Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 T A R T A L O M J E G Y Z É K (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 A/ A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA A vállalkozás ismertetése Számviteli politika bemutatása... 5 a) Az elszámolás alapja... 5 b) A számviteli politikában meghatározott kritériumok ismertetése... 5 c) A piaci értéken történő értékelés elveinek ismertetése... 6 d) Az éves beszámoló összeállítása során alkalmazott értékelések és értékcsökkenési leírás szabályainak ismertetése II. SPECIFIKUS RÉSZ B/ MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Saját tőke Céltartalékok Kötelezettségek Aktív és passzív időbeli elhatárolások C/ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Nettó árbevétel Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel Költségek költségnemenkénti megbontása Anyagköltség alakulása Igénybevett szolgáltatások részletezése Egyéb szolgáltatások részletezése Az értékesítés költségei Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás Mérleg szerinti eredmény KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2

12 III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ D/ SZÖVEGES ÉS SZÁMSZAKI ÉRTÉKELÉS A VÁLLALKOZÁS VALÓS VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETÉRŐL, A LIKVIDITÁSRÓL, A FIZETŐKÉPESSÉGRŐL Értékelés Vagyoni helyzet Pénzügyi helyzet, likviditás Hatékonyság, jövedelmezőség Mérleg fordulónapja utáni változások Számviteli politika változásának hatása E/ EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal folytatott tranzakciók A beszámoló könyvvizsgálatának költségei Kötelezettségvállalások Környezetvédelmi kötelezettségek, költségek Üzletvezetés, igazgatóság, felügyelő bizottság Bér- és létszámadatok Mellékletek: 1. sz. melléklet: Veszélyes hulladékok mennyisége és értéke évben 2. sz. melléklet: Aktív és passzív időbeli elhatárolások évben 3. sz. melléklet: Pénzeszköz-változás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 3

13 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A/ A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA 1. A vállalkozás ismertetése A vállalkozás cégjogi formája zártkörűen működő részvénytársaság (a továbbiakban: társaság), amelyet a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszter alapított december 31-én. Határozatlan időre alakult, zártkörűen alapított és működő társaság. A társaság jogelődje az államigazgatási felügyelet alatt működő Agria Volán Vállalat volt. A társaság május 4-ig 100%-ban állami tulajdonnal működött, ezen időpontot követően 90% lett az állami, 10% a dolgozói tulajdon aránya, mely utóbbi azóta folyamatosan eltolódik az állami tulajdon javára a kilépő, ill. elhalálozott munkavállalók részvényeinek visszavásárlása, majd bevonása miatt, valamint a tulajdonos által a korábbi években juttatott tőkeemelés összege miatt. A társaság január 1-jén kezdte meg működését, és az alábbi főbb tevékenységeket folytatja: alaptevékenység: egyéb menetrendszerű, szárazföldi személyszállítás (közúti távolsági és helyi személyszállítás) egyéb szárazföldi személyszállítás (nem menetrendszerű) alaptevékenységen kívüli tevékenység: ipari, járműjavítási, egyéb (bérbeadási, reklám, stb.) tevékenység A társaság tevékenységét szabályozó speciális jogszabályok az alábbiak: 1370/2007/EK rendelet a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, évi XLI. tv. a személyszállítási szolgáltatásokról, 121/2012. (VI.26.) Kormányrendelet a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól, 85/2007. (IV.25.) Kormányrendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről. A társaság működési területe Heves megye keleti felére terjed ki, menetrendszerű távolsági járatokkal azonban elérhető Kelet-Magyarország összes nagyvárosa, megyeszékhelye is. A társaság bejegyzett székhelye: 3300 Eger, Mátyás király út 134. telephelyei: 3300 Eger, Barkóczy u. 2. /távolsági autóbusz-pályaudvar/ 3300 Eger, Cifrakapu út 164. A társaság jegyzett tőkéje: E Ft. A társaság tulajdonosai: Névérték (E Ft) Tulajdonosi részarány (%) Magyar Állam ,9 97,9 Munkavállalók ,1 2, ,0 100,0 A társaság alaptőkéjének megoszlása: db egyenként 1.000,- Ft névértékű és kibocsátási értékű névre szóló dematerializált törzsrészvény. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 4

14 2.907 db egyenként ,- Ft névértékű és kibocsátási értékű névre szóló nyomdai úton előállított dolgozói részvény. Az éves beszámoló aláírására Uti Csaba vezérigazgató (3000 Hatvan, Peresi út 16.) jogosult. Társaságunknál a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Neve: Dr. Gál József gazdasági igazgató Könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: MKVK Társaságunknál évben a könyvvizsgálatot az EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1027 Budapest, Fő utca 71. II/1.) MKVK nyilvántartási szám: JT000118, képviseletében Fiedler Gábor kamarai tag könyvvizsgáló (MKVK tagsági szám: ) látta el. 2. Számviteli politika bemutatása a) Az elszámolás alapja A társaság éves beszámolót készít, ennek megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A mérleg készítésének időpontja a tárgyévet követő év február hó 20. napja. Az időpont meghatározásánál figyelembe kellett venni azt, hogy a beszámolót még a társaság legfelsőbb testületének is jóvá kell hagynia. Az éves beszámoló a magyar Számviteli törvénnyel összhangban a bekerülési költség elvének alkalmazásával készült. A társaság összköltség eljárással állapítja meg az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét, ennek megfelelően az A változatú, összköltség eljárásos eredménykimutatást készíti el, könyvviteli elszámolása azonban olyan, hogy abból az A változatú, forgalmi költség eljárásos eredménykimutatás is bármikor elkészíthető. Az éves beszámoló tartalmazza ezt az eredménykimutatást is. A társaság mérlegét az A változat szerint készíti. Könyvvizsgáló alkalmazása a társaságnál jogszabály - a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 41. (1) bekezdése, valamint a számvitelről szóló évi C. törvény 155. (2) bekezdése - által előírt kötelezettség. A társaság konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett, egyetlen befektetése vonatkozásában sem minősül anyavállalatnak. Az éves beszámoló adatai ezer forintban értendők. A Számviteli politikában évben olyan lényeges változás, amelynek eredményre gyakorolt hatása jelentős lett volna, és így bemutatása a Számviteli törvény alapján kötelező lenne, nem volt. b) A számviteli politikában meghatározott kritériumok ismertetése A társaság rendelkezik a Számviteli törvény által előírt pénzkezelési, leltározási, eszköz- és forrásértékelési, valamint önköltségszámítási szabályzattal. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 5

15 A társaság számviteli politikájában és értékelési szabályzatában rögzítette, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a számviteli alapelvek (teljesség, valódiság, világosság, következetesség, folytonosság, összemérés, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség - haszon összevetés) érvényesülését. Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása az ésszerűség határain belül befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználók döntéseit. Társaságunknál akkor beszélhetünk a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáról, ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét 20%-nál nagyobb mértékben növeli vagy csökkenti. A számviteli törvény és a számviteli politika szerint az ellenőrzés, önellenőrzés során észlelt hiba akkor jelentős, lényeges, ha az (a hiba hatásaival együtt) meghaladja a mérleg főösszegének 2%-át, vagy - ha a mérlegfőösszeg 2%-a több mint 500 millió Ft akkor az 500 millió Ft-ot. Társaságunknál a mérleg főösszegének 2%-a (2012-ben 71,8 millió Ft) lényegesen alatta marad az 500 millió Ft-nak, ezért az előbbi a korlát. Társaságunknál a 2012-ben adóhatósági ellenőrzés, önellenőrzés nem volt, amely alapján a tárgyévet megelőző évekre feltárt hibák összegkihatása alatta maradt a fenti összeghatároknak, ezért a mérleg és eredménykimutatás 2 oszlopos (előző évi és tárgyévi tényadatokat tartalmaz). c) A piaci értéken történő értékelés elveinek ismertetése A Számviteli törvény lehetőséget ad arra, hogy a kettős könyvvitelt vezető vállalkozás december 31-i fordulónappal az eszközöket eredeti bekerülési értéküket meghaladó piaci értékükön értékelje. Az említett piaci értéken lehet értékelni a vállalkozó tevékenységét tartósan szolgáló - vagyoni értékű jogokat, - szellemi termékeket, - tárgyi eszközöket (kivéve a beruházásokat, a beruházásra adott előlegeket), - tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket. Az AGRIA VOLÁN Zrt. nem él az értékhelyesbítés lehetőségével, az eszközöket a mérlegben értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett, visszaírt terven felüli értékcsökkenéssel és az értékvesztés visszaírásával növelt beszerzési, előállítási értéken szerepelteti. Részvénytársaságunk alaptevékenységének végzéséhez szükséges tárgyi eszközök (járművek) piaci értékeként a könyv szerinti értéket vettük figyelembe. Abból indultunk ki, hogy: - helyi közlekedésnél a szolgáltatás díját az Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. tv. (AMSZ) előírásainak megfelelően a társaságunk és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata között december 20-án (2012. december 31-ig) megkötött és november 26- án (2016. december 31-ig) meghosszabbított Közszolgáltatási szerződés alapján az önkormányzat hagyja jóvá, KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 6

16 - a helyközi közlekedés tarifáit - amely tevékenységet társaságunk a GKM-mel (jelenleg NFM) december 27-én megkötött Közszolgáltatási Szerződés alapján végzi, a szerződés szerint december 31-ig - a közlekedésért felelős miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg, - a szabadáras szolgáltatás árainak kialakításánál figyelembe vesszük a piac értékítéletét, - azt feltételezzük, hogy az általunk nyújtott szolgáltatás árában megtérül az értékcsökkenési leírás is, így az adott eszköz bekerülési értékét a piac közvetett módon elismeri, - közforgalmi feladatokat látunk el, - az általunk használt eszközöknek nincs valós piaca, reális piaci értéke, - a Számviteli törvényben megfogalmazottakat be kell tartanunk, ezért a globális amortizáció módszerét alkalmaztuk eszközeink piaci értékének meghatározásánál. A társaság által választott főbb értékelési szabályok bemutatása Az eszközök befektetett, illetve forgóeszközök csoportjába történő minősítésének elvei A befektetett eszközök a társaság tevékenységét tartósan, legalább egy éven túl - közvetlenül vagy közvetett formában - szolgálják. A forgóeszközök a vállalkozási tevékenységet egy évnél rövidebb ideig szolgálják, egy évnél rövidebb idő alatt elhasználódnak, csak egyetlen tevékenységi folyamatban vesznek részt. A céltartalék-képzés alkalmazott elvei A Számviteli törvény előírásai szerint a céltartalék képzése részben kötelező, részben pedig lehetőség. Jogcímei: 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék Az alkalmazott értékelési eljárások A mérlegtételek értékelésének általános szabályai: 1. Az eszközök értékelésénél a vállalkozás folytatása, az egyedi értékelés és az óvatosság elveiből kell kiindulni. 2. Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek akkor változtathatók meg, ha a változást előidéző tényezők tartósan - legalább egy éven túl - jelentkeznek és emiatt a változások állandónak, tartósnak minősülnek. 3. Az eszközöket és a kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenőrizni és egyedenként értékelni kell. 4. A mérlegtételek körültekintően elvégzett értékelése során figyelembe kell venni minden olyan értékvesztést, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érinti, a mérlegkészítés napjáig bekövetkezett és ismertté vált. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7

17 A Számviteli törvény fenti előírásai azt jelentik, hogy az eszközöket beszerzési, illetve előállítási költségüknél magasabb értéken (kivéve a sajátos értékelési szabályokat, valamint a piaci értéken történő értékelést) nem szabad a mérlegbe felvenni. A saját tőkét, a céltartalékot, a kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken kell kimutatni. Az alkalmazott értékelési elvek és a követendő eljárás szabályai Társaságunk az eszközöket beszerzési, illetve előállítási költségen értékeli, csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel és értékvesztéssel, növelve a visszaírt terven felüli értékcsökkenés és értékvesztés összegével. A társaság önköltségszámításánál alkalmazandó alapelvek amelyeket mind az elő- mind az utókalkulációban érvényesíteni kell a következők: minden tevékenységre (szolgáltatásra), termékre csak annyi költséget szabad elszámolni, - de annyit kell is amennyi a tevékenységgel (szolgáltatással), a termék előállításával kapcsolatban ténylegesen felmerül, a közvetlen költségként való elszámolás azt jelenti, hogy minden költség, amely tevékenységre (szolgáltatásra), termék-előállításra utalványozható, közvetlen költségként kerüljön elszámolásra. Az értékcsökkenés elszámolásának módja, az amortizációs politika lényege Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják (az értékcsökkenés elszámolása). Mivel a társaság szolgáltató tevékenységet végez, az eszközök hasznos élettartamának meghatározásánál azt az időszakot veszi figyelembe, amely alatt az amortizálható eszközt a várható fizikai elhasználódás (műszakok száma, jellemző körülmények, az eszköz fizikai jellemzői), erkölcsi avulás (technológiai változások, termékek iránti kereslet), az eszköz használatával kapcsolatos jogi és egyéb korlátozó tényezők figyelembevételével várhatóan használni fogja. Az eszközök maradványértékén a rendeltetésszerű használatba vétel, az üzembe helyezés időpontjában a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értékét értjük. Nulla lehet a maradványérték, ha annak nagysága valószínűsíthetően nem jelentős. A társaság vonatkozásában jelentős maradványértéknek tekintendő a hasznos élettartam végén várható maradványérték meghatározásánál: - Épületek esetén a bekerülési érték 5%-a. - Építmények esetén a bekerülési érték 5%-a, ha a 100 ezer Ft-ot meghaladja, - Autóbuszok kivételével valamennyi jármű esetén a bekerülési érték 10%-a. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 8

18 - Újonnan beszerzett autóbuszok esetén a bekerülési érték 5%-a, használtan beszerzett autóbuszok esetén a bekerülési érték 10%. - Műszaki és egyéb gépek, berendezések (a járművek kivételével) esetén a bekerülési érték 10%-a, ha a maradványérték a 100 ezer Ft-ot meghaladja. - A 100 ezer Ft és 200 ezer Ft közötti értékű eszközöket társaságunk 2 év alatt írja le azonos összegben, így ezen eszközök esetében a maradványértékkel nem számolunk. Az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: A társaság az értékcsökkenést havonkénti rendszerességgel számolja el a költségei között. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha a) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke. Az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke akkor haladja meg tartósan és jelentősen a piaci értéket, ha legalább 1 éven keresztül 20%- kal, vagy annál nagyobb mértékben haladja meg azt (piaci érték = 100%). Amennyiben a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának okai már nem állnak fenn (a piaci érték tartósan, 1 éven túl, legalább 20%-kal meghaladja a könyv szerinti értéket), az elszámolt terven felüli értékcsökkenést csökkenteni kell (visszaírás). A visszaírás a piaci értékig, de legfeljebb a terv szerinti értékcsökkenés figyelembe vételével meghatározott nettó értékig történhet. A visszaírás azonban nem lehet több, mint az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összege; b) a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; c) a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető; d) a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. Az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy a felsorolt eszközök, a beruházás a használhatóságuknak megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljenek a mérlegben Ft alatti tárgyi eszközök elszámolási módjának megválasztása A Számviteli törvény lehetőséget ad arra, hogy az Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek beszerzési, előállítási értékét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egyösszegben elszámoljuk. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 9

19 A társaság él ezzel a lehetőséggel, és alkalmazza az elszámolásnak ezt a módját a tárgyi eszközök, a vagyoni értékű jogok, valamint a szellemi termékek minden típusára és csoportjára, mely az előbbi feltételeknek megfelel. A társaság a Ft alatti tárgyi eszközök bruttó értékét használatba vételkor a Befejezetlen beruházások számláról közvetlenül vezeti át a terv szerinti értékcsökkenési leírás költségszámlára. A felújítás, karbantartás elkülönítésének elvei A felújítás és a karbantartás fogalmak tartalmát a munkák célja (rendeltetése) alapján kell meghatározni. A felújítás olyan, a tárgyi eszköz újraelőállítási értékéhez képest általában jelentős költséggel járó munka, amely a tárgyi eszköz eredeti műszaki állapotát megközelítően, vagy teljesen visszaállítja, illetőleg az eredeti teljesítőképességét korszerűsítéssel növeli. Karbantartás a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítás. Karbantartás fogalma közé tartozik Számviteli politikánkban rögzítettek szerint minden olyan esetenként felmerülő nagyjavítás, amely alapvetően nem jár a karosszéria átépítésével, az alváz teljes kicserélésével, stb. A felújítás a tárgyi eszköz beszerzési értékét növelő ráfordításnak minősül, míg a karbantartás költségként számolható el. Alapítás-átszervezés költségeinek elszámolása A társaság alapítás-átszervezés aktivált értékeként számolja el a vállalkozási tevékenység indításával, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatosan felmerült külső vállalkozók által számlázott, és a saját tevékenység során felmerült közvetlen költségeket, amelyek az alapítás-átszervezés befejezését követően a tevékenység során a bevételekben várhatóan megtérülnek. A társaság döntése értelmében aktiválásra kerül az ISO minősítő rendszer bevezetése is. A minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban a későbbiekben felmerülő költségek azokra az évekre számolandók el időarányosan, amelyekre a minősítés vonatkozik. Az értékvesztés elszámolása A Számviteli törvény kötelezően előírja az értékvesztés elszámolását egyes eszközfajtáknál abban az esetben, ha azok piaci értéke (megítélése) alacsonyabb a mérlegkészítéskor, mint a nyilvántartás szerinti értéke. Értékvesztést kell elszámolni: A könyv szerinti értéknek a piaci érték alá csökkenése miatt az eszközök körében terven felüli értékcsökkenést, vagy értékvesztést kell elszámolni. A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának szabályait az értékcsökkenés szabályainál már részletesen bemutattuk, a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál, a külföldi pénzértékre szóló, tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnál, az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél, vásárolt és saját termelésű készleteknél. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 10

20 d) Az éves beszámoló összeállítása során alkalmazott értékelések és értékcsökkenési leírás szabályainak ismertetése Immateriális javak Az immateriális javak bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékén, az immateriális javakra adott előleget az átutalt levonható előzetesen felszámított ÁFÁ-t nem tartalmazó összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékén kerülnek kimutatásra. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök közül az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, a műszaki berendezéseket, gépeket, járműveket, az egyéb berendezéseket, felszereléseket, járműveket a mérlegben aktualizált múltbeli bekerülési értéken (nettó értéken) mely a szóban forgó eszközök bruttó értékének és az elszámolt halmozott terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenésének a különbsége kell szerepeltetni. (A terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével növelni kell a nettó értéket.) A beruházások, felújítások aktualizált bekerülési értéke alatt az esetleges terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett, és visszaírásokkal növelt bekerülési (bruttó) értéket kell érteni. A beruházásokra forintban adott előlegeket a ténylegesen fizetett (a levonható ÁFA nélküli) összegben kell kimutatni. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása időarányosan (lineárisan), történik a bruttó érték alapján. Befektetett pénzügyi eszközök A társaságnál a befektetett pénzügyi eszközök között részesedések és munkavállalóknak adott kölcsönök fordulnak elő. A tartósan kölcsönadott pénzeszközök értékelése a követelésekre vonatkozó szabályok szerint történik. A befektetett pénzügyi eszközök mérlegben kimutatott értékének meghatározásakor: a részesedések értékénél a vásárolt és jegyzett részvények, üzletrészek, törzsbetétek, vagyoni betétek vételi értékét, a gazdasági társaságban lévő - és már teljesített - befektetéseknél a társasági szerződésben meghatározott alapításkori értékét, az adott kölcsönök, értékénél az egy éven túl lejáró pénzkövetelés összegét kell figyelembe venni, csökkentve azt a Számviteli törvény szerinti értékvesztés összegével. Készletek A mérlegben a készleteket bekerülési értéken, illetve az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni. A befejezetlen termelés értéke a közvetlen anyag- és munkaköltséget tartalmazza. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 11

21 A társaság ipari tevékenysége keretében idegenek részére és saját szükségletei kielégítésére készletek (alkatrész, fődarab, gumi) javításával és gyártásával foglalkozik. A készletek mérlegértéke: előállítás esetében az eszköz közvetlen önköltsége, javítás esetén a javított készlet nyilvántartási ára (javítatlan készlet nyilvántartási ára növelve a javítás során felmerült közvetlen költségekkel). A Számviteli törvény szerint értékvesztésként el kell számolni a vásárolt készletek beszerzési árát, könyv szerinti értékét, vagy annak egy részét, illetve a saját termelésű készletek előállítási árat csökkentő azon tételeket is, melyek akkor következnek be, ha a készlet - a vonatkozó előírásoknak, minőségi követelményeknek (szabvány, szakmai előírás, szállítási szerződés szerinti feltételek stb.) nem felel meg; - az eredeti rendeltetésének nem felel meg; - megrongálódott, felhasználhatósága bizonytalan; - feleslegessé vált, értékesítése kétséges. Ezekben az esetekben a készlet értékét addig a mértékig kell csökkenteni, hogy a készlet használhatóságának, értékesíthetőségének megfelelő a mérlegkészítéskor ismert vagy érvényesíthető piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Ez a mérték a vállalkozás által igazolt (bizonylatolt), műszaki véleménnyel alátámasztott, leértékelési v. esetleg selejtezési folyamat során kialakított legalább a készlet haszonanyag árának illetve hulladékértékének meghatározásával történhet. (Kivétel a megsemmisült készlet értéke.) Amennyiben a készlet piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja könyv szerinti értékét, a korábban elszámolt értékvesztést a különbözet összegének megfelelő visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírása után a készlet könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az eredeti bekerülési értéket. Követelések Követeléseket a társaság csak az adós által elismert értékben mutathat ki. Ha az adós a követelés összegét részben vagy egészében nem ismeri el, az összeget nem lehet még peresítés esetén sem a mérlegben szerepeltetni. A peresített követeléseket akkor kell a mérlegbe pénzügyileg rendezett összegben beállítani, ha a teljesítés a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között megtörtént. Követelések közé tartoznak: - áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származó követelések (vevők), - kapcsolt vállalkozással szembeni követelések, - egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szembeni követelések, - váltókövetelések, - egyéb követelések. Vevőkövetelésen a társaság az áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származó árbevétel és az azután felszámított általános forgalmi adó együttes összegét érti. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 12

22 A kapcsolt vállalkozással szembeni követelések között kell kimutatni az anyavállalattal, leányvállalattal, közös vezetésű vállalattal, valamint a társult vállalkozással szemben fennálló követeléseket, és a mérlegben külön kell szerepeltetni az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben felmerült követeléseket is. Az egyéb követelések olyan rövid lejáratú követelések és követelés jellegű elszámolások, amelyek kiemelt tételként a mérlegben nem szerepelnek (munkavállalókkal szembeni, költségvetéssel, önkormányzattal, más vállalkozással szembeni és egyéb különféle követelések). Az egyéb követelések közé kell átsorolni a tartósan adott kölcsönök könyv szerinti értékéből az egy éven belül esedékes törlesztendő összeget. Itt kell kimutatni a követeléssé vált (tartozik egyenlegű) kötelezettség jellegű számlák értékét is. Az egyéb követelések bekerülési értéke a jogszerűen követelhető összeg, mérlegben történő értékelése azonos a vevőknél ismertetettel. Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés napjáig pénzügyileg nem rendezett követelések esetében a vevő, az adós minősítése alapján (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Tartósnak tekinthető a követelés könyv szerinti értéke és várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet, ha a követelés kiegyenlítésére a fizetési határidőt követő 60 napon belül nem került sor. Jelentősnek akkor tekinthető a veszteségjellegű különbözet, ha meghaladja a követelés eredeti bekerülési értékének a 20%-át, vagy az 50 E Ft-ot. Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen (legalább 20%-kal) meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az eredeti bekerülési értéket. A külföldi pénzértékre szóló követelést az MNB hivatalos deviza árfolyamán értékeljük. Céltartalékok A társaságnál a céltartalékok állománya három tételből áll. Egyrészt a 2011., valamint évben autóbusz nagyjavítás miatt várható költségekre képzett céltartalékból, másrészt tartalmazza az autóbuszvezetők által évben indított munkaügyi perrel kapcsolatos várhatóan felmerülő kötelezettségek összegét, harmadrészt pedig tartalmazza a korábbi években az ARAL Kft. részére használatra átadott területen üzemelő (ma már OMV) munkálatai miatt (mivel a Környezetvédelmi Hatóság egyetemleges felelősséget állapított meg) várhatóan felmerülő költségekre képzett céltartalék összegét is. A céltartalékok összegeit a B/9. fejezetben részletesen bemutatjuk. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 13

23 Időbeli elhatárolások Társaságunk mind az aktív időbeli elhatárolások, mind a passzív időbeli elhatárolások között a Számviteli törvény ában (aktív időbeli elhatárolások), valamint ában (passzív időbeli elhatárolások) nevesített tételeket számolja el. Árbevétel Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra és nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Egyéb bevételek és ráfordítások minősítési szempontjai Egyéb bevételek az olyan, az értékesítés nettó árbevételének részét nem képező bevételek, amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során keletkeznek, és nem minősülnek sem a pénzügyi műveletek bevételeinek, sem rendkívüli bevételnek, amennyiben az a tárgyévhez, vagy a tárgyévet megelőző üzleti év(ek)hez kapcsolódik és azt a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezték. Nem feltétel a pénzügyi rendezés, ha a számviteli törvény, illetve más jogszabály eltérően rendelkezik. Az egyéb bevételek között kell elszámolni: az alábbi tételeket, amennyiben azok a tárgyévhez és a tárgyévet megelőző évhez kapcsolódnak és azokat a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezték: káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételeket; a kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések összegét; a behajthatatlannak minősített - és az előző üzleti év(ek)ben hitelezési veszteségként leírt - követelésekre kapott összeget; a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - belföldi vagy külföldi gazdálkodótól, illetve természetes személytől, valamint államközi szerződés vagy egyéb szerződés alapján külföldi szervezettől kapott támogatás, juttatás összegét; a termékpálya-szabályozáshoz kapcsolódó, terméktanácsok által fizetett termékpálya-szabályozás összegét. Az egyéb bevételek között kell kimutatni még: a képzett céltartalék összegének felhasználását (csökkenését, megszűnését); a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - az adóhatóságtól, jogszabály által meghatározott szervezettől megkapott, illetve az üzleti évhez kapcsolódóan a mérlegkészítés időpontjáig - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - igényelt (járó) támogatás, juttatás összegét; az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésnek az engedményes által elismert értékét a követelés átruházásakor; a biztosító által fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig elfogadott, visszaigazolt - tárgyévi, illetve a tárgyévet megelőző üzleti évi káreseményhez kapcsolódó - összeget; KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 14

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

0 Kiegészítő melléklet a 2010. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 3. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2008. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2009. február 15. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2008. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Elnevezése, működési formája, honlapja, cégjegyzék száma, statisztikai számjele és adószáma: Elnevezése, működési formája:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása

Részletesebben

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök Alba Volán Zrt 2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése Eszközök Mérlegsorok Megnevezés 2011.12.31 2012.12.31 23. Dolgozók kölcsöntartozásai 28 078 23 245-1 éven belül törlesztendő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika ... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A számviteli politika célja...4 2. Társaság bemutatása...5 3. Alkalmazott számviteli alapelvek...6

Részletesebben

á á é é á á á é Ö Á Ö á á í á ő á ó íö É ö é ő á ő á é é á ö ö í á á é é ő ő é ő ő é ó í á á é ö ö í á á é á é é í é é á é é Á á é é ű é é é é á é é í é ö é ó ó é é ű ű é é á ű é é é á ű é á á á á á ú

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. Kelt: Komló, 2013. március 11. Érvényben: Komló, 2013. március 11. Érvénybe helyezte: Ügyvezető elnök

SZÁMVITELI POLITIKA. Kelt: Komló, 2013. március 11. Érvényben: Komló, 2013. március 11. Érvénybe helyezte: Ügyvezető elnök SZÁMVITELI POLITIKA Kelt: Komló, 2013. március 11. Érvényben: Komló, 2013. március 11. Érvénybe helyezte:. Ügyvezető elnök 2 Az egyesület aktuális beazonosításához szükséges adatokat a cégtörzs tartalmazza,

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 1 1 5 5 3 8 4 9-4 9 3 1-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 2 3 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A vállalkozás

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 14. szám 2005. június 16. 2005. június 16. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A

Részletesebben

Tartalomjegyzék A ÁLTALÁNOS RÉSZ...1 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 1 I/1. A VÁLLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA... 1 I/2. A SZÁMVITELI POLITIKA ISMERTETÉSE... 6 B. SPECIFIKUS RÉSZ... 18 I. A MÉRLEGHEZ

Részletesebben

2013. évi Éves beszámoló

2013. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/ő60-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A számviteli

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ... (társaság neve)... (adószám) Eszközök és források értékelési szabályzata Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az értékelési szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debrecen KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: a Számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény előírásai alapján Debrecen, 2011. április

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

1. melléklet. Pénzügyi beszámoló, számviteli politika

1. melléklet. Pénzügyi beszámoló, számviteli politika 1. melléklet Pénzügyi beszámoló, számviteli politika Számviteli politika Éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2009 Éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2010 Az OTP Jelzálogbank

Részletesebben

2012. évi beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2012. évi beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 23. TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi gazdálkodásáról Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása... 4 1. A társaság

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben