Helyi Esélyegyenlőségi Program. Máza Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenlőségi Program. Máza Község Önkormányzata"

Átírás

1 Helyi Esélyegyenlőségi Program Máza Község Önkormányzata

2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység A nők helyzete, esélyegyenlősége Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A HEP IT részletei Jövőképünk Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) Megvalósítás A megvalósítás előkészítése A megvalósítás folyamata Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Elfogadás módja és dátuma...hiba! A könyvjelző nem létezik. HEP elkészítési jegyzék...hiba! A könyvjelző nem létezik. 2

3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Máza Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció 3

4 A település bemutatása A Keleti-Mecsek legyezőszerűen kiszélesedő egyik völgyében húzódik a falu napjainkban. Területén régebbi korok régészeti hagyatékát csak néhány őskori kőpenge töredéke, illetve egy népvándorlás-kori longobard sír jelzi. Máza neve egyes vélemények szerint ószláv eredetű lenne, ezt látszik megerősíteni több hasonló honfoglalás előtti elnevezés is, amely ma dűlőnévként él a mai területén (pl.: Bargyag, Kandina, Nelázs, Tankó). A másik nézet szerint a mai falu nevében egy honfoglalás idején élt személy rejtőzik, aki a korabeli Velek vezér kíséretéhez tartozott. /Ő a közeli Vékény névadója./ Ami bizonyosnak tűnik, hogy Maza, vagy a nevét viselő harci alakulat részt vett Velek vezér kalandozó hadjárataiban szerte Európában. Az Árpád-korban a márciusi sört adó királyi szolgáltató népek lakták ezt a vidéket, akik méztermékekkel, illetve méhsörrel adóztak. Ezt olvashatjuk Máza 1235-re keletkezett hamis oklevelében, amely valójában a püspök utólagos birtokigényének az igazolására készült. Az 1250 körüli állapotokat tükröző határjárásban egyik szomszédosa a pécsváradi bencés apátság területe, a másik pedig a koromszói nemesek monostora. itt hajdan barátok kolostora lévén honnan még a mai napig is az alapköveket a lakosok ház építéséhez alkalmazzák, a törökök betörésekor minden korommá égettett, innen veszi eredetét a Koromszó. - olvashatjuk egy 1864-es összesírásban. A Koromszó dűlőben egy kő-, és tégladarabokkal borított dombtetőn 2003 őszén megindult az Árpád-kori kolostor régészeti feltárása. Ennek eddigi eredményei szerint egy igen nagyméretű, háromhajós bazilikás elrendezésű templomot emelt itt a Csák nemzettségből való, később itteni birtokai után Koromszói névvel illetett nemesi család. A 14 század közepéig bizonyosan lakták bencés, vagy pedig cisztercita szerzetesek. Az ásatás során több kegyúri sír is a felszínre került. Máza neve később még egy középkori oklevélben merül fel, mely szerint 1439-ben az akkor már püspöki birtokról két jobbágy vett részt Töttős László Jánosi falujában történő hatalmaskodásban. A török hódoltság idején is folyamatosan lakott volt a falu, 1554-ből név szerint is ismerjük az adózóit. Noha megfogyatkozott lakossággal ugyan, de átvészelte a visszafoglaló háborúkat, így Máza neve 1687-ben az életjelet felmutató falvak sorában szerepel. E vészterhes idők multával a pécsi püspök birtokai közé kerül vissza, ezután ismét kezdet megerősödni ban már 15 magyar jobbágy család műveli területét, amely gyarapodik több elpusztult középkori faluéval (Koromszó mellett Surány, Torostyán, és Tótfalu). A 18. század végétől a környező községekből németek kezdtek betelepülni, számuk az 1860-as évekre a lakosság felét is megközelíti. Ők a falu alsó részén építkeztek, míg a Főszög továbbra is inkább magyarok által lakott maradt. Máza lakói a 19. század elejétől a hagyományos földművelés mellett szerszámfakészítésből, illetve eladásból egészítik ki jövedelmüket és szenet fuvaroznak Tolnára. A gabonát a falu északi részén folyó Völgységi patak mellett forgó malmokban őrölték lisztté. A szőlőművelés is fejlett volt már ekkoriban. Bora, pedig oly ditséretesre méltó, hogy gyakortább ama híres szekszárdi borhoz hasonlítani lehet. - jegyzi fel 1829-ből Egyed Antal paksi plébános összeírása. Ekkor már kőbánya és szénbánya is működik a faluban. Az 1829-es bányanyitással változik a település arculata, az iparos- földművelő kettős életmód kedvező életfeltételeket biztosít a lakosságnak, ezáltal jelentős település-gazdaságnövelő előny képződik. Az liász korú jó minőségű szenet használja fel a Dél-Dunántúl egyik első erőműve, amely 1909-ben létesült. A szenet a falu közepén végig araszoló villanymozdony / muki / szállította le a nagy állomásra, ahol egy önálló településrész is kezdett kiformálódni. Máza szomszédos két településsel együtt melyeken hasonló viszonyok mellett szinte egy időben fejlődött ki a szénbányászat jelentős gazdasági súlyt képezett e területen, ez a Dombóvár- Bátaszék vasúti vonal megépítésével tovább növekedett, amely Mázát is bekapcsolta az ország gazdasági vérkeringésébe. 4

5 Ennek a folyamatnak az eredménye a növekvő építési láz, mely a kőbányászatban, a mészégetésben, téglagyártásban öltött testet. Az 1890-es évek elején alapított téglagyára a mai napig működik. A mázai bánya 1966-ban zárta be a kapuit. A település történetében fordulópontot jelentett december 31-e, amikor a megyehatár túloldalán fekvő, nagyobb lélekszámú és bányával rendelkező Szászvárral egyesítették Mázaszászvár néven. Ezzel Máza Tolna megyéből Baranya megyébe került át. A két község január 1-je óta ismét önálló, de Máza továbbra is Baranya megyéhez tartozik. A község Baranya és Tolna megye határán, a Kelet-Mecsek lábánál fekszik. Belterülete 153 ha, külterülete 912 ha. 3 településsel határos (Szászvár, Györe és Váralja). Megközelítése a 6534 sz. összekötő úton történik. A nagyobb települések közül Komló 25 km, Bonyhád 10 km távolságra található Mázától. A település területe domborzati adottságait tekintve változatos képet nyújt. A központi belterülettől északra fekvő terület a Völgységi-patak völgyében, illetve a vasút mentén kialakult különálló belterülettől északra lankásabb, szántóföldi művelésre alkalmas. A szántók nagy része az országos területrendezési terv szerint kiváló termőhelyi adottságú. Az igazgatási terület déli felét a Kelet-Mecsek északi peremének nagykiterjedésű erdői borítják. Az erdőterületek zöme a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetbe tartozik, egy része kiváló termőhelyi adottságú. Az igazgatási területet K-Ny irányban metsző Völgységi-patak, valamint É-D irányban metsző Mázai-vízfolyás mentén természeti értéket képviselő vízfolyás menti gyepfelületek maradtak fenn. A meredekebb, szántóföldi művelésre nem alkalmas lejtőket rétek borítják. A központi belterületet É-D irányban végigkísérő domboldalakon valaha szőlőültetvények díszlettek. Napjainkra ezek a területek a felhagyottság nyomait viselik magukon, a szőlőművelés nagyrészt megszűnt. Máza településszerkezetének jellegzetessége a két különálló belterület. A központi belterület az erdők lábánál, a Mázai-vízfolyás völgyében alakult ki. A főutca (Kossuth Lajos u.) a történetileg kialakult, hagyományos fésűs beépítésű lakóterületekkel övezve É-D irányban a patakot kíséri. Erre csatlakoznak a szénbányászat felfejlesztését követő építési hullám nyomán kialakuló, újabb lakóterületeket felfűző utcák: az ikerházas beépítésű Alkotmány, Hunyadi és Szabadság utcákat felfűző Széchenyi utca, a Gyöngyvirág utca, valamint a 6534 sz. út mentén a Móricz Zsigmond, Mikszáth Kálmán és Úttörő utcák. Mázán igazi településközpont nem alakult ki, az intézmények a falu területén elszórtan helyezkednek el. A vasútállomás környékén kialakult lakóterület a belterület északi részén található téglagyár, és a vasúttól délre az ötvenes években üzemelő erőmű munkalehetőségeire települt. A 6534 sz. útról nyíló zsákutcák szerkezeti szempontból kedvezőtlenek. A téglagyárhoz északról kapcsolódó agyagbányában a kitermelés folyamatos, észak felé a gyár további, kijelölt bányatelekkel rendelkezik. A vasúttól délre fekvő gazdasági terület leromlott állapotú. Gazdaság: A községben 4 vegyesbolt működik, amelyek biztosítják a lakosság alapvető élelmiszerrel történő ellátását, a 4 vendéglátó egység pedig lehetőséget nyújt a lakosság minden rétegének a szórakozásra. Az egyéni vállalkozások és a cégek együttes száma 48. Az egyéni vállalkozások jellemzően a vállalkozó családjának megélhetését biztosítják. Pár egyéni vállalkozó esetlegesen egy vagy két alkalmazottat is foglalkoztat. A cégek alkalmazotti létszáma 10 és 20 fő között mozog. Az aktív korú lakosság jelentős része csak a községen kívül talál munkalehetőséget. A regisztrált őstermelők számáról nem rendelkezünk adattal. 5

6 Demográfia: Máza település lakóinak száma az elmúlt években fokozatosan csökkent. Erőteljesen érezhető a népesség elöregedése. A községben az öregedési index alapján is kitűnik, hogy a 65 év fölötti lakosság van többségben ben 8 születés, 6 házasságkötés és 13 haláleset volt a községben. Csecsemőhalálozás évben nem fordult elő a településen. Az utóbbi években a településen a születések száma rendre elmaradt a halálozásokétól, s a jellemzően negatív vándorlási különbözet is hozzájárult a lassú népességvesztéshez. Az elvándorlások számának növekedése illetve a bevándorlások csökkenésének egyik fő oka, hogy a munkahelyek száma az 1990.évi bányabezárás óta jelentősen csökkent, ami maga után vonta a község népesség megtartó erejének a csökkenését. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén Fő Változás % % % % 2012 n.a. n.a n.a. n.a Lakónépesség számú táblázat - Állandó népesség fő % nők férfiak összesen nők férfiak nő % 48% 0-2 évesek éves % 48% éves % 46% éves % 54% éves % 52% 65 év feletti % 37% Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 6

7 Állandó népesség - nők 65 év feletti 23% 0-14 éves 14% éves 2% éves 8% éves 53% Állandó népesség - férfiak éves 9% 65 év feletti 13% 0-14 éves 13% éves 2% éves 63% 3. számú táblázat - Öregedési index 65 év feletti 0-14 éves korú állandó lakosok állandó lakosok száma (fő) száma (fő) Öregedési index (%) 2001 n.a. n.a. n.a ,7% ,8% ,2% ,7% 2012 n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 160,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Öregedési index (%)

8 4. számú táblázat - Belföldi vándorlások állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Belföldi vándorlások - egyenleg (fő) számú táblázat - Természetes szaporodás élve természetes halálozások születések szaporodás száma száma (fő) n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, KSH-TSTAR természetes szaporodás (fő)

9 Értékeink, küldetésünk Az esélyegyenlőségi programunk célja, hogy Máza olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját védett tulajdonságai alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. Az esélyegyenlőség és egyenlő hozzáférés biztosításán túl egyes társadalmi csoportok esetében olyan támogató lépések megtételére van szükség, melyek az esélyegyenlőség előmozdítását szolgálják. 9

10 Célok A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Máza település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: - az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, - a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, - a diszkriminációmentességet, - szegregációmentességet, - a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). A HEP helyzetelemző részének célja Máza község esélyegyenlőségi programmal nem rendelkezett. Esélyegyenlőségi tervet alkotott 2007-ben, amely csíráiban szabályozta az esélyegyenlőséget a településen. A jelenlegi program megalkotásával elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza. A HEP IT célja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 10

11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvényben foglalt helyi esélyegyenlőségi program intézkedései kapcsolódnak az alább felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: - EU 2020 stratégia - Nemzeti Reform Program - Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia - Roma Integráció Évtizede Program 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. Az esélyegyenlőséget segítő helyi rendeletek, határozatok a település szociálpolitikai intézkedéseit, ezzel kapcsolatos elveit határozzák meg. Az önkormányzat rendeletében a rászorultságot a jogszabályi elvárásnak megfelelően határozta meg. Rendeletében részletezi a gyermekes családok támogatását, az ezzel kapcsolatos ellátások biztosítását. A minőségi ellátások megszervezése érdekében a község a kistérségi együttműködés és a SZOCEG Nonprofit Kft. keretében biztosít szolgáltatásokat. 11

12 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal Máza Község Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciója és Programja olyan prioritásokat határoz meg, amelyekhez a települési esélyegyenlőségi terv hozzá tud járulni. A program prioritásai a következők: 1. Társadalmi kapcsolatok erősítése, lakosságmegtartó és vonzó képesség fokozása: e területen az óvodás korú gyermekek helyben történő színvonalas ellátását, a szociális ellátás fejlesztését, (idősek nappali ellátása), faluképfejlesztést, természetvédelem, környezetfejlesztést emeli ki program, segítve ezáltal az egyenlő esélyek biztosítását és a minőségi élet feltételeit az itt élő lakosság számára. Az esélyegyenlőségi terv által megnevezett hátrányos helyzetű csoportok (idősek, gyermekek) helyzetének feltárása és támogatása kiemelt célja a programnak. A környezeti adottságok maximális kihasználása mellett célszerű a következő években a turizmusfejlesztésre koncentrálni, amely munkahelyteremtésre adhat lehetőséget. Gazdaságfejlesztés: az önkormányzat gazdasági tevékenységének kialakításával segíti a program a településen élők foglalkoztatását. 2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása Máza a Komlói Többcélú Kistérségi Társulás tagja. Az esélyegyenlőségi tervezés segíti a térség területfejlesztési koncepciója fő célkitűzéseinek megvalósítását, amely elsősorban a foglalkoztatási helyzetre, a gazdasági és oktatási, szociális és gyermekvédelmi területek célkitűzéseinek megvalósításához járul hozzá. A térségben élők életminőségének javítása, az életszínvonal növelése a foglalkoztatottság szint emelésén és a megújulásra kész helyi közösségeken keresztül. Életszínvonal, munkavállalás helyi feltételeinek javítása, a településen munkahely-teremtési kezdeményezések támogatása. Fiatalkorú lakosság problémáinak felkarolása és kezelése Szociális gondoskodás a rászoruló rétegek számára (idősek, felnőtt fogyatékosok ellátása) Közbiztonság, bűnmegelőzés Ezek olyan átfogó célok, amelyek a kistérségi és a helyi szereplő által megvalósítandó fejlesztési tevékenységek számára is hosszú távon irányt mutatnak. Közösségek működése, azok szerepe, részvétele a különböző programokban. 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása Az önkormányzat számára az esélytervhez szükséges információk rendelkezésre állnak. Vannak azonban olyan területek, amelyről az információszerzés még nehézkes. Az adatgyűjtést segítené az előző évi népszámlás településsoros adata, azonban ilyen jellegű összesítések még nem elérhetők a KSH honlapján. A évre vonatkozó adatok szintén nem találhatók meg a TEIR rendszerben. Nehézkes az adatgyűjtés a fogyatékos személyekről, illetve foglalkoztatásukról, iskolai végzettségükről. Az helyi adatgyűjtéshez felhasznált források: Máza község Vizuál Regiszter adatai Máza község szociális nyilvántartási adatai (WinSzoc) 12

13 13 Önkormányzati gazdálkodási adatok Teir: interaktív kereső, elemző KSH Tstar adatai Helyi adatgyűjtés Általános iskola igazgatója Óvoda vezetője Védőnő Házi orvos Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dolgozóinak adatszolgáltatása

14 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A tavalyi felmérések szerint hazánkban 1,2 millió felett van a szegény emberek száma. Míg korábban az öregkori szegénység volt a jellemzőbb, napjainkban a gyermekeké vált azzá. Egyre többen tartoznak a mélyszegények közé is. Ők azok, akik folyamatosan csúsznak lefelé a lejtőn, s nincs számukra visszaút. A szegénységnek nincs mindenki számára elfogadott, örökérvényű definíciója. Általában azokat a területi egységeket tekintjük mélyszegénység által sújtott településeknek, településrészeknek, ahol a nagyon alacsony iskolázottság és foglalkoztatási ráta, erős települési, lakóövezeti térségi koncentráció és szegregáció, az ezekből következő súlyos szociális deficit és a hátrányos társadalmi helyzet újratermelődésének nagyon nagy valószínűsége jellemzi. forrás: TÁMOP pályázati kiírás. Ezen meghatározást alapul véve Máza község nem tartozik a mélyszegénység által sújtott települések közé. Máza községben 32 roma család él. 13 családban vannak kiskorú gyerekek. Egy háromgyermekes család van, a többi családban egy vagy két kiskorú gyermek él. A romák száma a községben helyi adatgyűjtés alapján 73 fő. 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén illetve háztartás saját jövedelmi helyzetének értékelésén alapulnak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elsősorban a munkanélküliség, a szociális rászorultság, a gyermekek helyzete, a lakhatási viszonyok és az iskolai végzettségek figyelembe vételével készítünk elemzéseket. A lakosság jövedelmi viszonyairól nincs megfelelő adatunk. Mekkora jövedelemből lehet megélni egy-egy településen, ennek megítélése, mint kategória behatárolása országtól függően más és más. Az ENSZ által használt abszolút mélyszegénységi küszöb szerint például ebbe a csoportba tartozók kevesebb, mint 1 dollárból élnek naponta. Ez a mérőszám elsősorban a fejlődő országokra jellemző, a fejlett világban, más mutatókat használnak. Így Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek 60%-ánál kevesebből él ők. Ez forintosítva Magyarországon forint havi jövedelmet jelent. A fogalmak, mint látható, nem azonos élethelyzetet fednek, általánosan elmondható, hogy a szegényebb országok szegényei sokkal szegényebbek, mint a gazdagabb országban élő alacsony társadalmi státuszúak. Másik használt fogalom a létminimum, amely egy szerény, de elfogadható életminőséget tesz lehetővé. Ez jelenleg Magyarországon a forintos átlag havi jövedelem, ami az egyfős, a két fős, 3, 4, vagy ennél nagyobb családok esetére is vonatkoztatott átlagos mutató. Az ennél kevesebb jövedelemmel rendelkezőket nevezhetjük szegénynek. Ez a réteg a népesség 30-35%-át teszi ki, köztük gyermek. Ekkora tömeget a szociálpolitika képtelen eltartani, így a mélyszegénység határát a minimálnyugdíj forintos havi értéke alatti jövedelműeknél húzzák meg. 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció A gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya A nyilvántartott álláskeresők száma évről évre növekvő tendenciát mutat ban ez a szám a éves lakónépesség esetében 7,9% volt, 2011-ben már elérte a 10,9%-ot. A munkanélküliek esetében az 14

15 említett korosztály esetében a férfiak között magasabb a munkanélküliség, mint a nők körében, de a különbség nem jelentős számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, évesek száma év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) év nő férfi összesen nő férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,0% 37 7,9% 73 7,9% ,0% 53 11,5% 94 10,3% ,6% 45 9,9% 83 9,3% ,6% 50 11,1% 97 10,9% 2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 14,0% Álláskeresők aránya 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% nők férfiak összesen 15

16 számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő n.a. n.a. 20 éves és fiatalabb év év év év év év év év 61 év felett Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal fő n.a. n.a. % 6,8% 3,2% 1,2% 3,1% n.a. n.a. fő n.a. n.a. % 9,6% 13,8% 13,3% 13,4% n.a. n.a. fő n.a. n.a. % 12,3% 8,5% 9,6% 8,2% n.a. n.a. fő n.a. n.a. % 15,1% 9,6% 8,4% 8,2% n.a. n.a. fő n.a. n.a. % 19,2% 13,8% 13,3% 14,4% n.a. n.a. fő n.a. n.a. % 11,0% 16,0% 14,5% 15,5% n.a. n.a. fő n.a. n.a. % 12,3% 11,7% 16,9% 12,4% n.a. n.a. fő n.a. n.a. % 9,6% 20,2% 16,9% 11,3% n.a. n.a. fő n.a. n.a. % 4,1% 3,2% 6,0% 13,4% n.a. n.a. fő n.a. n.a. % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% n.a. n.a. Álláskeresők száma (fő)

17 számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli munkanélküli év fő fő % nő férfi összesen nő férfi összesen nő férfi összesen ,7% 51,4% 46,6% ,9% 50,9% 57,4% ,8% 44,4% 54,2% ,4% 40,0% 40,2% 2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 70,0% 180 napnál régebben munkanélküliek aránya 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% nők férfiak összesen

18 számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a éves népesség száma évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma év nő férfi összesen nő férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,1% 3 3,3% 6 3,2% ,5% 1 1,1% 6 3,4% ,3% 2 2,3% 6 3,3% ,3% 4 4,8% 9 5,1% 2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 6 Pályakezdő álláskeresők száma nők férfiak b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága Az alacsony iskolai végzettségűek száma 10% alatti, így viszonylag a népesség kisebb hányadát jelenti. Foglalkoztatásuk elsősorban a közfoglalkoztatás keretében valósul meg. Jelentős számban foglalkoztatja ezt a réteget az idényjelleggel működő mázai telephelyű téglagyár, valamint a környék mezőgazdasági vállalkozói, ahol szintén idényjellegű munkát tudnak végezni (barackszedés, szőlészeti munkák). Sokan járnak közülük az idős emberekhez kertművelés céljából napszámba januárjában indult egy fatelep működése a községben, ahol 24 embert foglalkoztatnak munkaügyi támogatással elsősorban Máza községből, illetve annak 10 km-es körzetéből. A foglalkoztatáshoz itt sem kell szakiskolai végzettség.

19 számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség év 15 éves és idősebb lakosság száma összesen 15-X éves legalább általános iskolát végzettek száma általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek száma összesen nő férfi összesen nő férfi összesen nő férfi fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % ,0% ,0% 71 12,6% 2011 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint év nyilvántartott álláskeresők száma összesen A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 8 általánosnál alacsonyabb végzettség 8 általános 8 általánosnál magasabb iskolai végzettség Fő fő % fő % fő % ,1% 21 28,8% 49 67,1% ,6% 29 30,9% 56 59,6% ,4% 30 36,1% 46 55,4% ,2% 40 41,2% 50 51,5% 2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 120 Munkanélküliek iskolai végzettsége (fő) általánosnál alacsonyabb 8 általános 8 általánosnál magasabb 19

20 c) közfoglalkoztatás A közfoglalkoztatásban résztvevők száma folyamatosan növekszik. Az önkormányzat a Start programok lehetőségeit maximálisan kihasználja. A közfoglalkoztatásba a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőkön kívül a regisztrált álláskeresők is bevonásra kerülnek. A foglalkoztatás a helyi Start munkaprogramokban, illetve a térségi és országos programokban valósul meg. A romák foglalkoztatására különös gondot fordít az önkormányzat. Jelentős számban kerülnek foglalkoztatásra az erdészeti közmunkaprogramban, mert a községben többen foglalkoztak a romák közül fakitermeléssel. Az önkormányzati adatgyűjtés alapján megállapítható, hogy 2009-ben 18 fő (9 férfi és 9 nő), 2010-ben 27 fő (18 férfi és 9nő), 2011-ben 38 fő (18 férfi és 20 nő), 2012-ben 21 fő (10 férfi és 11 nő) került foglalkoztatásra a start és egyéb rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás keretében. A foglakoztatás időtartama 2 hónaptól 10 hónapig terjedt és 6 illetve 8 órás volt. Az önkormányzat programjaiban 2009 évben 5 fő, 2010 évben 7 fő, 2011 évben 12 fő, és 2012 évben 6 fő roma munkavállalót foglalkoztatott évben az önkormányzatnál a roma munkavállalók foglakoztatása azért csökkent, mert az országos erdészeti közmunkaprogramban került alkalmazásra 12 fő roma munkavállaló. d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) A községből többen a környező településekre járnak dolgozni. Ezek a munkahelyek a község 50 km-es körzetében találhatók (Bonyhád, Pécs, Komló, Nagymányok, Majos, Ófalu, Szekszárd). A munkahelyek egy része biztosítja a dolgozók részére a személyszállítást. Egyéb esetben a menetrend szerinti járatokkal közelíthetők meg a munkahelyek. Hátrány, hogy egyre kevesebb munkáltató járul hozzá a bejárás költségeihez, ezért többen nem kerülnek felvételre, illetve nem tudják állni azokat a plusz költségeket, amelyeket a bejárás róna rájuk. A községnek és a térségnek nagyon fontos lenne a Máza határában fellelhető jelentős szénvagyon feltárására irányuló bányanyitás, amely az előrejelzések szerint 4-5 éven belül 3000 munkahelyet tudna biztosítani. e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük A településen képzések, továbbképzések szervezése nem történik. A képzésekhez való hozzáférés a Munkaügyi Központi képzéseken keresztül valósul meg. f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők év általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők száma 8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen elvégzők száma fő Fő % n.a n.a n.a n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Babót Község Önkormányzata. 2013. június 16.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Babót Község Önkormányzata. 2013. június 16. Helyi Esélyegyenlőségi Program Babót Község Önkormányzata 2013. június 16. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szárföld Község Önkormányzata 2013. július 31. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Mosonszolnok Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve

Mosonszolnok Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve Mosonszolnok Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 2012 2017 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Jogszabályi háttér... 6 1.1. A program előkészítését előíró jogszabályi környezet...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszagyenda Község Önkormányzata 2013. június 12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. április 2. 2013-2018. Létavértes, 2013. Június 25. (Felülvizsgálva: 2015. június) Készítette: Szatmári Imre főelőadó 1 Tartalom Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábaszentandrás Község Önkormányzata 2013-2018 készítette: Szemetiné Varga Mária 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Halászi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Halászi Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Halászi Község Önkormányzata 2013-2017 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (2) Bevezetés (2) A település bemutatása (3) Értékeink, küldetésünk (7) Célok (8) A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. április 2. 2013-2018. Létavértes, 2013. Június 25. Készítette: Szatmári Imre főelőadó 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata Helyi esélyegyenlőségi program Újrónafő Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 6

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata 2013. július 1. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. 2018. Készítette: Horváth Tiborné Bágyogszovát elhelyezkedése Bágyogszovát Csornától 11 km-re Dél-keletre fekszik a Rábacsécsény-Rábcakapi törésvonal mentén, amely

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VELEM Község Önkormányzata. 2013. augusztus 28.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VELEM Község Önkormányzata. 2013. augusztus 28. Helyi Esélyegyenlőségi Program VELEM Község Önkormányzata 2013. augusztus 28. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 12

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Újpetre Község Önkormányzata Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nemeskér Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nemeskér Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nemeskér Község Önkormányzata 2013 2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 6 Bevezetés... 6 A település bemutatása... 6 Fekvése... 6 Története... 7 A település

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Homokszentgyörgy Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére) Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség

Részletesebben

Tardos község Önkormányzatának

Tardos község Önkormányzatának ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Tardos község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 2013.november 28 Türr István

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Mezőkeresztes Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2013. június 2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 5 Bevezetés 5 A település bemutatása 6 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 8 A Helyi

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Helyi Esélyegyenlőségi Program

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Helyi Esélyegyenlőségi Program KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Balatonszabadi Község Önkormányzata K 2013-2018 Balatonszabadi, 2013. július Készítette: Borbélyné Ács Tünde Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerág Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzata

Szentkirály Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentkirály Község Önkormányzata 2013. Augusztus 02. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 A település bemutatása... 3 Szentkirály értékei, küldetése... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vanyola Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vanyola Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Vanyola Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...2 Bevezetés...2 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...4 Célok...4 1.

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Ebergőc, 2013. június 19. 1 Tartalomjegyzék Bevezető HEP főbb adatai A HEP-ben használt fogalmak Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Település

Részletesebben

ÁGFALVA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

ÁGFALVA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÁGFALVA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 7 Értékeink, küldetésünk... 11 Célok... 12

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat Felülvizsgálva 2015. évben 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Nevezetességei... 3 Gazdasági

Részletesebben