B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2014. évi tevékenységéről"

Átírás

1 B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ évi tevékenységéről Pécs Nagy István Igazgató 1

2 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2014-es évben végzett tevékenységéről szól. Feladatainkat a szociális és gyermekvédelmi törvény, a végrehajtási rendeletek és az önkormányzati rendelet alapján végezzük. Munkánk során az egyéni esetkezelés, pár- és család konzultáció, csoportfoglalkozás és a konfliktus kezelés módszereit alkalmazzuk. I. A település demográfiai mutatói Az intézmény ellátási területe Pécs város közigazgatási területével azonos. Intézményünk négy területi egységgel biztosítja a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást, továbbá a gyermekek átmeneti gondozását. Az intézmény központja: Kertvárosi Egység Pécs, Anikó u. 5. Pécsi telephelyek: Meszesi Egység: Pécs, Hársfa u Belvárosi Egység: Pécs, Megye u. 22. Uránvárosi Egység: Pécs, Tüzér u.7. Az alábbi táblázat Pécs város lakosságát (Népszámlálás 2011), az intézmény által gondozott felnőttek és gyermekek számát tartalmazza. Városrész Lakosságszám Ellátott felnőttek száma Meszes Belváros Kertváros Uránváros Összesen Gondozott száma gyermekek Ellátási terület jellemzői Intézményünk Pécs településen négy ellátási területen folytatja tevékenységét; két kisebb: Belváros, Uránváros; lakosságszáma: fő, illetve két nagyobb Meszes és Kertváros; lakosságszáma: fő. A meszesi terület sajátossága, hogy igen tagolt, egymástól elkülönülő településrészek alkotják. Több szegregátum található a településrészen (György-telep, Rücker akna, István akna, Pécsbányatelep, Somogy bányatelep stb.). A szegregátumokban élő emberek halmozottan hátrányos helyzetűek. Pécs városában a meszesi területen a legmagasabb a komfort nélküli lakások száma. A kertvárosi területen a legnagyobb a lélekszám, illetve a népsűrűség a panel-társasházak nagy száma miatt. Urávárosi és belvárosi területen kisebb szegregált területek mellet jelen vannak a magas komfortfokozatú lakóövezetek, lakosságot tekintve, jól szituált lakosokkal. A városban a lakosság szolgáltatásokhoz való hozzájutása változó, a négy városrész központi területein élők szolgáltatásokkal, infrastruktúrával jól ellátottak, azonban a városrészek peremterületein az ellátások hiányosak. A tömegközlekedés szempontjából a keleti városrész peremterületei hátrányt szenvednek, mivel ritkán közlekednek az autóbuszok. Továbbá nehézséget jelent az ott lakók alacsony jövedelmi viszonya, ami miatt nem tudják megvásárolni a bérletet, buszjegyet. 2

3 II. Családsegítés A családsegítés szociális alapszolgáltatás, mely 2000 főt meghaladó lakosságszámú településeken kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. Igénybevétele önkéntes alapon és ingyenesen történik. Vezető probléma típusok: anyagi, foglalkoztatási, életvitel, családi kapcsolati problémák. A vezető probléma típusok okaként illetve következményeként megjelennek a szociális és mentálhigiénés problémák: Túlnyomó többségben a családon belüli kapcsolati, életviteli, illetve bántalmazással és időskori elhanyagolással összefüggésben kell a gondozó tevékenységet folytatni, melyeknél lelki-mentális megerősítést is végeznek a családgondozó munkatársaink, pszichológusaink. Szükség esetén, további, problémáknak megfelelő ellátás igénybevételéhez segítjük a rászorulókat. A szociális és mentálhigiénés problémák élesen nem különíthetők el, az esetek döntő többségében a problémák halmozottan jelennek meg Szolgálatatást igénybevevők elsődlegesen hozott problémái Belváros Kertváros Meszes Uránváros Egyéb: jogi, szenvedélybetegség Információ kérés Ügyintézés Egészségkárosodással kapcs. Foglalkoztatással kapcsolatos Anyagi Gyermeknevelési A szolgáltatás célja három részre tagozódik (időbeli tagozódás szerint): Megelőzés, prevenció: célja, a problémák kialakulásának megelőzése, illetve azok időben történő felfedezése. Azért, hogy ez cél megvalósulhasson, a családsegítő szolgálat észlelő és jelzőrendszert működtet, éves szinten megbeszéléseket tart intézményi szinten, illetve családgondozói szinten napi kapcsolatot tartanak a munkatársak a jelzőrendszeri tagokkal. Minél hatékonyabb a prevenció, annál kevésbé alakulnak ki a problémák, melyekkel a szolgálat tovább foglalkozik. Krízishelyzet megszüntetése: azonnali beavatkozás, segítés szükséges, az alábbi eset-típusok megjelenése során: élelmiszer, étkezési, illetve éhezési problémákra krízis élelmiszer csomag áll rendelkezésünkre (korlátozott mennyiségben). Pszichés 3

4 problémákkal kapcsolatban, a szakellátó intézménybe (pszichiátriára) mentővel tudunk ügyfelet beszállíttatni. Szuicid, (öngyilkossági) krízis jelentkezése során a családgondozó krízisoldás után pszichológusunkhoz, illetve szintén szakellátásba delegálást alkalmaz. Családi kapcsolati kríziseknél elegendőnek bizonyul a családgondozó, vagy az intézményünkben tevékenykedő pszichológus segítsége. A szolgáltatás, célja és a kezelt problémák szerint, három fő-csoportba sorolható: Klasszikus családgondozás: Az általános segítő szolgáltatás keretében tájékoztatást adunk a pénzbeli, természetbeni ellátások formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás módjáról, valamint szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtunk. Adósságkezelési szolgáltatás keretében: Az adósságterhekkel és lakhatási problémával küzdők számára nyújtunk komplex szolgáltatást, mely személyes szolgáltatás keretében nyújtott tanácsadás. o Az adósságkezelési tanácsadást bárki igénybe veheti, ha segítséget igényel a háztartás kiadási struktúrájának átalakításához, a családi gazdálkodás elemzéséhez, ésszerű fogyasztási szokások kialakításához. o Az adósságcsökkentési támogatást, mely vissza nem térítendő állami támogatás, az igényelheti, aki megfelel a törvényi, önkormányzati rendelet által meghatározott feltételeknek. Együttműködés aktív korú nem foglalkoztatottakkal: Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Az ellátás két részre oszlik: a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, illetve a rendszeres szociális segélyre. Az utóbbi akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nyilatkozatában együttműködési kötelezettséget vállal a települési önkormányzat által erre kijelölt szervvel, azaz szolgálatunkkal. A szolgáltatás kiterjed az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre. Igénybevevők jellemzői: Az igénybevevők száma a 2014-es évben 3619 fő az előző évhez viszonyítva 13%- os növekedést mutat intézményi szinten, azonban területi egységenként jelentős eltérések mutatkoznak. Míg Belváros területén jelentősen csökkent (30%) az igénybevevő felnőttek száma, addig Uránváros területén jelentős emelkedés (34%) tapasztalható. Kertváros területén 23%-os emelkedés, Meszes ellátási körzetében közel 35%-os csökkenés volt tapasztalható. A meszesi és uránvárosi csökkenés oka: 2013-as évben az Önkormányzat lakásprogramja miatt a kliensek száma jelentősen megnövekedett, azonban ezek a kliensek a 2014-es évben nem jelentek meg gondozottként. Összesen en keresték fel a szolgálatot, ebből 1755 új ügyfélként jelentkezett. 4

5 1000 Igénybevevő iskolai végzettség szerinti megoszlása Belváros Kertváros Meszes Uránváros Felsőfokú iskola Bef. Gimnázium Bef. Szakközépiskola Bef. Szakmunkásképző, szakiskola Ált. isk. 10 oszt. Ált. isk. 8 oszt. Ált. isk. 8 oszt. Kevesebb 1. Családgondozás A családsegítőnél jelentkezett új ügyfelek többsége nem spontán érkezik, hanem valamely hatóság jelzi. Leggyakoribb a rendőrségi jelzés, családon belüli erőszak tárgyában. A bíróságok számára környezettanulmányokat készítünk, mely alkalmával mélyinterjút készül. Az esetjelzések és a környezettanulmány felvétele során feltérképezett családi működési zavarok elhárítása céljából felajánljuk Szolgálatunk segítségét a problémák elhárítására, együttműködési hajlandóság esetében családgondozás folytatására került sor. Gondozott családok száma: Adósságkezelés A tavalyi évhez képest 30%-al csökkent az ügyfelek száma. Ez annak köszönhető, hogy a szociális törvény módosítását követően, két adósságkezelési program között két évnek kell eltelnie. Így sok jelentkezővel csak egy találkozás valósul meg, melyben tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy hány hónap elteltével van lehetősége újra bekerülni a programba. A pénzkezelési, helyes gazdálkodásra irányuló tanácsadást az ügyfelek az esetek döntő többségében nem kívánták igénybe venni, csak a vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra tartottak volna igényt ben Igénybe vevő kliensek száma: 770. Adósságcsökkentési támogatás iránt leadott kérelmek száma: 199, mely 47%-al kevesebb az előző éves adatnál. Elutasított kérelmek száma:3. 5

6 Adósságkezelést igénybevevők Belváros Kertváros Meszes Uránváros 3. Együttműködés aktív korú nem foglalkoztatottakkal Az aktív korú nem foglalkoztatottak közül, aki munkára kész állapotban van, és van reális esélye az elhelyezkedésre, Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatást kap, és a munkaügyi szervekkel kell együttműködnie. Aki egészségi állapota miatt nem alkalmas a munkavállalásra, vagy 5 éven belül eléri a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, annak már nem kötelező az együttműködés a Munkaügyi Központtal (illetve 14 év alatti gyermeket nevel, akinek az ellátását, csak ő tudja megoldani - de ez Pécsen nem jellemző). Ezek a kliensek a családsegítő szolgálattal kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy az ellátásra jogosulttá váljanak. A kliensekkel folytatott munka során azt tapasztaltuk, hogy számos olyan probléma fordul elő (szenvedélybetegség, egészségkárosodás, alacsony iskolai végzettség, rokkantság, pszichiátriai betegség, magatartás zavar, motivációs probléma, szakképzetlenség), amely megakadályozza a munkaerő piacra való beilleszkedést. Elsődleges cél a szinten tartás, egészségi állapot megtartása, majd távoli célként, a munka világába történő re-integráció. Ebből kifolyólag nem mindenki, és főleg nem azonnal, vagy direkt módon vezethető vissza a munkavégzésbe. Gondozott kliensek száma: 750 fő, 1,3 % csökkenés a 2013-as évhez viszonyítva. 4. Jogi segítségnyújtás A év folyamán valamennyi egységben a teljes megjelenések száma összesen 744 fő. Ebből első alkalmas megjelenés, új ügyfél, 392 fő. Az ügyfelek túlnyomó többsége, 75%-a nő, közülük is legtöbben a éves korosztályból kerültek ki. Az eseteket figyelembe véve megállapítható, hogy 70%-ban családjogi kérdésekkel fordultak az intézményhez. Válás, szülői felügyelet megállapítása (gyermekelhelyezés), tartásdíj megállapítása és végrehajtása, továbbá kapcsolattartási problémák jelentkeztek a leggyakrabban. A 2013-as évhez viszonyítva egyre több esetben kértek segítséget családon belüli bántalmazások miatt, továbbá megemelkedett a távoltartási kérelmek száma is. A második legnagyobb problémacsoportot, az összes eset kb. 20%-át a problémás közüzemi- és egyéb számlákkal, illetve a devizahitelekkel kapcsolatos viták jelentették. Több esetben is fogyasztóvédelmi eljárás megindítására került sor, 6

7 melyek változó eredménnyel, de legnagyobbrészt pozitívan zárultak. Ezen esetekkel kapcsolatban került ki a legtöbb visszatérő ügyfél, tekintettel az ügyek összetett, adott esetben egész lakóközösségeket érintő jellegére. Az ügyek 10%-át többnyire gondnokság alá helyezési esetek, szomszédjogi viták, különböző szabálysértési bírságokkal kapcsolatos kérdések tették ki. Általános problémát jelentett során az, hogy az ügyfelek nem tartották az időbeli korlátokat. Egyrészről rendszeresen fordult elő, hogy egyáltalán nem jelentek meg a megbeszélt időpontban, vagy csak jóval később érkeztek meg. Másrészről több alkalommal fordult elő az, hogy úgy próbáltak meg jogi segítséget igénybe venni, hogy az adott ügyben rendelkezésükre álló határidőn kívül szerettek volna intézkedni, emiatt nem lehetett érdemi előrelépést elérni. III. Gyermekjóléti szolgáltatás Feladatunk a gyermekek családjuk körében történő nevelkedésének elősegítése, szülők támogatása abban, hogy a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődése, családjuk körében biztosított legyen. Továbbá, alapellátás keretein belül a veszélyeztetettség megelőzése, feltárása, megszűntetése. 1. Igénybevevők jellemzői 2014-ben Pécs településen 2491 gyermeket, 1238 családban gondozott Központunk. Ez a szám 15%-os emelkedést jelent a 2013-as évi adatokhoz viszonyítva. A családokkal történő kapcsolatfelvétel leggyakrabban a jelzőrendszer által küldött jelzések alapján történt ban 721 új gyermek került gondozásba. Az általunk gondozott családokban továbbra is a vezető probléma anyagi jellegű, ez az ügyfelek több mint 20%-át (502 gyermek) érintette, ezt követően a gyermeknevelési problémákkal kellett foglakozniuk a családgondozóknak, ez a probléma az összesen felmerülő problémák 19,5%-át (484 gyermek) tette ki. A szülők, család életvitele a problémák 12,5%-ban (312 gyermek) mutatkozott meg, mely problémát követte a családi konfliktusok, mely a gondozott gyermekek 10,7%-át (267 gyermek) érintette. A gyermekintézménybe való beilleszkedési zavar, illetve a magatartás-, teljesítmény zavar majdnem egyenlő arányban mutatkozott meg a gyermekek több mint 8-10%-ánál. Szülői elhanyagolás 8% (202 gyermeket érintett), családon belüli bántalmazás 4,5 % (110 gyermek érintett) és 92 (3,6%) gyermek családjában okozott komoly problémát tavalyi évben 2 % a szenvedélybetegség, elsősorban az alkoholizmus. 7

8 Probléma típusonként ellátott gyermekek száma (vezető probléma szerint) Belváros Kertváros Meszes Uránváros Anyagi (megélhetési, lakhatási) Gyermekintézménybe beilleszkedési Családikonfliktus Szülői elhanyagolás Fogyatékosság, retardáció Gyermeknevelési Magatartás-,teljesítményzavar Szülők, család életvitele Családon belüli bántalmazás Szenvedélybetegség 2. A családgondozói tevékenység A veszélyeztetettség felderítésének egyik feltétele a lakóterületen élő népesség életkörülményeiről, problémáiról való ismeretek birtoklása. Ezek, a lakóterületen élő gyermekek problémáit, lehetőségeit, szocializációját meghatározó tényezők, melyek ismeretében meghatározható a cselekvési terv, mely a gyermekek egészséges fejlődését biztosító beavatkozási mód meghatározását segíti elő. Alapellátásban 1593 gyermeket gondoztunk 2014-ben, ez 5,5%-al magasabb a 2013 évi adatokhoz viszonyítva. A gyermekekkel/családjaikkal havi rendszerességgel tartjuk a kapcsolatot, szükség esetén gyakrabban. 8

9 Gondozási tevékenység Alapellátás Belváros Kertváros Meszes Uránváros 2.1. Átmeneti gondozás Amennyiben a gyermek családjában lakhatási, ellátási, gondozási krízishelyzet lép fel, mely előreláthatóan rövid ideig tart, a gyermek illetve családja ellátásáról a családok átmeneti otthona, vagy a gyermekek átmeneti otthona gondoskodik. Az elmúlt évben 89 gyermek (51 családból) került átmeneti gondozásba. A gyermekek és családjaik gondozását ez alatt az időszak alatt is a Gyermekjóléti Szolgálat látja el. A gondozás célja, hogy a család a legrövidebb idő alatt képessé váljon lakhatását önállóan megoldani. 3. Hatósági eljárások 3.1. Védelembe vétel Amennyiben alapellátásban nem kezelhető a családban fennálló probléma, a gyermekek gondozását védelembe vétel keretei között folytatjuk, mely során gyámhatóság kötelezi a szülőket/gyermekeket az együttműködésre, kötelezettségeik teljesítésére. A hatóság által jóváhagyott gondozási-nevelési terv teljesítésében a családgondozók nyújtanak segítséget a családoknak. A tárgyévben 475 gyermeket gondoztunk védelembe vétel keretei között ban 159 gyermek védelembe vételére került sor, 85 gyermek esetében pedig megszüntetésre került a védelembe vétel. 141 gyermek (54 család) esetében beszélhetünk két éven túl fennálló védelembe vételről. Védelembe vétel során heti rendszerességgel tartjuk a kapcsolatot a családokkal. 9

10 Gondozási tevékenység - Védelembe vétel Belváros Kerváros Meszes Uránváros Ideiglenes hatályú elhelyezés A gyermekek ellátását, gondozását súlyosan veszélyeztető körülmények fennállása esetén, mely megoldása a gyermek saját családjában nem kezelhető és a gyermek azonnali kiemelésére van szükség, javaslatot teszünk az ideiglenes hatályú elhelyezésre. A tárgyévben 26 gyermek elhelyezése vált szükségessé, mely 36,5 %- al alacsonyabb a 2013-as évi adatoknál, gyakorlatilag alacsonyabb, mint a 2012-es évben (28). Az elhelyezett gyermekek egy részének családjában súlyos krízishelyzet lépett fel (addiktológiai probléma), mely indokolta az elhelyezést, többnyire szülő kérte. Továbbá az elhelyezett gyermekek egy jelentős hányada újszülött, akik fogadására a szülők nem készültek fel, titkolt terhességből születtek, a szülők körülményei és a szülői magatartás indokolta az elhelyezést Nevelésbe vétel Amennyiben a gyermek családjában fennálló veszélyeztető körülmények alapellátásban és védelembe vétel mellett nem szüntethetők meg, a gyermek nevelésbe vételére kerül sor. A tárgyévben 82 gyermek esetében tettünk javaslatot nevelésbe vételre, ez a szám jelentősen meghaladta a 2013-as évi adatokat (41), melynek oka, hogy sokgyermekes családok kerültek olyan helyzetbe, hogy a gyermekek családon belüli nevelkedése nem volt biztosított. A nevelésbe vételi eljárás kezdeményezésének főbb indokai: védelembe vétel eredménytelensége; szülő együttműködésének hiánya; felkészületlenség az újszülöttek érkezésére, drogfüggő fiatalok esetében a szülők kérésére indított eljárások (lsd. szerhasználat statisztikai adatai emelkedés), kiskorú prostituálódása. A nevelésbe vételt követően a gyermekek hazagondozása céljából tovább folytatódik a szülőkkel a segítő kapcsolat. A gondozás célja, hogy a gyermekek vérszerinti családja alkalmassá váljon a gyermek nevelésére. Figyelemmel kísérjük a szülők és a gyermek kapcsolattartását és a család életkörülményeinek változását. Nevelésben élő gyermekek száma: 358 gyermek (2013-ban 325), ebből 276 (2013- ban 278) gyermek több éve szakellátásban él, ez a szám közel megegyező az előző évek adataival. 10

11 2014-ban 21 gyermek került nevelésből vissza a családjába (2012 évben 15 gyermek, 2013-ban 20 gyermek), kiknek utógondozása jelenleg is folyamatban van. 4. Gyermekjóléti Központ speciális feladatai 4.1.Utcai szociális munka Az utcai és lakótelepi szociális munka egyik része az iskolából igazolatlanul hiányzó diákok felkutatása és az utcákon, köztereken szabadidejüket töltő fiatalok megismerése és segítése, programokba bevonása. A gyerekek számára rendszeresen szervezünk prevenciós és klub foglakozásokat, melyek feladatkörünk másik meghatározó tényezője. Az utcai szociális munka keretében Pécs területén, havonta egy-két alkalommal, a Pécsi Városi Rendőrkapitányság járőreivel éjszakai felderítő tevékenységen vettünk részt Pécs szórakozóhelyein. Az utcai szociális munka keretében 122 gyermek/fiatal bevonására került sor az általuk szervezett programokba Kórházi szociális munka szeptember elsejét megelőzően heti egy alkalommal illetve igény szerint jelentek meg a kollégák a telephelyeken, szeptember 1. után heti 20 órában (hétfő-szerda és pénteki napokon) biztosított a kórházi szociális munka program a PTE Gyermekgyógyászati Klinika területén, hetente 2 nap a PTE Szülészeti Klinika területén. A befogadó intézmény részéről a szolgáltatás bővítését nagy nyitottsággal fogadták. A klinika részéről igényként merült fel az ellátotti kört célzó pályázati lehetőségek nyomon követése és koordinálása, a támogató civil szervezetek feltérképezése és a velük való kapcsolatépítés. A szolgáltatás időkeretének bővüléséből adódóan a célcsoporttal való kapcsolatépítés, a klinikai tartózkodás alatti közvetlen és folyamatos segítségnyújtás eredményeként a területről visszakapott jelzések szerint könnyebb volt a családokkal való további munkavégzés. A PTE Gyermekgyógyászati klinika osztályain 325 gyermek ügyében vette fel a kapcsolatot a szociális munkás, ezen jelzések jelentős része (100) a Neuropszichiátriai Osztályról érkezett, főleg pszichiátriai problémákkal küzdő gyermekek esetében vált szükségessé a segítségnyújtás. A leggyakoribb probléma a kamaszkorú fiatalok körében széles körben elterjedt dizájnerdrogok használata, illetve a szerhasználat következtében kialakult pszichotikus állapotok kezelése. További osztályos jelzések között gyakori a szülői együttműködés hiánya, ellátási problémák, gyermek, újszülött haza adásával kapcsolatos tevékenység, szülő részére támogatói hálózathoz való hozzájutás megszervezésében segítségnyújtás. Szülészeti Klinikán folytatott szociális munka a veszélyeztetett várandós anyákkal való kapcsolatfelvétel, további ellátás igénylésének megszervezése, továbbá az újszülöttek hazaadásával kapcsolatos ügyintézés területén végzett tevékenységet jelenti évben a Szülészeti Klinikán ellátott kliensek száma.96 fő Kapcsolattartási ügyelet A kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő, vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre 11

12 alkalmas semleges hely biztosítása. Gyermekvédelmi közvetítő eljárást Intézményünk munkaidőben előre egyeztetett időpontban nyújt. Gyermekvédelmi közvetítői eljárás( mediáció): 2014-ban 29 (2013-ban 24) közvetítői eljárásra kaptunk felkérést, amelyből 20 végződött egyezség megkötésével, ami a 2013-as eredményességhez képest rosszabb arány. Ez annak köszönhető, hogy a jogszabályi változások kötelező közvetítői eljárások lefolytatására kérték fel központunkat, ezekben az esetekben a kliensek motivációja alacsony szintű. Kapcsolattartás/Kapcsolatügyelet: A pécsi telephelyeinken szombaton 9-13 óra között álltunk az ügyfelek rendelkezésére /2014 évben Kertvárosi Egység/ évben 108 fő ellátására került sor kapcsolatügyeleten, ami 183 megvalósult kapcsolattartást jelent. Intézményünk munkaidőben továbbra is együttműködött a kapcsolattartások helyszíneként a szakellátás intézményével (BMGYK), elősegítve a vér szerinti szülő és gyermek között megvalósuló találkozásokat. 4.4.Készenléti ügyelet Telefonon történő segítségnyújtás, munkaidőn túl és hétvégén. A készenléti szolgálatot egy állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával került megszervezésre. 5. Gyermekek Átmeneti Otthona A Gyermekek Átmeneti Otthona (továbbiakban: GYÁO) december 31-től került hivatalosan az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ intézményéhez (továbbiakban: ECSGYK) márciusában költözött a Pécs Tüzér u. 7. sz. telephely alá. A GYÁO-ban 11 gyermek és egy szülő számára biztosítunk teljes körű ellátással az átmeneti gondozást. Elsőrendű feladatunknak tekintjük a szülők nevelési-gondozási képtelensége miatt válsághelyzetbe került gyermekek, serdülők rövidebb-hosszabb ideig tartó gondozását, nevelését, társadalmi beilleszkedését, továbbá a lakhatási krízisbe került családokban élő gyermekek részére nyújtunk ellátást. Az elmúlt évben 38 gyermeket gondoztunk, 2 anya került elhelyezésre, az otthon telítettsége 80 %-os volt. Az ellátottak legtöbben a kamasz korosztályból kerültek ki, a bekerülési okként elsősorban a szülők életvezetési, lakhatási problémái, családi konfliktus szerepeltek. A gondozottak 55 %-át gondoztuk vissza a családjukba, 5 %- a más hozzátartozóhoz, 21 %-uk szakellátásba került, a többiek jelenleg is gondozásban vannak. Szakmai munkánk kiemelt területei: Gyermekjogi nevelés: gyermekjogi ismereteket tanítunk a Kiskompasz módszertani csomag felhasználásával. Szociális kompetenciák fejlesztése: Cool-törvényei szociális készségfejlesztő tréning, a társas kirekesztettség csökkentése és önvédelmi stratégiák gyermekek számára- szakmai anyaga alapján. Prevenció a szenvedélybetegségek megelőzésére 12

13 Miért tennéd? bűnmegelőzési program Erkölcsi nevelés a biblia tanításai alapján. Terápiás csoport: önismereti, indulatkezelési, konfliktuskezelő stb A foglalkozások kerete: egyéni segítő beszélgetések, csoportfoglalkozás, közösségi programok csoportépítésre szánt időben, tanóra előtt csoportfoglalkozás - hétvégén délutáni foglalkoztatás - keretében zajlik. Átlagosan egyidőben 4-8 kamaszkorú fiatal részesült rendszeresen személyiségüket fejlesztő egyéni és csoport munkában, 2014-ben összesen 15 fő: 9 fő 3-9 éves korú gondozott esetében játszóházas jellegű foglalkozásokat tartottunk. A szabadidő hasznos eltöltésében a múlt évben a Gyermekjóléti Központ egységei által szervezett programokon (játszóházak, táborozások, kirándulások) vettünk részt, illetve Pécs város adta programokkal és kirándulásokkal éltünk. A GYÁO kapcsolatot tart minden gondozott gyermek érdekében, a gyermek oktatási intézményével. A mentális gondozásra szorultak érdekében- a Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Szakrendelés és Gondozó, Intézményünk gyermekjóléti egységei, a Gyermekklinika pszichológusaival és a Drogambulancia munkatársaival, továbbá a Pécsi Gyermekotthonnal, a BMGYK-val, Bölcsödével, BÁZIS, INDIT Közalapítvánnyal, Pécsi Rendőrkapitánysággal, Gyámhivatallal és a Szociális Központokkal működünk együtt. Minden hozzánk kerülő gyermek esetében esetmegbeszélő csoportot tartunk az érintett szakemberek bevonásával. Otthonunk jó kapcsolatot ápol a gyermekek családgondozóival és szüleivel. Együttműködésünk eredményeképpen pozitív visszajelzéseket kaptunk arról, hogy a gyermekek magatartásában pozitív változás érzékelhető, életvezetési nehézségeik csökkentek. Ez a gondozási forma jól alkalmazható a gondozási-nevelési hibák korrekciójára, a gyermekek szocializációs fejlődésére. A GYÁO-ban a szakmai létszám törvényileg megfelelő, az itt dolgozók munkáját 8 önkéntes segítő és két közmunkás alkalmazott segítette. Az elmúlt évben a gyermekjogi képviselő, a Kormányhivatal munkatársa ellenőrzése során a GYÁO működésében és szakmai munkájában nem emeltek kifogást. Megalakult az Érdekképviseleti Fórum, de sem ezen a fórumon, sem másutt, az otthonban gondozott gyermekek és szüleik nem éltek panaszjogukkal. 6. Főiskolai és egyetemi hallgatók gyakorlati oktatásának koordinálása Intézményünk a 2014-es évben is biztosította a szakmai oktatás lehetőségét a hozzánk forduló hallgatók számára. Szakmailag jól képzett, több éves gyakorlattal rendelkező munkatársaink fogadták a hallgatókat. A hallgatók képzéséért 2014 II. félévétől a gyakorlatvezetők juttatást nem kapnak, munkatársaink vállalták, hogy ellenszolgáltatás nélkül is, szakmai megfontolásból vállalják a hallgatók képzését. 7. Önkéntesek Intézményünk önkénteseket fogad szabadidős és tanulást segítő programok megvalósításához. Valamint dolgozóink önkéntes munkában (szombati napon) Intézményünk területén kert rendezés, kerítés festés feladatokat végeztek. 8. Intézmény tevékenységének szervezése Intézményünkben havi rendszerességgel valamennyi dolgozó részvételével megbeszélést tart az Intézmény Igazgatója. A megbeszélés során az igazgató 13

14 tájékoztatja a munkavállalókat az intézményt érintő változásokról. Heti rendszerességgel vezetői megbeszélést tart az igazgató, mely során az egységvezetők beszámolnak az egységben folytatott munkáról, valamit egyeztetés történik a további teendők, feladatok megvalósítása tárgyában. Az egységvezetők heti rendszerességgel esetmegbeszélőt tartanak a családgondozók részvételével, ahol a családgondozók tájékoztatják az egységvezetőt a szakmai munkájukról, valamint megbeszélik az esetvezetés során felmerült problémákat, egyeztetnek a következő hét programjairól. Az esetvezetés megkönnyítése céljából szükség esetén esetkonferencia szervezésére kerül sor a jelzőrendszeri tagok részvételével, ahol az eset további vezetésével kapcsolatos megállapodás születik a probléma megoldása céljából a feladatok felelőseinek pontos meghatározása mellett. V. Kapcsolat a jelzőrendszeri tagokkal Intézményünk rendszeres kapcsolatot tart a jogszabályban nevesített jelzőrendszeri tagokkal, egyedi esetek vezetése kapcsán és intézmények közötti kapcsolatépítés keretei között. A munkakapcsolat javítása céljából rendszeresen szakmaközi megbeszéléseket tartunk (évente min. 6 alkalom) területi egységenkénti szervezésben. A jelzőrendszeri tagok közül a jelzések küldése tekintetében a közoktatási intézmények, egészségügyi szolgáltatók/védőnők és a rendőrség a legaktívabb, tőlük érkezik a legtöbb esetjelzés. A jelzőrendszer és Központunk együttműködésének értékelése minden év március 31-ig, a jelzőrendszeri tagok részvételével megtörténik, az együttműködés javítására vonatkozó javaslatok alapján folytatjuk a közös munkát. 14

15 VI. Prevenció 1. Felnőtt programok 1.2. Nyugdíjas klub: Kertvárosi Egységünkben önsegítő csoportként működik ez a mára önfenntartóvá vált kis közösség. Szerveződésének alapja, hogy a többnyire egyedülálló, idős csoporttagok a foglalkozások során kis segítséggel meg tudják adni egymásnak azt a pszichés támogatást, amely a mentális egészségük megőrzéséhez elengedhetetlen Filmklubok: több egységünk szervez különböző célcsoportok számára rendszeresen filmklubokat, amelyek a közös szórakozás élményén túl különböző élethelyzetekből fakadó nehézségek és megoldásuk irányában gazdagítják a csoporttagok pszicho-szociális eszközkészletét. A csoportok átlag létszáma 4-8 fő Álláskereső klub: a szolgálatunkkal kapcsolatban álló álláskereső ügyfelek támogatását nyílt csoport formájában szerveztük meg, ennek keretében a szolgáltatás igénybevevői meghatározott keretek között használhatják Szolgálatunk eszközeit (telefon, számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés) és személyre szabott tanácsadásban részesülnek a hatékonyabb munkakeresés elősegítése érdekében Megoldás Klub : (2014 első félévben) a rendszeres szociális segélyezettek számára. Ez egy innovatív projekt a pénzügyi kultúra fejlesztésére. Ügyfeleink átfogó képet kapnak a pénz, a bankok világáról, és a háztartásvezetésről. Tapasztalataink alapján a legalapvetőbb ügyintézési képességekkel és készségekkel sem rendelkeznek. A Hivatal teljesen életidegen és negatív érzelmi viszonyokkal társul. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a csoporttagok ügyintézésben jártasságot szerezzenek Aerobic Heti egyszer Aerobic foglalkozásunk rendszeresen megvalósult, szívesen vettek részt az órákon a kertvárosi lakosok AA önsegítő csoport részére helyet biztosítunk Belvárosi Egységünkben, lehetőséget teremtve arra, hogy klienseink könnyen hozzájusson a szolgáltatáshoz Segítő csoport: szociális háló bővítése, önismeret, motiváció fejlesztése 2. Gyermekek részére szervezett programok. 2.1.Gyermek film klub-meszesi Egység Nyári időszakban filmek vetítésére került sor. A film megtekintése után annak megbeszélése, tanulságok, következtetések összegzése valósult meg. Cél: Beszélt szöveg értelmezése, kommunikációs technikák javítása Túrák - Kirándulások /valamennyi egységünkben / Nyári szünetben kéthetente 15

16 A szabadidő tartalmas eltöltését kapcsoltuk össze az élmények, és ismeretek megszerzésével, melynek során a Mecsek túraútvonalai közül ismerhettek meg rövidebbeket a gyermekek, valamint az állatkertbe látogathattak el, illetve az Akvárium-Terráriumban bővítették az állatvilággal kapcsolatos tudásukat. Természetesen a résztvevők számára ingyenes volt az utazás és a belépés is. Misina Állatmenhely látogatása. Zsolnay negyedben látogatás - az ott szervezett programokon részvétel Játszóház Havi rendszerességgel és ünnepek előtt minden egységben szervezésre kerültek, nyári időszakban nagyobb gyakorisággal. A jelenlévők nagyon élvezik a kreatív tevékenységeket és rengeteg tárgyat készítenek. A szabadidő aktív eltöltése nagyon jó hatással van a gyermekekre. Rücker-aknai játszóház Rücker-aknán nyári időszakban rendszeresen tartunk foglalkozásokat a gyermekeknek. A területen lakó összes fiatal mindig részt vesz a foglalkozásokon. Számos társintézményt is bevontunk, akik programokkal jöttek ki a területre. A programok fontosak a gyermekek szocializációs elmaradásainak fejlesztése szempontjából Táboroztatás Napközis táboron részvétel Budai Városkapu Ált. Iskola szervezésében valósult meg a tábor, kollégáink a megvalósításban vettek részt 2 alkalommal. Mosoly Tábor 2014-ben a nyári és őszi szünidőben az Országos Egyesület a Mosolyért finanszírozásában, 40 gyermek táboroztatására volt lehetőségünk. A táboroztatás megvalósítása intézményünk dolgozói szervezésében történt. Vöröskeresztes tábor a Magyar Vöröskereszt által finanszírozott táboroztatás keretében 10 gyermek delegálására volt lehetőségünk, intézményünk dolgozói szervezésében került megvalósításra. Barlangász tábor a Szegedi Karszt-és Barlangkutató Egyesület által szervezett táborban 15 gyermek programját biztosítottuk, munkatársaink vállalták a gyermekek felügyeletét. 2.3.Mikulás ünnepség 100 gyermek részére ünnepséget tartottunk az Anikó u-i Általános Iskola tornatermében. Az ünnepségen a programot (bábszínház) az ÁNK Bölcsőde munkatársai adták. Az ajándékokat civil szervezetek adományaiból és intézményi hozzájárulásból biztosítottuk. 2.4.Színházi előadás A Kaméleon színjátszó csoport bemutatásában (december) a Dóm-Kőtárban megszervezett Hókirálynő előadáson 50 gyermek részvételére kapott Intézményünk lehetőséget Mozi látogatás (december 15.) 100 gyermek delegálására kapott lehetőséget Intézményünk. 16

17 2.6. Mosoly karácsony Az Országos Egyesület a Mosolyért 21 gyermeket ajándékozott meg a klienseink közül. Az ünnepélyes átadásra Intézményünk Anikó u-i épületében került sor. Az egyesület a gyermekek álmainak megvalósítására vállalkozott. Előzetes felmérés alapján vásárolták meg az ajándékokat (bicikli, laptop, TV, emeletes ágy, családi hétvége finanszírozása ) Bűnmegelőzési programok Utcai szociális munkások által szervezett programok Pénteki Sport Klub Kéthetente péntek Kertvárosi egység. A program rendszeresen megvalósul, a gyerekek szívesen vesznek részt a foglalkozásokon. Ezeken a pénteki programokon lehetőség nyílik csoportfoglalkozásokra és egyéni esetkezelésekre, segítő beszélgetésekre is. Éjszakai Járőrszolgálat Pécs területén, havonta két alkalom. A nyári időszakban rendszeresen jártunk a Pécsi Városi Rendőrkapitányság járőreivel éjszakai felderítő tevékenységre. Ez a programunk igen hasznos, a fiataloknak jó információs forrás, továbbá több alkalommal derítettünk fel bűncselekményt. Jogi ismeretek -JogÉsz előadás Pécs Általános Iskoláiban osztályfőnöki órák, illetve egyeztetés alapján JogÉsz programunk a 2014-as évben több általános iskolás diáknak nyújtott információt a jog őket is érinthető elemeiről. Ping-pong Heti két alkalommal Ping-pong foglalkozásunk rendszeresen megvalósult, szívesen vettek részt a programon az érdeklődők. A foglalkozások során a komolyabb sport múlttal rendelkező felnőttek a gyermekeket szívesen tanították a sport alapjaira. Programunk 2014 szeptemberéig tartott. Utcai felkereső munka Pécs- Kertváros és Belváros területén, heti két alkalommal. Az utcai felkereső munkát március végétől, november elejéig végezzük heti öt alkalommal, napközben és az esti órákban. Célcsoportunkkal megfelelő kapcsolatot alakítottunk ki, rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Grundfoglalás, prevenciós- és sporttevékenység, egyéni esetkezelés Pécs- Kertvárosban. A szabadidő hasznos, aktív tevékenységgel való eltöltésére hívja fel a szülők és gyermekeik figyelmét. Az Intézményben napi szinten óráig lehetőséget nyújtunk a gyermekek és fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltésére, felügyelet mellett. VII. Adománygyűjtés és osztás szervezése Intézményünk költségvetése nem teszi lehetővé, hogy pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítsunk klienseink részére. A gyakorlat alapján megállapítható, hogy erre klienseinknek szüksége van (élelmiszer, ruházat, bútor stb.). Munkatársaink adományok közvetítésében nyújtanak segítséget, klienseket delegálnak civil szervezetek által szervezett adományozási kampányhoz, valamint segítséget 17

18 nyújtanak az adományok kiosztásában ben az alábbi szervezetekkel folytattunk közös munkát: 1. Katolikus Caritas Pécsi Csoportja által szervezett (fa, pelenka, 5000 Ft Erzsébetutalvány beiskolázásra, karácsonyi élelmiszerosztás (100), ruha adományosztás) tevékenység során kliensek delegálásában, és adomány osztásában segédkeztünk. 2.Magyar Vöröskereszt karácsonyi csomagosztásába delegáltunk klienseket. 3. PMJV Polgármestere 2 alkalommal csomagot osztott ki Hősők terén a klienseink részére. Intézményük delegált ügyfeleket, és aktívan segítette a csomagosztást is. 4. A Gyermekétkeztetési Alapítvány 2014 decemberében 30 család részére élelmiszer csomagot juttatott. 5.HÉRA Alapítvány energiatakarékos izzók adományozása 78 család részére 6. Ételt az Életnek Alapítvány 30 csomag élelmiszert osztottak ki a klienseink részére. 7.Magán személyek közötti adományozás koordinálása. Karácsonyi időszakban megvalósult ajándékozás elősegítése. 8. Intézményünk Egységei havi rendszerességgel ruha adományok kiosztására nyújt lehetőséget, továbbá ruha-és játékbörze szervezésében vett részt. Nagy hiányossága a rendszernek, hogy élelmiszer, gyógyszer és bútor esetlegesen érhető csak el az adományok összetételét tekintve. Az adományosztó szervezetek kevés pénzeszközzel rendelkeznek, így ritkán tudnak a meglévő adományokon kívül mást biztosítani. Problémát jelent a bútoradományok kezelése is, mivel e szervezetek hozzánk hasonlóan nem tudják megoldani a szállítást és a raktározást. VIII. Személyi és tárgyi feltételek 1. Tárgyi feltételek: Intézményünk egységeiben az épületek állapota nem megfelelő. Belvárosi Egységünkben az épület statikai állapota rendkívül rossz. Uránvárosi telephelyünkön az épület tetőszerkezete nem megfelelő (beázás). Az épületek amortizáció okozta károsodása valamennyi egységünkben jelen van, és megoldásra vár. Akadálymentesítés szempontjából a fenntartó részéről történt intézkedés, de a teljes akadálymentesítés nem megoldott. Kapcsolattartás biztosítására szolgáló helységeink rendelkezésre állnak, játékokkal felszereltek. Intézményünk egységeinek udvara, sajnos kapcsolattartásra alkalmas eszközökkel nem rendelkezik. A szabad levegőn, sportszerek biztosításával segítjük a kapcsolattartásokat. Tárgyi eszközeinket tekintve, számítógép állományunk elhasználódott, Meszesi Egységünkben a sorozatos betöréseknek köszönhetően csökkent a számuk ben egy pályázat keretében, önrész biztosítása mellett számítógép parkunk bővítésére került sor (6 használt gép). 2. Személyi feltételek: Intézményünkben a szakképzett munkatársak száma gyermekjóléti szolgáltatás esetében a jogszabályi előírásnak megfelelő, azonban az egy családgondozóra jutó, 25 család/45 gyermek szakmai ajánlás nem tartható, ezt a számot lényegesen meghaladja az egy családgondozóra jutó esetek száma. Családsegítés tekintetében 18

19 a Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala álláspontja szerint a szakdolgozói létszám a jogszabályi előírásnál alacsonyabb. A gyermekvédelmi közvetítői eljárás lefolytatására 10 mediátor végzettségű kolléga áll rendelkezésre, a feladat személyi feltételei biztosítottak. 3.Szakmai továbbképzés NCSSZI által szervezett ingyenes akkreditált képzéseken való részvételt az intézmény vezetése támogatja. A tárgyévben az NCSSZI-vel együttműködve Intézményünkben akkreditált képzésen való részvételre volt lehetősége munkatársainknak. IX. Intézményi ellenőrzés Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2014 márciusában ellenőrizte Intézményünk szakmai munkáját. Az ellenőrzés során felmerült hiányosságok pótlása, korrigálása megtörtént. X. Intézmény fejlesztése évi eredmények Tárgyi eszközök fejlesztése: Az Intézmény költségvetési lehetőségeinek figyelembe vételével, a tárgyi eszközök amortizációból eredő veszteségeinek pótlása részben megtörtént. A számítógépek számának növelése megvalósult (pályázat). Szakmai, szolgáltatási terület eredményei: 1.Jelzőrendszeri tagok és civil szervezetek vezetői és intézményünk Igazgatója részéről a személyes találkozások megvalósultak a további együttműködés céljából. Szakmai egységeink vezetői rendszeres, személyes kapcsolatot alakítottak ki a jelzőrendszeri tagok és szervezetek területi képviselőivel. 2. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság és az utcai szociális munkások közös éjszakai járőrözése magvalósult. 3. Prevenció területén tervezett programjaink megvalósultak Fejlesztési terv 2015 évre 1.Tárgyi: Intézményünk épületeinek állapota miatt állagmegóvás illetve felújítási munkálatok elvégzése. Akadálymentesítés magvalósítása a fenntartó közreműködésével. Udvarral rendelkező egységeink területén, területrendezés (udvari játszótér kialakítása, kosár palánk ). Belváros Egységünk épületének állapota miatt, annak felújítása, vagy új épültbe költözés lehetőségének megvalósítása. Intézmény informatikai fejlesztésének folytatása. 2.Személyi Szakmai tevékenység igényeinek megfelelő személyi átcsoportosítás szükség szerint. Probléma: a pályát elhagyó munkatársak pótlása (szakirányú képzéssel rendelkező jelentkezők hiánya miatt). 3.Szakmai 3.1. Intézmény tevékenységének népszerűsítése 3.2. Jelzőrendszeri tagokkal fennálló kapcsolat további fejlesztése 3.3.Civil szervezetekkel a szakmai kapcsolat erősítése. 3.4.Családgondozás terén új szakmai módszer bevezetése 19

20 XI. Összegzés / Javaslatok Intézményünk a szociális munka módszereinek alkalmazásával végez esetkezeléseket, a szociális munka eszközrendszerének alkalmazásával kezeli a kliensek problémáit. A beszámolóban feltüntetett problémák komplexitása miatt a szociális munka eszközrendszere nem elegendő a problémák megoldására, csak annak átmeneti kezelésére alkalmas. Addig, amíg az alapvető élettani szükségletek, személyes és családi szinten nem biztosítottak, magasabb szintű szükségletek biztosítása nem várható el a kliensektől. A szakmai tevékenység folytatása során az alábbi problémák jelentenek kiemelt nehézséget. 1. Anyagi problémák, melyek megoldására nincs eszköze a családgondozónak. Klienseink körében jelentős a munkanélküliek száma, ami jövedelmi viszonyaikra hatással van. Az egy főre jutó jövedelem alacsony szintje miatt, saját és gyermekeik ellátása is veszélybe kerül. Hatással van a gyermekek élelmezésére, ruházkodására, továbbá a lakhatási körülményeikre. Megoldási javaslat: Foglalkoztatáspolitikai fejlesztés, munkahely teremtés. 2. A létbizonytalanság okán, anyagi témában felmerülő nézeteltérések alapján, gyakori a családi konfliktusok megjelenése. Megoldási javaslat: Konfliktuskezelési technikák alkalmazása. 3. A családok jövőképének hiánya, érdektelenség, elkeseredettség, szociális kapcsolatok beszűkülése miatt emelkedett a pszichés zavarok megjelenése. Nehezíti a probléma kezelését az, hogy a pszichés problémák ellátására hivatott intézmények befogadó képessége, ellátó képessége, dolgozóik jelentős leterheltsége miatt véges. Megoldási javaslat: Pszichiátriai ellátórendszer (gyermek, felnőtt, alap és szakellátás terület) fejlesztése, kapacitásbővítés. 4. Addiktológiai problémával küzdők számának emelkedése. Ellátórendszer igénybevételének önkéntessége miatt, a kliensek delegálása és kezelésének sikere elsősorban a klienseken múlik. Kiskorú szerhasználók kezelésére bentlakásos intézményi férőhely alacsony száma. Megoldási javaslat: Igénybevétel önkéntességének felül bírálata (fókuszálva a bűncselekményeket elkövetőkre). Férőhelyek számának növelése A problémák kezelése gazdasági, szociálpolitikai, társadalompolitikai megoldási stratégiát kíván. 20

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos.

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos. B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről Doma Lajos igazgatóhelyettes 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások:

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások: B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2006. december 31-i adatok szerint 173.658 fő volt, ebből

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Szám: 2-96 /2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

Javaslat. a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50/2013. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2012. évi gyermekjóléti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője Előkészítő: Hatósági

Részletesebben

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék 1. Budapest Józsefváros lakosságának demográfiai

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2013. ÉVI ÉVES SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2013. ÉVI ÉVES SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2013. ÉVI ÉVES SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)...

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat. beszámolója) tevékenységéről szóló beszámoló) Evangélikus Német Nemzetiségi Ovoda. gyermekvédelmi beszámolója)

1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat. beszámolója) tevékenységéről szóló beszámoló) Evangélikus Német Nemzetiségi Ovoda. gyermekvédelmi beszámolója) - egyéb, - a fejezete). a meg l-loffinann Szilvia Ovodavezető (.Katicabogár Ovodai Intézménye gyermekvédelmi beszámolója) 1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat Kovács Edina Igazgató (Beszámoló 3., 6. fejezete,

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Családokért Önkormányzati Társulás. Szakmai Program

Családokért Önkormányzati Társulás. Szakmai Program Családokért Önkormányzati Társulás Szakmai Program Tartalomjegyzék 1. A társulás településeinek földrajzi elhelyezkedése, gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzete... 4 1.1 Demográfiai tendenciák

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi beszámolója Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015.

SZAKMAI PROGRAM 2015. SZAKMAI PROGRAM 2015. Összeállította: Papp Krisztina Intézményvezető Sziráki Anikó Családsegítő csoport szakmai vezető Bicskeiné Mayer Erzsébet Gyermekjóléti csoport szakmai vezető Elfogadva: A Budapest

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2012. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

A JÓZSEFVÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2012. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A JÓZSEFVÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2012. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2012-ben is a gyermekvédelem szakmai szempontjainak figyelembe vételével biztosította Központunk

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója

Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója Sárvíz Kistérség Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. Tv. 92. (3) bekezdése értelmében A legalább

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette Csokonáné Vízkeleti Ildikó intézményvezető Törökbálint, 2009. március 11. Tisztelt Polgármester Úr! Mellékleten megküldőm

Részletesebben

Beszámoló az Alsózsolcai Gondozási Központ. 2013. évi munkájáról

Beszámoló az Alsózsolcai Gondozási Központ. 2013. évi munkájáról Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak. Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó. Felejtsd el, ha félsz! Felejtsd el, ha gonosz indulataid

Részletesebben