Nagy László. Pedagógiai programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy László. Pedagógiai programja"

Átírás

1 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium OM: Pedagógiai programja Érvényes: szeptember 1-től Elkészítette: a nevelőtestület Elfogadta: az igazgató Véleményezték: Iskolaszék, Diákönkormányzat Budapest, március 26. Fekete Lászlóné igazgató

2 Minden nap kezdődik valami, valami nagyszerű, valami gyönyörű. /Nagy László/ Nagy László Általános Iskola és Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A Nagy László Általános Iskola és Gimnázium 32 éves múltra tekint vissza. Az iskola a kerület és Dél-Pest ismert, keresett intézményévé vált. Pedagógusaink és diákjaink elért eredményei arra ösztönöznek bennünket, hogy őrizzük meg a közösen kialakított értékeket, hagyományokat, valamint a XXI. századi oktatás igényeinek megfelelően innovatív iskolaként működjünk, mivel így biztosíthatjuk tanulóink számára a minőségi oktatást. Iskolánk jelenlegi szerkezete fokozatosan alakult ki ben indult az általános iskolai képzés, ezt követte 1985-ben a négyévfolyamos gimnáziumi képzés megkezdése. Az intenzív nyelvi osztályokban az oktatás 2005-ben kezdődött ig az intézmény fenntartója a Budapest Főváros Önkormányzata volt január 1-től a fenntartó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, működtető Budapest Főváros Önkormányzata. Az iskola székhelye Budapest XX. kerültében található, az általános iskola beiskolázási körzete Pesterzsébet kijelölt területe, a gimnáziumé Pesterzsébet, a dél-pesti kerületek és az agglomeráció. A Nagy László Általános Iskola és Gimnázium 12 évfolyamos többcélú intézmény, Alapító Okiratunk két tevékenységet rögzít: az általános iskolai nevelést és oktatást és a gimnáziumi nevelést és oktatást a négy-és ötévfolyamos gimnázium keretében, (utóbbiban a 9. évfolyamon /9.NY/ intenzív nyelvi osztályban kezdődik az oktatás). Intézményünk minden tagozatán olyan képzéseket kínálunk, melyek megfelelnek a XXI. századi társadalom igényeinek és az oktatáspolitikai elvárásoknak is. Ezért iskolánkban továbbra is kiemelt szerepet kap az idegen nyelvek, a természettudományok és az informatika oktatása. Minden diáknak lehetőséget biztosítunk személyiségének fejlődésére, képességei kibontakoztatására. Képzéseink lehetőséget adnak a tehetséges tanulók képességeinek minél teljesebb kibontakoztatására, valamint az esetlegesen lemaradók felzárkóztatására is. Az iskola nevelőtestülete képzett, modern pedagógiai kultúrával rendelkezik, innovatív szemléletű. Vállalja a társadalom igényeinek megfelelő korszerű pedagógiai módszerek és eljárások folyamatos figyelemmel kísérését és elsajátítását, amit a sikeresen teljesített TÁMOP / pályázat és a Microsoft PIL programjában való részvétel is bizonyít. Pedagógusaink rendszeresen részt vesznek szakmai és pedagógiai továbbképzéseken. Az intézményben szakmai munkaközösségekben tevékenykednek, kis pedagógiai közösségeikben jelölik ki a tanév legfontosabb feladatait, szervezik azok minőségi megvalósítását, elemzik, 2

3 értékelik szakmai tevékenységüket. A különböző területek munkaközösségei között is rendszeres és tartalmas kapcsolat alakult ki. A Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tanulói 12 (13) évfolyamon folytathatják tanulmányaikat. Életkoruk szerint a 6-20 éves korosztályba tartoznak. Családi hátterük vegyesnek mondható a szülők végzettségének és foglalkozásának tekintetében. Gyakori a csonka család, sok tanuló anyagilag hátrányos helyzetű. A diákok neveltségi szintje, a családok elvárása a kulturált viselkedéssel kapcsolatban eltérő. A tudás, a műveltség még mindig fontos érték tanulóink többségének, sokan az életben való érvényesülés egyetlen útjának a megfelelő végzettség megszerzését látják. Egyre erősebb viszont a média gyakran torz, értéktelen világának hatása a fiatalokra. Mindezek miatt az oktatás- nevelés felelőssége megnőtt, amit intézményünk pedagógusai is naponta tapasztalnak. Az iskola pedagógusai a szülőkkel való kapcsolattartást a nevelési célok eléréséhez elengedhetetlenül fontosnak tartják. A tanulók oktatásával-nevelésével kapcsolatos problémák megoldásához külső pedagógiai intézetek segítségét is igénybe veszik. Széles körű kapcsolatok kialakítására törekednek a kulturális, művészeti, tudományos intézményekkel, illetve a pályaorientáció során a környező terület egyéb intézményeivel az élethosszig tartó tanulás képességének fejlesztése érdekében. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei Az iskolánkban folyó pedagógiai tevékenység a humanista értékrendre épül, az iskola nevelőtestülete magáénak vallja, és közvetíti Magyarország Alaptörvényében, a Nemzeti köznevelési törvényben és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott értékeket, így az élet és az emberi méltóság tiszteletét, a lelkiismereti és vallásszabadságot, a gyermeki jogok tiszteletben tartását, a demokrácia értékeinek felismertetését, a nemzeti hagyományokat, a nemzeti öntudat fejlesztését, az Európához tartozásunkat erősítő tartalmakat Intézményünkben érvényesülő további pedagógiai alapelvek: Differenciált, individualizált képességfejlesztés Fejlettségi szinthez (életkorhoz) igazodó tartalmak közvetítése oktató-nevelő munkánkban Az ismeretek megszerzésének eszközjellege A tanítási-tanulási folyamat motiválása, sikerélmények nyújtása Az aktív tanulási tevékenységekre építő oktatás-nevelés A konstruktív életvezetés megalapozása a nevelési tevékenységekkel A tanítási-tanulási folyamat rendszeres, fejlesztő ellenőrzése, értékelése A személyiség- és a közösségfejlesztés ösztönzése 1.3. Az intézményünkben folyó nevelés és oktatás kiemelt céljai Az általános műveltség megalapozása, valamint 3

4 az általános műveltség megalapozásának folytatása, felkészítés az érettségi vizsgára, a felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére és a középiskola elvégzése után a szakképzésben tanulók vagy munkába állók felkészülésének segítése. A Nemzeti alaptanterv évi módosítása alapján a kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési területek központi szerepének biztosítása a nevelési-oktatási folyamatban. A TÁMOP pályázat keretében bevezetett kompetencia alapú oktatás módszereinek és tanulásszervezési eljárásainak alkalmazása a tanulók minél eredményesebb fejlesztése érdekében. A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak (készség/képesség, ismeret és attitűd) egyénre szabott fejlesztése Az intézményünkben folyó nevelés és oktatás további általános céljai: A változó világ követelményeihez igazodó ismeretanyag közvetítése Az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése A munkaerőpiachoz alkalmazkodás során szükséges kulcskompetenciák fejlesztése A nemzeti hagyományok tiszteletének átadása, az anyanyelv ápolása, nemzeti kultúránk értékeinek megismertetése Erkölcsi nevelés, értékrend kialakítása, elmélyítése Mások személyiségének, érdekeinek tiszteletben tartása, toleranciára nevelés Önálló gondolkodásra nevelés, saját véleményalkotás képességének kialakítása, vitakultúra terjesztése A kommunikációs készség fejlesztése Önfegyelemre, munkafegyelemre nevelés Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztése Az egészséges életmód iránti igény kialakítása Esztétikai, művészeti tudatosság elmélyítése, kifejezőképesség fejlesztése Digitális kompetenciák fejlesztése Az infokommunikációs eszközök etikus használatának megismertetése Az iskola kisebb-nagyobb, igényes értékrendű tanulói közösségeinek kialakítása és fejlesztése 1.5. Iskolatípusonként kiemelt céljaink: Az általános iskolai képzésben gyermekközpontú pedagógia alkalmazása, kulcskompetenciák fejlesztése, az együttnevelés támogatása, a különböző háttérrel rendelkező gyerekek egy csoportban való nevelése a tananyag élet közeli megvilágítása, hétköznapi életben használható tudás megszerzése, belső igényesség kialakítása, az esztétikai érzék fejlesztése, az alapkészségek, képességek kialakítása, megszilárdítása, változatos tanulástechnikák elsajátítása, az ismeretszerzés módjainak megismertetése, önálló tanulás képességének fejlesztése az ismeretelemek előhívása, összerakása a gyakorlatban, más környezetben való alkalmazása a 8. évfolyamon felkészítés a középiskolai továbbtanulásra, tanulási nehézségekkel, részképességi zavarokkal küzdők segítése, a magatartási, tanulási, beilleszkedési zavarokkal küzdők segítése, differenciált képességfejlesztés, egyéni adottságok figyelembevétele, 4

5 a tanulói lemaradások enyhítése, a magatartási zavarokkal küzdők segítése, kellemes hangulatú környezet kialakítása a tanulók bevonásával, a diákok szabadidejének érdekes és hasznos tevékenységgel kitöltése az iskolában, iskolán kívül, sportolási lehetőségek biztosítása, gyógytestnevelési foglalkozásra utaltak részvételének figyelemmel kísérése. A gimnáziumi képzésben a tanulók összefüggésben és rendszerben való gondolkodásra nevelése, a kiemelkedő tehetségek gondozása, egyéni fejlesztése, a tanulási problémákkal küzdő diákok folyamatos segítése, az információ-szerzés, szűrés, feldolgozás képességének fejlesztése, esztétikai nevelés, az egészséges testi, fizikai fejlődés segítése sportfoglalkozások szervezésével, felelős társadalmi magatartás kialakítása (demokratikus életformára felkészítés, az erkölcsi felelősség fejlesztése), a tanulók felkészítése a folyamatosan változó világhoz, a munkaerő-piachoz való alkalmazkodásra, az élethosszig tartó tanulásra, segíteni a diákokat a reális önismeret kialakításában, a pályaválasztásban, a diákok felkészítése a kötelező és választott tantárgyakból az közép és emelt szintű érettségi vizsgára Iskolatípusonként kiemelt feladataink A Nemzeti alaptanterv évi módosítása alapján minden iskolatípusban kiemelt feladat a tantárgyi tantervekben kifejtett módon a kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési területek szerint a tanulók készségeinek, képességeink folyamatos fejlesztése. Az általános iskolában képességeknek és igényeknek megfelelő foglalkozások biztosítása, az alapkészségek kialakítása, az önálló gondolkodásra nevelés, a kiemelkedő tehetségek gondozása, versenyekre felkészítése, tanulási módszerek elsajátíttatása, tanulási képességek fejlesztése, a tagozatváltás zökkenőmentessé tétele, felkészítés a váltásra, az osztályközösségek kialakítása, erősítése, alapvető erkölcsi normák átadása, toleranciára nevelés, megfelelő magatartásformák, beszédkultúra kialakítása, helyes modellek erősítése, hazaszeretet, nemzeti identitástudat kialakítása, megerősítése, a tanulási nehézségekkel, magatartási problémákkal küzdő tanulók segítése, korrepetálás, a lemaradók folyamatos felzárkóztatása egyéni fejlesztéssel, sportolási lehetőségek biztosítása, a szülőkkel történő megfelelő kapcsolat tartása, új tanulásszervezési módszerek bevezetése és meghonosítása, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése. A gimnáziumban az érettségi vizsgára, a munkába állásra, ill. felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés, a kiemelkedő tehetségek jelentkeztetése, felkészítése versenyekre, 5

6 a diákok által választott foglalkozások szervezése, és azokon felkészítés az emelt szintű érettségi vizsgára, a tanulók kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése tevékenységközpontú tanórákon, az új tanulásszervezési eljárások alkalmazásával a tanulók tanulás iránti pozitív attitűdjének megalapozása, egyéb foglalkozások keretében egyéni fejlesztés, tehetséggondozás az idegen nyelvek elsajátítására, gyakorlására kiemelt figyelem fordítása, az emelt szintű nyelvi csoportokban középfokú nyelvvizsgára, emelt szintű érettségi vizsgára felkészítés, a nemzeti és európai identitástudat továbbépítése, nemzeti kultúránk értékeinek megismertetése, megszerettetése, a kommunikációs és tanulási képességek továbbfejlesztése, az élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre vonatkozó készségnek, képességnek a kialakítása, a konfliktusok kezeléséhez szükséges személyiségjegyek fejlesztése (önismeret, önbizalom, alkalmazkodóképesség, kudarctűrés) a mindennapi testnevelés keretében rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, bekapcsolódás a középiskolák közötti versenyekbe a Diákolimpia keretében (pl.: kézilabda, röplabda, labdarúgás), az osztályközösségek, kisebb tanulói csoportok alakulásának figyelemmel kísérése, segítése, a beilleszkedési problémákkal küzdő diákok egyéni segítése, a szülőkkel való folyamatos kapcsolat ápolása (fogadóórák, rendezvények, fórumok), az igények felmérése alapján nem kötelező foglalkozások szervezése, amennyiben az osztályokra biztosított órakeretből ez megoldható (pl.: szakkörök, énekkar, ISK csoportok), az emelt szintű érettségi vizsga követelményeire való felkészítés a 11. és a 12. évfolyamon A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai Az eszközök a feladataink megvalósítását segítő erőforrások (ezek lehetnek tárgyi és tudáskészségbeli eszközök is). Az eljárások a nevelő-oktató munkánk céljának megvalósulását szolgáló, alapelveink figyelembevételével megfogalmazott széles körben alkalmazott módszereink és szervezési módjaink. Célunk: a tanítási-tanulási folyamatban leghatékonyabban alkalmazható eszközök, eljárások kiválasztása alapelveink figyelembe vételével, a tanulási aktivitást, önálló ismeretszerzést elősegítő eszközök, eljárások alkalmazása, a pedagógiai és a tantárgyakhoz kötődő módszertani kutatások figyelemmel kísérése alapján a folyamatos innováció és annak továbbadása. Feladatunk: az egyes tantárgyak tantervében megjelölt tevékenységformákhoz szükséges eszközök alkalmazása, a munkaközösségek keretein belül az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó eszközök karbantartása, az új eszközök beszerzéséhez listák összeállítása, a továbbképzéseken megismert új eljárások megismertetése a munkaközösségek tagjaival, az alkalmazás lehetőségeinek megteremtése, a továbbképzéseken és a hálózati tanulás során megismert új eljárások meghonosítása és továbbadása a munkaközösségekben, az alkalmazás lehetőségeinek megteremtése és fenntartása, 6

7 az önálló innovációk nyilvánossá tétele, átadásának biztosítása, a hatékony tanítási- tanulási módszerek bevezetése és alkalmazása, IKT eszközök alkalmazásának elterjesztése az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése. Felelősök: az új eszközök beszerzésének irányításában az igazgató és helyettesei, az új eszközök beszerzéséhez listák összeállításában a munkaközösség-vezetők, a meglévő eszközök állagának megóvásában a munkaközösség-vezetők és a szaktanárok, az alkalmazott eljárások korszerűségének biztosításáért, a beszerzett eszközök használatáért a munkaközösségek tagjai és vezetője, illetve valamennyi pedagógus. 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Több korosztályt átfogó intézményünk sokféle nevelési lehetőséget nyújt. A tanulók személyiségének fejlesztésében eltérő célokat valósítunk meg korcsoportoktól függően. E téren legáltalánosabb célunk a korosztályokra jellemző érettségi fok kiteljesítése: az általános iskolai korosztály esetében az iskolai szokásrendhez igazodás és az alapkompetenciák kialakítása, serdülőknél a személyes identitás szintjének elérése, az önismeret fejlesztése; ifjúkorra a pozitív életszemlélet, döntési képesség, tetteikért felelősséget vállalni tudó személyiségek kialakítása. Intézményünkben a nagy korkülönbségű korosztályok egymás mellett élése adja a személyiségfejlesztés egyik speciális lehetőségét; a fiatalabb korosztályok számára az idősebbeknek is feladata a pozitív példa nyújtása, a fiatalabb korosztályok patronálása. A pedagógusok feladata a korosztályok harmonikus kapcsolatának irányítása, segítése. Olyan pedagógiai munka megvalósítása a célunk, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, kompetenciáinak, egész személyiségének fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. Minden iskolatípusban és korcsoportban közös törekvéseink: Az értelmi képességek mellett kiemelt fontosságúként kezeljük a tanulói személyiség egészének fejlődését szolgáló tevékenységterületeket: a szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztését, a társadalmi érzékenység, a nyitott, befogadó és empatikus személyiség kialakítását, a társas aktivitást. Segítjük a gimnáziumi korosztályt - az érettségi feltételeként az önkéntes közösségi szolgálat teljesítésében. Támogatjuk a Diákönkormányzat különböző programjait, akcióit, melyek hozzájárulnak a szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztéséhez /pl. adományok gyűjtése és eljuttatása civil szervezetekhez, műsorok összeállítása és előadása, viták, megbeszélések szervezése stb./ A kulcskompetenciák fejlesztésével és az új tanulási utak alkalmazásával is segítjük a harmonikus személyiség fejlődését, a tanuláshoz való pozitív attitűd kialakulását, a figyelem fenntartásának erősítését, az önértékelés fejlődését. A tudás mellett kiemelt figyelmet fordítunk az önismeret fejlesztésére, melynek legfőbb színterei az osztályfőnöki órák, általános iskolában és a gimnázium 11. évfolyamán az etika órák. Célunk azoknak a képességeknek a kialakítása, melyek az élet különböző szituációiban biztosítják tanulóink tudásának, tapasztalatainak, személyes adottságainak alkalmazását. Alapos, sokoldalú ismeretek átadásával olyan személyiségjegyeket alapozunk meg tanulóinkban, melyek segítségével saját korosztályukat érintő döntéshelyzetben (jól) választani képesek. 7

8 Diákjainkat önállóságra neveljük, határozott, önmaga művelésére, fejlesztésére is képes, optimista személyiségek kialakítására törekszünk, ez gyakorlatilag minden tanóra és tanórán kívüli foglalkozás egyik célja, de kiemelt jelentőséggel bír e vonatkozásban iskolánk könyvtára, valamint a modern technikát is biztosító informatika tantárgy. Az önállóságnak és az önművelésnek gyakorlótere az egész napos iskola, valamint a napközi otthon foglalkozásai az alsó tagozatban, valamint a felső tagozatos általános iskolai é tanulók számára szervezett tanulószoba is. Valamennyi tanulónkat fel kell vérteznünk a káros hatások elleni önvédelemre is. A káros környezeti hatásokról és romboló élvezeti cikkekről elméleti ismeretek nyújtása főként a környezetismeret, természetismeret, biológia és egészségtan órákon történik, az ellenük folytatott egészséges magatartás kialakítása az osztályfőnöki órák, valamint az etika órák feladata, de személyes példamutatásával egységes szemléletű tantestületünk minden egyes tagja aktív személyiségformáló erő. Az iskolában folyó tanítási-tanulási folyamat, nevelés hozzájárul tanulóink életmódjának, szokásainak, a személyiséget megalapozó értékekkel történő azonosulásuknak fokozatos kialakításához. 3. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok Az Egészségügyi Világszervezet által megfogalmazott definíció szerint Az egészség a teljes testi, szellemi és társadalmi jólét állapota. Az egészségfejlesztő iskola folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti, hogy az iskola a tanulás egészséges színtere legyen. Az egészségfejlesztés célja, hogy képessé tegye tanulóinkat arra, hogy egyre növekvő kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet törődjenek egészségükkel, és rendelkezzenek a szükséges információkkal, tájékozódjanak a lehetőségekről, magukévá tegyék az egészség, mint legfőbb érték elvet. Az egészségmegőrzésnek a mindennapi élet részévé kell válnia. Az egészségfejlesztés magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az önsegítés feladatait, módszereit, az egészséges táplálkozást, az aktív szabadidő eltöltést, a mindennapos testmozgást, az egészséges és biztonságos környezet kialakítását. Az egészségfejlesztés feladatait tanórákon, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységek keretében valósítjuk meg. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok az 1-4. évfolyamon: Tanórákon: Magyar nyelv és irodalom: ismeretterjesztő olvasmányokban megismerik az egészséges életmód alapvető szabályait. Társadalomismeret tantárgyban megjelenik a lakóhely és tágabb környezet szépítése, hagyományok ápolása. Az egyén szerepe a családi, iskolai és társadalmi környezetben. A matematikában megtanulják a racionális gondolkodást, a valóság és a környezet helyes értékelését. Környezetismeret, természetismeret órákon elsajátítják a tisztálkodási szokásokat (a fog, köröm, a haj és a test megfelelő ápolása), helyes táplálkozás fontosságát. A testnevelés tantárgyon keresztül megvalósul a mindennapos testnevelés. Megtapasztalják, hogy a testi-lelki egészség egymással összefügg. Egyszerű relaxációs technikákat is elsajátítanak. Szabadidőn belül ismerik meg az egészséges és kulturált étkezési szokásokat, közös sportolás élményét, ápolják a tantermük növényeit. Tanórákon kívül 8

9 Iskolánk alsó tagozatos diákjai részére szervezünk különböző sportfoglalkozásokat - úszásoktatást, aerobic tanfolyamot, kosárlabda, kézilabda, torna, sportköri foglalkozásokat, téli időszakban korcsolyázást. A helyes napirend kialakításának módja: a tanulás, pihenés, a kötött és kötetlen foglalkozások váltakozása. Fokozott figyelmet kell fordítani a helyes időbeosztásra és a tevékenységek időigényének összehangolására. Ezt a tanév során folyamatosan gyakoroljuk, ezzel elősegítve, hogy a mindennapi életükben szokásukká váljon. Táplálkozás Tanórákon megismertetjük tanulóinkkal a táplálékpiramis fontos elemeit, annak szerepét az egészségünk megőrzésében. Felhívjuk a figyelmet az egészséges táplálkozásra az iskolai étkezések során, és biztatunk arra, hogy az otthoni étkezéseiknél is kövessék azt. A szülők bevonásával törekszünk a gyerekek egészséges táplálkozási szokásainak kialakítására. Plakátokat, tablókat készítünk, vetélkedőkkel, kvíz-játékokkal segítjük a kapcsolódó ismeretek elmélyítését. Csatlakozunk az egészséges táplálkozást támogató rendezvényekhez, aktuális programokhoz (pl.: Iskolagyümölcs-program). Személyes higiénia, öltözködés Figyelünk a tanulók évszaknak, a hőmérsékletnek megfelelő öltözetére, biztosítjuk az alapvető tisztálkodás lehetőségeit: fogmosás, kézmosás; WC papír, szalvéta, zsebkendő használata. Ezek betartását folyamatosan figyelemmel kísérjük. Tanévenként két alkalommal iskolafogászaton is részt vesznek a tanulók. Szociális kapcsolatok, mentálhigiénia Nagy gondot fordítunk a gyerekek lelki és erkölcsi fejlődésére, az önismeret, a helyes önértékelés fejlesztésére, a csoportba tartozás, elfogadás, kölcsönös megbecsülés, empátiakészség kialakítására, a különbségek és azonosságok megismerésére, elfogadására, az egyén szerepére a közösségépítésben. Tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon alkalmazunk drámapedagógiai módszereket, szituációs gyakorlatokat, beszélgető-köröket alkotunk. Egészséges környezet Ügyelünk közvetlen és tágabb környezetünk tisztaságára, megóvására, ápolására, szépítésére. Az osztályok között tisztasági és dekorációs versenyeket szervezünk, amit időről időre jutalmazunk. Felhívjuk figyelmüket a környezet állapota és az egészség közötti összefüggésekre, a szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás fontosságára, természeti értékeink megóvására. Rendszeresen részt veszünk a környezetünk megóvásával kapcsolatos vetélkedőkön, rajzpályázatokon, versenyeken, papír- és használtelem gyűjtésben. Balesetek megelőzése, elsősegélynyújtás Minden tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatást tartunk a diákjainknak. Megismertetjük velük az iskola olyan berendezéseinek megfelelő használatát, amelyekkel kapcsolatba kerülhetnek, a balesetek megelőzéséhez szükséges viselkedés szabályait rendszeresen felidézzük, mintáit modellezve is bemutatjuk, betartását folyamatosan ellenőrizzük. Különböző foglalkozásokon tanórákon, szabadidőben, kirándulások alkalmával - megtanulják a segélyhívások menetét, a fontos telefonszámok (104, 105, 107) használatára vonatkozó ismereteket. Felhívjuk figyelmüket a különböző munkaeszközök biztonságos alkalmazására (olló, tű, stb.). Megtanítjuk tanulóinknak a váratlan helyzetekben követendő helyes magatartást, balesetek során a szükséges tennivalókra. Használt módszerek: szituációs gyakorlatok, szövegfeldolgozás, beszélgetés, dramatikus játékok, stb. A felsoroltak valamennyi tanóra és tanórán kívüli foglalkozás fontos részét képezik. Az egészségfejlesztés tanórai feladatai az évfolyamon: Osztályfőnöki órákon: balesetek megelőzése iskolán belül és kívül a betegségek megelőzésével kapcsolatos alapvető ismeretek 9

10 drogprevenciós foglalkozások szexuális felvilágosítás dohányzás megelőzésével kapcsolatos foglalkozások allergia és megelőzésének lehetőségei az egészséges táplálkozás fontossága felkészülés a halál elfogadására, a gyász folyamata fogyatékkal élő embertársaink elfogadása, segítése számítógép-, internetfüggőség veszélyei Természetismeret órákon: az egészséges életmódra való törekvés erősítése az állati eredetű táplálékok fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi szabályok megismertetésével az egészséget veszélyeztető tényezők felismerése, az egészséges életvitel szokásrendszerének formálása az ember személyes felelősségének tudatosítása egészségének megőrzésében, sorsának, életpályájának alakításában a környezet szervezet életmód egészségi állapot közötti összefüggés feltárása, a higiénés kultúra fejlesztése a betegségek megelőzésének, az időbeni orvoshoz fordulás jelentőségének tudatosítása a reális énkép, önismeret fejlesztése, az alapvető emberi értékek, erkölcsi normák elfogadása, a velük való azonosulás az egészségvédelemmel kapcsolatos információk iránti érdeklődés felkeltése, megfelelő szintű jártasság kialakítása az információk feldolgozásában, értelmezésében a fogyatékkal élő emberek elfogadása, segítése Biológia-egészségtan órákon: Általános iskolában a betegségekkel és azok megelőzésével kapcsolatos ismeretek és alkalmazásuk elsajátítása a védőoltások jelentőségének belátása az ember egészségét veszélyeztető tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, társadalmi) megismerése, hatásukat megelőző, illetve mérséklő megoldások tervezése az ember biológiai hálózatokban elfoglalt helyének és a család fontosságának tudatosítása annak felismertetése, hogy életmódunk hogyan befolyásolja a bőr és a mozgásszervek egészségét, szépségét empátiafejlesztés az öröklötten vagy baleset következtében mozgási problémákkal küzdő embertársak iránt annak tudatosítása, hogy az egészséges csonttömeg kialakítására felnőttkorig van lehetőség a szűrővizsgálatok fontosságának megértése annak tudatosítása, hogy a legtöbb táplálkozási, légzési, keringési, kiválasztási betegség megelőzhető tudatos fogyasztóvá válás elősegítése az életmód fontosságának felismerése az idegrendszeri és a hormonális betegségek kialakulásának megelőzésében a lelki egészség fontosságának felismerése a rendszeres nőgyógyászati szűrővizsgálat és a védőoltás (HPV) jelentőségének felismerése a korai szexuális kapcsolatok veszélyeinek bemutatása a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel való foglalkozás által a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítés 10

11 az idősekkel, betegekkel való együttérzés kialakítása Gimnáziumban a rendszeres egészségügyi és szűrővizsgálatok, valamint az önvizsgálatok betegségek megelőzésében játszott szerepének felismertetése a legfontosabb emberi vírusos és bakteriális betegségek felelős antibiotikum használat fontosságának felismertetése alapvető járványtani fogalmak, a megelőzés és elhárítás lehetőségei a gombák táplálkozás-élettani szerepének, a gombaszedés és tárolás szabályainak megismertetése, a gombamérgezések megelőzése védekezés-megelőzés a kórokozókat terjesztő ízeltlábúakkal szemben annak megértetése, hogy környezetünk is hatással van egészségünkre a genetikai tanácsadás gyakorlati hasznának beláttatása testképzavarok, az izomfejlődést elősegítő doppinghatású anyagok káros hatásainak hangsúlyozása hormonális fogamzásgátlók hatása megfelelő kommunikációs stratégiák fejlesztése a nemkívánatos médiatartalmak elhárítására a narkotikumhasználat kockázatainak megismerése és tudatos kerülése a korosztályos személyi higiénia problémáinak és kezelésük lehetséges módjainak megismerése a reális és az idealizált énkép közötti különbségek felismerésének és elfogadásának elősegítése az izomláz kialakulásának és megszűnésének értelmezése a láz lehetséges okainak magyarázata a médiában megjelenő áltudományos és kereskedelmi célú közlemények, hírek kritikai elemzése az elsősegélynyújtás gyakorlása az önfenntartó szervrendszerekhez kapcsolódó civilizációs betegségek és kockázati tényezőik megismertetése az egészséges életmód és a tudatos táplálkozás fontosságának felismertetése, az egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányainak beláttatása pulzus- és vérnyomásmérés a felelősségteljes nemi magatartásra való törekvés kialakítása a tudatos családtervezés, a várandós anya egészséges életmódja melletti érvek megismertetése és elfogadtatása az alkalmazott fogamzásgátlási technikák előnyei mellett azok korlátainak és kockázatainak felismertetése, ehhez kapcsolódóan a mérlegelésen alapuló véleményalkotás fejlesztése a szexuális tartalmú adathalászat lehetséges veszélyeinek elemzése az egyén, a család és a társadalom felelősségének megértetése az utódvállalásban a védőoltások jelentősége az immunrendszer és a gyógyszerhasználat kapcsolatának megértetése annak megértetése, hogy hogyan vezetett az emberiség tevékenysége környezeti problémák (fertőzések, járványok, higiéniai problémák) kialakulásához, ezek kockázatának és az ezzel kapcsolatos felelősség belátása Az egészségfejlesztés tanórán kívüli feladatai: 11

12 8. évfolyamon: teremdekorációs verseny a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének témakörében (tabló, faliújság és egyéb dekorációs anyagok készítése) a 9. évfolyamon: előadás szervezése egészségnevelés, szexuális felvilágosítás, drogprevenció témakörében az 5. és 10. évfolyamon: egészséges táplálkozás témakörében: táplálékpiramis készítése a 7. és 11. évfolyamon: dohányzás megelőzéséhez kapcsolódóan plakátverseny szervezése Én sem dohányzom címmel 12. évfolyamon verseny az egészségügyi világnaphoz (április 7.) kapcsolódóan a diákönkormányzat napján egészségfejlesztéssel kapcsolatos előadásokat illetve programokat is szervezhet. Az egészségfejlesztés iskolán kívül megvalósítandó feladatai: drogprevenciós foglalkozáson való részvétel a Csili Művelődési Központban (11. évfolyam tanulói) iskolán kívüli rendezvényeken, egészségfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozásokon való részvétel az iskola által szervezett kirándulások alkalmával lehetőséget biztosítunk a szabad levegőn való testmozgásra, sporttevékenység végzésére 4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 12 évfolyamos iskolánk egyik fontos feladata a kisebb-nagyobb közösségek kialakítása, fejlesztése. Az iskola közösségeinek fejlesztésében kiemelt szerepet kapnak az osztályfőnökök, mellettük valamennyi pedagógus feladata a diákközösségek tevékenységének támogatása A legalapvetőbb közösségek az osztályok keretein belül alakulnak ki. Minden osztályban, évfolyamig fontos cél az egymást tisztelő, egymásért felelősséget vállaló csoportok, közösségek létrejötte. A tanulók reális önképének kialakítása segíti a csoport fejlődését, mások elfogadását. Meghatározó szerepet kap az alkalmazkodóképesség, tűrőképesség, a konfliktusok kezelésének helyes módja. A csoportok fejlődését segíti a közös szabályalkotás és azok követése. A jól működő osztályközösségek szívesen bekapcsolódnak az iskola életébe, részt vesznek a közös programokban, részt vállalnak a munkából. Feladataink a cél eléréséhez sokrétűek, szerteágazóak: Közös élményeket biztosítunk: kirándulások, színház- és múzeumlátogatások, osztályrendezvények, táborozások, sportrendezvények, stb. szervezésével. Megismertetjük az együttes cselekvések: játék, csoportos munka, közös pályázatok, kiállítások, közös műsorok, versenyek örömét. Pozitív csoportnormákat alakítunk ki, a helyes magatartási mintát nyújtó gyerekek vezető szerepét erősítjük. Hagyományos rendezvényeinkkel (karácsonyi, farsangi összejövetelek, gyermeknapi rendezvények, sportnapok, gólyabál, szalagavató bál stb.) erősítjük a közösségeken belüli kapcsolatokat. A közvetlen környezet értékeinek megőrzésére, gyarapítására biztatjuk diákjainkat (osztálytermek dekorálása, tanulói ügyeleti és felelősi rendszer működtetése). Fontos a pedagógus részéről a demokrácia biztosítása, a vélemények és javaslatok szabad kifejtésére lehetőség nyújtása. Személyes tapasztalatok szerzésére adunk lehetőséget az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. Az új tanulási módszerek (csoportmunka, projektek, témahetek, kooperatív technikák) alkalmazásával elősegítjük az 12

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE ZSOMBÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A 2012-2013-as TANÉVRE AUGUSZTUS Megállapodás a fenntartóval (működtetővel) az ellátás rendjéről, felszerelés kiegészítésről. Az egészségnevelés tervének egyeztetése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt 2010. A Szent László Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a szöveges értékelés, a nem szakrendszerű oktatás és Sárvár város Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Testnevelés és Sport ágazati munkaközösség munkaterve 2016/2017

Testnevelés és Sport ágazati munkaközösség munkaterve 2016/2017 Testnevelés és Sport ágazati munkaközösség munkaterve 2016/2017 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Személyi feltételek (munkaközösség tagjainak névsora) III. Tárgyi feltételek (tanterem, eszközök) IV. Ajánlott

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben