BSS1111A dráma és a színház kapcsolata szem. Kredit: 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BSS1111A dráma és a színház kapcsolata szem. Kredit: 2"

Átírás

1 BSS1111A dráma és a színház kapcsolata szem. Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: őszi Ajánlott félév: rtékelés módszere: III. A tantárgy célja annak megértése, hogy a dráma és a színház két, önálló jelkészlettel, műfaji determinációval és külön értelmezői apparátussal bíró művészi gyakorlat, amelyek az európai kultúra és művelődéstörténetében (hol egymásra hagyatva, hol kényszerülve) közös alkotásokat teremtettek. A tárgy elengedhetetlen bevezető a dráma és színháztörténeti kurzusokhoz: a dráma és a színház kortárs definícióiból kiindulva a történeti korszakokban tapasztalható együttműködésük lehetőségeit követi végig 1. Mi a dráma? Kortárs irodalomelméletek. A drámatörténet(írás) iskolái 3. Mi a színház? Kortárs színházelméletek 4. A színháztörténet(írás) iskolái 5. Dráma, dramatikus szöveg, előadásszöveg, forgatókönyv, rendezőpéldány 6. A (dráma)szöveg és a (színházi)előadás rögzíthetőségéről (a dokumentumok forrásértéke a 1. században) 7. Az antik görög modell 8. Az itáliai színpadtól a Gückastenbühnéig 9. A lélektanirealista szövegértés és játéknyelv 10. A nem realista játéknyelv és szövegértés Jákfalvi Magdolna: Drámázás. Theatron, 003/ HansThies Lehmann: A logosztól a tájképig. A szöveg és a kortárs dramaturgia. Theatron, 006/ Erika FischerLichte: A dráma története. Pécs, Jelenkor, PatricePavis: Előadáselemzés. Bp., Balassi, pp

2 BSS111 A színházi rendezés alaptípusai szem. Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: őszi Ajánlott félév: III. rtékelés módszere: A tantárgy célja, hogy a laptól a színpadig zajló, korántsem egyértelmű folyamatra koncentrálva betekintést kínáljon a színpadra állítás témakörét érintő történeti és elméleti problémákba. Ennek során tárgyalásra kerül a rendezés mint gyakorlati fogalom (tevékenység) és mint elméleti kategória (a mise en scène). A tárgy érinti a rendező munkáját és a rendezői színház történetét, valamint áttekinti a rendezés tipologizálására született javaslatokat (plusz azok kritikáját), és a színrevitel lehetséges módozatait egészen kortárs és európai előadások példáján keresztül szemlélteti. 1. A rendezés gyakorlati fogalma a rendező munkája. A rendezői színház I. (tendenciák és korszakok) 3. A rendezői színház II. (alkotók és paradigmatikus példák) 4. A rendezés elméleti kategóriája a mise en scènemeghatározása(i) 5. PatricePavismise en scènetipológiája és annak problémái 6. HansThies Lehmann Inszenierungtipológiája és annak problémái 7. A színrevitel historizáló módozatainak áttekintése 8. A színrevitel aktualizáló módozatainak áttekintése 9. A színrevitel stilizáló módozatainak áttekintése 10. A rendezés hermeneutikai, hatás és recepcióesztétikai aspektusa Nánay István: A színpadi rendezésről. Magyar Drámapedagógiai Társaság, Bp., HansThies Lehmann: Az előadás: elemzésének problémái. Theatron tél 000 tavasz, PatricePavis: A lapról a színpadra: nehéz születés. Theatron tavasznyár, Kékesi Kun Árpád: A rendezés színháza, avagy a miseenscène művészete. Theatron tavasznyár, PatricePavis: Előadáselemzés. Balassi, Bp., 003. (különösen 1719.)

3 AlmásiTóth András BSS1131 A színészi játék szerepe az előadásban szem. Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: őszi Ajánlott félév: III. rtékelés módszere: A tárgy fő témája a színházi előadás leírásának, rekonstruálásának és dokumentálásának egyik (legillékonyabb) eleme: a színészi játék. A megnevezés retorikai bizonytalansága a színházi előadás visszafordíthatatlan jelen idejéből is következik, ezért a kurzus elemzi a mozgóképes dokumentáció előtti alakításelméleti szövegeket Platóntól D Aubignacon át Craigig, majd végignézi a kortárs technikai lehetőségek inspirációjában létrejött szempontváltásokat. 1. A színész az előadásban elemzési szempontok. A színészi test a térben mozgáselemzés, vektorelmélet és kinezika 3. A színész és a szerep posztmodern színház, hermeneutikai elemzés 4. Alakításelméletek Diderottól Sztanyiszlavszkijig 5. A játékmód és a játéktér fizikai koordinátái (akusztika, dekórum, bienscéance, világítás) 6. Test és műtest az élő és az élettelen közös reprezentációja 7. Kleist és Craig a bábukról 8. Az avantgárd testkoncepciója: a Bauhaus és MoholyNagy László 9. A feminista színházelmélet és a test a színpadon 10. A filmművészet (dekonstruktív) hatása a színpadi játékra Denis Diderot: Színészparadoxon. Magyar Helikon, Bp., Heinrich von Kleist: A marionettszínházról. In: Salyámosy Miklós (szerk.) Kultusz és áldozat. A német esszé klasszikusai. Európa, Bp., Edward Gordon Craig: A színész és az Übermarionnett. Színház. 1981/3. PatricePavis: Előadáselemzés. Balassi, Bp., Herbert Blau: A test, amely meghaladja önmagát. GondolatJel. 1994/1.

4 BSS0 A színjátéktípusok története ea. 3 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: tavaszi Ajánlott félév: IV. V rtékelés módszere: A tantárgy kronológiai sorrendben tekinti át az európai színháztörténet során kialakult, meghatározó színpadi műfajokat. A színháztörténeti tárgyakat előkészítő kurzus során a hallgató képessé válik elvonatkoztatni a drámatörténettől, és a színháztörténetet az előadások történetének tekinteni, a színház mint kulturális modell formációit pedig a színház nyelvének sajátosságai alapján leírni. 1. Az antik görög és római színház játéktípusai. A középkori színház játéktípusai 3. Az angol reneszánsz és restaurációs színház játéktípusai 4. Az olasz és spanyol reneszánsz és barokk színház játéktípusai 5. A klasszicista színház játéktípusai 6. A romantikus színház játéktípusai 7. A naturalista színház játéktípusai 8. A realista színház játéktípusai 9. A színházi avantgárd játéktípusai (1) 10. A színházi avantgárd játéktípusai () Székely György: Színjátéktípusok dramaturgiája. Színháztudományi Intézet, Bp., Simon Cooper SallyMackey: Színháztudfomány felsőfokon. Orpheusz, Bp., Kiss Gabriella: Bevezetés a színházi előadások világába. Korona, Bp., Bécsy Tamás: Mi a dráma? Akadémiai, Bp., Peter Simhandl: Színháztörténet. Helikon, Bp.,

5 BSS31 Kortárs színjátéktípusok ea. 3 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: V tavaszi Ajánlott félév: rtékelés módszere: IV. A tárgy célja, hogy a színjátéktípusok történeti áttekintése után átfogó képet nyújtson a kortárs, európai és (érintőlegesen az) Európán túli színház legfontosabb műfajairól, tendenciáiról és alkotóiról. A tárgy nagy figyelmet szentel annak, hogy feltárja az egyes színjátéktípusok mai és történeti formációinak kapcsolatait, az 1960as évek óta kialakult formációk innovatív aspektusát, és kidomborítsa ezek megközelítésének lehetőségeit. Ennek megfelelően a figyelem jórészt a kortárs színházat nagymértékben jellemző határátlépések jelenségeire és az általuk implikált új elemzési módokra irányul. 1. Az irodalmi színház I. (a szöveg kortárs dramaturgiája). Az irodalmi színház II. (az epika és a líra szcenírozása) 3. A gyerek és ifjúsági színház, a bábszínház 4. A kabaré, a standupcomedy, a sitcom és a szórakoztatás más műfajai 5. A zenés színház és a show business 6. A pantomim és a balett 7. A tánc és mozgásszínház 8. A performanszok, happeningek és a performanszszínház 9. Periferikus jelenségek: cirquenouveau, tárgyszínház, webszínház stb. 10. Határátlépések és a teatralitás egyéb megnyilvánulásai Székely György: Színjátéktípusok dramaturgiája. Színháztudományi Intézet, Bp., Bécsy Tamás: A színjáték lételméletéről. Dialóg Campus, Bp. Pécs, Simon Cooper SallyMackey: Színháztudomány felsőfokon. Orpheusz, Bp., és PatricePavis: Előadáselemzés. Balassi, Bp., ChristopherBalme: Einführungin die Theaterwissenschaft. Erich Schmidt, Berlin,

6 BSS310 Zenés színház szem. Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: tavaszi Ajánlott félév: rtékelés módszere: IV. A tárgy a zenés színház különböző formáinak megismerésére, elsősorban az opera, másodsorban az operett és a musicaljátszás történeti és elméleti problémáinak, valamint kortárs praktikáinak megértésére irányul. Nagy hangsúlyt fektet az ezredforduló tájékán készült zenés színházi előadásokra (azok paradigmatikus példáinak elemzésére) abból a célból, hogy feltárják azokat a tendenciákat, amelyek az opera, operett és musicaljátszás tradícióinak továbbvitelével vagy megkérdőjelezésével aktívan alakítják a kortárs Musiktheater formanyelvét és a róla való gondolkodást. 1. A 17. századi opera(játszás) fókuszban Monteverdi és Händel művei. A 18. századi opera(játszás) fókuszban Gluck és Mozart művei 3. A 19. századi opera(játszás) fókuszban Verdi és Wagner művei 4. A 0. századi opera(játszás) fókuszban Berg és Britten művei 5. A francia és az angol operett(játszás) fókuszban A szép Heléna és A mikádó 6. A bécsi és a operett(játszás) fókuszban A denevér és a Mágnás Miska 7. A musical(játszás) első nagy korszaka fókuszban a My fair Lady és a West Side Story 8. A musical(játszás) második nagy korszaka fókuszban a Macskák és a Miss Saigon 9. A kortárs zenés színház problémái I. fókuszban a tradíció 10. A kortárs zenés színház problémái II. fókuszban az innováció Walter Felsenstein: Az új zenés színjáték. Színháztudományi Intézet, Bp., Fodor Géza: Zene és színház. Argumentum, Bp., Csáky Móric: Az operett ideológiája és a bécsi modernség. Európa, Bp., Miklós Tibor: Musical. Egy műfaj története. Novella, Bp., 00. Nora Eckert: Von der OperzumMusiktheater. HenschelVerlag, Berlin, (különösen 747.)

7 BSS301 Tánc és mozgásszínház szem. Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: őszi Ajánlott félév: rtékelés módszere: V. A tantárgy kronológiai sorrendben tekinti át az európai, illetve az Európán kívüli tánc és mozgásszínház meghatározó irányzatait, formáit. Az órák során a hallgató elsajátíthatja azokat az alapvető terminusokat és elemzési módszereket, amelyek e színjátéktípus releváns leírásához szükségesek. A vizsgált korpuszt gazdag illusztrációs anyag kíséretében dolgozzuk fel. 1. A modern tánc amerikai előfutárai 34. Az európai modern tánc előfutárai 56. A balett reformátorai 78. A mozdulatművészet mozgalma 910. Kortárs mozgásszínházi irányzatok Dienes Gedeon (szerk.): Modern tánc a XX. század első felében. Magyar Táncművészek Szöv., Bp., Fuchs Lívia: Száz év tánc. L Harmattan, Bp., 008. Fuchs Lívia (szerk.): Táncpoétikák. Szöveggyűjtemény a reneszánsztól a posztmodernig. L Harmattan, Bp., 008. Lenkei Júlia (szerk.): Mozdulatművészet. Magvető, Bp., Joseph H. Mazo: A modern amerikai tánc története. Planétás, Bp., 1995.

8 BSS3130 Báb és figurális színház szem. Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: tavaszi Ajánlott félév: rtékelés módszere: VI. A tantárgy kronológiai sorrendben tekinti át az európai, illetve az Európán kívüli báb és figurális színház meghatározó irányzatait, formáit. Az órák során a hallgató elsajátíthatja azokat az alapvető terminusokat és elemzési módszereket, amelyek e színjátéktípus releváns leírásához szükségesek. A vizsgált korpuszt gazdag illusztrációs anyag kíséretében dolgozzuk fel. 1. A báb és a társművészetek kapcsolata irodalom, képzőművészet, zene 34. Ázsiai bábkultúrák 56. Európai bábjátékok. Vásári és művészi bábszínházak 78. A művészi bábjáték Magyarországon. A bábmozgalom alakulása 910. A báb szerepe a bábszínházon kívül alternatív kísérletek Tömöry Márta (szerk.): Ember és báb. Bábszínházak, műhelyek, kísérletek. Múzsák, Bp., A bábok világa. [Elektronikus dokumentum]. Skicc Bt., Bp., 001. Horváthné Fülep va (szerk.): Báb, játék, bábjáték. Didakt, Debrecen, 003. Az Art Limes folyóirat bábbal foglalkozó számai

9 BSS310A színház és társművészetek szem. Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Kovács Kriszta Oktatás nyelve: rtékelés módja: őszi Ajánlott félév: rtékelés módszere: V. A tárgy azokkal a kortárs színházi alkotásokkal ismertet meg, amelyek a realista színházi paradigmától eltérően építik be az előadásszövegbe a film, a díszlet, a játéktér, a jelmez, a média és a zene jelrendszereit. A kollégium lényeges kérdésnek tekinti, hogy a színészi test hogyan viszonyul a gesztus, a figura hagyományos funkciójához, kategóriájához. A gyakorlati megfigyelések (videofelvételek megtekintése) mellett a hallgatók betekintést kapnak a posztmodern színházi teóriák és a virtuális valósággal foglalkozó elméletek területére. 1. Bevezetés. A dramatikus és posztdramatikus színházi tendenciák formanyelve. A játéktér, a díszlet megváltozott helyzete és szerepe (a színház képzőművészeti aspektusa) 3. Példaelemzés 4. A zene, a zaj és a beszéd megváltozott helyzete és szerepe (a színházi hang/zás problémája) 5. Példaelemzés 6. A média és a film megjelenése a színházban 7. Példaelemzés 8. A mozaikká váló színészi test 9. Példaelemzés 10. A virtuális valóság kérdései Julian Hilton (szerk): New DirectionsInTheatre. MacMillan, London, Johannes H. Birringer: Theatre, Theory, Postmodernism. Indiana University Press, Bloomington, PatricePavis: The Intercultural Performance Reader. Routledge, London New York,

10 BSS61A dráma és színjáték elméletei szem. Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: őszi Ajánlott félév: rtékelés módszere: V. A tárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a kortárs színházelmélet fogalmi bázisát alkotó elméleti irányzatokkal és azok kérdésfeltevéseivel. A félév során a színházi esemény elméleti kérdéseit három lépésben vizsgáljuk 1. az egyes irányzatok és iskolák alapvetései. olyan szövegek közös olvasása és értelmezése, amelyek valamely színházi jelenség interpretációja kapcsán az adott elméleti keretet használják 3. további példaelemzések a hallgatók által választott dramatikus szövegek és előadások dramaturgiai értelmezése illetve továbbgondolása révén. 1. A színész és a néző státuszáról szóló nézetek történeti változatai színházdefiníciók. A színházszemiotika 3. A recepcióesztétika 4. A feminista kritika 5. Az interkulturális előadások 6. A posztkoloniális kritika 7. A dekonstrukció 8. A pszichoanalízis 9. A színházszociológia 10. Példaelemzések PatricePavis: Előadáselemzés. Balassi Kiadó, Bp., , Bécsy Tamás: A színjáték lételméletéről. Dialóg Campus. Bp. Pécs, Kékesi Kun Árpád: Színház és tudomány. A teatrológia kortárs színterei. In: Színház, kultúra, emlékezet. Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, Janelle G. Reinelt Joseph R. Roach (szerk): CriticalTheory and Performance. University of Michigan Press, AnnArbor, 199.

11 Tímár András Ungár Júlia BSS3110, 41, 30Magyar és európai drámatörténet 13 ea. 9 (3+3+3) Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: őszi tavaszi Ajánlott félév: IIIIVV. V rtékelés módszere: A tárgy tetszőleges drámatörténeti korpusszal foglalkozik, kitérve annak drámaelméleti, színháztörténeti, illetve hazai vonatkozásaira. A munka során a hallgató elsajátítja a drámaelemzés különböző technikáit, betekintést nyer az adott kor drámaelméleti irodalmába, s képes lesz a dramatikus szövegeket szélesebb, kultúrtörténeti aspektusból is megvizsgálni Erika FischerLichte: A dráma története. Jelenkor, Pécs, 001. Szondi Péter: A modern dráma elmélete. Gondolat, Bp., Bécsy Tamás: A drámamodellek és a mai dráma. Dialóg Campus, Bp. Pécs, 001. Régi drámai emlékek III. (Szerk.: Kardos TiborDömötör Tekla) Akadémiai, Bp., Régi drámai emlékek 18. századi sorozat (Szerk.: Kilián István, Pintér Márta Zsuzsanna Varga Imre) Akadémiai Argumentum, Bp., Nagy Imre: Nemzet és egyéniség. Argumentum, Bp., Bécsy Tamás: Kalandok a drámával. Balassi, Bp., P. Müller Péter: Drámaforma és nyilvánosság. Argumentum, Bp.,

12 Tímár András BSS10, 51, 330Magyar és európai színháztörténet 13 ea. 9 (3+3+3) Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: őszi tavaszi Ajánlott félév: IIIIVV. V rtékelés módszere: A tantárgy folytatja a Színjátéktípusok tantárgy keretén belül elkezdett munkát. Tetszőleges színháztörténeti korpusszal foglalkozik, kitérve annak drámatörténeti, színházelméleti, illetve hazai vonatkozásaira. A munka során a hallgató megismeri a színháztörténetírás és a színházelméleti szövegek olvasásának technikáit, szempontokat kap a kortárs színháztörténet kapcsán majdan nélkülözhetetlen előadáselemzéshez, és képes lesz a vizsgált rendezéseket szélesebb, kultúrtörténeti aspektusból is értelmezni. Peter Simhandl: Színháztörténet. Helikon, Bp., Képes színháztörténet. Magyar Könyvklub, Bp., Jákfalvi Magdolna (szerk.): Színházi antológia. Balassi, Bp., 000. Lengyel György (szerk.): A színház ma. Gondolat, Bp., Magyar Színháztörténet (Szerk.: Kerényi Ferenc) Akadémiai, Bp., Magyar Színháztörténet (Szerk.: Gajdó Tamás) Magyar Könyvklub, Bp., 001. Magyar Színháztörténet (Szerk. Gajdó Tamás) Magyar Könyvklub, Bp., 005. Gajdó Tamás: Színháztörténeti szöveggyűjtemény. Bp., Bécsy Tamás: Dráma és színház a XX. században. In: Révai Nagylexikon. III. k. Révai, Bp.,

13 BSS331 Kortárs európai színház és dráma szem. 4 N:60 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: tavaszi Oktatás nyelve: Ajánlott félév: VI. rtékelés módja: rtékelés módszere: A tárgy folytatja a Kortárs színjátéktípusok tantárgy keretén belül elkezdett munkát. Tetszőleges kortárs dráma és színháztörténeti korpusszal foglalkozik, kitérve annak dráma és színházelméleti, illetve hazai vonatkozásaira. A munka középpontjában a videoszalagon hozzáférhető előadások elemzése áll, amelynek során a hallgató reflektál dráma és színház kapcsolatára, a rendezői formanyelvek sajátosságára és azok kultúrtörténeti vonatkozásaira. Ezáltal a tantárgyelem közvetlen kapcsolatba kerül a szintén kortárs előadások lejegyzésével (is) foglalkozó Alkalmazott színháztudomány tantárggyal Erika FischerLichte: A dráma története. Jelenkor, Pécs, 001. Erika FischerLichte: A performativitás esztétikája. Balassi, Bp., 009. HansThies Lehmann: A posztdramatikus színház. Balassi, Bp., 009. Jákfalvi Magdolna (szerk.): Színházi antológia. Balassi, Bp., 000. Kékesi Kun Árpád: Thália árnyék(á)ban. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 000. Peter Simhandl: Színháztörténet. Helikon, Bp., 1998.

14 BSS3311 Kortárs színház és dráma szem. 4 N:60 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: őszi Oktatás nyelve: Ajánlott félév: V. rtékelés módja: rtékelés módszere: A tárgy folytatja a Kortárs színjátéktípusok tárgy keretén belül elkezdett munkát. Tetszőleges kortárs dráma és színháztörténeti korpusszal foglalkozik, kitérve annak dráma és színházelméleti, illetve európai vonatkozásaira. A munka középpontjában a videoszalagon hozzáférhető előadások elemzése áll, melynek során a hallgató reflektál dráma és színház kapcsolatára, a kortárs rendezői színház meghatározó formanyelveinek sajátosságára, azok kultúrtörténeti vonatkozásaira. Ezáltal a tantárgyelem közvetlen kapcsolatba kerül a szintén kortárs előadások lejegyzésével (is) foglalkozó Alkalmazott színháztudomány tantárggyal. Imre Zoltán (szerk.): Átvilágítás. A színház európai kontextusban. Áron, Bp., 004. Imre Zoltán (szerk.): Alternatív színháztörténetek. Alternatívok és alternatívák. Balassi, Bp., 008. P. Müller Péter: Drámaforma és nyilvánosság. Argumentum, Bp., Kékesi Kun Árpád: Tükörképek lázadása. JAK Kijárat Kiadó, Bp., Kiss Gabriella: A kockázat színháza. Fejezetek a kortárs rendezői színház történetéből.veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 006. A ShabbyParadise. ContemporaryHungarianTheatre. (Szerk.: Fábri Péter) ITI, Bp., 004.

15 BSS4011 Alkalmazott színháztudomány szem. Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: tavaszi Ajánlott félév: rtékelés módszere: VI. A tárgy a kritikaírás módszertani alapjaira koncentrál. A szemináriumon közösen elemzett szövegek példáin keresztül a résztvevők megismerhetik az egyes kritikafajták jellemzőit, valamint kreatív írásgyakorlatokkal és egymás írásainak elemzésével fejleszthetik saját íráskészségüket, érvelési technikájukat. Az írásgyakorlatok egy része nem otthoni, hanem a szemináriumon megoldandó feladat. 1. A kritika műfaja, elmélete. A szinopszisírás technikája 3. Ismertető illetve ajánlóírás 4. Az előadás elemzésének lehetséges szempontjai 5. rvelési technikák (pozitívnegatív argumentáció) 6. A napi kritika műfaji sajátosságai, szerkezete 7. Az egyes színházi szaklapok illetve szerzők kritikáinak műfaji sajátosságai, a felfedezhető elemzési szempontok 8. Az ítélő kritika 9. A kötött, határozott szempont szerint megírt kritika 10. Szabad, esszé jellegű, asszociatív kritika Kosztolányi Dezső: Színházi esték III. Szépirodalmi, Bp., Péterffy Jenő: Válogatott művei. Szépirodalmi, Bp., Nádas Péter: Nézőtér. Magvető, Bp., Kékesi Kun Árpád: Kosztolányi, Shakespeare és a színházi kritika nyelve. In: Tükörképek lázadása. A dráma és színház retorikája az ezredvégen. JAK Kijárat, Bp. Pécs, TheatreCriticismToday. (Szerk: SanjaNikčević) ITI, Zagreb, 001.

A TÁNCOS ÉS PRÓBAVEZETŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA. Magyar Táncművészeti Főiskola 2014.

A TÁNCOS ÉS PRÓBAVEZETŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA. Magyar Táncművészeti Főiskola 2014. A TÁNCOS ÉS PRÓBAVEZETŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA Magyar Táncművészeti Főiskola 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK A táncos és próbavezető alapképzési szak leírása 3 Minden szakirányon egységes tantárgyak

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁS Nyíregyháza, 2002. A Kötelező tárgyak 1 Pedagógiai játékelmélet

Részletesebben

TÁRGYLEÍRÁSOK érvényes: 2014/2015. tanévtől JÁTÉKELMÉLETI STÚDIUMOK

TÁRGYLEÍRÁSOK érvényes: 2014/2015. tanévtől JÁTÉKELMÉLETI STÚDIUMOK TÁRGYLEÍRÁSOK érvényes: 2014/2015. tanévtől JÁTÉKELMÉLETI STÚDIUMOK Játékpszichológia A játékpszichológia tantárgy célja, hogy a játék jelenségvilágának fejlődéslélektani, pedagógiai, pszichológiai, valamint

Részletesebben

1.1 A drámaképzés fejlesztendő kompetenciái... 372 1.2 A fejlesztendő képességek... 373 1.3 A drámaképzés speciális tantárgyainak órái*...

1.1 A drámaképzés fejlesztendő kompetenciái... 372 1.2 A fejlesztendő képességek... 373 1.3 A drámaképzés speciális tantárgyainak órái*... Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola drámaképzés Helyi tanterv Gimnáziumi specializáció szerkesztette: Tóth Zoltán dráma munkaközösségvezető Pécs, 2011. június 15. helyi tanterv drámaképzés 371

Részletesebben

Életkorának megfelelően megnyilvánul különböző társas helyzetekben. Képes több szempontból is értékelni és drámajátékos tevékenységekben megmutatni

Életkorának megfelelően megnyilvánul különböző társas helyzetekben. Képes több szempontból is értékelni és drámajátékos tevékenységekben megmutatni DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése,

Részletesebben

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dramatikus formák (drámajáték, kreatív gyakorlatok, improvizáció, tanítási dráma, stb.) alkalmazásával a tanulók önmagukkal és a társadalommal harmonikus kapcsolatban élő állampolgárrá

Részletesebben

beköszöntő Az abszurd és az Isten (Páskándi Géza) 3

beköszöntő Az abszurd és az Isten (Páskándi Géza) 3 szcenárium II. évfolyam 7. szám, 2014. október tartalom beköszöntő Az abszurd és az Isten (Páskándi Géza) 3 kultusz és kánon Juhász Kristóf: Mi a báb? 5 Szász Emese: A báb mint régi-új színpadi médium

Részletesebben

Díszlet- és jelmeztervezés rajzi alapjai

Díszlet- és jelmeztervezés rajzi alapjai Díszlet- és jelmeztervezés rajzi alapjai A színmű elemzése, egyéni olvasat kialakítása. A helyszín alapos megismerése. Jelenetlista készítése. Szakirodalom olvasása. Gyűjtés: korszak, helyszínek, viseletek,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi Tantárgy neve

TANTÁRGYLEÍRÁS. A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi Tantárgy neve A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi viszonyokban /Különös tekintettel Magyarország kulturális kapcsolataira/ NKM1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 1+1 kollokvium

Részletesebben

Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban.

Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban. Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban PHD-értekezés Témavezető: Dr. Fried István Prof. Emeritus Kolozsvár Szeged

Részletesebben

HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA

HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA SCHULLER GABRIELLA Kreativitási gyakorlatok A Hatalom Pénz Hírnév Szépség sorozat egészével foglalkozó szövegnek a sokszínûség ünneplésével kell kezdõdnie.

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A dráma és színháztörténeti, művelődéstörténeti, filmtörténeti és műelemző dramaturgiai ismeretek bemutatása a kötelező és ajánlott szakirodalom, valamint a központilag összeállított

Részletesebben

OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI TÉZIS. Az ember és báb viszonya a színházi műfajokban

OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI TÉZIS. Az ember és báb viszonya a színházi műfajokban OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI TÉZIS Az ember és báb viszonya a színházi műfajokban (SZINPOSZIS) TÉMAVEZETŐ: DR.KOVÁCS LEVENTE DOKTORANDUSZ:

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC 11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját,

Részletesebben

Ajánlott szakdolgozati témakörök. a táncpedagógus képzésben résztvevő hallgatók részére

Ajánlott szakdolgozati témakörök. a táncpedagógus képzésben résztvevő hallgatók részére 1 Ajánlott szakdolgozati témakörök a táncpedagógus képzésben résztvevő hallgatók részére Folklórismeret -A tánchoz használatos dalszövegek, kiáltások, csujogatások, táncszók rendszerezése tájak, alkalmak,

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

DOKTORI TÉZIS KIVONATA HATÁRÁTLÉPÉSEK A SZÍNHÁZ TÉR-IDŐ-KÉP RENDSZERÉBEN

DOKTORI TÉZIS KIVONATA HATÁRÁTLÉPÉSEK A SZÍNHÁZ TÉR-IDŐ-KÉP RENDSZERÉBEN OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI MINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR TAGOZAT DOKTORI TÉZIS KIVONATA HATÁRÁTLÉPÉSEK A SZÍNHÁZ TÉR-IDŐ-KÉP RENDSZERÉBEN ADALÉKOK A SZÍNHÁZI KÉP ÉS TÉR HERMENEUTIKÁJÁHOZ

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegytem Bölcsészettudományi Kar. Boros Judit MAGYAR FESTŐK PÁRIZSBAN (1880 1896) Doktori disszertáció

Eötvös Loránd Tudományegytem Bölcsészettudományi Kar. Boros Judit MAGYAR FESTŐK PÁRIZSBAN (1880 1896) Doktori disszertáció Eötvös Loránd Tudományegytem Bölcsészettudományi Kar Boros Judit MAGYAR FESTŐK PÁRIZSBAN (1880 1896) Doktori disszertáció Témavezető: Dr. Passuth Krisztina egyetemi tanár A bizottság tagjai: Dr. Kelényi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ZENETÖRTÉNETI ISMERETEK. (50 kredit) 1. A Kodály-életmű eszmetörténeti vonatkozásai tantárgycsoport (14 kredit)

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ZENETÖRTÉNETI ISMERETEK. (50 kredit) 1. A Kodály-életmű eszmetörténeti vonatkozásai tantárgycsoport (14 kredit) TANTÁRGYLEÍRÁSOK ZENETÖRTÉNETI ISMERETEK (50 kredit) 1. A Kodály-életmű eszmetörténeti vonatkozásai tantárgycsoport (14 kredit) A tantárgycsoport célja az, hogy a hallgatókkal megismertesse Kodály Zoltán

Részletesebben

PERFORMANSZ REMIX VIDEÓKÖRNYEZETBEN

PERFORMANSZ REMIX VIDEÓKÖRNYEZETBEN Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola PERFORMANSZ REMIX VIDEÓKÖRNYEZETBEN Társművészeti áthatások DLA értekezés Koroknai Zsolt 2014 Témavezető Dr. habil, CSc. Beke László Köszönetnyilvánítás Köszönetet

Részletesebben

MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK

MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: nyelvtechnológia Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi

Részletesebben

JAVASOLT ELMÉLETI NÉZŐPONTOK A DIPLOMAMUNKA MEGÍRÁSÁHOZ. 2013-2014-es tanév

JAVASOLT ELMÉLETI NÉZŐPONTOK A DIPLOMAMUNKA MEGÍRÁSÁHOZ. 2013-2014-es tanév JAVASOLT ELMÉLETI NÉZŐPONTOK A DIPLOMAMUNKA MEGÍRÁSÁHOZ 2013-2014-es tanév Figyelem! A diplomamunka témájának, illetve a témavezető személyének kiválasztására 2014 január 15-ig kell sor kerüljön, majd

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ VARGA ZOLTÁN A MŰFAJISÁG KÉRDÉSE AZ ANIMÁCIÓS FILMBEN

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ VARGA ZOLTÁN A MŰFAJISÁG KÉRDÉSE AZ ANIMÁCIÓS FILMBEN EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DOKTORI DISSZERTÁCIÓ VARGA ZOLTÁN A MŰFAJISÁG KÉRDÉSE AZ ANIMÁCIÓS FILMBEN FILOZÓFIATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA, VEZETŐ: PROF. DR. KELEMEN JÁNOS CMHAS.,

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok KÖTELEZŐ KÖZÖS KÉPZÉS Általános filozófiatörténet BBNSF00100 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2 A

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Béres Attila pályázata A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE 2015.

PÁLYÁZAT. Béres Attila pályázata A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE 2015. PÁLYÁZAT A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE Béres Attila pályázata 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. NYITÁNY 4 II. SZUBJEKTÍV ÖNÉLETRAJZ 7 III. MŰVÉSZETI PROGRAM 9 A népszínházi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP Cél, az

Részletesebben

Budapest, 1996. május 25.

Budapest, 1996. május 25. Szakmai önéletrajz 1971-ben végeztem az ELTE Bölcsészkar magyar-történelem szakán. Emellett vendéghallgatóként látogattam a filozófia szak óráit, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetudományi

Részletesebben

Színház az élet védelmében

Színház az élet védelmében Színház az élet védelmében Csokonai Színház igazgatói pályázat készítette: Ráckevei Anna 1 TARTALOM Személyes bevezetők Észrevenni az élet működését Ráckevei Anna bemutatkozása Valóságra nyíló ablakok

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben