai aspektusa Nánay István: A színpadi rendezésről. Magyar Drámapedagógiai Társaság, Bp., HansThies Lehmann: Az előadás: elemzésének problémái. Theatron tél 000 tavasz, PatricePavis: A lapról a színpadra: nehéz születés. Theatron tavasznyár, Kékesi Kun Árpád: A rendezés színháza, avagy a miseenscène művészete. Theatron tavasznyár, PatricePavis: Előadáselemzés. Balassi, Bp., 003. (különösen 1719.)

3 AlmásiTóth András BSS1131 A színészi játék szerepe az előadásban szem. Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: őszi Ajánlott félév: III. rtékelés módszere: A tárgy fő témája a színházi előadás leírásának, rekonstruálásának és dokumentálásának egyik (legillékonyabb) eleme: a színészi játék. A megnevezés retorikai bizonytalansága a színházi előadás visszafordíthatatlan jelen idejéből is következik, ezért a kurzus elemzi a mozgóképes dokumentáció előtti alakításelméleti szövegeket Platóntól D Aubignacon át Craigig, majd végignézi a kortárs technikai lehetőségek inspirációjában létrejött szempontváltásokat. 1. A színész az előadásban elemzési szempontok. A színészi test a térben mozgáselemzés, vektorelmélet és kinezika 3. A színész és a szerep posztmodern színház, hermeneutikai elemzés 4. Alakításelméletek Diderottól Sztanyiszlavszkijig 5. A játékmód és a játéktér fizikai koordinátái (akusztika, dekórum, bienscéance, világítás) 6. Test és műtest az élő és az élettelen közös reprezentációja 7. Kleist és Craig a bábukról 8. Az avantgárd testkoncepciója: a Bauhaus és MoholyNagy László 9. A feminista színházelmélet és a test a színpadon 10. A filmművészet (dekonstruktív) hatása a színpadi játékra Denis Diderot: Színészparadoxon. Magyar Helikon, Bp., Heinrich von Kleist: A marionettszínházról. In: Salyámosy Miklós (szerk.) Kultusz és áldozat. A német esszé klasszikusai. Európa, Bp., Edward Gordon Craig: A színész és az Übermarionnett. Színház. 1981/3. PatricePavis: Előadáselemzés. Balassi, Bp., Herbert Blau: A test, amely meghaladja önmagát. GondolatJel. 1994/1.

4 BSS0 A színjátéktípusok története ea. 3 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: tavaszi Ajánlott félév: IV. V rtékelés módszere: A tantárgy kronológiai sorrendben tekinti át az európai színháztörténet során kialakult, meghatározó színpadi műfajokat. A színháztörténeti tárgyakat előkészítő kurzus során a hallgató képessé válik elvonatkoztatni a drámatörténettől, és a színháztörténetet az előadások történetének tekinteni, a színház mint kulturális modell formációit pedig a színház nyelvének sajátosságai alapján leírni. 1. Az antik görög és római színház játéktípusai. A középkori színház játéktípusai 3. Az angol reneszánsz és restaurációs színház játéktípusai 4. Az olasz és spanyol reneszánsz és barokk színház játéktípusai 5. A klasszicista színház játéktípusai 6. A romantikus színház játéktípusai 7. A naturalista színház játéktípusai 8. A realista színház játéktípusai 9. A színházi avantgárd játéktípusai (1) 10. A színházi avantgárd játéktípusai () Székely György: Színjátéktípusok dramaturgiája. Színháztudományi Intézet, Bp., Simon Cooper SallyMackey: Színháztudfomány felsőfokon. Orpheusz, Bp., Kiss Gabriella: Bevezetés a színházi előadások világába. Korona, Bp., Bécsy Tamás: Mi a dráma? Akadémiai, Bp., Peter Simhandl: Színháztörténet. Helikon, Bp.,

5 BSS31 Kortárs színjátéktípusok ea. 3 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: V tavaszi Ajánlott félév: rtékelés módszere: IV. A tárgy célja, hogy a színjátéktípusok történeti áttekintése után átfogó képet nyújtson a kortárs, európai és (érintőlegesen az) Európán túli színház legfontosabb műfajairól, tendenciáiról és alkotóiról. A tárgy nagy figyelmet szentel annak, hogy feltárja az egyes színjátéktípusok mai és történeti formációinak kapcsolatait, az 1960as évek óta kialakult formációk innovatív aspektusát, és kidomborítsa ezek megközelítésének lehetőségeit. Ennek megfelelően a figyelem jórészt a kortárs színházat nagymértékben jellemző határátlépések jelenségeire és az általuk implikált új elemzési módokra irányul. 1. Az irodalmi színház I. (a szöveg kortárs dramaturgiája). Az irodalmi színház II. (az epika és a líra szcenírozása) 3. A gyerek és ifjúsági színház, a bábszínház 4. A kabaré, a standupcomedy, a sitcom és a szórakoztatás más műfajai 5. A zenés színház és a show business 6. A pantomim és a balett 7. A tánc és mozgásszínház 8. A performanszok, happeningek és a performanszszínház 9. Periferikus jelenségek: cirquenouveau, tárgyszínház, webszínház stb. 10. Határátlépések és a teatralitás egyéb megnyilvánulásai Székely György: Színjátéktípusok dramaturgiája. Színháztudományi Intézet, Bp., Bécsy Tamás: A színjáték lételméletéről. Dialóg Campus, Bp. Pécs, Simon Cooper SallyMackey: Színháztudomány felsőfokon. Orpheusz, Bp., és PatricePavis: Előadáselemzés. Balassi, Bp., ChristopherBalme: Einführungin die Theaterwissenschaft. Erich Schmidt, Berlin,

6 BSS310 Zenés színház szem. Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: tavaszi Ajánlott félév: rtékelés módszere: IV. A tárgy a zenés színház különböző formáinak megismerésére, elsősorban az opera, másodsorban az operett és a musicaljátszás történeti és elméleti problémáinak, valamint kortárs praktikáinak megértésére irányul. Nagy hangsúlyt fektet az ezredforduló tájékán készült zenés színházi előadásokra (azok paradigmatikus példáinak elemzésére) abból a célból, hogy feltárják azokat a tendenciákat, amelyek az opera, operett és musicaljátszás tradícióinak továbbvitelével vagy megkérdőjelezésével aktívan alakítják a kortárs Musiktheater formanyelvét és a róla való gondolkodást. 1. A 17. századi opera(játszás) fókuszban Monteverdi és Händel művei. A 18. századi opera(játszás) fókuszban Gluck és Mozart művei 3. A 19. századi opera(játszás) fókuszban Verdi és Wagner művei 4. A 0. századi opera(játszás) fókuszban Berg és Britten művei 5. A francia és az angol operett(játszás) fókuszban A szép Heléna és A mikádó 6. A bécsi és a operett(játszás) fókuszban A denevér és a Mágnás Miska 7. A musical(játszás) első nagy korszaka fókuszban a My fair Lady és a West Side Story 8. A musical(játszás) második nagy korszaka fókuszban a Macskák és a Miss Saigon 9. A kortárs zenés színház problémái I. fókuszban a tradíció 10. A kortárs zenés színház problémái II. fókuszban az innováció Walter Felsenstein: Az új zenés színjáték. Színháztudományi Intézet, Bp., Fodor Géza: Zene és színház. Argumentum, Bp., Csáky Móric: Az operett ideológiája és a bécsi modernség. Európa, Bp., Miklós Tibor: Musical. Egy műfaj története. Novella, Bp., 00. Nora Eckert: Von der OperzumMusiktheater. HenschelVerlag, Berlin, (különösen 747.)

7 BSS301 Tánc és mozgásszínház szem. Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: őszi Ajánlott félév: rtékelés módszere: V. A tantárgy kronológiai sorrendben tekinti át az európai, illetve az Európán kívüli tánc és mozgásszínház meghatározó irányzatait, formáit. Az órák során a hallgató elsajátíthatja azokat az alapvető terminusokat és elemzési módszereket, amelyek e színjátéktípus releváns leírásához szükségesek. A vizsgált korpuszt gazdag illusztrációs anyag kíséretében dolgozzuk fel. 1. A modern tánc amerikai előfutárai 34. Az európai modern tánc előfutárai 56. A balett reformátorai 78. A mozdulatművészet mozgalma 910. Kortárs mozgásszínházi irányzatok Dienes Gedeon (szerk.): Modern tánc a XX. század első felében. Magyar Táncművészek Szöv., Bp., Fuchs Lívia: Száz év tánc. L Harmattan, Bp., 008. Fuchs Lívia (szerk.): Táncpoétikák. Szöveggyűjtemény a reneszánsztól a posztmodernig. L Harmattan, Bp., 008. Lenkei Júlia (szerk.): Mozdulatművészet. Magvető, Bp., Joseph H. Mazo: A modern amerikai tánc története. Planétás, Bp., 1995.

8 BSS3130 Báb és figurális színház szem. Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: tavaszi Ajánlott félév: rtékelés módszere: VI. A tantárgy kronológiai sorrendben tekinti át az európai, illetve az Európán kívüli báb és figurális színház meghatározó irányzatait, formáit. Az órák során a hallgató elsajátíthatja azokat az alapvető terminusokat és elemzési módszereket, amelyek e színjátéktípus releváns leírásához szükségesek. A vizsgált korpuszt gazdag illusztrációs anyag kíséretében dolgozzuk fel. 1. A báb és a társművészetek kapcsolata irodalom, képzőművészet, zene 34. Ázsiai bábkultúrák 56. Európai bábjátékok. Vásári és művészi bábszínházak 78. A művészi bábjáték Magyarországon. A bábmozgalom alakulása 910. A báb szerepe a bábszínházon kívül alternatív kísérletek Tömöry Márta (szerk.): Ember és báb. Bábszínházak, műhelyek, kísérletek. Múzsák, Bp., A bábok világa. [Elektronikus dokumentum]. Skicc Bt., Bp., 001. Horváthné Fülep va (szerk.): Báb, játék, bábjáték. Didakt, Debrecen, 003. Az Art Limes folyóirat bábbal foglalkozó számai

9 BSS310A színház és társművészetek szem. Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Kovács Kriszta Oktatás nyelve: rtékelés módja: őszi Ajánlott félév: rtékelés módszere: V. A tárgy azokkal a kortárs színházi alkotásokkal ismertet meg, amelyek a realista színházi paradigmától eltérően építik be az előadásszövegbe a film, a díszlet, a játéktér, a jelmez, a média és a zene jelrendszereit. A kollégium lényeges kérdésnek tekinti, hogy a színészi test hogyan viszonyul a gesztus, a figura hagyományos funkciójához, kategóriájához. A gyakorlati megfigyelések (videofelvételek megtekintése) mellett a hallgatók betekintést kapnak a posztmodern színházi teóriák és a virtuális valósággal foglalkozó elméletek területére. 1. Bevezetés. A dramatikus és posztdramatikus színházi tendenciák formanyelve. A játéktér, a díszlet megváltozott helyzete és szerepe (a színház képzőművészeti aspektusa) 3. Példaelemzés 4. A zene, a zaj és a beszéd megváltozott helyzete és szerepe (a színházi hang/zás problémája) 5. Példaelemzés 6. A média és a film megjelenése a színházban 7. Példaelemzés 8. A mozaikká váló színészi test 9. Példaelemzés 10. A virtuális valóság kérdései Julian Hilton (szerk): New DirectionsInTheatre. MacMillan, London, Johannes H. Birringer: Theatre, Theory, Postmodernism. Indiana University Press, Bloomington, PatricePavis: The Intercultural Performance Reader. Routledge, London New York,

10 BSS61A dráma és színjáték elméletei szem. Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: őszi Ajánlott félév: rtékelés módszere: V. A tárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a kortárs színházelmélet fogalmi bázisát alkotó elméleti irányzatokkal és azok kérdésfeltevéseivel. A félév során a színházi esemény elméleti kérdéseit három lépésben vizsgáljuk 1. az egyes irányzatok és iskolák alapvetései. olyan szövegek közös olvasása és értelmezése, amelyek valamely színházi jelenség interpretációja kapcsán az adott elméleti keretet használják 3. további példaelemzések a hallgatók által választott dramatikus szövegek és előadások dramaturgiai értelmezése illetve továbbgondolása révén. 1. A színész és a néző státuszáról szóló nézetek történeti változatai színházdefiníciók. A színházszemiotika 3. A recepcióesztétika 4. A feminista kritika 5. Az interkulturális előadások 6. A posztkoloniális kritika 7. A dekonstrukció 8. A pszichoanalízis 9. A színházszociológia 10. Példaelemzések PatricePavis: Előadáselemzés. Balassi Kiadó, Bp., , Bécsy Tamás: A színjáték lételméletéről. Dialóg Campus. Bp. Pécs, Kékesi Kun Árpád: Színház és tudomány. A teatrológia kortárs színterei. In: Színház, kultúra, emlékezet. Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, Janelle G. Reinelt Joseph R. Roach (szerk): CriticalTheory and Performance. University of Michigan Press, AnnArbor, 199.

11 Tímár András Ungár Júlia BSS3110, 41, 30Magyar és európai drámatörténet 13 ea. 9 (3+3+3) Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: őszi tavaszi Ajánlott félév: IIIIVV. V rtékelés módszere: A tárgy tetszőleges drámatörténeti korpusszal foglalkozik, kitérve annak drámaelméleti, színháztörténeti, illetve hazai vonatkozásaira. A munka során a hallgató elsajátítja a drámaelemzés különböző technikáit, betekintést nyer az adott kor drámaelméleti irodalmába, s képes lesz a dramatikus szövegeket szélesebb, kultúrtörténeti aspektusból is megvizsgálni Erika FischerLichte: A dráma története. Jelenkor, Pécs, 001. Szondi Péter: A modern dráma elmélete. Gondolat, Bp., Bécsy Tamás: A drámamodellek és a mai dráma. Dialóg Campus, Bp. Pécs, 001. Régi drámai emlékek III. (Szerk.: Kardos TiborDömötör Tekla) Akadémiai, Bp., Régi drámai emlékek 18. századi sorozat (Szerk.: Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna Varga Imre) Akadémiai Argumentum, Bp., Nagy Imre: Nemzet és egyéniség. Argumentum, Bp., Bécsy Tamás: Kalandok a drámával. Balassi, Bp., P. Müller Péter: Drámaforma és nyilvánosság. Argumentum, Bp.,

12 Tímár András BSS10, 51, 330Magyar és európai színháztörténet 13 ea. 9 (3+3+3) Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: őszi tavaszi Ajánlott félév: IIIIVV. V rtékelés módszere: A tantárgy folytatja a Színjátéktípusok tantárgy keretén belül elkezdett munkát. Tetszőleges színháztörténeti korpusszal foglalkozik, kitérve annak drámatörténeti, színházelméleti, illetve hazai vonatkozásaira. A munka során a hallgató megismeri a színháztörténetírás és a színházelméleti szövegek olvasásának technikáit, szempontokat kap a kortárs színháztörténet kapcsán majdan nélkülözhetetlen előadáselemzéshez, és képes lesz a vizsgált rendezéseket szélesebb, kultúrtörténeti aspektusból is értelmezni. Peter Simhandl: Színháztörténet. Helikon, Bp., Képes színháztörténet. Magyar Könyvklub, Bp., Jákfalvi Magdolna (szerk.): Színházi antológia. Balassi, Bp., 000. Lengyel György (szerk.): A színház ma. Gondolat, Bp., Magyar Színháztörténet (Szerk.: Kerényi Ferenc) Akadémiai, Bp., Magyar Színháztörténet (Szerk.: Gajdó Tamás) Magyar Könyvklub, Bp., 001. Magyar Színháztörténet (Szerk. Gajdó Tamás) Magyar Könyvklub, Bp., 005. Gajdó Tamás: Színháztörténeti szöveggyűjtemény. Bp., Bécsy Tamás: Dráma és színház a XX. században. In: Révai Nagylexikon. III. k. Révai, Bp.,

13 BSS331 Kortárs európai színház és dráma szem. 4 N:60 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: tavaszi Oktatás nyelve: Ajánlott félév: VI. rtékelés módja: rtékelés módszere: A tárgy folytatja a Kortárs színjátéktípusok tantárgy keretén belül elkezdett munkát. Tetszőleges kortárs dráma és színháztörténeti korpusszal foglalkozik, kitérve annak dráma és színházelméleti, illetve hazai vonatkozásaira. A munka középpontjában a videoszalagon hozzáférhető előadások elemzése áll, amelynek során a hallgató reflektál dráma és színház kapcsolatára, a rendezői formanyelvek sajátosságára és azok kultúrtörténeti vonatkozásaira. Ezáltal a tantárgyelem közvetlen kapcsolatba kerül a szintén kortárs előadások lejegyzésével (is) foglalkozó Alkalmazott színháztudomány tantárggyal Erika FischerLichte: A dráma története. Jelenkor, Pécs, 001. Erika FischerLichte: A performativitás esztétikája. Balassi, Bp., 009. HansThies Lehmann: A posztdramatikus színház. Balassi, Bp., 009. Jákfalvi Magdolna (szerk.): Színházi antológia. Balassi, Bp., 000. Kékesi Kun Árpád: Thália árnyék(á)ban. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 000. Peter Simhandl: Színháztörténet. Helikon, Bp., 1998.

14 BSS3311 Kortárs színház és dráma szem. 4 N:60 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: őszi Oktatás nyelve: Ajánlott félév: V. rtékelés módja: rtékelés módszere: A tárgy folytatja a Kortárs színjátéktípusok tárgy keretén belül elkezdett munkát. Tetszőleges kortárs dráma és színháztörténeti korpusszal foglalkozik, kitérve annak dráma és színházelméleti, illetve európai vonatkozásaira. A munka középpontjában a videoszalagon hozzáférhető előadások elemzése áll, melynek során a hallgató reflektál dráma és színház kapcsolatára, a kortárs rendezői színház meghatározó formanyelveinek sajátosságára, azok kultúrtörténeti vonatkozásaira. Ezáltal a tantárgyelem közvetlen kapcsolatba kerül a szintén kortárs előadások lejegyzésével (is) foglalkozó Alkalmazott színháztudomány tantárggyal. Imre Zoltán (szerk.): Átvilágítás. A színház európai kontextusban. Áron, Bp., 004. Imre Zoltán (szerk.): Alternatív színháztörténetek. Alternatívok és alternatívák. Balassi, Bp., 008. P. Müller Péter: Drámaforma és nyilvánosság. Argumentum, Bp., Kékesi Kun Árpád: Tükörképek lázadása. JAK Kijárat Kiadó, Bp., Kiss Gabriella: A kockázat színháza. Fejezetek a kortárs rendezői színház történetéből.veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 006. A ShabbyParadise. ContemporaryHungarianTheatre. (Szerk.: Fábri Péter) ITI, Bp., 004.

15 BSS4011 Alkalmazott színháztudomány szem. Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: tavaszi Ajánlott félév: rtékelés módszere: VI. A tárgy a kritikaírás módszertani alapjaira koncentrál. A szemináriumon közösen elemzett szövegek példáin keresztül a résztvevők megismerhetik az egyes kritikafajták jellemzőit, valamint kreatív írásgyakorlatokkal és egymás írásainak elemzésével fejleszthetik saját íráskészségüket, érvelési technikájukat. Az írásgyakorlatok egy része nem otthoni, hanem a szemináriumon megoldandó feladat. 1. A kritika műfaja, elmélete. A szinopszisírás technikája 3. Ismertető illetve ajánlóírás 4. Az előadás elemzésének lehetséges szempontjai 5. rvelési technikák (pozitívnegatív argumentáció) 6. A napi kritika műfaji sajátosságai, szerkezete 7. Az egyes színházi szaklapok illetve szerzők kritikáinak műfaji sajátosságai, a felfedezhető elemzési szempontok 8. Az ítélő kritika 9. A kötött, határozott szempont szerint megírt kritika 10. Szabad, esszé jellegű, asszociatív kritika Kosztolányi Dezső: Színházi esték III. Szépirodalmi, Bp., Péterffy Jenő: Válogatott művei. Szépirodalmi, Bp., Nádas Péter: Nézőtér. Magvető, Bp., Kékesi Kun Árpád: Kosztolányi, Shakespeare és a színházi kritika nyelve. In: Tükörképek lázadása. A dráma és színház retorikája az ezredvégen. JAK Kijárat, Bp. Pécs, TheatreCriticismToday. (Szerk: SanjaNikčević) ITI, Zagreb, 001.

Színházi alapismeretek BSS1111 A dráma és a színház kapcsolata Féléves óraszám: Kredit:

Színházi alapismeretek BSS1111 A dráma és a színház kapcsolata Féléves óraszám: Kredit: Színházi alapismeretek BSS1111 A dráma és a színház kapcsolata Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: őszi III. rtékelés módszere: A tantárgy célja annak megértése, hogy

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Irodalom és színház A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

Színháztudományi alapismeretek SZITN1110 / SZITL1110 Kultúra, művészet, színház Féléves óraszám: Kredit: Előtanulmányi kötelezettség: _

Színháztudományi alapismeretek SZITN1110 / SZITL1110 Kultúra, művészet, színház Féléves óraszám: Kredit: Előtanulmányi kötelezettség: _ Dr. Domokos Johanna tantárgyleírás Színháztudomány MA nappali/levelező Színháztudományi alapismeretek SZITN1110 / SZITL1110 Kultúra, művészet, színház 3 _ őszi I. V A tantárgy célja, hogy a hallgató értelmezni

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

A második részben található a tanári példány, mely az értékelést segíti.

A második részben található a tanári példány, mely az értékelést segíti. A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai követelményekben megfogalmazott színházelméleti, esztétikai, működéstani, szervezési, jogi alapismeretek bemutatása kötelező, illetve ajánlott szakirodalom, valamint

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dramatikus formák (drámajáték, kreatív gyakorlatok, improvizáció, tanítási dráma, stb.) alkalmazásával a tanulók önmagukkal és a társadalommal harmonikus kapcsolatban élő állampolgárrá

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM 1 I. A tantárgyi program célja: A tánc- és drámaismeret tanítása olyan komplex művészetpedagógiai munka, amelynek célja a kommunikáció, a kooperáció fejlesztése,

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

Magyar alapszak. A BA szakdolgozat elkészítésének és beadásának rendje; formai és tartalmi követelmények

Magyar alapszak. A BA szakdolgozat elkészítésének és beadásának rendje; formai és tartalmi követelmények Magyar alapszak A BA szakdolgozat elkészítésének és beadásának rendje; formai és tartalmi követelmények A szakdolgozat célja, tartalmi követelményei A szakdolgozattal a hallgatóknak bizonyítaniuk kell,

Részletesebben

Doktori témahirdetések 2012.

Doktori témahirdetések 2012. Doktori témahirdetések 2012. Név Almási Tamás 1. A dokumentumfilm készítés etikai kérdései. Téma 2. Rendszerváltozás Magyarországon a dokumentumfilm tükrében. Bagó Gizella Bárdos András 3. A dokumentumfilm

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT 8-10: SZíNÉSZ- RENDEZŐ

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT 8-10: SZíNÉSZ- RENDEZŐ 8 9 9 10 10 11 11 12 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT 8-10: SZíNÉSZ- RENDEZŐ 8-10: ANGOL NYELV / 8-10: TESTNEVELÉS / EGYÜTTMŰKÖDÉSE / gyakorlat / D. LOGHIN / EGYÉNI FELKÉSZÜLÉS gyakorlat / SINKÓ

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Eldorádó a Bárkában Bereményi Géza filmje, az Eldorádó nyomán készült az író-rendeződarabja, amely Az arany

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI MINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA DOKTORI DOLGOZAT (REZÜMÉ)

OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI MINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA DOKTORI DOLGOZAT (REZÜMÉ) OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI MINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA DOKTORI DOLGOZAT (REZÜMÉ) A musical műfajának esztétikai és pedagógiai vetületei Témavezető: Kékesi Kun Árpád, dr. habil.,

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

MINTATANTERV. Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Irodalom Tanszék SZÍNHÁZKULTÚRA SZAKIRÁNY

MINTATANTERV. Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Irodalom Tanszék SZÍNHÁZKULTÚRA SZAKIRÁNY MINTATANTERV Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Irodalom Tanszék SZÍNHÁZKULTÚRA SZAKIRÁNY Nyíregyháza 2004 Szakirányfelelős: Dr. János István főiskolai tanár Szaktanácsadók:

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Tanulmányi terület: 01

Tanulmányi terület: 01 Tanulmányi terület: 01 A tanuló neve: Jövő tanévi osztálya: 9. A New English File Pre-intermediate Student's Book New English File Pre-intermediate Munkafüzet CD melléklettel Lagune 1 Kursbuch audio-cd-vel

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga célja

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

V. ESÉLY A MŰVÉSZETRE TÁNCFESZTIVÁL Pécs, 2013. május 4.

V. ESÉLY A MŰVÉSZETRE TÁNCFESZTIVÁL Pécs, 2013. május 4. Pécs, 2013. május 4. nevezési határidő:2013. április 14!! Kiírás Rendező: Esély a Művészetre- Esély a Sportra Közhasznú Alapítvány Helyszín: Budai- Városkapu Iskola 7629 Pécs, Komlói u. 58. Időpont: 2013.

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. 1. Színház- és drámatörténet

DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. 1. Színház- és drámatörténet DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 1. Színház- és drámatörténet 1.1. Az ókori színház és dráma Az ókor színháza és néhány görög dráma Az ókor színháza, a görög dráma és a római komédia - a görög színházművészet

Részletesebben

DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 1. Színház- és drámatörténet DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 1.1. Az ókori színház és dráma Az ókor színháza és néhány görög dráma Az ókor színháza, a görög dráma és a római komédia - a görög színházművészet

Részletesebben

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC 11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját,

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Publikációim listája

Publikációim listája Publikációim listája Könyvek 1. Diskurzusok összjátéka (Tanulmányok, kritikák), Balassi Kiadó, Bp., 2001. 2. Garaczi László (monográfia), Kalligram, Pozsony, 2002. 3. A csúf másik (Kosztolányi Dezső :

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

Paraizs Júlia. Múzeum, Budapest, 1962. 1 STAUD Géza, A magyar színháztörténet forrásai, II., Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti

Paraizs Júlia. Múzeum, Budapest, 1962. 1 STAUD Géza, A magyar színháztörténet forrásai, II., Színháztudományi Intézet Országos Színháztörténeti Paraizs Júlia N. Mandl Erika: Színház a magyar sajtóban a két világháború között. A sajtóforrások szerepe az összehasonlító színháztörténeti kutatásokban, különös tekintettel a Napkelet és a Magyar Szemle

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2010. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázati felhívása

A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázati felhívása A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázati felhívása A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázatot hirdet kortárs művészeti Beavató Programban való részvételre a 2013/2014-es tanév első, őszi félévében. A

Részletesebben

Publikációs jegyzék Kérchy Vera

Publikációs jegyzék Kérchy Vera Publikációs jegyzék Kérchy Vera Tanulmányok: Folyóiratban: Egy ironikus-allegorikus színházolvasat: Zsótér sánta marionettjei Apertura. Film Vizualitás Elmélet (www.apertura.hu) 2010. ősz Penthesilea as

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

A rendezés színháza és/vagy a rendezői színház. Kékesi Kun Árpád

A rendezés színháza és/vagy a rendezői színház. Kékesi Kun Árpád A rendezés színháza és/vagy a rendezői színház Kékesi Kun Árpád A színháztudomány elmúlt fél évszázadának számottevő fejleménye, hogy különös figyelemre tett szert a rendezés (a mise-en-scène vagy az Inszenierung),

Részletesebben

Szakközépiskolai Párhuzamos Szakképzés Helyi tanterve

Szakközépiskolai Párhuzamos Szakképzés Helyi tanterve Ikt.sz: 1/c. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

10.A NT-17220/I. 1 390 Ft -

10.A NT-17220/I. 1 390 Ft - 10.A NT-17221 Biológia 10. a középiskolák számára 1 490 Ft - 10.A NT-56498/M/NAT Colores 3. Spanyol munkafüzet CD-melléklettel 1 990 Ft - 10.A NT-56498/NAT Colores 3. Spanyol nyelvkönyv CD-melléklettel

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Tájékoztató a 2015/2016-os tanévre megrendelt tankönyvekről

Tájékoztató a 2015/2016-os tanévre megrendelt tankönyvekről Tájékoztató a 2015/2016-os tanévre megrendelt tankönyvekről Tisztelt Szülők /Gondviselők! A következő táblázatok tételesen tartalmazzák az egyes évfolyamok megrendelt tankönyveket. A sárgával kiemelt sorokban

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Schuller Gabriella: MŰ/EMLÉK/MŰ 1. Halász Péter: Mű emlék (HATALOM PÉNZ HÍRNÉV SZÉPSÉG SZERETET), Kamra, 1994

Schuller Gabriella: MŰ/EMLÉK/MŰ 1. Halász Péter: Mű emlék (HATALOM PÉNZ HÍRNÉV SZÉPSÉG SZERETET), Kamra, 1994 Schuller Gabriella: MŰ/EMLÉK/MŰ 1 Halász Péter: Mű emlék (HATALOM PÉNZ HÍRNÉV SZÉPSÉG SZERETET), Kamra, 1994 Előadásomban az 1994-ben a Kamrában bemutatott Hatalom Pénz Hírnév Szépség Szeretet sorozat

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam Művészetek Ének-zene A Művészetek - Ének-zene szabadon választható tantárgy belépési követelményei: Hallásvizsgálat: 10 nép- illetve műdal átélt, élményszerű tiszta előadása emlékezetből, a dalokat másmás

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Dráma és tánc Négy évfolyamos gimnázium

Dráma és tánc Négy évfolyamos gimnázium Dráma és tánc Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 1 1 Éves óraszám 36 31 Érettségi felkészítés heti óraszáma Érettségi felkészítés éves óraszáma 2014 A dráma és tánc tantárgyat

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. KÖVETELMÉNYEK Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) -- Tantárgyfelelős

Részletesebben

P. Müller Péter Székely György pályaképe

P. Müller Péter Székely György pályaképe 1 P. Müller Péter Székely György pályaképe Bizonyos értelemben méltánytalan dolog egy 94 éves életutat, és azon belül egy több mint hét évtizedes szakmai pályafutást egy rövid előadás keretében összegezni.

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL

A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL A jelentést az Egyesület közgyűlése, egyhangúlag elfogadta, 2010. június 10-én. 1. Tartalmi beszámoló az Egyesület

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra 11. évfolyam E szakaszban a vizuális kultúra részterületei közül ismét a Kifejezés, Képzőművészet fejlesztési feladatai kerülnek előtérbe,

Részletesebben

Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és Kultúra MA szakos hallgatók számára (nappali)

Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és Kultúra MA szakos hallgatók számára (nappali) Mintatanterv kód: MNDMA2015MAN Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és ultúra MA szakos hallgatók számára (nappali) ( félév, 100 kredit: 8 kredit alapozó, 2 kredit törzsanyag + 8 kredit szakirány + 12 kredit

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

52 341 02 0010 52 01 Bútor- és szőnyegbecsüs Becsüs

52 341 02 0010 52 01 Bútor- és szőnyegbecsüs Becsüs A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és gyakorlati Emelt szinten: gyakorlati és írásbeli vagy gyakorlati és szóbeli A rajz és vizuális

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt tervezete

A három hetet meghaladó projekt tervezete A három hetet meghaladó projekt tervezete Címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. Fejlesztési cél: a tanulók szociális képességeinek fejlesztése (tolerancia, együttmőködés, szabályok

Részletesebben

Kreditbeszámítás Tanító képzésről Ifjúságsegítő képzésre

Kreditbeszámítás Tanító képzésről Ifjúságsegítő képzésre Honnan Hova IFI2-ADM-113 Gazdasági alapismeretek TFKBA-SI005-an-01 Angol nyelvi képességfejlesztés 1. IFI2-ISZK-an01 Angol nyelvi képességfejlesztés 1. TFKBA-SI005-an-02 Angol nyelvi képességfejlesztés

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 Összefoglalás A kommunikáció, ezen belül is a vállalati kommunikáció kutatása a társadalomtudományok egyik

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben