Természetvédelmi biológia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Természetvédelmi biológia"

Átírás

1 Természetvédelmi biológia

2 3. elıadás Természetvédelmi értékelés szempontjai

3 A természetvédelmi értékelés kritériumai A természetvédelem tárgya: földtani, víztani, növénytani, állattani, tájképi, kultúrtörténeti értékek A természetvédelmi értékelés szükségessége Az egyes objektumok veszélyeztetettségének, a veszélyeztetettség mértékének, állapotának és állapotváltozásának megállapítása

4 A természetvédelmi értékelés kritériumai A természetvédelmi értékelés szempontjai: Ritkaság Veszélyeztetettség Természetesség Eredetiség Sokféleség Helyreállíthatóság Jellemzıség és sajátosság

5 1. Ritkaság: (ellentéte a gyakoriság, számosság) relatív kategória kis térléptékek esetén érzékelhetı mennyiségi jelzıkkel számszerősíthetı fıként fajokkal és élıhelyekkel kapcsolatban vizsgálják Fontos különbség: eredendıen ritka (magyar vadkörte, tiszafa vagy hársas-berkenyés, nyílt homoki tölgyes) megritkult A ritkaság veszélye: nagyobb kipusztulási, megsemmisülési, megszőnési valószínőség.

6 A ritkaság formái 1. tömegesség a faj kevés egyedbıl álló kis populáció(k)ból áll 2. földrajzilag ritka faj a faj areája kicsi, szők földrajzi régióban fordul elı (Onosma tornense, de: Centaurea sadleriana) 3. ökológiailag ritka (specialista fajok) speciális termıhely igényő fajok (Huperzia selago, szikesek specialista fajai)

7 A ritkaság formái Földrajzi elterjedés, area Ökológiai igény Az egyes populá ciók mérete Néhol nagy Mindenütt kicsi Generalista Nem ritkasági kategória (Chenopodium album) Adenophora liliifolia Nagy Specialista Spiraea salicifolia Taxus baccata, Cypripedium calceolus Generalista Tilia tomentosa Pyrus magyarica, Crocus tommasinianus Kicsi Specialista Plantago schwarzenbergiana Linum dolomiticum, Salvia nutans

8 2. Veszélyeztetettség: taxonokra (fıként fajokra) és társulásokra (vörös könyvek, vörös listák) mértéke területlépték-függı Fajok veszélyeztetettsége: az adott terület populációja milyen messze van a kipusztulástól kritériumok: állománycsökkenés mértéke, area nagysága, összpopuláció létszáma, ivarérett egyedek száma Társulások veszélyeztetettsége: az adott állomány megsemmisülésének ill. eljellegtelenedésének valószínősége kritériumok: az elfoglalt terület nagysága, elhelyezkedése, szukcessziós stádiuma, állapota, helyreállíthatósága

9 A veszélyeztetettség okai (fajok) 1. kis areájú fajok szők földrajzi terület egy-két pontján fordul elı 2. egy vagy kevés populációval rendelkezı fajok véletlenszerő természeti katasztrófa könnyen kipusztulásba sodorhatja 3. kis populációmérető fajok környezeti, demográfiai fluktuációknak véletlenszerő hatásainak jobban kitett, genetikai változatosság könnyen csökken, pl. nagytestő ragadozók 4. csökkenı populációmérető fajok pusztuló tendenciát mutató populációk nagy valószínőséggel halnak ki 5. kis egyedsőrőségő populációval rendelkezı fajok élıhelyek pusztulásával, fragmentálódásával gyorsan a kihalás közelébe sodródhatnak

10 A veszélyeztetettség okai (fajok) 6. nagy territóriumigényő fajok élıhelypusztulás nagyobb valószínőséggel érinti 7. nagy testmérető állatok nagy territóriumigény, nagy táplálékigény, gyakori célpontjai a vadászatnak, pl. ragadozók 8. rosszul terjedı fajok környezet változásaira élılények alkalmazkodással válaszolnak, vagy elvándorolnak 9. vándorló fajok életben maradásuk legalább 2 élıhelytıl függ, ill. a vonulási útvonal tulajdonságaitól 10. kis genetikai változatosságú fajok genetikai változatosság az alapja a változó környezethez való alkalmazkodásnak

11 A veszélyeztetettség okai (fajok) 11. speciális élıhelyigényő fajok specialista fajok általában ritkábbak 12. zavartalan élıhelyek K-stratégista fajai bolygatásmentes élıhelyekhez adaptálódott fajok nem tudják tolerálni a változásokat 13. ideiglenesen vagy állandóan kolóniát képezı fajok pl. denevérek, bölénycsordák, lazacok, tengeri teknısök 14. elszigetelten, emberrel való találkozás nélkül fejlıdött fajok 15. ember által közvetlenül hasznosított fajok túlhasználat, vadászat, begyőjtés

12 A veszélyeztetettség okai (társulások) 1. erdık: (pl. homoki és löszt borító erdısztyepp) terület csökkenés (mg. termıterület) erdıgazdasági gyakorlat területfejlesztés 2. mocsári és lápi növényzet: (forráslápok, tızegmohás és dagadólápok) vízrendezés, vízelvezetés mg. tevékenység 3. pionír és száraz gyepek (alföldi homoki és löszgyepek, sziklagyepek) homokfásítás legelıgazdálkodás mg. termıterület bányászat

13 3. Természetesség: (ellentéte a mőviség = kizárólagos emberi alkotás) termıhelyekre, társulásokra az emberi bolygatástól, az ember közvetlen hatásától mentes állapot mérıszáma Természetes állapot (élıhely, táj, életközösség): keletkezésében az ember nem (alig meghatározóan) játszott szerepet önszabályozás jellemzı Természetközeli állapot (élıhely, táj, életközösség): kialakulására az ember csekély mértékben hatott önszabályozás általában jellemzı közvetlen emberi beavatkozás nélkül is fönnmaradnak

14 A természetesség típusai 1. Eredeti természetesség az ember szignifikáns ökológiai faktorrá válása elıtti állapot 2. Jelenkori természetesség azon állapot, amely akkor uralkodna, ha az ember nem vált volna szignifikáns ökológiai faktorrá 3. Múltbeli természetesség az eredeti és a jelenkori természetesség kombinációja 4. Potenciális természetesség az emberi behatás megszüntetésével létrejövı lehetséges állapot 5. Jövıbeli természetesség az emberi behatás teljes és huzamos megszőnésével, a természetes változások hatására megjelenı lehetséges állapot (éghajlati, fajkészlet, szukcessziós változások)

15 Eredetiség: (eredeti természetesség) mindenféle (közvetlen és közvetett) emberi beavatkozást nélkülözı természetesség Eredetiség és ısiség: ısiség mindig a régmúlttal kapcsolatos eredetiség az antropogén hatások elıtti természetes állapot (Közép-Európában korábbi állapot)

16 Sokféleség: megjelenési formák sokfélesége (állat, növény, gomba, mikro-organizmus) hierarchikus biológiai szervezıdés sokfélesége (egyed feletti, egyed alatti szervezıdési szintek A sokféleség szintjei: 1. Genetikai diverzitás fajon vagy populáción belüli genetikai változatosság 2. Taxondiverzitás ~ fajdiverzitás, faj feletti taxonómiai egységek 3. Ökológiai diverzitás populációk tér- idıbeli mintázatainak, kölcsönhatásainak, ill. az általuk létrehozott struktúrák sokfélesége

17 Helyreállíthatóság: Az elpusztított, vagy erısen zavart ökoszisztéma visszahozatalának (rekreálásának) esélye. A kezdeti és a végállapot szerint: 1. Rekonstrukció: teljesen elpusztított eredetivel megegyezı 2. Revitalizáció: teljesen elpusztított közbülsı állapot 3. Restauráció: leromlott állapotból eredetivel megegyezı 4. Rehabilitáció: leromlott állapotból közbülsı állapot

18 Jellemzıség és sajátosság: (fıként társulások, tájak, régiók esetében) jellemzıség: általánosabb, megkülönböztetésre kevéssé alkalmas sajátosság: egyedibb, elkülönítésre alkalmas Példák: jellemzıség zselici bükkösre az ezüst hárs a Nyugat-Dunántúlon a szelídgesztenye sajátosság zempléni-hegységi cseres-tölgyesekben a cser hiánya a Tiszántúlon a közönséges boróka hiánya

19 A természetesség meghatározásának értékelı módszerei Értékelés a fajok viselkedése alapján (texturális jellemzık) - életközösségek jellemzésére - fajokhoz rendelt relatív jelzıszámok, mutatók - a természetesség mértékének összehasonlítására Értékelés a hemeróbia alapján Hemeróbia: az ökoszisztémákat ért (szándékos vagy nem szándékos) emberi beavatkozások hatásának összessége - az aktuális és a potenciális vegetáció eltérésének mértéke - a növénytakaróban és termıhelyében az ember által okozott változások jelzésére - élıhely-típusokra (növénytársulásokra) - nem pedig konkrét termıhelyek konkrét állományaira

20 Értékelés a hemeróbia alapján a hemeróbia meghatározásához szükséges vizsgálatok: - termıhelyi vizsgálatok - életközösségek elemzése - a behatások intenzitásának, idıtartamának és tartományának analizálása Hemeróbia-mutatók ahemerob nincs antropogén befolyás oligohemerob csekély antropogén befolyás mezohemerob erıs antropogén befolyás b-euhemerob nagyon erıs antropogén befolyás a-euhemerob durva antropogén befolyás polyhemerob nagyon durva antropogén befolyás metahemerob kizárólag kultúrbefolyásolt

21 Értékelés a fajok viselkedése alapján A Borhidi-féle szociális magatartás típusok és természetességi értékük: I. Kompetitorok (C, +5) II. Stressz-tőrık (ST) A. Szők ökológiájú stressz-tőrık (specialisták) (S, +6) B. Tág ökológiájú stressz-tőrık (generalisták) (G, +4) III. Ruderálisok (R) A. Természeti tényezıktıl zavart termıhelyek növényei (NP, +3) B. Emberi tényezıktıl zavart termıhelyek növényei 1. Természetes termıhelyek zavarástőrı növényei (DT, +2) 2. A honos flóra antropofil elemei (honos gyomfajok) (W, +1) 3. Antropogén tájidegen fajok a. Meghonosított és kivadult haszonnövények (I, -1) b. Behurcolódott gyomok (adventív elemek) (A, -1) 4. Másodlagos termıhelyek kompetitorai a. A honos flóra ruderális kompetitorai (RC, -2) b. Tájidegen, agresszív kompetitorok (AC, -3)

22 Értékelés a fajok viselkedése alapján A Borhidi-féle ritkasági értékszámok: - ritka fajok, a hazai flórában 5-20 populációval vannak jelen (r, +2) - unikális fajok, a hazai flórában 1-5 populációval vannak jelen, vagy valamivel gyakoribbak, de a hazai flórán kívül egyáltalán nem fordulnak elı (u, +4)

23 Értékelés a fajok viselkedése alapján A Simon-féle természetvédelmi érték mutatók: I. Természetes állapotokra utaló fajok U unikális vagy ritka (endemikus, szubendemikus, reliktum) fajok KV kiemelten védett fajok V védett fajok E társulásokban domináns (edifikátor) természetes fajok K természetes kísérı fajok TP természetes pionír fajok II. Degradációra utaló fajok TZ természetes zavarástőrı fajok (kaszálórétek, erdei vágások) A adventív elemek G gazdasági növények Gy gyomnövények, szegetális és ruderális fajok

24 Értékelés a fajok viselkedése alapján A Kárpáti-féle bolygatás- és taposástőrés mutatók: I. Bt-értékek 1 a bolygatást, zavarást nem viseli el 2 bolygatott, zavart termıhelyen vegetatív alakban él 3 bolygatott, zavart termıhelyen életképes (generatív szaporodás is) 4 kielégítıen fejlıdik zavart termıhelyen 5 a bolygatást, zavarást kiválóan toleráló fajok II. Tt-értékek 1 taposást nem tőrı fajok 2 taposás esetén életképes, de csak vegetatív szaporodású fajok 3 taposás esetén generatív úton is tudnak szaporodni 4 a taposást jól tőrik 5 a taposást kiválóan tőrik 0 taposott és nem taposott termıhelyeken egyenelı mértékben fordulnak elı

25 Értékelés a fajok viselkedése alapján A Németh-féle értékelési rendszer: I. A génkészlet pótolhatatlanságának jellemzıi a filogenetikai elszigeteltség b areanagyság (bennszülöttségi jelleg) c areadiszjunktság (reliktumjelleg I.) d a hazai elıfordulások/populációk kora (reliktumjelleg II.) II. A veszélyeztetettség mértékének jellemzıi e a hazai állományok kiterjedése f a legnagyobb hazai állomány nagyságrendje g terjeszkedési-pusztulási tendencia h degradációtőrés III. Szintetikus jellemzık i a hazai össznépesség veszélyeztetettsége j a világállomány veszélyeztetettsége

26 A Magyarországi Erdık Természetességi Felmérése TERMERD A projekt célja: 1. az erdık természetességének becslése folytonos skálán 2. országosan reprezentatív minta alapján 3. több indikátor kvantitatív felhasználásával (Kritériumok: faállományra, cserjeszintre, gyepszintre, újulatra, vadhatásra, termıhelyre) A vizsgálat tárgya: erdıállományok, erdırészletek Viszonyítási alap: az adott termıhelyen a feltételezett természetes erdıkép Megállapítás: a potenciális természetes erdıtársulás természetes erdıdinamika (www.novenytan.emk.nyme.hu/hasznos linkek/magyarországi erdık természetességi felmérése)

27 A veszélyeztetettségi listák és kategóriáik Vörös lista veszélyeztetet taxonok Rózsaszín lista a rövid idın belül vélhetıen veszélyeztetetté váló taxonok Kék lista azok a veszélyeztetett taxonok, melyeknél az elmúlt idıszakban az aktív védelemnek köszönhetıen csökkent a veszélyeztetettség mértéke Zöld lista az állományaik számában nem, vagy érzékelhetıen nem változó fajok Fekete lista a flóraszennyezést okozó elvadult adventív fajok

28 A veszélyeztetettségi listák és kategóriáik IUCN Természetvédelmi kategóriák (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, Természetvédelmi Világszövetség) Kipusztult Az a taxon, amelynek utolsó egyede is minden kétséget kizáróan és bizonyítottan kihalt. Regionálisan kipusztult Az a taxon, amelynek utolsó reprodukcióra képes egyede is kihalt vagy eltőnt a régióban. Szabad természetbıl kipusztult Az a taxon, amely korábbi természetes élıhelyén már nem él, csak termesztésben vagy fogságban, vagy a valamikori elterjedési területén kívüli honosított populációban. A kihaltnak vélt taxon, melyet (az életciklusánál) hosszabb ideje nem figyeltek meg.

29 IUCN Természetvédelmi kategóriák (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, Természetvédelmi Világszövetség) Súlyosan veszélyeztetett Természetes környezetében a legközelebbi jövıben a kihalás veszélyének különösen nagy valószínőséggel kitett taxon. Veszélyeztetett Az a taxon, amely természetes környezetében a közeli jövıben a kihalás veszélyének nagy valószínőséggel ki lesz téve. Sebezhetı Az a taxon, amely természetes környezetében a közép-távoli jövıben a kihalás veszélyének nagy valószínőséggel ki lesz téve.

30 IUCN Természetvédelmi kategóriák Kis veszélyeztetettségő taxonok: Védelemfüggı Az a taxon, melyet az érdekében mőködı védelmi programok megszőnésével 5 éven belül a veszélyeztetett kategóriák valamelyikébe át kellene sorolni. Fenyegetettség közeli Nem védelemfüggı taxon, de közel áll ahhoz, hogy sebezhetınek minısítsék. Legkevésbé veszélyeztetett Az a taxon, mely nem tartozik a fenn említett kategóriák egyikébe se. Széles elterjedéső, nagy egyedszámú taxonok. Hiányos adat Az a taxon, amelynek elterjedésérıl vagy populációinak státusáról sem közvetlen, sem közvetett adatok nem állnak rendelkezésre, és emiatt nem állapítható meg veszélyeztetettségének foka. Nem felmért Az a taxon, amelyet még nem soroltak be a fenti kategóriák egyikébe sem.

31 1. Kipusztult és eltőnt A Vörös Könyv kategóriái kipusztult: az utóbbi ötven évben többszöri keresés ellenére sem került elı (pl. Puccinellia pannonica, Drosera anglica, Pinguicula alpina, Peucedanum rochelianum) eltőnt: az elmúlt tíz évben nem találták (pl. Arnica montana, Salix nigricans, Ligularia sibirica)

32 A Vörös Könyv kategóriái 2. Kipusztulással közvetlenül veszélyeztetett Egyetlen önfennmaradásra képes populációja sincs (kis egyedszám, elszigetelt populációk, erıs visszaszorulás), illetve a termıhelyeken állandó (nem vagy csak nagy költséggel kivédhetı) veszélyforrások mőködnek. (Achillea horanszkyi, Plantago maxima, Pyrus magyarica, Adonis transsylvanica, Gladiolus palustris, Angelica palustris, Arnica montana)

33 3. Aktuálisan veszélyeztetett A Vörös Könyv kategóriái Valamennyi állománya csökkenıben ill. eltőnıben van, majdnem minden élıhelyét veszély fenyegeti, védelem nélkül a kipusztulástól nem menthetı meg. (Ajuga laxmannii, Parnassia palustris, Senecio ovirensis, Linum dolomiticum, Aster oleifolius, Onosma tornensis)

34 4. Potenciálisan veszélyeztetett PV A Vörös Könyv kategóriái Populációik általában gyengék, pillanatnyilag nem fenyegeti ıket ugyan a kipusztulás veszélye, de bármikor veszélybe kerülhetnek. (Sternbergia colchiciflora, Spirantes spiralis, Cotoneaster niger) létében egyelıre nem veszélyeztetetett (Dictamnus albus, Centaurea sadleriana, Adonis vernalis, Doronicum hungaricum) ismeretlen veszélyeztetettségő (Lathyrus pallescens, Hypericum barbatum)

35 A kék lista és kategóriái Azon vörös listás taxonok jegyzéke, amelyeknél az elmúlt idıszakban az aktív védelemnek köszönhetıen csökkent a veszélyeztetettség mértéke, adott területen tartós állománystabilizálódást vagy -növekedést lehetett tapasztalni. Hazánk 2 kék listán szereplı fásszárú faja: Populus nigra, Quercus frainetto.

36 A kék lista kategóriái A természetvédelmi beavatkozásoknak köszönhetıen a vörös listáról törölhetı. * A vörös listáról törölhetı, de ez nem a természetvédelmi beavatkozásoknak köszönhetı. A természetvédelmi beavatkozásoknak köszönhetıen tartós állománynövekedés tapasztalható. * Tartós állománynövekedés, de ez nem a természetvédelmi beavatkozásoknak köszönhetı. = A természetvédelmi beavatkozásoknak köszönhetıen tartós állománystabilizálódás tapasztalható. =* Tartós állománystabilizálódás, de ez nem a természetvédelmi beavatkozásoknak köszönhetı.

37 A kék lista kategóriái A természetvédelmi beavatkozások kategóriái: T+ A természetvédelmi beavatkozás az adott területen a faj állománygyarapodását elımozdította. T= A természetvédelmi beavatkozás az adott területen a faj megtartását eredményezte. T0 A természetvédelmi beavatkozás az adott területen eredménytelen vagy negatív hatású. (T) A természetvédelmi beavatkozás hatása az adott területen nem megítélhetı vagy nem ismert. T! Hathatós természetvédelmi beavatkozás ismert, de az adott területen nem került alkalmazásra. T? Hathatós természetvédelmi beavatkozás nem ismert.

38 A törvényi védettség szerinti besorolások Hatályos rendelet: 13/2001. (V.9.) KöM rendelet a védett növényés állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérıl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentıs növény- és állatfajok közzétételérıl (2006. március 23.). Védett növény- és állatfajok, gomba- és zuzmófajok; a fészeképítı hangyafajok és fészkeik (hangyabolyok). Fokozottan védett növény- és állatfajok, barlangok. Az Európai Közösség területén természetvédelmi szempontból jelentıs növény- és állatfajok.

39 A hazai növényvilágot veszélyeztetı tényezık A termıhelyet érintı veszélyeztetı tényezık 1. Területi igénybevétel Ipari létesítmény, település, utak, autópályák, bányák, víztározó, szeméttelepek.

40 A termıhelyet érintı veszélyeztetı tényezık 2. Mővelési mód megváltozása bányászat gyepek feltörése gyümölcsösök és szılık telepítése hegylábi sztyeprétek helyén sziklagyepek, láprétek, sztyepprétek beerdısítése kopárfásítás halastavak létesítése mélyebb fekvéső, nedves helyeken

41 A termıhelyet érintı veszélyeztetı tényezık 3. A termıhelyi viszonyok megváltozása alullegeltetés és túllegeltetés libatartás és -legeltetés intenzív gyepgazdálkodás, felülvetés

42 A termıhelyet érintı veszélyeztetı tényezık vízrendezés, csatornázás, lecsapolás, tızegkitermelés karsztvíz- és talajvíz-kiemelés

43 A termıhelyet érintı veszélyeztetı tényezık erdık tarvágásos üzemmódja vágásterület tuskózása, mélyszántása

44 A termıhelyet érintı veszélyeztetı tényezık tájidegen fafajokkal végzett erdısítés

45 A termıhelyet érintı veszélyeztetı tényezık túlzott létszámú vadállomány

46 A termıhelyet érintı veszélyeztetı tényezık tájidegen növények és gyomok terjedése

47 A termıhelyet érintı veszélyeztetı tényezık 4. A termıhely és a növényzet mechanikai károsítása intenzív turizmus katonai tevékenység jármővek okozta taposás

48 A hazai növényvilágot veszélyeztetı tényezık A növényvilágot közvetlenül veszélyeztetı tényezık virágszedés, növénygyőjtés, kereskedelem túlzott létszámú vadállomány

49 A növényvilágot közvetlenül veszélyeztetı tényezık tudományos célú növénygyőjtés növényfényképezés introgresszív hibridizáció, génerózió szaporodásbeli, felújulási problémák égetés, tőz cserjeirtás

50 A biodiverzitást veszélyeztetı tényezık I. a kihalás

51 A biodiverzitást veszélyeztetı tényezık: - kihalás - az élőhelyek pusztulása, fragmentációja - az élőhelyek leromlása - túlzott hasznosítás - idegenhonos fajok - betegségek

52 A kihalás formái: 1. Kihalt (extinct) az a faj, melynek sehol a Földön nem maradt fenn élı egyede. 2. Vadon kihalt (extinct in the wild) az a faj, melynek csak fogságban élı egyedei maradtak. 3. Helyileg kihalt (locally extinct) az a faj, melynek bizonyos populációi elpusztultak, de a Földön másutt maradtak fenn vadon élı populációi. 4. Ökológiai értelemben kihalt (ecologically extinct) az a faj, melynek még él néhány egyede akár vadon is, de olyan kicsi az egyedszáma, hogy eredeti szerepét nem tölti be, más fajokra gyakorolt hatása elhanyagolható.

53 Speciáció és extinkció a földtörténeti korokban A fajszám az élet keletkezése óta nı

54 Az öt nagy kihalási hullám

55 Az ember okozta kihalások Történelmi korok természeti erıforrások hasznosítása, élıhelyek átalakítása nagytestő emlısök kihalása megafauna 74-86% csak a madarak és emlısök esetén rendelkezünk viszonylag pontos adatokkal a kihalás sebességére vonatkozóan a fajok 99%-ról legfeljebb durva becslésünk van

56 1600-tól dokumentált fajkihalások Az ember okozta kihalások Taxonok Dokumentált fajkipusztulások kontinens sziget óceán összesen Becsült fajszám A kihalt fajok aránya (%) Emlısök ,1 Madarak ,3 Hüllık ,3 Kétéltőek ,05 Halak ,1 Gerinctelenek ,01 Virágos növények ,2

57 Az ember okozta kihalások A kihalás üteme fokozódik A fajok jelentıs része az utóbbi 150 évben pusztult ki XVII. században évtizedenként, között évenként kihalt 1-1 emlıs és madárfaj

58 Jelenkor Veszélyeztetett fajok Az ember okozta kihalások Pálmák Zárvatermık Nyitvatermık Cervidae Canidae Marsupialia Emlısök Psittaciformes Anseriformes Madarak Iguanidae Varanidae Boidae Hüllık Kétéltőek Halak Fajok aránya Fajok száma Becsült fajszám Élılénycsoport

59 Kihalások sebessége Természetes kihalási sebesség, ember nélkül 1 faj 1-10 millió évig él, 10 millió faj van, így évente 1-10 faj kihalását jósolhatnánk Jelenleg madaraknál ill. emlısöknél kihalási ráta 1% évszázadonként, kb szerese. Kihalások sebessége, meghaladja a fajkeletkezés sebességét, amire korábban nem volt példa.

60 A kihalással leginkább veszélyeztetett formák Az endemizmusok jelentıssége Endemizmus bennszülött faj, olyan faj, melynek természetes elıfordulása szők földrajzi régiókra szorítkozik. Különbözı nagyságú földrajzi régiókra értelmezhetjük. 1. Pinus sylvestris Eurázsia mérsékeltövi területein endemikus 2. pannon endemizmus pl. Thlaspi jankae, Armoracia macrocarpa

61 3. lokális bennszülöttek Endemizmusok jelentıssége csak egyes területeken, de több populáció Dianthus diutinus, Onosma tornensis egyetlen lelıhely ismert Linum dolomiticum

62 Endemizmus gócpontok Bennszülött elemek aránya elsısorban az elszigetelt területeken magas. földrajzilag elszigetelt területek (szigetek, magashegységek, öreg tavak) geológiai értelemben idıs, elszigetelt mediterrán klímájú területeken Madagaszkár 28 fıemlıs 93%-a, 144 békafaj 99%, növények 65% endemizmus Régió Terület (1000 km) Fajszám Endemizmusok száma Endemizmusok aránya Dél-Afrika Fokföld DNy-Ausztrália Európa Kalifornia Panama É-Amerika ÉK-i fele Texas

63 Edényes növények Bennszülött elemek a Kárpát-medencében 2% pannóniai bennszülött 1,5% kárpáti (szub)endemizmus 9,1% bennszülött faj történelmi Magyarország területén

64 Bennszülött elemek a Kárpát-medencében Állatok Változó az endemikus fajok aránya az egyes állatcsoportokban. Szárazföldi csigák több, mint 30%-a endemikus Rovarok esetében 5% alatti, közülük sok röpképtelen magashegységi faj sudár orsócsiga pannon hólyaghúzó pannon gyík Vestia gulo Mylabris pannonica Ablepharus kitaibelii

65 Kihalás a szigeteken behurcolt fajok hatása Kihalás szempontjából fontosak, veszélyeztetettek a szigetek, área gyakran kicsi, sok endemizmus Óceáni szigeteken élı bennszülött fajok több mint 80% kihalt, vagy kihalással veszélyezettet 1600 óta kihalt növényfajok legtöbbje szigeteken élt Szigetek İshonos fajok száma Endemzimusok száma Endemizmusok aránya (%) Veszélyeztetett endemizmusok száma Veszélyeztetett endemizmusok aránya (%) Ascensión Azori-szigetek Galapagosz-szigetek Hawaii-szigetek

66 Kihalás a szigeteken behurcolt fajok hatása Okok Eredendıen hiányzó versenytársak, ragadozók, betegségek Fajok az evolúció során nem alkalmazkodtak, hiányzó védekezı mechanizmusok Kontinensekrıl betelepülı idegenhonos fajok nagy károkat okoznak, kiszorítják, kipusztítják az ıshonos fajokat Ember átalakítja az élıhelyeket (szántóvá, erdıirtás, stb.) elsısorban a növényeket veszélyezteti

67 Becslési módszerek a jelenkori kihalások sebességére szigetbiogeográfia elméletén alapuló becslés Erdıirtás mértéke alapján amerikai trópusi esıerdıkben 1986 és 2000 között a növények 15, a madarak 12%-ának kipusztulása valószínősíthetı. 10 millió faj él a Földön, évente 1% esıerdı pusztul el, a fajok 0,2-0,3%-a kihal (20-30 ezer faj/év, naponta 68, óránként 3) a kihalás mértéke teljes földi fajkészlet évtizedenkénti 2-11%-a módszertıl függetlenül valószínősíthetı, hogy fajok százezrei pusztulnak ki a következı 50 évben.

68 Magyarországon kihalt állatok és növények Vörös könyv: 5 emlıs, 13 madár, 34 rovar, 35 zárvatermı

69 Magyarországról kipusztult és eltőnt edényes növényfajok

Növényrendszertan. 12. elıadás. Dr. Bartha Dénes

Növényrendszertan. 12. elıadás. Dr. Bartha Dénes Növényrendszertan 12. elıadás Dr. Bartha Dénes Természetvédelem A természetvédelem alapelvei 1. A biológiai egyensúly elve 2. Az indikátor elv 3. A génbank elv 4. Az élı múzeum elv A természetvédelem tárgyai

Részletesebben

ex lege védett objektumok (barlangok, ) rendeletben meghatározott védett és fokozottan védett fajok és objektumok (13/2001. (V.

ex lege védett objektumok (barlangok, ) rendeletben meghatározott védett és fokozottan védett fajok és objektumok (13/2001. (V. + nyilvánosság + jogi alap + nevelési eszköz + hatékonyabb + életközösség ö é védelem + kezelés lehetősége listák elavulnak élőhely védelem nélkül mit sem ér ex lege védett objektumok (barlangok, ) rendeletben

Részletesebben

KÖRNYEZETVIZSGÁLÓ MÓDSZEREK (TEREPGYAKORLATOK)

KÖRNYEZETVIZSGÁLÓ MÓDSZEREK (TEREPGYAKORLATOK) KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉS 4 Dr. Kárász Imre KÖRNYEZETVIZSGÁLÓ MÓDSZEREK (TEREPGYAKORLATOK) OKTATÁSI SEGÉDANYAG ESZTERHÁZY KÁROLY FİISKOLA KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANSZÉK EGER, 2009. OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK A KÖRNYEZETTAN

Részletesebben

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYTUDOMÁNYI INTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS AGRÁR- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetı: Prof. dr. Nagy János MTA

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Természetvédelem és tájvédelem 10. elıadás 37-40. lecke

Részletesebben

Bevezetés a restaurációs ökológiába

Bevezetés a restaurációs ökológiába Bevezetés a restaurációs ökológiába SZIE Környezettudományi PhD kurzus anyaga, jegyzet 3. átdolgozott kiadás Török Katalin, Szitár Katalin, Szabó Rebeka és Mojzes Andrea 2011. május University of Wisconsin-Madison

Részletesebben

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 BEVEZETÉS... 4 1. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÁLLAPOTA ÉS JÖVİKÉPE... 5 1.1

Részletesebben

A tájvédelem feladatai

A tájvédelem feladatai Tájvédelem A táj fogalma A földfelszínnek több szempontból egységes, a környező területektől különböző része. A kialakításában részes tájalkotó tényezők részben természetiek: domborzat, éghajlat, növényzet

Részletesebben

1. A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA TÁRGYA ÉS RÖVID TÖRTÉNETE

1. A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA TÁRGYA ÉS RÖVID TÖRTÉNETE 1. A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA TÁRGYA ÉS RÖVID TÖRTÉNETE 1.1. A BIODIVERZITÁS ÉS A KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA A biodiverzitás a biológiai rendszerek sokfélesége o genetikai o intraspecifikus o faji o magasabb taxonok

Részletesebben

EX-SITU NÖVÉNYMEGŐRZÉS

EX-SITU NÖVÉNYMEGŐRZÉS Zöld forr ás A növényvilág sokféleségének megőrzéséről A XXI. század talán legnagyobb kihívása természetes környezetünk megőrzése. A tét nem csupán az, hogy sikerül-e megmenteni fajokat a kihalástól, vagy

Részletesebben

Összeállította: Németh Attila, Dr. Farkas János, Krnács György és Dr. Csorba Gábor

Összeállította: Németh Attila, Dr. Farkas János, Krnács György és Dr. Csorba Gábor Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2010. Összeállította: Németh Attila, Dr. Farkas János, Krnács György és Dr. Csorba Gábor Borítófotó: Németh Attila Témafelelıs, KvVM: Bakó Botond, dr. Váczi

Részletesebben

Természetvédelem. Állatvilág védelme

Természetvédelem. Állatvilág védelme Természetvédelem Állatvédelem és az állatvilág védelme Az állatvédelem a háziállatokkal és a haszonállatokkal foglalkozó szakterület, mely elsősorban egészségügyi, higiéniás, stb. kérdésekkel foglalkozik.

Részletesebben

Magyarország növényzetalapú természeti tıkéjének változása az utóbbi 150-200 évben

Magyarország növényzetalapú természeti tıkéjének változása az utóbbi 150-200 évben Magyarország növényzetalapú természeti tıkéjének változása az utóbbi 15-2 évben Biró Marianna, Bölöni János, Molnár Zsolt, Czúcz Bálint és Horváth Ferenc (mariann@botanika.hu, jboloni@botanika.hu, molnar@botanika.hu,

Részletesebben

VÖRÖS LISTA Magyarország veszélyeztetett fa- és cserjefajai. KÉK LISTA Magyarország aktív védelemben részesülı fa- és cserjefajai

VÖRÖS LISTA Magyarország veszélyeztetett fa- és cserjefajai. KÉK LISTA Magyarország aktív védelemben részesülı fa- és cserjefajai VÖRÖS LISTA Magyarország veszélyeztetett fa és cserjefajai Red List Threatened trees and shrubs in Hungary KÉK LISTA Magyarország aktív védeleben részesülı fa és cserjefajai Blue List Threatened trees

Részletesebben

Témafelelős és szerkesztő a KvVM Természetvédelmi Hivatalánál: Házi Judit

Témafelelős és szerkesztő a KvVM Természetvédelmi Hivatalánál: Házi Judit 1 Összeállították: Vidéki Róbert okl. biológus, botanikus, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Növénytani Tanszék (Sopron), Máté András természetvédelmi őr, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (Kecskemét) Témafelelős

Részletesebben

A vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata

A vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata A vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata Tanulmány a vadgazdálkodás kiemelt résztvevıinek véleménye alapján Budapest 2004 A tanulmány alapját jelentı kérdıívek üres példányai a Melléklet-ben megtalálhatók.

Részletesebben

A faállomány szerkezetének és összetételének hatása a taplógombákra az ırségi erdıkben

A faállomány szerkezetének és összetételének hatása a taplógombákra az ırségi erdıkben Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Ökológia Tanszék A faállomány szerkezetének és összetételének hatása a taplógombákra az ırségi erdıkben Papp Kamilla Eszter Témavezetı: Turcsányiné dr. Siller

Részletesebben

Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját?

Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? 1 2 Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása Miért monitorozzuk az agrártájak

Részletesebben

Élővilág. Éghajlatváltozás. Tudomány az élő természetért

Élővilág. Éghajlatváltozás. Tudomány az élő természetért Élővilág és Éghajlatváltozás Tudomány az élő természetért Tudomány az élő természetért 1. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 2009 Szöveg: CZÚCZ BÁLINT Szerkesztette: MOLNÁR EDIT és CZÚCZ

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK ELEMZÉSE AZ IUCN ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK ELEMZÉSE AZ IUCN ÚTMUTATÓ ALAPJÁN SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR K Ö RN Y E Z E T - É S T Á J G A Z D Á L K O D Á S I I NT É Z E T TERMÉSZETVÉDELMI ÉS TÁJÖKOLÓGIAI TANSZÉK A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK

Részletesebben

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉS 1 Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS OKTATÁSI SEGÉDANYAG ESZTERHÁZY KÁROLY FİISKOLA KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANSZÉK EGER, 2006. OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK A KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉSHEZ

Részletesebben

A városi zöldfelületi rendszer minősége

A városi zöldfelületi rendszer minősége Kritérium N 2 Egy adott város környezetének minősége nagyban függ a város zöldfelületeitől. Ezen fejezet kritériumainak vizsgálata segít a zöldfelületek környezetre gyakorolt hatásának értékelésében. A

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM BOTANIKAI ÉS TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK A TARDONAI-DOMBSÁG TERÜLETÉN. Doktori (PhD) értekezés SZIRMAI ORSOLYA

SZENT ISTVÁN EGYETEM BOTANIKAI ÉS TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK A TARDONAI-DOMBSÁG TERÜLETÉN. Doktori (PhD) értekezés SZIRMAI ORSOLYA SZENT ISTVÁN EGYETEM BOTANIKAI ÉS TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK A TARDONAI-DOMBSÁG TERÜLETÉN Doktori (PhD) értekezés SZIRMAI ORSOLYA Gödöllı 2008 A doktori iskola megnevezése: Környezettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 6. Természetvédelem 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék A természetvédelem célja A természetvédelem olyan céltudatos, szervezett,

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség. elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához

KLÍMAPOLITIKA. Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség. elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához KLÍMAPOLITIKA Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség elemzések az adaptációs stratégia tudományos

Részletesebben

OTTHON AZ ERDŐBEN projekt keretei közt. AZ MKNE projektcsapata

OTTHON AZ ERDŐBEN projekt keretei közt. AZ MKNE projektcsapata A biodiverzitás és oktatása az OTTHON AZ ERDŐBEN projekt keretei közt AZ MKNE projektcsapata 1 Összeállította: Kecskés Ferenc Lektorálta: Halácsy Ágnes, Tóthné Tímár-Geng Csilla Magyar Környezeti Nevelési

Részletesebben

A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja

A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja TARTALOM Vezetői összefoglaló... 3 1 Bevezetés... 4 1.1

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893. 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz TARTALOM

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893. 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz TARTALOM M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz - TARTALOM Vezetői összefoglaló... 3 1 Bevezetés... 4 1.1 A stratégia háttere... 4 1.1.1 Indíttatás

Részletesebben

Invazív fajok szerepe a biodiverzitás fennmaradásában

Invazív fajok szerepe a biodiverzitás fennmaradásában Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Invazív fajok szerepe a biodiverzitás fennmaradásában SZAKDOLGOZAT Készítette: Iván Judit KÖRNYEZETTAN ALAPSZAKOS HALLGATÓ

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben