PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet"

Átírás

1 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi -2306/129, 2306/130, 2306/131, 2306/132, 2306/133, 2306/136, 2306/137, 2306/138, 2306/139 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi Etheles park területén található ingatlanok elidegenítésére

2 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet Az 1/1 tulajdoni részben Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Budakeszi 2306/129, 2306/130, 2306/131, 2306/132, 2306/133, 2306/136, 2306/137, 2306/138, 2306/139 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi Etheles park területén található ingatlanok elidegenítésére. A kiíró neve, címe, telefonszáma, elérhetősége, honlapja Név: Budakeszi Város Önkormányzata Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Telefon: 06-23/ Honlap: varoshaza.budakeszi.hu A pályázati eljárás tárgya hrsz. alapterület (m 2 ) minimálár (HUF) 2306 / / / / / / / / / Megnevezés: Tulajdonos: Közművek: kivett beépítetlen terület Budakeszi Város Önkormányzata - 1/1 tulajdoni hányaddal közművesítetlen telkek* Építési övezet: Lke 9 beépítési mód: szabadon álló beépítettség: legfeljebb 25 % legkisebb kialakítható telekterület: 1000 m 2 kialakítható legkisebb telekszélesség: 16 m építménymagasság: 2,5-6,5 m legkisebb zöldfelületi arány: 60 % az építési övezetben telkenként egy épület építhető *A közművek bekötése az ingatlannal határos közterületen húzódó közműhálózatról lehetséges. A bekötések terveztetése, engedélyeztetése és kivitelezése a Vevő feladata, a kapcsolódó költségek a Vevőt terhelik. A 2306/133 hrsz.-ú építési telek a 2306/135 hrsz.-ú közterülettel áll kapcsolatban, melyen nincsenek közművezetékek, a bekötések egyelőre nem megoldhatók. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 2306/135. hrsz.-ú ingatlanon a közművezetékeket december 31-ig kiépíti. 1

3 A pályázati kiírás átvételének helye, időpontja és költsége A pályázati kiírás a közzététel napjától (varoshaza.budakeszi.hu honlapon való megjelenés) folyamatosan áll rendelkezésre. A pályázati kiírás személyesen átvehető munkanapokon 9 órától 15 óráig, pénteki napon 9 órától 11 óráig a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a varoshaza.budakeszi.hu weboldalról. Felvilágosítás a pályázati eljárásról A kiíró a résztvevők számára lehetőséget biztosít a pályázati eljárásra vonatkozó kérdések felvetésére és esetleges további információszerzésre. A kérdéseket a címre kérjük megküldeni, vagy keressék személyesen Hrustinszki Gábor ügyintézőt a Polgármesteri Hivatal 38. számú irodájában ügyfélszolgálati időben. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázatok benyújthatók személyesen a Budakeszi Polgármesteri Hivatal (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) ügyfélszolgálatán, vagy postai úton (2092 Budakeszi, Fő u címre) Határidő: folyamatos. A pályázati felhívás visszavonása és módosítása A kiíró a pályázati felhívást képviselő-testületi döntéssel bármikor visszavonhatja és módosíthatja. A pályázó ajánlati kötöttségének időtartama A pályázó ajánlati kötöttsége a benyújtási határidőtől számított 60 napig tart. A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig kötve van. A pályázó az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát csak akkor módosíthatja, ha a kiíró az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében határidő kitűzésével a pályázótól felvilágosítást kér vagy a pályázót hiánypótlásra, pontosításra hívja fel. A pályázat egyéb módosítása érvénytelen. A használatba adás feltételei, elbírálásnál figyelembe veendő feltételek, határidők Hasznosítás célja: értékesítés Hasznosítás ellenértéke: A pályázó a minimálárnak megfelelő összegre fizetési kötelezettséget vállal. A pályázó az ajánlat leadásakor 10 % versenytárgyalási biztosítékot köteles befizetni az adott telek vonatkozásában az Önkormányzat számú bankszámlájára. A közlemény rovatban a megvásárolni kívánt telek helyrajzi számát kell feltüntetni. A biztosíték a nyertesség esetén beleszámít a vételárba, amennyiben nem nyer az ajánlattevő, az Önkormányzat a 10%-os biztosítéki díjat 5 napon belül visszafizeti. 2

4 Amennyiben több azonos értékű ajánlat érkezik, a kiíró egy újabb fordulóban pályázati feltételeknek teljesen megfelelő ajánlatot benyújtók között nyílt licit alkalmazásával dönt az értékesítésről Ft-os licitlépcsővel. Az ingatlanok minimálárait az 1. oldalon szereplő táblázat tartalmazza. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 14. (2) bekezdése szerint helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) nem tesz ajánlatot elfogadó jognyilatkozatot, abban az esetben jöhet létre az adásvételi szerződés. Szerződéskötés tulajdonjog fenntartással (a vevő tulajdonjoga az adásvételi szerződés megkötésével még nem jegyezhető be, csakis a vételár megfizetése után). Szerződéskötés várható időpontja: az MNV Zrt. nyilatkozatának kézhezvételtől számított 15 napon belül. Birtokbaadás időpontja: a szerződéskötést követő 30 napon belül. Pályázati biztosíték: nincs A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó adatai: természetes személy esetén: név, születési idő, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, elérhetőség (telefon, ), egyéni vállalkozónál közjegyző által hitelesített 30 napnál nem régebbi vállalkozói igazolvány másolatát átlátható szervezet* esetén: a cég neve, címe, KSH törzsszáma, cégjegyzék száma, meghatalmazott képviselő neve, elérhetőség (telefon, ), cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, vagy közjegyző által hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát, 30 napnál nem régebbi közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldányt Átlátható szervezet esetén csatolni szükséges cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI törvény 3. (1) 1. pont b) és c) alpontjában foglaltakról. *Nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény I. fejezet 3. (1) bekezdés: E törvény alkalmazásában 1. átlátható szervezet: a) a aa) nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság, ab) köztestület, ac) költségvetési szerv, önkormányzati intézmény, ad) külföldi állami vagy helyhatósági szerv, ae) lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi személy, af) helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása, valamint ag) gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, ah) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság; 3

5 b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá: A megajánlott vételárat. Igazolást arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása (Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, valamint az ingatlan fekvése szerinti helyi adóhatóságtól). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadásáról. A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon fel kell tünteti: Pályázat a Budakeszi.* hrsz.-ú ingatlan megvételére. A pályázatokat három példányban, egy eredeti dokumentumokkal ellátott és cégszerűen aláírt pályázatot, és 2 db másolati példányt kell benyújtani. Ha a három példány pályázat között eltérés van, úgy az eredeti példány az irányadó. A pályázat az értékelés időpontjáig bármikor visszavonható vagy módosítható. A pályázati kiírásban foglalt feltételek megszegése vagy maradéktalan teljesítésének hiánya, továbbá az adatszolgáltatási, illetve az eljárási rend alapján a résztvevőt terhelő egyéb kötelezettségek súlyos megszegése a pályázati eljárásból történő kizárást vonja maga után. 4

6 * a megfelelő helyrajzi számmal/számokkal kiegészítendő A pályázatok beérkezése és bontása A pályázatok felbontásának helye: A pályázatok felbontásának időpontja: Budakeszi Polgármesteri Hivatal 2092 Budakeszi, Fő utca 179. házasságkötő terem A pályázat beérkezését követő 5 napon belül. A pályázatok beérkezése során a kiíró képviseletében eljáró átvevő rávezeti az átvétel pontos időpontját a pályázatot tartalmazó zárt borítékra, és igazolja az átvétel tényét. A pályázatok bontásán a kiíró képviselője, a pályázati eljárásban résztvevők, illetve meghatalmazottjaik, valamint a verseny tisztaságát biztosító személy lehetnek jelen. A pályázati eljárásban résztvevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A pályázatok bontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell a pályázók nevét és székhelyét (lakóhelyét). A pályázatok felbontásakor, illetve ismertetésekor jegyzőkönyvet kell felvenni. A pályázatok értékelése A pályázatokat Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága értékeli. Az értékelő a pályázatot tartalmazó borítékok felbontását követően köteles megállapítani azt, hogy melyek azok a pályázatok, amelyek érvénytelenek, és az értékelésben, illetve a pályázati eljárás további szakaszában (szakaszaiban) nem vehetnek részt. Érvénytelen a pályázat, ha olyan résztvevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton, a pályázati felhívásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított határidő után nyújtották be, nem felel meg a pályázati kiírásban, a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak, olyan résztvevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben lejárt tartozása van, továbbá aki az önkormányzattal vagy intézményével szemben szerződéses kötelezettségeit nem teljesítette. Érvényes az a pályázat, amely mindenben megfelel azaz mind formai, mind pedig tartalmi követelményeit tekintve a pályázati kiírásban foglaltaknak. Az értékelő felvilágosítást kérhet a pályázóktól annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, illetve összehasonlítása jobban elvégezhető legyen. A kérdéseket, illetve az érintett pályázók által adott válaszokat írásban kell rögzíteni. A válaszokban foglalt adatok csak az ajánlat értelmezését szolgálhatják, nem eredményezhetik a pályázatban megfogalmazott ajánlat, pénzbeli vagy értékbeli vállalások, lényeges állítások megváltoztatását. Ajánlatok elbírálásának szempontja: legmagasabb megajánlott vételár. 5

7 Az értékelő a pályázatokat az értékelés összefoglalójával együtt 30 napon belül a Képviselőtestület elé terjeszti, amely a pályázatokat soron következő ülésén elbírálja. A pályázati eljárás eredménye A pályázati eljárás eredményéről a Képviselő-testület dönt a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság előterjesztése alapján. A pályázatok közül a legkedvezőbb árral rendelkező érvényes pályázat mellett kell dönteni. A Képviselő-testület köteles dönteni arról, hogy a pályázati eljárás eredményes volt-e vagy sem. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha a kitűzött időpontig egyetlen érvényes pályázat sem érkezett, a beérkezett pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírás követelményeinek vagy a kiíró egyéb, a pályázatra vagy a pályázati eljárásra vonatkozó előírásának, illetve elvárásának, a kiíró valamely résztvevőnek a pályázati eljárás tisztaságához fűződő, vagy a többi résztvevő érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekménye miatt a pályázati eljárás érvénytelenítése mellett döntött. a kiíró fenntartja magának a jogot, hogy fentieken kívül egyéb okból a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Ha a pályázati eljárás eredményes, a kiíró dönt a pályázatok végső sorrendjéről. Az eredményhirdetés helye, határideje, módja Eredményhirdetés módja: A pályázókat postai úton értesítjük a döntést követő 15 napon belül. A Képviselő-testületi döntés várható időpontja: (a pályázatok bontását követő, soron következő testületi ülés) Szerződés a nyertes pályázóval köthető meg. Amennyiben a nyertes pályázó eláll a szerződéskötéstől, a Képviselő-testület által felállított értékelési sorrend szerint a soron következő pályázóval is köthető szerződés. A kiírónak jogában áll a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítani. dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 6

8 Mellékletek: 1. számú melléklet: helyszínrajz 2. számú melléklet: szerződéstervezet 7

9 1. számú melléklet Helyszínrajz 8

10 2. számú melléklet INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről: BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2092 Budakeszi, Fő u statisztikai számjele: , adószám: , képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester, a továbbiakban Önkormányzat ), mint Eladó másrészről: magánszemély (születési név: anyja neve: születési hely, idő: személyi azonosító jele: adóazonosító jele: szig.sz.: lakcíme: ) vagy cég ( székhely : statisztikai számjel: adószám: cégjegyzékszám: képviselő: ) mint Vevő a továbbiakban együttesen a Felek, között alulírott helyen és időben, az itt részletezésre kerülő feltételek mellett. ELŐZMÉNYEK Jelen szerződés megkötésére, illetve jelen szerződés 1. pontjában körülírt ingatlan értékesítésére Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló módosított 47/2011. ( X. 28.) sz. rendelete, illetve ezen rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott versenyeztetési szabályok alapján kerül sor. A helyi önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőzően elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot a szerződés megkötését megelőzően Eladó köteles beszerezni. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete... (...) KT határozatával döntött az 1. pontban körülírt ingatlan elidegenítéséről és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 1. A Budakörnyéki Járási Földhivatal által vezetett ingatlan nyilvántartásban 2092 Budakeszi helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2092 Budakeszi,.. szám alatt található, mindösszesen alapterületű megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan ) Eladó kizárólagos tulajdonát képezi. 2. Az ingatlan tulajdoni lapja hitelt érdemlően igazolja az Eladónak az ingatlanon fennálló tulajdonjogát, valamint azt a tényt, hogy az ingatlan tehermentes, a tulajdoni lapján elintézetlen széljegy nem szerepel. 9

11 1 3. Az Eladó eladja Vevő megtekintett állapotban megvásárolja az ingatlant összesen -Ft, + ÁFA azaz.. forint + ÁFA vételárért. A vételár megfizetése egy összegben a szerződés aláírását követő 8 napon belül esedékes, Vevő azt átutalással köteles megfizetni Eladó. számlájára. Felek rögzítik, hogy a vételár az ingatlan tulajdoni hányadának valós forgalmi értékét tükrözi, azt értékarányosnak fogadják el. Az 1. pont szerinti ingatlan közművesítetlen. A közművek bekötése az ingatlannal határos közterületen húzódó közműhálózatról lehetséges. A bekötések terveztetése, engedélyeztetése és kivitelezése a Vevő feladata, a kapcsolódó költségek a Vevőt terhelik. 4. Felek megállapítják, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 14. (2) bekezdésében meghatározott elővásárlási jogával a Magyar Állam nem kívánt élni, vonatkozó.. én kelt nyilatkozata a szerződés 1. számú mellékletét képezi. 5. Felek rögzítik, hogy az Eladó a szerződés aláírását követő 30 napon belül - a vételár hiánytalan megfizetése mellett - köteles az ingatlant birtokba adni, Vevő ekkortól jogosult az ingatlan birtokába lépni és azt használni. 6. Az Eladó teljes körű és feltétlen szavatosságot vállal az ingatlan per-, teher-, igény- és jelzálogmentességéért valamint kijelenti és szavatolja, hogy az ingatlan nem képezi végrehajtás tárgyát, nem áll bírói zár alatt. Az Eladó kifejezetten kijelenti és szavatolja, hogy az ingatlant nem terheli olyan teher sem, amely az ingatlan-nyilvántartásban nincs feltüntetve. Az Eladó szavatolja továbbá, hogy a fenti nyilatkozata a birtokba adás napján is helytálló és a valóságnak megfelelő lesz. 7. Az Eladó kijelenti, hogy helyi önkormányzat, az ingatlan feletti rendelkezési joga, ügyleti képessége korlátozás alatt nem áll. A Vevő kijelenti, hogy cselekvőképes magyar állampolgár és ingatlanszerzési joga, ügyleti képessége korlátozás alatt nem áll. 8. Eladó jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan vonatkozásában Vevő javára az illetékes földhivatal vétel jogcímen tulajdonjogot jegyezzen be. Felek megállapodnak abban, hogy eljáró ügyvéd a szerződést akkor jogosult és köteles a földhivatalba benyújtani, ha Eladó írásban igazolta, hogy a 3. pontban meghatározott vételár a számláján jóváírásra került. 10

12 9. 2 A jelen szerződés elkészítésével kapcsolatos ügyvédi költség az Eladó és az ellenjegyző ügyvéd közötti folyamatos megbízás keretében kerül elszámolásra, egyebekben a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő ingatlan-nyilvántartási költség Vevőt terheli. 10. A jelen szerződéssel kapcsolatosan a Felek által egymás részére küldendő értesítések írásban, tértivevényes ajánlott küldeményben vagy személyes kézbesítő útján kell eljuttatni a másik félhez. A fent meghatározott képviselőkhöz címezve, és a fent meghatározott címre vagy bármilyen más címre, amelyet egymással ebből a célból előzetesen írásban közöltek. A jelen szerződésben meghatározott címek esetleges megváltozását amely változás nem igényel szerződésmódosítást a Felek haladéktalanul kötelesek írásban, a jelen pontban meghatározott módon közölni egymással. A értesítéseket a következő időpontokban kell kézbesítettnek tekinteni: - személyes kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt az átvevő átveszi vagy megtagadja az átvételt, - postázás esetén akkor, amikor a tértivevényt az átvevő aláírja, vagy ha a tértivevényt nem írják alá, a második kézbesítési kísérletet követő ötödik munkanapon, 11. A Felek ezennel meghatalmazzák a jelen Szerződést készítő és ellenjegyző dr. Disztós Dóra ügyvédet (1141 Budapest, Öv u II/8.), hogy a tulajdonosváltozás ingatlannyilvántartásban történő átvezetése iránti eljárásban az illetékes földhivatal előtt eljárjon. 12. Felek kijelentik, hogy a fenti ügyre vonatkozó minden adatot, tényt előadtak, az általuk előadottak a valóságnak megfelelnek, továbbá hogy a jelen szerződés az általuk előadott tényeket és adatokat pontosan és teljes körűen tartalmazza. A Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben valamely, az ügyre vonatkozó fontos tényt nem tárnak fel vagy tényre vonatkozóan megtévesztik az ellenjegyző ügyvédet, az az ügy kimenetelét hátrányosan befolyásolhatja és az ebből eredő esetleges hátrányos jogkövetkezményekért az ellenjegyző ügyvéd nem tartozik felelősséggel. 13. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést szerkesztő ügyvéd a Feleket szakszerűen, pontosan, a megfelelő részletességgel és a jogkövetkezményekre is kiterjedően tájékoztatta a jelen szerződésben foglalt jogügyletre vonatkozó, vagy esetlegesen alkalmazható valamennyi jogszabályi rendelkezésről, a jelen szerződést akaratuknak megfelelően készítette el, azt egyben ügyvédi tényvázlatnak is tekintik. A jelen szerződést szerkesztő ügyvéd az Eladót kioktatta az ingatlan értékesítésére vonatkozó hatályos személyi jövedelem adóról szóló törvény, míg a Vevőt az illetékekről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseiről. A fentieken túlmenően a Felek tudomásul veszik, hogy a hatóság az illeték alapjául a vételártól eltérő értéket állapíthat meg, de megerősítik, hogy ezen érték nem ad alapot a vételár felemelésére, vagy leszállítására. 11

13 3 14. A Felek engedélyezik, hogy a jelen szerződést szerkesztő ügyvéd a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény rendelkezései alapján személyi azonosító okmányaikról másolatot készítsen, és azokat a jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartsa. 15. A Felek a jelen szerződés alapján fennálló kapcsolatukban egyező akarattal a kötelező írásbeliséget kötik ki, a jelen szerződés minden értelmezése, módosítása vagy kiegészítése csak írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva érvényes. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése jogszabály változás miatt vagy egyéb okból részben vagy egészben érvényét veszti, úgy a Felek közösen megfelelően módosítják a jelen szerződést, egyebekben a részleges érvénytelenség a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul érvényben és hatályban maradnak, kivéve, ha az érvénytelenséggel a jelen szerződés célja hiúsul meg. 16. Az Eladó az Inytv. 32. (2) bekezdésének f) pontja alapján meghatalmazza az ellenjegyző ügyvédet, hogy jelen Szerződés lapjait helyette a kézjegyével lássa el. Amennyiben a Vevő gazdasági társaság: 17. Vevő képviselője jelen szerződés aláírásakor nyilatkozik, hogy az Nvtv.-ben és az Áht.-ban meghatározott átlátható szervezetnek minősül, melynek igazolásául jelen szerződés 2. számú mellékleteként - csatolásra kerül a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonata. Felek a jelen szerződést elolvasás és tartalmának közös értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg és jóváhagyólag írták alá. Budakeszi, Budakeszi Város Önkormányzata Eladó képv.:dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester Vevő Ellenjegyzem: Budakeszi, Pénzügyi ellenjegyzés: Budakeszi,

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi külterület 067/15, 079/4, 079/7, 079/9, 079/12, 079/13, 079/15, 079/16, 079/17, 079/20, 079/21, 079/22, 079/23, 079/24, 079/25

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi 1 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 177. szám alatt található pince bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi 1 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 177. szám alatt található pince bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyfordulós, nyílt

Részletesebben

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni:

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni: Pályázati kiírás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyedüli részvényes, nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Eladó ingatlan Kaszaházi fennsík (Levendula utcai építési telek)

Eladó ingatlan Kaszaházi fennsík (Levendula utcai építési telek) Eladó ingatlan Kaszaházi fennsík (Levendula utcai építési telek) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Zalaegerszeg,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/481-1/2014/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a József Attila u

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

3. melléklet a 33/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZAT

3. melléklet a 33/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZAT 3. melléklet a 33/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata tulajdonában álló vagyonelemek hasznosítására I. fejezet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/549-1/2014/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása az Ipari Park 10405/44

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta)

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) Az árverés célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 33. -ának (1) bekezdése, 34. -a (2) bekezdésének b) pontja és az állami vagyonnal való

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

Bakonypéterd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Bakonypéterd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Bakonypéterd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII.1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról A rendeletet a Képviselő-testület

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (IX. 13.) sz. rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 Egyházasrádóc Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS THÁLIA KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE, HASZNOSÍTÁSÁRA ALBÉRLETI SZERZŐDÉS KERETÉBEN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS THÁLIA KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE, HASZNOSÍTÁSÁRA ALBÉRLETI SZERZŐDÉS KERETÉBEN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A THÁLIA KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE, HASZNOSÍTÁSÁRA ALBÉRLETI SZERZŐDÉS KERETÉBEN 2014. február kiíró: Thália Színház Nonprofit Kft. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24. PREAMBULUM

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Inárcs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/409-1/2015/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a 10405/44

Részletesebben

Esztergályhorváti Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VI.15.) önkormányzati rendelete. Esztergályhorváti község nemzeti vagyonáról

Esztergályhorváti Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VI.15.) önkormányzati rendelete. Esztergályhorváti község nemzeti vagyonáról Esztergályhorváti Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VI.15.) önkormányzati rendelete Esztergályhorváti község nemzeti vagyonáról Esztergályhorváti Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Rábapatona Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Csobánc utca és Tihany utca folytatásaként parti sétány kialakításának tervezési feladatainak ellátására.

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Csobánc utca és Tihany utca folytatásaként parti sétány kialakításának tervezési feladatainak ellátására. MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Csobánc utca és Tihany utca folytatásaként parti sétány kialakításának tervezési feladatainak ellátására. 1. A pályázati kiírás célja: Tervezési szerződés megkötése a 8600

Részletesebben

Gétye Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(VI.13.) számú önkormányzati rendelete. Gétye község nemzeti vagyonáról. Általános rendelkezések

Gétye Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(VI.13.) számú önkormányzati rendelete. Gétye község nemzeti vagyonáról. Általános rendelkezések Gétye Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(VI.13.) számú önkormányzati rendelete Gétye község nemzeti vagyonáról Gétye Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában büfé üzemeltetésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában büfé üzemeltetésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában büfé üzemeltetésére A Kiíró neve: Fővárosi Törvényszék Címe: 1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.: 16. Telefon:

Részletesebben

A pályázati felhívás szerint a pályázatok benyújtására biztosított határidő 2014. június 5.-e volt.

A pályázati felhívás szerint a pályázatok benyújtására biztosított határidő 2014. június 5.-e volt. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Budapest XVI. kerület

Részletesebben