A II. Vatikáni Zsinat és a katolikus liturgikus reform

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A II. Vatikáni Zsinat és a katolikus liturgikus reform"

Átírás

1 A II. Vatikáni Zsinat és a katolikus liturgikus reform Az 1962 és 1965 között ülésezett II. Vatikáni Zsinat a római katolikus egyház történetének egyik legfontosabb eseménye volt. 16 dokumentuma jelentős szemléleti változást okozott az egyház életében. Közülük legelőször a Szent liturgiáról szóló konstitúciót hagyták jóvá, már egy évvel a zsinat megnyitása után, dec. 4-én. (Általánosan ismert latin címe: Sacrosantum consilium=sc, kiadása: A II. Vatikáni zsinat tanítása: ) Mind a meghozatal gyorsasága, mind az okmány konstitúció rangja a benne tárgyalt téma fontosságára utal. A zsinat utáni változások közül is a leglátványosabbak a liturgiában, a szentmise szertartásában, a szentségek kiszolgáltatásában és a zsolozsmában következtek be. Mindez természetesen nagy kihatással volt a templomépítészetre is, hiszen a liturgia elsődlegesen a templomban, az Istennek szentelt helyen valósul meg. A liturgia szabályainak megváltoztatása a templomtér átalakításához vezetett, nemcsak az újonnan épített templomokban, hanem a régiekben is. De még mielőtt a bennünket leginkább érdeklő építészeti újításokat vizsgálnók meg, szükséges pár szót szólnunk magáról a liturgikus reformról is. Maga a SC kevés konkrét intézkedést fogalmazott meg, inkább általános irányelveket adott. Azt szerette volna, hogy a liturgia nyerje vissza méltóságát és központi helyét a vallási életben: Igy tehát minden liturgikus ünneplés egyedülállóan szent cselekmény: Krisztus, a pap, és teste, az egyház viszi végbe; hatékonyságát nem is éri el az egyháznak semmi más cselekedete, sem rangban, sem mértékben (SC 7.), a liturgia az a csúcs, amelyre az egyház tevékenysége irányul; ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje (SC 10.). A legutolsó átfogó liturgikus rendezésre a tridenti zsinat ( ) után került sor, amikor az egész katolikus világ liturgiáját egységesítették azzal, hogy a római rítust tették kötelezővé és a helyi egyházmegyés szertartásrendeket fölszámolni igyekeztek. Ez a tridenti liturgia lényegileg azonos volt a középkori liturgia egy verziójával (a rómaival) és az őskeresztény liturgiával is. Azonban az idő múlásával egyre inkább, a XIX. században pedig minden korábbinál erősebben szüremkedtek be a liturgiába a különböző liturgián kívüli ájtatosságok, így például a mise alatti rózsafüzérezés, a jámbor népénekek (ezek anyagából állíttatott össze a Szent vagy, Uram és a máig népszerű Hozsanna énekeskönyv), a litániák...stb. A XX. század első felében egy falusi misében több Szent vagy, Uram-ének volt, mint liturgikus szöveg (a mise állandó részei; gregorián, aminek van/volt egyszerűbb, a nép által is könnyűszerrel énekelhető fajtája; orációk, azaz könyörgések). A liturgia lényegét elfedni látszott a sok járulék. Ez a méltatlan helyzet váltotta ki a liturgikus mozgalmat, melynek kiemelkedő alakjai voltak X. Szt. Pius pápa, Romano Guardini (Németország), Pius Parsch (Ausztria), Szunyogh Ferenc Xavér (Magyarország). Módszerük a liturgia népszerűsítésében, fordítások elkészítésében, liturgikus teológiai kutatások végzésében állott. Róma kisebb liturgikus változtatásokra is elszánta magát. A II. Vatikáni zsinat liturgikus reformjai is ebből a mozgalomból nőttek ki, nem voltak gyökértelenek és hirtelenül újak, mint ahogy sokan gondolják. A II. Vatikáni zsinat elhatározta, hogy visszaadja a liturgiának régi fényét és fontosságát, amit tehát elsősorban az fejezett ki, hogy a szertartások alkalmával az eredeti, az elkészítendő római misekönyvben szereplő liturgikus szövegek imádkozását rendelte el (SC 22.). A zsinat szellemiségét az A. Bugnini érsek vezetésével működő Istentiszteleti Kongregáció próbálta meg aprópénzre váltani több-kevesebb sikerrel. Legfontosabb intézkedései: bevezette a népnyelvet, a szertartások rendjét radikálisan megváltoztatta, új liturgikus könyveket készített el, nagyrészt új, a régieket kevéssé figyelembe vevő

2 szövegekkel. Ezek ráadásul prózaiak holott a katolikus liturgia (csakúgy, mint az ortodox, a zsidó vagy a muzulmán szertartások) mindig is énekelt volt. Az új liturgikus rend 1970-ben vált kötelezővé. Megítélése igen ambivalens. Az egyik csoport álláspontját jól jellemzi Balthasar Fischernek, a trieri Liturgikus Intézet egyik vezetőjének a SC elfogadásának napján tett kijelentése: a katolikus egyház liturgiája 400 éven át gipszkötést hordott, a mai napon vették le róla (Várnagy: 499). Szerintük, még ha kimondatlanul is, a zsinat liturgikus szabadságot hirdetett, a liturgiában most már sokkal több mindent szabad, mint korábban. Nagy dérrel-dúrral hozzáláttak a liturgia, főként a szentmise közkedveltté tételéhez egyébként tökéletesen a II. Vatikáni zsinattal szemben: az általuk értéktelennek ítélt részeket önkényesen leselejtezték, helyettük gitárdalokkal, saját maguk által írt imákkal, szentimentális ötletekkel vélték följavítani a misét. Nézetük szerint a liturgia ma a haladás útján van, fejlődését nem szabad visszatartanunk. A legtöbb nemzeti egyház liturgikus újításaiban ez a felfogás dominált. Az 1970-ben megjelent újrómai misekönyvet lefordították ugyan (hogy jóle vagy rosszul, most ne firtassuk), de azért, hogy szövegei a miséken el is hangozzanak, szinte semmit nem tettek. A másik tábor éppen a II. Vatikáni zsinat szövege alapján viszonyul kritikusan a zsinat utáni rendezéshez. Ők úgy találják, hogy a jelenlegi liturgikus állapotok nemcsak a sokévszázados katolikus hagyománytól teljesen idegenek, de nem felelnek meg a zsinat elvárásának sem, fittyet hánynak a liturgikus konstitúcióra. Hatalmas munkával elkészítették a régi és megszentelt szövegek fordításait, dallamokkal együtt kiadták őket, teljesen a II. Vatikáni zsinat szellemében, de néha az újrómai szabályzással szemben (ld. Éneklő Egyház). Megkíséreltek erőteljesen az árral szemben úszva - értékóvó magatartást tanúsítani és a már említett liturgikus megújulási mozgalom által kitaposott ösvényen haladva a liturgia kincseit népszerűsítik. Munkásságukat kevésre értékelték, a legtöbben maradinak titulálják őket. A liturgia nagyhatású magyar tudósai voltak Mezey László és Rajeczky Benjamin. Őszintén szólva, ha valaki tud olvasni és csak egyszer kezébe veszi a zsinati szövegeket, nemigen lesz számára kérdéses, hogy az ő liturgiaképük egyházhűbb és méltóbb, mint a liturgikus anarchiát eredményező másik (Dobszay: ). Sajnos, ahogyan ezt már említettük, ma általános a liturgikus stílus szétesése. Az ifjúság jár élen a liturgikus értékek elpusztításában, de sok pap is közreműködik. A helyzet Amerikában és Nyugat-Európában a legrosszabb. Érzékeltetésül következzék egy rövid idézet: Plébániai mise egy németországi templomban (azért nem mondom, hogy főmise, mert több nem is volt). Az oltárt hatalmas römikártyalapok díszítik. Az egész mise keretjátéka a kártyaparti. Azzal kezdődik, hogy két fiatal ül az oltár mellett és kártyázik. Minden szöveg valamiféleképpen a kártyapartit használja szimbólumként. Kivéve a szentleckét, melynek helyén egy fülemüléről szóló mesét olvasnak fel. A mise végén a pap köszönetet mond azoknak a fiataloknak, akik a mai misét kitalálták és megvalósították. Egyébként Péter-Pál ünnepe volt, de ez nem került szóba. Természetesen gitáros mise volt (a gitáregyüttes énekével és néma gyülekezettel). (Dobszay ). A liturgikus elméleti bevezető végéül hadd idézzünk még egy részletet, ezúttal Ratzinger bíborosnak, a Hittani Kongregáció prefektusának a közelmúltban megjelent könyvéből:...a liturgia az idő tájt (a II. Vatikáni zsinat előtt) bizonyos vonatkozásban egy olyan freskóhoz hasonlított, mely ugyan sértetlenül őrződött meg, de azt egy későbbi átfestés csaknem teljesen elfedte. A misekönyvben, mely szerint a pap a szentmisét ünnepelte, kezdettől kifejlődött alakja ugyan teljesen jelen volt, azonban a hívek számára messzemenően magánájtatossági gyakorlatok és formák alatt maradt elrejtve. A liturgikus mozgalom és meghatározó módon a II. Vatikáni Zsinat napvilágra hozta a freskót, és egy pillanatra lenyűgözött bennünket színeinek és alakjainak szépsége. Közben azonban a klimatikus viszonyok, valamint bizonyos restaurálások és rekonstrukciók veszélyeztetik, és attól kell félni, hogy tönkre is teszik, hacsak nem tesszük meg gyorsan a a káros befolyások

3 megszüntetése érdekében szükséges intézkedéseket. Természetesen nem szabad azt újból átfesteni, szükséges azonban, hogy újra alázattal közelítsünk feléje, és újra megértsük valóságos üzenetét, nehogy a felfedezés a végleges elvesztés első lépcsőjévé váljék. (Ratzinger: 7-8) És most térjünk rá a liturgika egyik peremterületének, a templomépítészet liturgikus vizsgálatának tárgyalására! Első benyomásunk az, hogy a helyzet (itt is) elszomorító. Ha összehasonlítunk egy középkori vagy barokk templomteret és sekrestyét egy modernnel, észre kell hogy vegyük, mennyivel gazdagabb az előbbiek berendezése és fölszerelése: mennyivel több oltár, kép, szobor, liturgikus ruha, szerkönyv, gyertya van bennük; régen használták a szószéket, a tömjént, a hatalmas, sokregiszteres orgonát...stb. Nyilvánvaló, hogy a liturgikus értékválságot a templomépítészet sem kerülhette el. Ezenkívül még figyelembe kell vennünk a modern művészet általános jellemzőjét is: egyedi műalkotásokban gondolkodik, újítani akar, a konvencionális formákat elveti. Ez a felfogás a templomtervezők számára állandó kísértést jelent, de az ő helyzetük sokkal nehezebb, mint egy profán művészé. A katolikus templom formái ugyanis nem művészeti stílushoz kötöttek, hanem a liturgiához (elsősorban). A katolikus templom a zsinagógából fejlődött ki és a történelem során kontinuusan fejlődött (a legősibb keresztény templomoktól, a szírektől elkezdve a római bazilikákon át a középkori és a barokk templomokig mindegyik ugyanazon rendező elv alapján épült, ld. erre Bouyer könyvét). A közelmúltban a templomok tervezői közül sokan nem voltak tekintettel a kétezer éves gyakorlatra, messze saját ötleteik alá helyezték őket. Ez beképzelt és helytelen fölfogás. Nem azt akarjuk mondani, hogy a modern templomoknak tudatosan archaizálniuk kellene; a modern technika nyújtotta lehetőségeket ki lehet és ki is kell használnuk. De fantáziájukat csak egy bizonyos határon belül járathatják! A templomtérnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy benne liturgiát végezhessenek; és ez egy sor megkötést jelent. Nem romantika és a múlt iránti rajongás ez a liturgia lényegének megtalálásáról és kifejezésre juttatásáról van szó (Ratzinger: 57-76). A II. Vatikáni zsinat utáni liturgikus reformok közül a két leglátványosabb a népnyelv bevezetése és a misézés irányának a megváltoztatása volt. Vizsgáljuk meg elsőként a szembeés háttalmisézés problematikáját! A templomokat a régebbi időkben (a középkor végéig kivétel nélkül) keletelték, a pap és a nép a szertartás közben a fölkelő nap irányába fordult. A fölkelő nap Krisztust jelképezi, a népnek háttal, de Krisztusnak szembe misézés kifejezte a pap és a nép egységét. Másrészt a kelet felé imádkozás kifejezi azt is, hogy a kozmosz és az üdvösségtörténet összetartoznak; a liturgiának van kozmikus dimenziója nemcsak az ember által létrehozott világban zajlik (Ratzinger: 57-76). A keresztények kezdettől fogva háttal miséztek a népnek (a katakombákban, a vértanúk sírjainál ez fizikailag nem is képzelhető el máshogyan) és híven ragaszkodtak a kelet felé való imádkozás jelképének lendületéhez és kifejező erejéhez. Az újkorig a szembe/háttal misézés nem is vetődött föl kérdésként, egyszerűen lényegtelennek tartották. A II. Vatikáni zsinat egyetlen szót sem szólt arról, hogy a misézés irányának meg kellene változnia. A későbbi liturgikus rendelkezés is csak annyit, hogy a főoltárt a faltól elválasztva úgy kell felállítani, hogy könnyen körüljárható legyen, és a néppel szemben lehessen misézni (A Római Misekönyv Általános rendelkezései 262). Tehát az egyház nem tette kötelezővé a szembemisézést. Ennek ellenére figyelemreméltó az a buzgalom, ahogyan ezt a nem létező szabályt mindenütt megvalósították. A szembemisézéssel nyilván a mise lakomajellegét akarták kidomborítani, a pap és a hívek közötti közösség, dialógus gondolatát hangsúlyozták. Ezek szép gondolatok, de a mise kultikus szerepének megítélésében félresiklanak. Ha a mise elsősorban istendícséret, Krisztus áldozatába való bekapcsolódás márpedig az -, akkor indokoltabb, hogy a pap és a hívek egy irányba nézve Krisztusra tekintsenek. Ma már a régi gyakorlatot nehéz lenne visszaállítani pl. egy modern

4 templom általában nincs keletelve és a háttal misézés már mint lehetőség sem áll fenn, mert nincsen erre alkalmas oltár. Megfontolandó azonban az a javaslat, mely szerint a keletelés és a kelet felé való misézés szimbolikáját pótolja az, ha az oltár előtt egy feszület lógna a mennyezetről a nép és a nép felé forduló pap egyaránt a kettejük között lévő keresztre tekintenének, a liturgia visszanyerné a Jézusra irányultságának jelképét (Ratzinger: 75-76). Ausztriában ezt a jelképet sikerrel alkalmazzák, nálunk sem lenne semmi akadálya bevezetésének. Az egyetlen ellenvetés az lehet, hogy akkor a kereszt akadályozná a népet és a papot abban, hogy egymást zavartalanul lássák. Azonban éppen az a cél, hogy egymás helyett a keresztre, a katolikus hit legfőbb jelképére irányuljon figyelmük. A kereszt a modern templomokban sokszor játszik jelentős szerepet, mint pl. az érdligeti és a gyáli templomokban, de mindkét helyen sajnos a pap háta mögött van és így, legyen bármilyen nagy, kiseik a liturgikus ünneplésből. A feszület a liturgiába való bevonásában a márkházai Krisztus király templom az egyik követendő példa (a kereszt elhelyezése az oltár és a nép között lógva annak ellenére példaértékű, hogy mint szobor egy kissé idétlen), a másik a csengeri görög katolikus templom (ahol a kereszt, miután a görög katolikusok máig háttal miséznek, az oltár mögött lóg). Az eddig elmondottakból következik, hogy a napjainkban oly népszerű centrális templomtér, melynek középpontjában van az oltár, eléggé szerencsétlen. Az ilyen templom közössége zárt a transzcendenciára és önmagába záródó. A katolikus liturgia mindenképpen tagolt és hosszanti templomteret igényel, ahol körmeneteket lehet tartani, ahol a pap és a ministránsok be tudnak vonulni a mise elején ünnepélyesen is (pozitív példa: gyáli, hodászi r. kat. templom; negatív: Halásztelek). Szükség van az oltár előtt helyre, mozgástérre, ahol a különleges liturgikus cselekményeket el lehet végezni: nagycsütörtökön a lábmosást, egy esketést vagy bérmálást. A centrális terű templomok az elvi problemákon kívül ezeknek a gyakorlati szempontoknak sem felelnek meg. Nézzük másodikként magát az oltárt! Az oltár az istentiszteleti tér központi része, magát Krisztust jelképezi (ezért fosztják meg és mossák le nagycsütörtökön), de szimbolikája kiterjedt: jelentheti Krisztus jászolát, az utolsó vacsora asztalát, a keresztfát (az áldozat helyét) is. Az oltárnak mindenféleképpen méltó megjelenésűnek kell lennie. A modern kor építészei nehezen éreznek erre rá; sok oltár túl nagy, ízléstelen vagy olyan, mint egy konyhaasztal. Nyugat-Európa itt is rossz példával jár elől: a brüsszeli székesegyház főoltára (egy sast agyonnyomó üveglap) maga is elég lenne egy gyengébb hit megingatására... (Dobszay: 282). Az oltárnak elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a templom végéből is lehessen látni, de nem lehet behemót. Megmagasított helyen kell állnia, lehetőség szerint három-négy lépcsőn. Semmiképpen sem jó, ha egy templom belső tere egy amfiteátrumhoz hasonlóan az oltár felé lejt (Egyébként magának a szentélynek is legalább egy lépcsővel magasabban kell lennie a hajónál. Erről sok tervező nem vesz tudomást, egy kevéssé sikerült példa: a budapesti gazdagréti templom.). Hagyományosan - a zsidók hétágú gyertyatartóját, a menórát ezzel katolikus jelképpé emelve - az oltár két oldalán három-három gyertya állt (a középső, legfényesebb gyertya az Oltáriszentség). A hazai gyakorlat szerint általában csak két gyertya áll az oltáron, de ha ismét Ausztria példáját tekintjük, látjuk, hogy ott sokfelé terjed a régi három-három gyertya. Mi, magyarok is vállalkozhatnánk erre. Az oltár mellett álló nagy gyertyatartók látványnak is jók lennének, egyszerre fejeznék ki a hagyományt és a megújulást. Harmadszor foglalkozzunk a miséhez szükséges egyéb berendezési tárgyakkal! A mise első részében fontos szerpet játszik az ambó. Régen szerepét a szószék töltötte be; a II. Vatikáni zsinat után valamilyen oknál fogva szószékellenes hangulat alakult ki, és még ott is ritkán használják, ahol van, a modern templomokban pedig nem is építenek. Kár, mert izgalmasabbá és élményszerűbbé tehetné az igeliturgiát (olvashatnák az olvasmányokat az ambóról, az evangéliumot a kiemeltebb helyen lévő szószékről). A tervezőknek törekedniük kell arra, hogy az oltár és az ambó ne mint két fókuszpont jelenjenek meg, hanem világos

5 legyen az oltár dominanciája (szép és szerencsés megoldás: a hodászi Szt. Pál templom). Valahol a szentélyben helyet kell kapnia a papi széknek, a sedesnek. Vitatott kérdés, hogy a tabernékulumnak a templom központjában, a szentélyben van-e a helye (a II. Vatikáni zsinat előtt ott volt, a főoltáron), vagy egy külön mellékkápolnában (a zsinat utáni rendelkezések ezt ajánlják). Mindenesetre lényeges, hogy a tabernákulum, ahol a szentséget őrzik, valamiképpen tehát maga is részesül a szentségből, ne legyen extravagáns, hanem nyugalmat, békét sugározzon magából. A misében fontos feladat hárul az énekkarra (hárulna, ha nem az lenne az általános fölfogás, hogy a mise a hívek és a pap dialógusa), ennek is szüksége van helyre a szentélyben vagy a szentély előtt. A hagyomány és az új elképzelések harcának egy különleges frontja a görög katolikus (és az ortodox) templomokban az ikonosztázion, ami az idő múlásával egyre stilizáltabbá válik. Átalakultak ez a negyedik szempontunk az ájtatosságot segítő egyéb tárgyak is. A modern templomokban sokkal kevesebb a kép és a szobor, mint korábban (Kis rosszindulattal ezt a folymatot titkos protestantizálódásnak is nevezhetnők.). Ráadásul amik vannak, azok is többnyire absztraktak. Emiatt sok ember, különösen az egyszerűbbek nem tudnak hozzájuk kapcsolódni, nem közérthetőek, ez pedig baj. Sok szép, ízléses és mindenkihez szóló képet alkotott az elmúlt évtizedekben Kákonyi Asztrik ferences szerzetes (pl. Hodász, Nyírderzs). Ugyanez igaz a keresztutakra is. A modern templomokban nem nagyon épülnek gyóntatószékek, erre a célra külön helyiségek szolgálnak. Az áldoztatórács (az ikonosztázion maradéka a római egyházban) is eltűnt. A templomok berendezéséről általánosságban is elmondhatjuk, hogy egyszerűsödik, puritanizálódik. Ez akkor baj, ha a liturgia puritanizálódásához vezet, önmagában csak egy semleges tény. Vizsgálatunk ötödik tárgya legyen a keresztelőkút! Mostanában meglehetősen elhanyagoljuk, pedig régen olyan fontosak volt a közgondolkodásban, hogy még a templom is róla kapták a nevét: keresztelő egyház. Plébániatemplomokban kell lennie keresztelőkútnak. Az ideális az lenne, ha a keresztelőkút egy külön épületben, a keresztelőkápolnában, vagy legalább a templom egy külön kápolnájában állna. Ha ez nem megoldható, az építésznek legalább arra kell törekednie, hogy a templom kiemelt helyére kerüljön, amit liturgikus menettel is meg lehet közelíteni és jól látható. Összefoglalóan tehát azt mondhatjuk, hogy a modern templomépítészet a múlt majmolásának Szküllája és az önkényes, antiliturgikus újítások Kharübdisze között vergődik. Előbbi inkább a formák tartalom nélküli ismétlésében merül ki, nem pedig a liturgia régi fényének fönntartásában (ez ritka, mint a fehér holló). Modern templomainkat annál inkább határozzák meg az építészek messzemenően egyéni ötletei, melyek liturgikus szempontból többnyire rosszak. Az okok: a liturgikus fejetlenség, amit a II. Vatikáni zsinat utáni intézkedések váltottak ki, az építészek és a papok liturgikus képzetlensége, a liturgia általános tekintélyvesztettsége. Fontos szempont, hogy a templom szakrális épület és nem multiplex, mint a gazdagréti épületegyüttes. A görög katolikusoknál, akik mindig is tiszteletteljesebben viszonyultak a liturgiához, lényesgesen jobb a helyzet. Modern templomaink között könnyebb rosszat találni, mint jót. Számos pozitív kezdeményezés volt (lásd följebb), kívánatos lenne, ha a magyar templomépítészet ezek nyomán haladna tovább, ha liturgikus igényesség jellemezné. Irodalom: BOUYER, LOUIS: Építészet és liturgia. Szeged, DOBSZAY LÁSZLÓ: Jegyzetek a liturgiáról. Győr, RATZINGER, JOSEPH: A liturgia szelleme. Budapest, Sacrosantum consilium. In: A II. Vatikáni zsinat tanítása. Budapest, évszám nélkül.

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Tükör a ma templomépítészetéről

Tükör a ma templomépítészetéről Tükör a ma templomépítészetéről Németh Gábor Árpád Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem E-mail: nemeth.gabor@tmit.bme.hu Szakrális építészeti és belsőépítészeti konferencia 2008. szeptember 11.

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

II. / 2012. Nr. 454/2012. A SZENT LITURGIA ÜNNEPLÉSÉRŐL

II. / 2012. Nr. 454/2012. A SZENT LITURGIA ÜNNEPLÉSÉRŐL László nagyváradi megyéspüspök körlevele II. / 2012 Nr. 454/2012. A SZENT LITURGIA ÜNNEPLÉSÉRŐL A szentmise ünneplése, mint Krisztusnak és az Isten hierarchikusan rendezett népének a cselekménye, az egész

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések GY I K Gyakran Ismételt Kérdések A GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések - azoknak kiván segitséget nyújtani akik az itt megjelenített tartalom pl. menű ill. az egyéb feliratok szövege nem teljesen érthető

Részletesebben

Verbényi István "Ezt cselekedjétek..." (A magyar nyelvű mise reformja)

Verbényi István Ezt cselekedjétek... (A magyar nyelvű mise reformja) Liturgia online http://www.liturgia.hu Szerző Verbényi István Cím "Ezt cselekedjétek...". A magyar nyelvű mise reformja Megjelenés Távlatok 28 (1996) 142-150 Tárgyszavak Liturgiatörténet, II. Vatikáni

Részletesebben

TEMPLOMÉPÍTÉSZET MAGYARORSZÁGON AZ EZREDFORDULÓN Vukoszávlyev Zorán PhD

TEMPLOMÉPÍTÉSZET MAGYARORSZÁGON AZ EZREDFORDULÓN Vukoszávlyev Zorán PhD TEMPLOMÉPÍTÉSZET MAGYARORSZÁGON AZ EZREDFORDULÓN Vukoszávlyev Zorán PhD A kereszténység második évezredének végén a Magyar Állam a keresztény világhoz tartozásának 1000. évét ünnepelte. Az ezer év folyamán

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL "XXIII.János pápa úg jelent meg a zsinaton,mint ahogyan az apostolok érkeztek hajdanán az utolsó vacsora színhelyére. Szembeötlő volt komolysága. «Különösen a pillanatnyi feladatomra

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Az Úr bevonul szentélyébe

Az Úr bevonul szentélyébe Az Úr bevonul szentélyébe Kortárs római katolikus templomépítészet a liturgia tükrében Európa 1989-től napjainkig Doktori értekezés Katona Vilmos Az Úr bevonul szentélyébe Kortárs római katolikus templomépítészet

Részletesebben

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei V. OSZTÁLY L I T U R G I K A A keresztény istentisztelet Keresztény (gör. chrisztianosz = krisztusi) Istentisztelet = szentmise Az istentisztelet helyes módját a kinyilatkoztatásból ismerjük meg. A kinyilatkoztatás

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 5. osztály AZ ÉVES CÉL: A tanulók ismerjék meg az Egyház fõbb liturgikus

Részletesebben

Az 1967-es (ma is érvényes) római instrukció (MUSICAM SACRAM) kivonata

Az 1967-es (ma is érvényes) római instrukció (MUSICAM SACRAM) kivonata Az 1967-es (ma is érvényes) római instrukció (MUSICAM SACRAM) kivonata A II. vatikáni zsinat liturgikus rendelkezéseinek végrehajtására alakított bizottság 1967-ben bocsátotta ki VI. Pál pápa jóváhagyása

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Németh Gábor Árpád 1 : Korunk templomépítészetének tükre. Bevezetés

Németh Gábor Árpád 1 : Korunk templomépítészetének tükre. Bevezetés Németh Gábor Árpád 1 : Korunk templomépítészetének tükre Bevezetés Ha azt halljuk, magyar templom, többségünkben valószínőleg egy középkori templom képe jelenik meg. Azonban Magyarországon szép számmal

Részletesebben

Sequentiák a protestáns graduálokban

Sequentiák a protestáns graduálokban 1 DLA doktori értekezés tézisei Tóth Anikó Sequentiák a protestáns graduálokban Témavezető: Prof. Dr. Szendrei Janka Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok

Részletesebben

Pu nkö sd uta ni negyedik vasa rnap Az emberhala sz

Pu nkö sd uta ni negyedik vasa rnap Az emberhala sz Pu nkö sd uta ni negyedik vasa rnap Az emberhala sz A 2. és 3. Vasárnapon Isten szeretetét és az emberekről való gondoskodását ismertük meg; a (lakomára) meghívó és az ő (elveszett juhot) kereső szeretetét.

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Szentáldozás régen és ma (1.)

Szentáldozás régen és ma (1.) Liturgia online http://www.liturgia.hu Szerző Verbényi István Cím Szentáldozás régen és ma Megjelenés Új Ember 2001. szept-okt. Tárgyszavak Áldozás, liturgiatörténet Szentáldozás régen és ma (1.) Tizenöt

Részletesebben

XXVI. ÉVFOLYAM, 3. (301.) SZÁM, 2015. MÁRCIUS

XXVI. ÉVFOLYAM, 3. (301.) SZÁM, 2015. MÁRCIUS XXVI. ÉVFOLYAM, 3. (301.) SZÁM, 2015. MÁRCIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdete, ham- A vazószerda idén február 18-ára esett. A hamvazószerda abból az ősi hagyományból

Részletesebben

Húsvét Magyarországon

Húsvét Magyarországon Húsvét Magyarországon 1. Történelem A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik

Részletesebben

Ferences vértanúk 15. rész

Ferences vértanúk 15. rész Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen (Jn 10,10) XII. évfolyam 12. szám Húsvét 4. vasárnapja 2011. május 15. Ferences vértanúk 15. rész 1955. július 19-én a püspök Pilis szentlászlóról

Részletesebben

SZOBORTERV MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS BÖRTÖNÉVEINEK VIII. KERÜLETI EMLÉKMŰVÉHEZ

SZOBORTERV MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS BÖRTÖNÉVEINEK VIII. KERÜLETI EMLÉKMŰVÉHEZ SZOBORTERV MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS BÖRTÖNÉVEINEK VIII. KERÜLETI EMLÉKMŰVÉHEZ MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS ÉS SZENT PIÓ ATYA MISZTIKUS TALÁLKOZÁSA A BÖRTÖNBEN HERMANN ZSOLT 2013. AZ EMLÉKMŰ-TERV LEÍRÁSA

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A RÓMAI MISEKÖNYV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI* ELÔSZÓ

A RÓMAI MISEKÖNYV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI* ELÔSZÓ A RÓMAI MISEKÖNYV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI* ELÔSZÓ 1. [= Elôszó, 1.] Amikor Krisztus Urunk meg akarta ünnepelni a tanítványokkal a húsvéti vacsorát, amelyen testének és vérének áldozatát rendelte, megparancsolta,

Részletesebben

Museum With No Frontiers (Múzeum Határok Nélkül; MWNF) Virtuális Múzeum DISCOVER BAROQUE ART. Sajtóközlemény

Museum With No Frontiers (Múzeum Határok Nélkül; MWNF) Virtuális Múzeum DISCOVER BAROQUE ART. Sajtóközlemény Museum With No Frontiers (Múzeum Határok Nélkül; MWNF) Virtuális Múzeum DISCOVER BAROQUE ART Sajtóközlemény Öt év előkészület után a Discover Baroque Art 2010. január 21-én elindul. Nyolc európai ország,

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Modern templomok Magyarországon 1948-2005

Modern templomok Magyarországon 1948-2005 Modern templomok Magyarországon 1948-2005 2005. Július 29. Németh Gábor Árpád 2 Az írásban szereplő valamennyi fénykép és rajz saját készítésű. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 BEVEZETÉS... 6 Mi változott a

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

A változások kényszere

A változások kényszere Péterfi Ferenc: A változások kényszere Milyen közösségi kihívások várnak a szakmánkra és a művelődési intézményekre, szervezetekre? peterfi@kkapcsolat.hu A változások természetéről - A változás állandósul;

Részletesebben

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs E-3 FŐHOMLOKZAT főhomlokzat Ajánlati vázlatterve 2012. 10. 07 helyszínrajz a l a p r a j z m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs oldalhomlokzat hátsóhomlokzat

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Egy templom története

Egy templom története Egy templom története Egy templom története Az alsógödi és felsőgödi egyházközség összetartoztak 1945-ig. Alig múlt el a háború, az alsógödiek kérésére az akkori váci püspök engedélyével új plébánia alakult.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT Fertői Ferenc 2010 Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport 3-dimenziós táj generálása útvonalgráf alapján Szakdolgozat Készítette:

Részletesebben

A szakrális tér A modern templomépítészet Magyarországon

A szakrális tér A modern templomépítészet Magyarországon Eleje:Layout 1 2013.04.15. 13:22 Page 330 TÖRÖK FERENC 1936-ban született Buda - pesten. Építész. A szent A múlt A szakrális tér A modern templomépítészet Magyarországon A Teológiai Kisszótár megfogalmazásában

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2 Telefon: (88) 542-700, Fax: (88) 542-726 e-mail: vhfrh@vhf.hu Főegyházmegyénk Veszprémben a Hittudományi Főiskolán Egyházközségi

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 -

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 4 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Kakasd is. Január 11 én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült.

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve

Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve PPEK 293 Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve Országos Liturgikus Tanács A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a

Részletesebben

NÉPI VALLÁSOSSÁG A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 8. KONFERENCIA

NÉPI VALLÁSOSSÁG A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 8. KONFERENCIA NÉPI VALLÁSOSSÁG A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 8. KONFERENCIA 2009. október 1-3. Siloám Református Missziós Otthon Balatonfüred, Honvéd u. 6-8. A konferencia fővédnöke: Dr. Bóka István 2009. október 1., csütörtök

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Lehet sokféleképpen locsolni... Ahogy elődeink szokták... ...és ahogy manapság...

Lehet sokféleképpen locsolni... Ahogy elődeink szokták... ...és ahogy manapság... Virágvasárnap lévén, mára sok nyugalmat, kirándulással eltöltött szép napot kívánunk! DE aztán... Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja. A locsolkodás magyar húsvéti hagyomány. E szokás

Részletesebben

PAP, LELKÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

PAP, LELKÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés PAP, LELKÉSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése PAP, LELKÉSZ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D.

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D. MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE RABB PÉTER Ph.D. ÚJ RENDEK A XIII. SZÁZADBAN ( KOLDULÓRENDEK ) Ferencesek Dominikánusok Pálosok Ordo Fratum Minorum Ordo

Részletesebben

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján DOMASZÉKI KERESZT TÚRA Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján A TÚRA a Csongrád megyei Domaszéken a Szent Kereszt templomnál kezdődik. A község Szegedtől 12 kilométerre

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelyének

Részletesebben

A LITURGIA: TALÁLKOZÁS ÉS KÜLDETÉS NÓDA MÓZES 1

A LITURGIA: TALÁLKOZÁS ÉS KÜLDETÉS NÓDA MÓZES 1 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI, THEOLOGIA CATHOLICA LATINA, XLVIII, 1, 2003 A LITURGIA: TALÁLKOZÁS ÉS KÜLDETÉS NÓDA MÓZES 1 Liturgie: ein Ort des Treffens und der Sendung. Die Liturgie ist die feierliche

Részletesebben

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója

Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Szekszárd Belvárosi Plébánia 2008. évi beszámolója Január 12. szombat este volt az egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. 21. Megkezdődött az ökumenikus imahét, amelyen Balázsi Zoltán református

Részletesebben

Vendégségben Szent Domonkosnál. A virrasztás menete: Terem berendezve: terítők, díszlet, zsolozsmás könyvek, fénymásolatok.

Vendégségben Szent Domonkosnál. A virrasztás menete: Terem berendezve: terítők, díszlet, zsolozsmás könyvek, fénymásolatok. 1 Vendégségben Szent Domonkosnál. A virrasztás menete: Terem berendezve: terítők, díszlet, zsolozsmás könyvek, fénymásolatok. Szent Domonkos szerepében a pap fehér albában és stólában foglalja el kijelölt

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk kiállításunkban, mely a 18-19. századi Perzsiát [ma Irán] mutatja be. A kiállítási termekben lenyűgöző tárgyak sorával képviselteti magát a férfiak világa, az írástudók

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 5. szám 2013. május Bérmálkozás 2013 Május 18-án, szombaton Erdőkertesen Beer Miklós püspök atya 20 fiatalnak és 2 felnőtt testvérünknek

Részletesebben

Július 26-31. Olaszország, Bisenti

Július 26-31. Olaszország, Bisenti 2011-07-15 20:41:44 Július 26-31. Olaszország, Bisenti A Délegyházi Karate SE folytatni kívánja az NCA támogatásával a 2008-ban elkezdett kapcsolatát az olaszországi Bisentivel. Az Egyesület utazást tervez

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

A szegedi KÉK-csoport élete a 2013/ 14-es tanévben

A szegedi KÉK-csoport élete a 2013/ 14-es tanévben A szegedi KÉK-csoport élete a 2013/ 14-es tanévben Szigorúan véve még a tanév előtt zajlott, de néhány mondatban azért mégis a nyárádszentlászlói európai KÉK-táborral kezdeném, ahol a közösségünk többsége

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL. EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL. EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2014. február 12-én, szerdán, 10 óra 10 perckor

Részletesebben

ÉRTÉKES PÉCS Projektbemutató Dr. Merza Péter. 2013. február 21.

ÉRTÉKES PÉCS Projektbemutató Dr. Merza Péter. 2013. február 21. ÉRTÉKES PÉCS Projektbemutató Dr. Merza Péter 2013. február 21. TÖRTÉNELMI TÁVLATOK Vallás és történelem: A IV. századtól napjainkig A projekt az ókortól napjainkig öleli fel a vallási örökségek bemutatását:

Részletesebben