15. szám 123. évfolyam május 30. TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15. szám 123. évfolyam 2008. május 30. TARTALOM"

Átírás

1 15. szám 123. évfolyam május 30. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTA ZÁRTÖRÛEN MÛÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 24/2008. (V. 30. MÁV Ért. 15.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a 2008 évben alkalmazandó víz,-csatorna szolgáltatási díjakról... 11/2008. (V. 30. MÁV Ért. 15.) PÁVIGH. sz. porfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a helyi adók elszámolásáról a MÁV Zrt. területén... Oldal Utasítások 24/2008. (V. 30. MÁV Ért. 15.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a 2008 évben alkalmazandó víz,-csatorna szolgáltatási díjakról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV ZRt. hálózatának használatáért az idegen felek által igénybevett szolgáltatás esetén egységesen alkalmazandó díjak meghatározása. 2.0 HATÁLY-ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a IGI ISZE Egységvezető a felelős. 3.0 FOGALMA MEGHATÁROZÁSA Nincs 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA A MÁV ZRt. vízellátó, szennyvízelvezető és tisztító rendszereinek igénybevételéről kiadott 91/2000. (MÁV Ért. 35.) PHMSz. sz. utasításban foglaltak szerint a évre alkalmazandó szolgáltatási díjak meghatározásra kerültek. Ezeket az alábbi táblázatban közzé teszem és elrendelem április l.-től történő alkalmazásukat.

2 902 A MÁV ZRt. Értesítője 15. szám MEGNEVEZÉS özvetitett szolgáltatási díj vízre özvetitett szolgáltatási díj csatornára Ivóvíz kutak díja (saját vízkitermelésnél) Nem ivóvíz (ipari víz) kutak díja (saját vízkitermelésnél) Szennyvízkezelő telepek díja (saját üzemeltetésnél) MÁV Idegen Fogyasztók Ft/m ÁFA 58+ ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA A saját ivó és nem ivóvíz termelésnél, valamint a saját szennyvízelvezetésnél a víz illetve csatornadíjak a kapcsolódó külső hálózat kezelési költségeit is tartalmazzák. A víz kutak és szennyvízkezelő telepek díjait as vízdíjak, csatornadíjak költségeiként kell elszámolni. A vízkitermelés energiaköltségét a MÁV ZRt. viseli, teljes összegét az ingatlankezelésre kell terhelni (4220), kivéve, ha az adott ingatlan területén technológiai munkafolyamat végrehajtása is történik. A technológiai költség az üzletág szervezeti egységét terheli. Idegen fogyasztók esetén a szolgáltatási díj alkalmazásánál az ÁFA is felszámításra kerül a jogszabályban meghatározott mértékben. 5.0 HIVATOZÁSO, MÓDOSÍTÁSO HATÁ- LYON ÍVÜL HELYEZÉSE Jelen utasítás kiadásával hatályát veszti az 28/2007. (XI.2.MÁV Ért. 32) VIG sz. utasítás. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Ez az utasítás április 1.-től lép hatályba. 7.0 MELLÉLETE Nincs Heinczinger István s. k. vezérigazgató 11/2008. (V. 30. MÁV Ért. 15.) PÁVIGH. sz. porfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a helyi adók elszámolásáról a MÁV Zrt. területén 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA 2.0 HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHA- TÁROZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás kiterjed a helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban Htv.) hatálya alá tartozó adókötelezettségek közül: építményadó, telekadó, a vállalkozók kommunális adója, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó egységes végrehajtására a MÁV Zrt. (továbbiakban MÁV) valamennyi érintett szervezeti egységénél. Az évi LXXXII. törvénnyel szabályozott gépjárműadó tekintetében a 2/2006 (I.13. MÁV Értesítő 02.) PVH utasítás és módosításai szerint kell eljárni Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Számviteli Főosztály főosztályvezetője a felelős, az abban rögzített előírások végrehajtása a MÁV minden szervezeti egységére nézve kötelező. Jelen szabályzatban foglaltak maradéktalan végrehajtásáért minden, meghivatkozott szervezeti egység vezetője felelős. 3.0 FOGALOM MEGHATÁROZÁSO Jelen utasítás szempontjából Társaságunk tevékenységéhez kapcsolódó jellemzőbb fogalmak: a) özszolgáltató szervezet: többek között a vasúti pályahálózatot üzemeltető, feltéve, ha nettó árbevétele legalább 75%-ban a vasúti pályahálózat működtetéséből származik, valamint a helyi- és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó, feltéve, ha a nettó árbevétele legalább 55%-ban tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából származik; b) Helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedés: a díjfizetés ellenében bárki által igénybe vehető menetrendszerinti személyszállító járatokkal lebonyolított közlekedés, ideértve a bel- és külföldi légi közlekedést is. c) Feltételes adómentesség: a Htv. 3. (2) bekezdése alapján adómentes a közszolgáltató szervezet, abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége után a

3 15. szám A MÁV ZRt. Értesítője 903 központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. d) Székhely: a Htv. értelmében az alapító okiratban (cégbejegyzésben) székhelyként feltüntetett hely, ilyen hely hiányában, vagy ha több ilyen hely van, a központi ügyvezetés helye, a MÁVnál a Budapest, Andrássy út e) Telephely: A Htv. szerint: a) Az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye függetlenül a használat jogcímétől, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgáz kutat, a víz kutat, a szélerőművet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát. b) hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió- és televízió programokat is) vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton vagy elektromágneses rendszer útján történő továbbítását szolgáló berendezés, amennyiben annak üzemeltetése rendszeres személyes jelenlétet kíván. Telephelynek minősül: az olyan üzleti létesítmény, amely az adóalany saját tulajdonában, birtokában, használatában van (vagyonkezelésbe vett, lízingbe / bérbe adott, vagy vett), azaz az adózó jogosult rendelkezni azzal, ingatlan jellegű állandó üzleti létesítmény (épület, építmény, telek), vállalkozási tevékenység folyik ott, akár csak az adóév egy részében, a telephelyen a vállalkozó alkalmazottja, tisztségviselője munkarend szerint állandó jelleggel munkát végez, vagy a telephelyen kívüli munkavégzés esetén onnan munkát végezni indul. Telephely különleges esetei: Adóéven belül 180 napon túlmenően végez a vállalkozás az önkormányzat illetékességi területén építőipari tevékenységet, illetve természeti erőforrást tár fel vagy kutat, ahol egyébként nincs telephelye, a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül. A nyomvonalas létesítmény mentén elterülő települések telephelyet keletkeztetnek. A nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási munka, továbbá az ezekkel kapcsolatos szerelési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenység nem keletkeztet sem ideiglenes jellegű, sem állandó jellegű iparűzési adófizetési kötelezettséget azon önkormányzat területén, ahol a MÁV nem rendelkezik telephellyel. A hang, kép, adat vagy egyéb információ vezetéken, kábelen, rádión vagy elektromágneses rendszer útján történő továbbítását szolgáló berendezések esetén csak akkor minősül telephelynek, ha rendszeres személyes jelenlétet, emberi felügyeletet igényel. Amennyiben a telephely két település közigazgatási határát is érinti, az adózót mindkét településen terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség. Más vállalkozó által megrendelt fuvarozás nem keletkeztet telephelyet, kivéve azokat a településeket, ahol a járművek tárolására területet bérelnek és ezen járművekkel indulnak munkavégzésre (fuvarozásra) a munkavállalók. Gépek, berendezések bérbe-, illetve lízingbe adása nem keletkeztet telephelyet a bérbe-, illetve lízingbe adó vállalkozó esetében. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Adómegállapítás joga A Htv. alapján a települési önkormányzat képviselő testülete az illetékességi területén helyi adók bevezetésére jogosult. Budapesten: a Fővárosi Önkormányzat a helyi iparűzési adót és az idegenforgalmi adót a kerületi önkormányzatok az építményadót, a telekadót, a vállalkozók kommunális adóját jogosultak bevezetni A helyi önkormányzatokkal történő kapcsolattartás A helyi adózással kapcsolatos anyagi jogi és eljárási kötelezettségek tisztázása, a folyamatos kapcsolattartás a helyi adóhatóságokkal, a ponban foglaltak kivételével a Számviteli Főosztály öltségvetési apcsolatok Osztálya (továbbiakban O) kötelezettsége. A fentiekkel kapcsolatos feladatok: A helyi adó rendeletek ismeretében folyamatosan felül kell vizsgálni, hogy azok keletkeztetnek-e, változtatnak-e, illetve megszüntetnek-e adókötelezettséget. Szervezeti változások nyomon követése, telephely keletkezések, megszűnések bejelentése. A adófizetési kötelezettség alóli mentesség követelményeinek vizsgálata: A tárgyévre vonatkozó, jóváhagyott tervadatok alapján meg kell állapítani, hogy a mentesség feltételei várhatóan teljesülnek-e: közszolgáltatói státuszhoz szükséges árbevétel arány és a az előző adóév után keletkező társasági adófizetési kötelezettség keletkezése alapján. A mentesség meglétéről, ill. megszűnéséről írásbeli nyilatkozatot kell küldeni minden telephely szerinti önkormányzat részére a terv jóváhagyását követő 15 napon belül.

4 904 A MÁV ZRt. Értesítője 15. szám Bejelentési, adóbevallási (változás bejelentési) kötelezettség teljesítése az adókötelezettséget keletkeztető esemény (pl. új telephely, adónem) kapcsán, az Adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényben előírt határidőn belül. Folyószámla egyeztetések. Adatmódosítási nyomtatványok benyújtása (név, cím, bankszámlaszám). Önkormányzati megkeresések, hiánypótlások, egyeztetések. Önkormányzati határozatok felülvizsgálata, számított és kivetett adó/adóelőleg összevetése. Önkormányzat által indított ellenőrzésekben részvétel Az önkormányzat által indított ellenőrzések tekintetében a O a koordináló szervezet; ezért az esetlegesen egyéb szervezetekhez érkező önkormányzati megkeresésekről azonnali hatállyal jelentést kell küldeni a O részére. Az építmény és telekadó alapjával kapcsolatos problémás esetek egyeztetésében, rendezésében minden egyes önkormányzat vonatkozásában az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság Ingatlan-nyilvántartási és Rendezési Osztály(továbbiakban IGI IRNYO), valamint az Ingatlankezelési Szolgáltató Egység (továbbiakban ISZE) közreműködni köteles Ideiglenes iparűzési adó és idegenforgalmi adó esetében az illetékes Számviteli szolgáltatás területileg illetékes könyvelő egysége köteles eljárni Adókötelezettség keletkezése Az adókötelezettség a helyi adózásról szóló törvényben (Htv.) meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra terjed ki. Az adó tárgya a helyi adórendeletnek megfelelően kiterjedhet az önkormányzat illetékességi területén lévő, a MÁV: ingatlantulajdonára, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogára, munkaerő foglalkoztatására, szálláshelyén, üdülőjében való nem állandó lakosként való tartózkodásra, valamint meghatározott gazdasági tevékenységének gyakorlására. Helyi adónak év közben történő bevezetése esetén amennyiben az adóalanyiságot az év első napján fennálló állapothoz köti a törvény, a bevezetés évében az adó alanyának azt kell tekinteni, aki a rendelet hatályba lépésének napján megfelel az adóalanyiság követelményének Adózással kapcsolatos feladatok informatikai támogatásának bevezetése: A helyi adózási kötelezettség teljesítése bérelt szoftver segítségével, a Program (HAP) alkalmazásának keretén belül valósul meg évtől, az alábbi rendszerfunkciókon keresztül: Biztosítja adónemenként és önkormányzatonként a tételes folyószámla analitikát. Nyilvántartja az IHIR-ből, a GIR tárgyi eszköz (TE) és főkönyvi (GL) moduljából interfészeken keresztül kapott személyi jellegű ráfordítások és eszközérték adatokat önkormányzatonként Felosztja az iparűzési adóalapot az önkormányzatok között, és kiszámolja az adó összegét (terv, tény, várható értékek alapján). A vállalkozók kommunális adóját kiszámítja az IHIR-ből kapott létszámadatokból.(terv, tény, várható értékek alapján) önkormányzatonként Időarányosan könyvelési analitikát készít, melyet a O összesítve ad fel a GIR GL felé: Iparűzési adó tekintetében éves várható adóalapból számolt negyedéves kötelezettségről. ommunális adó tekintetében az IHIR-től kapott tény statisztikai létszámadatból számolt időarányos kötelezettségből, negyedévente Az önkormányzatoktól kapott éves Építmény és telekadó fizetési kötelezettségek az önkormányzati határozat berögzítését követően negyedévre arányosan jutó részt. Elkészíti az iparűzési és vállalkozók kommunális adója bevallásokat, az építmény és telekadó változás bejelentéseket, a törvény szerint előírt tartalommal, egységes formában. Az adó, adóelőleg és feltöltési kötelezettség megállapításhoz számítást végez, és banki interfészen keresztül átadja az önkormányzatok felé utalandó összeget. A O a bankkivonat alapján ellenőrzi a tényleges kifizetéseket a HAP-ban rögzítettekkel és a szükséges módosításokat elvégzi. Az adóleltár funkció lehetővé teszi a könyvelt, bevallott és nyilvántartott adatok egyezőségének vizsgálatát, az eltérések feltárását. Lehetőséget biztosít különféle riportok, listázások, levelezések elkészítésére. HAP rendszerben az önkormányzati adatbázis feltöltése, karbantartása és ellenőrzése (adómérték, mentességi feltételek és kedvezmények, törzsadatok), az adószámításhoz szükséges adatok betöltése, feldolgozása, archiválása, valamint az adójogi értelmezések kialakítása, HAP-on belüli beállítása, állásfoglalások kérése a O feladata Bizonylatok kiállítása, megőrzése, nyilvántartása Az adózással kapcsolatos valamennyi iratot (pl. határozat, levelezés, állásfoglalás, főkönyvi kivonat) a szám-

5 15. szám A MÁV ZRt. Értesítője 905 viteli törvény számviteli bizonylatokra vonatkozó szakasza és az Art rendelkezéseiben előírt időtartamig kell megőrizni. Felelős: O Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett MÁV szolgálati egység köteles az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezetni és a szolgáltatást igénybevevőnek (adózónak) bizonylatot adni. Felelős: Főkönyvelőségek és könyvelő egységek A helyi adókkal kapcsolatos önkormányzati folyószámla elektronikus nyilvántartását, és az adókötelezettség számításához, a könyveltetéséhez szükséges analitikát a HAP biztosítja Eljárási rend az egyes adónemekre vonatkozóan Építmény és telekadóhoz Az építmények, telkek önkormányzathoz történő besorolása, a bejelentési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok biztosítása az IGI IRNYO, ISZE feladata. Az adatok forrásrendszere a MÁV Térinformatikai Rendszer. (MTR-IGM). Feladat Felelős 1. Az MTR-IGM rendszer üzembe állítását követően az adatállomány előállítása. (1.sz. melléklet szerinti tartalommal) Határidő: IRNYO, ISZE 2. Adatállomány betöltése a HAP-ba interfészen keresztül O 3. Bevallás, Változás bejelentés nyomtatvány előállítása, aláírása, kiküldése az Önkormányzatoknak O 4. Önkormányzat határozatának összevetése a HAP nyilvántartásában szereplő adatokkal O 5. Eltérések tisztázása IRNYO, ISZE Szükség esetén új adatállomány előállítása és bevallás az pontok szerint IRNYO, ISZE / O 6. Egyező adatok esetén a határozat rögzítése a HAP-ban O 7. Intézkedés a kötelezettség könyveléséről és a pénzügyi teljesítésről O 8. Önkormányzatonkénti folyószámla egyeztetések lefolytatása O 9. Változásokról havonta adatállomány előállítása (1.sz.melléklet szerinti tartalommal) és eljárás az pontok szerint 10. Év végén (december között) egyeztetés az MTR-IGM és a HAP adatbázisa összevetésével, eltérések tisztázása és eljárás az pontok szerint IRNYO, ISZE / O IRNYO, ISZE / O Építményadó a) Adókötelezettség Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adótárgynak minősülő építmény tehát csak az olyan ingatlan jellegű alkotás (épület, műtárgy), amely: a talajjal való egybeépítés vagy a talaj természetes állapotának megváltoztatása révén jött létre, három évnél hosszabb időtartamra jött létre, a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben, vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel állandó vagy időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja, ide tartozik az olyan önálló létesítmény is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van. Az ingatlan adótárgyi minőségének megítélésénél az ingatlan-nyilvántartásbeli elnevezés tekintendő mérvadónak. Az építményhez tartozik az annak rendeltetésszerű használatához szükséges földrészlet. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, függetlenül az egyes helyiségek rendeltetésétől, hasznosításától (az üres, használaton kívüli épületet is). Nem tartozik a hatálya alá az építmény fogalmi körébe tartozó műtárgy (pl. út, híd). b) Adómentesség A Htv ában meghatározottakból különösen szükséglakás, szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi ill. nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség,

