Kitölt verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitölt verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2013.05.30 08.25.47"

Átírás

1 Kitölt verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

2 Kitölt verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

3 Kitölt verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

4 Kitölt verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

5 Kitölt verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

6 Kitölt verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

7 Kitölt verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

8 Kitölt verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

9 Kitölt verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

10 Kitölt verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

11 Kitölt verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

12 Kitölt verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

13 Kitölt verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

14 Kitölt verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

15 Kitölt verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

16 Kitölt verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

17 Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

18 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított évi C. törvény a számvitelről, az alapítványra vonatkozó kormányrendelet (224/2000 (XII.19), valamint az érvényben levő adótörvények szolgáltak. Az alapítvány teljes neve: Hazatalálás Alapítvány Az alapítvány székhelye: 8127 Aba, Kisfaludy u 12/C. Az alapító: S. Nagy Endre (An.: Sándor Katalin, szül.: Kisújszállás, október 16.) Alapító vagyon: Ft Az alapítvány közhasznúsági fokozata: közhasznú Az alapító okirat kelte: június 20. Az alapítvány célja: Oktatási, közművelődési, művészeti tevékenység, az épített és természeti környezet védelme, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, a foglalkoztatás megoldásában és az önkormányzati feladatok megvalósításában való közreműködés A célja szerinti besorolása: oktatási tevékenység Alapítvány képviselőjének neve: Szilasy György A kuratórium további tagjai: Pap Gábor (1132 Budapest, Váci u /5.) Jakus Judit (8621 Zamárdi, Szélescsapás u. 1.) Az alapítvány fő tevékenységei: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Kulturális tevékenység Kulturális örökség megóvása Műemlékvédelem Természetvédelem, állatvédelem Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével 2. Számviteli politika Alapítványunk a törvényi előírásoknak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

19 Alapítványunk mérleg főösszege, illetve az éves nettó árbevétele, valamint a tárgyévben átlagosan foglalkoztatottak száma alapján figyelemmel a Számviteli Törvény 8. -ában foglaltakra egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérleg formáját tekintve a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 4 számú mellékletében foglaltak szerinti, az eredménykimutatás pedig a Rendelet 5. számú mellékletében előírt tagolás szerint készül. A mérleg fordulónapja: minden üzleti év (tárgyév) december 31. A mérlegkészítés időpontja: a mérleg fordulónapot követő ötödik hónap utolsó napja. A költségeket kizárólag az 5-ös számlaosztályban tartjuk nyilván, a készletekről év közben mennyiségi és értékbeli nyilvántartást nem vezetünk. A készletek nyitó és záró értékeit leltározással állapítjuk meg. Az alapítvány az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot képez a szükséges mértékben A várható kötelezettségekre; A nem realizált, de elhatárolt árfolyamveszteségre. A jövőbeni költségekre nem képezünk céltartalékot. Az elszámolások minősítésének szempontjából jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérleg főösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint. 3. A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások a. Az eszközök és készletek értékelése az amortizáció mértékével csökkentett beszerzési illetve előállítási értéken történik. A vállalkozás értékhelyesbítést, értékelési tartalékot nem mutat ki. b. Amortizációs politika: A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből indulunk ki. Az elszámolás a Számviteli Törvény szerint a hasznos időtartam arányában lineáris módszerrel történik az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig. c. Maradványérték nagyságát az egyedi értékelés elve alapján a hasznos élettartam végére számított eszköz, üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke a beszerzési érték 10%-át, vagy ha az kevesebb, mint 50 E Ft, akkor az 50 E Ft-ot nem éri el. Nem jelentős akkor sem, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve) vagy hulladékként értékesíthető, továbbá, ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint. d. Az 100 E Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. e. Terven felüli értékcsökkenést selejtezés vagy káresemény alkalmával számol el az alapítvány.

20 f. Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb (20%-kal és 6 hónapon túl), mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelési készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni. A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg-fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű, vagyis egy éven túli és meghaladja a 100 eft-ot. A vevőként, az adósonként kis összegű követeléseknél a vevők, az adósok együttes minősítése alapján az értékvesztés összegét ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének 50 százalékában határozzuk meg. 4. Mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések a.) Mérleg részletezése Az Alapítvány támogatásokból jelentős Tárgyi eszköz beszerzéseket hajtott végre, amelyek részletes kimutatása az A1 és A2 melléklet látható december 31.,-én az Ifjúság szálló használatba vételi engedélye még nem került kiadásra, így ez a beruházások, felújítások alatt található. Az Alapítvány Pénzeszközei december 31.-én: Pénztár ,- Ft Bankszámla (Kápolnásnyék és Vidéke Takarék) ,- Ft Összesen ,- Ft Jegyzett tőke: eft Tőkeváltozás/Eredmény eft Követelései és Kötelezettségei a B és C melléletben kerültek tételes bemutatásra. b.) Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az Alapítvány részletező kimutatását az E mellélet tartalmazza. 5.Célszerinti juttatások kimutatása A célszerinti juttatások bemutatása a Tám01-04 mellékletekben. Az SZJA 1% felajánlás ,- Ft az NAV részéről kiutalásra került, de 2012 december 31.-én még nem került felhasználásra.

21 6.Tájékoztató kiegészítések Az alapítvány képviseletére jogosult személy december 12.-én Szilasy György. Az alapítvány elnöke és a vezető tisztségviselők semmilyen juttatásban nem részesültek. A mellékelt szöveges beszámoló a évi közhasznú egyszerűsített beszámoló szerves részét képezi. Kelt: Székesfehérvár, 2013 április Szilasy György

22 Befektetett eszközök állományváltozása A-1 melléklet Bruttó és nettó érték alakulás Megnevezés Bruttó érték Növekedés Csökkenés Átsorolás Bruttó érték Halm. leírás Nettó érték év 2012.év 2012.év Immateriális javak Alapítás átszervezés Szellemi termékek Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcs.v.ért.jogok Műsz.ber.gépek, járművek Egyéb ber., felsz., járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Összesen Értékcsökkenési leírás alakulása Megnevezés Halm. écs. Terv szerinti Előző évi Terven felüli Összes Egyéb Halm. écs. leírás écs. écs. écs. visszaír. écs. áll.vált. leírás év 2012.év 2012.év 2012.év 2012.év Immateriális javak Vagyoni értékű jogok 0 0 Szellemi termékek 0 0 Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcs.v.ért.jogok 0 0 Műsz.ber.gépek, járművek 0 0 Egyéb ber., felsz., járművek Beruházások, felújítások 0 0 Beruházásokra adott előlegek 0 0 Összesen

23 A-2 melléklet LELTÁRI MEGNEVEZÉS ÜH BÉ BÉ ÉCS H.ÉCS ÉCS ÉCS. H.ÉCS NÉ SZÁM VÁLT. % VÁLT Konyha bútor év V Összesen: Fénymásoló , Digitális Projector , ASUS notebook , A Összesen: db hűtőszekrény év db tűzhely év db laptop év A-Tám Összesen: Összesen: db ágyneműtartó V Összesen db szivacs A Összesen db ffi kerékpár db női kerékpár db mosógép A-Tám Összesen Összesen ÖSSZESEN SUM Hazatalálás

24 Hazatalálás Alapítvány 8127 Aba Kisfaludy utca 12/c. B. melléklet Követelések december 31-én Vevőkövetelések Belföld 0 Ft 0 Ft Egyéb követelések Általános Forgalmi Adó Szakképzési hozzájárulás Téves utalás Szállítói túlfizetés Ft Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Követelések összesen Ft Székesfehérvár, április 27.

25 Hazatalálás Alapítvány 8127 Aba Kisfaludy utca 12/c. C. melléklet Kötelezettségek leltár december 31. Szállítói kötelezettségek Belföldi szállítók Külföldi Szállítók Egyéb kötelezettségek Kölcsön (Szolga Péter) Hitel (Gázmodul-Weis ) Személyi jövedelem adó EHO Bérkifizetés Egészségbiztosítási járulék SZJA 1% Összesen Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kötelezettségek összesen Ft Székesfehérvár, április 27.

26 2012 évi Eredmény levezetés bemutatása E.melléklet BEVÉTELEK: Vállalkozói árbevétel - szálláshely bérbeadás 351 Alapítványi bevételek összesen: 6587 Adományok 2834 Közhasznú működésre kapott támogatás 1000 Kerekítési különbözet 2 e Ft 1 Pénzintézettől kapott kamat 17 Rendkívüli bevételek - fejlesztési támogatások 2735 (MVH e Ft + támogatás e Ft elhatárolás után fennmaradt összege) Összes alapítványi bevétel: 6938 RÁFORDÍTÁSOK: Vállalkozói költségek összesen: 291 Vállalkozói anyagköltség 11 Vállalkozói személyi jellegű ráfordítás 162 Vállalkozói értékcsökkenés 118 Alapítvány anyag jellegű ráfordítások összesen: 1559 Higénia 22 Irodaszer 40 Felszerelési tárgyak 130 Közhasznú tevékenység anyag költsége 576 Utazási költség 39 Posta 5 Telefon / internet 108 Könyvelés 190 Tanácsadás, bonyolítás 405 Bank költség 44 Alapítvány személyi jellegű juttatások összesen: 1467 Munkabér 1112 Alkalmi munkavállaló 63 Erzsébet utalvány 30 Bérjárulékok 262 Alapítvány értékcsökkenési leírás 2722 Összes alapítványi ráfordítás 6039 Tárgyévi eredmény 899 -vállalkozói 60 -közhasznú 839

27 Hazatalálás Alapítvány 8127 Aba Kisfaludy utca 12/c. Tám-01 Működési támogatás Abai Önkormányzat Célszerinti juttatás összege Felhasználás kimutatása Személyi jellegű kifizetés Higénia Irodaszer, nyomtatvány Anyag költség Utazási költség Posta költség Telefon Tanácsadás Felhasználás összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Székesfehérvár, április 27.

28 Hazatalálás Alapítvány 8127 Aba Kisfaludy utca 12/c. Tám-02 Ifjúsági szálló pályázat (Vállalkozói tevékenységhez) Célszerinti juttatás összege Felhasználás kimutatása Ifjúsági szálló építési munkái Felhasználás összesen Ft Ft Ft Székesfehérvár, április 27.

29 Hazatalálás Alapítvány 8127 Aba Kisfaludy utca 12/c. Tám-03 Eszközbeszerzési támogatás (Vállalkozói tevékenységhez) Célszerinti juttatás összege Felhasználás kimutatása Hűtőszekrény 2db Tűzhely 2db Laptop 4db Mosógép 2db FF-i kerékpár 15db Női kerékpár 15db Bonyolítás díja Felhasználás összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft -jogdíjak,előfizetések 0 Ft Székesfehérvár, április 27.

30 Hazatalálás Alapítvány 8127 Aba Kisfaludy utca 12/c. Tám-04 Adományok alapítványi közhasznú tevékenységekhez Adományok Felhasználás kimutatása Személyi jellegű kifizetés Tárgyi eszközök (felhalmozási) Higénia Irodaszer,nyomtatvány Felszerelési tárgyak Anyag költségek tevékenysége (pl fa - fafaragótáborhoz) Posta Telefon Inertnet Könyvelési díj Tanácsadás Bank költség Felhasználás összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Székesfehérvár, április 27.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2013. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2013. év Statisztikai számjel: 18678369-9491-569-13 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2013. év Váci Baptista Misszió Alapítvány 2600 Vác, Mentős köz 1. Vác,

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2014. évi Éves beszámoló Budapest, 2015. március

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához A kiegészítő mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben előírt

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Első Magyar Egyen és Formaruha, Divatáru Gyártó Kereskedelmi Zrt. 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46. Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási időszak: 2013.01.01.-2013.12.31.

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz Planinvest Bróker Zrt. 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A cég elnevezése: Planinvest Bróker Zrt 2. Általános adatok: Alakulás

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-POFIT KFT.

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-POFIT KFT. KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NON-POFIT KFT 2012 december 31-ei fordulónapra készített egyszerűsített éves beszámolójához Zuglói Cserepes Kft A társaság története A Zuglói Cserepes

Részletesebben

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

OMNIPACK KHT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

OMNIPACK KHT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter Közhasznú Társaság egy közhasznú szervezet, melyet 2005. áprilisában alapítottak, s mely 100% belföldi tulajdonú. A Társaság

Részletesebben

Vezetője Szikora Mária PM nyilvántartási szám: 167757 Adótanácsadói nyilvántartási szám: AT 2113673 1/8 MAGYAR HAJÓZÁSI ORSZÁGOS SZÖVETSÉG

Vezetője Szikora Mária PM nyilvántartási szám: 167757 Adótanácsadói nyilvántartási szám: AT 2113673 1/8 MAGYAR HAJÓZÁSI ORSZÁGOS SZÖVETSÉG MAGYAR HAJÓZÁSI ORSZÁGOS SZÖVETSÉG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. december 31-i fordulónapi mérleg és eredménykimutatásához 1. Általános rész A MAGYAR HAJÓZÁSI ORSZÁGOS SZÖVETSÉGET 2004. május 2-án vette

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2012. április

Részletesebben

Általános rész. A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységét 2010-ben kezdte meg.

Általános rész. A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységét 2010-ben kezdte meg. Általános rész A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: 9102'08 Múzeumi tevékenység (főtevékenység) 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. Mindkét tevékenység

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. ÉV. 1. Általános bemutatás. A vállalkozás rövidített neve:

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. ÉV. 1. Általános bemutatás. A vállalkozás rövidített neve: 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: A vállalkozás rövidített neve: A vállalkozás alakulásának kelte: HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. HUMET Nyrt. 1996. április 30. A cégbejegyzés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Egyszerűsített Éves Beszámoló

Egyszerűsített Éves Beszámoló 1 8 1 3 8 9 7 3 8 4 1 2 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Az alapítvány megnevezése: Trefort-kert Alapítvány Az alapítvány címe: 1088 Budapest, Rákóczi út 5. 2011 Egyszerűsített Éves Beszámoló Időszak: 2011.01.01-2011.12.31.

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

O M N I P A C K N O N P R O F I T

O M N I P A C K N O N P R O F I T O M N I P A C K N O N P R O F I T K F T Adószám: 22173111-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-012595 Kiegészítő melléklet a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az Omnipack

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben