A II. Vatikáni Zsinat és a katolikus liturgikus reform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A II. Vatikáni Zsinat és a katolikus liturgikus reform"

Átírás

1 A II. Vatikáni Zsinat és a katolikus liturgikus reform Az 1962 és 1965 között ülésezett II. Vatikáni Zsinat a római katolikus egyház történetének egyik legfontosabb eseménye volt. 16 dokumentuma jelentős szemléleti változást okozott az egyház életében. Közülük legelőször a Szent liturgiáról szóló konstitúciót hagyták jóvá, már egy évvel a zsinat megnyitása után, dec. 4-én. (Általánosan ismert latin címe: Sacrosantum consilium=sc, kiadása: A II. Vatikáni zsinat tanítása: ) Mind a meghozatal gyorsasága, mind az okmány konstitúció rangja a benne tárgyalt téma fontosságára utal. A zsinat utáni változások közül is a leglátványosabbak a liturgiában, a szentmise szertartásában, a szentségek kiszolgáltatásában és a zsolozsmában következtek be. Mindez természetesen nagy kihatással volt a templomépítészetre is, hiszen a liturgia elsődlegesen a templomban, az Istennek szentelt helyen valósul meg. A liturgia szabályainak megváltoztatása a templomtér átalakításához vezetett, nemcsak az újonnan épített templomokban, hanem a régiekben is. De még mielőtt a bennünket leginkább érdeklő építészeti újításokat vizsgálnók meg, szükséges pár szót szólnunk magáról a liturgikus reformról is. Maga a SC kevés konkrét intézkedést fogalmazott meg, inkább általános irányelveket adott. Azt szerette volna, hogy a liturgia nyerje vissza méltóságát és központi helyét a vallási életben: Igy tehát minden liturgikus ünneplés egyedülállóan szent cselekmény: Krisztus, a pap, és teste, az egyház viszi végbe; hatékonyságát nem is éri el az egyháznak semmi más cselekedete, sem rangban, sem mértékben (SC 7.), a liturgia az a csúcs, amelyre az egyház tevékenysége irányul; ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje (SC 10.). A legutolsó átfogó liturgikus rendezésre a tridenti zsinat ( ) után került sor, amikor az egész katolikus világ liturgiáját egységesítették azzal, hogy a római rítust tették kötelezővé és a helyi egyházmegyés szertartásrendeket fölszámolni igyekeztek. Ez a tridenti liturgia lényegileg azonos volt a középkori liturgia egy verziójával (a rómaival) és az őskeresztény liturgiával is. Azonban az idő múlásával egyre inkább, a XIX. században pedig minden korábbinál erősebben szüremkedtek be a liturgiába a különböző liturgián kívüli ájtatosságok, így például a mise alatti rózsafüzérezés, a jámbor népénekek (ezek anyagából állíttatott össze a Szent vagy, Uram és a máig népszerű Hozsanna énekeskönyv), a litániák...stb. A XX. század első felében egy falusi misében több Szent vagy, Uram-ének volt, mint liturgikus szöveg (a mise állandó részei; gregorián, aminek van/volt egyszerűbb, a nép által is könnyűszerrel énekelhető fajtája; orációk, azaz könyörgések). A liturgia lényegét elfedni látszott a sok járulék. Ez a méltatlan helyzet váltotta ki a liturgikus mozgalmat, melynek kiemelkedő alakjai voltak X. Szt. Pius pápa, Romano Guardini (Németország), Pius Parsch (Ausztria), Szunyogh Ferenc Xavér (Magyarország). Módszerük a liturgia népszerűsítésében, fordítások elkészítésében, liturgikus teológiai kutatások végzésében állott. Róma kisebb liturgikus változtatásokra is elszánta magát. A II. Vatikáni zsinat liturgikus reformjai is ebből a mozgalomból nőttek ki, nem voltak gyökértelenek és hirtelenül újak, mint ahogy sokan gondolják. A II. Vatikáni zsinat elhatározta, hogy visszaadja a liturgiának régi fényét és fontosságát, amit tehát elsősorban az fejezett ki, hogy a szertartások alkalmával az eredeti, az elkészítendő római misekönyvben szereplő liturgikus szövegek imádkozását rendelte el (SC 22.). A zsinat szellemiségét az A. Bugnini érsek vezetésével működő Istentiszteleti Kongregáció próbálta meg aprópénzre váltani több-kevesebb sikerrel. Legfontosabb intézkedései: bevezette a népnyelvet, a szertartások rendjét radikálisan megváltoztatta, új liturgikus könyveket készített el, nagyrészt új, a régieket kevéssé figyelembe vevő

2 szövegekkel. Ezek ráadásul prózaiak holott a katolikus liturgia (csakúgy, mint az ortodox, a zsidó vagy a muzulmán szertartások) mindig is énekelt volt. Az új liturgikus rend 1970-ben vált kötelezővé. Megítélése igen ambivalens. Az egyik csoport álláspontját jól jellemzi Balthasar Fischernek, a trieri Liturgikus Intézet egyik vezetőjének a SC elfogadásának napján tett kijelentése: a katolikus egyház liturgiája 400 éven át gipszkötést hordott, a mai napon vették le róla (Várnagy: 499). Szerintük, még ha kimondatlanul is, a zsinat liturgikus szabadságot hirdetett, a liturgiában most már sokkal több mindent szabad, mint korábban. Nagy dérrel-dúrral hozzáláttak a liturgia, főként a szentmise közkedveltté tételéhez egyébként tökéletesen a II. Vatikáni zsinattal szemben: az általuk értéktelennek ítélt részeket önkényesen leselejtezték, helyettük gitárdalokkal, saját maguk által írt imákkal, szentimentális ötletekkel vélték följavítani a misét. Nézetük szerint a liturgia ma a haladás útján van, fejlődését nem szabad visszatartanunk. A legtöbb nemzeti egyház liturgikus újításaiban ez a felfogás dominált. Az 1970-ben megjelent újrómai misekönyvet lefordították ugyan (hogy jóle vagy rosszul, most ne firtassuk), de azért, hogy szövegei a miséken el is hangozzanak, szinte semmit nem tettek. A másik tábor éppen a II. Vatikáni zsinat szövege alapján viszonyul kritikusan a zsinat utáni rendezéshez. Ők úgy találják, hogy a jelenlegi liturgikus állapotok nemcsak a sokévszázados katolikus hagyománytól teljesen idegenek, de nem felelnek meg a zsinat elvárásának sem, fittyet hánynak a liturgikus konstitúcióra. Hatalmas munkával elkészítették a régi és megszentelt szövegek fordításait, dallamokkal együtt kiadták őket, teljesen a II. Vatikáni zsinat szellemében, de néha az újrómai szabályzással szemben (ld. Éneklő Egyház). Megkíséreltek erőteljesen az árral szemben úszva - értékóvó magatartást tanúsítani és a már említett liturgikus megújulási mozgalom által kitaposott ösvényen haladva a liturgia kincseit népszerűsítik. Munkásságukat kevésre értékelték, a legtöbben maradinak titulálják őket. A liturgia nagyhatású magyar tudósai voltak Mezey László és Rajeczky Benjamin. Őszintén szólva, ha valaki tud olvasni és csak egyszer kezébe veszi a zsinati szövegeket, nemigen lesz számára kérdéses, hogy az ő liturgiaképük egyházhűbb és méltóbb, mint a liturgikus anarchiát eredményező másik (Dobszay: ). Sajnos, ahogyan ezt már említettük, ma általános a liturgikus stílus szétesése. Az ifjúság jár élen a liturgikus értékek elpusztításában, de sok pap is közreműködik. A helyzet Amerikában és Nyugat-Európában a legrosszabb. Érzékeltetésül következzék egy rövid idézet: Plébániai mise egy németországi templomban (azért nem mondom, hogy főmise, mert több nem is volt). Az oltárt hatalmas römikártyalapok díszítik. Az egész mise keretjátéka a kártyaparti. Azzal kezdődik, hogy két fiatal ül az oltár mellett és kártyázik. Minden szöveg valamiféleképpen a kártyapartit használja szimbólumként. Kivéve a szentleckét, melynek helyén egy fülemüléről szóló mesét olvasnak fel. A mise végén a pap köszönetet mond azoknak a fiataloknak, akik a mai misét kitalálták és megvalósították. Egyébként Péter-Pál ünnepe volt, de ez nem került szóba. Természetesen gitáros mise volt (a gitáregyüttes énekével és néma gyülekezettel). (Dobszay ). A liturgikus elméleti bevezető végéül hadd idézzünk még egy részletet, ezúttal Ratzinger bíborosnak, a Hittani Kongregáció prefektusának a közelmúltban megjelent könyvéből:...a liturgia az idő tájt (a II. Vatikáni zsinat előtt) bizonyos vonatkozásban egy olyan freskóhoz hasonlított, mely ugyan sértetlenül őrződött meg, de azt egy későbbi átfestés csaknem teljesen elfedte. A misekönyvben, mely szerint a pap a szentmisét ünnepelte, kezdettől kifejlődött alakja ugyan teljesen jelen volt, azonban a hívek számára messzemenően magánájtatossági gyakorlatok és formák alatt maradt elrejtve. A liturgikus mozgalom és meghatározó módon a II. Vatikáni Zsinat napvilágra hozta a freskót, és egy pillanatra lenyűgözött bennünket színeinek és alakjainak szépsége. Közben azonban a klimatikus viszonyok, valamint bizonyos restaurálások és rekonstrukciók veszélyeztetik, és attól kell félni, hogy tönkre is teszik, hacsak nem tesszük meg gyorsan a a káros befolyások

3 megszüntetése érdekében szükséges intézkedéseket. Természetesen nem szabad azt újból átfesteni, szükséges azonban, hogy újra alázattal közelítsünk feléje, és újra megértsük valóságos üzenetét, nehogy a felfedezés a végleges elvesztés első lépcsőjévé váljék. (Ratzinger: 7-8) És most térjünk rá a liturgika egyik peremterületének, a templomépítészet liturgikus vizsgálatának tárgyalására! Első benyomásunk az, hogy a helyzet (itt is) elszomorító. Ha összehasonlítunk egy középkori vagy barokk templomteret és sekrestyét egy modernnel, észre kell hogy vegyük, mennyivel gazdagabb az előbbiek berendezése és fölszerelése: mennyivel több oltár, kép, szobor, liturgikus ruha, szerkönyv, gyertya van bennük; régen használták a szószéket, a tömjént, a hatalmas, sokregiszteres orgonát...stb. Nyilvánvaló, hogy a liturgikus értékválságot a templomépítészet sem kerülhette el. Ezenkívül még figyelembe kell vennünk a modern művészet általános jellemzőjét is: egyedi műalkotásokban gondolkodik, újítani akar, a konvencionális formákat elveti. Ez a felfogás a templomtervezők számára állandó kísértést jelent, de az ő helyzetük sokkal nehezebb, mint egy profán művészé. A katolikus templom formái ugyanis nem művészeti stílushoz kötöttek, hanem a liturgiához (elsősorban). A katolikus templom a zsinagógából fejlődött ki és a történelem során kontinuusan fejlődött (a legősibb keresztény templomoktól, a szírektől elkezdve a római bazilikákon át a középkori és a barokk templomokig mindegyik ugyanazon rendező elv alapján épült, ld. erre Bouyer könyvét). A közelmúltban a templomok tervezői közül sokan nem voltak tekintettel a kétezer éves gyakorlatra, messze saját ötleteik alá helyezték őket. Ez beképzelt és helytelen fölfogás. Nem azt akarjuk mondani, hogy a modern templomoknak tudatosan archaizálniuk kellene; a modern technika nyújtotta lehetőségeket ki lehet és ki is kell használnuk. De fantáziájukat csak egy bizonyos határon belül járathatják! A templomtérnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy benne liturgiát végezhessenek; és ez egy sor megkötést jelent. Nem romantika és a múlt iránti rajongás ez a liturgia lényegének megtalálásáról és kifejezésre juttatásáról van szó (Ratzinger: 57-76). A II. Vatikáni zsinat utáni liturgikus reformok közül a két leglátványosabb a népnyelv bevezetése és a misézés irányának a megváltoztatása volt. Vizsgáljuk meg elsőként a szembeés háttalmisézés problematikáját! A templomokat a régebbi időkben (a középkor végéig kivétel nélkül) keletelték, a pap és a nép a szertartás közben a fölkelő nap irányába fordult. A fölkelő nap Krisztust jelképezi, a népnek háttal, de Krisztusnak szembe misézés kifejezte a pap és a nép egységét. Másrészt a kelet felé imádkozás kifejezi azt is, hogy a kozmosz és az üdvösségtörténet összetartoznak; a liturgiának van kozmikus dimenziója nemcsak az ember által létrehozott világban zajlik (Ratzinger: 57-76). A keresztények kezdettől fogva háttal miséztek a népnek (a katakombákban, a vértanúk sírjainál ez fizikailag nem is képzelhető el máshogyan) és híven ragaszkodtak a kelet felé való imádkozás jelképének lendületéhez és kifejező erejéhez. Az újkorig a szembe/háttal misézés nem is vetődött föl kérdésként, egyszerűen lényegtelennek tartották. A II. Vatikáni zsinat egyetlen szót sem szólt arról, hogy a misézés irányának meg kellene változnia. A későbbi liturgikus rendelkezés is csak annyit, hogy a főoltárt a faltól elválasztva úgy kell felállítani, hogy könnyen körüljárható legyen, és a néppel szemben lehessen misézni (A Római Misekönyv Általános rendelkezései 262). Tehát az egyház nem tette kötelezővé a szembemisézést. Ennek ellenére figyelemreméltó az a buzgalom, ahogyan ezt a nem létező szabályt mindenütt megvalósították. A szembemisézéssel nyilván a mise lakomajellegét akarták kidomborítani, a pap és a hívek közötti közösség, dialógus gondolatát hangsúlyozták. Ezek szép gondolatok, de a mise kultikus szerepének megítélésében félresiklanak. Ha a mise elsősorban istendícséret, Krisztus áldozatába való bekapcsolódás márpedig az -, akkor indokoltabb, hogy a pap és a hívek egy irányba nézve Krisztusra tekintsenek. Ma már a régi gyakorlatot nehéz lenne visszaállítani pl. egy modern

4 templom általában nincs keletelve és a háttal misézés már mint lehetőség sem áll fenn, mert nincsen erre alkalmas oltár. Megfontolandó azonban az a javaslat, mely szerint a keletelés és a kelet felé való misézés szimbolikáját pótolja az, ha az oltár előtt egy feszület lógna a mennyezetről a nép és a nép felé forduló pap egyaránt a kettejük között lévő keresztre tekintenének, a liturgia visszanyerné a Jézusra irányultságának jelképét (Ratzinger: 75-76). Ausztriában ezt a jelképet sikerrel alkalmazzák, nálunk sem lenne semmi akadálya bevezetésének. Az egyetlen ellenvetés az lehet, hogy akkor a kereszt akadályozná a népet és a papot abban, hogy egymást zavartalanul lássák. Azonban éppen az a cél, hogy egymás helyett a keresztre, a katolikus hit legfőbb jelképére irányuljon figyelmük. A kereszt a modern templomokban sokszor játszik jelentős szerepet, mint pl. az érdligeti és a gyáli templomokban, de mindkét helyen sajnos a pap háta mögött van és így, legyen bármilyen nagy, kiseik a liturgikus ünneplésből. A feszület a liturgiába való bevonásában a márkházai Krisztus király templom az egyik követendő példa (a kereszt elhelyezése az oltár és a nép között lógva annak ellenére példaértékű, hogy mint szobor egy kissé idétlen), a másik a csengeri görög katolikus templom (ahol a kereszt, miután a görög katolikusok máig háttal miséznek, az oltár mögött lóg). Az eddig elmondottakból következik, hogy a napjainkban oly népszerű centrális templomtér, melynek középpontjában van az oltár, eléggé szerencsétlen. Az ilyen templom közössége zárt a transzcendenciára és önmagába záródó. A katolikus liturgia mindenképpen tagolt és hosszanti templomteret igényel, ahol körmeneteket lehet tartani, ahol a pap és a ministránsok be tudnak vonulni a mise elején ünnepélyesen is (pozitív példa: gyáli, hodászi r. kat. templom; negatív: Halásztelek). Szükség van az oltár előtt helyre, mozgástérre, ahol a különleges liturgikus cselekményeket el lehet végezni: nagycsütörtökön a lábmosást, egy esketést vagy bérmálást. A centrális terű templomok az elvi problemákon kívül ezeknek a gyakorlati szempontoknak sem felelnek meg. Nézzük másodikként magát az oltárt! Az oltár az istentiszteleti tér központi része, magát Krisztust jelképezi (ezért fosztják meg és mossák le nagycsütörtökön), de szimbolikája kiterjedt: jelentheti Krisztus jászolát, az utolsó vacsora asztalát, a keresztfát (az áldozat helyét) is. Az oltárnak mindenféleképpen méltó megjelenésűnek kell lennie. A modern kor építészei nehezen éreznek erre rá; sok oltár túl nagy, ízléstelen vagy olyan, mint egy konyhaasztal. Nyugat-Európa itt is rossz példával jár elől: a brüsszeli székesegyház főoltára (egy sast agyonnyomó üveglap) maga is elég lenne egy gyengébb hit megingatására... (Dobszay: 282). Az oltárnak elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a templom végéből is lehessen látni, de nem lehet behemót. Megmagasított helyen kell állnia, lehetőség szerint három-négy lépcsőn. Semmiképpen sem jó, ha egy templom belső tere egy amfiteátrumhoz hasonlóan az oltár felé lejt (Egyébként magának a szentélynek is legalább egy lépcsővel magasabban kell lennie a hajónál. Erről sok tervező nem vesz tudomást, egy kevéssé sikerült példa: a budapesti gazdagréti templom.). Hagyományosan - a zsidók hétágú gyertyatartóját, a menórát ezzel katolikus jelképpé emelve - az oltár két oldalán három-három gyertya állt (a középső, legfényesebb gyertya az Oltáriszentség). A hazai gyakorlat szerint általában csak két gyertya áll az oltáron, de ha ismét Ausztria példáját tekintjük, látjuk, hogy ott sokfelé terjed a régi három-három gyertya. Mi, magyarok is vállalkozhatnánk erre. Az oltár mellett álló nagy gyertyatartók látványnak is jók lennének, egyszerre fejeznék ki a hagyományt és a megújulást. Harmadszor foglalkozzunk a miséhez szükséges egyéb berendezési tárgyakkal! A mise első részében fontos szerpet játszik az ambó. Régen szerepét a szószék töltötte be; a II. Vatikáni zsinat után valamilyen oknál fogva szószékellenes hangulat alakult ki, és még ott is ritkán használják, ahol van, a modern templomokban pedig nem is építenek. Kár, mert izgalmasabbá és élményszerűbbé tehetné az igeliturgiát (olvashatnák az olvasmányokat az ambóról, az evangéliumot a kiemeltebb helyen lévő szószékről). A tervezőknek törekedniük kell arra, hogy az oltár és az ambó ne mint két fókuszpont jelenjenek meg, hanem világos

5 legyen az oltár dominanciája (szép és szerencsés megoldás: a hodászi Szt. Pál templom). Valahol a szentélyben helyet kell kapnia a papi széknek, a sedesnek. Vitatott kérdés, hogy a tabernékulumnak a templom központjában, a szentélyben van-e a helye (a II. Vatikáni zsinat előtt ott volt, a főoltáron), vagy egy külön mellékkápolnában (a zsinat utáni rendelkezések ezt ajánlják). Mindenesetre lényeges, hogy a tabernákulum, ahol a szentséget őrzik, valamiképpen tehát maga is részesül a szentségből, ne legyen extravagáns, hanem nyugalmat, békét sugározzon magából. A misében fontos feladat hárul az énekkarra (hárulna, ha nem az lenne az általános fölfogás, hogy a mise a hívek és a pap dialógusa), ennek is szüksége van helyre a szentélyben vagy a szentély előtt. A hagyomány és az új elképzelések harcának egy különleges frontja a görög katolikus (és az ortodox) templomokban az ikonosztázion, ami az idő múlásával egyre stilizáltabbá válik. Átalakultak ez a negyedik szempontunk az ájtatosságot segítő egyéb tárgyak is. A modern templomokban sokkal kevesebb a kép és a szobor, mint korábban (Kis rosszindulattal ezt a folymatot titkos protestantizálódásnak is nevezhetnők.). Ráadásul amik vannak, azok is többnyire absztraktak. Emiatt sok ember, különösen az egyszerűbbek nem tudnak hozzájuk kapcsolódni, nem közérthetőek, ez pedig baj. Sok szép, ízléses és mindenkihez szóló képet alkotott az elmúlt évtizedekben Kákonyi Asztrik ferences szerzetes (pl. Hodász, Nyírderzs). Ugyanez igaz a keresztutakra is. A modern templomokban nem nagyon épülnek gyóntatószékek, erre a célra külön helyiségek szolgálnak. Az áldoztatórács (az ikonosztázion maradéka a római egyházban) is eltűnt. A templomok berendezéséről általánosságban is elmondhatjuk, hogy egyszerűsödik, puritanizálódik. Ez akkor baj, ha a liturgia puritanizálódásához vezet, önmagában csak egy semleges tény. Vizsgálatunk ötödik tárgya legyen a keresztelőkút! Mostanában meglehetősen elhanyagoljuk, pedig régen olyan fontosak volt a közgondolkodásban, hogy még a templom is róla kapták a nevét: keresztelő egyház. Plébániatemplomokban kell lennie keresztelőkútnak. Az ideális az lenne, ha a keresztelőkút egy külön épületben, a keresztelőkápolnában, vagy legalább a templom egy külön kápolnájában állna. Ha ez nem megoldható, az építésznek legalább arra kell törekednie, hogy a templom kiemelt helyére kerüljön, amit liturgikus menettel is meg lehet közelíteni és jól látható. Összefoglalóan tehát azt mondhatjuk, hogy a modern templomépítészet a múlt majmolásának Szküllája és az önkényes, antiliturgikus újítások Kharübdisze között vergődik. Előbbi inkább a formák tartalom nélküli ismétlésében merül ki, nem pedig a liturgia régi fényének fönntartásában (ez ritka, mint a fehér holló). Modern templomainkat annál inkább határozzák meg az építészek messzemenően egyéni ötletei, melyek liturgikus szempontból többnyire rosszak. Az okok: a liturgikus fejetlenség, amit a II. Vatikáni zsinat utáni intézkedések váltottak ki, az építészek és a papok liturgikus képzetlensége, a liturgia általános tekintélyvesztettsége. Fontos szempont, hogy a templom szakrális épület és nem multiplex, mint a gazdagréti épületegyüttes. A görög katolikusoknál, akik mindig is tiszteletteljesebben viszonyultak a liturgiához, lényesgesen jobb a helyzet. Modern templomaink között könnyebb rosszat találni, mint jót. Számos pozitív kezdeményezés volt (lásd följebb), kívánatos lenne, ha a magyar templomépítészet ezek nyomán haladna tovább, ha liturgikus igényesség jellemezné. Irodalom: BOUYER, LOUIS: Építészet és liturgia. Szeged, DOBSZAY LÁSZLÓ: Jegyzetek a liturgiáról. Győr, RATZINGER, JOSEPH: A liturgia szelleme. Budapest, Sacrosantum consilium. In: A II. Vatikáni zsinat tanítása. Budapest, évszám nélkül.

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

2015. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2015. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2015. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN Szent Mihály Főplébánia 2015. MÁRCIUS 27. FÁJDALMAS PÉNTEK 2015. MÁRCIUS 29. VIRÁGVASÁRNAP Ferencesek Szent Anna-kápolna 10.00 szentmise 2015.

Részletesebben

Tükör a ma templomépítészetéről

Tükör a ma templomépítészetéről Tükör a ma templomépítészetéről Németh Gábor Árpád Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem E-mail: nemeth.gabor@tmit.bme.hu Szakrális építészeti és belsőépítészeti konferencia 2008. szeptember 11.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

S U M M O R U M P O N T I F I C U M M O T U P R O P R I O

S U M M O R U M P O N T I F I C U M M O T U P R O P R I O S U M M O R U M P O N T I F I C U M M O T U P R O P R I O Őszentsége XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum motu propriója az 1970-es reform előtti római liturgia használatáról XVI. BENEDEK PÁPA A pápák

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktikai Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Urunk megjelene se ví zkereszt

Urunk megjelene se ví zkereszt Urunk megjelene se ví zkereszt 2014.01.06. Epifánia az Úr megjelenése. Már a név is idegen nekünk, nyugatiaknak. Nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Nekünk, nyugatiaknak karácsony az ünnepünk. Mi tehát az epifániának

Részletesebben

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések GY I K Gyakran Ismételt Kérdések A GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések - azoknak kiván segitséget nyújtani akik az itt megjelenített tartalom pl. menű ill. az egyéb feliratok szövege nem teljesen érthető

Részletesebben

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában Lukács László Piarista húsvét, Kecskemét, 2013. márc. 30. II. János Pál: Az egyház iránytűje a 3. évezredre Mára a zsinat eseménye: történelem: 50 éve

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A húsvét Új Szöveges dokumentum A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A KELETI KERESZTÉNY ISTENTISZTELET LELKISÉGE

A KELETI KERESZTÉNY ISTENTISZTELET LELKISÉGE A KELETI KERESZTÉNY ISTENTISZTELET LELKISÉGE ahogyan mi olvassuk Életadó forrás - lelkiségi füzet a Szentpéteri levelek kiadásában 6. füzet Szerkeszti: Pacsai János esperes parochus Sajószentpéter 2011

Részletesebben

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011.

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. 1 VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. Tartalom: I. Bevezetés II. Céljaink megvalósítása munkacsoportjaink által 1. Liturgikus munkacsoport 2. Közösségi munkacsoport 3. Karitatív

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

Liturgia ( ), de meg kell hallgatni a hívek véleményét is azokban a dolgokban, amelyek közvetlenül ket érintik. ( )

Liturgia ( ), de meg kell hallgatni a hívek véleményét is azokban a dolgokban, amelyek közvetlenül ket érintik. ( ) Liturgia 1 Az egyházi tanítás: SACROSANCTUM CONCILIUM: A II. Vatikáni Zsinat konstitúciója a szent liturgiáról (1963. XII. 4.): I/7. ( )Ezért minden liturgikus ünneplés, mint a pap Krisztus és az teste,

Részletesebben

II. / 2012. Nr. 454/2012. A SZENT LITURGIA ÜNNEPLÉSÉRŐL

II. / 2012. Nr. 454/2012. A SZENT LITURGIA ÜNNEPLÉSÉRŐL László nagyváradi megyéspüspök körlevele II. / 2012 Nr. 454/2012. A SZENT LITURGIA ÜNNEPLÉSÉRŐL A szentmise ünneplése, mint Krisztusnak és az Isten hierarchikusan rendezett népének a cselekménye, az egész

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY FEJLESZTÉSE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT 2009.

SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY FEJLESZTÉSE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT 2009. SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY FEJLESZTÉSE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT 2009. Tartalomjegyzék Tervlapok 1/6 BEÉPÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV M=1:250, VÁROSÉPÍTÉSZETI ELEMZÉS M=1:1000 2/6 BEJÁRATI SZINT

Részletesebben

A ZSOLTÁR-BEOSZTÁS TÖRTÉNETE A RÓMAI LITURGIÁBAN

A ZSOLTÁR-BEOSZTÁS TÖRTÉNETE A RÓMAI LITURGIÁBAN A ZSOLTÁR-BEOSZTÁS TÖRTÉNETE A RÓMAI LITURGIÁBAN A zsolozsma legfontosabb alkotó eleme a zsoltároskönyvnek a hórákra (napi időpontokra) szétosztott éneklése, imádkozása. Ez annyira így van, hogy más könyv

Részletesebben

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet 9. évf. 1. szám. 2012. jan. 22. Megalakult a Szent Anna Oltáregylet A legutóbbi képviselõ testületi ülésen örömmel jelezhettük, hogy megalakult a Szent Anna Oltáregylet. Az Egyletet és megalakulásának

Részletesebben

FELNŐTTEK KATEKUMENÁTUSA. Amikor a felnőttek keresztény életbe való beavatásának közelmúltban

FELNŐTTEK KATEKUMENÁTUSA. Amikor a felnőttek keresztény életbe való beavatásának közelmúltban Liturgia online http://www.liturgia.hu Szerző Dolhai Lajos Cím Felnőttek katekumenátusa Megjelenés JEL 9 (1999) 301-303 Tárgyszavak Keresztség, liturgikus teológia, OICA, katekumenátus Dolhai Lajos FELNŐTTEK

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Liturgika I. év. Ünneplésünk alapjai Bevezetés a liturgiába Jegyzet

Liturgika I. év. Ünneplésünk alapjai Bevezetés a liturgiába Jegyzet Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet Harmat Artúr Központi Kántorképző Tanfolyam Liturgika I. év Ünneplésünk alapjai Bevezetés a liturgiába Jegyzet Összeállította: Dr. Verbényi István Kiegészítette:

Részletesebben

Verbényi István "Ezt cselekedjétek..." (A magyar nyelvű mise reformja)

Verbényi István Ezt cselekedjétek... (A magyar nyelvű mise reformja) Liturgia online http://www.liturgia.hu Szerző Verbényi István Cím "Ezt cselekedjétek...". A magyar nyelvű mise reformja Megjelenés Távlatok 28 (1996) 142-150 Tárgyszavak Liturgiatörténet, II. Vatikáni

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

TEMPLOMÉPÍTÉSZET MAGYARORSZÁGON AZ EZREDFORDULÓN Vukoszávlyev Zorán PhD

TEMPLOMÉPÍTÉSZET MAGYARORSZÁGON AZ EZREDFORDULÓN Vukoszávlyev Zorán PhD TEMPLOMÉPÍTÉSZET MAGYARORSZÁGON AZ EZREDFORDULÓN Vukoszávlyev Zorán PhD A kereszténység második évezredének végén a Magyar Állam a keresztény világhoz tartozásának 1000. évét ünnepelte. Az ezer év folyamán

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

FELNŐTT HITTAN 1. TALÁLKOZÓ (2015. szeptember 22.) Az első találkozón az előző év témáit ismételtük át.

FELNŐTT HITTAN 1. TALÁLKOZÓ (2015. szeptember 22.) Az első találkozón az előző év témáit ismételtük át. FELNŐTT HITTAN 1. TALÁLKOZÓ (2015. szeptember 22.) Az első találkozón az előző év témáit ismételtük át. 2. TALÁLKOZÓ (2015. szeptember 29.) A II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) A zsinat története: - a zsinat

Részletesebben

JÓZSA TEMPLOMÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT

JÓZSA TEMPLOMÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT JÓZSA TEMPLOMÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT MŰSZAKI LEÍRÁS Katolikus templom pályázati tervéhez, Debrecen - Józsa, Gát utca (HRSZ.:27102/80 ) ELŐZMÉNYEK: Meghívásos pályázatot készítettünk a megbízói kiírásnak megfelelő

Részletesebben

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 Wéber Antal Díj 2015 Szuromi Imre Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 1973-ban szereztem diplomát a BME Építész karán. Ezt követően

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium OM: 027264 HÁZIREND 2013.

Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium OM: 027264 HÁZIREND 2013. Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium OM: 027264 HÁZIREND 2013. 1 1. A házirend szabályainak alapja: 1.1 A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 2012. szeptember

Részletesebben

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11.

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. A téma időszerűsége Miért kell nekünk, gyülekezeti, egyházmegyei, kerületi, közegyházi szinten

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL "XXIII.János pápa úg jelent meg a zsinaton,mint ahogyan az apostolok érkeztek hajdanán az utolsó vacsora színhelyére. Szembeötlő volt komolysága. «Különösen a pillanatnyi feladatomra

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. KÖZLEMÉNYEK 2013. év III. szám 700/2013 Krisztus feltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Húsvét éjszakáján, mielőtt elindulnánk a föltámadási körmenetre, a gyertyalángok

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

Az Úr bevonul szentélyébe

Az Úr bevonul szentélyébe Az Úr bevonul szentélyébe Kortárs római katolikus templomépítészet a liturgia tükrében Európa 1989-től napjainkig Doktori értekezés Katona Vilmos Az Úr bevonul szentélyébe Kortárs római katolikus templomépítészet

Részletesebben

A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLATATÁS GONDOLKODÁSMÓDJA

A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLATATÁS GONDOLKODÁSMÓDJA A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLATATÁS GONDOLKODÁSMÓDJA PARADIGMAVÁLTÁS ARÁNYOSSÁGELVE A BŰN KÖVETKEZMÉNYE és ÉRINTETTEK KÖRE ÖRDÖGI KÖR és a MEGBOCSÁTÁS FOLYAMATA FELELŐSSÉGVÁLLALÁS és KÖZÖSSÉGI JÓVÁTÉTELI

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Liturgikus megújulás Magyarországon

Liturgikus megújulás Magyarországon Liturgia online http://www.liturgia.hu Szerző Verbényi István Cím Liturgikus megújulás Magyarországon Megjelenés Távlatok 58 (2002) 531-535 Tárgyszavak Internet, liturgikus megújulás, liturgikus könyvek,

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelyének

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

U N I V E R S A E E C C L E S I A E I N S T R U K C I Ó

U N I V E R S A E E C C L E S I A E I N S T R U K C I Ó U N I V E R S A E E C C L E S I A E I N S T R U K C I Ó ECCLESIA DEI PÁPAI BIZOTTSÁG INSTRUKCIÓ Őszentsége, XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum motu propriójának végrehajtásáról I. Bevezetés 1. XVI.

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás Csengő Térdhajtás Oltárcsók Keresztvetés, köszöntés (szándék) Bűnbánat Kyrie Főkönyörgés IGE LITURGIÁJA Olvasmány Zsoltár (Graduale, psalmus responsoricus)

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Evangelium folyóirat, 2014. június 17. http://tidskriftenevangelium.se/essa/frihetsrorelsen-som-blev-en-fangenskap/ Erik Eckerdal, svéd evangélikus lelkész (Knivsta

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben