MÉRLEGKÉPES KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉS ADÓIGAZGATÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉS A HELYI ADÓZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉRLEGKÉPES KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉS ADÓIGAZGATÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉS A HELYI ADÓZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK"

Átírás

1 MÉRLEGKÉPES KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉS ADÓIGAZGATÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉS A HELYI ADÓZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK SZEPTEMBER 26.

2 AZ ADÓZÁS RENDJÉNEK VÁLTOZÁSAI

3 Art. változás céljai Fekete gazdaság visszaszorítását célzó intézkedések Önadózást támogató intézkedések Adminisztrációs terhet mérséklő intézkedések 3

4 Art. változás céljai Fekete gazdaság visszaszorítását célzó intézkedések: Belföldi ÁFA összesítő jelentés Készpénzfizetés korlátozása Adatszolgáltatási kötelezettség fordított adózással kapcsolatban Adóregisztrációs eljárás Fokozott adóhatósági felügyelet Adószám felfüggesztés ÁFA gyakoribb elszámolásának engedélyezése 4

5 Art. változás céljai Önadózást támogató intézkedések: Felhívás önellenőrzésre, Feltételes adó megállapítás Feltételes adó megállapítás alkalmazhatóságának megállapítása, Adókötelezettséget érintő jogviszony minősítése Adóhatósági irat kézbesítésének szabályai Automatikus részletfizetés SZJA- 5

6 Art. változás céljai Adminisztrációs terhet mérséklő intézkedések többek között: Egyszerűsített bevallás Adóhatósági igazolásra vonatkozó szabályok Egyszerűsített elektronikus fizetés Fizetési könnyítés és adómérséklés iránti kérelemben Adóügyek elektronikus intézése 6

7 Art. változás céljai Egyéb fontos változások többek között: Kötelező szakmai képviselet Központosított ellenőrzés Önkormányzati adóhatóság adóslistája Végrehajtás felfüggesztése Önellenőrzési pótlék számításának szabályai 7

8 Adóhatósági igazolás A vonatkozó jogszabályi rendelkezések újraszabályozása, érthetőbbé tétele Ha jogszabály adóigazolás benyújtását teszi kötelezővé, azzal egyenértékű, ha valaki szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban Erről is ad ki igazolást az adóhatóság, ez akár elektronikus úton is kérhető 8

9 Adóhatósági igazolás Art. 5/A (5) az adóhatósági igazolás kiállításának határideje 6 nap (korábban 8 nap volt) Art. 85/A (7) adóhatósági (nemleges) igazolásra külön nincsen szükség, ha az adózó a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel. 9

10 Adóhatósági kötelező képviselet Art. 7. (6) (7) kötelező a képviselet (ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő) Feltételes adómegállapításnál Feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságával kapcsolatos eljárásban Szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárásban Miniszter által elbírálandó felügyeleti intézkedésnél kivéve ha a magánszemély vagy a szervezet vezetője jogi szakvizsgával rendelkezik, vagy adótanácsadói, adószakértői, vagy okleveles adószakértői tevékenységet folytathat. 10

11 Képviselet, adóhatóságok Képviselet, adóhatóságok Képviselő lehet termékdíj ügyintéző is KTD ügyekben Felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás: felszámoló, végelszámoló, volt végelszámoló stb. nem felel, ha a volt vezető tisztségviselő az iratátadási és tájékoztatási kötelezettségeinek nem tett eleget. Pontosítás: adóhatóság a fővárosi és megyei kormányhivatal (önkormányzati adóhatóság felettes szerve) 11

12 Kényszertörlési eljárás Art. 14. (4) az adókötelezettség teljesítéséért a kényszertörlési eljárás esetén a vezető tisztségviselő, hiányában a volt végelszámoló felelős. Art. 33. (12) kényszertörlési eljárás alatt a tevékenységet lezáró adóbevallást az eljárás kezdetétől számított 30 napon belül kell benyújtani, ezzel egyidejűleg kell teljesíteni a tevékenységet lezáró időszakokra vonatkozó adóbevallási kötelezettséget is. A kényszertörlési eljárás alatt a bevallási kötelezettséget az általános szabályok szerint kell teljesíteni. 12

13 Adószám határozott idejű felfüggesztése Art. 24/A (8), (12)-(13) az adóhatóság határozott időtartamra (180 nap) függeszti föl az adózó adószámát, ha bevallási, adófizetési kötelezettségét 1 éven túl sem teljesíti. Ha a 180 nap alatt sem teljesíti, akkor az adóhatóság törli az adószámot. 13

14 Bejelentési kötelezettségekkel kapcsolatos változások Art. 16., 17. Tevékenységi körök bejelentés Biztosítottal kapcsolatos bejelentési kötelezettség Civil szervezet bejelentési kötelezettsége 14

15 Bejelentkezési szabályok Tevékenységi körökre hivatkozás: TEÁOR és ÖVTJ. iratai, elektronikus alapon rendelkezésre álló bizonylatai és nyilvántartásai őrzésének helyét, ha az nem azonos az adózó székhelyével vagy lakóhelyével, valamint ha az adózó bizonylatot, könyvet, nyilvántartást online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzi meg, ezt a tényt. 15

16 Bejelentkezési szabályok Civil szervezetek: egyablakos bejelentkezés. A szabály kimondja, hogy a bírósági bejelentkezéssel az adóhatósági bejelentkezés is teljesül. Civil szervezetnél közvetlenül adóhatósághoz bejelentendő: Iratőrzés helye Jogelőd adatai 16

17 Egyéb bejelentési szabályok Változásbejelentés Civil szervezet megszüntetésekor az adóhatóságot megkérdezi a bíróság, van-e eljárás folyamatban. A választól függ a megszüntetés időpontja. Az adózónak az adóazonosító számát az adózással összefüggő minden iraton fel kell tüntetnie. Foglalkoztatotti bejelentés (T1041): Anyja neve, születési hely és állampolgárság nem bejelentendő adat ha van adóazonosító jele. Iskolaszövetkezetes foglalkoztatói bejelentésnél nem kell adatot szolgáltatni az esetleges más szövetkezetekről 17

18 Adószám felfüggesztés, törlés Adószám felfüggesztés: 1 évnél régebbi tartozás vagy bevalláshiány esetén 180 napig függeszti fel az adószámot, utána törli. Ha teljesít, a felfüggesztést megszünteti. Adószám törlés: A törléssel együtt a cégbíróságnál megszüntetés iránti eljárást kezdeményez. 15 nap az eljárásra. 18

19 Adóregisztrációs eljáráshoz kapcsolódó változások Art. 24/C Adóregisztrációs eljáráshoz kapcsolódó változások Adóregisztrációs eljárás: Kimentési lehetőség: ha az adótartozás már nem áll fenn. Adótartozásnak minősül a korábbi (felszámolt) cég esetében a felszámolásnál bejelentett követelés. 19

20 Adóregisztrációs eljáráshoz kapcsolódó változások Az adózók vezető tisztségviselőjének, képviseletre jogosult tagjának, vagy a korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, vagy részvényese személyében történt változásról történt tudomásszerzést követően 30 napon belül megvizsgálja, hogy a változás miatt bekövetkezett-e a 24/C. (2) bekezdésben meghatározott valamely akadály. Akadály megállapítása esetén felszólítja az adózót, hogy a felszólítás kézbesítésétől számított 30 napon belül hárítsa el azt. (eddig 15 nap volt) 20

21 Fokozott adóhatósági felügyelethez kapcsolódó változások Art. 24/F Fokozott adóhatósági felügyelethez kapcsolódó változások Fokozott adóhatósági felügyelet: Kockázatkezelési kérdőív (KOCKERD): elektronikusan is vissza lehet küldeni Eljárási határidő: 1 év, éves ÁFA bevallóknál a bevallási határidőt követő 30 nap. Válasz: csak akkor, ha felügyelet alá vonják. 21

22 Bevallás Adónyilatkozat tartalma pontosításra kerül (sorok száma nem nő) Egyszerűsített bevallás (már 2012-re vonatkozóan is!): Egyszerűsített bevallás kéréséhez nem kell címet közölni Csak akkor kell visszaküldeni az előre kitöltött bevallást, ha valamit javít az adózó Ennek megfelelően módosulnak a fizetési és kiutalási időpontok (május 20., vagy értesítéstől számított 30 nap). 22

23 Egyszerűsített bevallás Art. 28., 28/A ha az adóhatóság által összeállított egyszerűsített bevallást az adózó javítja, akkor ig kellett visszaküldeni az adóhatósághoz. Az elektronikus levélcím közlése nem feltétele az egyszerűsített bevallásnak. Az adózó bevallása az adóhatóság által összeállított bevallás, ha javította, akkor a javított bevallás. 23

24 Soron kívüli bevallás Art. 33. soron kívüli bevallási kötelezettség bővülése: belföldi illetőségű adózó adóalanyisága megszűnik, mert az üzletvezetési helyét külföldre helyezi; Európai Unió valamely államában illetőséggel bíró társaságba beolvadó adózó. Határidő: Sztv. vagy kiváltó eseményt követő 30 napon belül 24

25 Soron kívüli bevallás Kényszertörlési eljárás: kezdő napot követő 30 napon belül bevallás. A speciális eseteket is rendezi a jogszabály (pl. a végelszámolást követően elrendelt kényszertörlésnél a végelszámolási bevallási szabályok az irányadók) 25

26 Összesítő jelentés Art. 31/B (1) tételes összesítő jelentés számlánként Áfa alany termék beszerzés, szolgáltatás igénybevétel azon számlákról, amelyekben az áthárított áfa >= 2 M Ft Azon időszaki bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését v az előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorolja 26

27 Összesítő jelentés Számla módosítás esetén Nyilatkozik 1365A 1365M-01-K és/vagy 1365M-02-K lap: a számlának azokról az (1) (2) bekezdésben (adószám, áfa alap, áfa, sorszám, telj. ideje) meghatározott adatairól, amelyet a módosítás érint. a módosítás számszaki hatásáról áfa alap és áfa tekintetében, számlát módosító okirat sorszámáról. számla alapján adólevonási jogot gyakorolja 27

28 Készpénz szolgáltatások korlátozása Art 38. (3a) (3b), mulasztási bírsága Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal között szerződés alapján, az abban meghat szolgáltatás vagy termékértékesítés áfával növelt ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió Ft összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást. 28

29 Készpénz szolgáltatások korlátozása Art 38. (3a) (3b), mulasztási bírsága Azon készpénzben teljesített kifizetéseket, amelyeket a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó ugyanazon felek között kötött szerződések alapján ugyanazon adózó részére teljesít, egy szerződés alapján teljesített készpénzszolgáltatásnak kell tekinteni, ha megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet nem rendeltetésszerű joggyakorlás miatt került több szerződésben meghatározásra. 29

30 Készpénz szolgáltatások korlátozása Art 38. (3a) (3b), mulasztási bírsága Mulasztási bírság: aki fizeti és aki kapja is a 1,5 M Ft-ot meghaladó készpénz 20%-a [Art (20f)] 30

31 Bizonylat kiállítás, megőrzés Külföldi vállalkozó könyvvezetés: kettős könyvvitelre vonatkozó szabályok szerint TB szerv igazolása: nem minden kifizetéskor, hanem az utolsó kifizetést követően, illetve január 31-ig kell igazolást kiadni. 31

32 Bizonylat megőrzés 47/A. Az adózó, ha bizonylatot, könyvet, nyilvántartást online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzi meg, köteles ellenőrzés esetén az adóhatóság részére az elektronikus hozzáférést, letöltést biztosítani. 32

33 Adatszolgáltatás Az állami adóhatóság és a vámhatóság az általa kezelt adatok nyilvántartásával kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával csak államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg kivéve, ha e korlátozás alól a NAV egyedi felmentést kap. NAV és bankok között teljes elektronikus kapcsolattartás: ellenőrzés, végrehajtás, bűnüldözés, nyomozás július 1-től 33

34 Adótitok, közzététel Adótitkot megismerheti az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (54.. (7) e pont) 55/A. Az állami adóhatóság minden év szeptember 30-ig honlapján közzéteszi a megelőző naptári évben, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint ingatlannal rendelkező társaságnak minősülő adózók nevét (elnevezését), székhelyét, adószámát. 34

35 Adótitok, közzététel 55/B. (1) Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a 100 ezer - magánszemélyek esetében az 50 ezer - forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti. 35

36 Ellenőrzés Ellenőrzés: Ha az ellenőrzési eljárás zavartalan lefolytatása másképpen nem biztosítható, az adóhatóság rendőri intézkedés megtételét kezdeményezheti, vagy a NAV hivatásos állományú, jelen lévő tagja útján az eljárás zavartalan lefolytatását biztosíthatja. Vám hatóság bármilyen adatgyűjtésre irányuló ellenőrzést, vagy egyes adókötelezettségek ellenőrzését lefolytathatja. 36

37 Felhívás önellenőrzésre Felhívás önellenőrzésre Új lehetőség, kizárólag nem vállalkozó magánszemélyek esetén A korábbi egyszerűsített ellenőrzés helyett Ha eltérés a SZJA bevallás és az adatszolgáltatások adatai között A felhívás tartalmazza az eltérést 30 nap áll rendelkezésre, nem kötelező Ha kiutalás alatt történik: 30 napig a kiutalási határidő számítás szünetel 37

38 Felhívás önellenőrzésre Art. 91/B felhívás önellenőrzésre: vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemélyeknél személyi jövedelemadóval kapcsolatban, amennyiben a bevallott adatok nem egyeznek az adóhatóságnál nyilvántartott adatokkal. A felhívástól 30 napig az adóhatóság ellenőrzést nem indíthat a magánszeméllyel szemben. A felhívásnak az adózó nem köteles eleget tenni, önellenőrzés elmulasztása miatt mulasztási bírságot nem lehet kiszabni. 38

39 Ellenőrzés speciális szabályai Ellenőrzés speciális szabályai Új eljárás esetén nincs új megbízólevél Iratmegsemmisítés veszélye esetén azokat az adóhatóság bevonhatja. Új adóellenőri jogosultság: mintavétel. A feltételek biztosítása az adózó kötelessége. Ha jogsértés: a mintavétel költsége az adózót terheli. Fordítás, illetve iratrendezés miatti ellenőrzési határidő szünetelés alatt az ellenőrzés folytatható. 39

40 Ellenőrzés speciális szabályai Ellenőrzés speciális szabályai A kapcsolódó vizsgálat eredményei alapján az alapellenőrzés lezárható a kapcsolódó ellenőrzés lezárása előtt is. A kapcsolódó vizsgálat eredményeit részletesen ismertetni kell az adózóval, ha a megállapítás ezen alapul. 40

41 Önellenőrzési pótlék A pótlék reparációs szabályaihoz igazodva pontosításra került. Felszámítási időszak: eredeti bevallás időpontja és az önellenőrzéshez kapcsolódó bevallás időpontja. 41

42 Fizetési könnyítés és adómérséklés iránti kérelem Minősített adózó elektronikus úton benyújtott kérelmében választhatja a fizetési könnyítés és adómérséklés iránti kérelmük sürgősségi eljárásban (15 napon belül) történő elbírálását. 5/A.. (6) bekezdés, 175. (9) bekezdés és a pont 42

43 Hatósági eljárás Minősített adózó kérheti a fizetési könnyítési vagy adómérséklési kérelmének sürgősségi elbírálását: 15 nap az ügyintézési határidő. SZJA részletfizetés: 4 helyett 6 hónap alatt, 100 ezer helyett 150 ezer forintig 43

44 Kézbesítési szabályok változása Kézbesítés eredménytelensége (pl. címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött stb.): kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekintendő Nem kereste: második kézbesítéstől számított 5. napon kézbesített Átvételt megtagadta: kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekintendő 44

45 Kézbesítési szabályok változása Kézbesítési vélelemről NAV honlapján tájékoztatás, valamint ügyfélkapus postafiókba üzen! 15 nap van a kézbesítési vélelem megdöntésére 45

46 Adó megállapítás módjai Adó soron kívüli megállapítása Öröklés esetén meglévő tartozásnál az örökös(ök) elsősorban a hagyaték tárgyaival felelnek a tartozásért. Ha a vagyontárgyak nincsenek már meg, egyéb vagyontárgyra is lefolytatható végrehajtás az örökrész erejéig. Feltételes adómegállapítás: ha nem jövőbeni ügylet: csak Tao., Szja., Kiva és HIPA adónemben kérhető, a bevallás határidejéig. Konkrét adóalapot és adót nem állapít meg a minisztérium Ellenőrzési tilalom az eljárás alatt Tartós feltételes adómegállapítás: Kiadás évére és az azt követő 2 adóévre Ha nem felelt meg a feltételeknek: a jogszabályváltozásokat figyelembe kell venni 46

47 Adó megállapítás módjai Feltételes adó megállapítás: Nincs ellenjegyzés, de van kötelező képviselet Ha K+F-et érint, a kérelemhez csatolni kell az előzetes minősítésről szóló döntést A díj mértéke az adó megállapítással érintett adózók számától függ: 1-8 millió max. 15 millió forint. K+F véleményezés. 47

48 Adó megállapítás módjai Feltételes adó megállapítás: Hiányos adatok önmagában nem minősülnek elutasítási oknak. Kérelem elutasítása, eljárás megszüntetése esetén 85% visszajár Fellebbezés: 100 ezer Ft, kiegészítés 15 ezer Ft. A kérelem benyújtásakor hatályos szabályok alapján, de az eljárás során ha változik, arra is kitér a megállapítás Adó megállapítás alkalmazhatósága: pontosítás 48

49 Fellebbezés Fellebbezés: Költségmentességet elutasító végzés ellen van lehetőség fellebbezésre Elkésett fellebbezés (valamint nem jogosulttól származó, illetve olyan végzés ellen, ami ellen nem lehet fellebbezni): érdemi vizsgálat nélküli elutasítás. 49

50 Felügyeleti intézkedés Felügyeleti intézkedés: Miniszter csak akkor, ha NAV elnöke már hozott korábban döntést. Nincs ellenjegyzés, hanem kötelező képviselet. 50

51 Végrehajtás A végrehajtó munkáját segítheti NAV hivatásos állományú munkatárs fenyegetés, akadályozás esetén. Kiadmányozott de nem jogerős fizetési könnyítés esetén nem lehet végrehajtani 51

52 Végrehajtás Adók módjára behajtandó köztartozásra is minden végrehajtási cselekmény alkalmazható A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás, szabálysértés adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. 52

53 Jogkövetkezmények KOCKERD kérdőív visszaküldésének elmulasztása: első esetben nem adószám törlés, csak mulasztási bírság, egyúttal teljesítésre kötelezés. Eljárási illetékfizetési kötelezettség elmulasztása: minimum 5000 Ft mulasztási bírság 53

54 Eljáró hatóságok Az adók módjára behajtandó köztartozás jogosultjának megkeresése alapján a) magánszemély esetében a belföldi lakóhely, szokásos tartózkodási hely vagy szokásos fellelhetőségi helye, ennek hiányában utolsó ismert belföldi lakóhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, b) jogi személy és egyéb szervezet esetében az illetékes állami adóhatóság jár el, kivéve, ha törvény a köztartozás beszedését más szerv hatáskörébe utalja. 54

55 HELYI ADÓK VÁLTOZÁSAI

56 Módosítás célja, indoka Cél, indok: Adminisztrációs terhek csökkentése, Adókötelezettség teljesítésének egyszerűsítése (adatbázis kialakítása) Gyakorlati tapasztalatok Ingatlan-nyilvántartási szabályokkal való összhang megteremtése Devizás könyvvezetés és az átszámítás Törvényi módosításokhoz kapcsolódó harmonizálás 56

57 Telekadó-szabályozás Célja, indoka: A telekadó-szabályozás fogalmi rendszerének a termőföldről szóló törvény fogalmi rendszerével, valamint az ingatlannyilvántartási szabályokkal való összhang megteremtése. 57

58 Telekadó-szabályozás A telek fogalmából kikerült a halászatról és horgászatról szóló törvény szerinti víztározó területe, ezért erre a területre a telekadó hatálya nem terjed ki. 58

59 Ingatlan tulajdonosának mögöttes felelőssége Előzmény: vagyoni típusú helyi adó: építmény-, telek-, magánszemély kommunális adója, mert pl. a tulajdonos vagyoni értékű jogot (pl. használati, haszonélvezeti jogot) alapított olyan személyre, aki jövedelemmel nem rendelkezett, akkor a vagyoni értékű jog tulajdonosa volt az adófizetésre kötelezett és nem tudták rajta behajtani a tartozást. 59

60 Ingatlan tulajdonosának mögöttes felelőssége Módosító szabály Htv. 43. (4): Ha a vagyoni értékű jog tulajdonosa adófizetési kötelezettségét nem teljesíti, akkor az ingatlan tulajdonosa a kötelezett ét követő időszakra vonatkozó adóra. Indok: Ingatlant terhelő vagyoni értékű jog alapítása ne lehetetlenítse el az adóvégrehajtást. 60

61 Ingatlan tulajdonosának mögöttes felelőssége Art. 35. (2) h) Közös ingatlant terhelő adótartozásnál a tulajdonosok mögöttes helytállási kötelezettségét írja elő. 61

62 Helyi iparűzési adó A Htv. 38. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A 37. (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység-végzés esetén az adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közötti szerződés alapján a megrendelő teljesítéselfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja. 62

63 Helyi iparűzési adó Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a (6) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel az adó alapjának meghatározásának változása. Levonható elemek nem, de figyelembe vételük megváltozott. 63

64 Helyi iparűzési adó 2013-tól az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegének nettó árbevételből való levonhatósága korlátozott sávosan progresszív módon. 64

65 Helyi iparűzési adó 2013-tól a nettó árbevétel: 500 M Ft-ot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó ELÁBÉ és közv. szolg. értéke együttes összege teljes egészében, mint nettó árbev.-t csökkentő összeg egésze; 500 M Ft-ot meghaladó, de 20 milliárd Ft-ot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbev. csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbev. 85%-a; vonható le. 65

66 Helyi iparűzési adó 2013-tól a nettó árbevétel: 20 milliárd Ft-ot meghaladó, de 80 milliárd Ft-ot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbev. csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbev. 75%-a; 80 milliárd Ft-ot meghaladó összegéből az e sávba jutó nettó árbev. csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettő árbev. 70%-a vonható le. 66

67 Helyi iparűzési adó A sávba jutó nettó árbevételt csökkentő összeg: az összes nettó árbevétel csökkentő összegnek és az adott sávba jutó nettó árbevétel összes nettó árbevételben képviselt arányának a szorzata (árb./össz árb.) össz. ELÁBÉ + közv. szolg. 67

68 Helyi iparűzési adó Nincs korlátozás (nettó árbevétel): Az adóalap megállapításánál azon áruk, anyagok, szolgáltatások értékesítésével összefüggésben elszámolt ELÁBÉ-nak és közv. szolg.-ok értékének teljes összege csökkenti a nettó árbevétel összegét, amely áruk, anyagok, szolg.-ok értékesítése után az adóalany a Számviteli tv. szerinti exportértékesítés árbevételt számolt el; 68

69 Helyi iparűzési adó Nincs korlátozás (nettó árbevétel): vagy közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek, mint áruk értékesítése belföldi értékesítés nettó árbevételét számol el; Az elszámoló házi tevékenységet végző szervezetnél, az általa vásárolt és továbbértékesített, a Szt. szerinti ELÁBÉ-ként elszámolt földgáz és villamosenergia beszerzési értéke teljes összege csökkenti a nettó árbevétel összegét 69

70 Egyszerűsített HIPA alap meghatározás Adó adóévi alapja: a 8 M forint adóévi nettó árbevételt meg nem haladó árbevételű vállalkozónál a nettó árbevétel 80%-a Átalányadózónál szja szerinti átalányban megállapított jöv. 20%-kal növelt összege, azzal, hogy az adó alapja nem lehet több, mint az szja szerinti bevételének 80%-a 70

71 Egyszerűsített HIPA alap meghatározás Adó adóévi alapja: Eva-alanynál eva-alap 50%-a KIVA-nál ált szabály vagy A) ponttól eltérően KIVA alap 20%-kal növelt összege KATA-nál ált szabály vagy A) ponttól eltérően székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5 2,5 Millió Ft. 71

72 Foglalkoztatás növelés HIPA alap: a foglalkoztatás növeléskor csökkenthető, minden egy fő létszámnövekmény után 1 millió Ft-tal. A létszám a korrigált átlagos statisztikai állományi létszámot jelenti, amelynek kiszámítása: Az átlagos statisztikai állományi létszámot a KSH Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz c. kiadvány január 1. napján érvényes szabályai szerint kell két tizedes jegy pontossággal számítani. 72

73 Foglalkoztatás növelés Az adóévi átlagos statisztikai állományi létszám számítása során figyelmen kívül kell hagyni azt, aki egyébként a statisztikai állományi létszámba tartozik, ám állományba kerülését közvetlenül megelőzően kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozásnál tartozott az átlagos statisztikai állományi létszámba. 73

74 Települési adó csökkentése évi CIII. tv Adóévre fizetendő adóból legfeljebb annak összegéig levonható az adóalany által: a.) ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó, b.) ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt útdíj 7,5 %-a. Érvényesül a települések közötti megosztás. A módosítást az ún. feltöltési kötelezettség teljesítése során is figyelembe lehet venni. 74

75 Települési adó csökkentése Figyelem! Ha az adózó a jogszabályi változás következtében kérelmet nyújtott be a becsült adó (előleg részlet csökkentése tárgyában) és ezt az adóhatóság elfogadta, azaz kérelemre mérsékelte. Art (13) bekezdése alapján 20 % mulasztási bírságot kell megállapítani, ha a kérelem alapján kevesebb adóelőleget fizetett meg, mint az adóév adóbevallása alapján kellett volna. 75

76 Adókötelezettség keletkezése Aki építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ebben az esetben az adókötelezettség időtartama: a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja. Függetlenül attól, hogy egyes napokon munkavégzés nem történik, valamennyi naptári nap adóköteles. 76

77 Adókötelezettség keletkezése Kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyok az adó alapját az adóalany kapcsolt vállalkozások összes nettó árbevétele és összes nettó árbevétel-csökkentő ráfordítása pozitív előjelű különbözeteként állapítják meg. 77

78 Adókötelezettség keletkezése A számításokat a kerekítés általános szabályai alapulvételével tizedes törtben kifejezve, hat tizedes jegy pontossággal kell elvégezni. 78

79 Bevallás A helyi iparűzési adóbevallást magyar nyelven, forintban kell elkészíteni. A beszámolót, könyvvezetést konvertibilis devizában készítő adózó a helyi iparűzési adóbevallás adatait a Magyar Nemzeti Bank hivatalos az adóév utolsó napján érvényes devizaárfolyamának alapulvételével számítja át forintra. 79

80 Bevallás Olyan külföldi pénznem esetében, amelynek nincs a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett árfolyama, a Magyar Nemzeti Bank által az adóév utolsó napjára vonatkozóan közzétett, euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámításkor figyelembe venni. 80

81 Idegenforgalmi adó Aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség terheli. A Htv a a következő e) ponttal egészül ki: [A 30. (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség alól mentes:] e) az egyház tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát kizárólag az egyház hitéleti tevékenységében való részvétel céljából eltöltő egyházi személy. 81

82 Idegenforgalmi adó Mentes: aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője; továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója; valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jog. 82

83 Idegenforgalmi adó Az adó MNB által jegyzett külföldi pénznemben is beszedhető (amelyben a szállásdíj megfizetését lehetővé teszi.) A beszedésre kötelezett az adó összegének külföldi pénznemben való megállapításakor és az adónak az önkormányzati adóhatóság számára forintban való befizetésekor a MNB hivatalos az adóévet megelőző év utolsó napján érvényes devizaárfolyamát kell alapul venni. 83

84 Tájékoztatás a helyi adókról A 42/A. -t követően a új alcímmel és 42/B. -sal egészül ki. MÁK által létrehozott országos adatbázis: tartalmazza valamennyi települési önkormányzat hatályos adórendeletének adómértékét, adómentességét, adókedvezményét, az önkormányzatok honlapjainak címét, telefonszámát, címét, levelezési címét. Önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége: december 20. a január 1-jén hatályban lévő helyi adónemekre vonatkozóan. 84

85 Helyi adó törvényt érintő változások Záró rendelkezések: 43. új (4) bekezdés Ha az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosítottja és a december 31-ét követő időszakra vonatkozó adóját nem fizette meg és a végrehajtás vele szemben eredménytelenül zárul, az adóhatóság az így előállt adótartozás megfizetésére határozattal kötelezi az építmény, telek tulajdonosát. 85

86 Helyi adó törvényt érintő változások Értelmező rendelkezések: Fogalmi pontosítás: 16. telek 17. termőföld 23. egyházi személy 86

87 Helyi adó törvényt érintő változások További pontjának b) alpontjában az a fizetett kamatokkal és kamatjellegű ráfordításokkal, szövegrész helyébe az a fizetett kamatokkal és kamatjellegű ráfordításokkal és a pénzügyi lízingbe adott eszköz beszerzési értékével, azzal, hogy e beszerzési értékre tekintettel az adóalap nem csökkenthető, szöveg lép. 87

88 Helyi adó törvényt érintő változások Hatályát veszti: 39/A. (1) bekezdés b) pontjában az az adóévet megelőző szövegrészek, és az illetve a tevékenységét adóévben kezdő vállalkozó esetén az adóévben idő arányosan a 8 millió forintot várhatóan nem haladja meg, szövegrész, 88

89 Gépjármű adóról szóló törvényt érintő változások Mentesség körének bővítése: amely külön jogszabály szerint haditechnikai terméknek minősül, és amelyet a Magyar Honvédség Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme érdekében üzemeltet. 89

90 Gépjármű adóról szóló törvényt érintő változások Pontosítás: 12. súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja, javainak védelme érdekében üzemeltet. 90

91 Gépjármű adóról szóló törvényt érintő változások Pontosítás: 18. gépjármű forgalomból való kivonásának minősül a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendelet szerinti forgalomból való kivonás, 91

92 Gépjármű adóról szóló törvényt érintő változások Pontosítás: 26. lassú jármű és a lassú jármű pótkocsija: a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendelet alapján speciális rendszámtáblával fehér alapon (3 3) piros betű- és számjellel, Y kezdő betűjellel és igazolólappal ellátott jármű, amely a sík úton önerejéből (vagy vontatója által) 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes, 92

93 Gépjármű adóról szóló törvényt érintő változások Pontosítás: 29. környezetvédelmi osztály-jelzés: augusztus 15-én hatályos 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklet II. alpontja szerinti környezetvédelmi osztály jelzés (kód). Ha nem ismert, hitelt érdemlően bizonyító iratok alapján kell megállapítani. Ha ez nem lehetséges, akkor a személygépkocsi osztály-jelzése: 6. 93

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. évi módosításai. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó és Vámhivatal

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. évi módosításai. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó és Vámhivatal Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. évi módosításai Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó és Vámhivatal Általános alapvetés 2013 ban nincsenek kiemelt, nagy jelentőségű változások

Részletesebben

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én.

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én. Összeállítás az Art 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII. törvény alapján, kiegészítve a 2013. január 1-jétől hatályos évközi módosításokkal) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény változásai 2012-2013.

Az adózás rendjéről szóló törvény változásai 2012-2013. Az adózás rendjéről szóló törvény változásai 2012-2013. Eljárási határidők Az adó-, együttes adó-, jövedelem- és illetőségigazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 6 napon

Részletesebben

2012. évi törvény az egyes adótörvények és azzal összefüggő más törvények módosításáról

2012. évi törvény az egyes adótörvények és azzal összefüggő más törvények módosításáról 2012. évi törvény az egyes adótörvények és azzal összefüggő más törvények módosításáról III. Fejezet HELYI ADÓZÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK 7. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása 107. A helyi

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

Adótörvény változások 2012

Adótörvény változások 2012 Adótörvény változások 2012 A Parlament elfogadta a 2013 évi adótörvény-változások jelentős részét tartalmazó törvényjavaslatot, mely a több részletben bejelentett költségvetési megszorító csomag rendelkezéseit

Részletesebben

KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN

KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN 4.1. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 4.1.1. Tevékenységi körök változása 2013. április

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek Hatályos: 2013. 01. 01-től 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2015.1.1. és 2015.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1990. évi C. törvény 1. oldal a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az ellenőrzés 1.1. Az ellenőrzés fajtái [Art. 87. -ának új (3) bekezdése] Az egyéni vállalkozó

Részletesebben

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása Helyi adók Helyi iparűzési adó A helyi adókról szóló törvény 2013. év január 1-jén hatályba lépő módosításai között a leglényegesebb, hogy korlátozták az iparűzési adóalap megállapítása során az eladott

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Jövő évi adóváltozások

Jövő évi adóváltozások ADÓLEVÉL 2012. NOVEMBER Jövő évi adóváltozások A Parlament tegnap elfogadta a 2013. évi adótörvény-változások jelentős részét tartalmazó törvényjavaslatot, mely a több részletben bejelentett költségvetési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.)

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az Art hatálya [Art. 4. -ának (4) bekezdése] A kiegészítő előírás szerint az Art.-ot kell alkalmazni

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1990. évi C. törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 2014.1.1. és 2014.1.31. között hatályos szöveg összehasonlítva 2012.12.1. és 2012.12.31. között hatályos szöveggel Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

T/7028. számú. törvényjavaslat

T/7028. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7028. számú törvényjavaslat az adózást érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi törvény az adózást

Részletesebben

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft.

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. Ügyfél Hírlevél Adóváltozások 2013 Összefoglaló EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. A tájékoztatókat írta és szerkesztette: Molnár Imre adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló 2012. december

Részletesebben

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény Az adózás rendje 2003. évi XCII. törvény Adózás rendje Területi hatály Magyarország területén 1. Székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkező

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és

Részletesebben