Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 A természet és környezet kímélése érdekében szakdolgozatom újrafelhasznált papírra készült.

3 Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Szakdolgozat Környezetvédelem a Visteon Hungary Kft. esetében Loe Georgina Számvitel szak Vállalkozási szakirány

4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés.. 5. oldal 2. A környezetvédelem szabályozása 8. oldal 2.1. Általánosan 9. oldal 2.2. A környezetvédelem törvényi szabályozása oldal A környezetvédelmi szabályozás kialakulása hazánkban oldal évi LIII. törvény oldal 3. Visteon Hungary Kft. bemutatása. 14. oldal 3.1. Visteon Corporation oldal 3.2. Visteon Hungary Kft. Alba üzem oldal 4. A vállalkozásnál el2forduló környezetterhelések oldal 4.1. Leveg2szennyezés 20 oldal 4.2. Szennyvíz kibocsátás 21. oldal 4.3. Hulladék 21. oldal Hulladék fogalma oldal A vállalatnál keletkez2 hulladékok forrásai 22. oldal 4.4. Zaj 23. oldal 4.5. Talaj és talajvíz szennyezés 24. oldal 5. Az ISO 14001/1996 szabvány bemutatása 26. oldal 5.1. Létrejötte 27. oldal 5.2. Alkalmazásának okai 27. oldal 5.3. Alkalmazhatóságának feltételei 30. oldal 5.4. A környezetközpontú irányítási rendszer követelményei 31. oldal 6. ISO szabvány alkalmazása a vállalatnál 33. oldal 6.1. Légszennyez2anyag kibocsátás ellen2rzése 34. oldal Folyamata 35. oldal 6.2. Energiagazdálkodás 36. oldal - 3 -

5 Folyamata 36. oldal 6.3. Szennyvízkibocsátás felügyelete 37. oldal Definíciók 37. oldal Folyamata 37. oldal Fontos szabályok 39. oldal 6.4. Hulladék kezelés 39. oldal Definíciók 39. oldal Folyamata 40. oldal Fontos szabályok 45. oldal 7. Összegzés 48. oldal 8. Mellékletek 50. oldal 9. Irodalomjegyzék 60. oldal - 4 -

6 1. FEJEZET BEVEZETÉS - 5 -

7 1. Bevezetés [1] "Egészséges kulturális fejldés hazánkban is csak a természet munkájával összhangban, tehát csak akkor várható, ha az emberi alkotások nem a természet romjain, de a természeti alkotások mellett és azok keretében foglalnak tért." /Kaán Károly/ Mai korunk egyik legfontosabb kérdése és megoldandó feladata, környezetünk megóvása és minél kisebb mértékd leterhelése. Fontosságát könnyen beláthatjuk, hisz benne és bel2le élünk. A földi élet kialakulásakor a természet egyensúlyban volt, amit az ember megjelenése sem zavart meg kezdetben. Kés2bb azonban a folyamatos fejl2dése és életfeltételein javítani akarása arra ösztönözte, hogy a környezetét megváltoztassa. Az ember ökológiai körülményei jóval gyakrabban változnak, mint más él2lényeké. Az ütemet a technológia fejl2dése diktálja, amely állandóan gyorsul, így az ember mélyreható, gyakran teljes összeomlással fenyeget2 beavatkozásokat hajt végre abban a biozónában, amelyben és amelyb2l él. A civilizált ember úgy látszik, már elfelejtette: bolygónkon az élet er2forrásai nem kimeríthetetlenek. Miközben az emberiség az 2t körülvev2 természetet vandál módon pusztítja, saját magát is ökológiai katasztrófával fenyegeti. Ha már a gazdasági vonzatát is érzi, talán elismeri hibáit, de akkor valószíndleg már túl kés2 lesz. Az ember egészségben tartása napjainkban a környezet mind nagyobb fokú denaturálódása miatt egyre nehezebbé válik. Az egyetlen lehetséges kiút: a felbomlóban lév2 ökológiai egyensúlyt ismét stabilizálni, s2t, ha lehet azt egy optimális helyzetben még tartóssá is tenni. Ezekre megoldás lehet a termelés környezetkímél2vé tétele, a mesterséges, urbánus környezet humanizálása, fokozva a benne él2 ember alkalmazkodóképességét egy állandóan változó környezethez

8 Az eredményes környezetvédelem megvalósítása tehát napjainkra az emberi populáció fennmaradásának kulcskérdésévé vált, ami csak világméretekben oldható meg. A harmonikus, tiszta környezet kialakításához, fenntartásához az egyének saját józan belátásuk szerint nap, mint nap megtehetik a maguk részét. Ez mind a saját, mind az embertársaik érdekében kötelességük. A környezet- és természetvéd2 szemlélet még csupán kialakulóban van. A környezetvédelem tartalmi szellemi irányzata a XX. század második felében alakult ki, azonban még hosszú id2t vesz igénybe az általánossá, uralkodóvá válása. A szemléletformáló nevel2munkával párhuzamosan jelenleg törvényes eszközök érvényesítése igyekszik biztosítani a környezet él2 és élettelen alkotóinak optimális épségét. A világ legfejlettebb országaiban jelent2s "zöld" mozgalom bontakozott ki, ami els2sorban pártok, mozgalmak kialakulásában mutatkozik meg. Ezen pártok f2 célja az emberi környezet, a természet és béke meg2rzése, és ennek érdekében megpróbálják bevonni embertársaikat is. Az egyik legjelent2sebb szervezet az 1968-ban alakult Római Klub, amelynek munkájában 25 ország 70 tudósa vesz részt. A klub célja, a Föld globális problémáinak vizsgálata. Jelent2s nemzetközi konferenciák összehívásával sikerül elérniük, hogy a környezetvédelem fontos állomásainak számító, nagymérvd nemzetközi környezetvédelmi egyezmények szülessenek. Az 1992-ben, Rio de Janeiro-ban megrendezett ENSZ Környezetvédelmi és Fejlesztési Konferencia számított a legnagyobbnak, ahol 175 ország vett részt. A várakozásokkal ellentétben a gazdasági érdekek eltér2sége miatt eredménytelenül zárult. A konferenciának mégis volt egy óriási jelent2sége, hisz a környezetvédelem 10 napon keresztül a világpolitika központi kérdése volt. A konferenciát követ2 médiaközlemények rádöbbentettek mindenkit a környezeti károk és a veszély tényleges mértékére. Dolgozatomban egy termel2 vállalat környezet használatát és annak védelmében tett intézkedéseit szeretném bemutatni

9 2. FEJEZET A KÖRNYEZETVÉDELEM SZABÁLYOZÁSA - 8 -

10 - 9 -

11 2. A környezetvédelem szabályozása 2.1. Általánosan [2] Ahogy a bevezet2ben is említettem, az emberiségnek nincs jöv2je, ha nem óvja meg a természetet és a természeti er2forrásokat, hiszen a természet részeként létezik. Napjainkra a környezetszennyezés olyan méreteket öltött, hogy egyetlen ország sem engedheti meg magának, hogy a környezetvédelmi szempontokat figyelmen kívül hagyja. Olyan szabályozó rendszert kell kialakítani, amely a környezetet és a gazdaság érdekeit egyaránt figyelembe veszi, és a környezetvédelmet a gazdálkodók és a fogyasztók bels2 érdekévé teszi. A gazdaságilag fejlett országokban, ahol a környezet-politikai irányváltás már bekövetkezett, vagyis a megel2zés el2térbe került, a veszélyelhárítással, károk felszámolásával szemben, megfigyelhet2, hogy a vita is meger2södött az alkalmazható szabályozási eszközökr2l. Napjainkra a környezetvédelmi politikában a megel2zés és gazdasági eszközök kerültek el2térbe a közvetlen törvényi el2írásokra támaszkodó hatósági el2írásokkal, tilalmakkal szemben januárjában 24 fejlett gazdasági országot átfogó OECD ülést tartott, ahol összefoglalták a f2bb gazdasági szabályozó eszközöket és alkalmazhatóságuk irányelveit. A gazdasági szabályozó eszközök úgy kísérlik meg a környezeti célok elérését, hogy a gazdálkodók bizonyos fokú döntési szabadságot kapnak, az általuk leggazdaságosabbnak ítélt környezetvédelmi intézkedések kiválasztására. A gazdasági szabályozás arra törekszik, hogy a környezetvédelmet gazdálkodói, bels2 érdekké tegye, hogy a környezetkárosító tevékenység nem, a környezetbarát termelés viszont kifizet2vé váljon. Meg kell azonban jegyezni, hogy a közvetlen törvényi szabályozás is nélkülözhetetlen, de a környezet megóvásának fontossága és sürg2ssége miatt szükség van bizonyos környezetvédelmi eszköztárra

12 Ilyen gazdasági szabályozó eszközök a következ2k: - támogatások, - környezetvédelmi adók, - környezetvédelmi díjak, - betéti rendszer, - új piacok teremtése, - nyilvánosság szerepe, - adott gazdasági eszköz bevezetésének követelményei, - környezetvédelmi jogszabályok betartásához fdz2d2 díjak A környezetvédelem törvényi szabályozása A környezetvédelmi szabályozás kialakulása hazánkban[3] Az évi demokratikus fordulat hazánk környezetvédelmi politikájára jelent2s hatást gyakorolt. Megkezd2dött a környezet- és természetvédelem európai hagyománynak megfelel2 kezelése, törvényi szabályozások, új intézmények születtek, kialakult gazdasági szabályozórendszere, és koncepciókkal alapozódik meg a programok sikeres végrehajtása. E folyamat még ma is tart. A környezetvédelem jogi szabályozásának mérföldköve a piacgazdaságra való áttérés, bár az új környezetvédelmi törvényt csak több évvel a rendszerváltás után, május 30-án fogadta el a magyar Parlament (1995. évi LIII. törvény). Ez a jogszabály kerettörvénynek mondható, a környezet védelmének általános szabályainak rögzítése mellett el2írja számos más, kapcsolódó jogszabály megalkotását. A törvény az emberi környezet védelmér2l szóló évi II. törvényt váltotta fel. A két törvényt összehasonlítva szembeötl2 a különbség, hogy napjainkra már nem az ember környezetét védi a törvény, hanem általában a környezetünket. (Szükségesnek tartom itt megjegyezni, hogy éppen az embert2l, t2lünk kell a környezetet megvédeni, egyrészt magunk, az emberiség érdekében, másrészt az állat- és növényvilág számára.) A törvénynek különös fontosságot ad az, hogy összhangban van az OECD és az EU vonatkozó el2írásaival, a környezetvédelmet a társadalomba és a gazdaságba integráltan,

13 szakmai részterületi vonatkozásokkal, de egységes koncepció szerint kezeli. Külön említést érdemel, hogy a törvény hangsúlyt fektet a környezeti károk megel2zésére, valamint a szennyez fizet elvet érvényesíti a környezetszennyezést és károsítást illet2en. A törvény kitér többek között a környezet igénybevételének, terhelésének problémájára, szabályozza a hulladék-újrafelhasználás, és hulladékkezelés területeit. A következ2 kiemelked2 jelent2ségd környezetvédelmi vonatkozású törvény az évi LIII. törvény a természet védelmér2l. Új intézmények születtek, amelyek közül most csak az Országos Környezetvédelmi Tanácsot említeném meg, amelyben a gazdasági szféra és a tudomány is delegálhat hét-hét tagot között folytatódott a még hiányzó törvények elkészítése, és ez a hulladékgazdálkodásról szóló évi LVI. törvénnyel zárult. Ezzel párhuzamosan megkezd2dött a hatályban lév2 törvények felülvizsgálata az európai uniós integráció követelményeinek megfelel2en. Mindezek azonban csak kezdetei annak a folyamatnak, amely az Európai Unióhoz való teljes jogú csatlakozásig tart. Konkrétan arról van szó, hogy az összes hatályos törvényt át kell tekinteni, és azokat korrigálni kell. Számítani kell azonban arra is, hogy az európai uniós jogszabályok is folyamatosan változnak, így a hazai törvényalkotást is ennek tükrében kell módosítani évi LIII. törvény[4] Ebben a pontban szeretném nagyvonalakban bemutatni a hatályban lév2 környezetvédelmi törvényünket. Els2ként a környezetvédelem és környezetterhelés definícióját idézném e törvényb2l: Környezetvédelem olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelynek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelzése, a kialakult károk mérséklése vagy megsz&ntetése, a károsító tevékenységet megelz állapot helyreállítása. 1 Környezetterhelés: valamely anyag vagy energia környezetbe bocsátása

14 A/ A törvény fejezetei: I. fejezet: Általános rendelkezések II. fejezet: A környezeti elemek védelme és az elemeket veszélyeztet2 tényez2k III. fejezet: A környezet védelmét szolgáló állami tevékenység IV. fejezet: A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai V. fejezet: A környezet védelmének megalapozása VI. fejezet: A környezetvédelem gazdasági alapjai VII. fejezet: A környezetvédelmi igazgatás VIII. fejezet: Az állampolgárok részvétele a környezetvédelemben IX. fejezet: Felel2sség a környezetért X. fejezet: Záró rendelkezések B/ A törvény célja: A törvény célja a törvény 1. (1) szerint az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme, a fenntartható fejl2dés környezeti feltételeinek biztosítása. C/ A törvény hatálya: A törvény hatálya kiterjed: a.) az él2 szervezetek (életközösségeik) és a környezet élettelen elemei, valamint azok természetes és az emberi tevékenység által alakított környezetre, illetve b.) az e törvényben meghatározottak szerint, a környezetet igénybe vev2 terhel2, veszélyeztet2, illet2leg szennyez2 tevékenységre. A törvény hatálya kiterjed azokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkez2 szervezetekre: évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

15 a.) akik vagy amelyek a környezettel kapcsolatban jogokkal rendelkeznek, illetve akiket vagy amelyeket kötelezettségek terhelnek, b.) akik környezethasználók, illetve c.) a nemzetközi szerz2désekb2l adódó környezetvédelmi feladatok ellátására. D/ A törvény alapelvei: A környezet védelmének alapelvei: 1. el2vigyázatosság: A környezethasználatot a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkezelés csökkentésével, a természetes és az el2állított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni. 2. megel2zés: A jogszabály el2írhatja a környezethasználat feltételeit, illet2leg korlátozó vagy tiltó rendelkezéseket állapíthat meg. 3. helyreállítás: A környezethasználó köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszdntetésér2l. A környezetvédelmi törvény II. fejezete a környezet elemeinek egységes védelmér2l szól, melynek alkotó elemei a föld, a víz, a leveg2, az él2világ, az épített környezet. Szabályozza a veszélyes anyagok és technológiák megengedett értékeit, védelmi szabályokat állapít meg a hulladékok környezetre gyakorolt káros hatásai ellen, intézkedik a zaj- és rezgésvédelemr2l, a sugárzások környezetre gyakorolt káros hatásai elleni védelemr2l

16 3. FEJEZET VISTEON HUNGARY KFT. BEMUTATÁSA

17 3. Visteon Hungary Kft. bemutatása [5] 3.1. Visteon Corporation A gépkocsigyártás területén jelentkez2 nemzetközi tendenciákkal lépést tartva a Ford Motor Company 1997-ben elkülönítette és Visteon névre keresztelte autóipari alkatrészgyártó csoportját. A Ford-tól megkülönböztet2 név és identitás oka els2sorban a küls2, nem Fordon belüli üzletek megszerzése, illetve a Visteon termékeinek versenyeztetése a beszállítói piacon. A Visteon els2dleges szándéka a forgalom növelése, a Ford részvények értékének javítása volt, s célként tdzték ki, hogy 2002-re az eladások 20 %-a már Fordon kívüli üzlet legyen. A közelmúltban a Ford Motor Company teljes egészében leválasztotta az alkatrészgyártó részlegét és egy új vállalatot hozott létre Visteon Corporation néven (a vállalat szeptember 8-án hozta nyilvánosságra új személyazonosságát). A Visteon Corporation Ford Motor Company-tól történ2 teljes leválasztása a Ford részvények Visteon részvényekké való átalakítása révén valósult meg. A Visteon részvények hivatalosan június 29. napján kerültek t2zsdei bevezetésre. A Visteon új jogi személlyé alakulása lehet2vé teszi a vállalat számára a Fordon kívüli üzleti tevékenység további b2vítését, valamint a pótalkatrészgyártás kiterjesztését. A társaság a világ öt kontinensén és 23 országában található, több mint 130 gyártó-, mdszaki-, kereskedelmi-, és szervizközpontjában összesen alkalmazottat foglalkoztat. A Visteon széles termékskálával rendelkezik, amely 27 autóalkatrész-rendszerbõl, 10 modulból, és 64 autóalkatrészb2l áll. A fejlett technológiát és marketing tevékenységet 36 értékesítési, mérnöki, és technikai központ biztosítja világszerte

18 A Visteon azzal összhangban, hogy minden programját a tervezettnek megfelel2en hajtja végre, növekedésre törekszik Európában és Észak-Amerikában, és új piacokra tervezi a belépést, f2ként Ázsiában, els2sorban közös vállalatokban való részvétellel. A Visteon új munkalehet2ségek forrása akar lenni növekedése révén, valamint azon üzletágak továbbfejlesztésén vagy megszerzésén keresztül, melyek felhasználják a vállalat szakértelmét és technológiáit. A Visteon hét különálló alkatrészegyüttesek szerinti részlegb2l áll: - Hajtóegységvezérl2 Rendszerek Részleg (PCSD) - Alvázrendszer Részleg (CSD) - Bels2 Rendszerek Részleg (ISD) - Küls2 Rendszerek Részleg (ESD) - Klímaszabályozási Rendszerek Részleg (CCSD) - Elektronikai Rendszerek Részleg (ELD) - Üveg Rendszerek Részleg (GSD) Telephelyei: - Bedford, Indiana - Belfast, Egyesült Királyság - Cumbica, Brazília - Dearborn, Michigan - Dunton, Egyesült Királyság - Enfield, Egyesült Királyság - Rawsonville, Michigan - Telford, Egyesült Királyság - Ypsilanti, Michigan - Székesfehérvár, Magyarország Az autóüzlet nagy kihívást jelent a vállalatnak és ez a jöv2ben sem lesz kisebb. Nehezít2 körülmény, hogy meg kell felelniük a szigorú szennyez2anyag-kibocsátási és biztonsági el2írásoknak. Ezek rendkívül nehéz technológiai akadályt jelentenek, esetenként el2fordul,

19 hogy teljesítésükhöz nincs is ismert technológia, ráadásul igen költségesek mind a gyártóknak, mind a fogyasztóknak. Környezetvédelmi programjuk fejlesztése érdekében bíztató javulást értek el a nem olajszármazékokkal üzemel2 jármdvek fejlesztése területén, mint például a földgázüzemd jármdvek. Aktív szerepet játszanak az elektromos hajtású jármdvek technológiája területén is Visteon Hungary Kft. "Alba" üzem A szervezeti átalakulás Magyarországon is jelent2s változásokat eredményezett. Az 1990-ben alapított Ford Hungária Kft. egy, a Ford Motor Company által alapított új vállalatnak értékesítette a gépjármd-kereskedelmi részlegét. Az új vállalat, a budapesti székhelyd Ford Motor Hungária Kft., a Ford gépjármdvek és szerviz-alkatrészek kizárólagos magyarországi import2re április 1 óta. A székesfehérvári alkatrészgyártó üzem tulajdonosa az átalakulás során a Visteon International Holding lett, és nevét Visteon Hungary Kft.-re változtatta. A Visteon Hungary Kft. "Alba"-üzem, mint a Ford Hungária Kft. jogutódja, az egyik legrégebben Székesfehérvárra telepedett multinacionális cég. Korlátolt felel2sségd társaság, amely az amerikai Visteon International Holdings Inc. tulajdonában áll (City of Wilmington, USA). A társaság a világ 20 legnagyobb autóalkatrész gyártója között található. A jogel2d Társaság augusztus 16-án kezdte meg tevékenységét a Videotontól vásárolt m2-es (8,7 hektár) területén. Üzemépületének alapterülete m2. F2 tevékenysége: - Közúti jármdmotor, -alkatrész gyártás A Visteon Alba közel 1300 munkatársat foglalkoztat, 140 adminisztratív és 1160 fizikai dolgozót. A kezdeti elosztó nélküli gyújtótekercs és üzemanyag-szivattyú mellett már újabb elektromechanikus termékek gyártása is folyik

20 Az üzemben jelenleg hét termék gyártanak: a mechanikus elosztó nélküli gyújtótekercsé (Distributorless Ignition System Coil, DIS), a tartályon belüli turbina-típusú üzemanyag-szivattyúé (Turbine Fuel Pump), az állandó mágneses önindító motoré (Permanent Magnet Starter Motor), a szívótoroké (Air Fuel Charging Assembly), az üzemanyatovábbító egységé (Fuel Delivery Modul), az ablakmosó tartályé (Washer Reservoirs Assembly), az üzemanyagnyomás-szabályozóé (Fuel Pressure Regulator), a kompresszoré (Compressor) pedig hamarosan kezd2dik el. Magyarországon az elmúlt esztend2k sikerágazatának tartott gépjármdipar kiemelked2 eredményeiben, ezen belül is az alkatrészgyártás dinamikus fejl2désében játszik meghatározó szerepet az Alba üzeme. A kizárólag exportra termel2 üzem termékeire a Ford Vállalatcsoporthoz tartozó cégek, s egyre növekv2 számban küls2, a vállalatcsoporton kívüli autógyárak támasztanak állandó keresletet. Vev2i körébe tartoznak többek között: a Ford vállalatcsoport tagjai, a Jaguar, a PSA (Peugeot és Citroen Csoport), a VW csoport, a Toyota Motor Manufacturing France valenciai üzeme és a Mazda, továbbá tárgyalásokat folytatnak a General Motos-szal. A termelési egységek a gyártási technológia jelenleg elérhet2 legmagasabb színvonalát képviselik, állaguk meg2rzését a vállalat ún. "Megel2z2 Karbantartási Programja" biztosítja. A Székesfehérváron gyártott termékek, öregbítve a gyár jóhírét, eljutnak a világ minden földrészére. A jó csapatmunka és nyitott vállalati légkör nélkül lehetetlen lett volna elérni ezeket az eredményeket. A vállalat sikeréhez nagymértékben hozzájárult az önigazgató munkacsoporton és integrált üzleti egységeken alapuló szervezeti felépítés. Az üzleti tevékenység b2vülése és a helyi beszállítás arányának növelése a régió gazdasági növekedését, a foglalkoztatottság és az életszínvonal javulását eredményezi

21 4. FEJEZET A VÁLLALKOZÁSNÁL EL+FORDULÓ KÖRNYEZETTERHELÉSEK

22 - 21 -

23 4. A vállalkozásnál elforduló környezetterhelések Minden termel2/szolgáltató szervezet környezetével összhangban létezik. Minden "bemenetét" a környezetéb2l veszi fel, és minden terméke "kimenete" a környezetbe kerül vissza. A szervezet és környezete kapcsolatát a következ2 ábra szemlélteti: Nyers- és segédanyagok Energia BE Információ (elírások, szabványok) Munkaer Környezet (társadalmi és természeti) Termel2/ Szolgáltató Szervezet KI Termék/Szolgáltatás Hasznosítható melléktermék Hulladék Környezetterhelés Információk (a termékrl és termelésrl) 1.ábra: Szervezet és környezetének kapcsolata Levegszennyezés A légkör alsó, kb. 10 km-es szakasza, a troposzféra életünk színtere, ezért bioszférának nevezzük. Számunkra els2sorban ennek összetétele a fontos. (A légkör állandó összetev2kb2l, nyomgázokból, aeroszol részecskékb2l áll.)[6] Jelenleg a vállalatnál a következ2 fajta anyagok kerülnek kibocsátásra:[7] - fdtésb2l származó: CO-t, NO x -t, valamint 2 Forrás: Környezetvédelmi alapismeretek II. 79. oldal (2001. Környezetvédelmi Minisztérium)

24 - a termelési tevékenységekb2l ólom, szilárd, nem toxikus por, szerves vegyületek úgymint benzin, isopropil-alkohol, sztirol, etanol-amin, és diaceton-alkohol emissziót. Az üzemben a légszennyez2anyag-kibocsátás nem haladja meg a területi kibocsátási határértéket és a 6.1. pontban bemutatásra kerül2 Légszennyez2anyag kibocsátás ellen2rzése eljárás segítségével törekednek a még kisebb mértékd leveg2károsítás elérésére Szennyvíz kibocsátás Szennyvíznek min2sül a víznek az a fajtája, amit a termelés vagy a szolgáltatási tevékenység végzése során használnak el és ennek a tevékenységnek a végén szennyezett anyagokat tartalmaz. A szennyvíz vizsgálatakor a következ2 tényez2ket keresik a kibocsátandó vízben:[7] - Kémiai oxigén igény - Biológiai oxigén igény - Összes só - Zsírolaj - Vezet2képesség - Szárazanyagtartalom - Fémek (Cn, Ni, Cd, Zn, Pb, Mn, Fc, Ag) - Ph 4.3. Hulladék Minden évben egyre növekv2 hulladékhegyet termel az emberi társadalom. Ez a tény azt jelenti, hogy a hulladék nemcsak környezetszennyez2 volta, hanem a mennyisége miatt is gondot jelent. Els2sorban tehát arra kell törekednünk, hogy minél kevesebb, kés2bb feleslegesnek min2sül2 anyagot állítsunk el2.[8]

25 Hulladék fogalma[8]: A hulladék fogalmának meghatározása nem mindig egyértelmd: a mindennapi életben vagy a különböz2 szakmai nyelvekben eltérhet egymástól. A 102/1996. (VII.12.) Kormány rendelet a hulladék fogalmát az alábbiak szerint definiálja: HULLADÉK: a termel, szolgáltató vagy fogyasztói tevékenységek során vagy ezek következtében keletkez tulajdonosa által rendeltetése szerint fel nem használt, illetve a keletkezés folyamatába vissza nem vezetett, vagy adott formájában arra alkalmatlan maradékanyag, elhasználódott, illetve selejtté vált termék. Azaz hulladéknak tekintjük az ember munkája, gazdasági tevékenysége során keletkez, és a keletkezés helyén fel nem használható, feleslegessé vált anyagot, függetlenül attól, hogy ez más tevékenységnek esetleg drága alapanyaga A vállalatnál keletkez hulladékok forrásai[7] Fröccsöntési tevékenység hulladékai Acél és alumínium alkatrészek megmunkálásából származó hulladékok Felületbevonatolásból származó hulladékok Összeszerelési hulladékok Általános hulladékok Irodai hulladékok Üzemfenntartásból származó hulladékok A következ2 táblázat segítségével könnyen átláthatjuk mik is tartoznak ezen források alá és, hogy ezek közül mi min2sül veszélyes hulladéknak és melyik nem

26 Tevékenységek Veszélyes hulladékok Más egyéb hulladékok Fröccsöntési tevékenység hulladékai Acél és alumínium alkatrészek megmunkálásából származó hulladékok Olajjal szennyezett mdanyag hulladék, Használt olaj, HDt2vizek hulladékai Használt hdt2-ken2 folyadék, KöszörD iszap, Használt olaj, Használt szdr2k, Felületel2készítés hulladékai (szennyvíz, felületkezel2 szemcsehulladék) Polopropilén hulladék MDanyag hulladék (darálék, visszadarált és egész darabos hulladék) Szikraforgácsolás dielektrikus hulladéka, Acél forgács, Alumínium forgács, Selejt acél alkatrész hulladék, Selejt alumínium alkatrész hulladék Felületbevonatolásból származó hulladékok Epoxi gyanta maradék, Epoxi por hulladék, Poliészter gyanta hulladék, Használt olaj, Használt aktív szén, Használt szdr2k (fém, papír) Összeszerelési hulladékok Általános hulladékok Irodai hulladékok Üzemfenntartásból származó hulladékok Teszter folyadék hulladéka, Forrasztó ón hulladék, Selejt réz alkatrészek, Folyasztószer hulladék, Selejt acél alkatrészek, Használt ken2zsír hulladék, Selejt alumínium alkatrészek, Propanol tartalmú hulladék, Selejt mdanyag alkatrészek, Technológiai szennyvíz (mosóberendezések Selejt társított (fém + mdanyag) alkatrészek szennyvize) Olajos rongy, kesztyd, Olajos tisztítószeres flakonok, Olajos hidegtisztítók Használt festékkazetta, Használt elem Használt légszdr2, Használt akkumulátor, Használt benzin, Használt fénycs2, Festék maradék, Egészségügyi hulladék, Egyéb savas hulladék, Nitrohigító hulladék, Olajjal szennyezett gumi hulladék, Konyhai hulladékok, Takarítószerek hulladékai Kartonpapír, Fa hulladék, Fólia, pántszalag Irodapapír 1.táblázat: Hulladékok min2sítése veszélyesség szempontjából felmerülési területenként Zaj A zaj számunkra kellemetlen hangjelenség. A zaj egyrészt relatív fogalom, mert egyénenként különböz2 pszichés kihatásai vannak, másrészt objektív, szervi károsodást okozhat akkor is, ha az egyén élvezettel hallgatja. A zaj mértékegysége a bel Bellr2l a telefon feltalálójáról kapta a nevét már meglehet2sen er2s hanger2t mutat, ezért tizedrészét, a decibelt (db) használjuk a gyakorlatban, mert így

27 finomabb megkülönböztetés tehet2. 90 db zaj már terheli a hallóidegvégz2déseket, s2t id2szakos hallásvesztést is okozhat. Ha tartósan 90 db fölött állandósul a zaj, roncsolódnak a hallóidegek, s ezzel együtt maradandó halláskárosodás történik. Huzamosabb id2n át ható, alacsonyabb zajszint ugyanolyan kellemetlen következményekkel jár, mint a néhány tíz dblel magasabb, de 1-2 alkalommal ható hanger db az a kritikus érték, amely felett már a legrövidebb ideig ható zaj is azonnali süketséghez vezet, s2t halált okozhat.[8] A törvény által meghatározott maximális zajszint a következ2: Nappal Éjszaka 60dB 50dB A vállalkozásnál mért zajszint a következ2képpen alakul:[7] Nappal Éjszaka 55dB 45dB Láthatjuk, hogy a mért eredmények megfelel2ek mind a két napszakban. Az üzem egyes területein Hallásvéd2 használata kötelez2 táblával jelzik a nagyobb zajjal járó munkaterületeket, ahol szigorúan be is tartatják a fülvéd2 viselését. A gyár egyéb területén biztosított a füldugó használata (ingyenes automatából), azon munkások számára, akiket zavar a munkahelyükön kialakult zaj nagysága. A vállalat céljai közé tartozik, hogy a törvény által megkövetelt zajszint határok alatt tartsák a zaj nagyságát. Ezt folyamatos mérésekkel próbálják elérni Talaj és talajvíz szennyezés A talaj a vízzel, a leveg2vel, az él2világgal együtt szárazföldi természeti környezetünk elengedhetetlen alkotóeleme és az emberi társadalom fontos termel2 eszköze. Nem olyan 3 Forrás: Takács György környezetvédelmi mérnök közlése alapján készítettem

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 1. melléklet a 23/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT::

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN A szak- és felnttképzés struktúrájának átalakítása cím konstrukció keretében az Esélyt a jövnek! elnevezés pályázata KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN 2010.

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos Az anyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XVIII. kötet Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT:: A CSONGRÁDII KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZZÁSÁBÓLL

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK

PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK A projektszemlélet ersítése OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február Tartalomjegyzék

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék Dr. Nagy Géza, Dr. Bulla Miklós Dr. Hornyák Margit, Vagdalt László HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet szerkesztette: DR. NAGY GÉZA Győr, 2002. 2 Széchenyi

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.3.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 76/1 II (Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013. március 4.) az EMAS rendszerben való részvételhez szükséges lépéseket meghatározó

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Esti tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. 2014-2015. BEVEZETŐ... 4 A TERV CÉLJA ÉS ALAPVETŐ KERETEI... 4 A FENNTARTHATÓSÁGI TERV HATÁLYA... 5 IDŐBELI... 5 TÁRGYI... 5 SZEMÉLYI... 5 KÜLDETÉSÜNK

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben