4. A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA, GYARAPODÁSA, AZ ÁLLOMÁNY VÉDELME

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA, GYARAPODÁSA, AZ ÁLLOMÁNY VÉDELME"

Átírás

1 A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA, GYARAPODÁSA, AZ ÁLLOMÁNY VÉDELME 4.1. A könyvtári állomány fejlődése Az Országgyűlési Könyvtárnak, mint a mai könyvtári és kulturális életben kiemelkedő szerepet játszó, társadalomtudományi dokumentumokban igen gazdag művelődési intézménynek, amíg állományában erre a fejlettségi fokra eljutott, hosszú utat kellett megtennie. A könyvtár történetének első ötven évében összegyűjtött 90 ezer kötetes állomány 1919-től 1939-ig megkétszereződött, 1952-ben, a nyilvánossá váláskor 265 ezer kötetre, 1970-ben, a 100 éves évfordulón közel 460 ezer kötetre és 1990-ben, az Országgyűlés szervezeti keretébe történő visszatéréskor pedig már több mint 660 ezer kötetre emelkedett. Kulcsfontosságú feladat, hogy a könyvtári állomány milyenségének kialakítását és menynyiségi fejlődését bemutassuk. Ehhez egyaránt szükséges a parlamenti könyvtár tényleges funkciójának meghatározása, illetve a szerepköréből adódó, gyűjtőköri célok és szempontok, valamint a költségvetési, pénzügyi feltételek változásainak áttekintése A könyvtár gyűjtőkörének alakulása A gyűjtőkör fejlődésének áttekintése 1945-ig A Képviselőházi Könyvtár létrehozásának fő célja a törvényhozó hatalom sokrétű és összetett munkájának támogatása, színvonalának emelése, a képviselők mindennemű információval történő maximális ellátása volt. A könyvtár gyűjtőkörének kialakulása és fejlődése természetesen e célok megvalósításához kapcsolódott. Már az 1868-as házszabályok és (az első világháború végéig) a későbbiek is rögzítik: "azon könyvek, nyomtatványok, vagy egyéb kiadványok szereztetnek meg, melyek a törvényhozási munkálkodásnál szükséges adatokat tartalmaznak" (M.2.1.). Konkrétsága ellenére is elég tág ez a meghatározás, hiszen a törvényhozó hatalom a társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális élet minden lényeges kérdését törvényekkel szabályozza, következésképpen számos tudományterülettel foglalkozó könyvtári dokumentumot gyűjtenie kell figyelembe véve az országgyűlési tevékenységhez kapcsolódó prioritásokat is. Már az első ( ben összeállított) könyvbeszerzési jegyzéket megvizsgálva azt állapíthatjuk meg, hogy a művek túlnyomó része jogi politikai, történelmi és gazdasági témákkal foglalkozik. A többiek adattárak, filozófiai, statisztikai alapművek, illetve szépirodalmi művek. GHYCZY Ignác kötetes hagyatékából is elsősorban az ilyen jellegű műveket helyhiány miatt ezekből is csak a fontosabbnak tűnőket vették állományba.

2 122 Az es katalóguskötetben (l. M.4.1.) a jog és történelem jelentős helyet kapott, a politika és a közgazdaság még a jog alcsoportjaként szerepelt. A felosztás erősen érzékelteti az irodalom, a szépirodalom gyűjtésének szándékát is. A könyvtári bizottság jelentéseiben a költségvetési fedezet kérésekor egyre több jogi, törvényhozási, pénzügyi, nemzetgazdasági mű beszerzését javasolta ban az addig állományba nem vett GHYCZY-gyűjteményből kiválogatták a kevésbé jelentős államtudományi, közgazdasági és történelmi dokumentumokat, valamint a földrajzi, útleírási és néprajzi műveket is. Állományba sorolásuk a gyűjtés további szélesítéséről tanúskodik. Ugyanettől az évtől kezdte megszerezni a könyvtár nemzetközi cserében a külföldi parlamenti kiadványokat, míg a magyar parlamenti dokumentumok tudatos, rendszeres, következetes, széles körű és visszamenőleges gyűjtése könyvtári bizottsági, majd képviselőházi határozat alapján csak az 1890-es évek közepén indult meg. Az 1894-ben megjelent katalóguskötet (M.4.1.) negyedszázaddal a megalapítás után a gyűjtési elveket a következőképpen fogalmazta meg: "Főszakja a könyvtárnak a jog- és államtudományok tág birodalma... A mi nyomtatvány ezekbe a határtalan tág szavakba, jog és állam belefér, az a parlamenti könyvtárnak mindennapi kenyere." Itt jegyzendő meg, hogy az, ami az állammal összefügg, jelentős részben politika is. Nem véletlen tehát, hogy a korabeli katalógusrendszerben az akkori, egyetemeken is oktatott, tudományos felosztás értelmében a politika még nem önálló tudományként, hanem a jogtudomány (B szakcsoport) részeként jelent meg, és a szakrendszer ezt a hagyományt több helyen ma is őrzi. KÜFFER Béla könyvtárnok (ő írta a kötetet bevezető tájékoztatót) a politikával átitatott jog fő helye után a gyűjtésben a "gazdasági tudományok"-at említi, hiszen a parlament és a kormány vitáinak gyakori és állandóan visszatérő napirendjén gazdasági kérdések köztük az állami költségvetés egész országra kiterjedő problémaköre is szerepelnek. Majd a ma is előkelő helyen szereplő tudományszak következik: "a jogi és gazdasági tudományok után a történet nyújt olyan műveket, melyek a törvényhozáshoz szükséges adatokat tartalmaznak". Itt sem mellékes egy másik szempont: ahogy a politika a joggal is szorosan összefügg, hasonlóan a történelemmel is, mert ami ma politika, az holnap zömmel történelemmé válik. Még egy terület állt kiemelt helyen, amelyről így írt KÜFFER: "A maga szakmájában meglehetősen kimerítő a könyvtár. Különös becsét a parlamentek tárgyalásai képezik" (M.3.1. KÜFFER Béla: Tájékoztató.). Tegyük hozzá: a magyar és külföldi parlamenti kiadványok a jognak, a politikának, a történelemnek és a gazdaságnak egyaránt fontos forrásai. Néhány adattal illusztráljuk a 1894-es helyzetet (l. uo.) a gyűjtőköri szempontokat figyelembe véve: a kötetszám alapján első helyen állt a B1 (8781 kötettel), amely a törvényeken és rendeleteken kívül a parlamenti nyomtatványokat is tartalmazta, ezért mind a négy fő gyűjtési terület külön kimutatás nélkül helyet kap benne. (E szaknak több mint fele nyilvánvalóan jogi dokumentum.) Ha ehhez hozzá vesszük, hogy a B4-B7 jogi szakok kötetszáma együttesen 4835 kötet, a B2-B3 jogi szakokban (a politikától el nem választható módon) 1020 kötet tartottak nyilván, egyértelműen állítható a jog elsősége. A következő helyen a történelem (C1-C3 szerepel) 5191 kötettel (a politika önállóan nem mutatható ki), és ez után az A4 Folyóiratok szak (3255 kötet), amely ugyancsak a négy főgyűjtőkör dokumentumbázisa. A sor a B8-as közgazdasággal (2918 kötet), az A3-as irodalommal (1501 kötet), valamint a D. földrajz és staisztikai művekkel (1359 kötet) folyta- 122

3 123 tódik, végül az A2-es szótárakkal, enciklopédiákkal (314 kötet) és az A1 könyvészettel (216 kötet) fejeződik be. A század vége felé tehát a gyűjtőköri kontúrok egyértelműen kirajzolódtak: jogtudomány politika történelem közgazdaság mert a parlament a jogi élet központja, a törvényhozó munka nagyrészt jogi jellegű, a politikával szoros az összefonódás; mert a parlament a politikai létnek is központja, a politikai hatalomnak, a kormánynak és a pártok működésének ez a fő színtere, a joggal és a történelemmel igen szoros a kölcsönhatás; mert a parlament a fő történelemformáló műhely és fontos történelmi események helyszíne, a képviselőknek a jelen feladatainak elvégzéséhez és a jövő formálásához mindig szükségük van a történelmi múlt példáira és tapasztalataira, a politikával elválaszthatatlanul összefügg, a dicsőséges nemzeti múlt ápolása a reformkortól nagy népszerűségnek örvend, s közeledik a történelmi Magyarország ezeréves évfordulójának megünneplése; mert a parlamenti viták napirendjén a legkülönbözőbb gazdasági kérdések szerepelnek, a költségvetés és zárszámadás (az állam működésének alapvető feltételrendszere) megalkotásához nélkülözhetetlenül fontos. A felsoroltakon túlmenően ki kell még emelnünk egy, a normál könyvektől és időszaki sajtótermékektől eltérő dokumentumtípust, amely a könyvtár életében a kezdetektől fontos szerepet játszott: parlamenti kiadványok mert a minőségi törvényalkotáshoz a képviselőknek szükségük van a múltbeli hazai és a külföldi törvényhozási tapasztalatokra, a parlamenti anyagok szintén a jogi, a politikai, a történelmi és a gazdasági információk gazdag tárháza. Ebben az időben a könyvtári dokumentumok gyűjtési mechanizmusában már a nyelvi szempontok fontossági sorrendje is kezd kialakulni, bár a későbbi helyzettől még némi eltérést tapasztalhatunk. A gyűjtőkör nyelvi megoszlása az 1894-es katalóguskötet (M.4.1.) bevezetője szerint az alábbi képet mutatta:

4 német kötet 2. magyar " 3. angol " 4. francia " 5. svéd " 6. latin 953 " 7. olasz 587 " 8. horvát 134 " 9. spanyol 76 " 10. újgörög 40 " 11. román 14 " 12. orosz 1 " szerb 1 " tót 1 " Összesen: kötet A német nyelv első helye érthető: a több évszázados történelmi politikai hagyományok, a Habsburg-befolyás (Magyarország a XIX. század végén is még az Osztrák Magyar Monarchia része) szerepe csapódik itt le, s emiatt a GHYCZY-gyűjtemény állományba vett részében is jelentős volt a német nyelvű művek aránya. Miközben a megjelenő házszabályok megerősítették a gyűjtés tág körű értelmezését, az 1909-ben elfogadott és hatályba léptetett könyvtári ügyrend (M.2.1.) valamivel részletesebben, mégis tömören így fogalmaz: "...első sorban azon kérdéseknek szakirodalmába tartozó művek szerzendők be, melyek a törvényhozást foglalkoztatják, vagy előreláthatólag foglalkoztatni fogják. Másodsorban oly általános érdekű jog- és államtudományi, valamint történelmi, földrajzi és bölcseleti munkák vásárlandók, amelyek a törvényhozói működéshez az elméleti hátteret és alapot nyújtják. Ezeken kívül beszerzendők a kiválóbb magyar írók szépirodalmi művei is." Az előbbi megfogalmazásban világosan látható, hogy a könyvtár 40 éves működésének, a képviselők visszatérő igényeinek tapasztalatai alapján a gyűjtés széles társadalomtudományi jellegének megerősítése nyilvánul meg a képviselőház plenáris ülése által elfogadott egyik legfontosabb alapdokumentumban, a könyvtári ügyrendben. Az 1912-ben és 1913-ban kiadott katalóguskötetek (l. M.4.1.) is a jogi, politikai, gazdasági és történelmi művek beszerzésének elsöprő többségét mutatják. A 310 oldalnyi címfelsorolásból összesen 253 oldal esik a gyűjtőköri és csupán 57 oldal az általános és egyéb tudományágak műveinek beszerzésére (filozófia, irodalom, művészetek, egyház vallás, nevelésügy, földrajz stb.). A Képviselőházi Könyvtár gyűjtőkörének további szélesítését figyelhetjük meg a köteles példányokról szóló évi XX. törvény 1. paragrafusában, amely azt szabályozta, hogy a magyarországi nyomdák milyen dokumentumokat kötelesek megküldeni egy példányban a Ház könyvtárának: "a) jog- és államtudományi művek (politika, alkotmánytörténet és tételes közjog, közigazgatási és pénzügyi jog, nemzetgazdaságtan és pénzügytan, anyagi és alaki magán- és büntetőjog, jogbölcselet, statisztika), 124

5 125 b) az egyén, a társadalom, az egyház és a közület (állam, vármegye, község) bárminő erkölcsi, szellemi, gazdasági vagy egyéb életnyilvánulásaival, tevékenységével, jelenségével foglalkozó művek az orvostudományi munkák kivételével, ellenben ideszámítva a röpiratirodalmat is, c) történeti, föld- és néprajzi művek és térképek, az elemi népoktatás céljait szolgáló tankönyvek és vezérfonalak kivételével, d) nagyobb könyvtárak címjegyzékei, e) szótárak, enciklopédiák, f) évkönyvek, cím- és névtárak." Kis megszorítás mellett, csaknem minden tudományterület könyv- és sajtóanyaga szerepel a változtatás nélkül elfogadott törvényjavaslatban: hiszen az a) pont a jog, a politika, a közgazdaság és a statisztika, a b) pont a szociológia, a vallás, a filozófia, az etika (itt valójában az irodalom, a nyelvtudomány, a pedagógia, a lélektan stb. mellett tulajdonképpen a természettudományok is helyet kapnak), a c) pont a történelem, a földrajz, a néprajz kiemelt szerepét hangsúlyozza, míg a d e) pontok a kézikönyvek, adattárak, évkönyvek, bibliográfiák fontosságát külön is említik, annak ellenére, hogy ezek valójában már beleérthetők az előző felsorolások valamelyikébe. TÓTH András "A kötelespéldány története Magyarországon" című, 1964-ben megjelent kötetében (25. p.) azt állítja: "ez a jogszabály tette lehetővé", hogy az Országgyűlési Könyvtár a jog és politika "szakmai alapkönyvtára legyen". Ez a kijelentés így nem teljesen pontos, ugyanis a képviselőház 1868-as házszabályai miként ezt a fentiekben is láthattuk már kimondták, hogy azokat a könyveket, nyomtatványokat és egyéb kiadványokat kell a Ház könyvtárának beszereznie, amelyek a törvényhozás munkájához szükségesek. A jognál és a politikánál már a kezdetektől fogva sokkal szélesebb körű gyűjtési feladatok teljesítésére kötelezte a még akkor ténylegesen létre sem hozott könyvtárát a törvényhozó hatalom, mert tudta, hogy erre lesz szüksége. Természetesen a jog és politika prioritása nem véletlen, hiszen a parlament a jogi és politikai élet központjaként tevékenykedett. Ez a tény 1922 előtt éppúgy determinálta a könyvtári gyűjtőtevékenységet, mint utána. Ezt jól érzékelteti KÜFFER Béla könyvtárnoknak a könyvtár negyedszázados működése után, 1894-ben közreadott elemzésében tett, már korábban idézett kijelentése: Ami "ezekbe a határtalan szavakba, jog és állam, belefér, az a parlamenti könyvtárnak mindennapi kenyere". A sorrend tehát fordított: nem a kötelespéldány-törvény eredményezte a két tudományági alapkönyvtári funkció kialakítását, hanem éppen azért alkották meg ezt a fontos törvényt, hogy a már több mint öt évtizede meghirdetett gyűjtési alapelvek és a tényleges gyakorlat az I. világháború utáni gazdasági válság, súlyos infláció és különösen a kultúrát érintő kényszertakarékosság következtében ne szenvedjenek csorbát. Egyébként a törvény nemcsak e két tudományterület fontosságát hangsúlyozta, hanem a gyűjtésnek a könyvtár fennállása óta kialakított sokszínűségét, összetettségét is. Ha TÓTHnak igaza lenne, akkor a parlamenti könyvtár pl. a földrajznak is alapkönyvtára lehetne. (Inkább a három évtizeddel későbbi köteles példánnyal foglalkozó jogszabályok szűkítő jellege okozhatta a fentebb elmondottakon kívül, hogy a két alapfunkció mellett csak a legújabb kori történelem maradt a könyvtár főgyűjtőkörei között.) A szerzőnek abban viszont igaza van, hogy ez az 1922-es törvény tette lehetővé (pontosabb fogalmazással: könnyítette meg) "az Országgyűlési Könyvtár magyar jogi és politikai anyagának elmélyültebb gyűjtését". Ezt is ki kell egészíteni azzal,

6 126 hogy a törvény annyiban jelentett igazi hasznot a könyvtár számára (mert a magyar jogi és politikai szakirodalmat a könyvtár hivatásából és funkciójából eredően e törvény megalkotása nélkül is beszerezte volna a továbbiakban is), hogy az ínséges években a magyar művek vásárlására fordított pénzösszegek felszabadultak, és ezeket elsősorban külföldi jogi, illetve politikai (valamint történelmi és közgazdasági) könyvtári dokumentumok beszerzésére fordíthatták: a két alapkönyvtári funkció kialakításában ez komolyabb szerepet játszhatott. A képviselők által december 19-én elfogadott házszabályok 1. paragrafusa a törvénnyel azonos szinten nyilatkoztatta ki a korábbiakat megismételve: "a könyvtár számára lehetőleg mindazokat a műveket meg kell szerezni, amelyekre az országgyűlés tagjainak törvényhozó munkásságukban szükségük van" (lásd: M.2.1.). E kitétel összhangban van a kötelespéldány-törvénnyel. A "lehetőleg" szó megszorító jellege legfeljebb a költségvetési keret és a könyvek befogadására alkalmas hely korlátozottságára utal ben az országgyűlés megalkotta a Múzeum-, könyvtár- és levéltárügy némely kérdéseinek rendezéséről szóló XI. törvényt, amelynek V. fejezete a nyomdatermékek tudományos célokra szolgáló köteles példányainak kérdéskörét taglalta. A Képviselőházi Könyvtár köteles példányra való jogosultságát s ezzel egyben a gyűjtőköri kötelezettséget is a képviselők úgy erősítették meg, hogy azt semmivel nem korlátozták (1922-ben az orvostudományi művek és az elemi iskolai tankönyvek kivételével kaphatta a könyvtár a köteles példányokat). A könyvtár joga lett eldönteni (36. paragrafus), hogy a nyomdák által kötelezően megküldött jegyzékek alapján mire nem tart igényt: itt főként a természettudományoknak és az alkalmazott tudományoknak a könyvtár számára kevésbé fontos dokumentumai jöttek számításba. A törvény évi végrehajtási rendelete (9.300/1935. VKM számú rendelet) még a hatóságok által elkobzott nyomtatványokból is juttatott egy-egy példányt a Ház könyvtárának. Utóbbi jogszabályok tehát a legmagasabb szinten biztosították a könyvtárnak szinte mindenre, pontosabban b á r m i r e kiterjeszthető gyűjtési jogát. Az 1929-es és 1932-es katalóguskötetek (M.4.1.) csak dokumentálják a kötelesrendelkezések óta követett gyűjtési tevékenység további egyértelmű kiszélesedését, hiszen a szakkatalógus-felosztás új rendszerében az utóbbi kötetben már a természettudományok is megjelennek. Egyéb változást nem tapasztalhatunk. Az 1937-es ügyrend részben tükrözi, illetve újra megerősíti a házszabályokban, az es ügyrendben és a törvényekben foglaltakat részben új elemeket is tartalmaz: "Tehát gondoskodik a könyvtár elsősorban oly kérdések szakirodalmába vágó művek megszerzéséről, melyek a törvényhozást foglalkoztatják, vagy előreláthatólag foglalkoztatni fogják. Másodsorban vásárol általános enciklopedikus művek, szó-, cím- és névtárak, évkönyvek mellett oly jog- és államtudományi. történelmi, közirodalmi (publicisztikai), föld- és néprajzi, bölcseleti és természettudományi munkákat, amelyekre a törvényhozás tagjainak törvényhozó munkásságukban szükségük lehet és amelyek adatai, szempontjai, tanulságai és következtetései a parlamenti tanácskozásokat gazdagabbakká, eredményesebbekké tehetik" (M.2.1. Az Országgyűlés Könyvtárának ügyrendje, 1937.). 126

7 Gyűjtőköri változások 1945-től A könyvtári állomány tudományszakonkénti megoszlása hűen tükrözi a gyűjtési szempontok hosszú távú érvényesítését. Adataink (OK Irattár, január hó) a II. világháború után, január 1-jén a közel 230 ezer kötetes könyvgyűjtemény alábbi tagozódását mutatják: A1 Könyvtártan kötet A2 Enciklopédiák, szótárak " A3 Irodalom. Nyelvtudomány. Művészet " A4 könyvek. Folyóiratok és napilapok " A5 Bölcselet. Lélektan. Neveléstudomány " B1 Törvények. Országgyűlési nyomtatványok " B2 Vegyes jogtudományi művek " B3 Szociológia. Politika. Jogbölcselet " B4 Magánjog " B5 Büntetőjog " B6 Közjog. Közigazgatási jog " B7 Nemzetközi jog " B8 Közgazdaságtan. Szocializmus " B9 Egyházjog. Egyházpolitika " B10 Statisztika " C1 Világtörténelem " C2 Magyar történelem " C3 Külföldi történelem " C4 Publicisztika " D1 Föld- és néprajz " D2 Térképek " E Természettudomány " A jog, a közgazdaság, a történelem és a politika uralma a fenti táblázatból is egyértelműen kitűnik (az A4 és a B1 is e tudományágak helyzetét erősíti). Ezek mellett az A3-as irodalmi szak is jelentős helyet foglalt el. A könyvtár gyűjtési alapelveinek megfogalmazásában még az január 14-i parlamenti plenáris ülésen elfogadott utolsó könyvtári ügyrend hasonló kitételeket tartalmaz, mint az 1937-es változat. Kiemeli, hogy "a Könyvtár anyagát a képviselők teljes politikai tájékozottságához való jogából folyó irányelvek szerint gyűjti és kezeli". A már ismert megfogalmazásokon kívül a 10. paragrafusban azonban új tétel kap hangsúlyt: "különös gond fordítandó a külföldön megjelent magyar vonatkozású politikai művek megszerzésére". A képviselői igények hatására tehát a politikai hungarikagyűjtés kötelezettsége is megjelenik az országgyűlési határozattal elfogadott, fontos könyvtári alapdokumentumban ben viszont gyökeres változás történt, amely a könyvtár gyűjtési politikájára is hatott: a 213/1951. (XII.18.) M.T. sz. rendelet értelmében teljes jogú kötelespéldányszolgáltatás az OSZK-n és a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárán kívül csak a Debreceni Egyetemi Könyvtárt illette meg. Több nagykönyvtár köztük az MTA, az ELTE könyvtára és az Országgyűlési Könyvtár is gyűjtőkörének megfelelő válogatási jogot kapott az OSZK-nak megküldött 12 példányból. A könyvtár 1952-es szervezeti és működési szabályza-

8 128 ta az új helyzetnek (a nyilvános közkönyvtári funkció kimondása, elszakadás az Országgyűléstől, a feladatok átszervezése) megfelelően a gyűjtőkört így határozta meg (lásd: M.2.1.): "A Könyvtár teljességre való törekvéssel gyűjti a hazai politikai tartalmú műveket és időszaki sajtótermékeket, elsősorban a marxista-leninista irodalmat", valamint a külföldön megjelent magyar vonatkozású politikai kiadványokat, viszonylagos teljességgel "a külföldi államok, elsősorban a Szovjetunió és a népi demokráciák vonatkozó kiadványait". "...főgyűjtőkörként beszerzi a jogtudományok különböző ágainak, valamint a magyar törvényhozás és a külföldi parlamentek kiadványait". "Kiegészítő gyűjtőkörként gyűjti a statisztika, szociológia, bölcselet, egyetemes, hazai és külföldi történelem, könyvtártudomány, szótárak, enciklopédiák, cím- és névtárak anyagát." Ebben lényeges változásokról van szó: kimarad a közgazdaság, háttérbe kerül a történelem kiemelt szerzeményezése. A valóságban azonban nem így történt. A hagyományokra való tekintettel és a politikához való intenzív kötődése miatt a történelmet és a közgazdaságot (mert a gazdaságpolitika a politika igen fontos területe, a politikai gazdaságtani összefüggések a marxizmus-leninizmusba beletartoznak, és különben is a könyvtár a gazdasági szakirodalmat mindig intenzíven gyűjtötte) továbbra is erőteljesen (csaknem teljességgel) válogatta a könyvtár a köteles példányokból. A 213/1951. M. T. sz. Minisztertanácsi rendelet azonban, ha nem is jelentősen, de mindenképpen szűkítette a könyvtár gyűjtési lehetőségeit és az addigi szinte általánosnak nevezhető gyűjtőkörét. Ráadásul a könyvtárvezető gyűjtőköri elképzeléseinek változásai miatt az általa képviselt gyarapítási politika tényleges gyakorlatában hamarosan jelentős hangsúlyeltolódások következtek be. Ezt az a szakmai vizsgálat állapította meg, amelyet a Népművelési Minisztérium könyvtári főosztálya megbízásából egy bizottság folytatott le februárjában. A bizottság elnöke KÉKI Béla, a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának osztályvezetője volt, tagjait a nagy könyvtárak (dr. TAKÁCS József, az OSZK igazgatási osztályának vezetője, dr. SZALAI György, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár olvasószolgálati osztályának vezetője, DIENES Gedeonné, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtárából, DURZSA Sándor az OSZK módszertani osztályának munkatársa), valamint az Állam és Jogtudományi Intézet (HERCZEGH Géza szakértő) és a Népművelési Minisztérium könyvtári főosztálya (KISS Dezsőné előadó) delegálták. A szakmai vizsgálat egyik célja a könyvtár gyűjtőköri kérdéseinek tisztázása volt. A bizottság a vizsgálatról készült jelentést február 28-án tárgyalta meg. Ezen részt vett BARABÁSI Rezső, a Népművelési Minisztérium tudományos könyvtári osztályának vezetője és az Országgyűlési Könyvtár három vezetője is (VÉRTES György, PODONYI András és SZILÁGYI János). A bizottsági jelentés (OK Irattár, február hó.) megállapításaiból napjainkig tartó kihatásai és ma is érvényes jellege vagy tanulságos volta miatt részletesebben idézünk: Az Országgyűlési Könyvtárnak feladata a marxizmus-leninizmus, a politika gyűjtőkörén kívül az is, hogy "a legfelsőbb államvezetés munkáját támogassa és elősegítse az ennek szolgálatában álló állam- és jogtudományi kutatásokat... Jogi alapkönyvtárra tehát feltétlenül szükség van. Ennek a szerepnek betöltésére könyvtáraink közül egyedül az Országgyűlési Könyvtár alkalmas, mivel kiemelkedően a leggazdagabb és viszonylag a legteljesebb magyar és külföldi jogszabályi és jogirodalmi anyagot tartalmazza. Ilyen körülmények között fokozott felelősséget jelent az Országgyűlési Könyvtár vezetése és szerzeményezési politikájának meghatározása....szükséges, hogy a jog a politikai irodalom mellett főgyűjtőkörként a szerzeményezés középpontjában álljon." "A magyar jogszabályanyagot, valamint a Magyarországon megjelent állam- és jogtudományi munkákat az Országgyűlési Könyvtárnak hiánytalanul tartalmaznia kell... Ugyancsak elsőrendű érdek, hogy a Szovjetunió és a népi demokratikus államok jogi anyaga és ilyen irányú tudományos irodalma minél teljesebb mértékben megta- 128

9 129 lálható legyen... Szükségesnek mutatkozik nemzetközi jogi művek világviszonylatban való gyűjtése, valamint egyes tőkés államok törvényhozási anyagának, jogtudományi munkáinak gyűjtése is. Magyarország fokozódó mértékben vesz rész különböző nemzetközi szervezetek (UNESCO; ILO stb.) munkájában. Ez a körülmény kötelességünkké teszi az ENSZ és a többi fontosabb nemzetközi szervezet működésének tanulmányozását... Nem mellőzhetjük az egyes tőkés államok jogának tanulmányozását sem." "A könyvtárnak a jövőben is politikai és jogi alapkönyvtárnak kell maradnia s e tekintetben nincs átfedési veszély sem a Magyar Tudományos Akadémia, sem az Eötvös Loránd Tudományegyetem központi és tanszéki könyvtárainak, sem pedig az Állam- és Jogtudományi Intézet gyűjtőkörét illetően. A közgazdaságtannak alapkönyvtára a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtára, a társadalomtudományok általános gyűjtése pedig a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tudományos központjára hárul. Az Országgyűlési Könyvtár tehát mind a közgazdaságtant, mind a többi társadalomtudományokat továbbra is csak kiegészítő gyűjtőkörének tekintheti..." Az alapelvek lefektetése után következett a könyvtár gyarapítási gyakorlatának ezekkel való szembesítése. Ez többször is éles kritikát kapott: "...meg kell állapítanunk, hogy a könyvtár vezetőjének a gyűjtőkör értelmezéséről vallott szerintünk helytelen elvei rányomják bélyegüket a könyvtár egész működésére." "... problémaként jelentkezik a jogi anyag szerzeményezésének tudatos visszaszorítása január 1. óta a jogi anyag fejlesztése igen erősen visszaesett. Mind a szakkatalógus, mind pedig a megrendelt...munkák jegyzéke azt bizonyítja, hogy a jogi munkák között az évnél későbbi rendelések száma elenyésző és ezzel a könyvtár jogi állományában érzékeny, később nehezen vagy egyáltalán nem pótolható hiány állott be." "A jogi anyag szerzeményezésének lebecsülése mutatkozik abban is, hogy az "Új magyar könyvek" c. témakatalógusban a felülvizsgálat időpontjában egyetlen egy jogi mű sem volt." VÉRTES György igazgatónak "a jogi anyag gyűjtésével szembeni ellenszenv"-éről tett súlyos megállapítások után a vizsgálat a problémák megoldását az alapelvek megtartásán kívül az alábbiak szerint szolgalmazza: "A szerzeményezési munka szervezettsége... sok kívánnivalót hagy maga után. Vonatkozik ez általában a szerzeményezés színvonalára is... A nyelv- és tudományos szakmai tudás szerencsésebb találkozására kell törekedni." "A jogi anyag gyűjtése kb. 2 év óta esett vissza. Erre az időre retrospektív szerzeményezésre lenne szükség." (OK Irattár, február hó.) A vizsgálat után a jogtudományi gyűjtés szervezeti és személyi változtatások után ismét nagyobb hangsúlyt kapott, de VÉRTES a későbbiek során is nagyobb rokonszenvvel kísérte a történettudományi, politikai és irodalomtudományi gyűjtést. Az 1951-ben bevezetett kötelesválogató gyakorlaton 1966-ig a hasonló tárgykörű jogszabályok (az 5/1955. Np. M. sz. utasítás, a 2/1960. M.M. sz. rendelet, a 2/1964. M. M. sz. rendelet) nem változtattak. Bár a kötelespéldány-válogatásra jogosultság a könyvtár általános gyűjtőköri jellegét némiképp csökkentette ugyan, a közgyűjtemény társadalomtudományi gazdagsága mégis napjainkig megmaradt. Ennek oka a fő- és mellékgyűjtőkörök további sokfélesége (1958-ig gyűjtőkörüket a könyvtárak felügyeleti szerveik egyetértésével maguk határozták meg), és ezzel együtt amint az előzőkben a tényleges gyakorlatot láthattuk a köteles példányokból történő bőséges válogatási lehetőségek kihasználása.

10 ban a művelődésügyi miniszter 164/1958. MM. sz. utasítása az Országgyűlési Könyvtárt országos jellegű tudományos szakkönyvtárnak minősítve kijelölte a ma is ismert hármas főgyűjtőkört: a legújabbkori egyetemes történelmet, az állam- és jogtudományt, valamint a politikát, amely együtt szerepel az államigazgatás megjelöléssel. A fő gyűjtési területek száma két nagy dokumentumtípus (parlamenti és ENSZ-dokumentumok) e könyvtárt megillető gyűjtési jogával valójában ötre emelkedett. Bár ebben a jogszabályban mellékgyűjtőkörökről nem esett szó, a könyvtár a korábbiakhoz hasonlóan változatlanul kiválaszthatta valamennyi gyűjtőköréhez kapcsolódva a dokumentumokat. Az 1965-ös szervezeti és működési szabályzata a politikatudományi gyűjtést szintén nem említi, ez a fogalom itt az államtudományok égisze alatt rejtőzködik, mint az 1945 előtti időkben. Ismét fő helyre került viszont a történelem az 1958-as említett MM utasítás értelmében. A mellékgyűjtőköröket a szabályzat a főgyűjtőkörök határterületi irodalmának elnevezésével helyettesíti és ködösíti el. A korábbi gyakorlat viszont a szerzeményezési csoport évi jelentéseit alapul véve, amelyek az adatokat gyűjtőkörök szerint is bontják továbbra is életben maradt a széles körű kötelespéldány-válogatás (az olvasók és a könyvtár munkatársainak közös örömére) ban kisebb módosítás történt: az addig a köteles példányokból kiválogatható plakátés aprónyomtatvány-anyagról az intézmény lemondott az OSZK köteles példány osztályán. A 131/1968. M.M. sz. utasítás alapján kiadott gyűjtőköri kódex a főgyűjtőkörökön kívül a mellékgyűjtőköröket is meghatározta: újkori egyetemes történelem, magyar történelem, közgazdaság, szociológia (a statisztika ekkor még nem szerepelt). Ezt követően kb. 8 9 évig lényegi változás nem történik sem a köteles példány, sem a gyűjtőkör vonatkozásában (kivétel, hogy a statisztika is mellékgyűjtőkörré vált). Az tvr. és végrehajtási rendeletei (a 17/1976. MT. sz. rendelet, az 5/1977. KM. sz. rendelet a köteles példányokról, az 5/1978. KM. sz. rendelet a könyvtári rendszer szervezetéről és működéséről) szabályozták a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó tudományágak dokumentumainak a válogatását. Ennek értelmében az Országgyűlési Könyvtár a köteles példányokból korlátozott válogató joggal részesedik, tehát kiválogathatja a gyűjtőkörébe tartozó jogi, politikai, legújabb kori történeti műveket, valamint egyéb társadalomtudományok, humántudományok (újkori egyetemes és magyar történelem, közgazdaság, szociológia, statisztika stb.) kiadványait, s a szépirodalomból a fentiekhez "háttérként" szolgáló műveket. Az intézmény ha kicsit szűkebben is, de múltjához és hagyományaihoz híven azóta is viszonylag széles alapokon válogat hétről hétre az Országos Széchényi Könyvtárba érkező kötelespéldány-keretből A költségvetési feltételek hatása az állomány alakulására A könyvtár évenkénti költségvetését az előző évi költségek és az elvégzendő feladatok költségkihatásainak a figyelembevételével a könyvtár vezetője állította össze tervezet, illetve javaslat formájában. Ez a tervezet a múlt század végéig ülésszakonként, később, 1950-ig, minden év végén a könyvtári bizottság ülése elé került. A testület megtárgyalta, módosította vagy változatlanul elfogadta azt. A változtatás, csökkentő módosítás oka nem egyszer a gazdasági helyzet romlása, az infláció, a kényszerű takarékosság volt. A könyvtári bizottság által jóváhagyott költségvetési tervet, mint a Ház egységes költségvetésébe beleépülő részegysé- 130

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

Az Országgyűlési Könyvtár története

Az Országgyűlési Könyvtár története 1 Az Országgyűlési Könyvtár története 1870 1995 1 JÓNÁS KÁROLY VEREDY KATALIN Az ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE 1870 1995 Budapest 1995 Lektorálta FÜLÖP GÉZA Az I. részt írta, a függelék és a mellékletek

Részletesebben

A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA

A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 2003 márciusában élénk

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014 Benkő Csabáné Gulyás Lászlóné Kovásznainé Veréb Ágnes A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc 2014

Részletesebben

A magyar Országgyűlés bizottsági rendszere

A magyar Országgyűlés bizottsági rendszere A magyar Országgyűlés bizottsági rendszere Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr Tanulmány az ars boni jogi folyóiratból. arsboni.hu - 2012. Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr A magyar Országgyűlés bizottsági rendszere

Részletesebben

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN Szerkesztők: Brezsnyánszky László és Vincze Tamás Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2013 Kiadványunk

Részletesebben

Jóvátétel és külkereskedelmi orientációváltás Magyarországon, 1945-1949/51

Jóvátétel és külkereskedelmi orientációváltás Magyarországon, 1945-1949/51 Pécsi Tudományegyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program Gábor Péter Jóvátétel és külkereskedelmi orientációváltás Magyarországon, 1945-1949/51

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

A MAGYAR ÉS A FRANCIA KÖZPÉNZÜGYI SZABÁLYOZÁS ÖSSZEVETÉSE

A MAGYAR ÉS A FRANCIA KÖZPÉNZÜGYI SZABÁLYOZÁS ÖSSZEVETÉSE A MAGYAR ÉS A FRANCIA KÖZPÉNZÜGYI SZABÁLYOZÁS ÖSSZEVETÉSE Készítette: dr. Török Tamás Pál Szeged, 2013. (Kézirat lezárva: 2013. november 30.) 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Kutatás tárgya, módszere...

Részletesebben

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021

a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021 Melléklet a./2009. (.) Korm. határozathoz a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021 I. Bevezetés A Magyar Köztársaság Kormányának programja a sikeres,

Részletesebben

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére 2013 Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013 Grafi kai tervezés, borítóterv: Táncos László Layout:

Részletesebben

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet Cím [] Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára 100 éve született MENDÖL TIBOR Emlékkötet [] [] Szerző TÁRSADALOM- ÉS Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 1. Az ELTE Társadalom-

Részletesebben

Bevezető 2 FA LU VÁ R O S R É G I Ó 2 0 0 4 / 9

Bevezető 2 FA LU VÁ R O S R É G I Ó 2 0 0 4 / 9 Bevezető Előző számunkban jeleztük, hogy cikksorozatot közlünk a VÁTI Elemző és értékelő irodája által készített munkákból, mely vizsgálatok és elemzések az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatával

Részletesebben

XI. ÉVFOLYAM, 2002 -

XI. ÉVFOLYAM, 2002 - XI. ÉVFOLYAM, 2002 - KÖNYVESHÁZ XI. évfolyam, 2002. 1 2. szám A MÛVELÔDÉS MELLÉKLETE A szerkesztôség: SZABÓ ZSOLT (fôszerkesztô) GÁBOR DÉNES MURAD BETTY SÜTÔ FERENC Postacím: 3400 Cluj-Napoca P-øa Unirii

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

Müller János Kovács Tamás Kovács Levente. A Magyar Bankszövetség története

Müller János Kovács Tamás Kovács Levente. A Magyar Bankszövetség története Müller János Kovács Tamás Kovács Levente A Magyar Bankszövetség története Müller János Kovács Tamás Kovács Levente A Magyar Bankszövetség története Tarsoly Kiadó Budapest, 2014 A kötet megjelenését támogatta

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETEK Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 1014 Budapest, Országház u. 30., 1250 Bp. Pf.: 5 Telefon: 375-9011, 224-6700 Telefon/Fax: 224-6793 e-mail: anna.os@mtaki.hu,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEDVECZKY MIHÁLY: A nemzetgazdaság minõsített idõszaki teljesítõképessége vizsgálatának elméleti alapjai és a gazdaságmozgósítás tervezésének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában Zárótanulmány a kérdőívek és interjúk feldolgozása alapján A kutatást

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Levelező tagozat Külkereskedelmi irányítás szak A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS Készítette: Tihon Kitty Budapest, 2006. Tartalomjegyzék 1. A közbeszerzés...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Keszthely turizmusfejlődésének száz éve balatoni és országos kitekintéssel 1880 1980 PhD értekezés Törzsök András Témavezető: Dr. habil. Gyuricza László

Részletesebben