6 906 A MÁV ZRt. Értesítője 15. szám a lakás és üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek, amennyiben betöltik az elnevezésükből eredő funkciót. állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló épület, tároló, feltéve, ha ekként is használják c) Adó alanya Az aki a naptári év első napján az ingatlan nyilvántartásban tulajdonosként vagy szerzőként szerepel, a tulajdoni hányad arányában. Ha a felépítmény az ingatlannyilvántartásban nem kerül feltüntetésre, akkor az épület tulajdonosának a föld tulajdonosát kell tekinteni. Az aki az ingatlan nyilvántartásban bejegyzett, meghatározott fajtájú vagyoni értékű jog (kezelői jog, tartós földhasználat, haszonélvezet, használat joga) gyakorlására jogosult. Bérlő nem lehet az adó alanya, mivel a bérleti jog nem kerül bejegyzésre az ingatlan nyilvántartásba. d) Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése Adókötelezettség a használatbavételi, illetve fennmaradási engedély kiadását vagy a tényleges használatba vételt követő év első napján keletkezik. Az engedély vagy használat ideiglenes mivolta, szüneteltetése nem bír jelentőséggel az adókötelezettség szempontjából. Adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján, vagy az év első felében történő megszűnése esetén az első félév utolsó napján szűnik meg. Az építmény megszűnése akkor következik be, ha az épületet lebontják, vagy megsemmisül. Adókötelezettséget érintő változást, (pl. hasznos alapterület módosulása (hozzá-, illetve ráépítés), épület átminősítése, értékesítés, vásárlás,) a következő év első napjától kell figyelembe venni, e) Adó alapja építmény m 2 -ben számított hasznos alapterülete vagy az építmény korrigált forgalmi értéke. A hasznos alapterületbe beletartozik: a végleges falsíkokkal határolt teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,9 m, az épülethez tartozó fedett, és három oldalról zárt külső tartózkodók (pl. fedett terasz, tetőtér, belső lépcső egy szinten számított vízszintes vetülete). f) Adó mérték felső határa 900 Ft/m 2, maximum a évre vonatkozóan közzétett, és az adóévet megelőző második évig eltelt évek inflációs rátáival emelten összegben lehet megállapítani, vagy a korrigált forgalmi érték 3%-a. A vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete utáni adó mértéke kizárólag az adótárgy fajtája és a településen belüli földrajzi elhelyezkedése alapján differenciálható. g) Bevallási és önellenőrzési kötelezettség Art (2) és (3) bekezdése értelmében kizárólag a változás bejelentésnek kell eleget tenni, a változást követő 15 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 15-ig. Az IGI IRNYO, ISZE minden egyes adókötelezettséget érintő változást haladéktalanul jelenteni kötelesek a O felé az 1. sz. mellékletben meghatározott változás jelentések megküldésével. A O feladata a HAP rendszerben az adatok rögzítése, és az erre a célra szolgáló nyomtatvány előállításával az illetékes önkormányzat felé a bevallások megküldése. Amennyiben az IGI IRNYO, ISZE a tárgyév december 31-ig nem teljes mértékben tett eleget a változásjelentési kötelezettségének, azt pótolni köteles. h) Adó megfizetése ét részletben fizetendő meg, az önkormányzat határozata alapján: az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig. Adóelőleg, illetve feltöltési kötelezettség nincs Telekadó a) Adókötelezettség Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén levő: Beépítetlen belterületi földrészlet (telek), ide nem értve az aranykorona értékkel nyilvántartott és ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló telket. A beépítetlenség nem azt jelenti, hogy csak a teljesen üres telek után áll fenn az adókötelezettség. Minden adótárgy, melynek valamely akár elenyésző hányadában nem került sor a beépítésére, a talaj természetes állapotának megváltoztatására. Beépítetlennek minősül összhangban a a) pont 2. bekezdésével az a földrész, amelyen csak három évnél rövidebb időtartamra létesített építmény áll. A belterületet a települési térképek, ingatlan nyilvántartások mutatják. b) Adómentesség A Htv ában meghatározottakból különösen A telekalakítási, illetve építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt, kizárólag akkor, ha az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény alapján hatósági határozatban rendelik el, és az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyezésre kerül. Ha a változtatási tilalom csak az önkormányzati rendeletben kerül meghatározásra, nem jogosít a mentességre. Az építményhez nyomvonal jellegű létesítményhez tartozó jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő (biztonsági) terület. Helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany az e célra használt telek után, kizárólag csak azon belterületi beépítetlen földrészlet után mentesül, amelyet a definíció szerinti tevékenysége céljából használ, ha egyéb feltételes mentessége nincs. Az üres, kihasználatlan telek, vagy a más célra bérbe adott telek után mentesség nem jár.

7 15. szám A MÁV ZRt. Értesítője 907 Az építményhez tartozó, az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges földrészlet, az épület által lefedett földrészletével, az épülettel beépített rész esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény (műtárgy) esetén annak alapterületével azonos nagyságú terület. Szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, ill. nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló építményekhez tartozó telek, Erdő művelési ágban nyilvántartott telek. c) Adó alanya Megegyezik a c) pontban foglaltakkal. d) Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése speciális esetei Adókötelezettség keletkezik a bekövetkezést követő év első napjától: a földrészlet belterületté minősítésekor, az építési tilalom feloldásakor, a mentességre jogosító tevékenység pl. tömegközlekedési hasznosítás megszűnésekor, a belterületi földrészlet ingatlan-nyilvántartásbeli elnevezésének megváltoztatásakor, a belterületi telek beépítettségének megszüntetésekor, Adókötelezettség keletkezik az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján. Adókötelezettség megszűnik, amikor a telekrész kikerül a telekadó hatálya alól: belterületi földrészlet külterületté minősítése, illetőleg a beépítés évének utolsó napján, építési tilalomnak az év első felében történő kihirdetése esetén a félév utolsó napján. e) Adó alapja a telek m 2 -ben számított területe vagy a telek korrigált forgalmi értéke. Az alapterület szerinti adózásnál a telek teljes, ingatlan nyilvántartás szerinti alapterületét kell csökkenteni a törvényi és önkormányzati mentes területrészekkel, függetlenül attól, hogy ez utóbbi meghaladhatja a telek teljes területét (pl. épületek hasznos alapterületének levonhatósága miatt). f) Adó mérték felső határa 200 Ft/m 2, maximum a évre vonatkozóan közzétett, és az adóévet megelőző második évig eltelt évek inflációs rátáival emelten összegben lehet megállapítani, vagy a korrigált forgalmi érték 3%-a. g) Bevallási és önellenőrzési kötelezettség Megegyezik a g) pontban foglaltakkal. h) Adó megfizetése Megegyezik a h) pontban foglaltakkal Vállalkozók kommunális adója a) Adókötelezettség ommunális adókötelezettség terheli a vállalkozót, függetlenül attól, hogy a székhelye vagy csak telephelye található az önkormányzat illetékességi területén. b) Adóalany A MÁV c) Adó alapja Az adóalany által az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma. Az éves adat megadása, a HAP adatbázisának feltöltésére szolgáló interfész adatok biztosítása a Humán Szolgáltató Szervezet (továbbiakban HSZ) feladata. Az adatoknak meg kell egyezniük az IHIR rendszerben rögzített, és a SH részére adott adatokkal. d) Adó mérték felső határa Ft/főmaximum a évre vonatkozóan közzétett, és az adóévet megelőző második évig eltelt évek inflációs rátáival emelt összegben lehet megállapítani,. az éves mérték időarányos része, amennyiben az adókötelezettség nem teljes évben áll fenn. e) Bevallási és önellenőrzési kötelezettség A O társasági szintű éves bevallást nyújt be a tárgyévet követő május 31-ig, illetve tárgyévet követően esetelegesen módosítandó adóról, az érintett önkormányzatok tekintetében, önellenőrzés keretében, a HAP által rendszeresített nyomtatványon. f) Adó megfizetése Megegyezik a g) pontban foglaltakkal Idegenforgalmi adó a) Adókötelezettség Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. b) Mentes az adó alól 18. életévét be nem töltött, és a 70. életévét már betöltött magánszemély. A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély. A vállalkozót, illetve annak

8 908 A MÁV ZRt. Értesítője 15. szám alkalmazottját illeti meg a mentesség, ha az adott vállalkozónak az adott településen székhelye, telephelye van, ennek hiányában pedig ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet folytat. Amennyiben tehát nem MÁV tulajdonában álló szálláshelyen történik szállásfoglalás, a MÁV mentesül az idegenforgalmi adó megfizetése alól, ha a szálláshely felé igazolja, hogy az önkormányzat területén székhellyel és/vagy telephellyel rendelkezik. Az, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője. A mentességi feltételek meglétét az adó beszedésére kötelezett vizsgálja meg, illetve azokról nyilvántartást vezet. c) Adó beszedésére kötelezett A MÁV tulajdonában és kezelésében (üzemeltetésében) levő szálláshelyek után a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó. Amennyiben a MÁV tulajdonában levő szálláshelyre történik szállásfoglalás, mentes az idegenforgalmi adó megfizetése alól, ha a MÁV vagy a MÁV vállalatcsoport, illetve bármely egyéb vállalkozó munkavállalói részére szolgálati kötelezettség teljesítése céljából történt a szállásfoglalás, ami a következőkből állhat: munkavégzés, szakmai konferencia, kötelezően előírt továbbképzés vagy oktatás. A szálláshely részére előzetesen megküldött hivatalos írásbeli megrendelésen a MÁV vagy MÁV vállalatcsoport részéről ezt a tényt egyértelműen fel kell tüntetni, illetve amennyiben a dolgozó a helyszínen foglal szállást szolgálati kötelezettség teljesítése miatt, ezt a kiküldetési rendelvényével igazolhatja. Az adómentességet a szálláshely, ezek hiányában nem veheti figyelembe, mivel a szolgálati kötelezettség céljából történő kiküldetés adómentességét a MÁV-nak kell alátámasztania. A szállásadónak a beszedett adóról a Számviteli Szolgáltatás vezetője által kiadott Gy /2007. számú utasítás alapján bizonylatot kell kiállítania és a magánszemélynek átadnia. d) Adó alapja megkezdett vendégéjszakák száma vagy megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj, ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülőhasználati jog) fizetendő ellenérték (pl. üzemeltetési költség). e) Adó évi mértékének felső határa személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft, amely évtől az évenkénti inflációs ráták szorzatával emelhető vagy szállásdíj hiányában az adóalap 4%-a. f) Az adó bevallása és megfizetése Adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn a szállást nyújtó szervezetek (pl. állomások, Oktatási Főnökségek, stb.) részéről vendégkönyv alapján. A beszedett adót a a Számviteli Szolgáltatás területi könyvelő egységei kötelesek bevallani és megfizetni az önkormányzati adóhatóságnak a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig. A pénzügyi teljesítés a GIR-ben rögzített kötelezettség alapján történik. A MÁV vendégszobák kiadásából származó szállásdíjról kiállított számlák rögzítésének rendjét a Számviteli Szolgáltatás vezetője által kiadott Gy /2007. számú utasítás szabályozza. Az idegenforgalmi adót abban az esetben is meg kell fizetni, amennyiben annak beszedését a MÁV elmulasztotta Helyi iparűzési adó a) Adókötelezettség Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. A MÁV bármely nyereség-, illetve jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenysége függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szervezeti egysége végzi, továbbá, hogy az elért bevétel hol realizálódik. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység Amennyiben a MÁV olyan önkormányzat területén végez építőipari tevékenységet, nap időintervallumon belül, ahol telephellyel nem rendelkezik, ezért nem jelentkezett be az állandó jelleggel végzett iparűzési adó hatálya alá. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységet a 9023 Értékesített, iparűzési adó hatálya alá tartozó építőipari tevékenység nevű tevékenységi soron kell elszámolni, mely alapján lehetőség nyílik az adókötelezettség teljesítésének ellenőrzésére. Állandó jellegű iparűzési adókötelezettség Székhely, telephely szerinti településen valósul meg, függetlenül attól, hogy a vállalkozó tevékenységét részben vagy egészben a székhelyén, telephelyén kívül folytatja. b) Adófizetési kötelezettség megállapítása Az adóalap és megosztási arányok megállapításához szükséges adatok forrása a GIR és az IHIR rendszer, a HAP-ba történő importálásuk a GIR osztály által előállított interfészeken keresztül, a O feladata. Az adatbázis betöltése havonta történik, a zárást követő 5 munkanapon belül Az adókötelezettséget az adott tárgyévre vonatkozóan két alkalommal kell kiszámítani: a december 20-i feltöltési kötelezettség teljesítéséhez (a feltételes adómentesség fennállásáig nem szükséges), valamint a tárgyévet követő év május 31-i bevallás elkészítéséhez.

Hatályos: 2010. adóévre

Hatályos: 2010. adóévre Az Esztergomi Önkormányzat többször módosított* 52/2005.(XII.15.) ör. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetbe foglalva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), és az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

45/2007. (XII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi adókról és az adózás rendjéről

45/2007. (XII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi adókról és az adózás rendjéről SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 34/2011. (XII. 16.), a 26/2010. (XII. 17.), a 42/2009. (XII. 15.), a 6/2009. (II. 27.), a 38/2008. (XII. 9.) és a 10/2008.(IV. 9.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelete SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2013. november 15.)

Részletesebben

ERCSI NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/1999.(XI.30.) Kt. számú rendelete. a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetben)

ERCSI NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/1999.(XI.30.) Kt. számú rendelete. a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetben) ERCSI NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/1999.(XI.30.) Kt. számú rendelete a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetben) Ercsi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006./XII.27/, 20/2007./XII.19./, 25/2008./XII.17./, 21/2009.(XII.16.), 16/ 2010.(XII.15.) rendeletei egységes szerkezetben a helyi adókról Balatonberény

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006./XII.27/, 20/2007./XII.19./, 25/2008./XII.17./, 21/2009.(XII.16.), 16/ 2010.(XII.15.), 21/2011(XII.15.) rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011 (I.11.) számú. r e n d e l e t e. a helyi adók bevezetéséről.

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011 (I.11.) számú. r e n d e l e t e. a helyi adók bevezetéséről. GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011 (I.11.) számú r e n d e l e t e a helyi adók bevezetéséről. Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban: önkormányzat) a település

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzata 10/1998. (XI.27). ÖR. sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL. Általános rendelkezések

Hajdúbagos Község Önkormányzata 10/1998. (XI.27). ÖR. sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL. Általános rendelkezések Hajdúbagos Község Önkormányzata 10/1998. (XI.27). ÖR. sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL Általános rendelkezések 1. Hajdúbagos Község Önkormányzata az Önkormányzati törvény 16.. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006./XII.27/, 20/2007./XII.19./, 25/2008./XII.17./, 21/2009.(XII.16.), 16/2010.(XII.15.), 21/2011(XII.15.), 19/2012.(XI.29.) rendeletei egységes

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 1. oldal 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának 15/2008. (XII.12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Község Önkormányzatának 15/2008. (XII.12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Újhartyán Község Önkormányzatának 15/2008. (XII.12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11.

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11. Ügymenetleírások Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készült: 2010. augusztus 11. Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó...10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó alá...10 I.1.2 Építményadó bevallás...12

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) ÖK. Rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. január Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó... 10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben

Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben Etyek Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről (a 11/2013. (X.18.) és a 2/2014.(IV.11.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat

Zsámbék Város Önkormányzat Zsámbék Város Önkormányzat Helyi adójogszabályok értelmezése és gyakorlati alkalmazása Zsámbék Város illetékességi területén 2012 Felhasznált jogszabályok: 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Helyi iparűzési adó rendelet 2010. 01. 01.

Helyi iparűzési adó rendelet 2010. 01. 01. Békés Város Polgármesteri Hivatala Békés, Petőfi u. 2., Telefon: 411-011. K I V O N A T! Helyi iparűzési adó rendelet 2010. 01. 01. Az adókötelezettség, az adó alanya 2. Adóköteles Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM 36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2010. (XII. 3. MÁV Ért. 36.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től

A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től A helyi iparűzési adó legfontosabb szabályai 2010-től I. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos hatáskörök A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló törvény 1 (a továbbiakban:

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

a helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 49/2004.(XII.16.), 38/2005.(XII.16.), 3/2007.(I.24.), 27/2007. (XII.14.) és 25/2008. (XII.23.) rendelettel módosított 31/2004. ( VII.16. ) r e n d

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről -kivonatos közlés- 5. (1) Teljes személyes illetékmentességben részesül: a) a Magyar Állam, b) a helyi önkormányzatok és azok társulásai, c) a költségvetési szerv,

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1990. évi C. törvény 1. oldal a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás A helyi adóztatás 2013 Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás 1. A helyi adók rendszere A települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban önkormányzat)

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról I. Általános rendelkezések 1. Zsámbok Község Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban

Részletesebben